Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація праці бухгалтера


Реферат Організація праці бухгалтера

Страница 1 из 2 | Следующая страница
>РОЗДIЛ 1.ТЕОРЕТИЧНАЧАСТИНА
1.1Сутність йзадачіорганізації роботи

Дляраціональноїорганізаціїсуспільної роботиважливезначеннямаєрозподілробочоїсилиміжгалузями,об'єднаннями,підприємствами, забезпеченнязайнятості населення йвідтворенняробочоїсили,утворення йрозвиток формрозподілурезультатів роботи.Всіці запитаннятіснопов'язані іздією всуспільствівиробничихвідносин йекономічних законів.

>Процес роботи,являючисьсукупністюдійлюдини,спрямованих наперетвореннясировини вготовівироби,представляєголовнийскладниквиробничогопроцесу,незалежно відконкретноїформи йогоздійснення.Виробничий процесєсукупністючастковихпроцесів, щоучиняються як вчасі, то й впросторі.Забезпечення їхньогокоординації,планування їхньоговиконання потермінам йобсягуєзавданняморганізації роботи.

Упроцесіздійсненнявиробничогопроцесунеобхіднимєпідбір йрозстановкаробітників, організаціяробочих місць й їхніоснащення,нормування роботи йутвореннясприятливих умів роботи йт.ін. Цеоб'єднуєзагальнепоняття організація роботи, щоєнеобхіднимскладовимвиробничогопроцесу.Організуватипрацюпрацівників можнапо-різному: наосновівикористаннядосвідуфахівців, форм йметодіввиконання роботи, але йнайбільшефективний шлях –цевикористаннядосягнень науки (>фізіології йпсихології роботи,ергономіки й т.д.) й передовогодосвідутрудовихколективів й окремихпрацівників.Наприклад, планробочогомісця можнавиконати шляхомдовільногорозміщення наробочійплощиніустаткування,допоміжногоприладдя, але й вумовахнауковоїорганізації роботи (>НОП)ці запитаннявирішуються наосновівикористанняданихантропометрії,фізіології,плануваннявиконання трудовогопроцесу ізврахуваннямвикористання принципуекономіїрухів таін.

>Визначаютьнауковуорганізацію роботи як процесвнесення віснуючуорганізацію роботиздобутихнаукою йпрактикоювдосконалень, щопідвищуютьзагальнупродуктивність роботи. Практикавизначила, щотаківдосконаленнятребапроводити втрьохнапрямках:введення нових,вдосконаленихзнарядь роботи;поліпшеннявикористання роботи приданомустаніустаткування напідприємстві (>поліпшеннярозташуванняробітників,удосконаленнявиробничихвзаємозв’язків,стандартизаціяматеріалів йпродукції й т.д.);підвищенняпродуктивностіживої роботи (>підвищеннякваліфікації,інтенсифікації,поліпшення умів роботит.і.).

>Науковіпринципиорганізації роботивикористовуються як припроектуванні новихпідприємств,цехів,дільниць йробочих місць, то й прираціоналізаціїорганізації роботи надіючихпідприємствах.

>Найважливішим принципомпідвищеннярівняорганізації роботиєорганічнийзв'язокїї зефективністювиробничогопроцесу, що вводити в життя радикальнаекономічна реформа,розвиткомекономічнихметодівуправління йпоширеннямсамостійностіпідприємств вумовахринковихвідносин.

Усучаснихумовахособливезначеннянабуваєвпровадженняпрогресивних форморганізації роботи:багатоверстатногообслуговування,сумісництвопрофесій, бригадногопідряду йоренди.Ціформиорганізації роботидозволяютьпоширитисамостійністьпрацівників йтрудовихколективів вздійсненнівиробничоїдіяльності, підвищитизацікавленість вкінцевих результатах роботи.

>ВажливоюособливістюНОП всучаснихумовахєпідвищенняролі “>людськогочинника”, щопов'язане ізпідвищеннямтворчогозмісту трудовогопроцесу й наоснові цогопідвищеннязмістовності роботи.МетодиНОПдозволяютьпідвищуватимайстерність роботи,усуватимонотонні,непривабливі роботи,знижувати їхньогошкідливийвплив наорганізмлюдини.Виконанню цого заподіяннясприяютьрозвитокбагатоверстатногообслуговування,сполученняспеціальностей йфункцій.

>Однією із проблемНОПєутвореннясприятливих умів роботи наробочихмісцях,впровадженняраціонального режиму роботи йвідпочинку,використаннясоціально-психологічнихметодів вактивізаціїтрудовоїдіяльності.

>Організаціясуспільної роботивимагаєвстановленнякількісних нормвитрат роботи впроцесівиробництва,тобтонормування роботи. На всіхетапахрозвиткуекономікиприділялась великаувагапитаннямвикористаннясистеми норм йнормативіввитрат роботи,трудомісткості,заробітної плати.

>Наукова організація роботи –цескладова йневідмінначастинаорганізаціївиробництва.Вонадає лише тодінеобхіднийсоціально-економічнийефект, коли якщо комплексноскладатися ізорганізацієювиробництва.Розподіл роботи,спеціалізація йкооперація, весь процесрозширеноговідтворенняоб'єктивновимагаєвирішувати запитанняНОП комплексно,всебічно ввиробничій йневиробничих сферах.НОП виннаохоплюватиробочімісця,дільниці,бригади, цеху, підприємства.НеобхідновраховувативимогиНОП припроектуванні,розміщенні йбудівництвіпідприємств,цехів, машин йустаткування,підготовцікваліфікованихкадрів, впроведеннітехнічноїреконструкціїпідприємств.

>Найважливішоюумовоюрозміщення йексплуатаціїпідприємств йскладникомНОПєутворенняекологічночистихвиробництв.НОПнерозривнопов'язана ізвисокоюкультуроювиробництва,гігієною роботи, ізрозвиткомвиробничоїестетики.Підвищенняефективностісуспільноговиробництватіснопов'язане зудосконаленнямсистемиуправління на всіхрівнях. Дляраціоналізаціїуправлінської роботивимагаєтьсязастосуванняпередових форморганізації йнормування роботи йНОП, що в сферірозумової роботидаєможливість підвищитиефективність роботи,істотноскоротитиуправлінськийапарат. Широкевикористаннякомп’ютерноїтехніки,математичнихметодів,оргтехнікисприяютьзниженнютрудовихвитраткерівників,спеціалістів йслужбовців наздійснення нимифункційуправління. Цедаєможливістьекономити годину, оперативнознаходитиоптимальнірішення там, девимагалисядовгідні ймісяці.Електронніметоди вумовахтрадиційнихспособівуправлінняволодіютьвисоким,швидкимдійством йдозволяютьвиконувати напідприємствах роботи, що не можна було бздійснити,зважаючи на їхнівеликутехнічнускладність чичималутрудомісткість.

>Організація роботипов'язана ізживоюпрацею, іззабезпеченнямфункціонуванняробочоїсили.Інакшекажучи, організація роботи у межахпевного трудового колективустановить системумір, щозабезпечуютьфункціонуванняживої роботи ізціллюпідвищенняїїпродуктивності (>ефективності) йдосягненнянайбільшповноговикористанняфакторіввиробництва.

>Наукова організація роботи (>НОП) –це такаїї організація, приякій практичномувпровадженнюконкретнихзаходівпередуєстаранний науковийаналізтрудовихпроцесів й умів їхньоговиконання, а сампрактичнімірибазуються надосягненнях Сучасної науки йпередової практики.

>Різницяміжпершим й іншимпоняттямвизначаєтьсяпередусім способом,підходом дорішення одних й тихий ж проблем,міроюнауковоїобґрунтованостіконкретнихрішень. Слово ">наукова" вданомувипадкуозначає, що врішенніпрактичнихпитаньорганізації роботислідопиратися не так насуб'єктивні,емпіричніоцінки йрішення, не так надовільніспособи йметоди роботи, але в всюсукупністьдосягнень науки й практики, щозабезпечуютьнайбільшраціональну,найбільшефективнуорганізаціютрудовихпроцесів.

Усучаснихумовахнауковоюслідвважатитакуорганізацію роботи, щозасновується надосягненнях науки й передовогодосвіді, що систематичновпроваджуються ввиробництво,дозволяєнайкращим чиномз'єднатитехніку й людейєдиномувиробничомупроцесі;забезпечуєнайбільш ефективноговикористанняматеріальних йтрудовихресурсів,безупиннепідвищенняпродуктивності роботи;сприяєзбереженнюздоров'ялюдини,поступовомуперетворенню роботи впершужиттєву потребу.

>Зміст проблемнауковоїорганізації роботи поосновнимнапрямкамполягає внаступному:

1.Опрацювання йвпровадженняраціональних формрозподілу йкооперації роботи, щовключає:вдосконаленнятехнологічного йпрофесійно-кваліфікаційногорозподілу роботи ізврахуваннямдосягненьнауково-технічногопрогресу йзростаннякультурно-технічногорівняпрацівників;впровадженняраціональних формфункціонуваннярозподілу роботи восновних йдопоміжних процесів;розміщеннякадрів; забезпеченнявзаємозв'язку йсинхронізаціїдіяльностіпідрозділів йвиконаннясполученняспеціальностей;багатоверстатне йбагатоагрегатнеобслуговування;впровадженняефективнихколективних форморганізації роботи, бригадногопідряду.

2.Вдосконаленняорганізаціїпідбору,підготовки йпідвищеннякваліфікаціїкадрів, щозабезпечуєполіпшення фаховоїорієнтації йпрофвідбору,підготовкукадріввідповідно до потребпідприємств;прискоренняадаптаціїмолоді навиробництві.

3.Вдосконаленняорганізації йобслуговуванняробочих місць, щовключаєплануванняробочих місць,впровадженнянайбільшраціональної оснастки йвиробничихмеблів, котрівідповідаютьергономічнимвимогам;впровадженнянайбільшефективних системобслуговуванняробочих місць, щозабезпечуютьусуненнявтратробочого години.

4.Раціоналізація трудовогопроцесу,впровадженняпередовихзаходів йметодів роботи. Цепередбачаєпроектування йвпровадженнянайбільшраціонального трудовогопроцесу, щозабезпечуєвисокупродуктивність роботи йнормальнінавантаження наорганізмпрацівників ізурахуваннямпсихофізіологічних норм;вивчення,відбору й поширенняпередовихзаходів йметодів роботи.

5.Впровадженняраціональних форм йспособівматеріального й моральногостимулювання роботи.Цей аспект особливоважливий за годину вумовахпроведеннярадикальноїекономічноїреформи,якою передбаченерозвитоктарифноїсистеми оплати роботи;вдосконалення форм й систем оплати роботи;опрацювання системпреміювання йінших формматеріальногозаохочення запідвищенняпродуктивності роботи йякостіпродукції,зниженнятрудомісткості,суміщенняпрофесій,підвищеннямайстерності йіншіпоказники;опрацювання йвпровадженняефективних формматеріальногозаохочення зарезультати роботи.

6.Поліпшення умів роботипередбачаєздійсненнямір пополегшенню роботи,механізаціїважких йручнихробіт;вдосконаленнятрудовихпроцесів ізурахуваннямпсихофізіологічнихвимог;утворенняоптимальнихкліматичних (температура,вологістьповітря) йсанітарно-гігієнічних умів;впровадженняраціональнихрежимів роботи йвідпочинку.

7.Зміцненнядисципліни роботи йрозвитоктворчоїактивностіпрацюючих –найважливішийнапрямокНОП,здійсненняякогодозволяєзміцнюватидисципліну роботи,сприятирозвиткутворчоїініціативипрацюючих.

>ЗавданняНОП можнапідрозділити втричігрупи:економічні,психофізіологічні йсоціальні.

>Економічні заподіянняполягають до того,щоб,єднаючинайкращим чиномтехніку й людейєдиномувиробничомупроцесі, забезпечитинайбільшраціональневикористаннятрудових йматеріальнихресурсів й тім самимсприятиприскореннютемпівзростанняпродуктивності роботи йпідвищеннюефективностівиробництва.Економічнаефективністьвиражається взниженнівитрат роботи,грошових йматеріальнихресурсів навиробництвоодиниціпродукції чиобсягувиконанихробіт,збільшенніобсягувиробництва зарахунокзростанняпродуктивності роботи,підвищенніфондовіддачіосновнихвиробничихфондіввнаслідокповноговикористанняречової роботи,втіленої взнаряддявиробництва.

>Психофізіологічні заподіянняполягають вутворенні умів длязбереження впроцесі роботиздоров'я йстійкоїпрацездатностілюдини натривалийперіод години наосновівпровадженняраціональнихрежимів роботи йвідпочинку,підвищення культури йестетики роботи.

>СоціальнимизавданнямиНОПє забезпеченнязмістовної роботи,всебічнийрозвитоклюдини в роботи.

>Підрозподілом роботирозуміютьрозподілдіяльності усумісномуздійсненніприватнихтрудовихпроцесів.Розподіл роботидозволяєзначноскоротититривалістьвиробничого циклу, підвищитипродуктивність роботи.Розподіл роботи напідприємствіпроявляється втрьох видах:технологічному,функціональному,професійно-кваліфікаційному.

>Технологічнийрозподіл роботиполягає вділеннівиробничогопроцесу нафази,технологічнікомплекси,переробніоперації,виконання якізакріплюються заокремимипрацівниками чи їхнігрупою.Основою цого видурозподілу роботиєтехнологічний процес.

>Функціональнийрозподіл роботискладається ізділення всіхробіт, котрі належати довиробничогопроцесу,залежно від їхньогомісця йролі вньому,ці роботистабільновиконуютьсярізноманітнимигрупамиробітників:робітниками,спеціалістами,службовцями таін.

>Професійно-кваліфікаційнийрозподіл роботи –цеділенняпрацюючих поспеціальностям, авсередині них покваліфікації, погрупамскладності роботи (>розрядам,категоріям).

>Міранауковогообґрунтовуваннярозподілу роботивизначається задопомогоюпсихофізіологічних,соціальних йекономічнихкритеріїв.

>Психофізіологічнийкритерійрозподілу роботидозволяєустановитидопустиміпсихічні йфізичнінавантаженняробітника протягомробочоїзміни. Задопомогою цогокритеріювиключаються тихваріантирозподілу роботи, що недопускаютьсяіснуючими нормами й правилами.Крім того,розраховується величина доплат працівникам дотарифної ставки занесприятливіумови роботи.

>Соціальнийкритерійрозподілу роботивлаштовує кордон, приякомурізноманітнітрудовіфункціїзабезпечуютьпривабливість,підвищуютьінтерес до роботи,створюютьумови длярозвиткутворчогохисту йзростаннякваліфікаціїпрацюючих.Цей кордон убільшіймірізалежить відхисту,загальноосвітнього й культурногорівнявиконавця,організаційно-технічних умів наробочихмісцях.

>Економічнийкритерійрозподілу роботиєузагальненим. З йогодопомогоювлаштовується вповніймірі тієї чиіншийваріантрозподілу роботи,забезпечуєтьсязниженнясобівартостіпродукції,зростанняпродуктивності роботи,підвищенняефективностівиробництва.

>Сумісництвоспеціальностей як формарозподілу роботи.Підвпливомнауково-технічногопрогресудіютьсячималізміни втрадиційномурозділі роботи. Унайбільшійміріцестосуєтьсяпрофесійно-кваліфікаційногорозподілу роботи,істотнопорушує йфункціональнийрозділ роботи.Дієтьсяінтеграція рядуспеціальностей.

>Сумісництвоспеціальностейполягає ввиконанні однимпрацівникомробіт, щовідносяться дорізноманітнихфункцій чиспеціальностей.Найбільшширокесумісництвоспеціальностейвикористовується принеповнійзайнятостіробітників посвоїйосновнійроботі длязменшеннямонотонності ввиробничійдіяльності,підвищенняінтересу до роботи, щовиконується,утворення умів длярозвиткутворчогохистувиконавця.

Частодієтьсязлиттяфункційробітників,зайнятихвиробництвомпродукції йобслуговуючихробітників.Наприклад,налагоджувальнимивиконуютьобов’язкиоператорівавтоматичногоустаткування,верстатів зчисловимпрограмним Управлінням (ЧПУ). Ущебільшіймірізмішуютьсяфункціїробітників приколективнійформіорганізації роботи. Убригадиспромагаютьсявходити якробітники,зайнятівиробництвомпродукції, то йобслуговуючіробочі, атакожспеціалісти. При цьомуможливоістотнесумісництвофункційміжцимипрацівниками.Спеціалістпоряд ізвиконаннямсвоїхфункційспромагається ввільний годинузайматися якосновними, то йобслуговуючими роботами. Під час перебуваннячергу,висококваліфікованіробітникивиконують вбригадідеякіфункціональніобов'язкиспеціаліста. Припереходіцехів йцілихпідприємств наколективнийпідряд чи наорендуфункціональнийфахово-кваліфікаційнийрозподіл роботизвичайнотерпитьістотнізміни:об'єднуютьсяфункціїрізноманітних группрацівників,ширшевикористовуєтьсясумісництвоспеціальностей.

 

1.2Управлінняорганізацією роботи напідприємстві

>Організація роботи напідприємствахграєважливу рольрішенніекономічних йсоціальнихзавдань якзасібефективноговикористання трудовогопотенціалу,підвищеннядіяльностігосподарськогомеханізму,доведення йогопринципів допервиннихланоквиробництва, шкірногоробочогомісця, забезпеченнявідповідностірозмірівзаробітної плати трудовомувнескупрацівників. Тому структураорганізації роботи й системаїїуправління напідприємстві винна бутивисокоефективною, що дозволити забезпечитимобілізаціюрезервівзростанняпродуктивності роботи,підвищенняефективностівиробництва.

>Під Управлінняморганізації роботи напідприємствірозумієтьсясукупністьорганізаційно-технічних,економічних йсоціальнихзаходів із роботи,здійснюваних ізметоювипускупродукції ізнайменшимивитратами роботи наосновівикористання всіхрезервівзростанняпродуктивності роботи:

1. Нарівнідирекціїоб'єднання чи підприємства –розробкаметодологіїорганізаціїнормативно-дослідницької роботи,розробказаходів поудосконаленнюорганізації роботи;планування,обліку йаналізуорганізації роботи.

2. Нарівні цеху,дільниці йвиробничоїбригади –впровадження,освоєння,аналіз,перегляд нормвитрат роботи,облік їхньоговиконання,облік йаналізвикористанняробочого години.

>Зміст роботи поорганізації роботи напідприємствахвизначається їхнівиробничоюструктурою, характером, типом йобсягомвиробництва.

>Провідноюфігуроюсередробітників, щозаймаються Управлінням,організацією йнормуванням роботи,єінженер-організатор роботи,закріплений законкретноювиробничоюдільницею.Вінвиконує комплексробіт поздійсненнюНОП,перегляду норм,впровадженню йосвоєнню нових норм, разом ізлінійним персоналомрозв'язує запитання, щовиникають понайбільшефективномувикористаннюробочого години,визначаєвитрати роботи на усідодаткові роботи йвідхилення відзатвердженихорганізаційно-технічних умів. Одинінженер-організаторвиділяється на 150-400працівниківзалежно від типу йскладностівиробництва,кількостітехнологічнихпроцесів й норм.

Склад роботи й структураорганів поорганізації роботи. Складробіт поорганізації роботивключає:

>удосконаленняіндивідуальних йколективнихтрудовихпроцесів;

>розробку йвпровадженняпередовихраціональних форморганізації роботи,колективних форморганізації роботи,колективного йорендногопідряду;

>проведенняатестації йраціоналізаціїробочих місць;

>розробку йвпровадження форм й системзаробітної плати йматеріальногостимулювання,сприятливихподальшомузростаннюпродуктивності роботи йпідвищеннюефективностівиробництва;

>розробкупрограмНОП в бригадах, надільницях, в цехах, напідприємстві;

>удосконаленняструктури йякостіробочихкадрів;

>утворенняорганізаційних умів длявисокопродуктивної роботі шкірноговиконавця.

Дляздійсненнятакої роботи напідприємствістворенаспеціальна служба –відділорганізації роботи йзаробітної плати (>ВОПіЗ).

>ОсновнимзавданнямВОПіЗ напідприємствахєутворення таких умів дляколективів й окремихвиконавців, щозабезпечували бінайвищийкінцевий результат вефективномувикористаннівиробничогопотенціалу. СтруктураВОПіЗ ймірацентралізаціїуправлінняорганізацією йнормуванням роботизалежать відобсягу, типу йтехнологіївиробництва, характеру й складуробіт йвитрат роботи. Насередніх та великихпідприємствах в складВОПіЗвключаютьдекілька бюро:тарифно-економічне,технічногонормування,передовихзасобів роботи,нормативно-дослідницьке (>лабораторія). У великих цехахстворюються бюроорганізації роботи йзаробітної плати.

На великихпідприємствахпоряд зВОПіЗстворюютьтакожвідділНОП чивідділорганізації роботи,виробництва йуправління. Для розробкинауковообґрунтованихнормативів йрекомендацій поудосконаленнюорганізації роботистворюютьсялабораторії ізнауковоїорганізації роботи йуправління.

>Плануванняробіт поудосконаленнюорганізації роботи.Ефективність роботи напідприємстві багатозалежить відякостіпланів, щорозробляються, йорганізації їхньоговиконання. Дляоцінкирівняорганізації роботи напідприємствітребапланувати йаналізуватинаступніпоказники:

>питома вагичисельностіробітників,праця якінормується поміжгалузевим,галузевим таіншимпрогресивним нормативам;

>охопленнятехнологічних йтрудовихпроцесів нормамивитрат роботи;

величиназниженнявитрат роботи навиробництво (ввідсотках довсьогообсягувитрат роботи) зарахунокполіпшеннянормування,підвищенняякості норм;

>коефіцієнткорисноговикористанняробочого години йкоефіцієнтвикористаннявиробничоїпотужностідільниці, цеху, підприємства;

>міраосвоєнняпроектноїтрудомісткості йпроектноїпродуктивності роботи;

>частка прироступродуктивності роботи зарахунокперевищення нормвиробітку (години) взагальномуприростіпродуктивності роботи.

Для забезпеченнясистематичногоудосконаленняорганізації роботи напідприємствінеобхідноздійснюватипланомірну роботу йплануватинаступні напрями:

>нормативно-дослідницьку роботу порозробцінормативів роботи;

>зниженнятрудомісткостіпродукції йробіт пообслуговуваннювиробництва;

 >аналіздіючих нормвитрат роботи й їхньогоперегляд;вивченнявикористанняробочого години (>фотографіяробочого години, хронометраж таін.);

>вивчення й поширеннянайбільшраціональних форм йметодів роботи;

>підготовку йпідвищеннякваліфікаціїфахівців ізорганізації йнормуванню роботи.

 

1.3Органiзацiяробочогомісця бухгалтера таергономічне забезпечення

 

>Продуктивність роботи,настрій йздоров'япрацівників прямопропорційнозалежать відорганізаціїробочих місць.

>Робочемісце -просторова зона, оснащенатехнічнимизасобами, вякійздійснюєтьсятрудова діяльністьпрацівників.

>Організаціяробочогомісця -сукупністьзаходівщодооснащенняробочогомісцязасобами й предметами роботи й їхньогорозміщення впевному порядку.

>Робоча зона -частинапросторуробочогомісця, обмеженакрайніми точками, до якідістають руки й ногипрацівника, ізвідхиленням на один-двакроки відумовного центруробочогомісця.

>Основні правилаорганізаціїробочих місць :

">Сучаснімеблі -дорожчі грошей".

">Стіл йстілецьстворюють комфорт".

">Чистийстіл".

">Кожному предмета -своємісце" (що в порядкулежить -саме до рукбіжить).

">Використовуйтеорганайзер".

"Суто там, де несмітять".

"Хай якщосвітло".

">Чистеповітря -здоровий дух".

"Паракістки ломити".

"Величина звукумузикиоберненопропорційнаінтелекту".

"Недзвони Мені, недзвони".

>Організаціяробочогомісцявключає:

>режими роботи йвідпочинку;

>кваліфікаційні характеристики,щодо посади;

>документообіг закожнимробочиммісцем;

забезпеченнямінімально-необхідноюнормативною базою ізбухгалтерськогообліку (>планирахунків,Національністандартибухгалтерськогообліку тощо);

>закони таіншунормативну базу ізоподаткування удрукованому чипостійнооновлюваномуелектронномувигляді;

>норми години навиконанняробіт.

>Технічнийпрогрес поставивши проблему ">людина-машина".Автоматизаціявиробництває чинникомполегшення умів роботи,однак вонможе матірнаслідком й прямопротилежний результат -визватитяжкупсихофізіологічнуперенапругу. Урядівипадківрозвитоктехнікипризводить допояви чипосилення дії наорганізмлюдинишкідливихфакторів (>монотонність, шум,вібрація,забрудненняповітря тощо).Водночас, уміру переходу докомплексноїавтоматизаціївиробництвазростає рольлюдини яксуб'єкта роботи йуправління.

>Людинанесе відповідальність заефективну роботувсієїтехнічноїсистеми й допущена нимпомилка в окремихвипадкахможепризвести додуже тяжкихнаслідків. У зв'язку ізцимвиникло заподіянняузгодженняконструкції машин ізробочими характеристикамилюдини. Стало очевидно, що дляоптимізації умівскладноїтрудовоїдіяльностінедостатньовикористовуватиокремірекомендаціїпсихології,фізіології,гігієни роботи йінше.Необхідноузгодитицірекомендаціїміж собою,ув'язати до системивимог доти чиіншого видутрудовоїдіяльності і умівїїпротікання.Виникла нова наукаергономіка, котразаймаєтьсяпитаннямиоптимізації умівтрудовоїдіяльності наоснові комплексногопідходу допроектування систем "людина -засіб роботи - предмет роботи -виробничесередовище".

>Термін ">ергономіка" бувприйнятий вАнглії у 1949році, коли групаанглійськихвченихпоклала вушкоорганізаціїергономічноїдослідноїспілки. У СРСР у20-ті роктапропонувавсятермін ">ергологія".Зараззагальноприйнятийанглійськийтермін.

У СШАцянауковадисциплінамаєназву ">дослідженнялюдськихфакторів", уНімеччині - ">антропотехніка".

>Ергономікамаєзв'язок ізусіма науками, предметомдослідження якіє людина яксуб'єкт роботи,пізнання таспілкування, асаме:психологією,фізіологією,науковоюорганізацією роботи,гігієною роботи,промисловою тасоціальноюпсихологією,художнімконструюванням (дизайном),системотехнікою таіншимидисциплінами. То всистемотехніці вонавирішує ряд проблем ізоцінкинадійності,точності тастабільності роботи оператора,дослідженнявпливупсихічногонапруження,втоми,емоційнихфакторів йособливостейнервово-психічноїорганізації оператора наефективність йогодіяльності всистемі "людина - машина".

>Ергономікашвидкорозвивається йє одним звпливовихінструментів менеджменту,сприяючипідвищеннюефективностівиробництва.

Широкогопоширеннянабуваєергономічнийаналіздіяльності.Під нимрозуміютьрозчленуваннядіяльності на цілий рядкомпонентів завизначенимиергономічнимиознаками таописвзаємозв'язкуміж ними.Обсяг таглибинааналізуможутьзмінюватисьзалежно від метидослідження. У основуаналізумають бутипокладенідані пропсихологічний тафізіологічнийзмісттрудовоїдіяльності, атакож проергономічніпоказники.Завданнямергономічногоаналізудіяльностієпідвищенняергономічностісистеми ">людина-машина", подякоюрозуміютьвластивістьсистемизмінювати своюефективністьзалежно

відрівняврахуванняможливостейлюдини впроцесіїїстворення йексплуатації.Показникиергономічностідозволяютьоцінитиочікуванийступіньреалізаціїпотенційнихможливостейсистеми входіїїексплуатації.

>Значначастинавимог доергономічного забезпеченняробочих місць наведена вДержавнихсанітарних правилах й нормах роботи ізвізуальнимидисплейнимитерміналамиелектронно-обчислювальних машинДСанПіН 3.3.2.007-98,затвердженихпостановою Головного державногосанітарноголікаря України від 10.12.1998 № 7. Правиламістятьгігієнічні іергономічнівимоги доорганізаціїробочихприміщень таробочих місць,параметрівробочогосередовища,дотримання якідастьзмогузапобігтипорушенням устаніздоров'якористувачівЕОМ таПЕОМ.

У правилахрозкриті:

>Загальніположення.

>Вимоги довиробничихприміщень дляексплуатаціїВДТЕОМ таПЕОМ.

>Гігієнічнівимоги допараметріввиробничогосередовищаприміщень ізВДТЕОМ таПЕОМ.

>Гігієнічнівимоги доорганізації йобладнанняробочих місць ізВДТЕОМ йПЕОМ.

>Вимоги дорежимів роботи йвідпочинку прироботі ізВДТЕОМ йПЕОМ.

>Вимоги допрофілактичнихмедичнихоглядів. Правиламістятьтакож 8додатків:

-Додаток 1 (>обов'язковий).Допустимірівні звуку,еквівалентнірівні звуку йрівні звуковоготиску воктавнихсмугах частот;

-Додаток 2 (>обов'язковий).Нормимікроклімату дляприміщень ізВТДЕОМ таПЕОМ;

-Додаток 3 (>обов'язковий).Рівнііонізаціїповітряприміщень прироботі наВДТЕОМ таПЕОМ;

-Додаток 4 (>рекомендований).Світильникизагальногоосвітлення;

-Додаток 5 (>обов'язковий).Санітарнінормивібраціїкатегорії Зтехнологічного типу "в";

-Додаток 6 (>обов'язковий).Допустиміпараметриелектромагнітнихнеіонізуючихвипромінювань йелектростатичного поля;

-Додаток 7 (>рекомендований). Комплексвправ для очей;

-Додаток 8 (>рекомендований).Психофізіологічнерозвантаження.

>Підробочиммісцем бухгалтера (>групибухгалтерів)розуміється зонатрудовоїдіяльності, оснащенатехнічнимизасобами йдопоміжнимустаткуванням,необхідними дляздійсненнявизначенихпосадовимиінструкціямифункцій.Метоюорганізаціїробочогомісцяєоптимізація умівтрудовоїдіяльності, щозабезпечуютьмаксимальнуефективність йнадійність роботи.

Уумовахкомп'ютеризаціїголовнимфункціональнимелементомробочогомісця бухгалтераєкомп'ютер,якийпризначений,залежно відвиконуванихфункцій, для ручноговведеннябухгалтерськоїінформації,їїавтоматичноїобробки, ізметоюотриманнязведенихзвітів, а забезпеченняпрацівниківінформаційно-довідковоюінформацією ізпитаньбухгалтерськогооблік у йоподаткування.

Широкевпровадженнякомп'ютерівобумовлюєнеобхідність розробкитиповихпроектнихрішень окремихелементів йробочогомісця бухгалтера вцілому ізурахуваннямергономічнихпоказників.

>Комплексніергономічніпоказникиподіляються начотиригрупи:гігієнічні,антропометричні,фізіологічні йпсихофізіологічні,психологічні.

>Групагігієнічнихпоказниківвключаєнаступні:освітленість,вентилювання, температуру,вологість,тиск,напруженістьмагнітного поля,запиленість,радіацію,токсичність, шум,вібрацію,гравітаційніперевантаження йприскорення.

>Групаантропометричнихпоказниківвизначаєвідповідністьробочогомісцярозмірам йформітіла, атакожрозподілові вагилюдини.

>Фізіологічні йпсихофізіологічніпоказникихарактеризуютьвідповідністьробочогомісцясиловим,швидкісним,енергетичним,зоровим,слуховим йіншимпсихофізіологічнимможливостямлюдини.

>Групапсихологічнихпоказниківвключає:відповідністьробочогомісцязакріпленим йзновуформованимнавичкамлюдини, атакожможливостямсприйняття йпереробки неюінформації.

Приконструюванніробочих місцьнеобхіднодотримуватисьнаступнихосновнихзагальнихергономічнихвимог:

>достатнійробочийпростір для бухгалтера, щодозволяєздійснювати усінеобхіднірухи йпереміщення привиконанні якручної роботи, то й іздопомогоюкомп'ютера;

>достатніфізичні,зорові йслуховізв'язкиміжустаткуванням, атакожміж операторами;

>оптимальнерозміщенняробочих місць уприміщеннях дляоперативної роботи, атакожбезпечні йдостатні коли б;

>оптимальнерозміщенняустаткування (>головним чиномзасобів

>накопичення тавідображенняінформації іорганівкерування),завдякичомузабезпечуєтьсязручнеположення бухгалтера прироботі;

>необхіднеприродне йштучнеосвітлення уперіод роботи;

>оптимальнийрозподілосвітленості уполісприйняття;

>припустимийрівеньакустичного галасу йвібрації,створюванихустаткуваннямробочогомісця чиіншихджерел галасу йвібрації;

>достатню простоту йшвидкістьзбирання йрозбиранняустаткування;

>наявність необходимихінструкцій йпопереджувальнихзнаків, щозастерігають пронебезпеки, щоможутьвиникнути прироботі, й, щовказують нанеобхідніміриобережності.

Уособливихвипадкахслідпередбачитинеобхіднізасобизахисту персоналу відрадіаційної,термічної,токсичної,електромагнітної ііншоїнебезпек.

Приконструюванні йрозміщенніробочих місць вартопередбачатиміри, щопопереджають чизнижуютьпередчаснестомленняпрацівниківбухгалтерії, щозапобігаєвиникненню вонипсихофізіологічнихстресів, атакожпоявіпомилковихдій.

>Конструкціяробочогомісця винназабезпечуватишвидкість, безпечу, простоту іекономічність йогообслуговування внормальних йаварійнихумовах,цілкомвідповідатифункціональнимвимогам йпередбачуванимумовамексплуатації.Вона винна бути такою,щобексплуатацію,технічнеобслуговування чи ремонтустаткуванняробочогомісцямігробити персонал, щомаємінімальнупідготовку.

Приорганізаціїробочогопросторунеобхідновраховуватиосновніантропометричні йбіомеханічніданісаме того контингентуосіб,який якщоексплуатуватиробочемісце.

>Найважливішими характеристикамиробочогопросторуєзонидосяжності.Піддосяжноюзоноюрозуміється тачастинапростору, що обмеженакрайніми точками, щодосягаються руками й ногами оператора, щозберігаєсвоєположеннянезмінним.Досяжна зонаможе бутимаксимальною,тобтообмеженоюдовжиноюкінцівоклюдини, щонахилилась умежахзбереженнястійкості.Оптимальна зона -цечастинапростору, щознаходиться вмежахдосяжностісерединидолоні чип'яти (там, деуявлюванавісьнижньоїкінцівкивиходитьзіступні), при основномувихідномуположеннітіла оператора.

>Зонидосяжності вгоризонтальнійплощиніпредставлені на рис. 1.1, девиділенізонилегкоїдосяжності (У, З, Про) й зонамаксимальноїдосяжності (А). У зонах (У, У) >можливінайбільшшвидкі,точні,координовані йнайменшстомлюючірухи. Сектордосяжності длякожної рукимає кут 180°.Оптимальномуробочомупросторовівідповідає зона V.


>Рис. 1.1 -Зонидосяжності вгоризонтальнійплощині

Приорганізаціїробочогопросторупотрібновраховувати:

>ступіньрухливості оператора (робота ">сидячи", ">стоячи" чи ">сидячи-стоячи");

>конфігурацію йспосіброзміщеннямонітору,комп'ютера,клавіатури, ведмедика;

>необхідністьвикористанняробочоїповерхні столу на письмі чиіншихробіт, длявстановленнятелефоннихапаратів, атакожзбереженняінструкцій ііншихматеріалів,використовуваних бухгалтером;

>простір дляніг й щабель оператора прироботі ">сидячи".

Прироботі оператора вположенні ">сидячи"рекомендуютьсянаступніпараметриробочогопростору: ширина - не менше 700 мм;глибина - неменш 400 мм;висотаробочоїповерхні столу над підлогою 700-750 мм.Висотаробочоїповерхнізалежить відвисотикрісла.Відстань, щорекомендується,міжвисотоюробочоїповерхні столу йкрісла оператора 270-280 мм.

>Якщопотрібно матірповерхню на письмі,глибинаїї винна бути не менше 400 мм, а ширина - не менше 600 мм.Підробочоюповерхнею винен бутипередбаченийпростір дляніг:висота - неменш 600 мм, ширина - неменш 500 мм,глибина - неменш 400 мм.

>Крісло бухгалтера (рис. 1.2)повинне матірвисотусидіння вмежах від 400 до 550 мм.Висотакріславизначаєтьсядовжиноюнігсидячоїлюдини, аотже, зростанням, щозалежить віддовжининіг, а чи не віддовжинитулуба. Кутвідхилення спинкикрісла доповерхнісидіннярекомендується від 100 до 115°.Розмірикрісла, щорекомендуються: ширинасидіння - 450-550 мм;глибина - 420- 450 мм; ширинапідлокітників - неменш 50 мм;довжина - неменш 200 мм;висота надповерхнеюсидіння - 200-250 мм.Оббивкакрісла винна бутигігієнічною -повітропроникною йгігроскопічною.

>Рис. 1.2 -Крісло оператора

>Організаціяробочогомісця, у якувключаєтьсярегульоване зависотоюкрісло,дозволяєзвузитидіапазонвисотробочихповерхонь столу,причомуперевагумаютьробочіповерхні болеевисокі, болюдиніневеликогозросту прирегульованійвисотікрісла операторалегшепристосуватися довідповідноївисотиробочоїповерхні,зберігаючивідстаньміжвисотоюробочоїповерхні йкрісла операторарівним 270-280 мм, й вразіпотребикористуватисяпідставкою дляніг. Привиборірозмірівробочогомісця вартовраховуватидопустимі порогилінійних йкутовихпараметрів.Припустимівідхилення відосновнихоптимальнихлінійних йкутовихпараметрівповинні бути не более:

а) 10 мм длявисотиробочоїповерхні;

б) 15 мм длявисотиробочогосидіння;

у два° длянахилуробочоїповерхні;

р) 1° длянахилусидіння.

Припроектуванніробочих місцьслужбибухгалтерськогооблікусліднамагатисьбухгалтеріюрозміщуватинайближче довиробництва в одномуприміщенні ізіншими службами підприємства.Найкраще весьапаратбухгалтеріїрозміщувати в одномуприміщенні,крім головного бухгалтера, дляякогослідвиділятиокремийкабінет. Практиказасвідчила, що заумовирозміщеннявсьогоапарату в одномуприміщенніпідвищуєтьсятрудова йвиконавськадисципліна,прискорюєтьсяобробкавхідної тавихідноїінформації,насамперед зарахунокбезпосереднього зв'язкуміжпідрозділамибухгалтерськоїслужби.

Припроектуванніприміщеньбухгалтеріїнеобхіднодотримуватисьсанітарних норм, атакожвраховуватиоптимальнерозміщенняробочих місцьвідносноодне одного. Так, згідносанітарних норм однієїпрацівникабухгалтеріїслідвиділяти наоднеробочемісце не менше ніж 6,0 м^, аоб'єм не менше ніж 20,0 м~.

>Організаціяробочогомісця операторазалежить від способупредставленняінформації.Підоптимальним способомрозумієтьсятакий,якийдозволяєодержатимаксимальнушвидкість,надійність йточністьрішеннялюдиноюоперативних завдань,дозволяєздійснити їхньогореалізаціюнайбільшвигідними ізтехніко-економічної точкизорузасобами (>малігабарити, простотаконструкції, простота схемуправління,низькавартість тощо).Вимоги дозасобіввідображенняінформаціїформулюються напідставіїхньогопризначення іособливостейвідображуваноїінформації.

Привиборі йконструюваннізасобіввідображення (>індикаторів) дляробочогомісця вартокеруватисянаступнимизагальними принципамипредставленняінформації, що винна:

>подаватисявчасно й бутиобмеженою вкількісномувідношенні тім, щонеобхіднооператорові дляприйняттярішень йвиконаннявизначенихдій;

>відображатися лише із такоюточністю йступенемдеталізації, котрапотрібнооператорові;

>відображатися уформі,безпосередньопридатній длявикористання (винна бутивиключенанеобхідністьрізнихобчислень чиперетворень віншіодиниці,форми тощо);

>відображатися іздостатнімступенемнаочності;

у необходимихвипадках не лишевідбивати станоб'єкта, але й йвказувати наможливішляхивирішенняоперативних завдань.

>Основні характеристикиіндикаторів, щовизначають процесзоровогосприйняття,наступні:

1)просторовеположеннящодоспостерігача;

2)кутовийрозмір;

3)яскравість й контраст;

4)колір йколірний контраст;

5) годину дії на рецептор.

>Немаловажну рольорганізаціїробочогомісцявідіграє його дизайн (>художнєконструювання).Визначення дизайнувперше було бприйняте наКонгресіМіжнародної зарадиорганізацій похудожньомуконструюванню у 1969 р., якузапропонуваввідомий дизайнер й теоретик Т.Мальдонадо.Відповідно до цоговизначення "дизайнєтворчоюдіяльністю,цільякої -визначенняформальнихякостейпредметів,виробленихпромисловістю.Ціякості,формивідносяться не дуже дозовнішньоговигляду, але йголовним чином доструктурних йфункціональнихзв'язків, щоперетворюють систему вціліснуєдність (ізпогляду яквиготовлювача, то йспоживача)".

Дизайнєневід'ємноюскладовоючастиноюпроцесупроектуванняпромисловихвиробів (>призначених длябезпосередньоговикористаннялюдиною) таробочих місць.Цільхудожньогоконструювання -створенняпромисловихвиробів, щонайбільшеповнозадовольняютьзапитилюдини, максимальновідповідаютьумовамексплуатації,маютьгармонічноцілісну форму йвисокіестетичніякості.

>Сьогоднібільшістьробочих місць бухгалтеракомп'ютеризовані. >Ергономічні тагігієнічнівимоги доробочих місць прироботі ізвізуальнимидисплейнимитерміналами всіхтипіввітчизняного тазарубіжноговиробництва наосновіелектронно-променевих трубок, щовикористовуються велектронно-обчислювальних машинахколективноговикористання таперсональнихЕОМ (>ПЕОМ)визначені >Державнимисанітарні правила йнорми роботи ізвізуальнимидисплейнимитерміналамиелектронно-обчислювальних машинДСанШН 3.3.2.007-98. >Керівникидержавнихорганів,підприємств,організацій таустановнезалежно відформивласності іпідлеглості в порядку забезпеченнявиробничого контролюзобов'язанівпорядкуватиробочімісцякористувачівЕОМ таПЕОМ ізвізуальнимидисплейнимитерміналамивідповідно довимогцих Правил.

В частности, згідноцихвимогрозміщенняробочих місць ізвізуальнимидисплейнимитерміналами (>ВДТ)ЕОМ йПЕОМ упідвальнихприміщеннях, нацокольнихповерхахзаборонено.

>Приміщення для роботи ізВДТповинні матірприродне таштучнеосвітленнявідповідно доСНиПП-4-79.Природнеосвітленнямаєздійснюватись черезсвітловіпрорізи,орієнтованіпереважно напівніч чипівнічний схід йзабезпечуватикоефіцієнтприродноїосвітленості (>КПО) ненижче ніж 1,5 %.

>Штучнеосвітлення вприміщеннях ізробочимимісцями,обладнанимиВДТЕОМ таПЕОМ,маєздійснюватисьсистемоюзагальногорівномірногоосвітлення. Увиробничих таадміністративно-громадськихприміщеннях, уразіпереважної роботи із документами,допускаєтьсязастосуваннясистемикомбінованогоосвітлення (>крімсистемизагальногоосвітлення,додаткововстановлюютьсясвітильники місцевогоосвітлення).

>Значенняосвітленості наповерхніробочого столу взонірозміщеннядокументівмаєстановити 300-500 лк.Якщоцізначенняосвітленостінеможливо забезпечитисистемоюзагальногоосвітлення,допускаєтьсявикористовуватимісцевеосвітлення. При цьомусвітильники місцевогоосвітленняслідвстановлювати таким чином,щоб нестворюватибліків наповерхніекрана, аосвітленістьекранамає неперевищувати 300 лк.

якджереласвітла вразі штучногоосвітленнямаютьзастосовуватисьпереважнолюмінесцентнілампи типуЛБ. Уразівлаштуваннявідбитогоосвітлення увиробничих таадміністративно-громадськихприміщенняхможливезастосуванняметалогалогенних ламппотужністю 250 Вт.Допускаєтьсязастосування лампрозжарювання усвітильниках місцевогоосвітлення.

Системазагальногоосвітленнямаєстановитисуцільні чипереривчастілініїсвітильників,розташованізбоку відробочих місць (>переважноліворуч), паралельнолініїзорупрацюючих.

>КонструкціяробочогомісцякористувачаЕОМ йПЕОМ ізВДТмає забезпечитипідтриманняоптимальноїробочоїпози.

>Робочімісця ізВДТслід такрозташовувативідносносвітовихпрорізів,щобприроднесвітло падалозбоку,переважнозліва.

Прирозміщенніробочихстолів ізВДТсліддотримуватитаківідстані:

>міжбічнимиповерхнямивізуальнодисплейнихтерміналів - 1,2 м;

>відстань відтильноїповерхні одногоВДТ доекранаін.ВДТ - 2,5 м.

>Конструкціяробочого столумаєвідповідатисучаснимвимогамергономіки йзабезпечуватиоптимальнерозміщення наробочійповерхнівикористовуваногообладнання (дисплея,клавіатури, принтера) йдокументів.

>Висотаробочоїповерхніробочого столу ізВДТмаєрегулюватися вмежах 680-800 мм, а ширина йглибина -забезпечуватиможливістьвиконанняоперацій узонідосяжності моторного поля (>рекомендованірозміри: 600-1400 мм,глибина - 800-1000 мм).

>Робочийстіл винен матірпростір длянігзаввишки не менше ніж 600 мм,завширшки не менше ніж 500 мм,завглибшки (нарівніколін) не менше ніж 450 мм, нарівніпростягнутої ноги - ніж 650 мм.

>Робочийстілецьмає бутипідйомно-поворотним,регульованим зависотою, ізкутом йнахилусидіння та спинки й завідстанню від спинки допереднього краюсидінняповерхнясидіннямає бутиплоскою,передній край -заокругленим.Регулювання закожним зпараметрівмаєздійснюватисянезалежно, легко йнадійнофіксуватися. Крокрегулюванняелементівстільцямаєстановити: длялінійнихрозмірів - 15-20 мм, длякутових - 2-5°.Зусиллярегулюваннямає

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація