Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Потоки грошових коштів підприємства та їх відображення в бухгалтерській (фінансової) звітності


Реферат Потоки грошових коштів підприємства та їх відображення в бухгалтерській (фінансової) звітності

Страница 1 из 4 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

>НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙФИЛИАЛ

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

Економічний факультет

Кафедра «>Бухгалтерского обліку, і аудиту»

>КУРСОВАЯ РОБОТА

По дисципліни '' Бухгалтерська (фінансова) звітність''

На тему:

Потоки коштів підприємства міста і їх свій відбиток у бухгалтерської (фінансової) звітності

Студентка

>НабиуллинаА.Ф.

Групи 732

Науковий керівник

>ст.преподаватель

>Поплаухина Т.Д.

>НабережниеЧелни – 2008 р.


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.ПОТОКИ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОТРАЖЕНИЕ УБУХГАЛТЕРСКОЙ (ФІНАНСОВОЇ)ОТЧЕТНОСТИ

1.1. Інформації про грошових потоках і його значення для аналізу ефективності діяльності підприємства

1.2. Прямий і непрямий методи уявлення потоків коштів від поточної діяльності

1.3. Зміст і Порядок складання звіту про рух коштів

2.ЗАПОЛНЕНИЕ ЗВІТУ ПроДВИЖЕНИИ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ (ФОРМА №4)

2.1. Коротка характеристика підприємства ГУП «>Жилищно-коммунальний сервіс»

2.2. Порядок заповнення та інформаційний зміст статей звіту про рух коштів

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАВДАННЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У середовищі сучасних економічних умов істотно зростає значення фінансової інформації, достовірність, оперативність і об'єктивність якої дозволяють всіх учасників господарського обороту уявити й зрозуміти фінансової стан і фінансові результати діяльності конкретну компанію.

У ринковій економіці між підприємствами і банками постійно відбуваються угоди щодо перерозподілу, зберігання коштів. Різноманітні розрахунки, виникаючі між підприємствами, також ведуться з допомогою коштів. З їхньою допомогою завершується перетворення грошової форми виділених засобів у виробничі запаси, отримання грошової виручки й укладеного у ній чистого доходу. Цим самим розрахунки виступають найважливішим чинником якого забезпечення кругообігу коштів, які своєчасне завершення служить необхідною умовою процесу виробництва.

Звіт про рух коштів у останні десятиліття став однією з основних елементів бухгалтерської (фінансової) звітності у світі. У штатівській спеціальній облікової літературі часто підкреслюється, що з підприємців цей звіт важливіше, ніж баланс і звіт прибутки і збитках. Дані, які у звіті про рух коштів, доповнюють інформацію бухгалтерського балансу і за звіту прибутки і збитках. Якщо баланс відбиває фінансове становище організації визначений момент, то звіт про рух коштів пояснює зміни, що відбулися одним із компонентів фінансової звітності – грошима від однієї дати складання бухгалтерського балансу з іншої. Звіт прибутки і збитках містить результати діяльності організації у період, яка є основним чинником, що змінює стан коштів. Інформації про русі коштів організації корисна як з оцінки її здібності приваблювати і використовувати кошти.

Усе це свідчить актуальність обраної теми дослідження.

Метою згаданої курсової роботи є підставою розгляд і був розкриття методики складання звіту про рух коштів у теорії та практично.

Завданнями курсової праці є:

- розкрити інформацію про грошових потоках;

- охарактеризувати методи уявлення потоків коштів від поточної діяльності;

- описати утримання і порядок складання звіту про рух коштів;

- уявити висновків та пропозицій по виконану роботу.

Робота представленій у двох розділах. У першій главі наводиться теоретичний матеріал, розкриває, безпосередньо тему роботи. У другій главі представлений практичний матеріал.

Діяльність використовувалася література вітчизняних авторів, як-отНоводворский В.Д., Сорокіна О.М. та інших., досліджені статті з журналів і газет, коментарі експертів.


1. Потоки коштів підприємства міста і їх свій відбиток у бухгалтерської (фінансової) звітності

 

1.1. Інформації про грошових потоках і його значення для аналізу ефективності діяльності підприємства

Інформації про русі коштів господарюючого суб'єкту необхідна користувачам фінансової звітності з метою оцінки ефективність його роботи роботи і потреб даного суб'єкта у потоках грошових засобах. Кошти містять у собі, передусім, готівка господарюючого суб'єкту. Натомість, потоки коштів – це приплив і відтік коштів та його еквівалентів [17,стр.16]. Тому інформацію про русі коштів господарюючого суб'єкту необхідно користувачам, передусім, до ухвалення економічних рішень.

>МСФО 7 «Звіт про рух коштів» набрав чинності 1 січня 1979 р. У 1992 р. даний стандарт було переглянуто й у редакції набрав чинності для фінансової звітності, що охоплює періоди, починаючи з початку 1994 р. чи влітку після цієї дати.

Метою аналізованого стандарту є пред'явлення певних вимог до надання інформацію про історичних змін у грошових засобах і еквівалентах коштів господарюючого суб'єкту у вигляді складання звітів про рух коштів. У цих звітах виробляється класифікація потоків коштів за звітний період, отриманих від поточної, інвестиційної і втрати фінансової діяльності.

Звіт про рух грошових засобах за його використанні спільно з іншими формами фінансової звітності представляє інформацію, що дозволяє користувачам оцінити зміни у чистих активах господарюючого суб'єкту, його фінансової структурі (включаючи ліквідність і платоспроможність) та її спроможність до впливу на потоки коштів у тому, щоб пристосуватися до постійно змінюваних умов і можливостям. Інформації про русі коштів дає користувачам можливість розробляти моделі з метою оцінки і зіставлення вартості майбутніх потоків коштів різних суб'єктів господарювання. Ця інформація дозволяє точніше зіставляти звітність про показниках діяльності різних суб'єктів господарювання, оскільки усуває вплив відмінностей застосовуваних методик обліку для однакових операцій та подій.

Ретроспективна інформацію про русі коштів часто використовують як індикатор обсягу, часу й визначеності майбутніх потоків коштів. Такої інформації також корисна під час перевірки точності минулих прогнозів потоків коштів і за вивченні зв'язок між прибутковістю і чистим рухом коштів із урахуванням впливу зміни.

Звіт про рух коштів – це динамічний звіт, який методами балансових узагальнень певних господарських операцій звітний період у істотних аспектах надходження і вибуття реальних фінансових коштів [7, стор. 7].

Суб'єкти малого підприємництва можуть представляти звіт про рух коштів.

Для ведення господарську діяльність, виконання зобов'язань та забезпечення дохідності господарюючому суб'єкту потрібні кошти. Здатність генерувати грошові потоки та його обсяги є найважливішим показником стабільності. Звіт про рух коштів разом з іншими звітами забезпечує надання інформації, що дозволяє оцінити цей показник, і навіть зрозуміти що відбулися зміни у чистих активах суб'єкта, його фінансову структуру (зокрема ліквідність і платоспроможність), здатність регулювати час та обсяги грошових потоків за умов постійно змінюються зовнішніх і розвитку внутрішніх чинників. Включення звіту про рух коштів у фінансову звітність дозволяє моделювати поточну вартість майбутніх грошових потоків для порівняльної оцінки діяльності суб'єктів господарювання. У цьому з порівняльного аналізу грошових потоків немає обмежень, що з залежністю показників іншої звітності від обраної суб'єктом облікової політики.

Грошові потоки класифікують за трьома групами, відповідним наступним видам діяльності [2,стр.356]:

- поточної;

- інвестиційної;

- фінансової.

Під поточної діяльністю розуміється діяльність господарюючого суб'єкту, що є основним джерелом доходів, і навіть інші операції, не які стосуються інвестиційної і легальною фінансовою діяльності.

 Надходження коштів від поточної діяльності визначають можливості господарюючого суб'єкту з його подальшому функціонуванню, розвитку, обслуговування боргів, і виплаті дивідендів власникам. У зв'язку з цим у структурі звіту про рух коштів грошові потоки поточної діяльності визначальні. Якщо сума даного розділу представляє вибуття коштів, це, зазвичай, служить показником те, що господарюючий суб'єкт неспроможна ефективно здійснювати своєї діяльності.

Грошовими потоками від поточної діяльності може бути:

- надходження виручки від товарів (робіт чи послуг);

- надходження комісійної винагороди, франшизи тощо поточного доходу;

- виплати постачальникам сировини й товарів;

- виплати співробітникам господарюючого суб'єкту;

- надходження, і виплати страхових платежів і премій, штрафів та іншого подібного начиння рух коштів, що з торговими контрактами.

Інвестиційна діяльність зазвичай представлена купівлею чи продажем довгострокових активів:

- основних засобів (включаючи будівництво господарським способом);

- фінансових вливань, не які стосуютьсяеквивалентам коштів і є об'єктом торгової діяльності господарюючого суб'єкту;

- інших активів, які представляють ресурси, щоб забезпечити надходження коштів у майбутньому.

У розділі грошових потоків інвестиційної діяльності зазвичай вказуються такі групи:

- кошти, створені задля придбання основних засобів;

- надходжень від продажу основних засобів;

- купівля (продаж) дочірніх суб'єктів;

- оплата інших фінансових вливань;

- отримані відсотки, й дивіденди.

>Поступившие (виплачені) від продажу (купівлі) дочірніх суб'єктів кошти зменшуються у сумі коштів та його еквівалентів, що є на балансі інвестованого господарюючого суб'єкту на даний момент скоєння операції. Причому грошові потоки, створені задля придбання компаній, нічого не винні сальдуватись з надходженнями від продажу аналогічних інвестицій.

Фінансова діяльність окреслюється операції, що призводять зміну обсягів продажів і структури власних і позикових коштів. До до їх числа слід віднести:

- надходження коштів випуску акцій, облігацій, векселів і південь від інших фінансових інструментів;

- повернення позикових коштів;

- виплати вартості майна за контрактами фінансової оренди - і т.п.

Найпоширеніші типи операцій фінансового характеру включають:

- надходжень від випуску додаткових акцій;

- кошти, створені задля викуп власних акцій;

- надходження, і повернення довгострокових кредитів;

- оплату фінансової оренди;

- виплачені дивіденди.

Не допускаєтьсясальдирование грошових надходжень і платежів, крім кількох спеціально обумовлених випадків. Ці винятку поширюються попри всі види діяльності господарюючого суб'єкту. До них слід віднести [12,стр.58]:

- транзитні грошові потоки, що відбивають, скоріш, діяльність контрагента, ніж самої ж компанії (рух щодо розрахункових рахунках клієнтів банку, грошові потоки за рахунком комісіонера його участі під час розрахунків тощо.);

- надходження, і платежі з якоїсь конкретної групі операцій, як у обороті перебувають значні суми при незначних термінах погашення і високої оборотності (придбання й реалізація інвестицій при грі біржі, рух щодо короткотерміновим нецільовим кредитах банків і т.п.);

- рух щодо депозитах із фіксованою датою погашення, депозитах інших суб'єктів, що спеціалізуються з фінансової складової діяльності, по клієнтським авансам і кредитах (У цих суб'єктів).

Поділ грошових потоків за видами діяльності пов'язані з відмінностями у вимогах, що висуваються до звітної інформації користувачами. У поточній діяльності важливо оцінити можливість господарюючого суб'єкту генерувати кошти, необхідних підтримки відповідного виробничого процесу, і виявляти тенденцію збільшення оборотів, викликані нарощуванням виробничих потужностей. Кошти, віднесені до категорії інвестицій, показують, наскільки майбутні виробничі потужності зможуть підтримати сформований рівень поточної роботи і забезпечити задані рівні рентабельності і ліквідності. Відомості про грошових потоках цікаві з погляду майбутніх претензій власників і кредиторів суб'єкта на грошові потоки, які генеруються їм.

1.2. Прямий і непрямий методи уявлення потоків коштів від поточної діяльності

Інформації про грошових потоках поточної діяльності то, можливо представлена з допомогою наступних двох методів [17,стр.16]:

1) прямого, який передбачає безпосереднє розкриття грошових потоків за всіма основними групам надходжень і платежів: надходження виручки, виплати співробітникам, придбання сировини і комплектуючих тощо.

2) непрямого, заснованого на коригуванні величини чистий прибуток до оподаткування за звітний період шляхом виключення впливу її у негрошових операцій та доходів (витрат) від інвестиційної і втратити фінансове діяльності.

Надходження коштів від покупців і замовників позначаються на звіті про рух коштів, складеному прямим методом, цілком у сумах, що надійшли до касу, на розрахунковий, валютний й інші рахунки банках. Кошти, виплачені постачальникам, підрядчикам, персоналу підприємства з каси, ні з розрахункового та інших рахунків в російських банках, позначаються на сумах, реально оплачених готівкою і шляхом грошових перерахувань.

У непрямий метод включаються надходження коштів, отримані внаслідок розрахунків з звітного балансу, звіту прибутки і збитках. Тільки деякі потоки коштів демонструються по фактичному обсягу: амортизаційні відрахування; надходжень від реалізації власних акцій, облігацій, здобуття влади та виплата дивідендів, здобуття влади та погашення кредитів і позик, капітальні вкладення, приріст оборотних засобів; реалізація основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів.

У звіті, складеному непрямим методом, концентрується інформацію про фінансових ресурсів годі організації, відбиваються показники, які у сеті прибутків і витрат і що надходять у її розпорядження після оплати виробництва з метою нового циклу відтворення. Інформація, у такому звіті, має самостійного значення [19,стр.36].

З використанням непрямого методу чистий прибуток до оподаткування наводиться, передусім, до проміжного показнику поточного доходу до обліку впливу змін - у оборотних коштах. Це досягається з допомогою наступних двох найпоширеніших поправок:

1. Відновляються суми амортизаційних відрахувань, відсотків на сплаті та інші довгострокових активів, які спочатку зменшили величину прибутку;

2. Виключаються прибутки від інвестицій, і навіть суми зменшення оціночних резервів, які спочатку були у кредит рахунки прибутків і збитків.

Якщо господарюючий суб'єкт використовує непрямий метод до подання грошових потоків поточної діяльності, виникає також відзначила необхідність виділити курсові різниці, які стосуються рахункахвнеоборотного капіталу (інвестицій, відмінних грошових еквівалентів, кредитів, платежів з фінансової оренді тощо.), грошові потоки якими не ставляться до поточної діяльності. Оскільки курсові різниці входять у звіт прибутки і збитках, у сумі курсових різниць, які стосуються рахункахвнеоборотного капіталу, повинен бути зробленосторнирующая проводка.

Отриманий проміжний показник поточного доходу не враховує зміни величини обігового капіталу, що сталося за звітний період. Тому аналізований показник може бути скоригований зміну сум дебіторську заборгованість по основний діяльності, матеріально-виробничих запасів та кредиторської заборгованості. Якщо оборотні активи наприкінці звітний період проти попереднім зростають, це, що чистий прибуток, відображена у обліку, більше реального приросту коштів від поточної діяльності у звітний період. Впливи змін кредиторську заборгованість протилежно. Отже, показник поточного доходу щодо його приведення до чистих коштами, отриманих від поточної діяльності, зменшується на приріст оборотних активів і поповнюється приріст оборотних пасивів.

Ухвалений стандарт заохочує використання прямого методу, котрий понад інформативний для користувача і дозволяє широко застосовувати ситуаційна моделювання. Проте господарючих суб'єктів, зазвичай, не викликають звітності структуру всіх надходжень і платежів, обмежуючись зазначеними вище поправок до чистий прибуток до оподаткування.

1.3. Зміст і Порядок складання звіту про рух коштів

У звіті про рух коштів формуються інформацію про русі коштів організації у валюті Росії та іноземній валюті. Звіт складають у тисячах чи мільйонах рублів. Надходження і напрям коштів наводяться за поточною,

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація