Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація роботи та документного забезпечення районної Ради


Реферат Організація роботи та документного забезпечення районної Ради

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>Вступ

За роктанезалежності в Українівідбувалисяскладніпроцесиформуванняправових,економічних йсоціальних засідок демократичногосуспільства.Розбудовадержавностіпередбачаєрозвитокполітичноїсистеми,удосконалення державноїучасті векономіці,соціальнеспрямування державноїдіяльності тарозвитокдуховноїсфери,активізаціюзовнішніхзв’язків.

>Сильна тадієздатна владаєщонайпершоюумовоюуспішнихперетворень, безнеї неможливостворитипередумовиекономічногорозвитку,становленняреальноїдемократії,оновленнявисокої культури тадуховності.

сучаснийперіодрозвиткуцивілізаціїхарактеризується переходом відіндустріальногосуспільства досуспільстваінформаційного.

>Інформаційне сус-пільство завизначенням окремихавторів (А.Гоффлер) –це новасоціальна парадигма,історичноновий таособливий типлюдськоїцивілізації, щойде назмінусільськогосподарчій таіндустріальній. титанупереваги, що все понадотримуютьрозвинуті держави та реґіони (США,Японія,Європа) задопомогоюінформаційнихтехнологій такомп’ютернихмережведуть дорадикальнихзмін уекономічних,політичних йсоціальнихвідносинах, усім’ї,побуті тощо,привносять до життяновіціннісніорієнтири.

>Об’єктивноюосновоюперетворень сталивеличезніпереваги, щодаєрозвитокінформаційноїінфраструктури тім державам тарегіонам,організаціям та особам, щомають тавикористовують:можливістьстислоїучастіпереробки великихмасивівінформації,миттєвогокомунікативногозв’язку ізрізнимикуточками світу,проектуванняскладних систем таможливість їхнікеруванням й т.ін.

>Інформація –основнийоб’єктінформаційногосуспільства,її рольсьогоднівеличезна.Відображаючиреальнудійсність, вонвпливає на усінапрямисуспільної та державноїдіяльності ізпоявою новихінформаційнихтехнологій,заснованих навпровадженніобчислювальноїтехніки,засобівзв’язку, системтелекомунікацій,інформаціястаєпостійним танеобхідним атрибутомсуспільнихвідносин.

>Інформаційніресурсистаютьсьогодні навряд ізіншиминайважливішими ресурсами -природними,трудовими,фінансовими тощо.Сформованийсвітовийінформаційнийпростір.

>Інформаційна сфера (>середовище) –це сферадіяльності, щопов’язана ізутворенням,розповсюдженням,переробкою йспоживаннямінформації.

>Комп’ютеризація ізвикористаннямнайновітнішихсвітовихдосягнень,розвитоксучаснихзасобівзв’язку таліквідаціяінформаційноїізольованості відіншого світу –необхідніумовиперетворень, щовідповідають темпамрозвиткуглобальноїекономіки.

>Сьогодніціпередбаченнямають статусвизнанихгеополітичнихреалій.ОстаннімдоказомєХартія проглобальнеінформаційне сус-пільство, що бувпідписана 22червня 2000 рокукерівниками восьминаймогутніших держав світу под годинузустрічі наОкінаві (>Японія).

>Інформаційна такомунікаційнатехнологія (ІТ) -підкреслюється в цьомудокументі –єоднією ізнайвпливовіших танаймогутніших сил, щовизначаютьконтури ХХІстоліття.Їїреволюційнийвпливстосуєтьсяпобутового життя,освіти, роботи, атакожспособіввзаємозв’язкуурядів тагромадськогосуспільства.

Уосновівиробництва, поширенняперетворення йвикористання (>споживання)інформації лежатиінформаційніпроцеси –утворення,збору,накопичення,обробки,зберігання,пошуку,отримання, поширення йспоживанняінформації Державою тасуспільством,окремими особами, атакожпроцесиутворення тазастосуванняінформаційних систем,інформаційнихтехнологій тазасобів їхнього забезпечення,засобів тамеханізмівінформаційної безпеки.Суспільні ставлення, щопідлягають правовомурегулюванню тазахисту,виникають водноразцихпроцесів.Такісуспільнівідносиниєінформаційнимивідносинами, а діяльністьщодоздійсненняінформаційнихпроцесів –інформаційноюдіяльністю [24, 10].

>Кінцевий результатуправлінськоїдіяльності якорганів державногоуправління, то й окремихпідприємствзалежить відзначноїкількостічинників. Неостаннємісцесеред нихпосідаєділоводство, якудаєзмогу забезпечитиоперативність йгнучкість уприйняттірішень.Діловодствокоординує усіетапи роботи: відпроектування до контролю завиконаннямрішення. З документамипов’язана діяльність всіхпрацівниківапаратууправління – відтехнічнихвиконавців докерівниківпідрозділів.Одні із нихстворюютьдокументи,іншізабезпечують їхньогооформлення іпередавання вархів,використовуютьцідокументи і на їхньогоосновіухвалюютьуправлінськірішення.

Зкожним документом вапаратіуправління підприємства (>організації) проводитися велика роботащодоскладання,вичитування,обліку (>реєстрації),сортування,зберігання,пошуку,переробкиінформації, щозберігається у яких,копіювання, переносувідомостей,транспортування документа всередині і позаапаратомуправлінняорганізацією [16, 3].

Темадипломної роботи “>Організація роботи тадокументне забезпеченнярайонної Заради”єактуальною йцікавою.

>Актуальність тими >обумовленаособливимзначеннямінформації врозвиткусучасногосуспільства.Ниніінформаціястає нелишепередумовоюздійсненнявиробничогопроцесу, а іперетворюється на йоговажливий ресурс,якийвизначаєрозвитокіншихматеріальнихчинників йзагальнудинаміку таспрямованістьсуспільногорозвитку.

>Виробництво та передачаінформаціїстаєсамостійноюсфероюдіяльності, котразалучає всебільшучастинузайнятих порівняно ізтрадиційними сферами.Крім того,такіматеріальнічинники, як земля,засобивиробництва, дешева ймалокваліфікованаробоча сила все понадперестаютьвиступатизасобом забезпеченняконкурентнихпереваг.Останнєзначноюміроювизначаєтьсяволодіннямсучаснимиінформаційними ресурсами таздатністю доінновацій,змін у продуктах тапослугах,технологіях,засобахвиробництва, формахорганізаціїпроцесу роботи тавиробництва.

Рівеньрозробленості.Необхідністьусвідомленнясучаснихскладнихпроцесів, щовідбуваються подвпливомзростаннязначенняінформації всучаснихгосподарських процесів,зумовилагострийінтерес до проблем унауковихдослідженнях.Ще із 60-х років ХХ ст. наЗаходіз’являютьсяконцепціїпостіндустріального,інформаційногосуспільства. (Д. Белл, Р. Арон, З.Бжезинський, Ф.Махлуп таін.).Технічніаспектиінформаційнірозробили М.Вінер, До.Шенонн, А.Урсул.

Усучаснихекономічнихдослідженняхувагазосереджується напитанняхсутності тароліінформаційнихресурсів ввиробничомупроцесі,впливуінформації протягом усього системуекономічнихвідносин.

>Складність табагатоаспектність проблемінформації та тихийзмін, щонесе всобіінформація,зумовлюютьнеобхідність йважливістьглибшоготеоретичногодослідження тавивчення Сучасної практикинакопичення,обробки,пакетування та поширенняінформації. [19, 123]

>Метою роботиєдослідженняорганізації роботиміської заради – органу державної влади, тадокументне забезпеченнядіяльності цого органу.

>Тодіоб’єктом роботиєдокументне забезпечення, а предметом органмісцевої влади –Корецькаміська Рада.

>Щобдосягти мети,требавиконати заподіяннядослідження:

-визначитисутністьдокументаційно-інформаційного забезпеченняустанови;

-з’ясувати станцієїдіяльності наприкладі роботиКорецькоїміської Заради;

- входідослідженнявиявитиособливостідокументотворення тадокументообігу органів державної влади,зокрема уКорецькійміській раді;

-проаналізуватиділовудокументацію, щорегламентує діяльністьКорецькоїміської Заради;

-датианалізтрадиційних та нових форморганізаціїділоводства;

- провестидослідженнярівня таосновнихтенденційрозвиткуінформаційно-документного забезпечення,зокрема уКорецькійміській раді;

-розробитипропозиціїщодосприянняподальшомурозвиткуінформаційноїдіяльності в Україні тазокрема уКорецькійМіській раді;

-розробитипропозиції,щодовдосконаленняорганізації тадокументного забезпеченняКорецькоїміської Заради.

>Виходячи ізпоставленихзавдань упроцесінауковогодослідженнявикористовувалисятакіметоди:методианалізу та синтезу,абстрагування,порівняльнийаналіз.

Структура роботивідображаєлогікудослідження, щопідпорядкована йогометі.Роботаскладається ізвступу, двохрозділів, з висновками, спискувикористаної вдослідженнілітератури тадодатків.


>Розділ 1.Вузловіаспектиорганізаціїдіяльності органумісцевої влади таможливості їхньогодокументного забезпечення

 

1.1Загальніпідходи доорганізаціїфункціонуваннявладних структур

>Відповідно дозаконодавствамісцеве самоврядування в Україні -цегарантоване Державою право та реальназдатністьтериторіальноїгромади -жителів села чидобровільногооб'єднання усільську громадужителівкількохсіл, селища,міста -самостійно чи под відповідальністьорганів тапосадовихосіб місцевого самоврядуваннявирішувати запитання місцевогозначення умежахКонституції й законів України.

При цьому подтериторіальноюгромадоюрозуміютьжителів котріоб'єднаніпостійнимпроживанням умежах села, селища,міста, щоєсамостійнимиадміністративно-територіальнимиодиницями, чидобровільнеоб'єднанняжителівкількохсіл, щомають Єдинийадміністративний центр.Органи місцевого самоврядування -цеструктурно-організованіколективислужбовців чи одногослужбовця, щонаділяютьсявладою усистемі місцевого самоврядування дляреалізаціївладнихрішень, апосадові особини місцевого самоврядування - особини, котріпрацюють органів місцевого самоврядування,маютьвідповідніпосадовіповноваження уздійсненніорганізаційно-розпорядчих таконсультативно-дорадчихфункцій йотримуютьзаробітну плату зарахунок місцевого бюджету.

>Місцеве самоврядуванняздійснюєтьсятериторіальними громадамисіл, селищ, міст якбезпосередньо (>наприклад, шляхом місцевого референдуму,загальнихзборів), то й черезсільськіселищні,міські заради та їхнівиконавчіоргани, а ще черезрайонні таобласні заради, котріпредставляютьспільніінтереситериторіальних громадсіл, селищ, міст.

>Громадяни Україниреалізуютьсвоє декларація про доля вмісцевомусамоврядуванні заналежністю перед тим громад.Будь-якіобмеження правагромадян України доля вмісцевомусамоврядуваннізалежно від їхньогораси,кольорушкіри,політичних,релігійних таіншихпереконань,статі,етнічного тасоціальногопоходження,майнового стану, рядокпроживання навідповідній територї, замовними чиіншимиознакамизабороняються.

>Сільські,селищні,міські зарадиє органами місцевого самоврядування, щопредставляють від їхньогоімені та в їхніінтересахфункції йповноваження місцевого самоврядування,визначеніКонституцією України таіншими законами.Тобтосільські,селищні,міські зарадиєпредставницькими органами місцевого самоврядування, подостаннімрозуміютьвиборний орган (раду),якийскладається іздепутатів йвідповідно до законунаділяється правомпредставлятиінтереситериторіальноїгромади таприймати відїїіменірішення.

 >Виконавчими органамисільських,селищних,міських,районних умістах (уразі їхністворення) радий >є їхнівиконавчікомітети,відділи,правління таіншістворювані радамивиконавчіоргани.Загалом подвиконавчим органом зарадимають наувазіоргани, котрівідповідно в Україну тазаконодавства промісцеве самоврядування,створюютьсясільськими,селищними,міськими,районними умістах (уразі їхністворення) радами дляздійсненнявиконавчихфункцій йповноважень місцевого самоврядування умежах,визначенихзгаданимзаконодавством.Виконавчіорганисільських,селищних,міських,районних умістах радийпідконтрольні тапідзвітнівідповіднимрадам, а ізпитаньздійсненняделегованихїмповноваженьорганіввиконавчої влади -такожпідконтрольнівідповідним органамвиконавчої влади.

>Органи місцевого самоврядуванняєюридичними особами йнаділяються Законом України «Промісцеве самоврядування в Україні» таіншими законамивласнимиповноваженнями, умежах якідіютьсамостійно й несуть відповідальність упродовж свого діяльністьвідповідно до закону. Органам місцевого самоврядуваннячиннимзаконодавствомможутьнадаватисяокреміповноваженняорганіввиконавчої влади, уздійсненні які смердотіпідконтрольнівідповідним органамвиконавчої влади [18, 169].

>Повноваженнявиконавчихорганівсільських,селищних,міських радийдиференціюються навласні (>самоврядні) йделеговані тамаютьмісце:

1) у сферісоціально-економічного й культурногорозвитку,планування таобліку. Це,зокрема: а)підготовкапрограмсоціально-економічного та культурногорозвиткусіл, селищ, міст,цільовихпрограм ізіншихпитань самоврядування,подання їхні назатвердження заради, організація їхнівиконання;поданнярадізвітів прохід йрезультативиконанняцихпрограм; б) забезпеченнязбалансованогоекономічного тасоціальногорозвиткувідповідної територї,ефективноговикористанняприродних,трудових йфінансовихресурсів; в) забезпеченняскладаннябалансівфінансових,трудовихресурсів,грошовихдоходів йвидатків, необходимих дляуправліннясоціально-економічним йкультурнимрозвиткомвідповідної територї, атакожвизначенняпотреби умісцевихбудівельнихматеріалах,паливі; р)розглядпроектівпланівпідприємств йорганізацій, котрі належати докомунальноївласностівідповіднихтериторіальних громад,внесення перед тимзауважень тапропозицій,здійснення контролю за їхнівиконанням; буд)попереднійрозглядпланіввикористанняприроднихресурсів місцевогозначення навідповідній територї,пропозиційщодорозміщення,спеціалізації тарозвиткупідприємств таорганізаційнезалежно від формвласності,внесення уразіпотреби довідповіднихорганіввиконавчої владипропозицій ізцихпитань тощо;

2) угалузі бюджету,фінансів йцін, асаме: а)складання проекту місцевого бюджету,подання його назатвердженнявідповідної заради, забезпеченнявиконання бюджету;щоквартальнеподаннярадіписьмовихзвітів прохід йрезультативиконання бюджету;підготовка йподаннявідповідно дорайонних,обласних радий необходимихфінансовихпоказників йпропозиційщодоскладанняпроектіврайонних йобласнихбюджетів; б)встановлення у порядку ймежах,визначенихзаконодавством,тарифівщодо оплатипобутових,комунальних,транспортних таіншихпослуг, котрінадаютьсяпідприємствами таорганізаціямикомунальноївласностівідповідноїтериторіальноїгромади; згоди увстановленому порядкуцихпитань ізпідприємствами,установами таорганізаціями, котрі не належати докомунальноївласності; в)встановлення заузгодженимрішеннямвідповідних радий порядкувикористаннякоштів таіншогомайна, щоперебувають успільнійвласностітериторіальних громад; р)здійснення увстановленому порядкуфінансуваннявидатків із місцевого бюджету; буд)залучення надоговірних засідкахкоштівпідприємств,установ таорганізаційнезалежно від формвласності,розташованих навідповідній територї, такоштів населення, атакож бюджетнихкоштів набудівництво,розширення, ремонт йутримання напайових засідкахоб'єктівсоціальної йвиробничоїінфраструктури та на заходьщодоохоронидовкілля тощо;

3)щодоуправліннякомунальноювласністю,тобто: а)управління умежах,визначених радою, майном, щоналежить докомунальноївласностівідповіднихтериторіальних громад; б)встановлення порядку таздійснення контролю завикористаннямприбутківпідприємств,установ таорганізаційкомунальноївласностівідповіднихтериторіальних громад; в)заслуховуваннязвітів про роботукерівниківпідприємств,установ таорганізаційкомунальноївласностівідповіднихтериторіальних громад; р)підготовка йвнесення нарозгляд зарадипропозиційщодо порядку та уміввідчуження комунальногомайна,проектівмісцевихпрограмприватизації таперелікуоб'єктівкомунальноївласності, котрі непідлягаютьприватизації; організаціявиконанняцихпрограм;поданнярадіписьмовихзвітів прохід тарезультативідчуження комунальногомайна й т.д.;

4) угалузіжитлово-комунальногогосподарства,побутового,торговельногообслуговування,громадськогохарчування, транспорту й зв'язку, асаме: а)управлінняоб'єктамижитлово-комунальногогосподарства,побутового,торговельногообслуговування, транспорту й зв'язку, щоперебувають укомунальнійвласностівідповіднихтериторіальних громад, забезпечення їхніналежногоутримання таефективноїексплуатації,необхідногорівня таякостіпослугнаселенню; б)облікгромадян, котрівідповідно дозаконодавствапотребуютьполіпшенняжитлових умів;розподіл танаданнявідповідно дозаконодавстважитла, щоналежить докомунальноївласності;розв'язанняпитаньщодовикористаннянежилихприміщень,будинків йспоруд, котрі належати докомунальноївласності; в)сприяннярозширеннюжитловогобудівництва,поданнягромадянам, котрімають потребу вжитлі,допомоги вбудівництвіжитла, вотриманнікредитів, у томучисліпільгових, та й/субсидій длябудівництва чипридбанняжитла;поданнядопомогивласникам квартир (>будинків) в їхньогообслуговуванні таремонті;сприянняствореннюоб'єднаньспіввласниківбагатоквартирнихбудинків,реєстрація такихоб'єднань; р)реєстраціяжитлово-будівельних йгаражнихкооперативів;прийняттярішень проорганізацію стоянокавтомобільного транспорту,здійснення контролю за їхнідіяльністювідповідно до закону й т.д.;

5) угалузібудівництваце,зокрема: а) організація зарахуноквласнихкоштів й напайових засідкахбудівництва,реконструкції й ремонтуоб'єктів комунальногогосподарства тасоціально-культурногопризначення,жилихбудинків, атакожшляхів місцевогозначення; б)виконання чиделегування наконкурснійосновігенеральнійбудівельнійорганізації (>підряднійорганізації)функційзамовника набудівництво,реконструкцію й ремонтжитла,іншихоб'єктівсоціальної тавиробничоїінфраструктурикомунальноївласності; в)розгляд йвнесення довідповіднихорганіввиконавчої владипропозицій допланів йпрограмбудівництва тареконструкціїоб'єктів навідповідній територї тощо;

6) у сферіосвіти,охорониздоров'я, культури,фізкультури й спорту, асаме: а)управліннязакладамиосвіти,охорониздоров'я, культури,фізкультури й спорту,оздоровчимизакладами, котрі належатитериторіальним громадам чипереданіїм,молодіжнимипідлітковимизакладами замісцемпроживання, організація їхньогоматеріально-технічного тафінансового забезпечення; б) забезпеченняздобуттянеповнолітнімиповноїзагальноїсередньоїосвіти;створення необходимих умів длявихованнядітей,молоді,розвитку їхніздібностей, трудовогонавчання,професійноїорієнтації,продуктивної роботиучнів;сприяннядіяльностідошкільних тапозашкільнихнавчально-виховнихзакладів,дитячих,молодіжних танауково-просвітницькихорганізацій; в)створення призагальноосвітніхнавчальних заставахкомунальноївласності фондузагальнообов'язковогонавчання зарахуноккоштів місцевого бюджету,залучених ізцієюметою надоговірних засідкахкоштівпідприємств,установ таорганізаційнезалежно від формвласності, атакожкоштів населення,іншихджерел; контролю надвикористаннямкоштів цого фонду запризначенням тощо.

>Крім тогоповноваженнявиконавчихорганівсільських,селищних,міських радийпоширюються:

• у сферірегулювання земельнівідносин таохоронинавколишнього природногосередовища;

• у сферісоціальногозахисту населення;

• вгалузізовнішньоекономічноїдіяльності;

• вгалузіоборонної роботи;

•щодовирішенняпитаньадміністративно-територіального улаштую;

•щодо забезпеченнязаконності, правопорядку,охорони прав, свобод йзаконнихінтересівгромадян;

•щодовідзначеннядержавниминагородами,відзнаками Президента України таприсвоєнняпочеснихзвань України таін.

>Питанняорганізаціїуправління районами умістах належати докомпетенціїміських радий.Районні умістах заради (уразі їхністворення) та їхнівиконавчіорганивідповідно доКонституції та законів Україниздійснюютьуправліннярухомим йнерухомим майном таіншимиоб'єктами, що належати докомунальноївласностітериторіальних громадрайонів умістах,формують,затверджують,виконуютьвідповіднібюджети таконтролюють їхнівиконання, атакожздійснюютьіншіповноваження,передбаченізаконодавством України, вобсягах ймежах, щовизначаютьсяміськими радами [18, 174].

>Нормативна база –законодавчіакти,положення,інструкції,методичніпосібники – базисорганізаціїділоводства таархівної справ напідприємствах, вустановах таорганізаціях всіх формвласності.

>Нині в Українієдинимзаконодавчим актом, щорегулюєвідносини,пов’язані зформуванням,обліком,зберіганням йвикористаннямНаціональногоархівного фонду, таосновні запитанняархівної справ,є Закон України “ПроНаціональнийархівний фонд таархівніустанови”.Впершецей закон було бприйнято 24грудня 1993 р.Новунинічиннуредакцію Закону проНАФ було бприйнято 13грудня2001р. Закон проНАФнинієєдинимзаконодавчим актом, уякомузафіксованонормиорганізаціїділоводства України.Протеархівний закон неохоплює всіхположень, необходимих длярегулюванняділоводства, томунагальнимпитаннямєпідготовкаспеціального закону, щонинімаєумовнуназву “Проділоводство”.

У Українітакожприйнято низкузаконодавчихактів, котрібезпосередньо нестосуютьсяорганізаціїділоводства,однакзначноюміроювпливають на йоготехнологію.Передусімце Закон України “Проелектроннідокументи таелектроннийдокументообіг” та Закон України “Проелектроннийцифровийпідпис”, щонабуличинності із 1 января2004р.

1.2Поняття продокументне забезпеченнядіяльності органумісцевої влади

>Соціально-економічнізрушення у сферісуспільноїдіяльності,створеннянормативноїбази, щозабезпечуєфункціонування державногоапарату,впровадження новихінформаційнихтехнологійспричиняютьзміни форм таметодівдіяльностіділоводних служборганів державної влади тауправління.

>Діловодстворайоннихдержавнихадміністраційєважливоюланкоюгалузі ">Органивиконавчої влади".

>По-перше,цеустанови ззначнимінформаційнимпотенціалом,найбільшим умежах районудокументообігом від 2,0 до 2,5 тис.документів нарік.По-друге,документи, щовідкладаються в їхньогодіяльності,єважливоюбагатоаспектноюскладовоючастиноюджерельноїбазидержавнихархівів.

>Райдержадміністрація - чи неєдинаустанова районного масштабу, котрамає усвоїйструктурідоситьпотужніслужбидокументаційного забезпечення [13, 16].

1.2.1Загальнівимогищододокументного забезпечення

Усоціально-економічних системах, до які структурновходятьрізноманітніоб’єктиуправліннярізнихрівнів, регулярнозбільшуютьсяобсягиінформації, Якавикористовується в процесівуправління.Цяінформаціядискретна іпереважнозбирається таобробляється задопомогоюінформаційної таелектронноїобчислювальноїтехніки.

>Отож, >інформаційна система –цесукупністьрізноманітнихвзаємопов’язанихусебічнихвідомостей про станоб’єктауправління тапроцеси, щовідбуваються наньому й котрівиражені впоказниках йіншихінформаційнихсукупностях,зібраних таоброблених задопомогоютехнічних (>інформаційних йобчислювальних)засобів завизначеноюметодикою тазаданих алгоритми, й котрівідповідаютьвимогамкерівноїсистеми приїївпливі накеровану.

Длярозв’язанняпроблемиспільноговикористанняінформаційноїсистемистворюєтьсяінформаційне забезпечення.

>Інформаційне забезпеченняє базою, наякійґрунтуєтьсяуправлінська діяльність.Інформацію тутслідрозглядати якпевнусукупністьрізнихповідомлень,відомостей,даних провідповідніпредмети,явища,процеси, ставлення таін.Цівідомостісистематизовані йперетворені упридатну длявикористання форму,відіграють вуправліннінадзвичайноважливу роль.

>Під >інформаційнимзабезпеченнямрозуміютьсукупність формдокументіврізнихвидівпризначення,нормативноїбази тареалізованихрішеньщодообсягіврозміщення й форміснування,інформації, Якавикористовується вінформаційнійсистемі, под годинуїїфункціонування наоб’єктіуправління (ГОСТ 34.003-90 “АС Терміни та засобами визначення”).

>Основнівимоги доінформаційного забезпечення (ГОСТ 24.104-85 “>Автоматизированние системи управління. Загальні вимоги”).Такі:

-Інформаційне забезпеченнямає бутидостатнім длявикористання всіхфункційінформаційноїсистеми, котріавтоматизуються;

- Длякодуванняінформації, щовикористовується як наоб’єктіуправління, то й навищомурівні,необхідновикористовуватипогодженікласифікатори, котрі у якихє;

-Інформаційне забезпеченняданоїінформаційноїсистемимає бутипоєднане ізінформаційнимзабезпеченнямінших систем ізякими воно тавзаємодіє;

-Формидокументів йвідеокадрів, котрівводятьсясистемою,маютьвідповідативимогамстандартів,технічним характеристикамтерміналів, атакожпогодженні іззамовником;

-Сукупністьінформаційнихмасивіворганізується увиглядібазиданих намашиннихносіях;

-Іншівимоги.

>Класифікуватиінформаційнісистеми можна зарізнимиознаками:

- Зарівнем чисфероюдіяльності -державні,територіальні чирегіональні;міжгалузеві,галузеві чивідомчі;об’єднань чифірмпідприємств чиустанов;технологічнихпроцесів тощо;

- Зарівнемавтоматизаціїпроцесівуправління -автоматизованогозбирання іобробкиінформації,інформаційно-пошукові;інформаційно-довідкові;об’єктивногоінформаційного забезпечення менеджменту (>керівників йфахівців);системи забезпечення йприйняттярішень чипідтримкиприйняттярішень;інтелектуальнісистеми;

- Заступенемцентралізаціїобробкиінформації –централізовані,децентралізовані тазміщеніінформаційнісистемиколективноговикористання;

- Заступенемінтеграціїфункцій –багаторівневі ізінтеграцією зарівнямиуправління (>підприємство,об’єднання –галузь й т.ін.),багаторівневі ізінтеграцією зарівнямипланування; однерівневіінформаційнісистеми.

>Інформаційна система, щохарактеризуєвнутрішній стан йпроцеси, котрівідбуваються наоб’єктіуправління та йогозовнішнєсередовище, атакожємоделлю цогооб’єкта –це системаавтоматизованогозбирання іобробкиінформації.Вонаєосновою дляорганізаціїсистемиоб’єктивногоінформаційного забезпеченняорганізації [35, 23].

>Визначенняпоняття “>інформаційне забезпечення”,наведені врізнихнауковихджерелах,висвітлюють міткуінформаційного забезпечення, йогооб’єкт,засобиздійсненняпроцесуально-діяльнісної таінформаційно-ресурсноїскладової.

>Інформаційне забезпечення -сукупністьпроцесів ізпідготовки йнаданняспеціальнопідготовленоїінформації длявирішенняуправлінських,наукових,технічних таіншихзавдань увідповідності ізетапами, їхнірозв’язання.

>Інформаційне забезпечення - комплексметодів,засобівдокументаційного,фотографічного йконцептографічногообслуговування,використовуваних длязадоволенняінформаційних потреб уконкретнійнауково-технічнійситуації чи увирішенніуправлінських завдань.

>Інформаційне забезпеченняуправління –це організаціяцілеспрямованихмасивівінформації іінформаційнихпотоків, Якавключаєзбирання,зберігання,опрацювання йпередаванняінформації (до тогочислі звикористаннямкомп’ютернихінформаційних систем) ізметоюаналізу,одержанихрезультатів дляпідготовки,обґрунтування йприйняттяуправлінськихрішень органамиуправління [22, 9].


1.2.2Видиділовихдокументіворганів державної влади

>Якщо театрпочинається ізвішалки, тоуправлінняпідприємством,установи,організації - ізефективногоопрацюванняінформації [10, 27].

Для юриста документ –засібдоказу дляісторика,першоджерело дляпрацівникауправління –засібфіксації,передаванняінформації.Документи, якосновний видділовоїмови,носіїінформації,єзасобомзасвідчення,доведенняпевнихфактів,отжеєосновою дляприйняттярішень,узагальнень, длядоказів,тобтомаютьвеликеправовезначення.Документимають бути правильноскладені заформою (формуляр документа - образ, вид, форма) й зазмістом, іздотриманнямвідповіднихкожномуреквізитів –сукупностіформальнихелементів ускладі документа,відсутність якіприбавляє документюридичноїсили.

Отже, документєносіємоб’єктивної,достовірноїінформації,матеріальнимоб’єктом ізінформацією,закріпленоювигаданимлюдиною способом дляпередаванняїї вчасі йпросторі, ймає, згідно ізчиннимзаконодавством,юридичну силу.

>Діловідокументикласифікуються зазмістом, способомфіксації тавиготовлення.

Дляполіпшенняорганізації йприскореногоопрацюваннядокументівзастосовуютьуніфікованісистемиуправлінськоїдокументації, котрірозрізняються зафункціональнимпризначенням.Найважливішою всистеміуправлінняєорганізаційно-розпорядчадокументація (ОРД).Вонавідіграєпровідну рольуправлінськійдіяльності йпризначена дляоформленняпроцесіворганізаціїуправління правовогозакріпленнярозпорядчо-виконавчихдійдержавнихорганів,підвідомчихїморганізацій таустанов.Нормативніактирегламентують порядокстворення,оформлення івикористанняорганізаційно-розпорядчихдокументів, до які належативказівки (>керівнінастанови чирекомендації),інструкції,накази,положення,постанови,рішення,розпорядження,статути,укази,ухвали.

ОРДстворюються іустановами,організаціями,підприємствамирізнихтипів –відомствами,об’єднаннями, кооперативами,фірмами,комбінатами длязакріпленняфункцій,обов’язків й правкерівнихорганів такерівнихосібуправління напевні рядки (>ценакази,інструкції,розпорядження,вказівки,статути). У окремих документахвизначаються права таобов’язкиорганізації у сферіпланування,фінансів,господарсько-розрахунковоїдіяльності,капітальногобудівництва.

>Державні йприватні,спільні підприємства,установи вповсякденнійдіяльностікеруються законами (актами)органів державної влади.Протекожна група такихзакладів чиустановмає своїінструкції,положення, правила,статути, тощо.

Доорганізаційно-розпорядчих належатитакождокументи, котрімістятьвимоги внестизміни ідоповнення доранішевиданих й ужечиннихнаказів,розпорядження тощо. Цевикликанопевнимиоб’єктивнимобставинами, щоз’явилися впроцесістановлення іутвердженнядемократичнихправових норм удержаві. Зцієї ж заподійприймаютьрішення івидаютьнакази нарізнихрівняхщодовизнаннядеякихорганізаційно-розпорядчихдокументів такими, щовтратиличинність[26, 11].

>Різноманітна за видами та заобсягомдовідково-інформаційнадокументація. Донеї належати:акти,анотації,відгуки,відомості,довідки, домов, записки (>службовідоповідні,пояснювальні),запрошення,звіти,листислужбові,оголошення,плани роботи,посвідчення,протоколи,витяги ізпротоколів,реферати,рецензії,телеграми,телефонограми,списки/переліки,факси.Частинуцихдокументівзобов’язанийумітискладатикожен громадянин,незалежно від посади, якоїобіймає. Цедоповідні тапояснювальні записки,запрошення,деякіслужбовілисти,звіти (провиконану роботу, провикористанняранішенаміченого плану провідрядження), списки, тестітелеграм,плани роботи тощо.

>Більшістьправовихдокументівєвихідними ймістятьінформацію профактичний стансправ.Вонислужатьосновою дляприйняттярозпорядчихдокументів,змістінформації у якихмаєдопоміжний характер – смердотіспонукають до дії (>запрошення,деяківидислужбовихлистів, записки,телеграми), чиможуть бутидоведені довідома й непотребують дії –відповіді.Частина із нихзабезпечує процесвзаємовідносинпідприємств,організацій, атакожорганізацій йгромадян [26, 50].

>Документація ізкадровихпитань /документація поособовому складу –документицієїгрупимаютьінформаційний характер проособовий склад підприємства,установиорганізації, іведутьсявідповіднимпрацівникомканцелярії (>управління) із моментувступу громадянина на роботу. Це – заяви (проприйняття на роботу,звільнення із роботи,переведення наіншу посаду);накази по особливому складу (проприйняття на роботу,звільнення із роботи,переведення чизміщення наіншу посаду,заохочення,стягнення,відрядження);виробничі характеристики,контракти із найму (>трудові догоди),особові аркуші ізоблікукадрів,особовікартки,трудові книжки,графікивідпусток,журналиоблікупрацівників, котрівідбувають увідрядження,анкети,автобіографії,витяги ізтрудової книжки [26, 127].

>Особисті,офіційнідокументи – >службовідокументи,необхідні дляпевнихформальнихповідомлень про собі якпрацівникаустанови, підприємства,організації. До них належати:автобіографії,доручення,заповіти, заяви,посвідчення,пропозиції ,рапорти,розписки,скарги.Вонивиконуються в одномупримірнику адресатом від руки [26, 140].

>Фінансово-розрахунковіоперації >проводяться припідтвердженні їхньоговідповідними документами,призначення якізабезпечувати:

-Повнусхоронністьгрошовихкоштів таіншихцінностей;

-Точневиконанняфінансових,банківських таіншихоперацій;

-Своєчасневідображеннявиробничихоперацій;

-Запобіганняфінансовихпорушень йзловживань;

-Можливість документальногообґрунтуваннявідповідальностіслужбових/посадовихосіб;

-Складаннябухгалтерської таіншоїзвітності;

- Правоздійснюватигрошово-розрахунковіоперації уфінансових йбанківських органах;

>Фінансово-розрахункова таобліковадокументаціямаєвисокийрівеньстандартизації. Донеї належати:акти (>обстеження,ревізії,інвентаризації),платіжнівідомості,відмови від акценту,гарантійнілисти, домов,передбаченіцивільним кодексом – домов на постановку,купівлю-продаж,позики,найманняжитловихприміщень тощо;заяви-зобов’язання наодержання кредиту чипозики; заяви дляорганізаціїкупівлі-продажу,квитанції,накладні (>вимоги),свідоцтва ззразкамипідписів йвідбитком печатки,переліки,платіжнідоручення,трудові догоди,доручення напредставництвоінтересів та наздійсненняугод наотриманнявласних грошей, список,розписка [26, 157].

Уновітньому штатномурозкладірайдержадміністраціїєтакіпідрозділи, якзагальнийвідділ,відділ контролю,державнийреєстратор.Особливістюділоводства васпектіреєстраціїдокументівє тієї чинник, що воназдійснюється (чи неєдиноюустановою врайоні) зазмішаноюсистемою:централізовано - усідокументи,крімзаяв,скарг тапропозицій, котріреєструються увідділі контролю. У основному, характернакарткова формареєстраціїдокументів. Коли ж дозаяв,пропозицій,скарггромадян, то воназнову ж таки -журнальна.

Тутчіткопростежуютьсятакігрупидокументів:перша група -цедокументи длязадоволення потреборганіввиконавчої влади йуправління,тобто дляприйняттяуправлінськихрішень; друга група -цедокументи про діяльністьсамоївиконавчої влади, котріхарактеризуються насьогоднізначнимзбільшеннямобсягуінформаційно-аналітичнихдокументів,третя група -цепередусімдокументиособового характеру - заяви,скарги,пропозиціїгромадян.

У документахрайдержадміністраціймістятьсяконкретнівидиінформації:статистична,адміністративна,інформація про діяльність самого органувиконавчої влади -райдержадміністрації,інформація про особу,довідково-аналітична,соціологічнаінформація.

За способомвміщенняінформаціївидидокументіввизначаються якпервинні (тих, щомістятьвихіднуінформацію) тавторинні (щоє результатоманалітико-синтетичної таіншоїпереробкиінформації). За виглядомносіївінформаціївиділяютьсядокументи напаперовимносіях таелектронні.

>Вдосконаленнянормативно-правовоїбазирайдержадміністрацій,зміни уфункціях їхньогодіяльності,викликаних,насамперед, Законом України "Промісцеве самоврядування"безперечно,відбилися надокументуванні.

>Якщопорівнятирізновидидокументівколишніхорганіввиконавчої влади врайонітобторайвиконкомів, із документамирайдержадміністрацій, товимальовується:

-різкескороченняпротокольноїдокументації,оскількивідсутнійвиконком, а таким чином, йпротоколизасідань.Відповідновідсутнійтакий виддокументів, якматеріалипротоколів;

-зростанняобсягу такого видурозпорядчоїдокументації, якрозпорядженняглавирайдержадміністрації.

>Останнім годиною органіввиконавчої влади тауправління, до тогочислі врайдержадміністраціях,збільшивсямасивдокументів, щовиконуються у порядку контролю завиконанням законів України,Указів йдоручень Президента України та уряду,протокольнихдорученьрізнихвідомчих таміжвідомчихкомісій, щопризвело донаповнення такогорозділуноменклатурисправ, як ">Відділ контролю".

>Згідно із Законом України "Промісцеве самоврядування в Україні",сільським таселищнимрадамделегованіповноваженняорганіввиконавчої влади. У зв'язку ізцимрайдержадміністраціїконтролюють лишездійсненняделегованихповноважень, щопризвело дозвуження такого видудокументів, якдовідково-інформаційні (>доповідні записки,довідки прорезультатиперевірок).Водночас увідділіорганізаційної роботизбільшивсяобсяганалітичноїдокументації (оглянь,інформаційно-аналітичнідовідки,листи).

>Зміни, котрівідбулисяостаннім годиною вструктурірайдержадміністрації,звичайно,відбилися на процесівдокументуванняуправлінськоїдіяльності йпризвели дозмін уділоводстві.Наприклад, збільшенняобсягуінформаційно-аналітичнихдокументівобумовлюєтьсяфункціонуванням відділеннявнутрішньої політики.Одночаснозменшилосянаповненняноменклатурисправправовоюдокументацією, щообумовлюєтьсяорганізацієюсамостійнихрайоннихуправліньюстиції [13, 19].

 >Суттєвавідмінністьділоводстварайдержадміністрацій відіншихустановрайонної тасільської ланки, щоєджереламикомплектуванняархівнихвідділів, -це болееактивне, ніж уінших,впровадженняелектронногоділоводства, щовимагає методичного забезпечення як із боціділоводних служб, то й із боцівідділівінформаційно-комп'ютерного забезпеченняоблдержадміністрацій тадержавнихархівнихустанов, усвітлівимогпостановиКабінету міністрів України від 28жовтня 2004 р. № 1453 "Прозатвердження Типового порядкуздійсненняелектронногодокументообігу органіввиконавчої влади".

>Виконання зазначеного правового документаєскладовоючастиною ">Концепціїформуваннясистеминаціональнихелектроннихінформаційнихресурсів",затвердженої РозпорядженнямКабінету міністрів України від 5травня 2003р.[13, 16].

1.3Традиційні тановітніформиорганізаціїділоводства

>Будь-який орган державної влади упроцесісвоєїдіяльностітією чиіншоюміроюмаєсправу із документами, їхніпідготовкою,прийняттям,зберіганням,виконанням тощо. У документахвідображається їхнібагатограннауправлінська діяльність.Однією із форм роботи із документамиєділоводство.

Улітературіділоводствоподіляється натеоретичне йпрактичне.Теоретичне -це наука, щовикладає правиласкладенняділовихпаперів,актів й самихсправ,практичнеділоводство -цезагальний порядоквиробництвасправ услужбовихмісцях згіднозівстановленими формами й завстановленимизразкамиділовихдокументів.

>Діловодство -цесукупністьпроцесів, щозабезпечуютьдокументуванняуправлінськоїінформації йорганізацію роботизіслужбовими документами [21, 344].

>Необхідністьздійсненняналежногоділоводства та йоговдосконаленнязумовлені такимичинниками:

1)ускладненняфункцій державногоуправлінняпідвищуєвимоги доскладаннядокументів, їхньогооформлення таобробки;

2)раціоналізація роботи із документами -важливийнапрямпідвищенняефективностіуправлінської роботи, щодозволяєуникатиневиправданихчасовихвитрат,зосередитизусилляуправлінців на оперативному йякісномувирішенніконкретнихуправлінськихпитань;

3) забезпечення прав таінтересівгромадян, котрівступають управовідносини іздержавними органами [12, 281].

>Виділяютьтакіаспектиділоводства.

>По-перше,цеюридичний аспект - забезпеченнязаконності тадисципліни у сферіділоводства,необхідностіофіційногозакріпленнявимог, щопред'являються додокументіввідповідниминормативно-правовими актами, йбезумовного їхньогодотримання.

>По-друге,організаційний аспект,якийвиявляється уналагодженнірізноманітних йдоситьскладнихвідносинорганізаційного характеру, щовиникаютьміж органами державної влади,підприємствами,організаціямищодоствореннядокументів, їхні руху,обробки.

>По-третє,економічний аспектділоводствапов'язаний ізекономічноюдоцільністю,оптимальністю йогоздійснення [12, 282].

>Особливезначеннямаєділоводство уздійсненнідійового контролю завиконаннямуправлінськихрішень,аджеперевіркавиконанняєголовноюланкою ворганізаційнійроботібудь-якоїустанови чиорганізації. Добреналагоджена організаціяділоводноїслужбипередбачаєвідповідний контролю надвиконаннямприйнятихрішень. Цедозволяєвиявитидопущеніпомилки,уникнути їхнього умайбутньому танадаєроботі органу державної владисистемності таоперативності.

Уділоводствібазовимпоняттямє «документ» (відлатинського слова -свідоцтво,доказ) -зафіксована наматеріальномуносіїінформація ізреквізитами, щодозволяютьїїідентифікувати.Носій -цематеріальнийоб'єкт (результаттехнічнихдосягненьепохи), щовикористовується длязакріплення тазбереження наньомумовної,звукової чиобразотворчоїінформації, у томучислі упереробленомувигляді. У наш

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація