Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"


Реферат Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>АНОТАЦІЯ

>Курсовий проектвиконаний на задану тему: «>Організаційніпроцедури аудитудебіторськоїзаборгованостіТзОВ «>Інтер-Синтез».Метою курсового проектуєзакріплення йпоглиблення знань ізорганізації й методики аудиту,оволодіннянавичкамисамостійноїнауково-дослідницької роботи, атакожвивчення йдетальнийрозгляддебіторськоїзаборгованості.

Упершомурозділі курсового проектурозглянутотеоретичніосновиорганізаціїаудиторськоїперевірки.

У іншомурозділі описана методикапроведенняаудиторськоїперевіркидебіторськоїзаборгованості.

Утретьомурозділірозглянутоособливостіпроведення аудитудебіторськоїзаборгованості вумовахвикористанняклієнтомобчислювальноїтехніки.

>Розділів – 3.

>Таблиць – 5.

>Сторінок проекту – 52.


>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИОРГАНІЗАЦІЇАУДИТОРСЬКОЇПЕРЕВІРКИ

1.1 Характеристикадебіторськоїзаборгованості

1.2Нормативна база

1.3 Характеристикафінансово-господарськоїдіяльностіТзОВ «>Інтер-Синтез»

1.4Оцінкааудиторськогоризику

1.5Плануванняпроведення аудиту

>РОЗДІЛ ІІ.МЕТОДИКААУДИТОРСЬКОЇПЕРЕВІРКИ

2.1Описальтернативнихобліковихрішеньщододебіторськоїзаборгованості,визначених вобліковійполітиціТзОВ «>Інтер-Синтез»

2.2Перелікпервиннихдокументів ізоблікудебіторськоїзаборгованості

2.3Перелікреєстріваналітичного тасинтетичногооблікудебіторськоїзаборгованості йфінансовоїзвітності, уякійвідображенадебіторськазаборгованість

2.4Класифікаторможливихпорушень, котрівиявляються под годинупроведення аудитудебіторськоїзаборгованості

2.5Методизборуаудиторськихдоказів

2.6Описконтрольних процедур длявиявленняможливихпорушень под годинупроведення аудитудебіторськоїзаборгованості

2.7Проведення аудитуфінансового стануТзОВ «>Інтер-Синтез»

2.8Результатипроведення аудиту

>РОЗДІЛ ІІІ.ОСОБЛИВОСТІПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ УУМОВАХВИКОРИСТАННЯКЛІЄНТОМОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇТЕХНІКИ

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

>ДОДАТКИ

>Додаток А.ФінансовазвітністьТзОВ «>Інтер-Синтез» за 2007-2008 рр.

>Додаток Б.Договір пропроведення аудитудебіторськоїзаборгованостіТзОВ «>Інтер-Синтез»

>Додаток У. Планпроведення аудитудебіторськоїзаборгованостіТзОВ «>Інтер-Синтез»

>Додаток Д. Програму аудитудебіторськоїзаборгованостіТзОВ «>Інтер-Синтез»

>Додаток Ж.План-графік напроведення аудиту аудитораКлепак Про. І.

>Додаток З.Завдання напроведення аудиту аудитораКлепак Про. І.

>Додаток До.Первиннідокументи ізоблікудебіторськоїзаборгованості

>Додаток Л.РеєстрисинтетичногоіаналітичногооблікудебіторськоїзаборгованостіТзОВ «>Інтер-Синтез»

>Додаток М. Актприйому-здачівиконанихробіт

>Додаток М.Звіт аудиторавиконавчому органуТзОВ «>Інтер-Синтез»

>Додаток Про.Висновок аудиторащодопроведенняаудиторськоїперевіркидебіторськоїзаборгованостіТзОВ «>Інтер-Синтез» за 2008 р.

 


>ВСТУП

 

У одну годину на Українівідбуваютьсяістотнізміни вгосподарській,економічній йсоціальнійдіяльностіпідприємств. Цепризводить дооб'єктивноїнеобхідностізмінисистеми контролю.

Для нормальногофункціонування всіхланок народногогосподарстванеобхідно,щобпідприємці,ухвалюючирішення, малідостовірнуінформацію профінансовий стан підприємства, вчастковості, про стандебіторськоїзаборгованості, прозаконність йпідтверженнягосподарськихоперацій, врезультаті які вонавиникла.

У годину, коли Українуохоплює кризуплатежів, колидебіторськазаборгованістьпідприємств один одномудосяглавеличезних торб,проведення аудитудебіторськоїзаборгованостімаєвеликуактуальність,оскількицестимулюєпідприємство до болееретельного й регулярногопроведенняінвентаризаціїдебіторськоїзаборгованості, до активногопроведеннязаходівщодостягненнязаборгованості ізнеплатників черезарбітраж.

>Дебіторськазаборгованістьістотнопогіршуєфінансовий стан підприємства, вонаєіммобілізацієюгрошовихзасобів,відверненням їхнього ізгосподарського обороту, що приводити дозниженнятемпіввиробництва йрезультативнихпоказниківдіяльності підприємства,оскількипростроченадебіторськазаборгованість, поякійзакінчивсятермінпозовноїдавності,підлягаєвіднесенню назбитки підприємства.

Усистемі наук прогосподарський контроль аудитувідведеновагомемісце. Аудит – один із нових йважливихрозділів науки прогосподарський контроль –вивчає стан, структуру,динаміку та заподійвиникненнягосподарськихвідхилень вцілому,окремі їхнівиди,розробляє їхнівиявлення, заходь ізпопередження. Аудитзаймаєтьсявиявленням,глибоким йвсебічнимпізнаннямзакономірностей,відхилень вгосподарськійдіяльності,виступаєзасобоманалізудіяльності підприємства,профілактики тапопередженнявідхилень відвимогчинногозаконодавства шляхомзастосуванняспеціальнихспособів йприйомів.

>Основна позначка аудиту –цеформуванняпрофесійної думи аудиторащододостовірностіпервиннихданих профактигосподарського життя,повноти тасвоєчасностівідображенняцихданих вобліку,правильностіведенняоблікувідповідно довимогбухгалтерськихстандартів таскладанняаудиторськогозвіту тааудиторськоговисновку, котрінадаютьсязамовнику.

Мета аудитуможедоповнюватисьобумовленими договорами ізклієнтомзавданнямивиявленняпевнихрезервів,кращоговикористанняфінансовихресурсів,вивченнямправильностінарахуванняподатків,розробкоюзаходів із покращанняфінансового стану підприємства,оптимізаціївитрат йрезультатівдіяльності.

>Взагалі, мітку аудиту можнасформувати яквирішенняконкретнихзавдань, котрівизначаютьсязаконодавством,системою нормативногорегулюванняаудиторськоїдіяльності, атакождоговірнимизавданнями аудитора таклієнта.

>Від правильногорозуміннясуті таролі контролю вбізнесізалежатьперспективирозвитку самого аудиту тамежі йогозастосування напрактиці. Аудит якгалузьгосподарського контролюмаєсвій предметдослідження,якийєблизьким для всіхекономічних наук –цегосподарська діяльність підприємства.

>Об’єктомдослідженняобраноТзОВ «>Інтер-Синтез», якузаймаєтьсяторгівлеюхімічноїпродукції.ТзОВ «>Інтер-Синтез»створене 1998-го року набазінауково-дослідного заставі – «>Бориславськийнауково-досліднийінститут «Синтез» іздослідним заводом».Середньообліковачисельністьпрацівників – 20.

>Курсовий проектскладається ізвступу,трьохрозділів,висновку, спискувикористаноїлітератури тадодатків.


>РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИОРГАНІЗАЦІЇАУДИТОРСЬКОЇПЕРЕВІРКИ

 

1.1 Характеристикадебіторськоїзаборгованості

Упроцесідіяльностіпідприємство незавждиздійснюєрозрахунки ізіншимипідприємствами чифізичними особамиодночасно ізпередачеюмайна,виконаннямробіт,наданнямпослуг тощо. У зв'язку зцим уньоговиникаєдебіторськазаборгованість.

>Дебітори -юридичні тафізичні особини, котрівнаслідокминулихподійзаборгувалипідприємствупевнісумигрошовихкоштів, їхніеквівалентів чиіншихактивів.Дебіторськазаборгованість - сумазаборгованостідебіторівпідприємству напевну дату [17, з. 462].

>Дебіторськазаборгованістьвизначається як сумазаборгованостідебіторівпідприємству напевну дату. Заданимибухгалтерськогообліку можнавизначити сумузаборгованості набудь-яку дату, але йзвичайно така сумавизначається на дату балансу. Ос-кількивідповідно довимогнаціональнихстандартівбухгалтерськогообліку підприємстваподаютьтакожпроміжну (>квартальну)звітність, то сумудебіторськоїзаборгованості підприємстваслідвизначатищоквартально.

Порядокбухгалтерськогооблікудебіторськоїзаборгованості таїївідображення уфінансовійзвітностірегулюютьсяП(С)БО 10 «>Дебіторськазаборгованість». ДіяП(С)БО 10 непоширюється лише набюджетніустанови, усііншіюридичні особинизобов'язанікеруватися йоговимогами [14].

>Дебіторськазаборгованістьвідображається уформі № 1 «Баланс» ускладіактивів.Активи підприємства -цересурси, щоконтролюютьсяпідприємством, відвикористання якіочікуєтьсяотриманняекономічнихвигод умайбутньому.Звичайноекономічнавигода віддебіторськоїзаборгованостівиражається до того, щопідприємство врезультатіїїпогашеннярозраховує рано чипізноотриматигрошовікошти чи їхньогоеквіваленти.Відповіднодебіторськузаборгованість можнавизнати активом лише тоді, колиіснуєймовірністьїїпогашенняборжником.Якщотакоїймовірності немає, сумудебіторськоїзаборгованостіслідсписати [12].

>Якщозаборгованістьнеможливодостовірнооцінити,тобтовизначитиїї суму, вон неможе бутивизнана активом й не виннавідображатися вбалансі.

>Згідно ізП(С)БО 10дебіторськазаборгованістьподіляється надовгострокову йкороткострокову.

>Довгостроковоюдебіторськоюзаборгованістювизнаєтьсязаборгованість, котра надході нормальногоопераційного циклу й якщо погашена после 12місяців іздати балансу [14].

УП(С)БО 2 «Баланс»даєтьсявизначенняопераційного циклу –цепроміжок годиниміжпридбаннямзапасів дляздійсненнядіяльності іотриманнямкоштів відреалізаціївиробленої із нихпродукції читоварів йпослуг.Визначення нормальногоопераційного циклу у стандартах немає,однак,використовуючинаведеневищевизначенняопераційного циклу, можназробитивисновок, щоцеопераційний цикл узвичайнихумовахдіяльності.Звичайноопераційний цикл неперевищує 12місяців, але й задеякими видамидіяльностівінможепродовжуватися понад одного року.Незважаючи наце,заборгованість, щовиникла вході такогоопераційного циклу, все одневизнається недовгостроковою, апоточною [12].

Отже,довгостроковазаборгованість -це в основномузаборгованість, непов'язана ізопераційноюдіяльністю.

>Поточнадебіторськазаборгованість (>короткострокова) -цезаборгованість, щовиникає вході нормальногоопераційного циклу чи якщо погашенапротягом 12місяців іздати балансу.

Таким чином,якщозаборгованість, щовиникла, непов'язана ізопераційним циклом (>наприклад,заборгованістьорендарів заопераціямифінансовоїоренди,працівників занаданимиїмпозиками), але йпередбачається, що вон якщо погашена втермін менше 12місяців, то таказаборгованістьвизнаєтьсяпоточною.

>Датою балансузвичайноєостанній деньзвітногоперіоду.

Знаведенихвищевизначеньдовгострокової йпоточноїдебіторськоїзаборгованостіслідзробитивисновок:оскількивіднесеннязаборгованості допоточної чидовгостроковоїприв'язане додати балансу, навказану датуслідпереглядатидовгостроковузаборгованість заокремимидебіторами затермінамиїїпогашення.Якщовиявиться, що дотермінупогашеннязаборгованостізалишилося менше 12місяців,колишнюдовгостроковузаборгованістьслідвідобразити на дату балансу якпоточну [17, з. 463].

>Сумнівнийборг -поточнадебіторськазаборгованість запродукцію,товари, роботи,послуги,щодоякоїіснуєневпевненістьїїпогашенняборжником.

>Поточнадебіторськазаборгованість запродукцію,товари, роботи,послугивизнається активомодночасно ізвизнанням прибутку відреалізаціїпродукції,товарів,робіт йпослуг таоцінюється запервісноювартістю. Уразівідстрочення платежу запродукцію,товари, роботи,послуги ізутворенням від цогорізниціміжсправедливоювартістюдебіторськоїзаборгованості таномінальноюсумоюгрошовихкоштівта/або їхньогоеквівалентів, щопідлягаютьотриманню запродукцію,товари, роботи,послуги, такарізницявизнаєтьсядебіторськоюзаборгованістю занарахованими доходами (відсотками) уперіодіїїнарахування [18, з. 454].

>Поточнадебіторськазаборгованість запродукцію,товари, роботи,послугивключається допідсумку балансу зачистоюреалізаційноювартістю.

>Чистареалізаційнавартістьдебіторськоїзаборгованості –це сумапоточноїдебіторськоїзаборгованості затовари, роботи,послуги ізвирахуванням резервусумнівнихборгів. Длявизначеннячистоїреалізаційноївартості на дату балансуобчислюється величина резервусумнівнихборгів. Розмір резервусумнівнихборгіввизначається,виходячи ізплатоспроможності окремихдебіторів чи наосновікласифікаціїдебіторськоїзаборгованості.

>Класифікаціядебіторськоїзаборгованості запродукцію,товари, роботи,послугиздійснюєтьсягрупуваннямдебіторськоїзаборгованості за рядкамиїїнепогашення звстановленнямкоефіцієнтасумнівності длякожноїгрупи.Коефіцієнтсумнівностівстановлюєтьсяпідприємством,виходячи ізфактичноїсумибезнадійноїдебіторськоїзаборгованості запродукцію,товари, роботи,послуги запопереднізвітніперіоди.Коефіцієнтсумнівності, як правило,зростаєзізбільшеннямстроківнепогашеннядебіторськоїзаборгованості. Розмір резервусумнівнихборгіввизначається як сумадобутківпоточноїдебіторськоїзаборгованості запродукцію,товари, роботи,послугивідповідноїгрупи такоефіцієнтасумнівностівідповідноїгрупи [14].

>Нарахуваннясуми резервусумнівнихборгів зазвітнийперіодвідображається узвіті профінансовірезультати ускладііншихопераційнихвитрат.

>Виключеннябезнадійноїдебіторськоїзаборгованості запродукцію,товари, роботи,послуги ізактивівздійснюється ізодночаснимзменшеннямвеличини резервусумнівнихборгів. Уразінедостатностісуминарахованого резервусумнівнихборгівбезнадійнадебіторськазаборгованість запродукцію,товари, роботи,послугисписується ізактивів наіншіопераційнівитрати. Сумавідшкодуванняранішесписаноїбезнадійноїдебіторськоїзаборгованостівключається у складіншихопераційнихдоходів.

>Поточнадебіторськазаборгованість, непов'язана ізреалізацієюпродукції,товарів,робіт,послуг, щовизнанабезнадійною,списується із балансу ізвідображеннямвтрат ускладііншихопераційнихвитрат [12].

>Довгостроковадебіторськазаборгованість, на якоїнараховуютьсяпроценти,відображається вбалансі заїхньоютеперішньоювартістю.Визначеннятеперішньоївартостізалежить від видузаборгованості та умівїїпогашення.

Упримітках дофінансовоїзвітності наводитися такаінформація:

-Перелікдебіторів йсумидовгостроковоїдебіторськоїзаборгованості.

-Перелікдебіторів йсумидебіторськоїзаборгованостіпов'язанихсторін, ізвиділеннямвнутрішньогрупового сальдодебіторськоїзаборгованості.

- Склад йсуми з статтею балансу «>Іншадебіторськазаборгованість».

- Методвизначеннявеличини резервусумнівнихборгів.

- Сумапоточноїдебіторськоїзаборгованості запродукцію,товари, роботи,послуги врозрізіїїкласифікації за рядкаминепогашення [14].

 

1.2Нормативна база

Упроцесіаудиторськоїперевіркидебіторськоїзаборгованості уТзОВ «>Інтер-Синтез» аудиторунеобхіднотакожнормативно-законодавчою базою.Основними із нихє:

- Закон України «Проаудиторську діяльність» від22.04.93р. №>3125-ХІІ ззмінами йдоповненнями [1].

- Закон України «Пробухгалтерськийоблік йфінансовузвітність в Україні» від16.07.99р. №>996-ХІІ ззмінами йдоповненнями [2].

- Закон України «Проподаток надоданувартість» від 03.04.1997року[3].

-Інструкція поінвентаризаціїосновнихзасобів,нематеріальнихцінностей,грошовихкоштів тадокументів,розрахунків,затверджена наказомМіністерствафінансів України №69 від 11.08.94 р. [5].

- Планрахунківбухгалтерськогооблікуактивів,капіталу,зобов’язань,господарськихопераційпідприємств йорганізацій,затверджений наказомМіністерствафінансів України від30.11.99р. №291 (>зізмінами йдоповненнями) [10].

-Методичнірекомендації позастосуваннюрегістрівбухгалтерськогообліку,затверджені наказомМіністерствафінансів України від29.12.00р. № 356 [6].

-Положення (>стандарти)бухгалтерськогообліку №1 «>Загальнівимоги дофінансовоїзвітності» від 31.03.1999 р. № 87 [11].

-Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку №2 «Баланс»,затверджений наказомМіністерствафінансів України №87 від 31.03.99 р. [12].

-Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку №4 «>Звіт про рухгрошовихкоштів»,затверджений наказомМіністерствафінансів України №87 від 31.03.99 р. [13].

-Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку №10 «>Дебіторськазаборгованість»,затверджений наказомМіністерствафінансів України №237 від 08.10.99 р. [14].

-Положення (стандарт)бухгалтерськогообліку №11 «>Зобов`язання»затверджений наказомМіністерствафінансів України №20 від 31.01.2000 р. [15].

 

1.3 Характеристикафінансово-господарськоїдіяльностіТзОВ «>Інтер-Синтез»

Товариства ізобмеженоювідповідальністю «>Інтер-Синтез»створено 26.03.1998 р.вiдповiдно доУстановчого договору простворення ідiяльнiсть шляхомоб'єднаннямайновихвкладiв йогоучасникiв ізметоюодержанняприбутку.

Предметомдіяльності підприємстває:

-створеннянауково-технiчноїпродукцiї угалузяххарчової,фармацевтичної,хiмiчної тамедичноїпромисловостi;

-виробництвопарфюмернихречовин ікомпозицiй длякосметичнихвиробiв, мила,пральнихпорошкiв,миючихзасобів, тощо;

-виробництводезинфікуючих талікарськихзасобів;

-виробництвохарчових добавок:ароматичнихречовин,барвникiв,антиоксидантiв,консервантiв,стабiлiзаторiв,цукрозамiнникiв,смаковихречовин і т.п., у томучислi дляалкогольних табезалкогольнихнапоїв,кондитерськихвиробiв,м'яснихвиробiв,продуктiвпереробкиовочiв,лiкарськихзасобiв танапiвпродуктiв;

-виробництвохарчовоїпродукцiї ісировини танапiвпродуктiв дляїївиробництва;

-наданняпослугпромислового такомерцiйного характеру вобластiiнжинiрингу таiнженерноїпiдготовки;

-наданняiнформацiйних тамаркетинговихпослуг;

-виробництвохімічної таіншоїпродукцiївиробничо-технiчногопризначення;

-гуртова тароздрібнаторгiвля;

-наданняпослуг, щоздiйснюються за договорамидоручення,комiсiї та заагентськимиугодами;

-представництвоiнтересiвiншихюридичнихосiб;

-iншадiяльнiсть, незабороненачиннимзаконодавством України.

>Основноюдіяльністю,якоюзаймаєтьсяпідприємство,єторгівляхімічноюсировиною,дезинфікуючимизасобами (дляветеринарії) тахарчовими добавками.

>ТзОВ «>Інтер-Синтез»самостійноздійснюєплануваннясвоєїдіяльності,маєсамостійний баланс,розрахунковий,валютний таіншірахунки вустановахбанків, печатку ізвласнимнайменуванням йсимволікою,кутовий таіншіштампи, бланки,фірмовий знак таіншіреквізити.

>Підприємствонесе відповідальність посвоїхзобов’язаннях усім своїм майном, на якуможе бутинакладенестягнення згідно іздіючимзаконодавством України, йводночаснесевідповідальності позобов’язанняхвласника, авласникнесе відповідальність позобов’язаннях товариства вмежах своговнеску встатутний фонд.

>МайноТзОВ «>Інтер-Синтез»складаютьосновні таоборотніфонди, атакожінші ціності, котрі належатийому на правахвласності,вартість яківідбивається вбалансі, завирахуваннямвартостізобов’язань підприємства.

>Основнимузагальнюючимпоказникомфінансовихрезультатівгосподарськоїдіяльності Товариствоєприбуток.Прибуток,отриманий после всіхрозрахунків,поступає вповнерозпорядження Товариство, якувизначаєнапрямивдосконалення.

Товариствастворюєрезервний фонд урозмірі неменш як 25%статутного фонду.Резервний фондформують шляхомщорічнихвідрахувань відсуми чистогоприбутку ( не менше 5% відсуми чистогоприбутку).

>ТзОВ «>Інтер-Синтез»реалізує своюпродукцію, роботи,послуги поцінам й тарифами, щовстановлюютьсясамостійно чи надоговірнійоснові, згідно ізчиннимзаконодавством, авзаємовідносини ізнайманимипрацівниками таслужбовцямибудуються надоговірній (>контрактовій)основі йрегулюютьсядіючимзаконодавством.

>ПрацівникиТзОВ «>Інтер-Синтез»підлягаютьсоціальному тамедичномустрахуванню,соціальномузабезпеченню в порядку й наумовахпередбаченихчиннимзаконодавством.

>Підприємствоздійснюєоперативний табухгалтерськийоблікрезультатівсвоєї роботи, Ведефінансову,податкову,соціальну,статистичну йіншівидизвітності.

>Ведення йорганізаціюбухгалтерськогообліку таскладання йподаннязвітностіпокладено на головного бухгалтера,метоюякогоє забезпеченнядотримання утовариствівстановленихєдинихметодологічнихпринципівбухгалтерськогообліку,складання йподання увстановленийтермінфінансової таподатковоїзвітності й контролю надраціональним,економнимвикористанням йзбереженнямматеріальнихресурсів.Основнітехніко-економічніпоказникидіяльностіфірми показано втабл.1.1.


>Таблиця 1.1

>Техніко-економічніпоказникиТзОВ «>Інтер-Синтез»

>Показники >2007р. >2008р. >Абсолютневідхилення >Відносневідхилення
1 2 3 4 5
>Основнізасоби, тис. грн. 821,1 791,0 -30,1 0,04
>Виробничізапаси, тис. грн. 958,2 0 -958,2 1,00
>Поточнізобов’язання, тис. грн. 3903,5 2858,0 -1045,5 0,27
>Власнийкапітал, тис. грн. 2892,8 3439,0 546,2 -0,19
>Дохід (>виручка) відреалізаціїпродукції (>товарів,робіт,послуг), тис. грн. 21999 27756,0 5757 -0,26
>Матеріальнізатрати, тис. грн. 10235,2 162,0 -10073,2 0,98
>Витрати на оплату роботи, тис. грн. 244,1 235,0 -9,1 0,04
>Відрахування насоцзаходи, тис. грн. 90,7 87,0 -3,7 0,04
>Амортизація, тис. грн. 43,4 48 4,6 -0,11
>Іншіопераційнівитрати, тис. грн. 4144,1 7166,0 3021,9 -0,73
>Чистийприбуток (>збиток), тис. грн. 538 (106) -644 1,19
>Середньообліковачисельністьпрацюючих,чол. 13 15 2 0,15
>Середньомісячназаробітна плата 1-гопрацюючого, грн. 1564,74 1305,6 259,2 0,17

З табл. 1.1 видно, щоосновнізасобиТзОВ «>Інтер-Синтез»зменшилися на 30,1 тис. грн.Виробничізапаси в2007р.становили 958,2 тис. грн., а2008р. вжедорівнювали нулю. Дляфінансуваннявиробництвозбільшивсястатутнийкапітал у 1,37разів.Поточнізобов’язанняТзОВ «>Інтер-Синтез»зменшилися на1045,5тис. грн., при цьомудовгостроковихзобов’язаньпідприємство немає.Власнийкапіталзріс на 546,2 тис. грн.,оскількизбільшивсястатутнийкапітал.

>Дохід відреалізаціїпродукціїТзОВ «>Інтер-Синтез»збільшився у2008році на 5757 тис. грн. порівняно із 2007 фатальністю,проте результатомдіяльності 2008 рокуєзбиток,цепояснюєтьсястрімкимзростанняміншихопераційнихвитрат. У2008р.виниклиматеріальнізатрати, котрістановили 162,0 тис. грн..,витрати на оплату роботизменшилися на 9,1 тис. грн.,відповідно йзменшилисявідрахування насоціальні заходь на 3,7 тис. грн.,іншіопераційнівитратизросли на 27 %.Середньообліковачисельністьпрацюючих у2008р.збільшилася на2особи., асередньомісячна зарплата одногопрацюючогознизилася на 17%.

Отже,основними причинамизростанняобсягуреалізаціїпродукціїєдодатковезалученняпрацівників,підвищенняефективності їхні роботи, тадодатковефінансуваннядіяльності.Протецепризвело дозбитків підприємства у 2008році.

1.4Оцінкааудиторськогоризику

>Проведення аудитузавждисупроводжуєтьсяпевнимризиком.Аудиторзавждинамагається,щобризикнеправильної думи бувнезначним. Томупотрібноспланувати аудит так,щобризик неправильноговирішення бувщонайменшим. Для цогоаудиторовінеобхіднодосягтитакоїобізнаності просистемиобліку йвнутрішнього контролю, котра дала бйомузмогу правильноспланувати аудит йрозробитиефективнийпідхід до йогопроведення.Крім того, аудитор виненвикористовуватипрофесійнізнання дляоцінюванняризику аудиту йпідготовкиаудиторських процедур, необходимих длязменшенняризику досприятливогорівня.

>Аудитор виненчіткоусвідомити, учомуполягаєаудиторськийризик, його суть,складові, як йоговизначити й його максимальнодопустимийрівень. Цедужеважлива проблема,оскільки відрозв’язанняїїзалежитьзгода аудитора напроведенняперевіркивитратосновноїдіяльності чивідмова віднеї;складання плануперевіркивитратосновноїдіяльності тавизначеннястроків;вибірнапрямів,підходів,методів йприйоміваудиторськоїперевірки.

>Дужеважливимпитаннямє методикавизначеннярозміруаудиторськогоризику.Єдиноїтакої методикипоки що немає,відсутнінавітьнауковообґрунтованіпідходи дооцінки якзагальногоаудиторськогоризику, то йосновних йогокомпонентів.Протеіснуютьнайзагальнішімоделірозрахункуаудиторськогоризику [24,c.71].


Українські йросійськіфахівцірозраховуютьаудиторськийризик за такоюфакторноюмоделлю:

АР =ВР*РК*РН, (1.1)

де АР —загальнийаудиторськийризик; ВР —властивийризик; РН —ризикневиявлення, РК —ризиксистеми контролю.

>Аудиторськийризиквиявляється у зв'язку із тім, що дії аудиторавідносноперевіркизвітностісуб'єктивні.Чимнижчийрівеньбажаногоризику для аудитора, тім понадвін винен бутивпевненим у бозвітність неміститьматеріальнихпомилок йпропусків.Нульовийризикозначаєвпевненість удостовірностіінформації. Напрактиці аудитор неможе бутиповністювпевненим удостовірностізвітності, томуаудиторськийризикзавждиперебуваєміж 0 й 1 (чи 0 та 100 %). При цьомуважливозазначититаківажливімоменти:

- аудитор неможеповністюдовірятисистеміобліку йвнутрішньому контролю підприємства;

- аудитор неможе Дозволитисобівстановлювативисокийрівеньневиявленняпомилок (>наприклад, понад 50%) привисокихризикахсистемиобліку йвнутрішнього контролю. У цьомувипадкузагальнийаудиторськийризик якщотакождужевисоким, чогодопускати не можна,оскількиперевіркавважатиметься такою, що проведена неналежним чином;

-аудиторськаперевірка якщовважатисьнезадовільною,якщо аудиторвстановитьнизькийризиквиявлення заповноїнедовіри до системобліку йвнутрішнього контролю підприємства. Усучаснихумовах для аудитора всебільшогозначеннянабуваєпідприємницькийризик.

>Властивийризик —цездатністьзалишку напевномубухгалтерськомурахунку чи запевноюкатегорієюоперацій досуттєвихперекручень, чиздатність доперекручень зацимипоказниками укомплексі ізперекрученнями наіншихрахунках чи заопераціями, ізприпущенням, що перед тим незастосовуватимуться заходьвнутрішнього контролю підприємства [24,c.70].

>Підприємницькийризик аудитора –це,по-перше,небезпекавиставленняпретензійклієнтами таіншими сторонами,зацікавленими в результатах аудиту, а,по-друге,небезпекавиникненняфінансовихвтрат відзаняттяаудиторськоюдіяльністю.Такийризикєхарактерним видупідприємницькоїдіяльності йможепризвести добанкрутствабудь-якепідприємство. Зогляду наці заподійпідприємницькийризикаудиторів, навідміну відекономічнихсуб’єктів, щоперевіряються ними,маєдодатковіаспекти, від які аудиторам уміруможливості вартопозбутися вразі шкірного новогозамовлення [24,с.71].

Уданомувипадкупідприємницькийризиквідповідаєвластивомуризику.

>Оцінкуаудиторськогоризику черезпідприємницькийризик наведено втабл.1.2.

 

>Таблиця 1.2

>Оцінкааудиторськогоризику черезпідприємницькийризик

>Чинникризику >Оцінкачинникаризику >Рівеньпідприємницькогоризику >Рівеньризику, %
>Визначенняекономічноїситуації, вякійфункціонуєпідприємство >Фінансова кризу >Вищесереднього 68
>Визначеннягалузіфункціонуванняпідприємств >Сповільненийрозвиток >Середній 55
>Політикауправління напідприємстві >Активна >Середній 40
Система контролю напідприємстві >Середній >Вищесереднього 64
>Результати аудитуминулих років >Позитивні >Низький 20
Частотазмінкерівництва >Незмінна >Низький 15
>Фінансовий стан підприємства >Середній >Середній 45
>Ймовірністьвиникненнясудовихспорів Малаймовірність >Низький 18
>Репутаціяуправлінців йвласників >Позитивна >Низький 14
>Досвід роботи >Середній >Вищесереднього 67
>Власність Приватна >Нижчесереднього 29
>Розумінняклієнтомролі тавідповідальності аудиту >Існує >Середній 40
>Місцерозташуваннякомпанії Невдале >Середній 42

Отже, наоснові табл. 1.2,порахуєморівеньвластивогоризику:

>ВР=(68+55+40+64+20+15+45+18+14+67+29+40+42)/13=39,77%

>Ризик контролю —церизик віднеефективностівнутрішнього контролю.Адже системавнутрішнього контролю й аудиту незавждифункціонуєефективно, йпомилки котріможутьтрапитися усистемібухгалтерськогообліку підприємства, могли бутисвоєчаснопопереджені тавиправлені персоналом підприємства.

>Ризикневиявленнявикривленьполягає до того, щоаудиторськіпроцедури незавждиможутьвиявитипомилки зазалишками напевномурахунку й запевноюоперацією.

>Ризикневиявлення взв’язку ізнедосвідченістюстудента-аудиторастановитиме, на мою думку, 20%.

>Ризиксистеми контролюстановитиме, на мою думку,близько 15%, так як,хоча напідприємстві йвідсутняспеціальна Службавнутрішнього контролю, самрівень контролю наньомудоситьвисокий йведенняоблікуконтролюється іздопомогою головного бухгалтера, стаж роботиякогопрактикуючим бухгалтеромдостатньо великий.

Отже миможемоодержатизагальнийаудиторськийризикскориставшисьвищевказаноюформулою:

АР =ВР*РК*РН=0,3977*0,20*0,15=1,2%

Отже,рівеньзагальногоаудиторськогоризикустановить 1,2%.


1.5Плануванняпроведення аудиту

>Найважливішимметодологічним принципом аудитуєпланування, якуздійснюється ізметоюнаданняефективнихекономічнихпослуг увизначенийпроміжок години,зосередженняуваги аудитора нанайважливішихнапрямках аудиту, тавиявлення проблем, котріслідперевіритинайретельніше.Планування аудитупов’язане ізвизначенням йогоцілей й завдань,відповідальності йобов’язківаудиторів.

>Слідпам’ятати, що навідміну відіншихпроцесівуправлінняпланування аудитумаєдужеважливі,притаманні лишейомуособливості:

- позначка, котразаздалегідьвизначена законом. Узв’язку ізцимаудитори немаютьбудь-якоїсвободи: смердотіповиннівизначити,сформулювати свою думку йвикластиїї увисновку;

-кожнийсуб’єкт аудиту (>клієнт)індивідуальний;

-проведення аудитуєризикованим черезсуттєвіневідповідності,помилки,фальсифікації йпорушеннячиннихзаконодавчих танормативнихактів.

Таким чином,планування —це процес,якийдаєможливістьнайбільшраціональновиконати аудит йодночаснозменшитиризикневиявленнянайсуттєвішихмоментівдіяльностіклієнта.Щобпланування було бефективним, воно та виннедоповнюватися контролемвиконанихробіт йпостійноюреєстрацією всіхфактів йвисловів. Цедаєможливістьуникнутизайвогоризику, болеегрунтовнопідійти доприйняттярішеннящодозагальнихрезультатівперевірки [22, з. 85].

>Планування аудиту виннеоформлятися документально.Відповідно доНаціонального нормативу аудиту «>Планування аудиту» № 9передбачаєтьсяскладання двохдокументів:загальний план тапрограма аудиту.Також занеобхідностіскладається порядокзмін тауточнень узагальномуплані тапрограмі аудиту.

Дляскладання планупроведення аудитуслідрозробити План (>Додаток У) таПрограму (>Додаток Д)проведення аудитудебіторськоїзаборгованості уТзОВ «>Інтер-Синтез». Упроцесіплануванняаудиторськоїперевірки для шкірного аудитораскладається планграфікпроведення аудиту (>Додаток Ж) тавидається заподіяння напроведення аудиту (>Додаток З).

>Основою дляскладання плану аудитує так званьзапитальник аудитора (>табл.1.3).

 

>Таблиця 1.3

>Запитальник аудитора

№№ зарплатню >Запитання >Варіантвідповіді >Інформація чидокументи, котрі вартозапросити >Аудиторська процедура >Висновок
1 2 3 4 5 6
21 Чиіснує наказ пронадання правапідписувизначенимспівробітникам навідвантажувальних документах

Так;

Ні

Наказ >Перевірка НеіснуєНаказу пронадання правапідписувизначенимспівробітникам навідвантажувальних документах
12 >Власність підприємства

>Державна;

Приватна

Статут >Перевірка >Підприємствоєприватноювласністю
3 Чиіснуєграфікдокументообігу повідвантаженню

Так;

Ні

>Графікдокументообігу >Перевірка УТзОВ «>Інтер-Синтез» немаєграфікадокументообігу
4 Заяким методомсписуютьсятовариоптоовоїторгівлі

>ФІФО;

>Ідентифікованоїсобівартості;

>Середньозваженоїсобівартості

Наказ прообліковуполітику >Перевірка Напідприємстві неіснуєНаказу прообліковуполітикку. Приперевірцівстановлено,товарисписуються за методомФІФО
45 >Аналітичнийоблікзаборгованостіведеться врозрізі:

>дебітора (позагальнійсумі);

>кожномувідвантаженню;

договору.

>Реєстрианалітичногообліку >Перевірка УТзОВ «>Інтер-Синтез»аналітичнийоблікведеться покожномудебітору
46 ЧисписуваласяДЗ навитрати

Так;

Ні;

>Регістри >Перевірка >ДЗуТзОВ «>Інтер-Синтез»списувалася навитрати
17 Чидотримується організаціяІнструкції прозастосування Планурахунківбухгалтерськогообліку

Так,дотримується;

>Частководотримується;

>Недотримується.

Планрахунків,формипервиннихдокументів >Перевірка >ТзОВ «>Інтер-Синтез»дотримуєтьсяІнструкції позастосування Планурахунківбухгалтерськогообліку
8 Чи правильнозаповненіпервиннідокументи

Так;

>Незначнакількістьзаповнена без невагомихреквізитів;

Ні

>Первиннідокументи >Перевірка Напідприємстві 3первиннихдокументи було бзаповнено бездеяких неважливихреквізитів
8 Читотожнідані урегістрахбухгалтерськогообліку тафінансовоїзвітності

Так;

>Менша половинаданих неспівпадає;

>Більша половинаданих неспівпадає

>Зведенірегістри табухгалтерськазвітність >Співставлення УТзОВ «>Інтер-Синтез»дані ізрегістрівдорівнюютьданимзвітності

>Післяскладання плануаудиторськоїперевіркискладаєтьсяпрограма аудитудебіторськоїзаборгованостіТзОВ «>Інтер-Синтез»Аудиторськапрограмарозробляється із моментуконкретизаціїзагального плану аудитувідповідно дододатка донаціонального нормативу аудиту «>Договір напроведення аудиту» № 4 (>Додаток Б).

Програму аудитуміститьперелікпитань заокремими темами, видами й напрямамиочікуванихробіт, щопідлягаютьперевірці, годинупроведення,видиаудиторських процедур (заякийперіод годинислідперевіряти,спосіб контролю). Уаудиторськупрограмутакожвносятьперелікоб'єктів аудиту за його напрямами,термінипроведення.Наявністьпрограми,крім того,забезпечує

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація