Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Моделювання господарської діяльності. Постановка й ведення бухгалтерського обліку на прикладі ТОВ "Ковбасний рай"


Реферат Моделювання господарської діяльності. Постановка й ведення бухгалтерського обліку на прикладі ТОВ "Ковбасний рай"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Міністерство Освіти Російської Федерації

>Уфимский Державний Авіаційний Технічний Університет

Курсова робота на задану тему:

Моделювання господарську діяльність. Постановка і ведення бухгалтерського обліку з прикладу ТОВ ">Колбасний рай"

>Виполнил: ст. грн.ЭУП-202

>Хабибуллин А.І.

Перевірила:Селезнева А.І.

Уфа 2008


Зміст

Запровадження

1. Опис моделі організації

2. Опис організації бухгалтерського обліку

3. Баланс на1.11.07г.

4. Журнал реєстрації господарських операцій за обліковий період

5. Розрахунок фактичної собівартості одиниці готової продукції

6. Аналітичні дані

7. Рахунки синтетичного обліку

8. Зворотний відомість за рахунками синтетичного обліку

9. Баланс на1.12.07г.

10. Звіт прибутки і збитках

Список літератури


Запровадження

Бухгалтерський облік – головна ділянка формування економічної політики, інструмент бізнесу, одна з головних механізмів управління процесами виробництва та продажем продукції – сприяє вдосконаленню організації виробництва, оперативного і довгострокового планування, прогнозування та виваженості аналізу господарську діяльність.

Бухгалтерський облік є впорядковану систему збору, реєстрацію ЗМІ й узагальнення інформацією вартісному вираженні активів, зобов'язання, прибутках і видатках організації та їх змін,формирующуюся шляхом суцільного, безперервного, документального відображення усіх господарських операцій.

Перед бухгалтерським урахуванням стоять такі:

· формування повною і достовірною інформації про діяльність організації та її майновому становищі, необхідної як внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності – керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, і зовнішнім – інвесторам, кредиторам та інших.;

· забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішніх користувачам бухгалтерської звітності контролю над виконанням організацією законодавства РФ під час здійснення їй господарських операцій, право їх доцільністю; наявністю і рухом майна України та зобов'язань; використанням матеріальних трудових і відповідно до затвердженими нормами, нормативами і кошторисами;

· своєчасне попередження появи негативних явищ в фінансово-господарську діяльність організацій, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів та прогнозування результатів роботи організації сучасний період, і з перспективи;

· сприяння конкуренції ринку з з метою отримання максимального прибутку.

Основні функції бухгалтерського обліку:

· реєстрація господарських операцій шляхом їх;

· документування;

· контролю над збереженням майна цільовим і раціональним використанням ресурсів, зокрема шляхом проведення інвентаризації;

· систематизація фінансової інформацію про майновому становищі організації та результатах її діяльність про бухгалтерської звітності;

· оцінка та узагальнення в грошах інформації з об'єктах бухгалтерського обліку у регістрах бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік виконує своїх функцій на2-х рівнях:

- лише на рівні реєстрації фактів господарську діяльність для одержання даних для оперативно керувати виробничим процесом (аналітичного обліку)

- лише на рівні узагальнення інформацією вартісному вираженні регістрах бухгалтерського обліку відбиття відповідних даних у бухгалтерській звітності (синтетичний облік).

Мета бухгалтерського обліку для зовнішніх користувачів полягає у формуванні даних фінансове становище фінансові результати роботи і змін у фінансове становище організації, корисною широкого кола зацікавлених користувачів після ухвалення рішенні. Мета бухгалтерського обліку для внутрішніх користувачів полягає у формуванні інформації, корисною керівництву організації до ухвалення управлінські рішення.

У цьому курсової роботі відбито всі основні функції і завдання бухгалтерського обліку. Чи відбито весь кругообіг коштів підприємства джерел формування та господарські процеси з урахуванням прикладу підприємства.

Принципи бухгалтерського обліку (вимогиПБУ 1/98 п.7):

· повноти відображення у бухгалтерському обліку всіх згаданих чинників господарську діяльність;

· своєчасності відображення фактів господарської діяльності бухгалтерський облік і бухгалтерської звітності;

· обачності (велика готовність до визнання у бухгалтерському обліку витрат та зобов'язання, ніж можливих доходів населення і активів, не допускаючи створення приховані резерви);

· пріоритету змісту перед формою (свій відбиток у бухгалтерський облік чинників господарську діяльність виходячи так із їх правової форми, як з економічного змісту фактів і умов);

· несуперечливості (тотожність даних аналітичного обліку оборотів і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній календарний день кожного місяці);

· раціональності ведення бухгалтерського обліку, з умов господарської діяльності й величини організації.

У цьому курсової роботі відбито всі основні функції і завдання бухгалтерського обліку. Чи відбито весь кругообіг коштів підприємства, джерел формування та господарські процеси з урахуванням обліку всіх здійснюваних операцій для підприємства ТОВ ">Колбасний рай"


1. Опис моделі організації

Підприємство: ТОВ ">Колбасний рай"

Основні види діяльності: ТОВ ">Колбасний рай"

– виготовлення ковбасних виробів

– продаж виготовлених виробів

Характер своєї продукції:

– ковбаси (А)

– сосиски (Б)

– рулети (У)

2. Опис організації бухгалтерського обліку

Спеціалізація дисконтних працівників

Служба управління:

– Фахівці та службовці: директор, бухгалтер, касир, майстер,

– Допоміжні працівники: прибиральниця

охоронець

водій

– Працівники основного виробництва: технолог

>расфасовщик

м'ясник

помічник м'ясника

Форма бухгалтерського обліку

Відповідно до п.4 ст.8 Закону "Про бух. обліку" бух. облік майна, зобов'язань та господарських операцій ведеться шляхом подвійного запису на взаємозалежних рахунках бух. обліку, включених у план рахунків. На підприємстві застосовується змішана форма обліку:журнально-ордерная форма обліку, все накопичені дані про первинним документам розносяться в журнали ордера, і автоматизовану систему обліку (із засобів автоматизації).

Облікова політика

Відповідно до п. 3 статті 6 Закону "Про бухгалтерський облік" № 129 ФЗ від 21 листопада 1996 р. іПБУ 1/98 від 9 грудня 1998 р. встановлюється наступна облікова політика.

1. Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Законом "Про бухгалтерський облік", Положенням ведення бухгалтерського обліку, Планом рахунків фінансово-господарську діяльність організації та Інструкцією із застосування, затвердженими Наказом Мінфіну Росії від 22 липня 2003 р. №67н.

2. Бухгалтерський облік ведеться від використанням регістрів журнально-ордерній форми із застосуванням ЕОМ.

3. Організаційне побудова, склад парламенту йсоподчиненность окремихучетних працівників встановлюється бухгалтером.

4. Облік основних засобів:

- Вартість основних засобів погашається шляхом нарахування амортизації. Амортизація основних засобів проводиться у разі лінійному способу - з вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації,исчисленной з терміну корисного використання цього об'єкта (п. 18ПБУ 6/01 "Облік основних засобів"). Термін корисного використання основних засобів визначається організацією після ухвалення об'єкта до бухгалтерського обліку.

- Витрати обслуговування виробничого процесу з підтримці основних засобів у стані (Витрати технічний огляд й відхід, для проведення технічного середнього та капітального ремонту) ставляться на собівартість того звітний період, у якому зроблено виконати ремонт (п 27ПБУ 6/01 "Облік основних засобів", п 5.7.ПБУ 10/99 "Витрати організації").

- За необхідності переоцінка основних засобів виробляється не частіше разу на рік (початку звітний період) шляхом прямого перерахунку їх вартості по документально підтвердженим ринковими цінами.

5. Облік нематеріальних активів. Початкова вартість нематеріальних активів погашається лінійним способом, з норм,исчисленних організацією з урахуванням терміну їхніх корисного використання (п 15ПБУ 14/2000 "Облік нематеріальнихактивов").Сумми амортизації, нараховані по НМА, б'ють по окремому рахунку 05 "Амортизація НМА". Весь період використання НМА враховуються по початкової вартості придбання з окремим урахуванням зносу досі відшкодування початкової вартості, з терміну їхніх корисного використання.

6. Порядок обліку товарів хороших і товарно-матеріальних цінностей. Матеріальні цінностіприходуются на балансовому рахунку 10 "Матеріали" за ціною придбання з урахуванням витрат, названих на,ПБУ5/98. Порядок придбання продукції і назаготовление матеріалів здійснюються із застосуванням рахунки 10,60 і використання рахунки 15,16. Матеріали списуються за способомФИФО.

7. Облік витрат за виробництво ведеться від підрозділом на прямі, зібрані по дебетусч20 "Основне виробництво", й опосередковані, відбивані по дебету рахунків 25 ">Общепроизводственние витрати" і 26 ">Общехозяйственние витрати". Наприкінці звітний період непрямі витрати, зібрані по дебетусч 25 і 26 розподіляють між видами продукції – об'єктамикалькулирования так:

- Витрати на експлуатацію устаткування списуються пропорційно кількості годин роботи обладнання протягом місяця;

-Общецеховие витрати списуються пропорційно заробітної плати (оплаті основних виробничих робочих);

-Общехозяйственние витрати також списуються пропорційно заробітної плати основних виробничих робочих

8. Облік незавершеного виробництва. ЗалишкиНЗП наприкінці облікового періоду оцінюються балансі за сумою всіх прямих витрат.

9. Оцінка готової продукції бухгалтерському балансі ведеться за повної фактичної виробничоїс/с.Готовая продукція враховується на рахунку 43 ">Готовая продукція". Облік ведеться без використання рахунки 40.

10. Порядок відображення виручки від:

- Виручка від продукції визначається за відвантаженням товару.

- Виручка від продукції, виробленої результаті здійснення проведення статутної діяльності, віддзеркалюється в рахунку 90 "Продажі" з нарахуванням ПДВ у звичайному порядку до До рахунки 68.

11. Розподіл і чистий прибуток. 50% чистий прибуток наприкінці року розподіляється по фондам:

-40% відраспределяемой суми - фонд накопичення (поки сума не досягне 8% від КК);

-20% - фонд матеріального заохочення (поки сума не досягне 4% від КК);

-25% - резервний фонд (поки сума не досягне 5% від КК);

-15% - фонд соціально-культурних заходів (поки сума не досягне 3% від КК).

12. Облік кредитів і позик. Заборгованість за кредитів і допомог відбивається у обліку на рахунку 66. "Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог". Із одержаних кредитів і допомог підприємство сплачує відсотки. Ці витрати списуються в операційні витрати, у цьому звітному періоді, де вони зроблено.

13. На підприємстві не створюються резерви майбутніх витрат і платежів,включаемие в собівартість продукції.

14. Організація бухгалтерського обліку:

-Авансовие звіти по командировочним видатках надаються бухгалтеру пізніше 3 днів після повернення з відрядження.

- Задля достовірності даних бухгалтерського облік і звітність підприємство проводить щорічні і позапланові інвентаризації майна, і зобов'язань, у ході перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан і - оцінка.

- Раптові інвентаризації каси і МПЗ проводяться у вирішенні керівника.

- Видача засобів у підзвіт виготовляють термін трохи більше 6 місяців протягом календарного року.

- Ця облікова політика не вичерпної і за внесенні в законодавчі акти, регулюючі порядок ведення бухгалтерського обліку значних змін, може доповнюватися окремими наказами підприємством з доведенням внесених до податкові органи.

3. Баланс на 1.11.2007

Актив >Пассив

>Внеоборотние активи

Капітал і резерви

Основні кошти (>01-02)-амортизация 467970 Статутний капітал (80) 1129400
 Вкладення увнеоборотние активи (08) 170000  Резервний капітал (82) 89000

Оборотні активи

>Нераспределенная прибуток (84) 100700
Матеріали (10) 27174

Довгострокові зобов'язання

ПДВ з придбаним цінностям 16245,76
Основне виробництво (20) 106000
>Готовая продукція (43) 171054 Короткострокові зобов'язання
Каса (50) 57500 Заборгованість перед кредиторами за товари та (60) 106500
Розрахунковий рахунок (51) 350252 Заборгованість до бюджету (68) 30500
Розрахунки з покупцями і замовниками (62) 125450 Заборгованість засоц. страхуванню (69) 127300
Фінансові вкладення (58) 131754,24 Заборгованість перед іншими кредиторами (76) 40000
Баланс:  1623400 Баланс: 1623400

Розшифровка до статті "Матеріали"

Найменування

Одиниця виміру Ціна, крб. Кількість Сума, крб.
1 М'ясо >Кг 70 300 21000
2 Сіль >Кг 10 50 500
3 >Специи >Кг 17 22 374
4 Упаковка Комплект 10 500 5000
5 Вода Л 6 50 300
Разом: 27174

Розшифровка до статті ">Готовая продукція"

Найменування

Одиниця виміру

Факт.

>с/с

Кількість Сума, крб.
1 Ковбаса >Кг 295,8 160 47328
2 >Сосиски >Кг 282,5 240 67800
3 >Рулети >Кг 310,7 180 55926
Разом: 171054

Розшифровка до статті "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" (кредиторської заборгованості).

Найменування постачальника Сума, крб.
1 ТОВ "М'ясокомбінат № 1" 53400
2 ТОВ "Упаковка" 6600
3 ВАТ ">Монетка" 3500
4 ВАТ "Срібна вода" 2200
5 ВАТ ">Башкиренерго" 40800
Разом: 106500

Розшифровка до статті "Розрахунки з покупцями і замовниками" (дебіторська заборгованість).

Найменування постачальника Сума, крб.
1 ТОВ ">Апельсин" 55300
2 ТОВ "Гастроном" 70150
Разом: 125450

Розшифровка до статті "Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення" (кредиторської заборгованості)

Найменування фонду Сума, крб.
1 Федеральний бюджет 0
2 Пенсійного фонду 115300
3 Фонд соціального страхування 12000
4

Фонд соціального страхування, зокрема.:

- територіальний

- федеральний

0

0

Разом: 127300

4. Журнал реєстрації господарських операцій за обліковий період

Зміст господарських операцій Сума Д До
1. Надійшли гроші від ТОВ "Гастроном" 70150 51 62
2.

>Отгружена ТОВ ">Апельсин" ДП

А- 160 кг по продажною ціні 340,5 крб

(1,18*340,5=401,79; 401,79*160=64286,4)

У т.ч. ПДВ

64286,4

9806,4

62

90

90

>68/ндс

3.

>Отгружена ТОВ ">Апельсин" ДП

Б- 240 кг по продажною ціні 328,5 крб

(1,18*328,5=387,63; 387,63*240=93031,2)

У т.ч. ПДВ

93031,2

14191,2

62

90

90

>68/ндс

4.

>Отгружена ТОВ ">Апельсин" ДП

У- 180 кг по продажною ціні 358 крб

(1,18*358=422,44; 422,44*180=76039,2)

У т.ч. ПДВ

76039,2

11599,2

62

90

90

>68/ндс

5. >Списиваетсяс/с відвантаженої продукції 171054 90 43
6.

>Перечислено з розрахункового рахунки погашення заборгованості постачальникам:

– ТОВ "Упаковка"

–ТОВ "М'ясокомбінат №1"

–ВАТ "Срібна вода"

ПДВ (відшкодовано)

6600

53400

2200

9488,14

60

60

60

51

51

51

7. Видано під звіт майстру гроші 1500 71 50
8.

Надійшли складу основні матеріали від

–ТОВ "М'ясокомбінат №1" м'ясо 800 кг по 70 крб.

– ВАТ ">Монетка" сіль 20 кг по 10,5 крб.

–ВАТ ">Монетка" вода 50 л по 6,5 крб.

Разом:

56000

210

325

56535

>10/мяс

>10/сол

>10/вод

60

60

60

9.

ПДВ щодо котрі вступили від постачальників матеріалів

– м'ясо

– сіль

–вода

Разом:

10080 37,8

58,5 10176,3

19

19

19

60

60

60

10

>Перечислено з розрахункового рахунки за поставлені матеріали:

–ТОВ "М'ясокомбінат №1"

–ВАТ ">Монетка"

ПДВ (відшкодовано)

66080

631,3

10176,3

60

60

51

51

11

>Оприходован принтер НР, набутий у ">Кламас"

Сума ПДВ

15000

2700

08

19

60

60

12 Введений в експлуатацію принтер 15000 01
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація