Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація та методика ОБЛІКУ основних засобів, Капіталу, доходів та витрат підпріємства, організації, установи на прікладі ПСП "Маяк"


Реферат Організація та методика ОБЛІКУ основних засобів, Капіталу, доходів та витрат підпріємства, організації, установи на прікладі ПСП "Маяк"

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

Кафедраобліку й аудиту

>Курсова робота

іздисципліни «>Фінансовийоблік» на задану тему:

«>Організація та методикаоблікуосновнихзасобів,капіталу,доходів тавитрат підприємства,організації,

>установи наприкладі ПСП «Маяк»


>Виконав:

 

>Керівник:


>Рівне 2008


План

>Вступ

1.Організаційно-правова характеристика підприємства таїївплив наорганізаціюбухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності.

2.Організація тавимоги допервинногообліку.

3.Аналітичний йсинтетичнийоблікгосподарськихоперацій підприємства.

3.1.Облікактивів

3.1.1Облікнеоборотнихактивів

3.1.2Облікоборотнихактивів

3.2.Облікзобов’язань

3.2.1.Облікпоточнихзобов’язань затовари, роботи,послуги

3.2.2.Облікрозрахунків із оплати роботи

3.2.3.Облікрозрахунківзістрахування

3.2.4.Облікрозрахунків із бюджетом

3.2.5.Облікіншихпоточнихзобов’язань

3.3.Обліквласногокапіталу

3.4.Облікдоходів

3.5.Обліквитрат

4. Склад та порядокформуванняфінансовихзвітів підприємства.

5.Індивідуальне заподіяння.

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки


>Вступ

 

Звступомвітчизняноїекономіки вринковустадію свогорозвиткузмінилисьформиведеннягосподарськоїдіяльності.Господарюючомусуб'єкту наданііширокі права йможливості уреалізаціїсвоїхекономічнихінтересів,виборіспособіворганізаціївиробництва,збутупродукції.

>Підвищенняефективностівикористанняосновнихзасобівпідприємствє одним ізосновнихпитань уперіод переходу доринковихвідносин.Відвирішенняцієїпроблемизалежитьфінансовий стан підприємства,конкурентоспроможність йогопродукції наринку.

Наступного дня сталодужеважливимпідняти ізглибокоїкризи
>сільськегосподарство, яку ужедекілька роківзанепадає.Воно стало
>майжеповністюзбитковим. І нам, якмолодимспеціалістам,потрібно його
>настількиудосконалити,щобсільськегосподарство сталооднією із
>найприбутковішихгалузейнашої країни.

Для нормальногофункціонування підприємства,необхіднанаявністьвизначенихустаткування, транспорту,будівель й т.п..Основнівиробничіфонди, щоскладаються ізбудинків,споруджень, машин,устаткування ііншихзасобів роботи, щоберуть доля впроцесівиробництва,є самоюголовноюосновоюдіяльностіфірми. Безїхньоїнаявності навряд чизмогло бпідприємстворозпочати свою діяльність.

>Раціональне іощадливевикористанняосновнихфондів підприємстває насьогодніоднією ізнайактуальніших завдань, що стояти передпідприємством.

>Прискореннярозвитку народногогосподарства наосновінауково-технічногопрогресу,перебудова тавдосконаленнягосподарськогомеханізму, особливо вумовахринковоїекономікипідвищуютьвимоги доекономічнихметодівуправління.Розподіл роботи,розвитокпромисловоговиробництвадедалінастійнішевимагають розробкипевних правилвпровадженняпроцесустворенняготовихвиробів.

Зекономічної точкизорувиробництво -це процесспоживаннязасобіввиробництва йробочоїсили.Здійснення йогоможливе занаявностітрьохелементів:засобів роботи,предметів роботи йсамої роботи,носіємякоїєробоча сила. Однакприсутність лишецихелементівще неозначає, щоможе бутиздійсненийконкретний процесвиробництва на конкретномупідприємстві, вкожній йогоструктурнійскладовій,оскількимають бутиствореніпевніумови такогоспоживання, продумана його організація йтехнологія.

>Першою,основноюумовоюздійсненняпроцесувиробництва напідприємстві винне бутизосередження необходимихзасобіввиробництва йробочоїсили, котріспоживаються впроцесівиробництва, упросторі (>виробничіпідрозділи).

>Другоюумовоюєвідповіднапобудова йрегулювання самогопроцесуспоживання (>виробничий процес).

>Нарешті,третяумова -управліннявиробничимипідрозділами йвиробничимипроцесами.

Отже,виробництво напідприємствіможе бутирозчленоване втричіскладові:виробничіпідрозділи,виробничий процес йуправління ними.Організувативиробничийпідрозділозначаєзробити йогоздатнимвипускати ту чиіншупродукцію чивиконувати ту чиіншу роботу.Організаціявиробничогопроцесу -цетакерозосередження впросторі йчасівиконаннясукупностіробіт, якузабезпечуєвипускготовихвиробів увизначеномуобсязі й ізвизначеноюперіодичністю.Організаціяуправління тім ііншимзагаломпередбачаєуспішнупобудову йрегулюваннявиробничихпідрозділів йвиробничихпроцесів.

>Метоюданоїкурсової роботиєзакріпленнятеоретичних знань тавідображеннянабутихпрактичнихнавичок,отриманих на приватногосільськогосподарськомупідприємстві «Маяк».


 

1.Організаційно-правова характеристика підприємства таїївплив наорганізаціюбухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності

ПСП "Маяк"єприватнимсільськогосподарськимпідприємством,метоюякогоє >виробництвосільськогосподарськоїпродукції,їїпереробки,зберігання йреалізації тазадоволеннясуспільних потребгромадян,економічних тасоціальнихінтересівзасновника тапрацівників підприємства.

>Згідно з статутом підприємства (див.дод. 1),засновником йвласникомПідприємстває громадянин України Гуменюк Василь Степанович, щопроживає заадресою: 34745,Рівненська область,Корецький район,с.Копитів.

>Місцезнаходження ПСП «Маяк» (>юридична адреси): 34745, м.Рівненська область,Корецький район,с.Річки.

>Підприємствостворене йздійснює свою діяльністьвідповідно в Україну, законів "Пропідприємництво", "Провласність", "Про підприємства в Україні",іншогочинногозаконодавства України.

>Діяльність підприємствабазується наособистійтрудовійучастізасновника таосіб, ізкотрими нимукладенотрудові домов, атакож домоворенди їхньогомайнових й земельніпаїв, у >відповідності ізчиннимзаконодавством України.

>Головноюметоюдіяльності ПСП «Маяк»єотриманняприбутку шляхомвиробництвасільськогосподарськоїпродукції,їїпереробки,реалізації таздійсненняіншихвидівдіяльності.

Предметомдіяльності ПСП «Маякє:

1.Товарневиробництво,заготівля,переробка,зберігання,транспортування йреалізація >продукціїптахівництва таіншоїсільськогосподарськоїпродукції.

2. Закупівлясільськогосподарськоїпродукції,худоби,товарно-матеріальнихцінностей, у тому >числі у населення заготівку, чи шляхомтоварообміну навзаємовигіднихумовах.

3.Виробництво йреалізаціябудівельнихматеріалів тавиробів із них,товарів народногоспоживання.

4.Виконаннябудівельних,будівельно-монтажних,ремонтних,транспортних таіншихробіт, >наданняпослугнаселенню тасуб'єктампідприємницькоїдіяльності.

5.Оптова,роздрібна,фірмоваторгівля товарамивласноговиробництва тавиробництваінших >підприємств йфірм.

6.Наданняпобутовихпослугнаселенню (>будівельні,ремонтні,обробітокґрунту,ритуальні,послуги зв'язку, прокат,орендатехнічнихзасобів,консультації,рекламна діяльність,наданнякредитів.

7. Ремонт татехнічнеобслуговуваннясільськогосподарськоїтехніки, машин таобладнання.

8.Перевезенняпасажирів тавантажівавтомобільним транспортом.

9.Розробка таосвоєннятехнологій попереробцісировинивідходіввласноговиробництва,кориснихкопалин, тощо.

10.Діяльність попідвищеннювимог доякостіпродукції тазміцненнюекспортногопотенціалу України.

11.Забезпеченнявзаємовигіднихконтактів накомерційнійоснові.

12.Організаціягромадськогохарчування із правомвідкриттявідповіднихзакладів.

13.Зовнішньоекономічна діяльністьвідповідно доперерахованихнапрямів, згідно ізчиннимзаконодавством України.

14.Інша діяльність, що несуперечитьчинномузаконодавству.

>Підприємствоєюридичноюособою згідно іззаконодавством України,маєсамостійний баланс,власніосновні йоборотнікошти, печатку та штампзі своїмнайменуванням,іншіреквізити.

Для забезпечення мети та предметасвоєїдіяльності ПСП «Маяк»має право від свогоіменіукладати догоди,набуватимайнові таособистінемайнові права таіншіобов'язки, бутипозивачем йвідповідачем всуді,арбітражномусуді.Підприємствомає правоздійснюватиінвестуванняіншихвиробників.

>Підприємство ненесевідповідальності зазобов'язаннями держави, а держава не було зазобов'язаннями підприємства.

ПСП «Маяк»може бутизасновником чи членомасоціацій,консорціумів,корпорацій,іншихоб'єднань,господарських товариств,кооперативів,спілокпідприємств ізвиробництва,переробки тареалізаціїсільськогосподарськоїпродукції, атакожнесільськогосподарськихпідприємств таорганізацій, до тогочислі, заучастііноземнихпартнерів,брати доля вствореннікомерційнихбанків, бутиакціонером.

ПСП «Маяк»можестворюватифілії тапредставництва, котрінаділяєосновнимизасобами таобіговимикоштами, що належатипідприємству.Керівництводіяльністюздійснюється особами, щопризначаютьсязасновником підприємства.

>Підприємствостворене наневизначенийтермін.

>Згідно з «>Наказом прообліковуполітику» (див.дод. 6) йприймаючи доуваги ті, щосільськогосподарськепідприємствовідповідаєвимогамзвичайного (не малого) підприємства,сплачуєфіксованийподаток,передбачаєобчислюватисобівартістьсільськогосподарськоїпродукції тощо, то:

1)бухгалтерськийоблік напідприємствіведеться згідно Закону "Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність",національнихположень (>стандартів)бухгалтерськогообліку та планурахунків,затвердженогоМіністерствомфінансів України наказом № 291 від ЗО листопаду 1999 р. тадіючихметодичнихрекомендаційМінагрополітики;

2)обов'язкищодоведенняобліку напідприємствіпокласти набухгалтеріюгосподарства із

штатомпрацівників 3чоловіка подкерівництвом головного бухгалтерарозподіл обовязківміжпрацівникамиздійснюєголовний бухгалтер;

3)облік напідприємствіведеться замеморіально-ордерноюформоюобліку;

4)первиннийоблікздійснюється зазатвердженими формами;

5)основнізасобиберуться наоблік започатковоювартістюпридбання чивиготовлення чи засправедливоювартістю віншихвипадкахнадходження.Переоцінкаосновнихзасобівздійснюється припотребі згідноп.16-21 та 31-32НП(С)БО 7 ">Основнізасоби";

6)нарахуванняамортизаціїосновнихзасобівздійснюєтьсяпрямолінійним методом, приякомувраховуєтьсятермінкорисноговикористання.

>Нормирічнихамортизаційнихвідрахувань дозалишковоївартості:

1. приміщення йспоруди – 5 %;

2.силовімашини – 24 %;

3.с/гмашини йобладнання – 15 %;

4.транспортнізасоби – 25 %;

5.іншіосновнізасоби – 40 %.

7) домалоціннихпредметіввідносятьсяоб'єктивартістю 1000 грн.;нарахуваннязносу намалоцінні ташвидкозношуваніпредметиздійснюється припередачі їхні вексплуатацію врозмірі 100%власності;

8)облікматеріальнихцінностей вести зазагальноприйнятоюметодикою,використовуючисальдовий метод тасередньозваженіціни; прискладаннірічноїфінансовоїзвітностіматеріалипереоцінюються заменшою ізоцінок (>собівартістюпридбання чипоточнимицінами), ті жсаместосуєтьсяготовоїпродукції та молоднякутварин йтварин навідгодівлі;

9)облікпроцесувиробництвамаєвестися нарахунку 23 та нарахунках класу 9 (>рахунки класу 8 невикористовуються) врозрізігоспрозрахунковихпідрозділів таіснуючихоб'єктівобліку;

10)загальновиробничі таіншінепрямівитратирозподіляютьсяміжокремимиоб'єктамивиробництвапропорційно усімпрямимвитратам безвартостіосновнихматеріалів;витрати наутримання машинно-тракторного паркурозподілятиміжоб'єктамиоблікувитратпропорційнообсягуробіт (години роботи)техніки;

11)витрати на: ремонтосновнихзасобіввключаються увитративиробництва йрозподіляютьсяміжокремимиоб'єктамивиробництвапропорційно добази, щохарактеризуєвикористаннявідремонтованогооб'єкта;

12)поточнадебіторськазаборгованість затовари, роботи йпослугиздійснюється зачистоюреалізаційноювартістю, Яка привідображенні вбалансізменшується на сумуствореного резерву. Резервсумнівнихборгівстворюється напідставіаналізуплатоспроможності загрупамидебіторськоїзаборгованості (чи заданими прозаборгованість окремихдебіторів:

13)собівартістьнезавершеноговиробництвавизначається напідставіданиханалітичногообліку (чиіншим методом).

ПСП «Маяк»використовує 5 формзвітності, котрівключають у собі « Баланс Ф. № 1», «>Звіт профінансовірезультати Ф. № 2», «>Звіт про рухгрошовихкоштів Ф. № 3», «>Звіт провласнийкапітал Ф. № 4», «>Примітки дофінансовоїзвітності Ф. № 5».

Узв’язку звнесеннямзмін дорахунківбухгалтерськогооблікупотрібноуточнити, що ПСП «Маяк»використовуєрахунок 21,який застаримзразкомназивався «>Тварини навирощуванні тавідгодівлі» й зацієюназвоюведетьсяоблік (див.дод. 32). Заразрахунок 21маєназву «>Поточнібіологічніактиви».

Узв’язку ізповноюавтоматизацієюведеннябухгалтерськогообліку на ПСП «Маяк»господарськіопераціївідображаються в пачках, до якіскладаютьсямеморіальніордери. Так, напідприємствііснує 15пачок, котрімаютьназву:

Пачку №1 «>Каса (>прибуток)», Пачка №2 «>Каса (>видаток)», Пачка №3 «Банк», Пачку №4 «>Підзвітні особини», Пачка №5 «>Різнірахунки», Пачку №6 «>Міндобрива», Пачку №7 «Рух ВРХ», Пачку №8 «>Запаснічастини», Пачка №9 «>Облік молока», Пачка №10 «>Нарахування оплати», Пачку №11 «>Нарахуванняподатків», Пачка №12 «>Склад№1»,Пачка №13 «>Склад№2», Пачка №14 «>Склад№3», Пачку №15 «>Амортизація» (див.дод. 14-27)


2.                  >Організація тавимоги допервинногообліку

 

>Галузевіособливостісільськогогосподарствасуттєвовпливають наорганізацію йтехнологіювиробництва. А означати й напобудовубухгалтерськогообліку.Провіднемісце врозвиткуаграрнихформуваньзаймаєтваринництво, якупредставленерізними видами тастатевовіковимигрупамитварин йптиці.Молодняктварин навирощуванні йвідгодівліскладаєособливугрупуматеріальнихоборотнихзасобів. Заекономічнимзмістомтварини навирощуванні тавідгодівлієнезавершенимвиробництвомгалузі бо смердотіпостійнозмінюють своюмасу йобов’язковооцінку.Цізмінипов’язані ізвитратами наутриманнятварин й їхнігодівлю до моментуреалізації, вибою чипереведення восновне стадо.Технологічні таорганізаційніособливостівиробництва вційгалузізначноюміроювпливають наорганізаціюобліку й контролю, якфункціїуправління.

Насьогодніметодологіяоблікутварин навирощуванні йвідгодівлірегулюєтьсяПоложенням (стандартом)бухгалтерськогообліку 9 «>Запаси»,собівартість їхнівирощуваннявизначається заП(с)БО 16 «>Витрати».Справедливоювартістютварин навирощуванні йвідгодівліє їхньоговідновлювальнавартість (>вартістьпридбання),визначенаП(с)БО 19 «>Об’єднанняпідприємств».Вказаністандарти недостатньорозкриваютьособливостіоблікувиробництва вгалузітваринництва. Зудосконаленнямметодологіїоблікупотребуєпереглядудокументація ізпервинногооблікунадходженнятварин тапродукціїтваринницькоїгалузі.

>Визначенняоб’єктів оперативного контролюзалежить відтехнології іорганізаціївиробництва вкожномупідрозділі. Нарівнівиробничогопідрозділуоб’єктом контролюєвідповіднеробочемісце.Оператори машинногодоїннящоденноконтролюютьнадій відкожноїкорови,завідувачфермою – відгрупикорів тазагалом попідприємстві. Зааналогічнимиоб’єктамидоцільноздійснювати контролю надвитратамикормів таматеріалів.Джереломданих для контролю наробочомумісцієпервиннідокументи, попідрозділу –зведені.

>Документуванняєпершоюподієюбухгалтерськогообліку, котравключаєреєстрацію тафіксаціюінформації профакти,операції,процеси. За принципомповноговисвітленняпервиннимибухгалтерськими документамислідоформляти усі безвиняткупервинніоперації, котріпідлягаютьобліку.

Зметоюскороченнявитрат роботи назаповненняпервинноїдокументації ізоблікунадходження та рухутварин йтваринницькоїпродукції, аподальшому їхньогоопрацювання, на ПСП «Маяк»використовується Акт наоприбуткування приплодутварин (ф. № 95)складати в одномупримірнику,який нанаступний день послескладанняпередаватиметься вбухгалтерію, азамість іншогопримірникастворюєтьсяНакопичуванувідомістьоприбуткування приплодутварин (ф. №95а) (див.дод. 32)

>Крім цього усвітовійпрактиціобліку, а даний одну годину на нашій стране в молочномускотарствівикористовуютьтакийпоказникякості молока яквмістбілка (%).Данийпоказниквимірюють задопомогоюмілкотестера, щодоситьпростий увикористанні та непотребуєособливихвмінь. Тому, япропоную в Журналоблікунадою молока, дляведенняоблікуякостіпродукціїодночасно ізпоказникомжирності молока, запровадити –вмістбілка.Завдякивизначеннювмістубілка вмолоціможливопроконтролюватизбалансованістьраціонів закормо-протеїновимиодиницями та доля шкірногопрацівника ферм увиробництвіконкурентоспроможноїпродукції (див.дод. 31)

Укінцімісяцянепотрібно робитимедодатковіобчислення, а лише перенести записи зЖурналу уРозрахунокнарахування оплати роботи працівникамтваринництва (див.дод. 34), де йнараховуватиметься оплата роботи операторам машинногодоїння занадоєне молоко.

>Недосконалість документальногооформленнярезультатівобліку вгалузяхтваринництваце не Єдинийнедолік.Значенняпоказникасобівартостіпродукції вумовахринковоїекономікизначнозростає,вінстає одним зголовнихпоказниківефективностівиробничогопроцесу.Належна організаціяобліку й контролю винназабезпечуватисвоєчасну йповнуінформацію пронаявністьхудоби покожнійгрупі,документальнеоформленняїїнадходження тавибуття за каналами,правильневідображеннярезультатіввирощування йвідгодівлі,своєчаснепроведенняінвентаризації тавідображенняїїрезультатів.

>Обліквитрат виненбудуватися так,щобвідображалися усівитрати,понесені навиробництвопродукції,формуванняїїсобівартості тавизначенняшляхівпідвищеннярентабельностівиробництва.Проте,вибір складу статей й порядокоблікувитратзалишається завласникамипідприємств .

>Відповідно доП(с)БО 16 «>Витрати» дособівартостіпродукції (>робіт,послуг)включаються:пряміматеріальнівитрати,прямівитрати на оплату роботи,іншіпрямівитрати,загальновиробничівитрати. Невідносяться дособівартостіпродукції (>робіт,послуг) тасписуються безпосередньо вфінансовірезультатиадміністративнівитрати,витрати назбут таіншіопераційнівитрати. Отже,іншівидивитрат, котрітеж засвоєюекономічноюсуттюскладаютьчастинупоточнихвитрат, невключаються докалькуляції, авідшкодовуютьсязагальноюсумою ізвиручки чи валового прибутку.Проте,існуєнеоднозначнеставленнящододоцільностізастосування такого способукалькулюваннясобівартості,оскільки увітчизнянійпрактиці вважалосьнеобхіднимскладанняточнихкалькуляцій, що включало у собі усігрошово-матеріальнівитрати (до тогочислівитрати назбут,відсотки за кредит, рекламу тощо).

>Будь-яка ланкаобліковогопроцесу винна матірконкретну мітку тазміст,інакше сутьобліку як такого якщо нерозкрита. Зметоюпоглибленняобліку тапідвищення йогозначимостінеобхідностворитиоблік за центрамивідповідальності,метоюякогоє самоконтроль заспоживаннямвиробничихресурсів та, вразіпотреби,виявлення причинвідхилень віднормативів. Дозавдань за центрамивідповідальностіналежитьформуваннясобівартостіпродукції (>робіт,послуг) тавизначення валовогоприбутку, атакож

Дляведенняоблікунаявності й рухупоголів’я вбухгалтерії
>господарства ПСП «Маяк» планомрахунківпередбаченийрахунок 21
„>Тварини навирощуванні тавідгодівлі ” -рахунокгосподарських
>ресурсів заекономічнимзмістом,основний, заструктурою йпризначенням
>інвентарний, повідношенню до балансуактивний. Надебетівідображається
сальдопочаткове йкінцеве,операції нанадходженнятварин, а, по
кредиту –операції навибуттятварин.

На ПСП «Маяк» усіпервиннідокументи пооблікуробочого години йвиробіткувиробничихпрацівників,підписаннікерівникамиструктурнихпідрозділівгосподарства, у поетичні рядки,встановлені планомдокументообігу,здаються вбухгалтерію підприємства. Убухгалтеріїцідокументиперевіряються із точкизоруправильностізаповненняпоказниківщодокількості йякостіпродукції чиоб'ємувиконанихробіт йвикористаннязатвердженихрозцінок.Такаперевірказдійснюється шляхомспівставленнядокументів пообліку роботи іззустрічними документами.Крім тогобухгалтеріяперевіряєповноту йправильністьзаповненняреквізитівдокументів, атакожправильністьпроведенихарифметичнихрозрахунків.Перевіреніпервиннідокументи ізоблікуробочого години йвиробіткупрацівників,підписані особами котрі проводилиперевірку,передаютьсякерівнику підприємства чи його заступнику длязатвердження.

>Нарахуваннязаробітної плати зачергову чинавчальнувідпустку, атакож призвільнені із роботи дозакінченнямісяця та всіхіншихвиплат заневідпрацьований годинуоформляється ">Розрахунком позаробітнійплаті (>оплаті роботи)" (ф. № 74), деобчислюєтьсясереднійзаробіток замісяць й протягом дня,показуютьсяусівиди оплати таутримань, атакожвизначається сума, щоналежить довиплати.

>Перевірені йзатвердженіпервиннідокументи ізоблікуробочого години йвиробіткувиробничихпрацівниківпідлягаютьгрупуванню заоб'єктамиобліку йокремимипрацівниками. Для цоговикористовують "Журналоблікуробіт й витрат" (ф. № 37), ">Накопичувальнувідомістьоблікувикористання машинно-тракторного парку" (ф. №37а), ">Накопичувальнувідомістьобліку роботивантажного автотранспорту" (ф. № 38), "Журналобліку витрат уремонтніймайстерні" (ф. № 36), атакожвиробничізвіти (ф. № 18). Журнал (ф. № 37)ведеться покожнійбригаді чиланці (див.дод. 34). На йогоосновіздійснюютьщоденний контролю наддотриманням установленоїагротехнікивирощуваннясільськогосподарських культур йвитрачаннямматеріально-грошовихзасобів.Підсумковідані журналу по культурах, видамробітнезавершеноговиробництва врослинництві,тваринництві,промисловихвиробництвахпереносяться увиробничийзвіт.Затрати увиробничомузвітігрупуються закореспондуючимирахунками.

Напротязімісяцяпервиннідокументи пообліку роботи йвиконанихробіт (>облікові йдорожнілисти,наряди,розрахунки йінші),групуються узведеній (>групувальній)відомості, вякійнакопичуютьсядані прокількість часів,відпрацьованихкожнимпрацівником замісяць, атакожвизначається суманарахованоїзаробітної плати (оплати роботи).

>Післяздійсненняутриманьвизначаютьзалишокзаборгованості підприємства передпрацівником накінецьмісяця та суму, котраналежить довидачі.Розрахунково-платіжнівідомості,підписанікерівником йголовним бухгалтером підприємства,одночасноєособовимирахункамипрацюючих таоборотнимивідомостями дорахунку 70 ">Розрахунки із оплати роботи".

Позакінченнітрьохднів,встановлених длявиплатизаробітної плати,касир покожному рядкуплатіжноївідомостіперевіряєпідписи проодержання йпідраховує сумувиданоїзаробітної плати, апротипрізвищосіб, котрісвоєчасно неодержувализаробітну плату, вграфі ">Розписка водержанні" ставити штамп чипише від руки ">Депоновано".Платіжнавідомістьзакриваєтьсядвома сумами: баченоготівкою йдепоновано.

>Депонованісумикасирзаписує вреєстрневиданоїзаробітної плати (Ф.№ 1П-ІІ).Після цогоплатіжнівідомості йреєстрневиданоїзаробітної платикасирздає бухгалтеру дляперевірки йвипискивидатковогокасового ордера про суму, якоїпотрібно внести нарахунок в банку.Видатковийкасовий ордерреєструється вкасовійкнизі назагальнихпідставах. Уоб'яві навнесенняготівкоювказується ">Депонованісуми".

Уподальшомукожнавиплатадепонованоїзаробітної платиздійснюється напідставіреєстру (чи книжки)невиданоїзаробітної плати йоформляєтьсявидатковимкасовим ордером.

>Таблиця 2.1

>Перелік формпервинноїобліковоїдокументації ПСП «Маяк»

Кодформи

>Назваформи

1

2

1)               >ОБЛІКОСОБОВОГОСКЛАДУПІДПРИЄМСТВА

Ф №П-1 Наказ (>розпорядження) проприйняття на роботу
Ф №П-2 >Особовакартка
Ф №П-5 Наказ (>розпорядження) пропереведення наіншу роботу
Ф №П-6 Наказ (>розпорядження) пронаданнявідпустки
Ф №П-13 Табельоблікувикористанняробочого години

2)          >ОБЛІКНАРАХУВАННЯ ТАВИПЛАТИЗАРОБІТНОЇПЛАТИ

Ф №П-53 >Платіжнавідомість

3)          >ОБЛІККАСОВИХОПЕРАЦІЙ

Ф №КО-1 >Прибутковийкасовий ордер
Ф №КО-2 >Видатковийкасовий ордер
Ф №КО-3 Журналреєстраціїприбуткових йвидатковихкасовихдокументів
Ф №КО-4 >Касова книга

4)          >ОБЛІКРОЗРАХУНКІВІЗПІДЗВІТНИМИОСОБАМИ

Ф № 807 >Авансовийзвіт

5)          >ОБЛІКБАНКІВСЬКИХОПЕРАЦІЙ

Код 0401002 >Платіжнедоручення

6)          >ОБЛІКМАТЕРІАЛІВ

Ф № М-2 >Доручення
Ф № М-3 Журналреєстраціївиданихдоручень
Ф №М-4 >Прибутковий ордер
Ф №М-8 >Лімітно-забірнакартка (наодненайменуванняматеріалу табагаторазовийвідпуск)
Ф № М-9 >Лімітно-забірнакартка (длябагаторазовоговідпускудвох-п’ятинайменуваньматеріалів )
Ф №М-11 >Накладна-вимога навідпуск (>внутрішнєпереміщення)матеріалів
Ф №М-12 >Карткаскладськогооблікуматеріалів
Ф №М-14 >Відомістьоблікузалишківматеріалів наскладі
Ф №М-19 >Матеріальнийзвіт
Ф №М-21 >Інвентаризаційнийопис
Ф №М-22 Акт №_насписанняматеріаліввідкритогозберігання
Ф №28а >Лімітно-забірнакартка №_

7)          >ОБЛІКМАЛОЦІННИХ ІШВИДКОЗНОШУВАНИХПРЕДМЕТІВ

Ф №МШ-2 >Карткаоблікумалоцінних йшвидкозношуванихпредметів
Ф №МШ-4 Актвибуттямалоцінних йшвидкозношуванихпредметів

8)          >ОБЛІКОСНОВНИХЗАСОБІВ

Ф №ОЗ-1 Актприймання-передачі (>внутрішньогопереміщення)основнихзасобів
Ф №ОЗ-3 Акт насписанняосновнихзасобів
Ф №ОЗ-4 Акт насписанняавтотранспортнихзасобів
Ф №ОЗ-8 >Карткаобліку рухуосновнихзасобів
Ф №ОЗ-14 >Розрахунокамортизаціїосновнихзасобів
Ф №ОЗ-16 >Розрахунокамортизації автотранспорту

3.                  >Аналітичний йсинтетичнийоблікгосподарськихоперацій підприємства.

 

На ПСП «Маяк», як набудь-якомугосподарюючомупідприємствііснуєробочий планрахунків,якийвикористовується убухгалтерськомуобліку підприємства.Наведеморобочий планрахунків ПСП «Маяк»:

>Таблиця 3.1.

>Робочий планрахунків ПСП «Маяк»

>Синтетичнірахунки >Субрахунки
1 2 3 4
Код >Назва Код >Назва
10 >Основнізасоби 103 >Будинки таспоруди
104 >Машини таобладнання
105 >Транспортнізасоби
107 >Робоча й продуктивна худорба
109 >Іншіосновнізасоби
13 >Зноснеоборотнихактивів 131 >Знососновнихзасобів
132

>Зносіншихнеоборотнихматеріальних

>активів

15 >Капітальніінвестиції 151 >Капітальнебудівництво
155 >Формування основного стада
20 >Виробничізапаси 201 >Сировина йматеріали
203 >Паливо
204 Тара йтарніматеріали
205 >Будівельніматеріали
207 >Запаснічастини
208

>Матеріалисільськогосподарського

>призначення

21

>Тварини навирощуванні та

>відгодівлі

211 >Молодняктварин навирощуванні
212 >Тварини навідгодівлі
219 >Свині
220 >Молодняк коней
22 >МШП 22 За видамипредметів
23 >Виробництво 231 >Рослинництво по культурах
232 >Тваринництво по видахтварин
233 Автотранспорт
234 >Тракторний парк
235 >Промисловевиробництво
236 Живє тягло
237 >Електрифікація
238 Громадськомухарчування
26 Готовапродукція 26 За видамиготовоїпродукції
27 >Продукціяс/гвиробництва 27 За видамипродукції
30 >Каса 301 >Каса внаціональнійвалюті
31 >Рахунки у трилітрові банки 311 >Поточнірахунки внаціональнійвалюті
313

>Іншірахунки в банку внаціональній

>валюті

36

>Розрахунки ізпокупцями та

>замовниками

361

>Розрахунки ізвітчизняними

>покупцями

1 2 3 4
37 >Розрахунки ізрізнимидебіторами 372 >Розрахунки ізпідзвітними особами
374 >Розрахунки запретензіями
375 >Розрахунки завідшкодуваннязавданихзбитків
377 >Розрахунки ізіншимидебіторами
40 >Статутнийкапітал 40 За видамикапіталу
41 >Пайовийкапітал 41 За видамикапіталу
42 >Додатковийкапітал 42 >Іншийдодатковийкапітал
43 >Резервнийкапітал 43 За видамикапіталу
48

>Цільовефінансування йцільові

>надходження

48 Заоб’єктамифінансування
60 >Короткостроковіпозики 601

>Короткостроковікредитибанків у

>національнійвалюті

640 >Фіксованийс/гподаток
64

>Розрахунки ізподатками і

 платежами

641 >Розрахунки заподатками
642 >Розрахунки заобов’язковими платежами
643 >Податковізобов’язання
645 >Податок зазабруднення СР
65 >Розрахунки застрахування 651 Запенсійнимзабезпеченням
652 Засоціальнимстрахуванням
653 Застрахуванням навипадокбезробіття
654 Заіндивідуальнимстрахуванням
66 >Розрахунки із оплати роботи 661 >Розрахунки зазаробітноюплатою
70 >Дохід відреалізації 701 >Дохід відреалізаціїготовоїпродукції
702 >Дохід відреалізаціїтоварів
703 >Дохід відреалізаціїробіт,послуг
79 >Фінансовірезультати 791 >Результатиосновноїдіяльності
90 >Собівартістьреалізації 901 >Собівартістьреалізаціїготовоїпродукції
902 >Собівартістьреалізованихтоварів
903 >Собівартістьреалізованихробіт йпослуг
91 >Загальновиробничівитрати 91 За видамивитрат
92 >Адміністративнівитрати 92 За видамивитрат

 

Утаблиці 3.2. показановзаємозв’язокрегістріваналітичного йсинтетичногообліку ПСП «Маяк»:

>Таблиця 3.2.

>Регістрианалітичного йсинтетичногообліку ПСП «Маяк»

>Назвареєстрівсинтетичногообліку Код >Назвареєстріваналітичногообліку Код
1 2 3 4
>Облікгрошовихкоштів тагрошовихдокументів
Журнал №1 по кредитрахунків 30,31,33

>Відомість 1.1 за дебетомрахунка 30,

>Відомість 1.2 за дебетомрахунка 31,

>Відомість 1.3 за дебетомрахунка 33,

>Зведенийреєстр покасі за дебетомрахунків 30,31,33

1 2 3 4
>Облікрозрахунків,довгострокових тапоточнихзобов’язань

>Розділ ІЖурналу 3.Облікрозрахунків затовари, роботи,послуги,іншихрозрахунків й резервусумнівнихборгів (по кредитрахунків 36,37,63,68)

>Розділ ІІЖурналу 3.Облікрозрахунків із бюджетом,облікдовгострокових тапоточнихзобов’язань (по кредитрахунків 53,64)

>Відомість 3.1аналітичногооблікурозрахунків ізпокупцями тазамовниками,

>Відомість 3.2аналітичногооблікурозрахунків ізрізнимидебіторами,

>Відомість 3.3аналітичногооблікурозрахунків ізпостачальниками тапідрядниками,

>Відомість 3.5аналітичногооблікурозрахунків заіншимиопераціями,

>Відомість 3.6аналітичногооблікурозрахунків із бюджетом

>Облікнеоборотнихактивів
>Розділ ІЖурналу 4.Облікосновнихзасобів,іншихнеоборотнихматеріальнихактивів тазносунеоборотнихактивів (по кредитрахунків 10, 11, 13) >Відомістьнарахуваннязносуосновнихзасобів
>Обліквитрат

>Розділ ІЖурналу 5 по кредитрахунків 90,92,93,94,95,97 йрозділу ІІЖурналу 5 по кредитрахунків ізжурналів 1,3,4,6

>Розділ ІІІЖурналу 5 по кредитрахунків 20,22,23,65,66,91,27

Книжказаробітної плати (>зведенийреєстр),

>Матеріальнийзвіт

>М-19
>Облікдоходів йрезультатівдіяльності
Журнал 6 по кредитрахунків 70,71,74,79 >Зведенавідомість пореалізації
>Обліквласногокапіталу
Журнал 7 по кредитрахунка 48

>Відомість 7.1аналітичнихданихрахунка 42

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація