Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організаційні процедури аудиту заробітної плати


Реферат Організаційні процедури аудиту заробітної плати

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>АНОТАЦІЯ

У курсовомупроектірозглянутоособливостітеоретичних засідок та методикипроведення аудитунарахуваннязаробітної плати таїївикористання наматеріалахвідкритогоакціонерного товариства ">Жидачівськийцелюлозно-паперовийкомбінат" (>надалі ВАТ ">ЖЦПК"). Аудит проводитися у тому,щобвстановитидотриманняпідприємствомчинногозаконодавстварозрахунків з оплати роботи таправильністьвідображеннягосподарськихоперацій вобліку.

>Курсовий проектскладається ізтрьохрозділів.

Упершійчастині курсового проектурозкриваютьсятеоретичніоснови,етапи тастадіїпроведенняаудиторськоїперевірки.Обсягпершоїчастинистановить 15сторінок,складається ізп’ятипараграфів, атакожміститьчотири малюнки йчотиритаблиці.

Удругійчастині курсового проектурозкривається методикапроведення аудитунарахування тавикористаннязаробітної плати у ВАТ ">ЖЦПК". Другачастинаскладається із семипараграфів,міститьдвітаблиці, аїїобсяг – 15сторінок.

Утретійчастині курсового проектувисвітленіособливостіпроведення аудиту заумовивикористаннятовариствомобчислювальноїтехніки дляведенняобліку.Обсягтретьоїчастинистановить 5сторінок ймітить один малюнок.


>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.Теоретичніосновиорганізаціїаудиторськоїперевіркинарахуваннязаробітної плати таїївикористання

1.1Заробітна плата якекономічнакатегорія

1.2Особливостінормативноїбазинарахуваннязаробітної плати йїївикористання

1.3Загальна характеристикафінансово-господарськоїдіяльності ВАТ ">ЖЦПК"

1.4Оцінкааудиторськогоризику

1.5Плануванняпроведення аудитунарахуваннязаробітної плати таїївикористання у ВАТ ">ЖЦПК"

>РОЗДІЛ 2. Методикааудиторськоїперевіркинарахування тавикористаннязаробітної плати у ВАТ ">ЖЦПК"

2.1Описальтернативнихобліковихрішень приздійсненнінарахуваннязаробітної плати таїївикористання у ВАТ ">ЖЦПК"

2.2Перевірканаявноїсистемидокументообігущодорозрахунків ззаробітної плати у ВАТ ">ЖЦПК"

2.3Реєстрисинтетичного тааналітичногооблікущодорозрахунків ззаробітної плати у ВАТ ">ЖЦПК"

2.4Класифікаторможливихпорушень приоблікунарахування тавиплатизаробітної плати

2.5Методизборуаудиторськихдоказів

2.6Описконтрольних процедур длявиявленняможливихпорушень принарахуванні тавикористаннізаробітної плати у ВАТ ">ЖЦПК"

2.7Проведення аудитуфінансового стану ВАТ ">ЖЦПК"

2.8Оформленнярезультатів аудитунарахування тавикористаннязаробітної плати у ВАТ ">ЖЦПК"

>РОЗДІЛ 3.Особливостіпроведення аудиту вумовахвикористанняклієнтомобчислювальноїтехніки дляведенняобліку

>ВИСНОВОК

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ


>ВСТУП

Уумовах переходунашоїекономіки наринковиймеханізмфункціонуваннянайважливішими завданнямиєприскореннянауково-технічногопрогресу,зниженнявитратживої роботи,механізаціятрудомісткихробіт,поліпшеннявикористаннятрудовихресурсів,зменшеннявитратробочого години. Томудоситьважливимпитанням набудь-якому великомупідприємствієправильневеденнябухгалтерськогооблікувитрат на оплату роботи та йогоавтоматизація.

>Облік роботи йзаробітної платизаймаєодне із центральних місць увсійсистемібухгалтерськогообліку напідприємстві.Заробітна платаєосновнимджереломприбутківробітників підприємства.

Закономвизначено, щозаробітна плата -цевинагорода,обчислена, як правило, угрошовомувиразі, якої затрудовим договоромвласник чиуповноважений ним органвиплачуєпрацівникові завиконану ним роботу.

>Заробітна платаєнайважливішимзасобомпідвищеннязацікавленостіпрацюючих у результатахсвоєї роботи,їїпродуктивності, збільшенняобсягів

>виробленоїпродукції,поліпшенняїїякості таасортименту.

>Облікзаробітної плати всистемірахунків —цесинтетичнийоблікнарахування йрозподілузаробітної плати,визначенняналежноїсумипрацюючим йвіднесеннянарахованої оплати роботи навідповіднірахункивитрат застаттями йоб'єктамикалькулювання.

Уданому курсовомупроектіповністюрозкритоособливостіпроведення аудитунарахування тавикористаннязаробітної плати у ВАТ ">ЖЦПК" згідно ізчиннимзаконодавством таміжнародними стандартами аудиту. Отже,об’єктомдослідженняє процесорганізації та методикипроведення аудитурозрахунків ззаробітної плати. >Відповідно предметомдослідженняєтеоретичні засади таіснуюча практикаобліку й аудитузаробітної плати напідприємстві,їївдосконалення вумовахринковихвідносин.

Аудит проводитися ізметоювстановитидотриманняпідприємствомчинногозаконодавстварозрахунків з оплати роботи таправильністьвідображеннягосподарськихоперацій вобліку.

>Завдання аудитуполягає до того,щобвстановитиефективністьвнутрішнього контролювитрат на оплату роботи;обґрунтованістьтехніко-економічнихпоказниківцелюлозно-паперовогокомбінату;правильністьрозрахунківвиробітку завиконані роботи, наданііпослуги та їхнівідображення вобліку;обґрунтованістьвиплатзаробітної плати затрудовимиугодами тадостовірністьвідображення вобліку;обґрунтованістьрозмірівдодаткової оплати тапремій;дотриманнявстановленого порядкувіднесеннявитрат на оплату роботи насобівартістьпродукції;правильністьвизначеннярозмірусукупного прибутку, щопідлягаєоподаткуванню;повноту іправильністьпроведених вкінці рокуперерахунківприбутковогоподатку,відповіднихнарахувань чиутримань;своєчасністьперерахувань до бюджетуутриманих торбподатків таобов’язковихплатежів;резервуваннякоштів для оплативідпусток;дотриманнявказівокщодоорганізаціїбухгалтерськогооблікузаробітної плати в Україні тощо.

>Курсовий проектскладається ізтрьохрозділів, атакожміститьпідшитідодатки, в якінаведеніосновнідокументи, щозасвідчуютьпроведення аудитунарахування тавикористаннязаробітної плати,робочідокументи аудитора тадодатки, щомістятьдодатковуінформацію.

Упершомурозділірозглянутотеоретичніосновиорганізаціїаудиторськоїперевірки, охарактеризованеоб’єкт аудиту та проведеноаналізосновнихтехніко-економічнихпоказниківдосліджуваного підприємства. У іншомурозділірозкрито методикуаудиторськоїперевірки, за результатамиякоїскладенозвіт тааудиторськийвисновок, в яківикладенопропозиції,спрямовані наудосконаленнясистемибухгалтерськогооблікурозрахунків з оплати роботи,обґрунтованодоцільність таефективністьвикористання напрактицікожної ізподаних урозділіпропозицій. Утретьомурозділіпроаналізованоособливостіпроведення аудиту вумовахвикористанняклієнтомобчислювальноїтехніки дляведенняобліку, атакож подано характеристикусистеми “>АсистентАудитора”фірми “>Сервіс-Аудит”, котравикористовується аудитором входіперевірки.


>РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИОРГАНІЗАЦІЇАУДИТОРСЬКОЇПЕРЕВІРКИНАРАХУВАННЯЗАРОБІТНОЇПЛАТИ ТАЇЇВИКОРИСТАННЯ

1.1Заробітна плата якекономічнакатегорія

>Заробітна плата яксоціально-економічнакатегорія, із одного боці,єосновнимджереломгрошовихдоходівпрацівників, томуїї величиназначноюміроюхарактеризуєрівеньдобробуту всіхчленівсуспільства. Зіншого боці,її правильна організаціязацікавлюєпрацівниківпідвищуватиефективністьвиробництва, авідтакбезпосередньовпливає натемпи імасштабисоціально-економічногорозвитку країни.

>Заробітна плата якелементринку роботиєціноюробочоїсили, атакожстаттеювитрат навиробництво, щовключається дособівартостіпродукції,робіт (>послуг) наокремомупідприємстві.

>Відповідно в Україну "Про оплату роботи" [2]заробітна плата –цевинагорода,обчислена, як правило, угрошовомувиразі, якої затрудовим договоромвласник чиуповноважений ним органвиплачуєпрацівникові завиконану ним роботу.Розмірзаробітної платизалежить відскладності та уміввиконуваної роботи,професійно-діловихякостейпрацівника,результатів його роботи тагосподарськоїдіяльності підприємства.

>Заробітна платасьогоднівиконуєіншіфункції, асаме:збереженнязайнятості,запобіганнябезробіттю; забезпеченнясоціальнихгарантій;збереженняпопереднього статусу,пов'язаного зпопереднімробочиммісцем;стримуванняінфляції (шляхомзаборгованості ззаробітної плати);перерозподілзайнятих погалузях й сферахекономіки;поширеннянелегальноїдіяльності тавторинноїзайнятості;посиленнямобільностіробочоїсили [18, з. 15].

>Організація оплати роботи –цеприведенняскладовихелементівїїмеханізму впевну систему івстановленняміж нимивзаємозалежності,завдякичомузабезпечуєтьсядодержанняпринципіворганізаціїзаробітної плати тареалізаціяїїфункцій.

Дляоцінкирозмірузаробітної платинайманихпрацівниківзастосовуютьпоказник фонду оплати роботи. До фонду оплати роботи належатинарахуваннянайманим працівникам угрошовій танатуральній формах завідпрацьований таневідпрацьований годину,якийпідлягаєоплаті, чи завиконану роботунезалежно відджерелафінансуванняцихвиплат.

Структура фондузаробітної плати, згіднозістаттею 2 Закону України "Про оплату роботи", наведена на рис. 1.1 [35, з. 268].


>Винагорода завиконану роботувідповідно довстановлених норм роботи (>норми години,виробітку,обслуговування,посадовихобов’язків)

>Винагорода запрацю понадустановленінорми, затрудовіуспіхи,

>винахідливість й заособливіумови роботи

>Виплати уформівинагород запідсумками роботи зарік,премії заспеціальними системами йположеннями,компенсаційні таіншігрошові таматеріальнівиплати, котрі непередбачені актамичинногозаконодавства, чи котріпровадяться понадвстановленізазначеними актаминорми

>Рис. 1.1. Структура фондузаробітної плати


>Особливемісце всистемі оплати роботипосідаємінімальназаробітна плата, щоявляє собоюзаконодавчовстановленийрозмірзаробітної плати запросту,некваліфікованупрацю,нижчеякого неможепровадитися оплата завиконанупрацівникоммісячну,годинну норму роботи (>обсягробіт). Домінімальноїзаробітної плати невключаютьсядоплати, надбавки,заохочувальні такомпенсаційнівиплати.Мінімальназаробітна платаєдержавноюсоціальноюгарантією,обов’язковою навсій територї України дляпідприємств всіх формвласності тагосподарювання [24, з. 280].

>Основоюорганізації оплати роботиєтарифна система оплати роботи, Якавикористовується длярозподілуробітзалежно від їхньогоскладності, апрацівників –залежно відїхньоїкваліфікації та зарозрядамитарифноїсітки.Тарифна системавключає:тарифнісітки,тарифні ставки,схемипосадовихокладів йтарифно-кваліфікаційні характеристики (>довідники).Основніформитарифноїсистеми оплати роботи наведено на рис. 1.2 [35, з. 264].

>Погодинна

 


>Рис. 1.2.Різновиди форм та систем оплати роботи

>Погодинна оплата роботипередбачаєнарахуваннязаробітної плати працівникам напідставігодинноїтарифної ставки, Якавстановлюється задомовленістюсторін чи вколективномудоговорі, йфактичноїкількостівідпрацьованих ними часів зарозрахунковийперіод.Чиннимзаконодавством передбачене уразізастосуванняпогодинної оплати роботивстановлення працівникамнормованихзавдань.Нормоване заподіяння запогодинноїсистеми оплати роботи –це тієїобсягробіт, що йогопрацівник виненвиконати за годину роботи.

Завідрядноїформи основу оплати роботистановитьвідряднарозцінка,котравизначаєтьсяділеннямгодинної ставки, щовідповідаєрозрядуконкретної роботи, нагодинну нормувиробітку.Заробітокпрацівника запрямоївідрядної оплати роботивизначаєтьсямноженнямрозцінки накількістьвиробленоїпродукції.

Отже,заробітна платаєнайважливішимзасобомпідвищеннязацікавленостіпрацюючих у результатахсвоєї роботи,їїпродуктивності, збільшенняобсягіввиробленоїпродукції,поліпшенняїїякості таасортименту.

>Під годинувизначеннязаробітної плати якціниробочоїсилинеобхідновраховуватиєдинуміру оплати роботи,критеріємякоїє реальнавартість життяпрацівника та його сім'ї. якцінаробочоїсилизаробітна платаформується наринку роботи йєзовнішньоювідносно підприємства. якелементцінивиробництвазаробітна платамаєвизначатисячасткою устворенійпідприємствомвартості.Під годинуформуваннячасткизаробітної платинеобхіднозабезпечуватиїїпідвищення лише у зв'язкузізбільшеннямкількостівипущеноїпродукції,ефективнішимвикористаннямресурсів,зростаннямпродуктивності роботи.

1.2Особливостінормативноїбазинарахуваннязаробітної плати йїївикористання

>Аудитор усвоїйроботіпостійно працює ізрізниминормативно-правовими документами.Сукупністьнормативнихактівскладаєнормативну базу аудитора. Упроцесіздійсненняаудиторськоїперевірки аудиторкеруєтьсяосновнимиположеннями Закону України "Проаудиторську діяльність" [1] таміжнародними стандартами аудиту.

>Нарахуваннязаробітної плати таїївиплата працівникамздійснюється напідставі Закону України "Про оплату роботи",якийвизначаєекономічні,правові таорганізаційні засади оплати роботипрацівників, котріперебувають утрудовихвідносинах, напідставі трудового договору ізпідприємствами,установами,організаціями всіх формвласності, атакож ізокремимигромадянами тасфери державного йдоговірногорегулювання оплати роботи йспрямований на забезпеченнявідтворювальної йстимулюючоїфункційзаробітної плати.

Закон України "Провідпустки" [4]встановлюєдержавнігарантії права навідпустки,визначаєумови,тривалість й порядокнадання їхнього працівникам длявідновленняпрацездатності,зміцненняздоров’я, авихованнядітей,задоволеннявласнихжиттєвоважливих потреб таінтересів,всебічногорозвитку особини.

Закон України "Пропрожитковиймінімум"даєвизначенняпрожитковомумінімуму,закладаєправову основу для йоговстановлення,затвердження таврахування приреалізації Державоюконституційноїгарантіїгромадян надостатнійжиттєвийрівень [3].

>Важливу рольоблікувитрат на оплату роботиєобчисленнясередньоїзаробітної плати, щоздійснюється напідставіПостанови КМУ "Прозатвердження порядкуобчисленнясередньоїзаробітної плати" [10].

Дляскладаннястатистичноїзвітності із роботи всімагосподарюючимисуб’єктаминезалежно від формвласності наказомДержавногокомітету статистики УкраїнизатвердженаІнструкціязі статистикизаробітної плати [11].Зазначенаінструкція наводитипереліквиплат, котрівключаються доконкретноїскладової фонду оплати роботи, атакожвиплат, котрі донього невходять йпоказуються узвітах із роботиокремо.

>Основніметодологічніположеннящодовизначенняпоказниківкількостіпрацівників у формахдержавнихстатистичнихспостережень ізметоюодержанняоб’єктивноїстатистичноїінформаціїщодозайнятостіпрацівників тарозмірівїхньогозаробіткурозроблені вІнструкціїзі статистикикількостіпрацівників [12].

Приздійсненні аудитунарахуваннязаробітної плативажливимкрокомєперевіркаправильностіздійснення всіхнарахувань таутримань ззаробітної плати згідно із Законом України "Прозагальнообов’язковедержавнепенсійнестрахування" [6], Законом України "Прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування навипадокбезробіття" [7], Законом України "Прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування узв’язку ізтимчасовоювтратоюпрацездатності тавитратами,зумовленимипохованням" [8], Законом України "Прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності" [9] й Законом України "Проподаток іздоходівфізичнихосіб" [5].

>Методологічні засадиформування убухгалтерськомуоблікуінформації провиплати працівникам (>поточнівиплати працівникам,виплати призвільненні,виплати позакінченнітрудовоїдіяльності,виплати працівникамінструментамивласногокапіталу,іншідовгостроковівиплати працівникам) таїїрозкриття уфінансовійзвітностівизначеніПоложеннямбухгалтерськогообліку 26 ">Виплати працівникам" [14],затвердженим наказомМіністерствафінансів України від 28.10.2003 р. № 601.

1.3Загальна характеристикафінансово-господарськоїдіяльності ВАТ ">ЖЦПК"

>Відкритеакціонернетовариство ">Жидачівськийцелюлозно-паперовийкомбінат" (>надалі ВАТ ">ЖЦПК")створене за наказом Фонду державногомайна України №56-АТ від 25грудня 1995 рокувідповідно в Україну "Проприватизаціюмайнадержавнихпідприємств" шляхомперетворення державного підприємства ">Жидачівськийцелюлозно-паперовийкомбінат" увідкритеакціонернетовариство танаступного продажакцій, що належалидержаві вмайні товариства згідно плануприватизації. ВАТ ">ЖЦПК"розташоване наземельнійділянцізагальноюплощею 170гектарів.

>Метоюдіяльності підприємстваєодержанняприбутку віддіяльності повиготовленню здавальницькоїсировини газетного таобгортковогопаперу, тарного картону,таропакувальноїпродукції,паперово-біловихвиробів, атакожіншихвидівпідприємницькоїдіяльності увідповідності ізчиннимзаконодавством.

>Комбінатєбагатопрофільнимпідприємством, предметом йогодіяльностієвиготовлення здеревини,макулатури,хімікатів й т.п.напівфабрикатів длявиробництвапаперу й картону –деревинноїмаси йцелюлози;виробництвопаперу для потребполіграфії,іншихвидівпромисловості тавласних потреб;таропакувальноїпродукції (>гофрокартону,ящиків ізнього, прокладок дляпакуванняяєць,мішків й т.п.);технічнихвидівпаперу;товарів народногоспоживання;гуртова йроздрібнаторгівлякартонно-паперовою йпакувальноюпродукцією;експортно-імпортна діяльність;купівля-продажакцій товариства, діяльність ізіноземнимиінвестиціями;наданняпослугнаселенню,транспортніперевезення,проектно-конструкторські роботи таінше.

>Обсяг продажпродукції підприємствастановить 50 млн. дол. США перевищив нарік, авнесок ВАТ ">ЖЦПК" у структуру районного бюджету — понад 80%.Завдякикомбінату район заобсягамивиробництвапосідає одномумісце вобласті.Потенційнокомбінатможе забезпечити 60% потреб України в газетногопапері,щорічна потреба вякомустановить 110-120 тис. тонн.

>Часткаосновнихвидівпродукції взагальномуобсязівиробництва на ВАТ ">ЖЦПК" у 2008роцізображена на рис. 1.3.

 

>Рис. 1.3.Часткаосновнихвидівпродукції взагальномуобсязівиробництва на ВАТ ">ЖЦПК"

>Визначальнимринком длякомбінатуєринокгофротари,якийдає 50% всіхнадходжень. Сектор,якийзаймаєпродукціякомбінату на цьомуринку,складає 27,5% йрозмір йогозріспротиминулорічного на 34,7%.

>Зовнішні ринкиєплатоспроможними,сприятливими длярозширення продажівпродукціїкомбінату, зокрема. картону тарного, газетногопаперу. Зврахуваннямдіючихцін та перспектив зростаннюякостіпродукціїобсягиекспортних продажівможутьзбільшуватися.

>Основноюсировиною,необхідною длякомбінатуєцелюлоза,ліс, макулатура,каолін, клейканіфольний, глинозем,крохмаль,друкарськіфарби таінше.

>Сьогодніпапером,виготовленим ВАТ ">ЖЦПК"користуються усінайбільшідрукарнінашої держави: ">Преса України", ">Зоря", "Таврида", ">Експрес" таін.

>Основнимизавданнями пораціоналізаціїструктуривипускупродукціїє:розширенняринкузбутугофрованоїтари на 10-15% (зарахунок покращанняїїякості, новихтипівконфігурації);закріплення наринкутарнихвидівпродукції ізпапером длягофрування картону; покращанняякості газетногопаперу.

>Фінансовазвітність за 2006-2008 рокта (>Додаток 1)вказує нанезадовільнийфінансовий стан підприємства.Внаслідокекономічноїкризи було бскороченообсягивиробництва череззначніпростої навиробництві взв’язку ізнестачеюсировинноїбази, щоспричиниломасовескороченняпрацівників,зменшеннязаробітної плати тощо.Основніфінансово-економічніпоказникидіяльності ВАТ ">ЖЦПК" за 2006-2008 роктанаведені у табл. 1.1.


>Таблиця 1.1

>Динамікаосновнихфінансово-економічнихпоказниківдіяльності ВАТ ">ЖЦПК" за 2006-2008 рокта

>Показники >Роки >Динамікапоказників
>Абсолютна >Відносна, %
2006 2007 2008 2007рік до 2006 року 2008рік до 2007 року 2007рік до 2006 року 2008рік до 2007 року
>Чистийдохід відреалізаціїпродукції, млн. грн. 400,9 424,3 464,7 23,4 40,4 5,8 9,5
>Собівартістьреалізованоїпродукції, млн. грн. 347,7 370,9 417,2 23,2 46,9 6,7 11,2
>Чистийприбуток (>збиток) підприємства, млн. грн. 10,62 4,43 (104,9) - 6,19 - 109,3 - 58,3 - 2467
>Середньообліковачисельністьштатнихпрацівниківоблікового складу,осіб: 2529 2480 2230 - 49 - 250 - 1,9 -10
 - в т. год.працівниківосновноїдіяльності 2492 2458 2202 - 34 - 256 - 1,4 - 10,4
Фонд оплати роботи, тис. грн. 32253 37739 30679 5486 - 7060 17 - 18,7
>Середньорічна оплата роботи одногопрацівника, грн. 15435,4 16107,1 15001,9 - 671,7 - 1105,2 4,4 - 6,9
>Середньомісячна оплата роботи одногопрацівника, грн. 1286,3 1342,2 1250,2 55,9 - 92,1 4,3 - 6,8
>Середньо-годинна оплата роботи одногопрацівника, грн. 7,5 8,4 7,0 0,9 - 1,3 12 - 16,0

>Чисельністьпрацюючих напідприємствістановить 2299чол., із них – 1905робітників, а 394 –інженерно-технічний персонал.Організаційна структура ВАТ ">ЖЦПК"перебуває впроцесіпостійноговдосконалення; воназазнала рядзмін, котрі булипокликаніоптимізуватиорганізаціюкомбінату,кількість й складвиробничого таінженерно-технічного персоналу привести увідповідність до потребгосподарськоїдіяльності.

>Нормальнатривалістьробочого годинипрацівниківстановить сорок часів натиждень,тобто напідприємствівстановленийп’ятиденнийробочийтиждень іздвомавихідними днями. Дляробітниківзапровадженотрьохзмінний режим роботи.Перша змінутриває від 0000 до 0800 рік., друга зміну – 0800 - 1600 рік.,третя зміну – 1600 - 0000 рік.

>Основними системами оплати роботи у ВАТ ">ЖЦПК"єпогодинно-преміальна, котрапередбачаєотриманняпрацівником,окрім тарифногозаробітку,премії задосягненнякращихрезультатів, тавідрядно-преміальної, приякій,окрім оплати зазвичайнимирозцінками закількістьвиробленоїпродукції чивиконанихробіт вмежахвстановленого заподіяння,здійснюєтьсяпреміюванняпрацівників заперевиконання заподіяння,поліпшенняякостіпродукції, збільшенняобсягувиконуванихробіт. Схеманарахуваннязаробітної плати таважелівпливу напоказникипреміювання наведена вДодатку 2.

>Комбінатзаймаєтретинуринку України в всіхосновних видахпаперовоїпродукції. У підприємства сильнавиробнича база, великийпрактичнийдосвідвиробничого персоналу йрекламнапідтримка. Аліоб’єктивнареальність така, що навиробництвізастарілеобладнання й,частково,технологіявипускупродукції. На шкода на такомуобладнанні, якуєсьогодні,важкодосягтистабільноїякостіпродукції.Багатонеобхіднозробити і дляпідвищенняїїіміджу.Максимальнуувагупотрібноприділятитакожсервісномуобслуговуваннюклієнтів.

1.4Оцінкааудиторськогоризику

>Ризик аудиту чизагальнийризик —церизик того, що аудиторможевисловитинеадекватну думку в тихийвипадках, коли в документахфінансовоїзвітностііснуютьсуттєвіперекручення,тобто за неправильнопідготовленоюзвітністю якщо представленоаудиторськийвисновок беззауважень. Українськіфахівцірозглядаютьзагальнийаудиторськийризик яксукупністьвластивогоризику,ризику контролю таризикуневиявленняпомилок йрозраховують його за такоюфакторноюмоделлю:

АР =ВР*РК*РН, (1.1)

де АР -загальнийаудиторськийризик; ВР -властивийризик; РК -ризиксистеми контролю, РН -ризикневиявленняпомилок.

>Підприємницькийризик аудитора –це,по-перше,небезпекавиставленняпретензійклієнтами таіншими сторонами,зацікавленими в результатах аудиту, а,по-друге,небезпекавиникненняфінансовихвтрат відзаняттяаудиторськоюдіяльністю.Такийризикєхарактерним видупідприємницькоїдіяльності йможепризвести добанкрутствабудь-якепідприємство [30,с.70].

Дляздійсненняоцінкиаудиторськогоризику черезпідприємницькийризикнеобхіднопроаналізуватирезультатитаблиці 1.2.

>Таблиця 1.2

Анкетаоцінюванняпідприємницькогоризику (наприкладі ВАТ ">ЖЦПК")

>Назва чинника Стан чинника >Рівеньпідприємницькогоризику
1 2 3 4
>ЗОВНІШНІФАКТОРИ
>Загальне становищеекономіки тагалузі
1 Чизробилинегативнийвплив набізнесклієнтанаступніфактори:
2 •кредитні ставки >Різкезростання >Вищесереднього ( 65%)
3 •рівеньбезробіття >Масовескорочення >Нижчесереднього (22%)
4 •змінигрошовоїмаси вобігу >Зменшення >Нижчесереднього (23%)
5 • курс в НБУіноземних валют >Зростання >Середній (42%)
6 Чи прямовпливаютьзакони набізнесклієнта? >Безпосередньо >Нижчесереднього (21%)
7 >Впливінфляції >Високийрівень >Середній ( 46%)
>Економічне тафінансове становищегалузі
1 якшвидкостарієпродукціягалузі? >Дужеповільно >Низький (1%)
2 >Рівеньконкурентоспроможностігалузі >Середній >Середній ( 44%)
3 >Рівеньбанкрутств угалузі >Незначний >Середній (52%)
>Користувачіфінансовоїзвітності
1 Чи якщофінансовазвітністьнадаватися доДержавноїкомісії ізціннихпаперів й фондовогоринку? Уобов’язковому порядку -
2 Чи якщофінансовазвітністьнадаватисяакціонерам? Уобов’язковому порядку -
>ВНУТРІШНІФАКТОРИ
>Керівництво підприємства
1 Чипрагнекерівництвозменшитиприбуток ізметоюзниженняподатку наприбуток ? Ні >Середній (45%)
2 >Хтовідіграєдомінуючу рольуправлінні (стількиосіб)підприємством?

>Група "Приват"

(5осіб)

>Середній (42%)
3 >Наскількисхильнаадміністрація доневиправданогоризику? >Обережна до такихризиків >Нижчесереднього (22%)
>Організаційна структура підприємства
1 >Наявністьслужбивнутрішнього аудиту Так >Низький (6%)
2 Чивідсутні напідприємствіпосадовіінструкції, щовизначаютькваліфікаційнівимоги? Ні >Низький (1%)
3 Чиздійснюєтьсядокументуванняоперацій задопомогоюелектронноїсистемиобробкиінформації? Так >Нижчесереднього (21%)
4 >Наскількиплиннібухгалтерськікадри? >Повільнаплинність >Низький (4%)
5 >Яківідносиниміж персоналом підприємства й персоналомаудиторськоїфірми? >Відсутнізв’язки -
>Фінансовий стан підприємства
1 Чимаєпідприємстводостатнійобсягоборотнихкоштів? Ні >Вищесереднього (62%)
2 Чимаєпідприємствоможливістьодержатикредити? Так >Вищесереднього (61%)
3 Чизалежитьпідприємство відкількостіпокупців тапостачальників? Так >Нижчесереднього (23%)
4 Чимаютьмісцепорушенняборговихзобов'язань? Ні >Низький (7%)
Характеругод
1 Чиздійснюєпідприємствовеликукількістьпродажів йзакупівель заготівку? Так >Вищесереднього (62%)
2 Чиздійснюєпідприємствовеликукількістьтоварообміннихоперацій? Ні >Низький (4%)
3 Чиздійснюєпідприємствовеликукількістьзовнішньоекономічнихоперацій? Так >Середній (45%)

>Користуючисьшкалоюоцінюванняризиків, котра наведена у табл. 1.3, можнаоцінитисереднійрівеньпідприємницькогоризику,який вданомувипадкуспівпадає ізвластивимризиком йдорівнює 27,7 %.

>Ризикневиявленняпомилокполягає до того, щоаудиторськіпроцедури незавждиможутьвиявитипомилки зазалишками напевномурахунку й запевноюоперацією. Тому вартоприйнятизначенняданогоризику 25%.

>Таблиця 1.3

Шкалаоцінюванняризиків

>Низький 0% - 20%
>Нижчесереднього 21% - 40%
>Середній 41% - 60%
>Вищесереднього 61% -80%
>Високий 81% - 100%

>Завершальнимкроком уоцінюванніаудиторськогоризикуєвизначенняризику контролю віднеефективностісистемивнутрішнього контролю.Адже системавнутрішнього контролю й аудиту незавждифункціонуєефективно, йпомилки, котріможутьтрапитися усистемібухгалтерськогообліку підприємства, могли бутисвоєчаснопопереджені тавиправлені персоналом підприємства. Длявизначенняризику контролюслідвикористатидані табл. 1.4.

>Таблиця 1.4

Тестіперевіркисистемивнутрішнього контролю (наприкладі ВАТ ">ЖЦПК")

>Питання >Варіантвідповіді СтанефективностіСВК >Інформація чидокументи, котрінеобхідноперевірити >Рівеньризику контролю
Чиєвідділвнутрішнього контролю напідприємстві?

а) Так

б) Ні

>Високий (95%) >Положення провідділвнутрішнього аудиту >Низький (5%)
Якаперіодичністьпроведення контролю?

а) Часто

б)Рідко

в)Ніколи

>Вищесереднього (87%) >Актиперевірки >Нижчесереднього (24%)
 >Відповідністьнаявноїдокументаціївимогамчинногозаконодавства?

а)Відповідає

б) Невідповідає

>Вищесереднього (77%) >Документація підприємства >Нижчесереднього (22%)
Чиєефективнимипроцедуривнутрішнього контролю?

а)Ефективні

б)Неефективні

>Вищесереднього (61%) >Актиперевірок >Нижчесереднього (21%)
Чивраховувалисьпопереднірезультатиперевірок довдосконаленнядіяльності підприємства?

а)Враховувались

б)Часткововраховувались

в) Невраховувались

>Високий (85%) >Документація, деврахованірезультатипопередніхперевірок >Низький
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація