Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація складських ОБЛІКУ запасів в установах


Реферат Організація складських ОБЛІКУ запасів в установах

Кафедра >бухгалтерськогообліку й аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Контрольна робота

іздисципліни:

“>Бухгалтерськийоблік в бюджетнихустановах”

 

>Суми-2008


>Зміст

 

>Завдання №10.Організаціяскладськогооблікузапасів вустановах.

>Завдання №14.Облікспеціальнихкоштів

>Практичне заподіяння № 4

Списоквикористаноїлітератури


>Завдання № 10

>Організаціяскладськогооблікузапасів вустановах

>Вузлові запитанняоблікузапасів (>визначення,оцінка,первинний йпоточнийоблік)регламентуютьсявідповідниминормативними актамиДержавного казначейства України. Так, згідно із “>Інструкцією ізоблікузапасів”затвердженоюДКУ від 8.12.00 № 125,запаси –цеоборотніактиви вматеріальнійформі, котрі належатиустанові тазабезпечуютьїїфункціонування (чизнаходяться впроцесівиробництвапродукції,виконанняробіт,наданняпослуг) й будутьвикористані, якочікується, протягом одного року.Терміночікуваноїексплуатаціїзапасівустановивстановлюєтьсяцентральним органомвиконавчої влади завідомчоюпідпорядкованістю чи (>якщотакінормативнідокументивідсутні)установоюсамостійно в останній моментпридбаннязапасів.

>Порівнюючицевизначеннязапасів із їхнівизначеннями, котріприведені вПоложенні (>стандарті)бухгалтерськогообліку 9 “>Запаси” йМіжнародних стандартахбухгалтерськогообліку для державного сектору,слідвідмітитивідсутність востанніх такого параметру яктермінкорисноїексплуатації (протягом одного року).

>Єпевнівідмінності й вскладізапасів. У бюджетнихустановах перед тимвідносятьсяслідуючіактиви:

-виробничізапаси;

-тварини навирощуванні тавідгодівлі;

-матеріали йпродуктихарчування;

-малоцінні йшвидкозношуваніпредмети;

- готовапродукція;

-продукціясільськогосподарськоговиробництва.

>Специфічнимиоб’єктами вскладізапасів бюджетнихустановєпродуктихарчування,медикаменти,перев’язувальнізасоби тавиробимедичногопризначення,спеціальнеобладнання длянауково-досліднихробіт за договорами іззамовниками,матеріалидовгостроковоговикористання тощо.

Убухгалтерськомуоблікузапаси, до тогочисліодержані тапередані безоплатно вустановленомучиннимзаконодавством порядку,оцінюються забалансовоювартістю, котраподіляється напервісну,справедливу тавідновлювану.

>Балансовавартість –цевартістьзапасів, заякою смердотівідображаються вбалансі.

>Первіснавартість –цевартістьпридбання,отримання,виготовленнязапасів.

>Справедливавартість –цевартістьзапасів,отриманихустановоюбезкоштовно.

>Відновлювальнавартість –цезміненапервіснавартістьзапасів после їхніпереоцінки.

Сумаподатку надоданувартістьщодопридбанихзапасів, атакожвидатки натранспортуваннявказанихпредметів,заготівлю,мито незбільшують їхньогопервіснувартість, авідносяться нафактичнівидаткибюджетноїустанови завідповідними кодамиекономічноїкласифікації.Маєособливостітакож методикавизначенняпервісноївартості молоднякутварин,одержаних від приплоду всвоємугосподарстві;продукціївиробничих (>навчальних)майстерень;продукціїпідсобних (>навчальних)сільськихгосподарств;тари.

>Розуміннясутівідновлювальноївартостіпов’язане ізпереоцінкоюзапасів, котрапровадиться навиконаннянормативно-правовихактів України чи зарішеннямкерівникаустанови (>якщозапаси моральнозастаріли татривалий годинуперебували назбереженні вустанові йпервіснавартістьцихзапасівзначновідрізняється віданалогічнихзапасів,придбанихпізніше).Змінапервісноївартостізапасів неєдодатковим доходомбюджетноїустанови.

>Запаси бюджетнихустановобліковують замісцем їхнівідповідальногозберігання (>знаходження) та вбухгалтерії.Складськийоблікзапасів та йогозв’язок зобліком убухгалтеріїздійснюють урегістрах (>книзі чикарткахскладськогооблікузапасівформи № 3—9;3—9а,книзі чикарткахкількісно-сумарноюоблікуформи № 3—6;3—6а, 3—7) одним зметодів сортовогооблікузапасів:

>кількісно-сумовим (>паралельним) (рис. 1);

>оперативно-бухгалтерським (>сальдовим) (рис. 2.);

> методоммашинної картотеки.

>Рис. 1. Схемакількісно-сумарного (>паралельного) методуоблікузапасів

>Кожен із нихмаєпереваги йнедоліки, ізякимитребаознайомитися.

ЗаумовизастосуванняПЕОМтрудомісткістьобліковихробітвтрачає своюактуальність, але в машинахотримуютьмашинограми —регістрианалітичногообліку,оборотнівідомості врозрізі шкірногопервинного документа,зведеніоборотнівідомості врозрізіноменклатурнихномерів.ЄдосвідвикористанняЕОМ, заякимусяінформація проскладський йбухгалтерськийоблікзапасівзосереджується впам’яті машин, абухгалтерія ймісцязберіганнязапасівобладнанітермінальнимипристроями, до якімають доступматеріальновідповідальні особини ізіндивідуальними ключами (паролями).


>Рис. 2. Схемаоперативно-бухгалтерського (сальдового)облікузапасів

Длясинтетичногооблікунаявності та рухузапасівпризначеніактивнірахунки тасубрахунки класу 2 Планурахунків;

- № 20 “>Виробничізапаси”;

- № 21 “>Тварини навирощуванні йвідгодівлі”;

- № 22 “>Малоцінні ташвидкозношуваніпредмети”;

- № 23 “>Матеріали йпродуктихарчування”;

- № 24 “Готовапродукція”;

- № 25 “>Продукціясільськогосподарськоговиробництва”.

>Докладно номенклатурусубрахунків заприведенимисинтетичнимирахунками наведено вПланірахунків.Основнібухгалтерськіпроведення із рухузапасів наведено в табл.1.Облікнадходженнязапасівведеться вмеморіальних ордерах № 4, 6, 7, 8.Синтетичніпоказникиоблікувитрачаннязапасівфіксуються вмеморіальномуордері № 13 «>Накопичувальнавідомістьвитрачанняматеріалів»ф.№39(бюджет).

>Розглядаючи запитанняоблікузапасів вумовах їхніцентралізованогопостачання,слідвраховувати ті, щоцентралізованепостачаннязапасівздійснюєтьсяустановоювищогорівня чиокремоуповноваженим органом,створенимустановоювищогорівня.


>Таблиця 1.Основнібухгалтерськіпроведення ізоблікузапасів

№ опер. >Змістоперацій >Кореспонденціярахунків
>Дебет Кредит
1.

>Отриманоматеріалів (>вартість без ПДВ):

- щосплачені шляхомпопередньої оплати

- щосплачені послеотриманняматеріалів

Сума ПДВ ізматеріалів,придбаних зарахуноккоштівзагального фонду

Сума ПДВ ізматеріалів,придбаних зарахуноккоштівспеціального фонду:

-якщо ПДВ включено доподаткового кредиту

-якщо ПДВ не включено доподаткового кредиту

231-239

231-239

801

641

811-813

361,362,364

675

361,362,364,675

361,362,364,675

361,362,364,675

2. >Списановикористаніматеріали напідставіпідтверднихдокументів

801,

811-813

231-236,

238,239

3. >Отриманоматеріали, щонадійшли доустанови в порядкугуманітарноїдопомоги 231-239 364
4. >Оприбуткованотварини длявідгодівлі, щонадійшли відпостачальника 212 364
5. >Оприбуткованоприріст йприплід молодняку 211 711, 822

>Механізмпридбанняматеріальнихцінностей шляхомцентралізованогопостачанняможездійснюватися затрьомаваріантами:

- зарахуноккошторису головногорозпорядникакоштів;

- зарахуноккошторисуустанови, дляякоїздійснюютьсяцентралізовані закупівлі (>установи –замовника);

- зарахуноккошторисуустанови, щофактичноздійснюєцентралізовані закупівлі (>установи-закупника).

>Специфічнимоб’єктом вскладізапасів бюджетнихустановєпродуктихарчування,облік якімає рядособливостей:

-розрахунки запродуктихарчуванняздійснюються, як правило, в порядкуплановихплатежів;

- принадходженніпродуктівхарчуваннявраховуються не лишекількісні, але й іякісні їхніпараметри;

-зберіганняпродуктівхарчуванняпотребуєособливих умів (>дотримання температурного режиму,термінівпридатності тощо);

-облікпродуктівхарчуванняведеться вкоморах (на яких складах),харчоблоках й вбухгалтерії;

-окремоорганізуєтьсяобліктари;

-ведеться контролю надзакладкоюпродуктів впроцесіприготуванняїжі тавиходомготових страв згідно іздіючими нормами;

- длявідпускупродуктівхарчуваннязастосовуютьсяспецифічнідокументи (>меню-вимога,меню-розкладка);

- длясинтетичногооблікунаявності та рухупродуктівхарчуванняпризначенийсубрахунок № 232 “>Продуктихарчування”.

>Маютьособливостіпобудова й порядокведеннямеморіальніордери 11 “>Зведеннянакопичувальнихвідомостей пронадходженняпродуктівхарчування ф. № 398 (бюджет) й № 12 “>Зведеннянакопичувальнихвідомостей провитрачанняпродуктівхарчування” ф. № 411 (бюджет). Схемаоблікупродуктівхарчування приведено на рис.3.


>записзвірка

>Рис.3 Схемаоблікупродуктівхарчування

>Предметно-кількіснийобліклікувальнихзасобівведеться врозрізі їхнінайменувань,фасування,лікувальних форм,дозування (рис.4).Забезпечуєтьсясуворий контролю надзберіганнямцихпрепаратів та їхньоговідпуском увідділення.Бухгалтерськийобліклікувальнихзасобівведеться на активномусубрахунку № 233 “>Медикаменти йперев’язувальнізасоби”.Основнібухгалтерськіпроведення ізоблікулікувальнихзасобів наведено в табл. 2. Схемаоблікулікувальнихзасобів наведена на рис.4.


>Рис. 2.20 Схемаоблікулікувальнихзасобів, щопідлягаютьпредметно-кількісномуобліку>Рис.4. Схемаоблікулікувальнихзасобів

>Таблиця 2

>Основнібухгалтерськіпроведення ізоблікулікувальнихзасобів

№ опер. >Змістоперацій >Кореспонденціярахунків
>Дебет Кредит
1. >Отриманолікувальнізасоби відпостачальників 233 361,364,675
2. >Оприбуткованообмінну тару ізлікувальнимизасобами 236 361,364,675
3. >Повернено тару 361,364,675 236
4. >Списанолікувальнізасоби наосновівиправднихдокументів 801,811,813 233

 

Дляоблікумалоцінних ташвидкозношуванихпредметів (>МШП), що неувійшли у складнеоборотнихактивів,оскількитермін їхньогокорисноговикористаннястановить менше одного року,передбаченийрахунок № 22 ">Малоцінні ташвидкозношуваніпредмети" ізподілом насубрахунки:

221 “>Малоцінні ташвидкозношуваніпредмети, щознаходяться наскладі та вексплуатації”;

222 “Малоцінні ташвидкозношуваніпредметиспеціальногопризначення”.

>Субрахунок 211поділяється насубрахунки іншогорівня:

221/1 “Малоцінні ташвидкозношуваніпредмети наскладі”;

221/2 “>Малоцінні ташвидкозношуваніпредмети вексплуатації”.

Насубрахунку 411 “Фонд вмалоцінних ташвидкозношуваних предметах”обліковуєтьсявартістьМШП, щознаходяться вбезпосередньомурозпорядженні бюджетнихустанов.

>Завдання №14Облікспеціальнихкоштів

>Бюджетніустанови врезультатісвоєїдіяльностіможуть матір не лишебюджетнікошти, а іодержувати ізіншихджерелкошти, котріназиваютьсяпозабюджетні. ЗУ «Продержавний бюджет» передбачене, що із 2000 року усіпозабюджетнікоштиорганізацій йустанов, щоутримуються зарахунок бюджету,включаються доспеціального фонду державного бюджету яквласнінадходження йвідповідніспеціальнівидатки.

Порядоквикористання йоблікуцихпозабюджетнихкоштіввстановлюєтьсяінструкцією №63 від 11.08.00ГУДК.

>Спеціальний фондскладається ізвласнихнадходжень (>спеціальнікошти,кошти навиконаннядоручень ііншівласнінадходження),субвенцій,одержаних ізбюджетівіншогорівня, атакожіншихдоходів.

До складувласнихнадходжень належати:

1.спеціальнікошти –цедоходи бюджетнихустанов, котрі смердотіодержують віднаданнявласнихпослуг (>виконанняробіт,реалізаціяпродукції, чиіншоїдіяльності, щоздійснюється напідставівідповіднихнормативно-правовихактів) йвикористання зацільовимпризначенням згідноскладеногокошторисудоходів йвидатків.

Порядокнаданняплатнихпослугрегулюєтьсяположенням «Проліцензуваннядіяльності», атакожперелікомплатнихпослуг, котріможутьнадаватисябюджетнимустановамкабінетом Міністрів України.

Право матірспеціальнікоштинадаєтьсябюджетнимустановам у томувипадку,якщо немаєможливостіорганізуватинаданняпослуг,виконанняробіт, на засідкахгосподарськихрозрахунків, атакожякщовидатківпов’язанізіздійсненнямцієїдіяльностіпокриваютьсяодержаними доходами.

>Спеціальнікоштизберігаються вустановах банку наокремомупоточномурахунку. Длявідкриття цогорахункунеобхідно податідокументи навідкриття поточногорахунку +кошторис заспеціальнимикоштами +копію НПА, щонадаєдозвіл наздійсненнясвоєїдіяльності.

>Зарахуваннякоштівздійснюється шляхомбезготівковихрозрахунків, чи шляхомвнесеннякоштівготівкою, якої недозволяєтьсявикористовувати безпопередньогозарахування напоточнийрахунок.

>Використаннякоштіввідбувається узагальноприйнятому порядку вмежахзалишкукоштів нарахунку. Напідставіплатіжнихдорученьоргани ДКздійснюють контролю надспеціальнимикоштами приоплатірізнихвитрат.

Дляоблікувикористовуютьрахунки 313 чи 323. Длясинтетичногооблікускладаютьмеморіальний ордер №3, книгажурнал-головна, баланс.

2.кошти задорученням –цесуми, котрібюджетніустановиодержують відфізичних таюридичнихосіб,благодійнихфондів, длявиконання окремихдоручень чи длявиконання зацільовимпризначенням, щовизначаєтьсястороною, котранадаєцікошти, атакожгранти,благодійнівнески,дарунки йінше…

>Безпосередньо перед тимвідносять:

-кошти,одержані дляпроведеннярозрахунку ізмолодимиспеціалістами;

- навиплатустипендій,матеріальнихдопоміг та доплат зарахуноккоштівзамовника;

-кошти напридбанняпутівок працівникамустанов, напридбаннялітератури длястудентів;

-кошти длястворенняфондівпреміювання;

-кошти,одержані якдобровільнікомпенсаціїхворих за наданііїммедичніпослуги;

-кошти, щонадходять якблагодійні таспонсорськівнески;

-іншікошти,фіз й юросіб напевнідоручення.

>Витрачанняцихкоштівздійснюється навидаткизазначені удорученні безскладаннякошторисудоходів йвидатків.

>Всікоштизберігаються напоточномурахунку, длявідкриттяякогопотрібендозвіл органу ДК чивідповідногофінансового органу. Уньомузазначаютьджерелонадходженькоштів,цілі на котрі смердоті будутьвикористовуватись, атакож № тадативідповіднихрішень уряду, заякимицікошти булиодержані.Дозволинадаються напевнийперіод,необхідний длявиконанняпевнихоперацій, йдіютьпротягом рядоквказаного вдозволі.

Дляоблікувикористовують 314 чи 324рахунки.

>Аналітичнийоблікведеться заокремими видами торб урозрізіустанов, від які булиодержанікошти.

>Синтетичнийоблікведеться вмеморіальномуордері №3.

3.депозитнісуми –цекошти, котрінадходять утимчасоверозпорядженняустанови й ізнастаннямвідповідних умівпідлягаютьповерненню.

>Вонизберігаються на окремихрахунках й немають ставлення докошторисудоходів йвидатківустанови.Відповідальність за усіоперації із нимипокладена накерівника, їхнізберіганняобмежується рядками,визначенимичиннимзаконодавством, послезакінчення якінезатребуванісумипідлягаютьперерахуванню вдохід того ж бюджету, зарахунокякогоутримуєтьсяустанова.

Дляоблікувикористовують 315 чи 325рахунки.

>Аналітичнийоблікведеться врозрізікожноїсуми.

4.іншівласнінадходження –цекошти, котрі невходять у складспеціальних такоштів надоручення,і ізметоючіткогорозмежуваннявідповідно до наказумінфіна «пропереліквласнихнадходжень» №146 від 29.06.00 їхніподілено нагрупи за порядкомпланування йвитрачання:

а)кошти,зарахування які напоточнийрахуноквідображається яквідновленнякасовихвидатків завідповідними кодамиекономічноїкласифікації, асаме:

         - Платаутриманнядітей удошкільних заставах;

         -коштипрацівників захарчування,отримане замісцем роботи;

         - платунавчаннядітей

>Цікоштизберігаються на 311 й 321рахунках.

б)кошти.Якізберігаються нарахунках 312 й 323, смердотінадійшли нахарчуваннядітей вгрупахподовженого дня;кошти, із якіутворено фонд длянаданнядопомогималозабезпеченимучням.

в)кошти, котрізберігаються на окремихрахунках дляоблікуіншихпозабюджетнихкоштів. 316 чи 326рахунки. До нихвідносятькошти, котрінадійшли внавчальнізаклади за роботи,виконаніучнями згіднозаконодавства;кошти, котрінадходять відштрафів йфінансовихсанкцій, котріє результатом роботиконтрольно –ревізійнихустанов;кошти,одержані відпрацівників заформенийодяг.

>Аналітичнийоблікведеться врозрізіодержаних торб.

>Синтетичний вмеморіальномуордері №3, №15

>Субвенції –цекошти.Виділені ізбюджетівіншогорівня, органам державної влади зарахунок державного бюджету длявиконанняпевнихповноважень органами місцевого самоврядування, чи дляіншихвизначенихзаконодавствомфункцій. Дляоблікувикористовують 319 й 329рахунки.Аналітичнийоблікведеться урозрізіодержанихкоштів.


Списоклітератури

1.ДжогаР.Т.,Свірко С.В.,СінельникЛ.М.Бухгалтерськийоблік у бюджетнихустановах.Підручник . – До.:КНЕУ, 2003. – 481 з.

2.Бухгалтерськийоблік у бюджетнихустановахЗбройних сил України.Під ред.І.Ю. Марко. – До.: Знання України. – 507 з.

3. Закон України “Пробухгалтерськийоблік йфінансовузвітність в Україні” від 16.07.99 // Усі пробухгалтерськийоблік. – 2000. – № 311 (436) (>спецвипуск 44). – З. 3-6.

4. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Бізнес. – 2000. – № 4. – З. 66-69.

5. Матвєєва У. Бюджетні організації: бухгалтерський облік і оподаткування. – Харків: Чинник, 2001. – 566 з.

6. ТкаченкоТ.Т.Звітність бюджетнихорганізацій.:Навч.посібник. – До.:КНЕУ, 2000. – 216 з.

7. Савченка Про.Неприбутковіорганізаціїї:податковий йбухгалтерськийоблік. – Харків: Чинник, 2007. – 116 з.

8.Свірко С.В.Організаціябухгалтерськогообліку в бюджетнихустановах [Текст]:навчальнийпосібник / С.В.Свірко ;Мін-воосвіти й науки України,КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. - До.:КНЕУ, 2006. - 380 з.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація