Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Обгрунтування необхідності етики аудита


Реферат Обгрунтування необхідності етики аудита

Страница 1 из 2 | Следующая страница
1. Етика аудиту

Формування доказової бази щодо дослідження конфліктним ситуаціям в судових і адміністративних органах має лише відбуватися з урахуванням нормативних актів, а й торкатися сферу етики аудитора, принципів аудиту й діючих правил аудиторську діяльність.

Необхідність кодексу етики поведінки існує головним чином заради професій, які характеризуються підвищеної відповідальністю перед суспільством, і певної специфікою прояви цієї відповідальності. До них належать лікарі, судді, працівники державних служб, співробітники правоохоронних органів прокуратури та деяких інших професії. Не завжди кодекс поведінки сформований як набору наставлянь у тому, як поводитися у різних ситуаціях. Зовсім необов'язково сприймати його як присяги, клятви і аналогічних офіційних зобов'язань.Регламентированний кодекс професійного поведінки призначений насамперед підтримки високої репутації даної професії, її морального іміджу.

Спеціальний кодекс етики поки існують лише професійних бухгалтерів і аудиторів. Необхідність у ньому обумовлена підвищеної відповідальністю зазначених фахівців перед власниками організації (де працюють чи діяльність якої перевіряють), державою, інвесторами, кредиторами, персоналом організації та іншими третіми особами.

Аудитори щорічно перевіряють правильність ведення бухгалтерського обліку, і складання фінансової звітності в багатьох великих і середніх господарських організацій всіх галузей економіки, оцінюють ефективність систем внутрішнього контролю багатомільйонних сум обертів за організаціях різних форм і деяких видів власності. Такі перевірки з оцінкою повинні бути цілком незалежними, об'єктивними, чесними. У цьому необхідно, щоб аудитору вірили і були переконані, що обман і зловживання представникам даної професії у принципі виключаються.

Головні вимоги кодексу етики аудиторів визначено Міжнародної федерацією бухгалтерів. Вони є підвалинами розробки етичних вимог, докладних правив і стандартів поведінки у кожної країни, відбувається аудит. Відповідно до цими вимогами аудитор повинен мати певними фахових знань й умінням, визнавати важливість та сповідувати у роботі високий стандарт моральних цінностей, усвідомлювати свій обов'язок й обов'язки перед суспільством, дотримуватися встановлені правил поведінки.

Дотримання зазначених вимог обов'язково як аудитора, так професійного бухгалтера, що працює за найму у створенні. У той самий час до фахівців із зовнішньому аудиту пред'являється ряд додаткових етичних вимог. До них належать дотримання умов незалежності, додаткових вимог до професійної компетентності, регламентації порядку оплати аудиторських послуг, відносин із бухгалтерами перевірених громадських організацій і іншими аудиторами, особливості реклами й пропозиції послуг.

Приступаючи до перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку, і складання фінансової звітності, аудитори повинні бути вільними від будь-якої залежності чи зацікавленості, яка може бути визнана не сумісної з принципами аудиту. Це стосується і на роботу у здійсненні фінансового обліку, і складання звітності, виконуваної за дорученням клієнтів аудиторськими фірмами чи індивідуальними аудиторами.

Насамперед, повинно бути ніякої фінансової залежність від клієнтів. Необхідно виключити пряме і непрямий що у справах клієнта, взаємне засновництво й те що у спільні проекти, можливість чи факт призначення виборні і штатні посади на перевірених організаціях, надання аудиторам будь-яких послуг і надходження коштів, крім оплати гонорару. Не можна дозволяти, щоб аудитори були залежать від що перевіряє організації через оплату інших послуг (податкове та управлінське консультування, автоматизацію обробки економічної інформації та ін.).

На незалежність професійного бухгалтера можуть впливати особисті та їхні стосунки з керівниками перевіреній організації. Етичні стандарти рекомендують утриматися від перевірки тих організацій, де власники, основні акціонери, виконавчі і фінансові директора є особистими друзями чи родичами керівника аудиторської перевірки чи беруть участь у спільних компаніях.

Питання, який рівень кревності може зашкодити незалежності професійних бухгалтерів відповідно до міжнародних стандартів аудиту, кожна вправі вирішувати сама з національних традицій і соціальних умов. У кожному разі до категорії сімейних відносин, завжди пов'язаних із неприйнятною загрозою незалежності, ставляться відносини, у яких жодна зі сторін на керівному рівні є дружиною (чоловіком), які є утримує дитиною, чи спільно котрі живуть родичем. У деяких країнах ця сама категорія стосунків може бути ширшим і включатимуть синів і доньок, їхніх чоловіків і чоловік, батьків обох сторін і батьків, сестер і любителі братів, зятів і невісток.

Оплата аудиторських послуг (гонорар) по засвідченню правильності ведення бухгалтерського обліку, і складання звітності має залежати від результатів перевірки. Вона визначається переважно часом, витраченим виконання такої перевірки різним складом професійних бухгалтерів. Публічно практикуючі професійні бухгалтери (зокрема аудитори), їх дружини і срібло утримує діти нічого не винні починати з клієнтів товари та більш сприятливі умови оплати, ніж зазвичай. Знаки гостинності і подарунки, які відповідають нормам чемного поведінки у життя, також прийматися нічого не винні.

У відносинах з бухгалтерами перевірених організацій необхідно зберегти принципи професійного партнерства й порозуміння.Аудитор повинен утриматися від професійної критики рівня професіоналізму що працюють у організації працівників обліку, а їм ставиться за провину обов'язок надавати необхідне сприяння зовнішньому аудиту.

2. Завдання 1

Використовуючи дані фінансової звітності, розрахуйте рівень матеріальності і зробіть висновок (з прикладу конкретного підприємства).

Рішення

Аби вирішити даного завдання було проаналізовано бухгалтерський баланс (форма №1) і звіт прибутки і збитках (>форма№2) ТОВ «>Сибиряк» (Додаток 1).

При плануванні аудиту конкретного підприємства аудитору необхідно установити межі суттєвості тих помилок, що у сукупності спотворять бухгалтерську звітність. У цьому аудитор повинен покладатися лише з власне професійне судження.

Принцип суттєвості (матеріальності, значимості) в аудит грунтується в становищі у тому, що існують певні дані фінансової звітності є важливішими, ніж інші, в інформаційному плані. З огляду на інтереси всіх груп користувачів, але приймаючи самостійного рішення про вибір величини суттєвості, аудитор грунтується, що важливість будь-якої помилки чи навмисного спотворенняучетно - бухгалтерських даних залежить від того, наскільки оцінка розсудливого людини,полагающегося таких дані, міг би виявитися зміненої внаслідок впливу цієї помилки чи спотворення.

Отже, суттєвість як категорія аудиту може бути лише відносну величину. Принаймні на етапі планування аудиту матеріальність можливих помилок бухгалтерської звітності можна оцінити лише у частках чи відсотках від будь-якого показника (чи його групи). Надалі, під час аудиторських процедур, відносна величина суттєвості буде трансформуватися на абсолютну шляхом підрахунку суми невиявлених помилок. Під час підведення підсумків перевіркиагрегирование всіх виявлених спотворень дозволить знайти уточнений рівень суттєвості, зазвичай, скоригований проти плановим.

Отже, визначимо рівень матеріальності за видами засобів і джерел за даними бухгалтерського балансу (таблиця 1).

Таблиця 1 Рівень матеріальності за даними бухгалтерського балансу ТОВ «>Сибиряк».

Актив На початок звітного року % до валюти балансу У найгіршому разі звітного року % до валюти балансу
1 2 3 4 5
Основні кошти 5433 17,71 4206 12,92
Довгострокові фінансові вкладення 1970 6,42 1967 6,04
Відкладене податкові активи 7 0,02 4 0,01
Разомвнеоборотние активи 7410 24,15 6177 18,98
Запаси 11798 38,45 12206 37,50
зокрема: сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 2099 6,84 2431 7,47
Витрати в незавершеному виробництві 73 0,24 32 0,10
готову продукцію і товари для перепродажу 9432 30,74 9450 29,03
витрати майбутніх періодів 194 0,63 293 0,90
Податок на додану вартість по придбаним цінностям 1581 5,15 914 2,81
Дебіторська заборгованість (платежі через яку очікують протягом 12 місяців після звітної дати) 9601 31,29 12913 39,67
зокрема покупці, й замовники 8294 27,03 12091 37,14
Кошти 294 0,96 343 1,05
Разом оборотні активи 23274 75,85 26376 81,02
БАЛАНС 30684 100,00 32553 100,00
Статутний капітал 10 0,03 10 0,03
>Добавочний капітал 25498 83,10 19835 60,93
>Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) (5663) 18,46 4263 13,10
Разом Капітал і резерви 19854 64,70 24117 74,09
1 2 3 4 5
Позики і кредити 50 0,16 50 0,15
РазомДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 50 0,16 50 0,15
Позики і кредити 1025 3,34 468 1,44
Кредиторська заборгованість 9755 31,79 7918 24,32
зокрема: постачальники і підрядчики 7764 25,30 6406 19,68
заборгованість перед персоналом організації 434 1,41 544 1,67
заборгованість перед державними позабюджетними фондами 142 0,46 216 0,66
заборгованість із податків і зборів 1128 3,68 752 2,31
інші кредитори 287 0,94 0 0,00
Заборгованість перед учасниками (засновниками) із виплати доходів 0,00 0,00
РазомКРАТКОСРОЧНЫЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 10780 35,13 8386 25,76
БАЛАНС 30684 100,00 32553 100,00

Як очевидно з таблиці 1, найбільша питома вага у валюті балансу на рахунку мають оборотні активи (75,85% початку року й 81,02% наприкінці року). Причому у складі оборотних активів необхідно виділити найважливіші статті – короткострокова дебіторська заборгованість (31,29% і 39,67% початку і поклала край року) і продукція і товари для перепродажу (30,74% початку року й 29,03% наприкінці року). Отже, у складі оборотних активів при аудиторської вибірці на дані статті слід звернути найбільша увага.

У складівнеоборотних активів слід ретельніше перевірити облік основних засобів, оскільки з їхньою частка у залишкахвнеоборотних активів найвища.

У пасиві балансу найважливішими видаються капітал та резерви (з допомогою величезної величини додаткового капіталу – 83,10% і 60,93% початку і поклала край звітний період відповідно), і навіть кредиторської заборгованості, у якій слід докладніше розглянути заборгованість перед постачальниками і підрядчиками (25,3% і 19,68% до валюти балансу початку і поклала край звітний період відповідно).

Отже, у разі планування аудиту й вибірці аудитору потрібно більше часу відвести на перевірку готової продукції і на товарів для перепродажу, дебіторську заборгованість, додаткового капіталу та кредиторської заборгованості.

Таблиця 2 Рівень суттєвості статей прибутків і витрат

Показник За звітний період % до разомдоходам/расходам
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 91436 99,21
Доходи від участі у інших організаціях 185 0,20
Інші операційні доходи 494 0,54
>Внереализационние доходи 48 0,05
Разом доходи 92163 100,00
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг 48999 57,07
Комерційні витрати 34639 40,34
Відсотки до сплати 82 0,10
Інші операційні витрати 418 0,49
>Внереализационние витрати 1726 2,01
Разом витрати 85864 100,00

У таблиці 2 представлені дані про рівню матеріальності прибутків і витрат у межах їх видів. З таблиці 2 слід, що найістотнішими є прибутки від звичайних видів діяльності (99,21% від суми доходів всього) і підлягають ретельнішої і тривалої перевірки.

У складі витрат найважливішими видаються собівартість проданих товарів (57,07% від суми витрат всього) і комерційні витрати (40,34%). Тому, за вибірці і планування на дані статті витрат необхідно виділити більше часу на перевірку.

3. Завдання 2

Під час проведення аудиту касових операцій виявлено, що 16 липня звітного року організацією було виплачено готівкові кошти сторонньої організації за ремонт

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація