Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Розрахунок основних фінансових показників згідно з даними бухгалтерського балансу


Реферат Розрахунок основних фінансових показників згідно з даними бухгалтерського балансу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ І ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Заснування освіти

«ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙКОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ»

>ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ЙПОЧТЫ

>КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ Й УПРАВЛІННЯ

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

з дисципліни

«ФІНАНСИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ»

Виконала студентка грн.МС661

Громико Авт.

Керівник ст. викладач

>СисоеваЮ.М.

Мінськ 2009


ЗАВДАННЯ 1

З структури бухгалтерського балансу (таблиця 1, 2) визначити показники ліквідності балансу.

Таблиця 1 – Вихідні дані

Валюта балансу на
початку року наприкінці року
61630 87207

Таблиця 2 – Структура бухгалтерського балансу вагрегированной формі (в %)

Статті балансу >НГ,% >КГ,%
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Основні кошти 94,3 91,7
Нематеріальні активи 0,1 0,1
Вкладення увнеоборотние активи 1,1 0,4
Разом у розділі I - -

II.ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Запаси і їхньої витрати 0,7 1,3
Дебіторська заборгованість 2,0 4,3
Фінансові вкладення 0,1 0,2
Кошти 1,7 2,0
Разом у розділі II - -

Баланс

100 100
>ПАССИВ

III. ДЖЕРЕЛАСОБСТВЕННЫХ ЗАСОБІВ

Статутний фонд 1,8 1,7
>Добавочний фонд інераспределенная прибуток 90,1 89,4
Разом у розділі III - -

IV. ДОХОДИ І ВИДАТКИ (підсумок)

0,1 1,1

V. РОЗРАХУНКИ

Короткострокові кредити і позики 1,1 0,7
Кредиторська заборгованість 5,1 3,2
Довгострокові кредити і позики 1,0 1,5
Інші зобов'язання 0,8 2,4
Разом у розділі V - -

Баланс

100 100

За підсумками вихідних даних (таблиця 1) перетворимо агрегований баланс (таблиця 2) в виражений вмлн.руб. (таблиця 3).

Таблиця 3 – Структура бухгалтерського балансу вмлн.руб.

Статті балансу >НГ >КГ
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Основні кошти 58117,1 79968,8
Нематеріальні активи 61,6 87,2
Вкладення увнеоборотние активи 677,9 348,8
Разом у розділі I

58856,7

80404,9

II.ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

Запаси і їхньої витрати 431,4 1133,7
Дебіторська заборгованість 1232,6 3749,9
Фінансові вкладення 61,6 174,4
Кошти 1047,7 1744,1
Разом у розділі II

2773,4

6802,1

Баланс

61630,0

87207,0

>ПАССИВ

III. ДЖЕРЕЛАСОБСТВЕННЫХ ЗАСОБІВ

Статутний фонд 1109,3 1482,5
>Добавочний фонд інераспределенная прибуток 55528,6 77963,1
Разом у розділі III

56638

79445,6

IV. ДОХОДИ І ВИДАТКИ (підсумок)

61,6 959,3

V. РОЗРАХУНКИ

Короткострокові кредити і позики 677,9 610,4
Кредиторська заборгованість 3143,1 2790,6
Довгострокові кредити і позики 616,3 1308,1
Інші зобов'язання 493 2093
Разом у розділі V

4930,4

6802,1

Баланс

61630

87207


Рішення

За підсумками бухгалтерського балансу (таблиця 3) визначимо показники (коефіцієнти) ліквідності, всі якого з активу і пасиву групуються за рівнем ліквідності.

Коефіцієнти ліквідності визначаються основі зіставлення груп активу і пасиву.

1) Коефіцієнт поточної ліквідності (До>ТЛ) визначається ставленням оборотних активів до розрахунків (розділ V бухгалтерського балансу) з відрахуванням довгострокових кредитів і позик за такою формулою:

,                    (1)

деОА - оборотні активи;

>РЧ – розрахунки;

Д>кз - довгострокові кредити і позики.

Нормативний коефіцієнт поточної ліквідності

 (підприємствам зв'язку)

>Рассчитаем коефіцієнти поточної ліквідності початку і наприкінці року:

>Ктлнг = 2773,4/(4930,4-616,3) = 0,6;

>Ктл кг = 6802,1/(6802,1-1308,1) = 1,1.

2) Коефіцієнт проміжної ліквідності (критичної ліквідності) визначається за такою формулою:

,                               (2)


де ДВ – кошти;

ЦБ – легко реалізовані цінних паперів;

>ДтЗ – дебіторська заборгованість.

>Рассчитаем коефіцієнти проміжної ліквідності початку і наприкінці року:

>Кплнг = (1047,7+61,6+1232,6)/(4930,4-616,3) = 0,5;

>Кпл кг = (1744,1+174,4+3749,9)/(6802,1-1308,1) = 1,0.

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за такою формулою:

,                             (3)

Нормативний коефіцієнт: .

>Рассчитаем коефіцієнти абсолютної ліквідності початку і наприкінці року:

>Калнг = (1047,7+61,6)/(4930,4-616,3) = 0,3;

>Кал кг = (1744,1+174,4)/(6802,1-1308,1) = 0,3.

Усі розраховані показники ліквідності відіб'ємо в таблиці 4.

Таблиця 4 – Показники ліквідності балансу

Коефіцієнт поточної ліквідності Коефіцієнт проміжної ліквідності Коефіцієнт абсолютної ліквідності
>НГ >КГ >НГ >КГ >НГ >КГ
0,6 1,1 0,5 1,0 0,3 0,3

Отже, коефіцієнт поточної ліквідності початку року дорівнює 0,6, що від норми, через те наприкінці року дорівнює 1,1. Коефіцієнт проміжної ліквідності початку року дорівнює 0,5, наприкінці – 1,0. Коефіцієнт абсолютної ліквідності початку і поклала край року дорівнює 0,3, що свідчить про тому, що це підприємство є платоспроможним.

Показники ліквідності характеризують платоспроможність підприємства. З отриманих результатів бачимо, що у наприкінці року підприємство зможе швидше розплатитися відносини із своїми борговими зобов'язаннями.


ЗАВДАННЯ 2

З даних бухгалтерського балансу (таблиця 3) визначити показники оборотності (в оборотах і днях):

- загального капіталу;

- оборотних засобів;

- дебіторську заборгованість;

- кредиторську заборгованість

Таблиця 5 – Вихідні дані

Валюта балансу на Виручка від
початку року наприкінці року
61630 87207 24380,4

Рішення

З позиції фінансів ділова активність підприємства проявляється насамперед у швидкості обороту його коштів.

1) Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ДоОК) визначається ставленням виручки від до валюти балансу по пасиву (середній розмір за балансом) за такою формулою:

,                                                          (4)

де Ур – прибуток від реалізації

Уб – валюта за балансом

Бо у балансі дані наведено початку і поклала край року, то середньорічна величина валюти балансу по пасиву визначається по середньої арифметичній простий :


>Вбсг = (61630+87207) / 2 = 74418,5млн.руб.

>Рассчитаем коефіцієнт загальної оборотності капіталу:

Кок = 24380,4 / 74418,5 = 0,3 обороту.

2) Коефіцієнт оборотності власного капіталу (До>ОСК) визначається ставленням виручки від до власного капіталу (середній розмір) за такою формулою:

,                                 (5)

деИСС – джерела власні кошти (підсумок III розділу балансу);

>ДР – доходи і (підсумок IV розділу балансу).

Бо у балансі дані наведено початку і поклала край року, то середньорічна величина власного капіталу визначається по середньої арифметичній простий :

(>ИСС +ДР)сг = (56638+79445,6+61,6+959,3) / 2 = 68552,2млн.руб.

>Рассчитаем коефіцієнт оборотності власного капіталу:

>Коск = 24380,4 / 68552,2 = 0,4 обороту.

3) Коефіцієнт оборотності всіх оборотних активів (До>ОА) визначається за такою формулою:


,                                             (6)

деОА – середня вартість оборотних активів за балансом.

Бо у балансі дані наведено початку і поклала край року, то середньорічна величина всіх оборотних активів визначається по середньої арифметичній простий :

>ОАсг = (2773,4+6802,1) / 2 = 4787,7млн.руб.

>Рассчитаем коефіцієнт оборотності всіх оборотних активів:

>Коа = 24380,4 / 4787,7 = 5,1 обороту.

4) Коефіцієнт оборотності оборотних виробничих запасів (ДоОЗ) визначається за такою формулою:

,                                            (7)

деОПЗ – середня вартість запасів.

Бо у балансі дані наведено початку і поклала край року, то середньорічна величина оборотних виробничих запасів визначається по середньої арифметичній простий :

>ОПЗсг = (431,4+1133,7) / 2 = 782,6млн.руб.

>Рассчитаем коефіцієнт оборотності оборотних виробничих запасів:

>Коз = 24380,4 / 782,6 = 31,2 обороту.

5) Коефіцієнт оборотності дебіторську заборгованість (До>ОДТ) визначається за такою формулою:

,                                           (8)

де ДТЗ – середня у період сума дебіторську заборгованість.

Бо у балансі дані наведено початку і поклала край року, то середньорічна величина дебіторську заборгованість визначається по середньої арифметичній простий :

>ДТЗсг = (1232,6+3749,9) / 2 = 2491,3млн.руб.

>Рассчитаем коефіцієнт оборотності дебіторську заборгованість:

>Кодт = 24380,4 / 2491,3 = 9,8 обороту.

6) Коефіцієнт оборотності кредиторську заборгованість (До>ОКТ) визначається за такою формулою:

,                                           (9)

деКТЗ – середня у період сума кредиторську заборгованість.

Бо у балансі дані наведено початку і поклала край року, то середньорічна величина кредиторську заборгованість визначається по середньої арифметичній простий :

>КТЗсг = (3143,1+2790,6) / 2 = 2966,9млн.руб.

>Рассчитаем коефіцієнт оборотності кредиторську заборгованість:

>Кокт = 24380,4 / 2966,9 = 8,2 оборотів.

Усі показники оборотності вимірюються в оборотах і характеризують кількість оборотів, які з рік здійснюють кошти підприємства.

Тривалість одного обороту характеризує кількість днів, протягом яких відбувається один оборот, виявляється у днях й ставленням періоду (Т) до коефіцієнта оборотності, формула 10:

,                                                   (10)

де 360 – кількість днів на рік.

>Рассчитаем тривалість одного обороту кожному за показника (коефіцієнта) оборотності:

>dКок = 360 / 0,3 = 1099 днів;

>dКоск = 360 / 0,4 = 1012 днів;

>dКоа = 360 / 5,1 = 71 день;

>dКопз = 360 / 31,2 = 12 днів;

>dКодт = 360 / 9,8 = 37 днів;

>dКокт = 360 / 8,2 = 44 дня.

Усі розраховані показники оборотності відіб'ємо в таблиці 6.

Таблиця 6 – Показники оборотності балансу

Кок, про. >Коск, про. >Коа, про. >Коз, про. >Кодт, про. >Кокт, про.
0,3 0,4 5,1 31,2 9,8 8,2
Тривалість одного обороту, днів
1099 1012 71 12 37 44

Отже, за результатами розрахунків коефіцієнти загальної оборотності капіталу дорівнює0,3и оборотності власного капіталу дорівнює 0,4 обороту протягом року – тривалість одного обороту загальної оборотності капіталу становитиме 1099 днів; а тривалість оборотності власного капіталу становить 1012 днів; коефіцієнт оборотності всіх оборотних активів дорівнює 5,1 обороту протягом року – тривалість одного обороту становитиме 71 день; коефіцієнт оборотності оборотних виробничих запасів дорівнює 31,2 оборотів протягом року – тривалість одного обороту становитиме 12 днів; коефіцієнт оборотності дебіторську заборгованість дорівнює 9,8 обороту протягом року – тривалість одного обороту становитиме 37 днів; коефіцієнт оборотності кредиторську заборгованість дорівнює 8,2 обороту протягом року – тривалість одного обороту становитиме 44 дня.

З позиції фінансів ділова активність підприємства проявляється насамперед у швидкості обороту всіх коштів організації. У прикладі ми бачимо збільшити кількість оборотів оборотних івнеоборотних активів і зменшення тривалості одного обороту. Звідси бачимо, що це підприємство ефективно використовує свої фінансові ресурси.


ЗАВДАННЯ 3

З даних бухгалтерського балансу (таблиця 3) визначити показники фінансової стійкості.

 

Рішення

1) Найбільш узагальнюючим показником фінансової стійкості є коефіцієнт забезпеченості оборотних засобів підприємства власними обіговими коштами (До>ОСО), що визначається ставленням власного обігового капіталу до спільної сумі оборотних активів за такою формулою:

,                                    (13)

де ВА –внеоборотние активи (підсумок I розділу балансу).

Отже, наявність власного обігового капіталу одно різниці джерел власні кошти і величинивнеоборотних активів.

>Рассчитаем коефіцієнти забезпеченості оборотних засобів підприємства власними обіговими коштами початку і наприкінці року:

>Косонг = (56638+61,6-58856,7) / 2773,4 = -0,8;

>Косо кг = (79445,6+959,3-80404,9) / 6802,1 = 0,0.

2) Коефіцієнт фінансової незалежності (ДоФН) визначається ставленням власного капіталу до спільної валюті балансу за такою формулою:

,                                                   (14)

>Рассчитаем коефіцієнти фінансової незалежності початку і наприкінці року:

>Кфннг = (56638+61,6) / 61630 = 0,9;

>Кфн кг = (79445,6+959,3) / 87207 = 0,9.

Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує частку власного капіталу загальної вартості капіталу (нормативне значення 0,6) і характеризує незалежність підприємства від позикового капіталу чи інших зовнішніх джерела фінансування.

3) Коефіцієнт співвідношення власної родини та позикового капіталу (До>З/С) характеризує, скільки позикових коштів на карбованець власні кошти на скільки кожен карбованець боргу підкріплюється власністю підприємства; визначається за такою формулою:

,                                      (15)

>Рассчитаем коефіцієнти фінансової незалежності початку і наприкінці року:

>Кз/снг = 4930,4 / (56638+61,6) = 0,1;

>Кз/с кг = 6802,1 / (79445,6+959,3) = 0,1.

4) Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними обіговими коштами (оборотним капіталом) показує міру покриття матеріальних запасів власним оборотним капіталом й за такою формулою:


,                         (16)

деМОС – матеріальні запаси (матеріальні його оборотні кошти).

>Рассчитаем коефіцієнти забезпеченості матеріальних запасів початку і наприкінці року:

>Комзнг = (56638+61,6) / 431,4 = 54,1

>Комз кг = (79445,6+959,3) / 1133,7 = 46,1

5) Коефіцієнт реального капіталу активах (ДоРКА) визначається ставленням реальних активів до валюти балансу за такою формулою:

,                                                        (17)

>Рассчитаем коефіцієнти реального капіталу активах початку і наприкінці року:

>Крканг = (58117,1+431,4) / 61630 = 0,96;

>Крка кг = (79968,8+1133,7) / 87207 = 0,94.

6) Коефіцієнт оборотних активів у реальному капіталі (у реальних активах) визначається за такою формулою:

,                                               (18)

>Рассчитаем коефіцієнти оборотних активів у реальному капіталі початку і наприкінці року:

>Коанг = 2773,4 / (58117,1+431,4) = 0,05;

>Коа кг = 6802,1 / (79968,8+1133,7) = 0,08.

7) Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами визначається наприкінці року у формулі:

,                                                (19)

>Рассчитаем коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами наприкінці року:

>Коф = 6802,1 / 87207 = 0,08.

8) Коефіцієнт фінансового ризику (чи плече фінансового важеля) визначається ставленням всього комплексу зобов'язань (підсумок розділу V “розрахунки”) до власного капіталу (III і IV розділи, підсумок) за такою формулою:

,                           (20)

>Рассчитаем початку і наприкінці року:

>Кфрнг = 4930,4 / (56638+61,6) = 0,09;

>Кфр кг = 6802,1 / (79445,6+959,3) = 0,08.

Усі розраховані показники фінансової стійкості відіб'ємо в таблиці 7.


Таблиця 6 – Показники фінансової стійкості

>Косо >Кфн >Кз/с
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація