Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік і аудит кредітів банку


Реферат Облік і аудит кредітів банку

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Облік й аудиткредитів банку


1.Теоретичні засадиоблікурозрахунків по кредити

1.1Економічнасутність тазначеннякредитів банку

>Діяльність підприємства всистеміринковоїекономікинеможлива безперіодичноговикористаннярізноманітних формзалученнякредитів.

Зекономічногопогляду кредит –це формапозичковогокапіталу (вгрошовій читоварній формах), щонадається наумовах Повернення таобумовлюєвиникненнякредитнихвідносинміж тім,хтонадає кредит, й тім,хто йогоотримує [6; 18].

>Загальноекономічною причиноювиникненнякредитнихвідносинєтоварневиробництво.Підґрунтямфункціонування кредитує рухвартості у сфері товарногообміну, упроцесіякоговиникаєрозрив учасіміж рухом товару й йогогрошовимеквівалентом,відбуваєтьсявідокремленнягрошовоїформивартості відтоварної.Якщо рухтоварнихпотоківвипереджаєгрошовий, топідприємства-споживачітоварів ізнастанням моменту плати них незавждимаютьдостатнікошти, ацеможе спинитинормальний процесвідтворення. Колі рухгрошовихпотоківвипереджаєтоварні, то, напідприємствахнагромаджуютьсятимчасововільнікошти.

>Виникаєсуперечністьміжбезперервнимвивільненням грошей укругообігуоборотнихкоштів йпотребою впостійномувикористанніматеріальних йгрошовихресурсів.

Отже,виникнення йфункціонування кредитупов'язане ізнеобхідністю забезпеченнябезперервногопроцесувідтворення, ізтимчасовимвивільненнямкоштів тільки впідприємств йпоявоюпотреби у яких уінших. При цьомувиникненнякредитнихвідносинзумовлюється не самим фактомрозбіжності вчасівідвантаження товару й його оплати, аузгодженнямміжсуб'єктамикредитнихвідносинумовищодовідстрочки платежу черезукладаннякредитної догоди. Аліобігтоварівє неєдиною причиноювиникненнякредитнихвзаємовідносин.Нинікредитнівідносиниз'являються забудь-якоїекономічної чифінансовоїоперації,пов'язаної ззаборгованістю одного ізучасниківлисоїоперації [10; 150].

>Поряд ізоб'єктивнимпідґрунтяміснуютьспецифічні заподійвиникнення йфункціонуваннякредитнихвідносин, щопов'язані ізпотребою забезпеченнябезперервностіпроцесувідтворення (рис. 1.1).

>Рис. 1.1.Причинивиникненнякредитнихвідносин

Дляпоявикредитнихвідносинпотрібніпевніумови.По-перше,учасникикредитної догоди – кредитор йпозичальник –мають бутиюридичносамостійнимисуб'єктами, котріматеріальногарантуютьвиконаннязобов'язань.По-друге,інтересисуб'єктівкредитної догодиповиннізбігатися.

Для забезпеченнявсьогопроцесувідтвореннятреба,щоб підприємства малінеобхідніоборотнікошти, котрі смердотівикористовують дляпридбанняоборотнихвиробничихфондів.Зістадіївиробничихзапасівоборотнікоштипереходять унезавершеневиробництво, а й уготовупродукцію.Своєючергою, готовапродукція,призначена для продаж,стає товаром йреалізується.Виручка відреалізаціїнадходить нарахунок підприємства [19; 201].

За шлюбомвласнихоборотнихкоштів підприємствазалучаютьбанківськікредити,коштиіншихкредиторів такомерційний (>товарний) кредит. Кредитдаєзмогудоцільнішеорганізувати обороткоштівпідприємств, невитрачатизначнихфінансовихресурсів наствореннязайвихзапасівсировини іматеріалів [22; 415].

Упроцесікредитуванняпідприємствнасампередураховуютьсяіндивідуальніособливостікругообігуїхніхоборотнихкоштів.Особливостііндивідуальногокругообігукоштівпідприємстввиявляються вчасовійрозбіжностіміжвивільненням із оборотувартості вгрошовійформі таавансуваннямкоштів уновий оборот.Такірозбіжностівідбуваютьсяпередусім черезсезонністьвиробництва.Сезонністьвиробництвазумовлює в саміперіодивипереджальнезростаннявиробничихвитратпротинадходженнякоштів йспричиняєдодаткову потребу в коштах понад тих, щоє врозпорядженні підприємства. Уіншіперіодивитративиробництвазменшуються чизовсімприпиняються,збільшуєтьсявихідготовоїпродукції танадходженнягрошовоївиручки,частинаякоївиявляєтьсятимчасововільною [28; 151].

>Такечергуваннязростаннядодаткових потреб у коштах йствореннятимчасововільнихзалишків їхні на того самогопідприємствістворюєреальнеекономічнепідґрунтя длявикористаннякредитів наформуваннявиробничих йоборотнихфондів тапогашення їхнього черезпевний годину.

>Узагаліособливостііндивідуального оборотукоштів підприємствазумовлюютьсябагатьмаоб'єктивними йсуб'єктивними чинниками [31; 180].

Дооб'єктивнихфакторів належати:

­     >галузеваналежність підприємства;

­     характервиробничогопроцесу;

­     >сезонністьвиробництва.

Досуб'єктивнихфакторів належати:

­     >рівеньорганізаціївиробництва;

­     >рівеньорганізаціїзбуту іпостачання;

­     >іншіфактори.

>Розрізняють двавидикругообігукоштів підприємства:відноснорівномірний йпереважнонерівномірний [34; 162].

перший видвластивийпідприємствамнафтової,вугільної,металургійної таіншихгалузейпромисловості. Дляпідприємствцієїгрупихарактернимєнетривалий лаг (>період)міжнадходженням йвитрачаннямкоштів.

Інший видхарактерний дляпідприємствлегкої,харчової,лісовоїпромисловості,сільськогосподарськихпідприємств. Але вонизавждивиникаєпевнаневідповідністьміжвитратами йнадходженнямкоштів відреалізаціїпродукції. Упідприємств ізнерівномірнимкругообігомкоштівдодаткова потреба вкредитіпояснюєтьсясезонністювиробництва,значноютривалістю оборотуоборотнихкоштів.Тривалістьвиробничого циклуможеколиватися відкількохднів (>виробництводеякиххарчовихпродуктів) докількохмісяців й років (>виробництвосільськогосподарськоїпродукції,суднобудування).

>Суб'єктамикредитнихвідносинможуть бутибудь-якісамостійні підприємства.Кредитнівідносинихарактеризуються тім, що їхнісуб'єктамиєдвісторони: одна із них рамкахконкретноїкредитної догодиназивається кредитором,інша –позичальником.Грошові читоварно-матеріальні ціності,витрати чивиконана робота та наданііпослуги,щодо якіукладаєтьсякредитнийдоговір,єоб'єктами кредиту [45; 208].

>Основнимиоб'єктамикороткостроковогокредитування воборотнікоштиє:

–виробничізапаси (>сировина,основні ідопоміжніматеріали,запаснічастини,паливо,інструмент);

–незавершеневиробництво танапівфабрикативласноговиробництва;

–витратимайбутніхперіодів (>сезоннівитрати,витрати наосвоєннявипуску новихвиробів тощо);

– готовапродукція йтовари;

–платіжні тарозрахунковіоперації ізпостачальниками іпокупцями.

Напідприємствахвиникає потреба в кредитах подвиробничізапаси,якщо їхньогорозміриперевищуютьвласнікошти,тобтоякщостворюютьсянаднормативнізапаси.Причиною такихможуть бутисезонністьзавезення,нерівномірна чидострокова постачанняматеріальнихресурсівпостачальниками таін. [62; 301].

>Наднормативнізапасисільськогосподарськоїсировиниєголовнимоб'єктомбанківського кредиту напідприємствах, котріпереробляютьцюсировину йпрацюють сезонно (>цукрові заводі,консервнікомбінати,інші підприємствахарчової талегкоїпромисловості), чистворюютьвеликісезоннізапасисировини нарік,тобто до новоговрожаю [47; 508].

>Наднормативнізапасинезавершеноговиробництва йготовоїпродукціїможутьстворюватися напідприємствах у зв'язку ізприскореннямтемпівзростанняобсягіввиробництва,некомплектністюпостачання,транспортнимиутрудненнямищодовідправленняпродукціїспоживачам,припиненнямвідвантаженняпродукціїспоживачам черезїхнюнеплатоспроможність тощо [59; 315].

Ускладівитратмайбутніхперіодів банкивидаютьпідприємствампозички напокриттясезоннихвитрат,оскільки вперіоди сезонногозменшенняобсягіввиробництва чиміжсезонного простоювитрати навиготовленняпродукціїтимчасово непокриваютьсявиручкою відреалізації. Так,цукровий заводнавіть уперіодміжсезонного простою (>лютий –серпень)потребуєкоштів на: ремонтобладнання,утриманняпостійного персоналу,проведення всіхпідготовчихробіт до сезонуцукроваріння.Цівитративінпокриває зарахунокбанківськихпозичок, арозраховується них ізвиручки відреалізаціїцукру [9; 104].

>Витратамимайбутніхперіодівєтакожвитрати,пов'язані ізосвоєннямвипуску новихвидівпродукції,пусконалагоджувальнівитрати.Якщоцівитратикредитує банк, токредитнихугодахназивається конкретнапродукція йвитративключаються вїїсобівартість [44; 307].

Задопомогоюкредитівпідприємство, колийомутимчасовобракуєвласнихкоштів,можерозрахуватисьзісвоїмипостачальниками [38; 411].

Отже, кредитнеобхідний й дляпідтримуваннякругообігуфондівдіючихпідприємств, щообслуговують процесреалізаціїпродукції.

>Об'єктамидовго – тасередньостроковогокредитуванняєкапітальнівкладення,пов'язані ізреконструкцією підприємства, йоготехнічнимпереозброєнням)упровадженнямновоїтехніки,удосконаленнямтехнологіївиробництва, атакожіншівитрати, щоведуть до збільшеннявартостіосновнихзасобів. До такихкредитів підприємствавдаються,якщовідчувають шлюбвласнихкоштів,призначених націЦілі, асаме:прибутку іамортизаційнихвідрахувань.

>Використаннярізноманітних формкредитування підприємстваприскорює рухгрошових йматеріальнихресурсів тасприяєпідвищеннюефективностіфінансово-господарськоїдіяльності.

>Визначаючипотреби в кредитах, підприємствавиходять ззагальноїпотреби в коштах йнаявності таких.

>Плануванняпотреби вкредиті дляформуванняоборотнихкоштів підприємстваздійснюється у такий спосіб. Напершомуетапірозраховується потреба воборотних коштах уцілому та заокремими напрямами:формуваннявиробничихзапасів,незавершеноговиробництва,готовоїпродукції.

На іншомуетапівизначаєтьсянеобхіднийрозмірзалученнякредитів банку напокриття збільшенняпотреби воборотних коштах. Для цого можнапослуговуватисяформулою [65; 191]:

>К0б =0К – (>0Кпоч+0Кпр –КЗ) (1.1.)

деКОб –необхіднийрозміркредитів, котрізалучаються воборотнікошти;

ОК – потреба воборотних коштах;

>ОКпоч –власніоборотнікошти на вушкоперіоду;

>ОКпр –поповненняоборотнихкоштів зарахунокприбутку підприємства;

>КЗ –зменшеннякредиторськоїзаборгованості.

>Потреба підприємства в кредитах подінвестиційніпроективизначається напідставіінвестиційноїпрограми заокремимиетапамиїїреалізації та ізурахуваннямвласнихджерелфінансування.Власнікошти дляфінансуванняінвестиційнихпрограмскладаються ізамортизаційнихвідрахувань,частиниприбутку, ЯкаСпрямовується нареконструкцію,технічнепереоснащення,новебудівництво.

>Післяпроведеннярозрахунківпотреби підприємства вкредитних ресурсахвизначаютьперіод їхнізалучення.Періодзалученнякредитів –це годину із моментунаданнябанківського кредиту до моменту йогоповногопогашення тавиплативідсотків закористування.Періодзалучення кредитувстановлюється банком [7; 81].

Убанківськійпрактиці дляз'ясуваннярозмірів кредитувикористовується метод, колипозичкавидається надповномуобсязі, а й замінусомпевноїчастини увідсотках дозаявленоївеличини кредиту.Ця величина для шкірного підприємстваможе бутирізною ізогляду на йогокредитоспроможність йрівеньризикукредитування.

Уданійроботірозглядаєтьсяагропромисловепідприємство АФ «Україна», що дляреалізаціїінвестиційного проекту ізоновлення тамодернізаціїобладнання, якуобґрунтованомаркетинговимидослідженнямипідтверджуючимидоцільність збільшенняобсягіввиробництва тареалізаціїпродукціїпоруч іззростаннямякіснихпоказників,залучилодовгостроковий кредит увідповідності докредитної догоди (>Додаток 1) та ізметою забезпеченнянаявностіоборотнихкоштів удостатньомурозмірі у 2008роцізалучалокороткостроковий кредит увідповідності до догоди (>Додаток 2).

>Доцільністьзалученнядовгострокового кредиту всумі 1000тис.грн. нап'ять роківобґрунтовуваласянаступним чином (>таблиця 1.1):


>Таблиця 1.1.Економічнаефективністьінвестиційнихпроектів

>Показник Формуларозрахунків >Період пороках 1-їінвестиційний проект 2-їінвестиційний проект
Методикарозрахунку Результат Методикарозрахунку Результат

1

2

3

4

5

6

7

>Вихіднідані
1)Обсягінвестицій (>залученогокапіталу,тобто 70%вартості проекту), тис. грн. 1000 1200
2)Періодексплуатації, рокта 5 4
3)Прийнятадисконтна ставка, % 12 15
4)Прибуток порокахреалізації завиключенням торбнарахованихвідсотків закористування кредитом, тис. грн.
1-їрік 200 300
2-їрік 300 500
3-йрік 400 400
4-йрік 400 400
5-їрік 400
5)Річна сумаамортизації 10 15
6)Ліквідаційнавартість (сума) 450 410
>Розрахунокефективностіінвестиційнихпроектів
7)Грошовийпотік >Прибуток +Амортизаційнівідрахування

I

II

III

>IУ

У

200+10

300+10

400+10

400+10

400+10+450

210

310

410

410

860

300+15

500+15

400+15

400+15+410

315

515

415

825

>РАЗОМ: 2200 2070
8)Поточнавартість копійчаного потоку врезультатідисконтування

п.7/(1+п. 3)n

I

II

III

>IУ

У

(210/1,12) (310/1,122) (410/1,123)

(410/1,124)

(860/1,125)

187,50

247,13

291,83

260,56

487,99

(315/1,15) (515/1,152) (415/1,153)

(825/1,154)

273,91

389,41

272,87

471,70

>РАЗОМ: 1 475,01 1 407,89
9)Чистий приведень дохід п. 8 – п. 1 1475,1–1000 475,1 1407,89–1200 207,89
10)Індексприбутковості п. 8 / п. 1 1475,1/1000 1,48 1407,89/1200 1,17

11)Періодокупності

(п.1*n)/п. 8 (1000*5)/ 1 475,01 3,39 (1200*4)/ 1 407,89 3,41
12)Внутрішня нормаприбутковості При п.8=п. 1

(>210/х) +(>310/х2) +(>410/х3)

+(>410/х4)

+(>860/х5)

– 1000

= 0

>Х=1,26

(>315/х) +(>515/х2) +(>415/х3)

+(>825/х4)

-1200

= 0

>Х=1,22
13) 13)Збільшенняприбутковості п. 12 – п. 3 0,26–0,12 0,14 0,22–0,15 0,07

Напідставівиконанихрозрахунківприходимо донаступних з висновками:

>Загальна сума копійчаного потоку по 2-го проектутрохиперевищуєцейпоказник по 1-му проекту.Проте, вартоврахувати, що по 2-го проектутермін Поверненнякапіталу увиді копійчаного потоку понад однієюрік,чимцейтермін по 1-мупроекті.

Урезультатіпроведеннядисконтуваннявизначенапоточнавартість копійчаного потоку, щозначновищемайбутньої: по 1-му проектупоточнавартістьскладає 67%майбутньої (100*(1 475,01/2200)), а, по 2-го проектупоточнавартістьскладає 68%майбутньої (100*(1407,89/2070)).Більшрізкезниження реального копійчаного потоку по 2-го проекту порівняно ізпершимвикликановідмінністюдисконтнихмножників (15%проти 12%), щоможе привести допідвищенняризику йзменшеннюліквідності.Крім того, вартоврахувати, що в іншомувипадку однієюрікзбільшенийперіоддисконтування, а ізвіддаленнямтерміну Повернення вложеннихкоштівїхня реальнаціназменшується.

>Чистий приведень дохід для 1-говаріантаскладає 475,1тис.грн., а 2-го проекту – 207,89 тис. грн.Проте,абсолютнізначення цогопоказника нерозкриваютьповноїкартини, борозглядаютьсярізнітерміниексплуатаціїоб'єктів. Поіндексуприбутковостіпершийваріантпревалює над іншим (1,48 > 1,17).

>Аналізуючиперіодокупностівитрат покожномуваріанту, можназробитивисновок, що 1-їінвестиційний проект окупитисяшвидше порівняно із2-имваріантом – на 0,02 (3,39–3,41) рокта.

>Визначеннявнутрішньоїнормиприбутковості даломожливістьрозрахуватимінімальнийкоефіцієнтприбутковості (чипорігбеззбитковості),тобто норму дисконту, приякійчистий приведень дохід якщодорівнюватинулеві.Порівнюючицю норму іздисконтними ставками покожному проекту, можнаустановитирівеньприбутковості шкірноговаріанта.Чимнижчої якщо реальнапроцентна ставка відрозрахункової, тім понадприбутковими будутьінвестиції. Упершомуваріантірозрахункова нормаскладає 26%, тоді як реальнадисконтна ставка – 12%,тобторізницяскладає 14%. У іншомуваріантіцерозходженнянабагато менше йскладає 7% (22,00–15,00), ацесвідчить, щодругийваріант болееблизький дограниці, заякоїреалізаціяінвестиційного проектуможе бутизбитковою йнеефективною.

>Підсумовуючирезультативиконаногоаналізу,констатуємо, що 1-їінвестиційний проект болеевигідний йефективний як порозміру чистогоприведеного прибутку ііндексуприбутковості, то й поперіодуокупності.Цейваріантмаєбільший запасщодонормиприбутковості.

>Доцільністьзалученнякороткострокового кредитуобґрунтовувалася увідповідності доформули 1.1:

ОК – потреба воборотних коштах – заданими планового відділенняскладає 1432,06 тис. грн.;

>ОКпоч –власніоборотнікошти на вушкоперіоду (станом на 01.01.2008 р. ф. 1 стор. 380 – ф. 1 стор. 080=1271,0тис.грн.);

>ОКпр –поповненняоборотнихкоштів зарахунокприбутку підприємства заданими планового відділенняскладає 2682,86тис.грн.;

>КЗ –зменшеннякредиторськоїзаборгованості (ф. 1 стор. 620=2621,8тис.грн.)

>К0б =0К – (>0Кпоч+0Кпр –КЗ)=1432,06 – (1271,0+2682,86+2621,8)=100тис.грн.

1.2Види йформибанківськихкредитів та порядок їхнінадання

>Кредити, що їхніможутьотримати підприємства,класифікуються за такимиознаками [24; 57]:

– за кредиторами;

– формами та видами;

–метоювикористання;

–терміномнадання;

–забезпеченням;

– порядкомнадання.Кредиторамипідприємствможуть бути:

– банки таспеціалізованіфінансово-кредитніінститути (>банківський,лізинговийкредити);

– підприємства (>комерційний кредит);

– держава (>державний кредит,якийнадається черезуповноважені банки);

–міжнародніфінансово-кредитніустанови (>відкриттякредитнихліній черезуповноважені банки).

>Форми тавидикредитівзображено на рис. 1.2 [39; 42].

>Рис. 1.2.Форми тавидикредитів, щонадаютьсяпідприємствам

З малюнка видно, щокредитибувають такихвидів:

­     >банківський;

­     >комерційний;

­     >державний;

­     >лізинговий.

>Банківський кредит –цеекономічнівідносиниміж кредитором тапозичальником із приводунаданнякоштів банкомпідприємству наумовахстроковості,платності, Повернення,матеріального забезпечення,цільовоїспрямованості.Банківський кредитнадаєтьсясуб'єктамгосподарювання всіх формвласності наумовах,передбаченихкредитним договором [43; 31].

>Комерційний кредит –цеекономічні,кредитнівідносини, котрівиникаютьміжокремимипідприємствами [54; 18].

>Державний кредит –цеекономічні,кредитнівідносиниміж Державою тасуб'єктамигосподарювання [63; 35].

>Лізинговий кредит –цевідносиниміжсуб'єктамигосподарювання, котрівиникають уразіорендуваннямайна (>майновий кредит чилізинг-кредит) [70; 15].

>Банківський тадержавнийкредитинадаютьсяпідприємствам угрошовійформі,лізинговий такомерційний – утоварній.Банківський тадержавнийкредитипогашаються вгрошовійформі.Комерційний кредиттакожповертаєтьсяпереважно вгрошовійформі. Уперіодстановленняринковихвідносинможлива йогосплата як утоварній, то й узмішаній формах (>товарній йгрошовійодночасно).Лізинговий кредитможепогашатись угрошовій,товарній тазмішаній формах.

>Слідзазначити, щотрадиційно вкраїнах ізрозвинутоюринковоюекономікоюфакторингові талізинговікредитніпослугипідприємствамнадаютьсяпереважноспеціалізованимифінансово-кредитнимиінститутами –факторинговими талізинговимикомпаніями.

У Українікредитніпослуги увиглядіфакторингунадають лишекомерційні банки.Лізинговіпослугинадаютьпереважнолізинговікомпанії. У зв'язку ізцимлізинговий кредитумовновіднесено догрупинебанківськихкредитів.

>Залежно від метивикористаннярозрізняютькредити, щоспрямовані нафінансування:

­     >оборотнихкоштів;

­     >основнихзасобів.

>Підприємствомаєможливістьотримуватикредити напридбаннятоварно-матеріальнихзапасів,обладнання,іншихактивів,розширення тамодернізаціювиробничихпотужностей,викуп окремихвиробничихкомплексів чицілихпідприємств.

Затерміномнаданнярозрізняютькороткострокові (до 1 року);середньострокові (до 3 років) тадовгострокові (понад 3 рокта)кредити [78; 9].

>Короткостроковікредити підприємстваможутьотримувати вразіфінансовихтруднощів, котрівиникають у зв'язку ізвитратамивиробництва таобігу, незабезпечениминадходженнямикоштів увідповідномуперіоді.Термінкороткострокового кредиту одного року.

>Середньостроковікредити (від одного дотрьох років)надаються напоточнівитрати, оплатуобладнання тафінансуваннякапітальнихвкладень.

>Довгостроковікредити (понад три рокта)можутьнадаватися дляформуванняосновнихфондів.Об'єктамикредитуванняможуть бутикапітальнівитрати нареконструкцію,модернізацію,розширення ужедіючихосновнихфондів,новебудівництво,приватизацію такорпоратизаціюпідприємств тощо.

>Залежно від забезпеченнякредитиподіляють на 2групи [83; 12]:

­     >забезпечені;

­     >бланкові.

>Забезпеченікредитигарантуютьсяпевними видамиактивів, асаме [8; 14]:

­     >нерухомістю;

­     >ціннимипаперами;

­     >товарно-матеріальнимицінностями;

­     >дебіторськоюзаборгованістю тощо.

>Забезпеченнякредитівможетакожздійснюватись:майновими правами, правамипідприємств наінтелектуальнувласність, землю;гарантіямибанків;коштами чи майномтретьої особини;іншимзабезпеченням (поручництво,свідоцтвостраховоїкомпанії).

У Україні як забезпечення кредитувикористовують в основномутоварно-матеріальні ціності танерухомість.

>Кредити, що їхнінадають банкипідприємствам под заставудержавнихціннихпаперів,називаютьсяломбардними. Умірурозвиткуринкудержавнихціннихпаперівзначення цого кредиту вдіяльності українськихпідприємствзростатиме.

>Бланковікредитиотримують лишефінансовостійкі підприємства на короткийтермін (1–10днів). Увітчизнянійпрактицівикористаннябланковихкредитівобмежене.

Порядокнадання кредитупередбачаєтаківидипозичок [23; 101]:

­     >прямі;

­     >консорціуми;

­     >позичкиучасті.

>Наданняпрямихпозичокпередбачаєкредитування підприємствабезпосередньо одним кредитором.

>Консорціумніпозичкинадаються тоді, колипідприємству-позичальникупотрібнікошти вобсязі,який неможе бутизабезпечений одним кредитором. У цьомуразікількакредиторівоб'єднуються, йкожен із нихнадаєчастинузагального кредиту.

Уконсорціумнійугодіможутьбрати доля не лишекількабанків, а ікількапідприємств-позичальників, якістосуєтьсяконкретнийкредитний проект.

>Підприємство-позичальник, щобажаєотримати кредит у великомурозмірі,можесамостійновизначити банк,якийбере у собізобов'язання ізорганізаціїбанківськогоконсорціуму тавиконанняфункцій головного банку вкредитнійугоді. якзвичайно,головним банкомстає один із великихбанків, котрімаютьдосвідпроведеннявеликомасштабнихкредитнихоперацій.

Дляотриманняконсорціумного кредитупідприємство-позичальникготує йподає головному банку, як заведено,такуінформацію [37; 212]:

1)клопотання проотримання кредиту ззазначенням характерудіяльності,фінансового стану підприємства;

2)дані про мітку таспрямованість кредиту,терміннадання,періоди йогопогашення;

3)техніко-економічнеобґрунтування проекту;

4)іншідокументи,потрібні дляприйняттярішення прокредитування.

>Кредитнівзаємовідносиниміжконсорціумом тапідприємством-позичальникомрегулюютьсякредитноюугодою, якоїпідписуютьусіучасники.

>Головний банкакумулюєкоштибанків-учасників йкредитуєпідприємствовідповідно докредитної догоди.

Занастаннястроківпогашеннязобов'язаньпідприємствоповертає кредиторам не лишепозиченікошти тавідсотки за кредит, а івідшкодовує усівитрати,пов'язані ізорганізацією таздійсненнямкредитноїоперації утійсумі та рядках, котріобумовлені в кредитномудоговорі.

>Позичкиучасті – банкипередають (>перевідступають)частинипозичкиіншим кредиторам.Домовленість протакупозичку можнаукластинавіть безвідомапідприємства-позичальника.

У зв'язку ізнизькоюкредитоспроможністюбільшості українськихпідприємств увітчизнянійпрактиціпозичкиучасті непрактикуються.

>Нинінайпоширенішим виглядом кредитуєбанківський. За такогокредитуванняпідприємствовиступає лише вроліпозичальника.

>Банківський кредиткласифікують за такимиознаками [51; 20]:

1)цільовеспрямування;

2)термін кредиту;

3) видвідсоткової ставки;

4) валюта кредиту;

5)видиобслуговування.

>Залежно відцільовогоспрямування кредитможенадаватися:

­     нафінансування обіговогокапіталу;

­     >фінансування основногокапіталу;

­     >викупприватизованого підприємства.

>Чиннеукраїнськезаконодавствозабороняєнадаватипідприємствамкредити напокриттязбитків відгосподарськоїдіяльності, наформування й збільшеннястатутнихфондівбанків таіншихгосподарських товариств.

>Відповідно добанківської практики неможутьотриматикредити підприємства [60; 72]:

­     >проти які порушенесправу пробанкрутство (>крімкредитуваннязаходівфінансовоїсанації);

­     подукладені нимиконтракти, котрі непередбачаютьзахиступозичальника відможливихвтрат,пов'язаних ззатримками у постачанняхтоварів;

­     коли смердотімаютьпростроченузаборгованість заранішенаданими кредитами.

>Залежно відтермінурозрізняють:короткостроковий,середньостроковий йдовгостроковийкредити.

>Залежно відвідсоткової ставки підприємстваможутьодержуватикредити ізплаваючою йфіксованоювідсотковоюставкою.

>Позички ізфіксованоювідсотковоюставкоюпідприємствамнадаютьсяпереважно за умівстабільноїекономіки.Інодітакіпозичкипідприємствоможеотримати і за умівінфляції, але й лише надуже короткийтермін. Заекономічноїнестабільностіпідприємствам, якзвичайно,надаютьсяпозички ізплаваючоювідсотковоюставкою. Ставки за такимипозичкамизалежать відвартостізалучених банкамиресурсів,офіційноїоблікової ставкиНаціонального банку України.Підприємствапереважнонамагаютьсяотримати в російських банкахпозички ізфіксованоювідсотковоюставкою.

>Підприємстваможутьодержувати в російських банкахкредити як унаціональній, то й віноземнійвалюті. Дляодержаннякредитів уіноземнійвалюті відіноземнихкредиторівпідприємствомуситьзареєструвати кредит у НБУ [55; 180].

>Кредитування віноземнійвалютімаєособливість, котраполягає втім, щопрогнозованінадходження внаціональнійвалюті, якідостатньо длякупівлііноземноївалютисьогодні, неможутьуважатисянадійнимджереломпогашення кредиту,боможливізміни валютного курсу. Тому прогнозгрошовихпотоків підприємстваздійснюється віноземнійвалюті.

Банквидаєпідприємствупозички віноземнійвалюті, як й внаціональній, лишеякщо в підприємства немаєпростроченоїзаборгованості заранішевиданимипозичками,незалежно від цього уякійвалюті їхнього було бнадано.

Кредит віноземнійвалютіможе бутивикористанийпідприємством нафінансуваннякапітальнихвкладень,придбанняобладнання,сировини,матеріалів. В частности,підприємствоможепередбачатичастковевикористаннявиданого кредиту натакіцілі [72; 60]:

­     оплатакомісійних завиконання банкомплатежів чиіншихоперацій ізвалютою, котріздійснюютьсявідповідно до кредитного договору підприємства ізіноземноюфірмою;

­     оплатавитрат навідрядженняпрацівників підприємства за кордон умежахустановленихнормативів, колинеобхідністьвідрядженьпідтверджується контрактом;

­     >сплатамита,страхових тамитнихвнесків, котрівстановленікраїною-експортером йвіднесені заумовами контракту наімпортера;

­     оплататранспортнихвитрат умежахчиннихтарифів чи документальнопідтвердженихвитрат натранспортуванняекспортноїпродукції;

­     оплатаімпортнихконтрактів;

­     оплатавитрат навнутрішньомуринку України способомконвертації внаціональну валюту.

>Часом банкивідмовляютьпідприємству увидачікредитів уіноземнійвалюті. Так, банкможевідмовитипідприємству впозичці дляспекулятивнихоперацій,оскількитакіопераціїмаютьзависокийрівеньризику.

>Підприємстваможутьотриматирізноманітнівидикредитів тапослуг кредитного характеру (рис. 1.3) [48; 61].

>Строковий кредит –це кредит,якийнадаєтьсяцілкомвідразу послеукладеннякредитної догоди.Вінпогашається чиперіодичнимивнесками, чиодноразовимплатежемнаприкінцітерміну.

>Кредитналінія –цезгодабанку-кредиторанадати кредит умайбутньому врозмірах, котрі неперевищуютьзаздалегідьобумовленоїсуми запевнийперіод години безпроведеннядодатковихспеціальнихпереговорів [29; 40].


>Рис. 1.3.Банківськеобслуговування підприємства

>Кредитналініявідкривається, як заведено, нарік, але йїї можнавідкрити і накоротшийтермін.Відкритакредитналініядаєзмогуоплатити зарахунок кредитубудь-якірозрахунковідокументи,передбаченікредитноюугодою, щоукладаєтьсяміжпідприємством та банком.Протягом рядок діїкредитноїлініїпідприємствоможебудь-колиодержатипозичку бездодатковихпереговорів із банком таінших формальностей.Проте за банкомзберігається правовідмовитипідприємству увидачічерговоїчастинипозички вмежахзатвердженоголіміту,якщо банквиявитьпогіршанняфінансового станупозичальника,невиконання умівкредитної догоди. Черезцекредитнулініювідкриваютьпідприємствамзістійкимфінансовимстановищем тадоброюрепутацією. Напрохання підприємстваліміткредитування можнапереглядати.

>Розрізняють двавидикредитнихліній:сезонну (>невідновлювальну) йпостійновідновлювальну.Сезоннукредитнулініювідкривають заперіодичного шлюбуоборотнихкоштів,пов'язаних зсезонністювиробництва чи ізнеобхідністюствореннязапасівтоварів наскладі.Такулініюможе бутивідкрито,наприклад,цукровому заводу дляформуваннязапасівцукровихбуряків чиовочевійбазі дляствореннязапасівовочів взимку.Кредитиовочевійбазі йцукровому заводупогашаються зарахуноквиручки відреалізаціїпродукції.Погашенняборгу івідсотківздійснюєтьсяодноразовимплатежем. Уразівідкриттясезонноїкредитноїлінії банк вобов'язковому порядкувимагає від підприємства забезпечення.

>Відновлювальнукредитнулініюможе бутивідкритопідприємству тоді, коли воно тавідчуває постійна шлюбоборотнихкоштів длявідновленняпроцесувиробництва взаданомуобсязі [21; 93].

>Відновлювальнакредитналінія, як правило,надається натермін,який одного року.Особливістьвідновлювальноїкредитноїлініїполягає втім, щопідприємство,погасившичастину кредиту,можеодержатинову суму, але й вмежахвідповідноголіміту іперіоду діїкредитної догоди. У зв'язку ізцимпідприємствомаєзаставити банкуосновніфонди чинадатиякесьінше забезпечення.

>Нинікомерційні банки Українивідкриваютькредитнілінії, якзвичайно,сільськогосподарськимпідприємствам,підприємствампереробнихгалузей народногогосподарства,торговельнимпідприємствам.

>Овердрафт –короткостроковий кредит, що йогонадає банкнадійномупідприємству понадзалишок йогокоштів напоточномурахунку (вмежахзаздалегідьобумовленоїсуми) черездебетування його поточногорахунка [36; 240].

Для підприємства вкомерційному банкуможе бутивідкритийспеціальнийрахунок –контокорент – Єдинийрахунок, наякомувраховуються усіоперації підприємства. Наконтокорентномурахункувідображуються, із одного боці,погашення кредиту банку таіншіплатежі надоручення підприємства, із іншого –кошти, котрінадходять накористь підприємства (>виручка відреалізаціїпродукції,наданий кредит таіншінадходження).Контокорент –цепоєднанняпозичковогорахунка ізпоточним, йвінможе матірдебетове такредитове сальдо.

>Підприємству-позичальнику банквідкриваєконтокорентнийрахунок засхемою,зображеною на рис. 1.4 [50; 180].

>Підприємствоможе підгримуватикомерційнівідносини ізбагатьма партнерами, й вньогопостійновиникаютьгрошовізобов'язання тавимоги. Банкбере у собіздійсненнярозрахунків запоточнимивимогами йзобов'язаннями підприємства й ізцієюметоювідкриваєйомуконтокорентнийрахунок.Грошовізобов'язання, котрімаєпідприємство,можуть годиноюперевищувати йогофінансовіможливості. У зв'язку ізцимвиникає потреба вотриманніконтокорентного кредиту.

>Якщопідприємствовикористовуєконтокорентний кредит беззгоди із банком чивиходить завстановленімежі кредиту, тоцючастину кредитуназиваютьтерміном «овердрафт» [66; 71].

За кредитового сальдоконтокорентногорахунка банк завикористані нимкоштисплачуєпідприємствувідсотки, як водитися, урозмірі ставкивклади дозапитання. За дебетового сальдо,навпаки,підприємствосплачує банкувідсотки врозмірі,передбаченомукредитноюугодою (рис. 1.5) [82; 43].

>Рис. 1.4. Порядоквідкриттяконтокорентногорахунка

>Рис. 1.5.Механізмконтокорентногокредитування


>Відкриваючиконтокорентнийрахунокпідприємству, банквизначаєліміт кредиту (>певний відсоток віднадходжень напоточнийрахунок підприємства),якийможе бутипротягом рокупереглянутий зазгодоюсторін.Ліміткредитуванняможе бутизбільшений, як правило, не більше, ніж на 30%,якщопідприємствопереконає банк такерішення (>плановане збільшенняобсягіввиробництва тощо) [30; 211].

>Ліміт кредиту законтокорентнимрахункомзалежить відрозмірунеобхідного кредиту,можливості підприємствапогашати його,щоденногообсягуреалізаціїпродукції,міридовіри

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація