Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Порядок і методи складання звіту про рух грошей, аудит та аналіз його основних показників


Реферат Порядок і методи складання звіту про рух грошей, аудит та аналіз його основних показників

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Карагандинський економічний УніверситетКазпотребсоюза

КафедраБухгалтерского обліку, і аудиту

 

Дипломна робота

на задану тему: "Порядок і силові методи складання звіту про рух грошей, аудит і аналіз його основних показників"

050508 "Облік і аудит"

>Виполнил (а): студент (ка)

грн.УА-43 Тарасова Про.

Науковий керівник:

до. е. зв., доцент НургалієваР.Н.

Караганді 2008


Зміст

Зміст

Запровадження

Запровадження

1. Теоретичні аспекти звіту про рух грошей

1.1 Економічна сутність потоків коштів

1.2 Сутність і цілі звіту про рух грошей

1.3 Форма, структура та художні засоби складання звіту про рух грошей

2. Практика й методику складання звіту про рух грошей

2.1 Практика складання Звіту про рух грошей прямим методом

2.2 Практика складання Звіту про рух грошей непрямим методом

3. Аудит і аналіз звіту про рух грошей

3.1 Порядок проведення аудиторської перевірки Звіту про рух грошей

3.2 Аналіз руху коштів

3.3 Шляхи удосконалення управління грошовими потоками підприємства

Укладання

Список використаних джерел

Додатка

 

Запровадження


У його Посланні народу Казахстану "Зростання добробуту громадян Казахстану - головна мета державної політики" від 6 лютого 2008 року Президент Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєв зазначив: "Нині найважливішим завданням, що стоїть перед казахстанським суспільством, є збільшення конкурентоспроможності нашої економіки. І тому ми має забезпечити розвиток не сировинних деяких галузей і підтримувати казахстанські підприємства, зорієнтовані виробництво конкурентоспроможної продукції. Ми повинні розвивати власний науковий і навчатися в головних закордонних фахівців. Необхідно впроваджувати нові спільні технологій і забезпечити надійний захист інтелектуальної власності". Рішення саме з завдань, поставлених глава держави, дозволять Казахстану виходити міжнародних ринках і зайняти там власний простір [1].

На шлях формування стали всі галузі економіки з проведення вітчизняної системи бухгалтерського обліку, і фінансової звітності у відповідність із міжнародних стандартів. Останніми роками нашій країні було проведено велику роботу з реформування бухгалтерського обліку, і фінансової звітності.

Кошти підприємства міста і процес їх руху є з найважливіших об'єктів управління фінансами. Під потоками коштів розуміються все валові грошові надходження, і платежі підприємства. Рух коштів є першоосновою, у результаті виникають фінанси, тобто. зав'язуванні фінансових відносин, грошові кошти, грошові потоки. Забезпечення ефективного функціонування підприємств вимагає грамотного керування їхньою діяльністю, яке багато чому визначається умінням управляти потоками коштів.

Кошти є обмеженим ресурсом, тому важливим є створення на підприємствах механізму управління рухом, який сприяв б забезпечення господарських процесів необхідним рівнем грошових потоків та підтриманню оптимального залишку коштів за допомогою регулювання збалансованості надходження енергоносіїв і витрати. У разі постійно мінливих економічної ситуації в (зовнішньою і внутрішньою) до створення такий механізм потрібна наявність аналітичної інформації про грошових потоках підприємства міста і умови їх формування.

Актуальність теми дипломної роботи зумовлена тим, що кошти як головний об'єкт обліку, і аналізу бухгалтерської діяльності підприємства породжують необхідність аналізу їх руху, зіставлення відпливу й притоку за звітний період з урахуванням заповнення "Звіту про рух коштів".

 
Для функціонування та успішної роботи підприємства треба зазначити, як саме й з якого джерела вона бере кошти й які основних напрямів їхньої витрати.

Кількість коштів, потрібної для господарську діяльність, залежить від специфіки виробництва та не меншою мірою воно залежить уміння ними розумно розпорядитися. Аналіз руху коштів дозволяє приймати кваліфіковані управлінські рішення, виявляти чинники та резерви підвищення ефективності роботи підприємства.

Рух коштів організації у часі є безперервний процес зі створення грошового потоку, що з надходженням івибитием коштів у процесі господарську діяльність організації.

Щоб забезпечити користувачів бухгалтерської інформації даними про зміни коштів підприємства міста і їх еквівалентів у межах основних видів своєї діяльності, України в міжнародній практиці використовується звіт про рух коштів.

Відповідно доМСБУ №7 "Звіт про рух коштів" підприємства зобов'язані складати річний звіт про рух коштів й подавати його як складової частини фінансової звітності кожний період. Цей звіт розкриває інформацію про грошових потоках організації, що характеризує джерела надходження коштів та напрями їхньої витрати.

Метою дипломної роботи є підставою вивчення порядку й методів складання звіту про рух грошей, і навіть дослідження результатів аудиту й аналізу його основних показників.

Відповідно до метою сформульовані такі:

розглянути економічну сутність потоків коштів;

вивчити суть і мети звіту про рух грошей;

досліджувати форму, структуру й фізичні методи складання звіту про рух грошей;

вивчити складання звіту про рух грошей прямим і непрямим методом;

вивчити порядок складання аудиторської перевірки звіту про рух грошей для підприємства;

проаналізувати руху коштів для підприємства;

дослідити шляхи удосконалення управління грошовими потоками.

Об'єктом дослідження послужила фінансова звітність підприємства ТОВ "Віраж". Основним виглядом діяльності аналізованого підприємства є оптово-роздрібна торгівля широким асортиментом товарів.

Структурно дипломна робота складається з запровадження, трьох глав, укладання, дев'яти додатків. Обсяг дипломної роботи, становить 82 сторінки.

Теоретичною й методологічною основою послужили законодавчі і нормативні документи президента і Уряди Республіки Казахстан, монографічні праці вітчизняних і закордонних вчених економістів і фінансистів, статистичні матеріали, матеріали періодичної преси.


1. Теоретичні аспекти звіту про рух грошей

 

1.1 Економічна сутність потоків коштів

Для організацією будь-який основний діяльності (виробничої, посередницької, комерційних і т.д.) необхідні кошти. Кошти організації утворюються під час продажу готової продукції, товарів, від надання сервісних та інших послуг, соціальній та вигляді надходжень від операцій із цінними паперами тощо.

Організації витрачають кошти розвиток основний діяльності, придбання тих матеріальних цінностей, оплату праці працівників; здійснюють вкладення увнеоборотние активи (будівництво виробничих та культурно-побутових об'єктів, придбання автомобілів, тракторів та основних засобів, витрати з закладанні і вирощуванню багаторічних насаджень та інших.).

Кошти служать найактивнішим елементом складовою частиною економічної діяльності суспільства, відносин між різними учасниками і ланками відтворювального процесу. Сутність грошей характеризується їх через участь у наступних процесах:

а) здійсненні різних видів громадських відносин;

б) розподілі валового національний продукт, у придбанні нерухомості, землі;

у визначенні цін, виражають вартість товару.

Також гроші є засобом загальноїобмениваемости на товари, нерухомість, витвори мистецтва, коштовності та інших. Ця особливість грошей помітна при порівнянні з безпосереднім обміном товарів.

За сучасних умов грошові знаки і гроші безготівкового обороту що немає власної вартістю, але зберігається можливість застосування їх як мінової вартості. Це свідчить про тому. що дедалі більше від товару і перетворилися на самостійну економічну категорію, зі збереженням деяких властивостей, які надають їм схожість із товаром.

Фінансова сутність грошей визначається наступним. Кошти підприємства є складовою оборотних активів. Вони потрібні підприємству реалізації розрахунків із постачальниками і підрядчиками, з бюджетом по податкових зобов'язаннях, з кредитними установами за кредитами і позикам, для видачі працівникам зарплати, премій та інших видів виплат.

Кошти надходять на підприємство від покупців і замовників за продані товари та надані послуги, від вітчизняних банків як позичок, від установ та організацій у порядку тимчасової допомогу й ін.

Базою коштів підприємства є господарські взаємовідносини підприємства з різними організаціями та установами i господарські взаємовідносини, пов'язані у реалізації робіт, послуг і здійсненням інших господарських операцій.

Фінансове становище підприємства - економічна категорія, відбиває стан капіталу процесі її кругообігу і можливість суб'єкта господарювання саморозвиватися фіксований час. [2,с.25]

Найважливіше сторона фінансового становища підприємств - формування та використання різних грошових фондів. Через них здійснюється забезпечення фінансово-господарську діяльність необхідними грошима, і навіть розширеного відтворення, фінансування науково-технічного прогресу, освоєння та впровадження нову технологію, економічне стимулювання, розрахунки з бюджетом, банками. [3,с.43]

Грошові фонди підприємств може бути розбитий чотирма групи (таблиця 1).


Таблиця 1 - Групи грошових фондів підприємства

Перша група Друга ж група Третю групу Четверта група
1 2 3 4

фонди

власні кошти

фонди

позикових

коштів

фонди залучених коштів

оперативні грошові

фонди

 - статутний капітал;

додатковий капітал;

резервний капітал;

інвестиційний фонд;

валютний фонд;

інші;

 - кредити банків;

комерційні кредити;

факторинг;

лізинг;

кредитори;

інші;

 - фонди споживання;

розрахунки з дивідендів;

доходи майбутніх періодів;

резерви майбутніх витрат і платежів

 - з виплати

зарплати;

з виплати дивідендів;

для платежів до бюджету;

інші.

>Взято:Крейнина М. Н. Аналіз фінансового становища підприємства. 2002 -с.71

Під рухом коштів розуміються все валові грошові надходження, і платежі підприємства. Отже, грошові потоки підприємства є сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів,генерируемих його господарської діяльністю.

Потік коштів пов'язані з конкретним періодом часу й є відмінність між усіма які надійшли і виплаченими підприємствами грошима цей період. Рух грошей є першоосновою, у результаті виникають фінанси, тобто. зав'язуванні фінансових відносин, грошові кошти, грошові потоки. [10,с.116]

У світовій практиці потік коштів позначається поняттям "кешфло", хоча буквальний переклад цього терміна з англійської - потік готівки. Грошовий потік, у якому відтоки перевищують притоки, називається "негативний кешфло", у протилежному разі - це "позитивний кешфло".

Розрізняють грошові потоки про участь в господарському процесі, тобто грошові потоки з організації загалом; грошові потоки за видами господарську діяльність; грошові потоки по структурних підрозділах організації.

По управлінню оптимізації розрізняють: надлишковий грошові потоки, дефіцитний грошові потоки.

Грошові потоки класифікують також із часу: ретроспективний (звітний) грошові потоки, оперативний (поточний) грошові потоки і запланований (прогнозований) грошові потоки.

Грошовий потік - це кошти, одержувані підприємством на всі види роботи і витрачені забезпечення подальшої діяльності. Головним чинником формування грошового потоку плата покупцями вартості проданої підприємством продукції. Вихідні показники до розрахунку грошових надходжень - це виручка і прибуток за продажів. Виручка і прибуток за продажів яких багато важать з метою оцінки фінансового становища підприємства. Однак вона була б неповної, якби була відсутня інформацію про потоці коштів, що спливає у результаті продажів.

У кінцевому підсумку, саме наявність або відсутність грошей визначає можливості та напрями розвитку підприємства; перевищення грошових надходжень над платежами забезпечує можливість вкладення грошей у цілях одержання прибутку. Однак цьому треба пам'ятати, що підприємству необхідна постійна наявність певної суми коштів як найліквідніших активів, підтримує його платоспроможність.

Грошові потоки бувають два види: позитивні й негативні. Позитивні потоки (притоки) відбивають надходження грошей на підприємство, негативні (відтоки) - вибуття чи витрачання грошей підприємством. Переклад грошей із каси на розрахунковий рахунок і подібні йому внутрішні переміщення грошей не розглядаються як грошових потоків. Однією з умов виникнення грошового потоку є те що їм умовної “кордону” підприємства. Різниця між валовими притоками і відтоками коштів за певний період називається чистим грошовим потоком. Він також може бути позитивним або негативним (припливом чи відпливом).

На відміну від прибутків і витрат грошові потоки мають конкретний характер. Якщо показник бухгалтерської прибутку виходить з численних розрахунках, грошові потоки завжди очевидний - досить завести притоки і відтоки (кожен елемент яких підтверджується банківської випискою чи касовим документом), щоб отримати підсумкову величину чистого грошового потоку. Тож у фінансах будь-який актив чи господарська операція оцінюються, передусім, з погляду розміру й спрямованості грошових потоків, породжуваних активом чи операцією.

Прибуток від продажу відрізняється від величини коштів з таких причин:

1. Віддзеркалення в звітності за певного періоду прибутку не збігаються з реальним надходженням коштів за ж період, оскільки прибуток визнається після виконання продажу, а чи не після вступу коштів.

2. Крім прибутку від продажу в звіті прибутки і збитках відбиваються решта видів прибутків і витрат, які формують величину прибутку до оподаткування. Але розмір цих прибутків і витрат також носить обліковий характері і не відбиває реальний рух коштів. Наприклад, відсотки для отримання і до сплати - це нараховані, а чи не фактично отримані чи сплачені суми; податки, сплачувані з допомогою фінансових результатів і відбивані у складі операційних витрат, - це нараховані, а чи не фактично сплачені суми податків; штрафні санкції у складі позареалізаційних прибутків і витрат - це визнані, а чи не сплачені штрафи за невиконання договірних зобов'язань тощо.

3. Грошовий потік відбиває рух коштів, які взагалі беруться до розрахунку прибутку: отримані і сплачені аванси, бюджетні асигнування, решта видів цільового фінансування, рух кредитів і позик та інших.

Прибуток, отримана у цьому періоді, дозволяє припустити збільшення коштів, але з означає, що з підприємства у тому самому періоді є вільні кошти, доступні від використання.

Одержання підприємством коштів - не самоціль, а засіб підвищення фінансового становища. Отримані кошти використовуються забезпечення умов, підтримують безперебійну діяльність й розвиток підприємства. Залишок коштів забезпечує поточну платоспроможність.

Збільшення чи зменшення балансового залишку коштів за певного періоду безпосередньо залежить від що сталися змін - у вартості активів і пасивів балансу. Збільшення вартості будь-яких статей активів (крім коштів) - причина зменшення коштів. І навпаки, приріст позикових чи власних джерела фінансування - чинник збільшення залишків коштів.

Різниця між які надійшли і сплаченими сумами коштів становить баланс залишку коштів наприкінці періоду.

Рух грошей забезпечується такими видами діяльності підприємства:

операційна діяльність - основна діяльність юридичної особи одержання прибутку і інша діяльність, не належитьинвесгиционной і втрати фінансової;

інвестиційна діяльність - придбання і продаж довгостроковихактавов;

фінансову діяльність - діяльність, результатом якої є зміна у вигляді та професійно-кваліфікаційний склад власного капіталу ізаемнихсредств.


Таблиця 2 - Забезпечення руху коштів діяльністю підприємства

Види діяльності >Притоки коштів >Оттоки коштів
1 2 3
1. Основна діяльність Виручка від нинішнього року періоді; погашення дебіторську заборгованість; аванси, одержані від покупців;
Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація