Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація ОБЛІКУ та контролю основних засобів на підпріємстві


Реферат Організація ОБЛІКУ та контролю основних засобів на підпріємстві

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>Вступ

1Теоретичніосновидослідження

1.1Економічнийзмістосновнихзасобів, їхньогокласифікація,методиоцінки

      та заподіянняобліку

1.2Нормативно-правове талітературне забезпеченняоблікуосновних

     засобів

2Організаційно-економічна характеристикаселянсько-фермерського

     господарства „>Пролісок”Самбірського районуЛьвівськоїобласті

2.1Загальнівідомості прогосподарство,організаційна структура та

>спеціалізація

2.2 Характеристикаосновнихекономічнихпоказниківгосподарства

2.3Організаціяобліковоїслужби

2.4 Станохорони роботи та заходь його покращання

2.5 Станекологічної безпеки та заходь його покращання

3Організаціяобліку та контролюосновнихзасобів

3.1Документація рухуосновнихзасобів

3.2Синтетичний йаналітичнийоблікосновнихзасобів

3.3Облікзносу (>амортизації)основнихзасобів

3.4Обліквитрат на: ремонт йполіпшенняосновнихзасобів

3.5 Контрольосновнихзасобів

3.6Напрямивдосконаленняоблікуосновнихзасобів

>Висновки йпропозиції


>Вступ

>Матеріальною базоюбудь-якоїпідприємницькоїдіяльностієосновнізасоби. Без нихможездійснюватися ані одингосподарський процес.

>Прискореннянауково-технічногопрогресунайповнішепроявляється вкількісномузростанні таякісномувдосконаленніосновнихвиробничихфондів, котрі разом ізтрудовими таземельними ресурсамистановлять основусільськогосподарськоговиробництва.

>Кількіснезростання таякісневдосконаленняосновнихвиробничихфондів, їхніконцентрації впровіднихгалузяхсільськогосподарськоговиробництвасприяютьпоглибленнютехнологічногоподілу роботи,розвиткуміжгалузевих таміжгосподарськихзв’язків.Крім того, смердотівиступаютьматеріально-речовимчинникомсільськогосподарськоговиробництва тавдосконаленнявиробленихвідносин.

Забудь-якоїформивласностіважливимчинникомраціональногогосподарювання,відносинвласності,приватизаціїмайнаєвизначеннявідповідноївартостізасобіввиробництва.Вартістьзасобіввиробництва, котра невідповідаєсучасномурівнюцін,зумовлюєзниженняцінивиробництва,ускладнюєпроцесивідтворенняматеріально-технічноїбази.

>Функціонуючимзасобомвиробництває землявнаслідокзастосуванняживої йупевненої роботи.Причому вон винна бутиспрямована наїїполіпшення,підвищенняекономічноїродючостіґрунту. Тому всільськомугосподарствідосліджуватиекономічнукатегоріюосновнихзасобіввиробництва,закономірностіформування іефективногофункціонуваннянеобхідно ізурахуваннямприродної таекономічноїродючості земельніугідь,тобто їхньогоякісних характеристик.   

>Великезначення вуправліннівиробничоюдіяльністю шкірного підприємствамаєпоінформованість пронаявністьзасобів роботи та постійна контролю над їхніефективнимвикористанням.Цьомусприяє добропобудованийоблікосновнихзасобів.

>Перехід України напринципи йметодиведеннябухгалтерськогообліку йскладанняфінансовоїзвітностівідповідно доміжнароднихстандартівбухгалтерськогооблікузумовивістотнізміни в порядкуведеннябухгалтерськогооблікуосновнихзасобів.Складністьполягає взастосуваннівимог П (З)БО №7 „>Основнізасоби” напрактиці,оскількиновий порядокоблікуосновнихзасобівсуттєвовідрізняється не лише відвикористовуваногораніше, а і відчинного паралельно ізбухгалтерським порядкуподатковогооблікуосновнихзасобів.Цим йвизначаєтьсяактуальністьобраної тими.

>Метоюдослідженняєвивченняорганізаціїоблікуосновнихзасобів таобґрунтуваннянапрямківвдосконаленняобліку вумовахреформуваннясистемибухгалтерськогообліку.

Предметомдослідженняєзасоби, щоперебувають урозпорядженні підприємства.

>Об’єктомдослідженняобраноСФГ „>Пролісок”Самбірського районуЛьвівськоїобласті.


1Теоретичніосновидослідження

1.1Економічнийзмістосновнихзасобів їхньогокласифікація,методи

>оцінки та заподіянняобліку

Уекономічнійтеорії подосновнимизасобамирозуміютьзасоби роботи, котрівикористовуютьсяпротягомтривалого години, при цьомузберігають своюпочатковуфізичну форму йпереносять своювартість нановостворений продуктчастинами, протягомдекількохвиробничихступенів, в міруфізичного й моральногозносу.Засоби роботи –це ті, задопомогою чогопрацівникдіє щодо роботи ізметоюодержання результату.

П (З)БО 7визначаєосновнізасоби як „>матеріальніактиви, котріпідприємствоутримує ізметоювикористання їхні упроцесівиробництва чипостачаннятоварів,наданняпослуг,здавання ворендуіншим особам чи дляздійсненняадміністративних йсоціально-культурнихфункцій,очікуваний рядківкорисноговикористання (>експлуатації) які понад одного року (чиопераційного циклу,якщовіндовший зарік)” [21].

Таким чином, длявіднесенняматеріальногооб’єкта доосновнихзасобівоб’єкт:

1) винен бутивизначений активом,тобто, згідно п. 6 П (З)БО 7, виннаіснуватиімовірність того, щопідприємствоотримає вмайбутньомуекономічнівигоди від йоговикористання тавартість йогоможе бутидостовірновизначена.Майбутняекономічнавигода згідноміжнароднихстандартівбухгалтерськогообліку –цепотенціал,якийможесприятинадходженню напідприємство прямо чи непрямо,грошовихзасобів чи їхніеквівалентів.Потенціалможе бути,тобточастиноюгосподарськоїдіяльності підприємства.

>Потенціалможенабуватиформиконвертованості вгрошовізасоби чи їхніеквіваленти (>тобтоможливістьпередачі чиобмінутакожємайбутньоюекономічноювигодою) чиможливостізменшуватизалишокгрошовихзасобів,наприклад, колиальтернативнийвиробничий процесзменшуєзатрати навиробництво.

>Майбутніекономічнівигодиможутьнадходити напідприємствонаступнимишляхами:

-використовуватисяокремо чи разом ізіншими активами увиробництвітоварів чинаданніпослуг, котріпризначені дляреалізаціїпідприємством;

-обмін наіншіактиви, до тогочислі нагрошовізасоби;   

-використання дляпогашеннязаборгованості

-розподілміжвласниками підприємства;

2) виненвикористовуватися длявизначеної мети:

-виробництва, поставкитоварів,наданняпослуг;

-здачі воренду;

-здійсненнясоціально-культурнихфункцій;

3) винен матірочікуванийтермінвикористання понад 1 року (чиопераційного циклу,якщовін понад року).

Неможуть бутивизначені активами, азвідси, йосновнимизасобамиоб’єкти, непридатні довикористаннііз-зафізичного й моральногозносу.

Уекономічнійлітературі частовживаєтьсятермін „>основніфонди”.Підосновними фондами, згіднопп. 8.2.1. п. 8. 2 ст. 8 Закону України „Прооподаткуванняприбуткупідприємств” вредакції від 22.05.1997 р.розуміютьматеріальні ціності,використовуються вгосподарськійдіяльностіплатникаподаткупротягомперіоду, щоперевищує 365календарнихднів іздативведення вексплуатаціюпостійнозменшується взв’язку ізфізичним чиморальнимзносом.

Для контролю занаявністю та рухомоб’єктівосновнихзасобів їхніобліковують завідповіднимигрупами.

>Групаосновнихзасобів –сукупністьоднотипних затехнічними характеристиками,призначенням таумовамивикористанняосновнихзасобів.

Дляведеннябухгалтерськогооблікуосновнізасобикласифікують занаступнимигрупами:

-земельні ділянки;

-капітальнівитрати наполіпшення земель;

-будинки таспоруди;

-машини таобладнання;

-транспортнізасоби;

-інструменти,прилади таінвентар;

-робоча й продуктивна худорба;

-багаторічнінасадження;

-іншіосновнізасоби.

>Відповідно в Україну „прооподаткуванняприбуткупідприємств”основніфондипідлягаютьрозподілу за такимигрупами6

група 1 – приміщення,споруди, їхньогоструктурнікомпоненти тапередавальніпристрої, до тогочисліжитловібудинки та їхньогочастини;

група 2 –автомобільний транспорт тавузли донього;меблі;побутовіелектричні,оптичні,електромеханічніприлади таінструменти,включаючиелектронно-обчислювальнімашини,іншімашини дляавтоматичногообробленняінформації,інформаційнісистеми, інтернет-телефонії,мікрофони тарації;

група 3 –будь-якііншіфонди, невключені догрупи 1 й 2.

>Крім тогоосновнізасобиподіляють: засфероюзастосування –виробничіосновнізасобисільськогосподарськогопризначення,невиробничіосновнізасоби: завикористанням –діючі йнедіючі; заречовим складом –інвентарні йнеінвентарні; заналежністю –власні йорендовані.

>Діючіосновнізасобиберуть доля впроцесівиробництва та йогообслуговуванні. Тамнараховуютьамортизацію, тоді як нанедіючі,тобтоці, котріперебувають узапасі,консервації, незараховуютьамортизацію.

>Власніосновнізасоби належати конкретномупідприємству йобліковуються на йогобалансі, аорендованіобліковуються поза балансом підприємства,оскількиперебувають утимчасовомукористуванні.

>Інвентарніосновнізасобимаютьречовийзміст, їхні можнавиміряти іпідраховувати внатурі, аінвентарні – немаютьречовогозмісту йєвитратами наземельні,водні талісовіугіддя,вкладень.

>Необхідноюумовою правильногооблікуосновнихзасобівє Єдиний принцип їхнігрошовоїоцінки – попервісній,залишковій,відновлювальній йліквідаційнійвартості.

>Первісноюоцінкоюосновнихзасобівєсобівартість їхніпридбання чистворення.

>Собівартістьосновнихзасобів –цесплачена сумагрошовихкоштів чиїхніхеквівалентів, чи справедливавартістьіншоїформикомпенсації (>іншихактивів чизобов’язань),наданої дляотримання активу на патент йогопридбання чистворення.

>Собівартістьоб’єктаосновнихзасобіввключаєкупівельнеціну (втімчисліввізнемито табезповоротніподатки) тавитрати, щобезпосередньопов’язані ізприведенням цогооб’єкта вробочий стан ( стан,якийдаєможливістьвикористовувати його запрямимпризначенням).

>Первіснавартістьоб’єктаосновнихзасобівскладається із такихвитрат:

-суми, щосплачуютьпостачальникамактивів тапідрядникам завиконаннябудівельно-монтажнихробіт (безнепрямихподатків);

-реєстраційнізбори,державнемито тааналогічніплатежі, щоздійснюються узв’язку ізпридбанням (>отриманням) прав наоб’єктосновнихзасобів;

-сумиввізногомита;

-суминепрямихподатків узв’язку ізпридбанням (>створенням)основнихзасобів (>якщо смердоті невідшкодовуютьсяпідприємству);

-витратизістрахуванняризиків доставкиосновнихзасобів;

-витрати навстановлення, монтаж,налагодженняосновнихзасобів;

-іншівитрати,безпосередньопов’язані іздоведеннямосновнихзасобів до стану, вякому смердотіпридатні длявикористання ззапланованоюметою.

>Витрати насплатувнесків закористування кредитом невключаються допервісноївартостіосновнихзасобів,придбаних (>створених)повністю чичастково зарахунокпозиковогокапіталу.

>Первіснавартість безоплатноотриманихосновнихзасобівдорівнює їхнісправедливійвартості на датуотримання.

>Первісноювартістюосновнихзасобів, щовнесені до стажу цогокапіталу підприємства,визначається згодизасновниками підприємства їхнього справедливавартість.

>Первіснавартістьоб’єктів,переведених доосновнихзасобів ізоборотнихактивів,товарів,готовоїпродукціїдорівнюєїїсобівартості, котравизначається згідно ізПоложеннями (стандартами)бухгалтерськогообліку 9 „>Запаси” та 16 „>Витрати”.

>Первіснавартістьоб’єктаосновнихзасобів,отриманого воблік наподібнийоб’єкт,дорівнюєзалишковійвартостіпереданогооб’єктаосновнихзасобів.Якщозалишковавартістьпереданогооб’єктаперевищує йогосправедливувартість, топервісноювартістюоб’єктаосновнихзасобів,отриманого воблік наподібнийоб’єкт,є справедливавартістьпереданогооб’єкта ізвключеннямрізниці довитратзвітногоперіоду.

>Первіснавартістьоб’єктаосновнихзасобів,придбаного вобмін наподібнийоб’єктдорівнюєсправедливійвартостіпереданогооб’єктаосновнихзасобів,збільшеній на суму,грошовихкоштів, чи їхньогоеквівалентів, що був передано под годинуобміну.

>Підсправедливоювартістю основногозасобурозуміютьвартість конкретногооб’єктаосновнихзасобів, щоможе бутиотримана вопераціяхобмінуміжпроінформованимизацікавленими сторонами.Згідно іздодатком доПБ019 справедливавартістьосновнихзасобіввизначається таким чином:

- земля та приміщення –решітковавартість;

-машини таобладнання –решітковавартість. Уразівідсутностіданих прорешітковувартість завирахуваннямсумизносу на датуоцінки;

-іншізасоби –відновленавартість;

вузагальненомувиглядіпідхід довизначенняоцінкиосновнихзасобів,отриманих воблік наіншіактиви, показано на малюнку 1.1

>Оцінкаосновнихзасобів,отриманих вобмін на актив

 
 

 

                                                

          >подібний

 

         >неподібний

 


            

 вартістьпридбання

 

>вартістьпридбання

 
 

             

 

 справедливавартістьпереданого активу

 

>балансовавартістьпереданого активу

 
 =                                                    =

>Рис. 1.1 Методикаоцінкиосновнихзасобів,отриманих вобмін наіншіактиви.

Усільськогосподарськихпідприємствахзначнупитому вагизаймаютьосновнізасоби,створенівласними силами. Цеперш на:будинки таспоруди, щопобудовані якгосподарським, то йпідрядним способом;робоча та продуктивна худорба, якоїсформовано задопомогою молоднякутварин,стриманих йвирощених увласномугосподарстві;багаторічнінасадження, щозакладені йвирощені зарахунокзменшенняекономічнихвигод увиглядівибуттяактивів чи збільшеннязобов’язань.

>Оцінкаосновнихзасобів,створенихвласними силами,здійснюється іздотриманнями тихий самихзагальнихпринципів, що іоцінкапридбанихосновнихзасобів.

>Якщооб’єктосновнихзасобіввиготовленовласними силами, апідприємствотакожвиготовляєвідповідніактиви (>продукцію) дляреалізації,собівартість такогооб’єктавизначаєтьсявідповідно доположень П (З)БО9 „>Запаси”.

>Собівартістьоб’єктів,збудованихвласними силамивключає: -вартістьробіт,виконанихсубпідрядниками;

-пряміматеріальнівитрати;

-прямівитрати на оплату роботи;

-іншіопераційнівитрати, щобезпосередньопов’язані ізбудівництвом активу;

-вартістьліцензії (>дозволу) набудівництво;

- оплатуфаховихпослуг (>архітекторів,юристів).

>Залишковавартістьявляє собоюрізницюміжпервісноювартістю йсумоюзносу за весь рядківексплуатаціїоб’єкта.Оцінка позалишковійвартостівикористовується прирозробціпланіввідтворенняосновнихзасобів й длянарахуваннязносу.

>Відновлювальнавартістьєвартістювідтворенняосновнихзасобів усучаснихумовах.

>Важливезначення йоблікуосновнихзасобіввідводитьсяпереоцінці.Згідно П (З)БО7підприємствопереоцінюєоб’єктосновнихзасобів,якщо йогозалишковавартістьзначно (более ніж на 10%)відрізняється відсправедливоївартості на дату балансу.

Частотапроведенняпереоцінкизалежить відколиваньсправедливої (>реальної)вартостіосновнихзасобів. Уразіпереоцінкиоб’єктаосновнихзасобів на саму датупереоцінюються усіоб’єктигрупиосновнихзасобів, доякоїналежитьцейоб’єкт. Приздійсненніпереоцінкиосновнихзасобів для шкірногооб’єкта виненздійснюватисяаналітичнийобмінзмінипервісноївартості. Закожнимпереоціненимоб’єктомосновнихзасобівнеобхідно забезпечитиокремийобліксуми дооцінки,віднесеної у складдодатковогокапіталу, йсумивіднесеної навитрати.

>Економічнезначенняпереоцінкиполягаєпо-перше, у тому,щобвизначитиреальнувартістьактивів підприємства,отже,реальнувартістьактивів підприємства,по-друге –даєможливістьуточнитивитрати підприємства,насампередсобівартістьпродукції йтоварів тавідкоригуватиціновуполітику.

>Переоціненапервіснавартість та сумазносуоб’єктаосновнихзасобіввизначаєтьсямноженнямвідповіднопервинноївартості йсумизносуоб’єктаосновнихзасобів наіндекспереоцінкиіндекспереоцінкивизначаєтьсяділеннямсправедливоївартостіоб’єкта,якийпереоцінюється, на йогозалишковувартість.

>Ліквідаційнавартістьвизначається як сумакоштів чивартістьіншихактивів, котріпідприємствоочікуєотримати відреалізації (>ліквідації)основнихзасобів позакінченнюперіодувикористання, щопередбачений, завирахуваннямочікуванихвитрат наліквідацію (>продані) цогооб’єкту.

Передоблікомосновнихзасобів стоятитакі заподіяння:

-своєчасне йповнедокументальнеоформлення рухуосновнихзасобів;

-об’єктивнаоцінка йправильненарахуванняамортизації увідповідності звстановленими нормами йсвоєчасневідображення впервинних документах йбухгалтерськихреєстрах;

-своєчасневідображення воблікузносуосновнихзасобів,виявленнярезультатів від їхньоголіквідації;

-обґрунтованевідображення воблікувитрат на: ремонт йполіпшенняосновнихзасобів.

1.2Нормативно-правове талітературне забезпеченняоблікуосновних

>засобів

>Організаціябухгалтерськогообліку напідприємствахрегламентується поручзаконодавчихактів.Важливим актомє Закон України “Пробухгалтерськийоблік йфінансовузвітність в Україні”.Цей законвизначаєправові засадирегулювання,організації,веденнябухгалтерськогообліку таскладанняфінансовоїзвітності в Україні.Згідноданого документабухгалтерськийоблікєобов’язковим виглядомобліку,якийведетьсяпідприємствами, так якфінансова,податкова,статистична таіншівидизвітності, щовикористовуютьгрошовийвимірник,ґрунтуються наданихбухгалтерськогообліку.Питанняорганізаціїбухгалтерськогообліку напідприємстві, відповідальність заправильність йоговеденнянесевласник чиуповноважений орган,якийздійснюєкерівництвопідприємствомвідповідно дозаконодавства таустановчихдокументів [11].

Узв’язку ізреформуваннямсистемибухгалтерськогооблікуМіністерствомфінансів України було бзатверджено Планрахунківбухгалтерськогооблікуактивів,капіталу,зобов’язань йгосподарськихопераціїпідприємств йорганізацій. Дляоблікуосновнихзасобів уПлані передбаченерахунок 10 „>Основнізасоби” й рядсубрахунків [24].

>Крім цогозатвердженоінструкцію прозастосування планурахунків [17].Вонаспрямована на забезпеченняєдностівідображенняоднорідних зазмістомгосподарськихоперацій навідповіднихсинтетичнихрахунках йсубрахунках. Уінструкції наведенокоротку характеристику йпризначеннясинтетичнихрахунків йсубрахунків,типову схемуреєстрації тагрупуванняінформації прогосподарськіоперації.

>Значна рольвідводиться П (>С)БО. ДляоблікуосновнихзасобівпередбаченийП(С)БО7 „>Основнізасоби”. Цеположеннявизначаєметодологічні засадиформування вбухгалтерськомуоблікуінформації проосновнізасоби таіншінеоборотніматеріальніактиви, атакожрозкриттяінформації про нихфінансовійзвітності [21]. Стандарт 7міститьвимогукласифікаціїосновнихзасобів надев’ять груп. Одним зосновних йзначущихтермінівстандартуєпоняття „справедливавартість”.Відправильностівизначеннясправедливоївартостізалежитьпервиннавартістьосновнихзасобів,придбанихвнаслідокбартернихоперацій,одержаних безоплатно чи урахуноквнеску достатутногокапіталу.

Новим уСтандарті 7є ті, щопервиннавартістьоб’єктівосновнихзасобів,зобов’язання заякимивираженізагальноюсумою,визначаєтьсярозподіломцієїсумипропорційно досправедливоївартостіокремогооб’єктаосновнихзасобів.

>Крім цого Стандарт 7пропонуєп’ятьметодівамортизації, атакождозволяєзастосовуватинорми йметодинарахуванняамортизації,передбаченіподатковимзаконодавством.

>Обміносновнихзасобів,формуваннявартості уфінансовомуобліку ізприйняттям стандарту 7докорінновідрізняється відподатковогообліку. Ос-кількидосліджуванегосподарство принарахуванніамортизаціїкористується методамипередбаченіподатковимобліком, то, при цьомукеруютьсяположеннями Закону України „Прооподаткуванняприбуткупідприємств” уредакції від 22.05.1987 р. (>зізмінами йдоповненнями).

>Згідно цого Закону подтерміном „>амортизація”основнихфондів йнематеріальнихактивівслідрозумітипоступовевіднесеннявитрат на їхньогопридбання,виготовлення чиполіпшення, назменшенняскориговагоногоприбуткуплатникаподатку умежах нормамортизаційнихвідрахувань,установленихцієюстаттею [12].

>Основні фондуподіляються втричігрупи, для які,відповідно до Закону йвстановленурічну нормуамортизації для Ігрупи – 5%, ІІгрупи – 25% й IVгрупи – 15%.

>Згідно п. 8.8. ст. 8 Законуплатникиподаткумають правопротягомзвітного рокувіднести доваловихвитратбудь-яківитрати,пов’язані ізполіпшеннямосновнихфондів, усумі, що неперевищує 5відсотківсукупноїбалансовоївартості групосновнихфондів на вушкозвітного року.

>Всісільськогосподарськіформування, котріведутьбухгалтерськийоблік зажурнально-ордерноюформоюоблікуповиннівикористовуватирегістрижурнально-ордерноїформи. По даний одну годину надосліджувальномугосподарствікеруютьсяІнструкцією пожурнально-ордернійформіобліку всільськогосподарськихпідприємствах [16].Проте наказомМіністерствафінансів України від 29грудня 2000 р. № 356затвердженіМетодичнірекомендації позастосуваннюрегістрівбухгалтерськогообліку [20].ПрийнятіМетодичнірекомендаціїєважливимкрокомвиконаннязаходів ізреформуваннясистемибухгалтерськогообліку ззастосуваннямміжнароднихстандартівфінансовоїзвітності.

>Методичнимирекомендаціями передбаченескладанняжурналів,відомостей,Головної книжки,таблиціаналітичнихданих,аркушів-розшифровок.

>Основнимзасобам напідприємствівідводитьсяважлива роль, а томунеобхідноконтролювати їхнінадходження йвибуття.Основним документом,якимвизначено заподіянняекономічного контролю, йогооргани, права йобов’язкипосадовихосіб, котріздійснюютьфункціїекономічного контролюревізійнихкомісійє Закон України „Проконтрольно-ревізійну службу” [13].

>Незалежний контроль (аудит)регулюється Законом України „Проаудиторську діяльність” від 22.04.1993 р.,якийвизначаєправові засадиздійсненнятакоїдіяльності в Україні йспрямований наствореннянезалежногофінансового контролю ізметоюзахистуінтересіввласника [14].

>Крімзаконодавчихактів принаписанні роботи микерувалисяпідручниками,використовувалиматеріализі статейнауковців.

 Упідручнику подредакцією ЛитвинаЮ.Я. „>Бухгалтерськийоблік усільськогосподарськомугосподарстві” детально подано заподіянняоблікуосновнихзасобів, атакож порядокведення йзаповненняпервинних йзведенихдокументів [3].

>Економічнийзміст,класифікацію таоцінкуосновнихзасобів,облік їхнінадходження йвибуттянабуливисвітлення впідручникуСкирпонаО.П.,Олійника В.М. та Палюха М.С. „>Бухгалтерськийоблікусільськогосподарськомугосподарстві. [27].

>Протеріквиданняцихпідручниківпередуєреформуваннюсистемибухгалтерськогообліку й тому у яких невідраховано всіхзмінщодо методикиведенняобліку тановірахунки.

>Є рядпідручників, в яківисвітленооблікосновнихзасобів ужезі всімазмінами.

УпідручникуГарасимаП.М. „>Фінансовийоблік йзвітність напідприємствахрізнихгалузей” подано характеристикусинтетичнихрахунків татиповікореспонденції [5].

>Значнуувагуоблікуосновнихзасобів, асаме їхнікласифікації,оцінку,облікунадходження йвибуття.Амортизації тощоприділено впідручникуОгійчукаМ.Ф.„Бухгалтерськийоблік насільськогосподарськихпідприємствах” [23]/

>Вдало поданооблік рухуосновнихзасобів тадокументуваннягосподарськихоперацій, атакожрозрахунокамортизаційнихвідрахувань зарізними методами впідручникуФ.Ф.Бутинзе „>Бухгалтерськийфінансовийоблік” [4].Протецейпідручник непризначений длясільськогосподарськихвузів й тому невідображеноспецифікуоблікузасобів усільськогосподарськомугосподарстві.

>Заслуговує наувагустаття Про.Капінус, Т.Високос „>Облікнадходження тавибуттяосновнихзасобів усільськомугосподарстві” [18].Авторирозкрили методикуоблікунадходженняосновнихзасобів йїїдокументальнеоформлення таоблікувибуттяосновнихзасобівкеруючись при цьому П (З)БО7 „>Основнізасоби”.

У з статтеюГубачова Про. „>Обираємо методнарахуванняамортизаціїосновнихзасобів” автордокладнорозглядаєметодиамортизації як втеоретичному, то й в практичномуплані,показуючи при цьомупереваги йнедоліки одного методу надіншим [8]. При цьому авторзазначає, щообраний методмаєсприятиприскореннюоновленняосновнихзасобів,визначеннюреальноївеличиниприбутку,найкращеврахуватиусіфактори,пов’язані ізексплуатацієюоб’єктаосновнихзасобів тощо.

>Білоусов А. У з статтею „Пропроблеми практичногозастосування нового порядкупереоцінкиосновнихзасобів”розглядаєдоситьактуальну йважливу одну годину проблемупереоцінки. яквказує автор, одним ізнайбільшскладених йтрудомістких длявиконаннявимог П (З)БО7єрозділ, щостосується нового порядкупереоцінкиосновнихзасобів [1]. Ос-кільки згідно П (З)БО7підприємствопереоцінюєоб’єктосновнихзасобів,якщо йогозалишковавартістьзначно (более ніж на 10%)відрізняється відсправедливоївартості на дату балансу, томупостаєще одне питання –вибіроцінкиосновнихзасобів длянарахуванняамортизації, асаме якнарахуватиамортизаційнівідрахування ізпервісної чипереоціненоївартості. 


2.Організаційно-економічна характеристикаселянсько-фермерського

>господарства „>Пролісок”Самбірського районуЛьвівськоїобласті

2.1Загальнівідомості прогосподарство,організаційна

структура таспеціалізація

>Селянсько-фермерськегосподарство ">Пролісок" (>СФГ ">Пролісок")Самбірського районуЛьвівськоїобластіутворено 27травня 1997 року набазіЛуківськоїспілкивласниківселянськихгосподарств, котра всвій годину бувутворена набазіколгоспу ім.Калініна.Колгосп ім.Калініназаснували в 1947році.

>Господарстворозташоване вмежахсереднього поясуВерхньо-Дністрянськоїчастинилісостепу. До складуСФГ ">Пролісок"входятьнаступнінаселеніпункти: з. Луки, з.Загір'я й з.Острів.Центральнасадибазнаходиться вс.Луки.Віддаль відякої до районного центру м.Самбір -18 км, а до обласного м. Львів - 60 км.Господарствомає добросполучення,віддаль дошосейної дорогиЛьвів-Самбір 1 км, а дозалізничноїстанції -З км.

>Грунтово-кліматичніумови на територїгосподарствасприятливівиробництвапродукціїрослинництва йтваринництва.

>Господарствоскладається іздопоміжних йобслуговуючихпідрозділів, щовключають у собіосновневиробництво,машинно-тракторний парк,ремонтнумайстерню.Основневиробництвовключає у собідвікомплекснібригади до яківходятьрільничібригади йферми.

Убудь-якомусільськогосподарському підприємстваважливу рольвідіграютьземельніресурси.Розглянемо структуру земельніугідьСФГ „>Пролісок” втаблиці 2.1


>Таблиця 2.1 -Розміри й структура земельніугідьСФГ ">Пролісок"

>Видиугідь 1999 р. 2000 р. 2001 р.

>2001р

у %до 1999 р

га % га % га %
>Загальназемельнаплоща 1421 100 1097 100 1097 100 77,2
>Всьогосільськогосподарськихугідь 1305 91,8 1097 100 1097 100 84,1
із них:рілля 654 46,0 535 48,8 535 48,8 81,8
>сінокоси 565 39,8 445 40,6 445 40,6 78,8
>пасовища 86 6,0 117 10,6 117 10,6 136,0
>Іншівидиугідь 116 8,2 - - - -

>Аналізуючитаблицю 2.1бачимо, щозагальназемельнаплоща 2001-го р. порівняно із 1999 р.зменшилась на 22,8 %, аплощасільськогосподарськихугідь - на 15,9 %.Зменшиласьплощаріллі й пасовиськвідповідно на 18,2% та 21,2%, тоді якплоща пасовиськзбільшилась на 36%.Збільшенняплощі подпасовищамивідбулосявнаслідокзменшенняплощіріллі.Якщопорівняти2001р. із 2000 р. тобачимо, щозмінніяких уструктуріпосівнихплощ невідбулося.

>Основоювиробництватоварноїпродукціїєспеціалізація.Спеціалізаціягосподарствавизначається видамивиробленоїтоварноїпродукції.Товарнапродукціяєчастиноюваловоїпродукції, щовибуває ізгосподарства. Длявизначенняспеціалізаціївикористовується структуратоварноїпродукції,котравідображає характервиробничого напрямі.

Утаблиці 2.2.подамовартість й структурутоварноїпродукції, заданимиякоївизначимовиробничийнапрямокгосподарства.


>Таблиця 2.2-Вартість й структуратоварноїпродукціїСФГ „>Пролісок”

>Продукція >1999р. 2000 р. 2001 р.

Усередньому

за 3 рокта

>вартість, тис. грн. >структура, % >вартість, тис. грн. >структур а,% >вартість, тис. грн. >Структур а,% >вартість, тис. грн. >струк-тура, %
>Продукціярослинництва,всього 270,8 27,4 767,3 45,9 351,8 33,0 463,3 37,3
>Зернові 98 9,9 515,5 30,8 220,5 20,7 278 22,3
>Льон-насіння 54,9 5.5 25,1 1,5 31,1 2,9 37 3,0
>Картопля 14,4 1,5 0,2 0,1 6,9 0,6 7,2 0,6
>Цукровібуряки 103,2 10,4 205,9 12,3 63,3 5,9 124,1 10,0
>Іншапродукціярослинництва 0,3 0,1 20,6 1,2 30 2,9 17 1,4
>Продукціятваринництва,всього 188,7 19,1 289,4 17,3 352,9 33,1 277 22,3
ВРХ нам'ясо 48,7 4,9 117,1 7,0 134,5 12,6 100,1 8,1
>Свині 8,6 0,9 15,2 0,9 80,6 7,6 34,8 2,8
Молоко 130 13,1 146,4 8,8 129,5 12,1 135,3 10,9
>Іншапродукціятваринництва 1,4 0,2 10,7 0,6 8,3 0,8 6,8 0,5
>Промисловапродукція 318,9 32,2 325,8 19,5 173,6 16,2 272,8 21,9
>Реалізаціяробіт йпослуг 210,8 21,3 289,7 17,3 187,9 17,7 229,5 18,5
>Всього погосподарству 989,2 100 1672, 2 100

1066,

2

100 1242, 6 100

Зтаблиці 2.2.бачимо, що вструктурітоварноїпродукціїрослинництвозаймаєзначнупитому ваги 37,3 % всередньому упродовж трьох рокта.Найбільшупитому вагисередпродукціїрослинництвазаймаютьзернові 22,3 %.Продукціятваринництвазаймає вструктурі 22,3 %, до тогочислі молоканалежить 10,9 ° про. Угосподарствізначнупитому вагизаймаютьпромислові підприємства. Усередньому упродовж трьох рокта вонастановила 21,9 %.Промисловівиробництвазаймаютьсяпереробкоювласноїпродукції.

Отже,основнийвиробничийнапрямокзерновий ізрозвинутимипромислами.


2.2 Характеристикаосновнихекономічнихпоказниківгосподарства

Длявизначенняекономічноїефективностісільськогосподарськоговиробництвавикористовують системупоказників, асамевартістьтоварноїпродукції,валовий йчистий дохід,прибуток,рівеньрентабельності тощо.Найбільшконцентровановідображаєефективністьвиробництваодержанийчистий дохід.Вінстворюєтьсядодатковоюпрацею йрозраховується якрізницяміжвартістюваловоїпродукції йвиробничимивитратами.Реалізованучастину чистого прибуткустановитьприбуток.Важливимпоказникомоцінкивиробничоїдіяльності підприємстваєрівеньрентабельності.Вінвизначаєтьсявідношеннямприбутку доповноїсобівартостіреалізованоїпродукції.

>Показникиекономічноїефективностісільськогосподарськоговиробництвавизначають йпорівнюють заокремі рокта чи всередньому упродовж трьох рокта.Ціпоказникихарактеризуютьефективністьвикористанняземлі як основногозасобувиробництва.

>Аналізосновнихекономічнихпоказниківпроведемо втаблиці 2.3

>Таблиця 2.3 -Аналізпоказниківвиробничо-фінансовоїдіяльностіСФГ ">Пролісок"Самбірського районуЛьвівськоїобласті

>Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. >2001р. у % до1999р.
>Вартістьваловоїпродукції в
>порівняльнихцінах, тис. грн. 582,5 591,6 410,2 70,4
зокрема.рослинництва 384,7 394,1 272,3 70,8
>тваринництва 197,8 197,5 137,9 69,7
>Валовапродукція на 100 гас/г 44,6 53,9 37,4 73,9
>угідь, тис. грн.
>Валовапродукція на 1серед­
>ньорічногопрацівника, грн. 2,3 2,5 1,9 82,6
>Валовапродукція (по
>собівартості) 1088,3 1362,7 1562,5 143,6
>Середньорічначисельність
>працівників,чол. 256 241 217 84.7
>Грошовінадходження, тис. грн. 989,2 1672,2 1066,2 107,8
>Валовий дохід тис. грн. 518,4 824,1 420,3 81,1
>Валовий дохід на 100 гас/г
>угідь, тис. грн. 39,7 75,1 38,3 96,5
>Валовий дохід на 1середньо­
>річногопрацівника, грн. 2,0 3,4 1,9 95
>Прибуток, тис. грн. 200,4 511,7 10,8 5.4
>Рівеньрентабельності, % 26.8 50,2 1,2 -25,6 п.

>Аналізуючитаблицю 2.3бачимо, що усіпоказникидосліджуваногогосподарства у 2001 р. порівняно із 1999 р.зменшились. Так,вартістьваловоїпродукціїзменшилась на 29,6 %,середньорічначисельністьпрацівників на 15,3%.Грошовінадходження у 2001 р.проти 1999 р.збільшились на 7,8 %,протепроти 2000 р.зменшились на 36,2 %.Значнознизивсятакийважливийпоказник якприбуток. Так було в 2001 р.прибутокстановив 10,8тис.грн., тоді як 1999-го р. - 200,4 тис. грн., чи на 94,6 % менше.Зменшенняприбуткупозначилось й нарівнірентабельності,якийзменшився на 25,6пункти.

>Підвищенняефективностівиробництвазначноюміроюзалежить від стануосновнихзасобів роботи,темпівоновленнятехніки, транспорту, окремихвидівенергоносіїв,тобтонайбільшактивної їхньогочастини.Науково-технічнийпрогрессприяєсуспільномуподілу роботи,поглибленнюспеціалізаціїсільськогосподарськихпідприємств, щозумовлюєудосконалення їхньоговиробничогопотенціалу,насампередосновнихфондів. Останніявляють собоюпровідну йнайбільшдинамічнучастинувідтворюванихресурсівсільськогогосподарства.Їхефективністьзначноюміроюзалежить відконцентрації наодиницюземельноїплощі, головухудоби йптиці,середньорічногопрацівника тощо.

>Важливезначеннявідводитьсяпоказникамзабезпеченостіосновними фондами та їхньоговикористання.Основнівиробничіфондивиконуютьрізніфункції впроцесівиробництва.Значна їхньогочастинастворюєумови дляздійсненнявиробничихпроцесів тавпровадженняпрогресивнихтехнологічнихрішень( приміщення);іншізабезпечуютьзберіганняпродукції (>споруди);щеінші - передачуелектроенергії, тепла, води тощо (>передавальніпристрої).

>Співвідношенняосновнихвиробничихфондівсільськогогосподарствамаєпринциповезначення прианалізі такихпоказниківефективностіосновнихфондів, якфондоозброєність,фондозабезпеченість,фондовіддача,фондомісткість.

Утаблиці 2.4наведемопоказникизабезпеченостідосліджуваногогосподарстваосновними фондами.

Зданихтаблиці 2.4 можназробитивисновки, щозабезпеченістьгосподарстваосновними фондами основного видудіяльностізменшилась 2001-го р. порівняно із 1999 р. на 77,1 %.Такаситуаціясклаласявнаслідок того,

>Таблиця 2.4 -Забезпеченість таефективністьвикористанняосновнихфондів вСФГ ">Пролісок"Самбірського районуЛьвівськоїобласті

>Показники

>1999р. 2000 р. 2001 р. 2001 р. в % до1999р.
>Основнівиробничіфонди накінець року, тис. грн. 5276,6 5027,9 1206,7 22,9
>Середньорічнавартістьосновнихвиробничихфондів, тис. грн. 483,6 4274,0 972,5 21,7
Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація