Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація та методика ОБЛІКУ актівів, зобов'язань, Капіталу, доходів та витрат на прікладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"


Реферат Організація та методика ОБЛІКУ актівів, зобов'язань, Капіталу, доходів та витрат на прікладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

Страница 1 из 8 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТВОДНОГОГОСПОДАРСТВА ТАПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедраобліку й аудиту

>Курсова робота

на задану тему:

>Організація та методикаоблікуактивів,зобов’язань,капіталу,доходів тавитрат наприкладі ВАТ «>Рівненський ЦУМ»

>Виконала:

студенткаОА-36,ФЕіП

ПаламарчукАлінаЮріївна

 

>Перевірила:

>асистент

>кафедриобліку й аудиту

>МосійчукМаріяМиколаївна

>Рівне – 2008


>Зміст

>Вступ

>1.Організаційно – правова характеристика підприємства таїївплив наорганізаціюбухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності

>2.Організація тавимоги допервинногообліку

>3.Аналітичний йсинтетичнийоблікгосподарськихоперацій підприємства.

3.1.Облікактивів

3.1.1.Облікнеоборотнихактивів

3.1.2.Облікоборотнихактивів

3.2.Облікзобов’язань

3.2.1.Облікзабезпечень

3.2.2.Облікдовгостроковихзобов’язань

3.2.3.Облікпоточнихзобов’язань

3.2.3.1.Облікпоточноїзаборгованості задовгостроковимизобов’язаннями.

3.2.3.2.Облікпоточнихзобов’язаньзатовари роботи йпослуги

3.2.3.3.Облікрозрахунків ізодержанихавансів

3.2.3.4.Облікрозрахунків із оплати роботи

3.2.3.5.Облікрозрахунківзістрахування

3.2.3.6.Облікрозрахунків із бюджетом

3.2.3.7.Облікіншихпоточнихзобов’язань

3.3.Обліквласногокапіталу

3.4.Облікдоходів

3.5.Обліквитрат

4. Склад та порядокформуванняфінансовихзвітів підприємства

5.Індивідуальне заподіяння

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури

>Вступ

 

Звступомвітчизняноїекономіки вринковустадію свогорозвиткузмінилисьформиведеннягосподарськоїдіяльності.Господарюючомусуб'єкту наданііширокі права йможливості уреалізаціїсвоїхекономічнихінтересів,виборіспособіворганізаціївиробництва,збутупродукції.

>Підвищенняефективностівикористанняосновнихзасобівпідприємствє одним ізосновнихпитань уперіод переходу доринковихвідносин.Відвирішенняцієїпроблемизалежитьфінансовий стан підприємства,конкурентоспроможність йогопродукції наринку.

>Раціональне іощадливевикористанняосновнихфондів підприємстває насьогодніоднією ізнайактуальніших завдань, що стояти передпідприємством.

>Метоюданоїкурсової роботиєдослідженняорганізації та методикиоблікуактивів ,зобов’язань ,капіталу ,доходів тавитрат підприємства наприкладі ВАТ “>Рівненський ЦУМ”.

Длядосягнення метикурсової роботивирішуютьсянаступні заподіяння:

·ознайомлення зорганізаційно-правовоюхарактеристикою підприємства таїївплив наорганізаціюбухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності;

·ознайомлення ізорганізацією тавимогами допервинногообліку;

·розглянутоаналітичний тасинтетичнийоблікгосподарськихоперацій підприємства;

·вивченняекономічноїсутності, складу таструктуризобов’язань;

·ознайомлення ізоблікомвласногокапіталу, атакожоблікомдоходів тавитрат ВАТ “>Рівненський ЦУМ”;

·розглянуто склад та порядокформуванняфінансовихзвітів підприємства.


>Курсова роботаскладаєтьсязівступу,чотирьохосновнихрозділів,індивідуального заподіяння, з висновками, спискувикористаноїлітератури тадодатків.

УВступіобгрунтованоактуальність тимикурсової роботи,визначеноїї мітку та заподіяння.

Упершомурозділі описаноорганізаційно-правовоюхарактеристикою підприємства таїївплив наорганізаціюбухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності.

У іншомурозділікурсової роботирозглянутоорганізацію тавимоги допервинногообліку, описано порядоквідображеннягосподарськихоперацій ізоб’єктамиобліку упервинних документах.

Утретьомурозділідосліджуєтьсявивчаєтьсяекономічна характеристикаоб’єктуобліку,наводятьсявизначенняоб’єктуоблікувідповідно дочиннихнормативнихдокументів.Описується організаціяаналітичного тасинтетичногооблікуоб’єктівобліку.Розглядаєтьсяоблікзобов’язань,забезпечень,обліквласногокапіталу,облікдоходів тавитрат.

У четвертомурозділікурсової роботививчається порядокформуваннявідповіднихпоказниківфінансовоїзвітності напідставіданихобліку.

>Також вкурсовійроботієіндивідуальне заподіяння, якупередбачаєскладання, напідставіголовної книжкиберезень 2008 рокуЖурналугосподарськихоперацій за данийперіод.

Упроцесікурсової роботи булиопрацьовані нормативно –законодавчіджерелаінформації. Атакож нормативно –розпорядчідокументи,фінансовазвітність,обліковіреєстри ,первинідокументи ВАТ “>Рівненський ЦУМ”.


1.Організаційно-правова характеристика підприємства таїївплив наорганізаціюбухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності.

 

ВАТ “>РІВНЕНСЬКИЙЦЕНТРАЛЬНИЙУНІВЕРМАГ”

>вул.Соборна, 17, м.Рівне, 33028, Україна

>Відкритеакціонернетовариство ”РівненськийЦентральнийУнівермаг (>надалі-Товариство)засноване надобровільних засідкахгромадянами України шляхомоб’єднання їхнігрошовихкоштів тамайновихсертифікатів(майна) впроцесіприватизації державногомайна,викупленого удержави(актприйому-передачі від 30 июля 1993року,Свідоцтво №12 від 30 июля 1993 року).

Товаристваєправонаступникоморендного підприємстваРівненськийЦентральнийУнівермаг таорганізацієюорендарівРівненськийЦентральнийУнівермаг. Товаристваєправонаступником всіхмайнових прав таобов’язківОстрозького центральногоунівермагу.

Товаристваєюридичноюособою із дня його державноїреєстрації танабуває всіх прав йнесеобов’язки,передбачені дляюридичнихосібчиннимзаконодавством України.

Товариствадіє наосновіповногогосподарськогорозрахунку,самофінансування тасамоокупності,маєсамостійнийбаланс,розрахунковий тавалютнийрахунки,круглу печаткузі своїмнайменуванням,кутовий таіншіштампи,фірмовібланки,емблему,знак длятоварів тапослуг,іншіреквізити.

Товариствастворене ізметоюодержанняприбутку та забезпеченнязростаючогодобробуту шкірногоакціонера,члена трудового колективу вумовахринковоїекономіки. Напідприємствіколективна формавласності,загаломкерівництвомаєдостатнюкваліфікацію тапрактичнийдосвід роботи. Длягалузі, вяків працює Товаристватривалийвиробничий цикл нехарактерний. Товариствамаєколективну формувласності, а сам процескерівництваздійснюєтьсяколегіально. Заперіодпроходження мною практики напідприємстві невідбулося жаднихзмін ускладікерівництва, ускладівласників та уформівласності.

>Всіобов’язкиоблікового персоналу наведено упосадовихінструкціяхвідповідночинногозаконодавства. Коли жстосуєтьсяматеріальногостимулювання роботи, то, напідприємстві передбаченематетеріальнудопомогу, щовидається разів замірялися вбитирік упередбаченихчиннимзаконодавствомвипадках, котрі неоподатковуються.

Предметомдіяльності товаристває:

·Інвестиційна діяльність;

·Інноваційна діяльність;

·Розробка,виробництво тареалізаціятоварів народногоспоживання,громадськогохарчування,товаріввиробничо-технічногопризначення,будівельнихматеріалів тасировини;

·Оптова тароздрібнаторгівля продуктамихарчування тахарчовимидобавками,предметамигігієни тасанітарії,косметично-парфумернимивиробами,товарамипобутовоїхімії,синтетичнимимиючимизасобами таіншимипобутовимитоварами,проведенняторгівельнихоперацій як на територїУкраїни,так й заїї межами;

·Здійсненняоренднихоперацій чи-якоговиду,здійсненнялізинговихоперацій;

·Наданнясуб’єктамгосподарськоїдіяльностіпослуг,у томучислімаркетингових,брокерських,представницьких,дилерських,комісійних,агентських,культурно-просвітницьких,інформаційних,виробничих,побутових,транспортно-експедиційних,управлінських,консигнаційних,автосервісних,складсь-ких,консультаційних,облікових,юридичних,туристичних,сервісних,рекламних таінших,як в Україні то й заїї межами;

·Будівельні,ремонтні,реставраційні,дизайнерські,монтажо-налагоджувальні,опоряджувальні роботи та роботи поблагоустрою територї;

·Виконанняробіт побудівництвуоб’єктівжитла тасоціальноїсфери;

·Будівництво таексплуатаціяготелів,ресторанів, кафе,барів,кіосків;

·Будівництво таексплуатація:автосалонів, автостоянок,гаражів, бензоколонок,автогосподарств;

·Наданняпослуг потехнічномуобслуговуванню й ремонтутранспортнихзасобів;

·Торгівлятранспортнимизасобамивітчизняного таіноземноговиробництва;

·Закупівля тареалізаціяпаливномастильнихматеріалів;

·Здійсненнявнутрішніх таміжнароднихперевезеньвантажів тапасажирівавтомобільним транспортом;

·Товарообмін,закупівля тареалізація(оптова,роздрібна,комісійна,консигнаційна)товарів,сировини,напівфабрикатів,конструкцій,технологічного таіншогообладнання,новихтехнологій ,>транспорту,техніки,меблевоїпродукції таіншихтоварів навітчизняному чиіноземних ринках;

·Посередницька діяльністьміжпідприємствами ,>організаціями таокремимигромадянами;

·Переробкасировини, до тогочислівідходівпромисловості йсільськогогосподарства;

·Виробництво,переробка,зберігання,закупівля йреалізаціясільськогосподарськоїпродукції;

·Організаціягромадськогохарчування;

·Торгівляалкогольниминапоями,тютюновимивиробамивітчизняного таіноземноговиробництва;

·Купівля та продажівнерухомості йнаданняпослуг,пов’язаних ізрухомим танерухомим майном;

·Редакційно-поліграфічна таполіграфічна діяльність;

·Перекладацька діяльність;

·Медичнеобслуговування населеннязасобамитрадиційного танетрадиційноголікування;

·Розробка,впровадження,закупівля тареалізаціямедичнихпрепаратів,ліків таобладнання;

·Наданняпослуг ізохорониколективної таприватноївласності,атакожохоронигромадян,монтажу,ремонту тапрофілактичномуобслуговуваннюзасобівохоронноїсигналізації;

·Здійсненняюридичної практики;

·Виконанняагентськихугод ізбанківськимиустановами поздійсненнюопераційобмінуіноземних валют згідно ізчиннимзаконодавством;

·Організаціянавчальнихзакладів як в Україні то й заїї межами;

·Розробка,впровадження,обслуговування тапостачаннязасобівкомп’ютерноїтехніки,програмнихпродуктів,обчислювальної таіншоїоргтехніки,аудіо- йвідеотехніки,комплектуючих тавитратнихматеріалів;

·Виробництво,прокат,реалізація фото-,кіно-,аудіо- тавідеопродукції,атакож організація таексплуатація радіо- , тілі- тавідеостудій,каналів кабельного йсупутниковоготелебачення;

·Організація,участь чипредставництво увиставках,виставках-продажах,аукціонах,торгах,конференціях,семінарах,культурно-освітніхподіях,благодійнихакціях,атакожрозвитокрізнихвидіврекреаційно-туристичноїдіяльності покомплекснимінформаційно-економічним,фінансово-комерційним,культурно-освітним,медико-екологічним таіншимипрограмами іззалученням доспівробітництвавітчизняних таіноземнихспеціалістів,формуваннятимчасовихтворчих татрудовихколективів в Україні та заїї межами;

·Організаціятеатрально-концертноїдіяльності;

·Організація прийому таобслуговуванняіноземнихтуристів вУкраїні(міжнароднийтуризм)тавітчизнянихтуристів вУкраїні(внутрішнійтуризм),організаціятуристичнихпоїздок за межуУкраїни(закордонний туризм);

·Екскурсійна діяльність;

·Організаціямасового таоздоровчо-спортивного туризму;

·Експорт таімпорттоварів,капіталів таробочоїсили;

·Видобування,переробка та продажів всіхкориснихкопалин тасировини,завиняткомзабороненихзаконодавством;

·Заготівля,зберігання,переробкалісу талісопродуктів;

·Архітектурне табудівельнепроектуванняжитлових,громадських тапромисловихспоруд,проектуванняінженернихмереж й систем;

·Іншівидидіяльності,незабороненічиннимзаконодавством України.

>Певнівидидіяльності,щопідлягаютьліцензуваннювідповідно дочинногозаконодавстваУкраїни,здійснюютьсялише послеодержаннянеобхідноїліцензії.


>Органиуправління й контролю товариства

>Управління й контролю наддіяльністю Товариствоздійснюють

·ВищийорганиТовариства-Загальнізбориакціонерів

·Наглядова рада

·Виконавчий органТовариства-Генеральний директор

·Ревізор

 

>Вищий орган Товариство

>Вищим органом товаристваєЗагальнізбориакціонерів. УЗагальних зборахмають правобрати доляусі йогоакціонеринезалежно відкількості та класуакцій,власниками які смердотіє на деньпроведенняЗагальнихзборів.Акціонери (їхньогопредставники) , котріберуть доля вЗагальнихзборах,реєструються іззазначеннямкількості голосів, якоїмаєкоженучасник.Акціонери, котріволодіють усукупності понад як 10% голосів,та/абоДержавнакомісія ізціннихпаперів та фондовогоринкуможутьпризначатисвоїхпредставників для контролю зареєстрацієюакціонерів дляучасті уЗагальних зборах, про що смердоті до початкуреєстраціїповідомляють Генерального директора Товариство.

ДовиключеноїкомпетенціїЗагальнихзборіввідносять

·Визначенняосновнихнапрямківдіяльності Товариство йзатвердження йогопланів тазвітів про їхнівиконання;

·Внесеннязмін до статуту Товариство, у томучислі змінурозміру йогостатутногокапіталу,завиняткомвипадків,визначенихСтатутом Товариство;

·Утворення тавідкликаннявиконавчого органу Товариство;

·ОбраннячленівНаглядовоїради,атакожутворення йвідкликанняіншихорганів Товариство;

·Затвердженнярічноїфінансовоїзвітності,розподілуприбутку йвизначення порядкупокриттязбитків Товариство;

·Затвердженнярічнихрезультатівдіяльності Товариство;

·Рішення проліквідацію Товариство;

·Строку та порядкувиплатичасткиприбутку(дивідендів);

·Затвердженняположень Товариство проНаглядову раду таРевізійнукомісію.

 

>Наглядова Рада

>Наглядова радаєорганом,якийпредставляєінтересиакціонерів вперервіміжпроведеннямЗагальнихзборівакціонерів,вноситьпропозиціїЗагальнимзборамщодостратегіїрозвитку Товариство,контролює тарегулює діяльність Генерального директора.

>Наглядова радапідпорядкованаЗагальнимзборамакціонерів,рішення якіє длянеїобов’язковим .>РоботуНаглядової зарадиорганізовує ГоловаНаглядової заради. УсвоїйдіяльностіНаглядова радакеруєтьсячиннимзаконодавством таСтатутом Товариство.ЧлениНаглядової зарадиєпосадовими особами Товариство та несуть відповідальність заспричиненіТовариствузбиткивідповідно в Україну.

ДокомпетенціїНаглядової зарадиналежить:

·Попереднійрозгляд всіхпитань, щовиносять нарозглядЗагальнихзборів;

·Заслуховуваннязвітів про діяльність Генеральногодиректора,визначенняумови йогопраці(в томучисліумови оплати роботи);

·ЗатвердженняПоложення про Генерального директора ;

·Вирішення запитання пропридбання Товариствоакцій, щовипускаються ним;

·Затвердженняфінансово-господарських(поточних тастратегічних)планів Товариство;

·Прийняттярішеннящодосамостійного чиспільно ізіншимиукраїнськими таіноземнимифізичними йюридичними особамистворення,реорганізації,ліквідаціїгосподарських товариств таіншихпідприємств (до тогочислі йдочірніх) із правамиюридичної особини як на територї України, то й заїїмежами,затвердження їхністатутівта/абоположень;

·Створення,реорганізація таліквідаціяфілій тапредставництв,іншихвідокремленихпідрозділів,затвердження їхніположень;

·ЗатвердженнярічнихрезультатівдіяльностідочірніхпідприємствТовариства,йогофілій тапредставництв;

·Вирішення всіхіншихпитань,невіднесені довиключноїкомпетенціїзагальнихзборівакціонерів.

 

>Генеральний директор Товариство

>Генеральний директорєодноособовимвиконавчим органом Товариство,якийздійснюєкерівництво йогопоточноюдіяльністю.Генеральний директорпідзвітнийНаглядовійраді таЗагальнимзборам таорганізовуєвиконання їхньогорішень.

Докомпетенції Генерального директоравідносятьсяусі запитаннядіяльності Товариствоокрімтих,що належати довиключноїкомпетенціїЗагальнихзборів таНаглядової заради.Генеральний директоробирається йзвільняється із посадирішеннямНаглядової заради чиЗагальнимизборами.Строкповноваження Генерального директоравизначаєтьсяорганом,щопризначив його на посадута/абоПоложенням про Генеральногодиректора,за йогонаявності. УсвоїйроботіГенеральний директоркеруєтьсячиннимзаконодавством України таСтатутом Товариство.

 

>Ревізор

>Перевіркагосподарськоїдіяльності Товариство,їїфілій,дочірніхпідприємств тапредставництв проводитисяРевізором,якийобираєтьсяЗагальнимизборами із числаакціонерів Товариство.

>РевізорпідзвітнийНаглядовійраді таЗагальнимзборамакціонерів Товариство. УсвоїйроботіРевізоркеруєтьсячиннимзаконодавством таСтатутом.Матеріалиперевірок тависновки йпропозиції із нихРевізорнадаєЗагальнимзборам таНаглядовійраді.

>Всіпервинні документа, щоіснують напідприємстві, после їхніобробки та позакінченнюзвітногоперіодупотрапляють доархіву, дедокументизберігаються згіднозаконодавчихінструкцій.

>Перевіркафінансовоїдіяльності Товариствоздійснюютьсядержавнимиподатковимиінспекціями,іншимидержавними органами умежах їхньогокомпетенції,ревізійноюкомісією Товариство тааудиторськими службами.

Принаданнікредитів,вкладаннікоштів,потенційніінвестори, банки,діловіпартнери таінші із кіммає справпідприємство приздійсненісвоєїдіяльності,зацікавлені вфінансовомустані підприємства.Щоб цогодосягтипідприємствоповиннепостійноздійснюватиекономічнийаналізелементівгосподарськоїдіяльності, для забезпеченняфінансовоїстійкості вумовах переходу доринку.

>Організаціябухгалтерськогообліку

>Існування підприємства вумовахринковоїекономікивимагаєприйняттяекономічнихрішень,які можнавиваженоприйняти лише наосновінадійної тадостовірноїінформації,отриманняякоїзабезпечуєбухгалтерськийоблік тафінансовазвітність підприємства.

>Облікова політика на ВАТ “Рівненськийцентральнийунівермаг ”здійснюєтьсявідповідно в Україну “ Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні ” від 16 июля 1999 р.Облікова політиказастосовується таким чином,щобфінансовізвітиповністювідповідали усімвимогам Закону йкожному конкретномуП(с)БО. Товаристваздійснюєбухгалтерськийоблікрезультатівсвоєї роботи, Ведестатистичнузвітність йподаєїї вустановленомуобсязі органам державної статистики.Бухгалтерськийоблік напідприємствіведетьсяавтоматизовано ізвикористаннямспеціальнорозробленоїпрограми “>X-DOOR”.

НаТовариствііснуєчіткийрозподілфункціональнихобов’язків,хочаорганізаційноюструктурою підприємства органвнутрішнього контролю непередбачений. НаТоваристві уже давно вже невикористовуютьручнаобробкаобліковоїінформації, азастосовуєтьсякомп’ютернаобробка .

Колистосуєтьсяоблікового персоналу то смердотімаютьдостатнюкваліфікацію. Назвітнийперіод буввизначенаоблікова політика із 03.01. 2008. Наказ № 1-А.

>Бухгалтерія на ВАТ “Рівненськийцентральнийунівермаг ”єсамостійнимструктурнимпідрозділом йпідпорядковується головному бухгалтеру.

Структуру йштатибухгалтеріїзатверджує головаправління підприємства увідповідності ізтиповими структурамиапаратууправління й нормативамичисельностіспеціалістів таслужбовців ізврахуваннямоб’ємів роботи запогодженням ізголовним бухгалтером.

>Функціональніобов’язки персоналубухгалтерії:

1.Достовірна йраціональна організаціябухгалтерськогообліку,відповідністьвимогам оперативногокерівництвапідприємства,суворедотриманнявстановлених правилведенняобліку.

2.Запровадженняпередових форм йметодівбухгалтерськогообліку наоснові широкоговикористанняобчислювальноїтехніки.

3.Організаціяоблікуосновнихзасобів таіншихцінностейпідприємства,витратобертаннявиконаннякошторисіввитрат.

4.Організаціярозрахунків позарплаті ізпрацівниками підприємства.

5.Складання балансу,бухгалтерської тафінансовоїзвітності.

6.Своєчасненарахування й контрольсвоєчасностіперерахуванняподатків таплатежів вдержавний бюджет.

7.Забезпечення документальноговідображення нарахункахбухгалтерськогооблікуопераційзв’язаних із рухомгрошовихзасобів,нарахуванняподатків таплатежів вдержавний бюджет.

8.Здійснення контролю засвоєчаснимпроведеннямінвентаризаціїгрошовихзасобів,товарно-матеріальнихцінностей .

9.Прийняттямір пропопередження нестач,крадіжок,іншихпорушень тазловживань, забезпеченнясвоєчасностіоформленняматеріалів понедостачах,крадіжках таіншихзловживань,здійснення контролю запередачею вналежнихвипадкахматеріалів всудово-слідчіоргани.

10.Складаннябухгалтерськоїстатистичної таподатковоїзвітності наосновідостовірнихпервиннихдокументів йвідповідальнихбухгалтерськихзаписів,своєчаснепредставленняіівідповідним органам.

11.Здійсненняекономічногоаналізугосподарсько-фінансовоїдіяльності підприємства поданихбухгалтерськогообліку йзвітності ізметоювиявленнявнутрішньогосподарчихрезервів,ліквідаціївтрат йневиробничихвитрат.

12. Доля врозробціраціональноїпланової таобліковоїдокументації.

13.Застосуваннязатверджених вустановчому порядкутиповихуніфікованих формпервинноїобліковоїдокументації,суворедотримання порядкуоформленняцієїдокументації.

14.Забезпеченнясуворогодотриманнякасової йрозрахунковоїдисципліни,дотримання порядкувипискичеків,чековихкнижок.

15.Забезпеченнязберіганнябухгалтерськихдокументів табухгалтерськогоархіву увстановленому порядку.

16.Здійснення контролю заправильним йсвоєчаснимоформленнямприймання йвитрачанняматеріалів,палива,товарів таіншихцінностей, засвоєчаснепред’явленняпретензій допостачальників ,>своєчаснимстягненнямдебіторської йпогашеннякредиторськоїзаборгованості,правильнимвитраченням фонду оплатипраці,нарахуванням йвидачею всіхвидівпремій,винагород тадопомог,дотриманнямвстановленихштатів,посадовихокладів,кошторисів таіншихвитрат, атакождотриманнямплатіжної йфінансовоїдисципліни,обґрунтованим йзаконнимсписанням ізбухгалтерського балансунедостач,втрат,дебіторськоїзаборгованості,правильнимсвоєчаснимпроведенням йоформленням увстановленому порядкупереоцінкитоварно-матеріальнихцінностей.

ВАТ “>Рівненський ЦУМ”організувавбухгалтерськийоблікмайна йрезультатівсвоєї роботи йздійснює його у натуральномувимірі іузагальненомугрошовомувиражені шляхомбезперервного,документального йвзаємопов’язаного їхнівідображення методомподвійногозапису,щозабезпечуєправильністьвіднесеннядоходів йвитрат довідповіднихзвітнихперіодів. Для цого напідприємстві бачено наказ прообліковуполітикупідприємства,якийпоновлюєтьсявідповідно дозмін взаконодавстві України. В частности нимвизначено

1.Веденнябухгалтерськогооблікупокласти на головного бухгалтера.

2. головному бухгалтеру ВАТРівненський ЦУМ .

>2.1.Здійснювативеденнябухгалтерськогообліку згідно із принципами таметодами,передбаченимиположеннями(стандартами)бухгалтерськогообліку, атакожзастосуватиналежнінормисистемиміжнароднихстандартівобліку тазвітностіМСБО-МСФЗ(IAS-IFRS).

>2.2.Забезпечитибезперервністьвідображенняоперацій тадостовірнуоцінкуактивів,зобов’язань,капіталу вбухгалтерськомуобліку,застосовуючикомп’ютиризовану формуобліку всистемі 1СБухгалтерія(версія 7.7).

3.Організуватианалітичнийоблік рухутоварно-матеріальнихцінностей згіднозвітівматеріально-відповідальнихосіб.

4.Одиницеюзапасів дляцілейбухгалтерськогооблікувважати видзапасів.Оцінкузапасів привибуттіздійснювати зацінами продаж.

5.Дотримуватисявимогподатковогооблікувстановленихвідповідно в Україну Прооподаткуванняприбуткупідприємств.

6.Термінвикористаннянематеріальнихактивіввизначатищодо шкірногооб’єктаокремо в останній моментзарахування його на баланс.

7.Дебіторськузаборгованістьвідображати вбалансі зачистоювартістюреалізації,задля чогостворювати резервсумнівнихборгів наосновіплатоспроможності окремихдебіторів.

8.Резервуваннякоштів на забезпечення оплативідпустокпроводити на дату балансу.

9. Дляузагальненняінформації провитрати підприємства за межі незастосовуватибухгалтерськірахунки класу 8 Планурахунків.

10.Визначенняфінансового результатупроводитищомісячно.

11.Затвердити систему оплати роботи – заштатнимрозкладом – для всіхкатегорійпрацюючих.

12. Зметою забезпеченнядостовірноговідображення уфінансовійзвітності стануактивів тазобов’язаньпроводитиповну їхніінвентаризаціюпротягом 4 кварталу.

Отже, вціломуположенняоблікової політики Товариство вціломувідповідаютьвимогамчинногозаконодавства.

>Бухгалтерськийоблік напідприємствіведеться силамибухгалтерськоїслужби (бухгалтерії),керованоїголовним бухгалтером, Якапідпорядкованабезпосередньо Генеральному директору.Всіобов’язкиміжпрацівникамибухгалтеріїчіткорозмежовано йзакріплені упосадовихінструкціях. Права таобов’язки головного бухгалтеравизначаються Законом “ Пробухгалтерськийоблік в Україні ”.

На ВАТ “>Рівненський ЦУМ”обов’язкибухгалтеріїрозподілені таким чином.

>Головний бухгалтер –забезпечуєведеннябухгалтерськогообліку,дотримуючисьєдинихметодологічних засідок,установлених Законом України Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні, ізурахуваннямособливостейдіяльності підприємства йтехнологіїобробленняобліковихданих.Організовує контролю надвідображенням нарахункахбухгалтерськогообліку всіхгосподарськихоперацій.Вимагає від всіхпідрозділів, служб тапрацівників забезпеченнянеухильногодотримання порядкуоформлення таподання дооблікупервиннихдокументів.Уживає всіх необходимихзаходів длязапобіганнянесанкціонованому танепомітномувиправленнюзаписів упервинних документах йрегістрахбухгалтерськогообліку тазбереженнюобробленихдокументів,регістрів йзвітностіпротягомустановленоготерміну.Забезпечуєскладання наосновіданихбухгалтерськогооблікуфінансовоїзвітності підприємства,підписанняїї таподання вустановленнітерміникористувачам.

Заступник головного бухгалтерабезпосередньопідпорядковується директору підприємства та головному бухгалтеру.Вінздійснюєорганізаціюбухгалтерськогооблікугосподарсько -фінансовоїдіяльності підприємстваіц контролю надекономічнимвикористаннямматеріальних,трудових йфінансовихресурсів.Організовуєоблікнадходженнягрошовихкоштів,товарно-матеріальнихцінностей йосновнихзасобів,відповідає засвоєчасневідображення нарахункахбухгалтерськогооблікуоперацій,пов’язаних із їхнірухом,обліквитратвиробництва таобігу,виконаннякошторисувитрат,реалізаціїпродукції,виконанняробіт,розрахунки позаробітнійплаті ізпрацівникамипідприємств,правельненарахування йперерахуванняплатежів удержавний бюджет.Здійснює контролю наддотриманням порядкуоформленняпервиннихдокументів,розрахунків йплатіжнихзобов’язань,витратоюкоштів на оплату роботи завстановленнямпосадовихокладів,проводитьінвентаризаціюгрошовихкоштів,іншогомайна,організаціїбухгалтерськогообліку йзвітності,атакождокументальнихревізій упідрозділах підприємства.Складає йвіддає увідповідніінстанціїмісячну,квартальну тарічнуподаткову табухгалтерськузвітність.

Бухгалтер позаробітнійплатізаймаєтьсянарахуваннямзаробітної плати працівникам тапов’язаних з неюутриманнями, атакожіншимирозрахунковимиопераціями.

Дообов’язків бухгалтеракасира входитивиконанняоперацій із прийому,обліку тазберіганнякоштів йціннихпаперів ізобов’язковимдотриманням правил, щозабезпечують їхньогозбереження.Одержувати заоформленимивідповідно довстановленого порядком документамикошти йцінніпапери в банку.Здійснювативиплату працівникам підприємствазаробітної плати,премій,оплатувитрат навідрядження таіншихвитрат. Вестикасову книжку, напідставіприбуткових тавидатковихдокументівзвірятифактичнунаявністьгрошових торб йціннихпаперів ізкнижковимзалишком,складатикасовузвітність.

У плановомувідділі працюєголовнийекономіст таекономіст поцінах.

>Економічнийвідділ усвоїйдіяльностікеруєтьсяположенням “Проекономічнийвідділ ВАТ “>РівненськийЦУМ’’,законодавчими танормативними документами ізекономічнихпитань,постановамиМіністерства роботи тасоціальної політикиУкраїни,таінше.

>Економічнийвідділзаймаєтьсяпроведеннямекономічниханалізів йрозрахунків,розробляє йвпроваджує заходь ізприскореннятемпівзростанняпродуктивності роботи,ефективноговикористанняпотужностей,матеріальних йтрудовихресурсів підприємства,контролюєправильністьзастосуваннятарифних ставок йрозцінок принарахуваннізаробітної плати працівникам підприємства.


>2.Організація тавимоги допервинногообліку

>Бухгалтерськийоблікздійснюєсуцільне ібезперервнеспостереження загосподарськимипроцесами йвідображає його в документах, котріскладають накожнугосподарськуоперацію.

>Будь-якагосподарська діяльністьвідображається вбухгалтерськомуобліку способомсуцільного йбезперервногодокументування всіхгосподарськихоперацій, котріздійснюють напідприємстві. Закон України «Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні» №996–ХІV,затверджений 16.07.99 р. та «>Положення продокументальне забезпеченнязаписів убухгалтерськомуобліку»,затверджене наказомМФУ № 88 від 24травня 1995 р.визначають порядокстворення,прийняття йвідображення убухгалтерськомуобліку тавимогищодоскладаннядокументів.Відображенняоб’єктівобліку упервиннихбухгалтерських документахназиваєтьсядокументацією.

Документ —цебезперечнеписьмовесвідчення проздійсненнягосподарськоїоперації чиписьмоверозпорядження на правоїїздійснення.Термін «документ» скидатися відлатинськогоdocumentum й буквальноозначаєсвідоцтво,доказ. Утеорії йпрактиці под документомрозуміютьматеріальнийносій, наякомузафіксованаінформація задопомогоюрізнихзасобів йспособів.

>Бухгалтерський документ —це документпевноїформи йзмісту, щоміститьінформацію прогосподарськуоперацію таюридич алепідтверджує фактїїздійснення чирозпорядження на правоїїпроведення.

>Первинний документ —це документ,якийскладенобезпосередньо впроцесіведеннягосподарськоїоперації чивідразу послеїїзавершення.

>Даніпервиннихбухгалтерськихдокументівєосновоюпервинноїобліковоїінформації, апервиннадокументація —першиметапомобліковогопроцесу.

>Зведенийобліковий документ —це документ,складений напідставідекількохпервиннихдокументів длявикористання їхнього для контролю тавпорядкуванняобробленняданих.

>Первинні тазведеніобліковідокументиможуть бутискладені напаперових чимашиннихносіях йповинні матіртакіобов’язковіреквізити:

>oназву документа (>форми);

>o дату ймісцескладання;

>oназву підприємства, відіменіякогоскладено документ;

>oзміст таобсяггосподарськоїоперації,одиницювиміругосподарськоїоперації;

>o посадиосіб,відповідальних заздійсненнягосподарськоїоперації таправильністьїїоформлення;

>oособистіпідписи чиіншідані, щодаютьзмогуідентифікувати особу, котра вздійсненнігосподарськоїоперації.

>Залежно від характеруоперацій йтехнологіїопрацюванняобліковоїінформації допервиннихдокументівможуть бутивнесені ііншідодатковіреквізити:ідентифікаційний код підприємства; номер документа;підстава дляздійсненняоперацій;дані про документ, щозасвідчує особуодержувача, тощо.

>Документискладаються на бланкахтипових форм,затвердженихДержавнимкомітетом статистики України, але в бланкахспеціалізованих форм,затвердженихміністерствами тавідомствами України, чивиготовленихсамостійно бланках, котріповинніобов’язковоміститиреквізититипових чиспеціалізованих форм.Головноюскладовою документаєінформація.Інформаціяможе бутинедокументальною — незакріпленою, тадокументаль нию —закріпленою навідповідномуносії (>папері,магнітнійстрічці,дискеті, лазерного диску тощо),якийпризначений дляїїзберігання тапередавання впросторі тачасі.

>Матеріальнийоб’єкт,спеціальнопризначений длязапису,зберігання тапередачіінформації,називаютьматеріальнимносієм чиносіємінформації.

>Нижче наведенопереліктипових форм котрівикористовують на ВАТ “>РівненськийЦУМ’’длядокументаціїгосподарськихявищ йпроцесів (>табл.2.1.).

>Таблиця 2.1

>Перелік формпервинноїобліковоїдокументації ВАТ “>Рівненський ЦУМ”

Кодформи

>Назваформи

1

2

1)               >ОБЛІКОСОБОВОГОСКЛАДУПІДПРИЄМСТВА

Ф №П-1 Наказ (>розпорядження) проприйняття на роботу
Ф №П-2 >Особовакартка
Ф №П-5 Наказ (>розпорядження) пропереведення наіншу роботу
Ф №П-6 Наказ (>розпорядження) пронаданнявідпустки
Ф №П-13 Табельоблікувикористанняробочого години

2)          >ОБЛІКНАРАХУВАННЯ ТАВИПЛАТИЗАРОБІТНОЇПЛАТИ

Ф №П-53 >Платіжнавідомість

3)          >ОБЛІККАСОВИХОПЕРАЦІЙ

Ф №КО-1 >Прибутковийкасовий ордер
Ф №КО-2 >Видатковийкасовий ордер
Ф №КО-3 Журналреєстраціїприбуткових йвидатковихкасовихдокументів
Ф №КО-4 >Касова книга

4)          >ОБЛІКРОЗРАХУНКІВІЗПІДЗВІТНИМИОСОБАМИ

Ф № 807 >Авансовийзвіт

5)          >ОБЛІКБАНКІВСЬКИХОПЕРАЦІЙ

Код 0401002 >Платіжнедоручення

6)          >ОБЛІКМАТЕРІАЛІВ

Ф № М-2 >Доручення
Ф № М-3 Журналреєстраціївиданихдоручень
Ф №М-4 >Прибутковий ордер
Ф №М-8 >Лімітно-забірнакартка (наодненайменуванняматеріалу табагаторазовийвідпуск)
Ф № М-9 >Лімітно-забірнакартка (длябагаторазовоговідпускудвох-п’ятинайменуваньматеріалів )
Ф №М-11 >Накладна-вимога навідпуск (>внутрішнєпереміщення)матеріалів
Ф №М-12 >Карткаскладськогооблікуматеріалів
Ф №М-14 >Відомістьоблікузалишківматеріалів наскладі
Ф №М-19 >Матеріальнийзвіт
Ф №М-21 >Інвентаризаційнийопис
Ф №М-22 Акт №_насписанняматеріаліввідкритогозберігання
Ф №28а >Лімітно-забірнакартка №_

7)          >ОБЛІКМАЛОЦІННИХ ІШВИДКОЗНОШУВАНИХПРЕДМЕТІВ

Ф №МШ-2 >Карткаоблікумалоцінних йшвидкозношуванихпредметів
Ф №МШ-4 Актвибуттямалоцінних йшвидкозношуванихпредметів

8)          >ОБЛІКОСНОВНИХЗАСОБІВ

Ф №ОЗ-1 Актприймання-передачі (>внутрішньогопереміщення)основнихзасобів
Ф №ОЗ-3 Акт насписанняосновнихзасобів
Ф №ОЗ-4 Акт насписанняавтотранспортнихзасобів
Ф №ОЗ-8 >Карткаобліку рухуосновнихзасобів
Ф №ОЗ-14 >Розрахунокамортизаціїосновнихзасобів
Ф №ОЗ-16 >Розрахунокамортизації автотранспорту

>Класифікаціядокументів

>Бухгалтерськідокументи, щовикористовуються дляоформленнягосподарськихоперацій, напрактицікласифікують зарізнимиознаками: заступенемузагальненнягосподарськихоперацій; за способомвикористання; замісцемскладання; запризначенням; за характеромзадокументованихоперацій; закількістюпозицій (>записів); затехнікоюскладання таопрацювання.

Заступенемузагальненнягосподарськихопераційдокументиподіляються напервинні йзведені.Первиннідокументискладають в останній моментздійсненнягосподарськоїоперації чивідразу послеїїздійснення.Прикладомпервиннихдокументівєприбуткові івидатковікасовіордери,накладні,приймальніквитанції,вимоги,наряди тощо.Зведенідокументискладають напідставіпервиннихдокументів, смердотіузагальнюютьгосподарськіоперації, котрі ужезафіксовані впервинних документах.Прикладомзведенихдокументівєзвітикасира,звіти про рухвиробничихзапасів,авансовізвіти таін.Застосування воблікузведенихдокументівзначнозменшуєобсягобліковихзаписів насинтетичних тааналітичнихрахунках.

За способомвикористаннядокументиподіляють наразові танакопичувальні.Разовідокументивикористовують дляоформленнякожноїгосподарськоїоперації в останній моментїїздійснення (>вимоги,накладні,акти, чеки,касовіордери,приймальніквитанції тощо).Накопичувальнідокументивикористовуються длявідображенняпротягом тижня,декади,місяцяодноріднихгосподарськихопераційвідповідно до їхньогоздійснення (>лімітно-забірнікартки,особистікарткипрацівників,бригаднінаряди,відомості ві пускуготовоїпродукції).

Замісцемскладаннядокументиподіляють навнутрішні тазовнішні.Внутрішні —цетакідокументи, котріскладають на самомупідприємстві (>вимоги,прибутковіордери,звітиматеріальновідповідальнихосіб таін.).Зовнішні —цетакідокументи, котрінадходять відіншихпідприємств йорганізацій (>рахунки-фактури,платіжнівимоги,платіжнідоручення тощо).

Запризначеннямбухгалтерськідокументиподіляються нарозпорядчі,виконавчі (>виправдні),бухгалтерськогооформлення йкомбіновані.

Дорозпорядчихвідносятьдокументи, котрімістятьрозпорядження наздійсненняпевноїгосподарськоїоперації. До них належатинакази,письмовірозпорядження,доручення, чеки на одержаннягрошовихкоштів у банку тощо.Розпорядчідокументи непідтверджують фактуздійсненняоперацій, тому неможуть бутипідставою дляобліковихзаписів.

>Виконавчими (>виправдними)називаютьдокументи, котріпідтверджують фактздійсненнягосподарськоїоперації.Наприклад,виписки банку із поточногорахунка,прибутковий ордер,акти,квитанції,авансовізвіти таін.

На ВАТ “>Рівненський ЦУМ”документибухгалтерськогооформленняскладаютьсяпрацівникамибухгалтерії напідставівиконавчих тарозпорядчихдокументів дляпідготовкиобліковихзаписів. До них належатибухгалтерськідовідки,групувальні тарозробнітаблиці,відомостінарахуванняамортизації,розподілузагальновиробничихвитрат,звітнікалькуляції тощо.

Напрактицідокументи частопоєднують усобіознаки всіхпереліченихвищедокументів (>розпорядчих,виконавчих йбухгалтерськогооформлення), тому їхніназиваютькомбінованими.Прик ладомкомбінованихдокументівєприбуткові тавидатковікасовіордери,акти назамінуматеріалів,лімітно-забірнікартки,наряди навиконанняробіт таін.

>Суттєвезначеннямаєпобудовапервиннихдокументів закількістюпозицій,тобтокількістюрядків. Зацієюознакоюдокументиподіляються наоднорядкові (>однопозиційні) табагаторядкові (>багатопозиційні).

За способомскладаннядокументиподіляються надокументи, щоскладаютьсявручну, йдокументи, щоскладаються задопомогоюЕОМ.

 

Порядокприйняття,перевірки таобробкидокументів

>Після того якдокументискладено намісцях чиприйнято відсторонніхорганізацій, смердотіпотрапляють добухгалтерії у порядку і рядки,встановленікерівником підприємства.

>Документи, щонадійшли добухгалтерії,підлягаютьарифметичнійперевірці,формальній таюридичній й засуттю,тобто ізпоглядузаконності ідоцільностігосподарськоїоперації.

При цьомузабороняєтьсяприймати довиконання таоформленняпервиннідокументи заопераціями, котрісуперечатьзаконодавству йвстановленому порядкуприймання,зберігання тавикористанняактивів йзобов’язань.Такідокументипередаютьсябезпосередньо головному бухгалтеру дляприйняттявідповіднихрішень.Первиннідокументиможуть бутиприйняті дообліку до тогоразі,якщо смердотіскладені заформою тапідписаніособою, нацеуповноваженою.

>Прийнятідокументипідлягаютьперевірці передрознесеннямїхніхданих нарахункибухгалтерськогообліку.Залежно від мети контролюпервиннихдокументіввикористовуютьсярізніметодич аніприйомиїхньоїперевірки: формальна,арифметична,експертна,логічна,економічна,нормативно-правова таінші.


3.Аналітичний йсинтетичнийоблікгосподарськихоперацій підприємства

>Бухгалтерськийоблікмаєвеликукількістьоб'єктів.Тількирізновидівтоварно-матеріальнихцінностейвченінараховуютьдекількамільйонів.Щоботриматиінформацію прогосподарськізасоби,джерела їхньогоутворення,зобов'язання,господарськіпроцеси таіншіоб'єктиобліку,необхідно всецезгрупувати набухгалтерськихрахунках. Системарахунківтакожпередбачаєвертикальну (>ієрархічну) тагоризонтальну (>інформаційнізв'язки) структуру. При цьомунеобхіднопам'ятати, щорахунки -цеелементисистемирахівництва, аінформаційнізв'язкиміж нимиздійснюються задопомогою проводок.Горизонтальнізв'язкипроявляються черезкореспонденціюрахунків,вираженуподвійнимзаписомданих профактигосподарськоїдіяльності.

>Вертикальнізв'язкивиражені впідпорядкуванніінформаційнихрівнівсинтетичного тааналітичногообліку -синтетичних йаналітичнихрахунків.Вертикальнийрозріз вінформаційнійсистемібухгалтерськогооблікупредставляє собою структуру, щоскладається ізкількохрівнів,кожний із яківиконує своїінформаційніфункції всистеміуправлінняпідприємством.

Однак,можливимєвиділення четвертого й болеенизькихрівніваналітичногообліку взалежності відступенядеталізаціїданих прогосподарськіоперації.

>Виділення такихрівнівзумовленапотребамиуправління. Для оперативногоуправління йкерівництвароботою підприємства, контролю таплануванняобсягуматеріально-технічногопостачання; для контролю зазбереженням всіхвидіввласностінеобхіднийдетальнийобліквитрат навиробництво; дляздійсненнярозрахунків ізпрацівниками (персоналом), ізпостачальниками, із бюджетомтакожнеобхідніконкретнідані, що детальнохарактеризують усісторонидіяльності підприємства. Дляуправління,керівництва, контролю йплануваннягосподарськихпроцесів,організаціїрозрахунків ізробітниками,замовниками, бюджетом,власниками уадміністрації підприємствавиникає потреба вінформації, ізрізнимступенемузагальнення: якзведеній, то й болеедетальній.

>Розглянемо более детальнокожен ізнаведенихрівнів.

>Синтетичні чи, як їхніщеназивають,об'єднуючірахункинадаютьузагальненідані ізекономічнооднорідних групзасобів,джерел їхньогоутворення йгосподарськихоперацій.Синтетичнірахунки напрактицівизначені Планомрахунків.

Системасинтетичнихрахунків -це системавартісногооблікускладовихзасобів (>майна) підприємства.Відповідно до принципуєдиного копійчаноговимірникаінформація, щовідображається насинтетичнихрахунках,містить лишевартіснуоцінку, Якадозволяєотриматиузагальненідані прорізноманітніоб'єктибухгалтерськогообліку.

>Облік, щоздійснюється насинтетичнихрахунках,називаєтьсясинтетичним (>зведеним).Йогоданівикористовуються призаповненні формбухгалтерськоїзвітності,передусімскладанні балансу, аотже,служать дляаналізуфінансово-господарськоїдіяльності підприємства.

Таким чином, вбалансівідображаютьсясумарні,вартісніоцінкиузагальнюючихпоказників чиданісинтетичнихрахунків.

>Наприклад, наданомупідприємстві насинтетичномурахунку 67 ">Розрахунки ізучасниками"міститьсяузагальненаінформація про усівидирозрахунків ізучасниками підприємства: завнесками достатутногокапіталу, завиплатою дивідентів тощо.Цяінформаціядеталізується насубрахунках 671 ">Розрахунки занарахованимидивідендами" та 672 ">Розрахунки заіншимивиплатами".Аналітичнийоблікведеться покожномузасновнику врозрізівстановленихсубрахунків.

>Облікконкретнихвиробівведеться нааналітичнихрахунках.

>Аналітичнірахункивикористовуються длядеталізаціїінформації прооб'єкти, щообліковуються насинтетичномурахунку.

>Аналітичнірахункивідкриваються врозвитокпевногосинтетичногорахунку врозрізі йоговидів,частин, статей й, децевимагається, ізоцінкоюінформації в натуральному, трудовому тагрошовомувиразах.

>Наприклад,синтетичнийрахунок 28 ">Товари"маєтакісубрахунки:

281 ">Товари наскладі", 282 ">Товари вторгівлі", 283 ">Товари накомісії", 284 "Тара под товарами", 285 '>Торгованацінка".Субрахунок 281 ">Товари наскладі"може матіртакіаналітичнірахунки: ">Кондитерськівироби", ">Напої" тощо.Аналітичнийрахунок ">Кондитерськівироби"можеподілятись нааналітичнірахунки законкретниминайменуваннямисортівпечива,цукерок тощо.

Отже,аналітичнірахунки -деталізованірахункиІІІ-го,ІУ-го,У-го й т.д. порядку, котріформуються напідставіузагальненої,конкретизованої таоб'єднаної

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація