Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Методи бухгалтерського обліку


Реферат Методи бухгалтерського обліку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Методи бухгалтерського обліку

       Метод бухгалтерського обліку - сукупність засобів і прийомів, з допомогою яких пізнається предмет (об'єкти) бухгалтерського обліку. Він дає змогу вивчити явища рухається, зміні, взаємозв'язок харчування та взаємодії. Метод бухгалтерського обліку залежить від предмета обліку, тобто. розкритих і контрольованих об'єктів, і навіть поставлених перед урахуванням завдань і що висуваються до нього вимог. Тому метод не можна розглядати, як щось застигле. Зміна економічних відносин, розвиток науково-технічного прогресу пред'являють нові вимоги до бухгалтерського обліку, але це викликає зміна прийомів та способів.    

       Наприклад, застосування ЕОМ призводить до вдосконаленню способів спостереження, контролю та реєстрації господарських операцій, знімання інформації. Зміст методу бухгалтерського обліку випливає з його суті Доповнень і особливостей бухгалтерського обліку.

            Метод бухгалтерського обліку включає у собі такі кошти та прийоми, які заведено називати елементами методу бухгалтерського обліку:

· документація і інвентаризація,

· оцінка та калькуляція,

· рахунки і подвійна запис,

· баланс і звітність.

       Документація - письмове свідоцтво про досконалої господарської операції або про праві її вчинення. Кожна господарська операція оформляється документами. Документ служить як основою фіксування операцій, а й способом первинного спостереження та реєстрації їх. Документація служить цілям контролю, можна буде проводити документальні перевірки, забезпечує схоронність майна.

      Інвентаризація - спосіб перевірки відповідності фактичного наявності господарських засобів у натурі даним обліку; елемент методу бухгалтерського обліку — засіб спостереження та наступної реєстрації явищ і операцій, неотраженных первинної документацією в останній момент їх здійснення. Тому інвентаризація є доповненням документації.

           Документація і інвентаризація є прийомами первинного контролю над об'єктами бухгалтерського обліку.

         Оцінка - спосіб, з допомогою якого господарські кошти отримують грошовий вираз. Оцінка господарських коштів кожного господарюючого суб'єкту виходить з їхньою фактичною собівартості. Цим досягається реальність оцінки.

         Для керівництва господарськими процесами потрібно знати всі затрати, пов'язані зі своїми здійсненням. У цьому обчислюється як величина кожного виду витрат, а й загальна їх сума, належить певному об'єкту, тобто. обчислюється собівартість врахованих об'єктів. Собівартість об'єктів обліку обчислюється з допомогою калькуляції, використовуваної контролю за величиною витрат.

          Для постійного контролю над господарськими процесами підприємства, станом засобів і джерел освіти необхідно все господарські операції враховувати безперервно за окремим стадіям, соціальній та розрізі окремих груп, і видів господарських коштів. У бухгалтерський облік таке відбиток господарських засобів і процесів виробляється шляхом контролю над змінами, що відбуваються з різними видами майна, і джерелами його освіти, над усіма витратами, виробленими у цьому чи іншому господарському процесі.

           Економічна угруповання об'єктів бухгалтерського обліку, що дозволяє отримувати про неї показники, необхідних поточного контролю над господарської діяльністю, забезпечується також системою рахунків. Необхідність в рахунках пояснюється лише тим, що дані, що у документах, дають лише розрізнену характеристику об'єктів обліку.

          Рахунки у бухгалтерському обліку дозволяють виробляти угруповання і реально отримувати узагальнені характеристики об'єктів обліку.

Віддзеркалення господарських операцій на системі рахунків здійснюється за допомогою подвійного запису, сутність якої у взаємопов'язаному відображенні різних явищ, що викликаються господарськими операціями.       

         Наприклад, на рахунках бухгалтерського обліку процес надходження на підприємство куплених матеріалів ув'язується зі витрачанням коштів, сплачених продавцю цих матеріалів. Такий спосіб записів розкриває економічне зміст, дозволяє глибше вивчати господарську діяльність підприємств.

          Контроль за всієї сукупністю об'єктів у бухгалтерському обліку виробляється шляхом зіставлення господарських коштів із джерелами етапі їх утворення. Таке зіставлення називається балансового узагальнення. Балансовое узагальнення характеризується рівністю загального обсягу видів засобів і суми джерел освіти. Рівність це зберігається постійно. Балансовое узагальнення дозволяє здійснювати суворий контролю над наявністю та використанням коштів будь-якого господарюючого суб'єкту.

            Результати господарську діяльність, і навіть конкретизація окремих показників балансу зберігають у звітності. Бухгалтерська звітність - єдина система інформації фінансове становище господарюючого суб'єкту за певний період. До звітності, як елементу методу бухгалтерського обліку, пред'являється низку вимог:

· достовірність

· цілісність;

· порівнянність;

· послідовність;

· звітний період;

· оформлення.

      У цьому курсової роботі ми докладніше розглянемо метод документації і первинний облік.

Документи повинні складатися чітко, розбірливо з допомогою ручний записи, із застосуванням пишучої машинки чи обчислювальної техніки. Кожен документ може бути заповнений обраним способом від початку остаточно. Для документів, зазвичай, використовуються типові форми, изготавливае ті; вигляді бланків, зразки яких затверджені Держкомстатом РФ.

Що зробити, якщо допущено помилку у первинному документі?

       Можна застосувати спосіб негативною, чи сторниро вочной, записи. У цьому помилкова запис повторюється червоними чорнилом чи стандартним кольором (синій, чорний) з висновком їх у прямокутну рамку. Крас ный колір чи прямокутна рамка анулюють ошибоч ную запис, після чого робиться правильна запис;

Можна закреслити неправильно написану суму однієї рисою. З неї зробити правильну запис із зазначенням дати виправлення і підписом бухгалтера- При необходи мости складається довідка, розкриває виправлення і причину помилки. Такий спосіб виправлення називається корректурным.

        У касових і банківських документах ніяких виправлень, підчищень, виправлень не має. Для правильне упорядкування документа необхідно:

заповнювати документ на бланку (за його відсутності — чистою аркуші папери) ручкою, на пишучої машинці чи із застосуванням ПЕОМ; 

· суворо дотримуватися встановленої форму і реквізити до кумента;

· точно викладати зміст документа;

· чітко й розбірливо писати і цифри;

· незаповнені прогалини у бланку документа прочеркивать;

· суму грошових документах вказувати цифрами і про писью;

· постачати документ необхідними чіткими подпи сями із зазначенням посад осіб, котрі підписали документ.

       Бухгалтерські документи поділяються за призначенням, способу відображення господарських операцій; місцеві складання, способу охоплення операцій.                             

За призначенням документи поділяються на розпорядницькі, виправдувальні (виконавчі), комбіновані і документи бухгалтерського оформлення.

      Распорядительные документи містять наказ, розпорядження чи дають підстави скоєння операції (платіжного доручення, доручення, розпорядження проведення інвентарі зации та інших.). Ці документи не підтверджують факту скоєння операції, і є підвалинами відображення їх у обліку,

        Виправдувальні документи оформляють вже досконалу операцію (інвентаризаційна опис, різні акти та інших...) і служать основою відображення господарської операцій на обліку,

       Комбіновані документи містять розпорядження і водночас оформляють вже досконалу операцію (прибуткові витратні касові ордера, накладні та інших.). Використання в обліку комбінованих документів скорочує їх загальне твердження кількість, прискорює обробку та зменшує витрати підприємства для закупівлі документів.

       Документи бухгалтерського оформлення складаються й закони використовують потреб бухгалтерії (довідки помилки, виявленні в дисконтних записах, розрахунок реалізованої торгової надбавки та інших.).   

         По способу відображення господарських операцій документи поділяються на первинні і зведені,        

       Первинний документ складається в останній момент скоєння операції, і є першою свідченням господарської операції (накладні, касові ордера, акти та інших.). Їх назва залежить від того, що вони служать основою первинного етапи у обліку.

      Зведений документ складається виходячи з первинних документів і майже узагальнює відомості, які у них (товарні, касові звіти та інших.), що дозволяє здійснювати контроль; збереженням тих матеріальних цінностей і надходження коштів.

        Сводные документи поширені на практиці бухгалтерського обліку, оскільки вони скорочують кількість записів і спрощують і полегшують дисконтну роботу.

За місцем складання документи поділяються на внутрішні і його зовнішні.

Внутрішні документи складаються і мають юридичної чинності лише з саме підприємство (платіжна відомість, інвентаризаційна опис та інших.).

    Зовнішні документи надходять на підприємство з інших підприємств (рахунок-фактура, товарно-транспортная накладна та інших.),

    По способу охоплення операцій первинні документи поділяються на разові, накопичувальні і группировочные.

      Разові документи оформляють одну господарську опера цию (наряд працювати).

      Накопичувальний документ відбиває однорідні разові операції в послідовності порядку їхнього складання. Накопичувальні документи (чьные відомості зазвичай заводяться для запис у них разових документів мають у протягом певного періоду. Накопичувальні ве домости складаються по приходу матеріалів складу, витраті . натериалов зі складу, по приходу грошей до касу та інших. Использова ние цих документів скорочує кількість документів мають у обороті підприємства, прискорює процес документального оформлення “рації і скорочує витрати на ведення бухгалтерського обліку.

Группировочным вважається документ, де відбивається інформації з однорідних разових документів, згрупований ных за тими або іншим суб'єктам видам матеріалів, витрат і. т. буд.

Бухгалтерська обробка документів

    Усі до запис їхніх за рахунками попередньо мали бути зацікавленими оброблені. Вирізняють такі етапи обработ кі бухгалтерських документів.

1. Перевірка документів:

• перевірка дотримання форми, реквізитів;

• перевірка законності скоєння операції;

• арифметична перевірка.

2. Таксировка (виявляється у перекладі натуральних измери телей в грошові).

3. Гашение.

4. Угруповання документів по однорідним ознаками (по касі, розрахунковому рахунку).

5. Перенесення змісту документів мають у облікові регістри,

6. Подшивка за групами документів і майже здавання у комп'ютерний архів. Особливу увагу приділяють перевірці документів. При підлозі чении документа слід провести перевірка повноти її змісту (формальна перевірка), арифметична (лічильна перевірка) і перевірка сутнісно (логічна перевірка).

        При формальної перевірці перевіряють, чи всі необхідні реквізити заповнені, несе документ необхідні підпис чи немає у ньому підчищень, виправлень, не обумовлених виправлень.

          Рахункова перевірка дозволяє визначити правильність арифметичних розрахунків, результатів таксировки. Така проврка обов'язкова, що у документах зустрічаються помилки найчастіше два види:

· Не дописаний нуль у числа чи, навпаки, приписаний зайвий;

· ”перевертыши”, наприклад замість числа 89 пишеться ж механічно 98.                                

       Є також помилки і під час арифметичних операцій. Здебільшого них трапляються через неуважності, втоми і сторонніх перешкод;

          Мета перевірки сутнісно — виявити законність зафіксованої у документі господарської операції. У цьому перевіряється, була справді виконано війни операція й у зазначеному чи обсязі.                                    

        Після цього документи групуються по необхідним бухгалтерського обліку однорідним ознаками. Потім кожному первинному документі вказують кореспондуючі рахунки ( роблять контировку) та незначною сумою господарських операцій із бухгалтерським проводками записують їх у облікові регістри.

        Гашением називається позначка на документах про їхнє використання. Гашение відбувається шляхом перечеркивания документа чи проставления штампа (краще червоними чорнилом) “отримано”, “оплачено” чи “погашено”. Оперативному гасіння піддаються все грошові документи у цілях попереджений” їх використання. Учетному гасіння піддають, всі документи після запис їхніх за рахунками щоб уникнути помилковою повторної запису і попередження будь-яких зловживань. Це гасіння проводиться шляхом проставления на документах разметочного штампа.

2.2.Понятие документообігу

     Під документообігом розуміється рух документа від часу їх створення чи одержання з інших організацій до здачі у комп'ютерний архів. 

 Чітка організація документообігу забезпечує повноту і своєчасність отримання необхідної інформації до роботи підприємства міста і окремих осіб, що підвищує дієвість бухгалтерського контролю.

       Основні етапи документообігу:

· впорядкування і оформлення;

· рух документів по робочих місць;

· прийом документів мають у бухгалтерії;

· обробка документів мають у бухгалтерії;

· здавання документів мають у архів.

           Процес документообігу регулюється графіком, який вставляє головний бухгалтер й запевняє керівник підприємства.

        Графік має встановлювати для підприємства раціональний документообіг, тобто. передбачати оптимальне число підрозділів, і виконавців для проходження кожним первич ным документом, визначати мінімальний його перебування у підрозділі. Графік документообігу має сприяти поліпшенню всієї облікової на підприємстві, підвищенню контрольні функції бухгалтерії. Графік то, можливо оформлено у вигляді схеми чи переліку робіт зі створення, перевірки й обробці документів, виконуваних кожним у віданні підприємства, із їхніх взаємозв'язок харчування та термінів виконання. Кожному виконавцю вручається виписка з графіка документообігу, у ній перераховуються виконавці, документи, строки їхньої уявлення та підрозділи предпри нял, куди видаються документи,

            Працівники підприємства, які починають працювати з прохождени їм облікової документації, створюють і представляють документи, [плетені зі своїми діяльністю, відповідно до графіком.

            Відповідальність за дотримання графіку документообігу, і навіть відповідальність за вчасна й доброякісне створення документів та їхні передачу несуть особи, які становлять до кумент. Контроль за процесом документообігу на предпри ми здійснює головний бухгалтер.

        У разі ринкової економіки велике значення має тут охорона економічної інформації, котра міститься в докумен та, від конкурентів. Для її необхідно розробити зважену та дотримуватися схему руху охоронюваної інформації, использо вать програму дезінформації конкурентів, турбуватися про маті риальной зацікавленості співробітників, аби вберегти їхнього капіталу від спокуси викрадати й продавати секрети підприємства. Руково дство має здійснювати політику стягнень і заохочень, спрямовану на профілактику можливих порушень.

       Керівники підприємства вже повинні включити до контрактах, угодах і договорах чітко виражені письмові зобов'язання співробітників про нерозголошення комерційної таємниці, продумати організацію руху інформаційних потоків документообігу, визначити рівень їх таємності, передбачити питання захисту комерційної таємниці в документах.

       Нині законодавство РФ передбачає відповідальність головного бухгалтера за розголошення коммерчесской інформації підприємства.

         Перехід на комп'ютерну форму організації бухгалтерського обліку завдання захисту від чужого вторгнення. До засобам захисту відносять ідентифікацію суб'єктів та, розмежування доступу до інформації за комп'ютером, реєстрацію дій.      

     Процедури ідентифікації використовуються ключі, паролі, кошти аналізу індивідуальних характеристик (голос, відбитки пальців та інших.). Тільки ідентифікувавши себе, співробітник отримує доступом до обчислювальної системі, де слід передбачити рівні захисту: апаратури, програмного забезпечення і передачею даних.

основні напрями вдосконалення документообігу.

      Документація підприємств та його обробка становлять близько 50% обсягу дисконтних робіт, тому зниження витрат з формуванню і обробці документів є резервом скорочення часу ведення бухгалтерського обліку.

   Насправді розрізняють три напрями вдосконалення документообігу: 

· використання документів із заздалегідь

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація