Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Документальне оформлення та облік фінансовіх результатів


Реферат Документальне оформлення та облік фінансовіх результатів

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>МАРІУПОЛЬСЬКИЙДЕРЖАВНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>РЕФЕРАТ

іздисципліни «>Бухгалтерськийоблік»

        

на задану тему:

«>Документальнеоформлення таоблікфінансовихрезультатів»

>Виконала

студентка ІІІ курсу

>спеціальності

„>Міжнароднаекономіка”

Мельниченка

>ВалеріяСергіївна

>Маріуполь - 2006


>Дохідвизнається под годину збільшення активу чизменшеннязобов'язання, щозумовлюєзростаннявласногокапіталу (завиняткомзростаннякапіталу зарахуноквнесківучасників підприємства), заумови, щооцінка прибуткуможе бутидостовірновизначена.

>Критеріївизнання прибуткузастосовуютьсяокремо докожноїоперації.Протецікритеріїпотрібнозастосовувати до окремихелементіводнієїоперації чи до двох чи понадоперацій разом,якщоцевипливає зсутітакоїгосподарськоїоперації (>операцій).

Невизнаються доходамитакінадходження відіншихосіб, як сумаподатку надоданувартість,акцизів,іншихподатків йобов'язковихплатежів, щопідлягаютьперерахуванню до бюджету іпозабюджетнихфондів; суманадходжень за договоромкомісії,агентським таіншиманалогічним договором накористькомітента, принципала тощо; сумапопередньої оплатипродукції (>товарів,робіт,послуг); сума авансу врахунок оплатипродукції (>товарів,робіт,послуг); сумазавдатку под заставу чи впогашенняпозики,якщоце передбаченевідповідним договором;надходження, що належатиіншим особам;надходження відпервинногорозміщенняціннихпаперів.

>Визнанідоходикласифікуються вбухгалтерськомуобліку за такимигрупами:

>дохід (>виручка) відреалізаціїпродукції (>товарів,робіт,послуг);

>іншіопераційнідоходи;

>фінансовідоходи;

>іншідоходи;

>надзвичайнідоходи.

>Дохід (>виручка) відреалізаціїпродукції (>товарів,іншихактивів)визнається вразінаявності умів,тобтопокупцевімають бутипереданіризики івигоди,пов'язані із правомвласності напродукцію (товар,інший актив);підприємство нездійснюєнадаліуправління та контролю надреалізованоюпродукцією (товарами,іншими активами); сума прибутку (>виручка)може бутидостовірновизначена;такожєвпевненість, що врезультатіопераціївідбудеться збільшенняекономічнихвигод підприємства, авитрати,пов'язані ізцієюоперацією,можуть бутидостовірновизначені.Дохід невизнається,якщоздійснюєтьсяобмінпродукцією (товарами, роботами,послугами таіншими активами), котрієподібними запризначенням тамаютьоднаковусправедливувартість.

>Дохід,пов'язаний ізнаданнямпослуг,визнається,виходячизіступенязавершеностіоперації ізнаданняпослуг на дату балансу,якщоможе бутидостовірнооцінений результатцієїоперації. Результатоперації ізнаданняпослугможе бутидостовірнооцінений,якщоможливадостовірнаоцінка прибутку;існуєімовірністьнадходженняекономічнихвигод віднаданняпослуг;можливідостовірнаоцінкаступенязавершеностінаданняпослуг на дату балансу тадостовірнаоцінкавитрат,здійснених длянаданняпослуг та необходимих для їхнізавершення.Якщопослугиполягають увиконанніневизначеноїкількостідій (>операцій) завизначенийперіод години, тодохідвизначається шляхомрівномірного йогонарахування зацейперіод (>крімвипадків, колиінший методкращевизначаєступіньзавершеностінаданняпослуг).Якщодохід (>виручка) віднаданняпослуг неможе бутидостовірновизначений, товінвідображається вбухгалтерськомуобліку врозмірівизначенихвитрат, щопідлягаютьвідшкодуванню.Якщодохід (>виручка) віднаданняпослуг неможе бутидостовірнооцінений й неіснуєімовірностівідшкодуваннязазнанихвитрат, тодохід невизнається, азазнанівитративизнаютьсявитратамизвітногоперіоду.Якщонадалі сума прибутку якщодостовірнооцінена, тодохідвизнається за такоюоцінкою.

>Цільовефінансування невизнається доходомдоти,поки неіснуєпідтвердження того, що воно та будеотримане тапідприємствовиконаєумовищодо такогофінансування.Отриманецільовефінансуваннявизнається доходомпротягом тихийперіодів, в які булизазнанівитрати,пов'язані ізвиконанням умівцільовогофінансування.Цільовефінансуваннякапітальнихінвестиційвизнається доходомпротягомперіодукорисноговикористаннявідповіднихоб'єктівінвестування (>основнихзасобів,нематеріальнихактивів тощо)пропорційносумінарахованоїамортизаціїцихоб'єктів.Цільовефінансування длякомпенсаціївитрат (>збитків), якізазналопідприємство, тафінансування длянаданняпідтримкипідприємству безустановлення умів йоговитрачання навиконання умайбутньомупевнихзаходіввизнаютьсядебіторськоюзаборгованістю ізодночаснимвизнанням прибутку.

>Дохід,якийвиникає врезультатівикористанняактивів підприємстваіншими сторонами,визнається увиглядіпроцентів,роялті та дивідентів,якщоімовірненадходженняекономічнихвигод,пов'язаних із такоюоперацією, атакождохідможе бутидостовірнооцінений.

>Такийдохідмаєвизнаватися у такому порядку:

1.процентивизнаються у томузвітномуперіоді, доякого смердоті належати,виходячи ізбази їхнінарахування та рядоккористуваннявідповідними активами;

2.роялтівизнаються за принципомнарахування згідно ізекономічнимзмістомвідповідної догоди;

3.дивідендивизнаються уперіодіприйняттярішення про їхньоговиплату.

>Дохідвідображається вбухгалтерськомуобліку всумісправедливоївартостіактивів, щоотримані чипідлягаютьотриманню. Уразівідстрочення платежу,внаслідок чоговиникаєрізницяміжсправедливоювартістю таномінальноюсумоюгрошовихкоштів чи їхніеквівалентів, котріпідлягаютьотриманню запродукцію (>товари, роботи,послуги таіншіактиви), такарізницявизнається доходом увиглядіпроцентів. Сума прибутку забартерним контрактомвизначається засправедливоювартістюактивів,робіт,послуг, щоодержані чипідлягаютьодержаннюпідприємством,зменшеною чизбільшеноювідповідно на сумупереданих чиодержанихгрошовихкоштів та їхньогоеквівалентів.Якщосправедливувартістьактивів,робіт,послуг, котріотримані чипідлягаютьотриманню забартерним контрактом,достовірновизначитинеможливо, тодохідвизначається засправедливоювартістюактивів,робіт,послуг (>крімгрошовихкоштів та їхньогоеквівалентів), щопередані зацимбартерним контрактом.

>Витрати >відображаються вбухгалтерськомуоблікуодночаснозізменшеннямактивів чизбільшеннямзобов'язань.Витратамизвітногоперіодувизнаються чизменшенняактивів, чи збільшеннязобов'язань, щопризводить дозменшеннявласногокапіталу підприємства (завиняткомзменшеннякапіталувнаслідок йоговилучення чирозподілувласниками), заумови, щоцівитратиможуть бутидостовірнооцінені.Витративизнаютьсявитратамипевногоперіодуодночасно ізвизнанням прибутку, дляотриманняякого смердотіздійснені.Витрати, котрінеможливо прямопов'язати із доходомпевногоперіоду,відображаються ускладівитрат тогозвітногоперіоду, вякому смердоті булиздійснені.

>Якщо активзабезпечуєодержанняекономічнихвигодпротягомкількохзвітнихперіодів, товитративизнаються шляхомсистематичногорозподілу йоговартості (>наприклад, увиглядіамортизації)міжвідповіднимизвітнимиперіодами.

Невизнаютьсявитратами і невключаються дозвіту профінансовірезультати:

1.платежі за договорамикомісії,агентськимиугодами таіншимианалогічними договорами накористькомітента, принципала тощо.

2.попередня (>авансова) оплатазапасів,робіт,послуг.

3.погашенняодержанихпозик.

4.іншізменшенняактивів чи збільшеннязобов'язань, що невідповідаютьознакам,наведеним упункті 6 цогоПоложення (стандарту).

5.витрати, котрівідображаютьсязменшеннямвласногокапіталувідповідно доположень (>стандартів)бухгалтерськогообліку.

>Собівартістьреалізованоїпродукції (>робіт,послуг)складається ізвиробничоїсобівартостіпродукції (>робіт,послуг), Яка бувреалізованапротягомзвітногоперіоду,нерозподіленихпостійнихзагальновиробничихвитрат танаднормативнихвиробничихвитрат. Довиробничоїсобівартостіпродукції (>робіт,послуг)включаютьсяпряміматеріальнівитрати;прямівитрати на оплату роботи;іншіпрямівитрати;зміннізагальновиробничі тапостійнірозподіленізагальновиробничівитрати.Виробничасобівартістьпродукціїзменшується насправедливувартістьсупутньоїпродукції, котрареалізується, тавартістьсупутньоїпродукції воцінціможливогоїївикористання, щовикористовується на самомупідприємстві.

>Прямівитрати -витрати, щоможуть бутивіднесенібезпосередньо до конкретногооб'єктавитратекономічнодоцільним шляхом.Елементвитрат -сукупністьекономічноодноріднихвитрат.Об'єктвитрат -продукція, роботи,послуги чи виддіяльності підприємства, котріпотребуютьвизначенняпов'язаних із їхнівиробництвом (>виконанням)витрат.

До складупрямихматеріальнихвитратвключаєтьсявартістьсировини таосновнихматеріалів, щоутворюють основувироблюваноїпродукції,купівельнихнапівфабрикатів такомплектуючихвиробів,допоміжних таіншихматеріалів, котріможуть бутибезпосередньовіднесені до конкретногооб'єктавитрат. До складупрямихвитрат на оплату роботивключаютьсязаробітна плата таіншівиплатиробітникам,зайнятим увиробництвіпродукції,виконанніробіт чинаданніпослуг, котріможуть бутибезпосередньовіднесені до конкретногооб'єктавитрат. . До складуіншихпрямихвитратвключаються усііншівиробничівитрати, котріможуть бутибезпосередньовіднесені до конкретногооб'єктавитрат,зокремавідрахування насоціальні заходь, Платаоренду земельні ймайновихпаїв,амортизація,втрати від шлюбу, котріскладаються ізвартості остаточнозабракованої ізтехнологічних причинпродукції (>виробів,вузлів,напівфабрикатів),зменшеної наїїсправедливувартість, тавитрат навиправлення такоготехнічнонеминучого шлюбу.

>Існуютьзагальновиробничівитрати. До їхні складувключаються:

>Витрати науправліннявиробництвом (оплата роботиапаратууправління цехами,дільницями тощо;відрахування насоціальні заходь імедичнестрахуванняапаратууправління цехами,дільницями;витрати на оплатуслужбовихвідряджень персоналуцехів,дільниць тощо).

>Амортизаціяосновнихзасобівзагальновиробничого (цехового,дільничого,лінійного)призначення.

>Амортизаціянематеріальнихактивівзагальновиробничого (цехового,дільничого,лінійного)призначення.

>Витрати наутримання,експлуатацію та ремонт,страхування,операційнуорендуосновнихзасобів,іншихнеоборотнихактивівзагальновиробничогопризначення.

>Витрати навдосконаленнятехнології іорганізаціївиробництва (оплата роботи тавідрахування насоціальні заходьпрацівників,зайнятихудосконаленнямтехнології іорганізаціївиробництва,поліпшеннямякостіпродукції,підвищеннямїїнадійності,довговічності,іншихексплуатаційних характеристик увиробничомупроцесі;витратиматеріалів,купівельнихкомплектуючихвиробів йнапівфабрикатів, оплатапослугсторонніхорганізацій тощо).

>Витрати наопалення,освітлення,водопостачання,водовідведення таіншеутриманнявиробничихприміщень.

>Витрати наобслуговуваннявиробничогопроцесу (оплата роботизагальновиробничого персоналу;відрахування насоціальні заходь,медичнестрахуванняробітників таапаратууправліннявиробництвом;витрати наздійсненнятехнологічного контролю завиробничимипроцесами таякістюпродукції,робіт,послуг).

>Витрати наохорону роботи,техніку безпеки йохоронунавколишнього природногосередовища.

>Іншівитрати (>внутрішньозаводськепереміщенняматеріалів, деталей,напівфабрикатів,інструментівзіскладів доцехів йготовоїпродукції насклади;нестачінезавершеноговиробництва;нестачі йвтрати відпсуванняматеріальнихцінностей у цехах; оплатапростоїв тощо).

>Загальновиробничівитратиподіляються напостійні йзмінні. Дозміннихзагальновиробничихвитрат належативитрати наобслуговування йуправліннявиробництвом (>цехів,дільниць), щозмінюються прямо (чимайже прямо)пропорційно дозміниобсягудіяльності.Зміннізагальновиробничівитратирозподіляються накоженоб'єктвитрат ізвикористаннямбазирозподілу (часів роботи,заробітної плати,обсягудіяльності,прямихвитрат тощо),виходячи ізфактичноїпотужностізвітногоперіоду.

Допостійнихзагальновиробничихвитратвідносятьсявитрати наобслуговування йуправліннявиробництвом, щозалишаютьсянезмінними (чимайженезмінними) призмініобсягудіяльності.Постійнізагальновиробничівитратирозподіляються накоженоб'єктвитрат ізвикористаннямбазирозподілу (часів роботи,заробітної плати,обсягудіяльності,прямихвитрат тощо) принормальнійпотужності.Нерозподіленіпостійнізагальновиробничівитративключаються у складсобівартостіреалізованоїпродукції (>робіт,послуг) уперіоді їхнівиникнення.Загальна сумарозподілених танерозподіленихпостійнихзагальновиробничихвитрат неможеперевищувати їхніфактичну величину.

>Витрати,пов'язані ізопераційноюдіяльністю, котрі невключаються дособівартостіреалізованоїпродукції (>товарів,робіт,послуг),поділяються наадміністративнівитрати,витрати назбут таіншіопераційнівитрати.

Доадміністративнихвитратвідносятьсятакізагальногосподарськівитрати,спрямовані наобслуговування тауправлінняпідприємством:

>загальнікорпоративнівитрати (>організаційнівитрати,витрати напроведеннярічнихзборів,представницьківитрати тощо);

>витрати наслужбовівідрядження йутриманняапаратууправлінняпідприємством таіншогозагальногосподарського персоналу;

>витрати наутриманняосновнихзасобів,іншихматеріальнихнеоборотнихактивівзагальногосподарськоговикористання (>операційнаоренда,страхуваннямайна,амортизація, ремонт,опалення,освітлення,водопостачання,водовідведення,охорона);

>винагороди запрофесійніпослуги (>юридичні,аудиторські, ізоцінкимайна тощо);

>витрати назв'язок (>поштові,телеграфні,телефонні, телекс, факс тощо);

>амортизаціянематеріальнихактивівзагальногосподарськоговикористання;

>витрати наврегулюванняспорів усудових органах;

>податки,збори таіншіпередбаченізаконодавствомобов'язковіплатежі (>крімподатків,зборів таобов'язковихплатежів, щовключаються довиробничоїсобівартостіпродукції,робіт,послуг);

>плата зарозрахунково-касовеобслуговування таіншіпослугибанків;

>іншівитратизагальногосподарськогопризначення.

>Витрати назбутвключаютьтаківитрати,пов'язані ізреалізацією (>збутом)продукції (>товарів,робіт,послуг):

>витратипакувальнихматеріалів длязатарюванняготовоїпродукції на яких складахготовоїпродукції;

>витрати на: ремонттари;

>оплата роботи такомісійнівинагородипродавцям,торговим агентам та працівникампідрозділів, щозабезпечуютьзбут;

>витрати реклами тадослідженняринку (маркетинг);

>витрати напередпродажнупідготовкутоварів;

>витрати навідрядженняпрацівників,зайнятихзбутом;

>витрати наутриманняосновнихзасобів,іншихматеріальнихнеоборотнихактивів,пов'язанихзізбутомпродукції,товарів,робіт,послуг (>операційнаоренда,страхування,амортизація, ремонт,опалення,освітлення,охорона);

>іншівитрати,пов'язанізізбутомпродукції,товарів,робіт,послуг.

>Витратиопераційноїдіяльностігрупуються за такимиекономічнимиелементами, якматеріальнізатрати,витрати на оплату роботи,відрахування насоціальні заходь,амортизація, атакожіншіопераційнівитрати.

Дофінансовихвитратвідносятьсявитрати напроценти (закористування кредитамиотриманими, заоблігаціямивипущеними, зафінансовоюорендою тощо) таіншівитрати підприємства,пов'язані ззалученнямпозиковогокапіталу.Втрати відучасті вкапіталієзбитками відінвестицій васоційовані,дочірні чиспільні підприємства, котріобліковуються методомучасті вкапіталі. До складувитратщевключаютьсявитрати, котрівиникають под годинузвичайноїдіяльності (>крімфінансовихвитрат), але й непов'язанібезпосередньо ізвиробництвомта/абореалізацієюпродукції (>товарів,робіт,послуг).Надзвичайнівитративключаються дофінансовоїзвітності завирахуваннямсуми, на якоїзменшуєтьсяподаток наприбуток віддіяльності підприємствавнаслідокзбитків віднадзвичайнихподій.

Результатомдіяльності підприємстваєчистийприбуток чизбиток,якийвідповіднозбільшує чизменшує величинувласногокапіталу підприємства йвідображається убалансі. ТомуіснуєЗвіт профінансовірезультати –цезвіт продоходи,витрати йфінансовірезультатидіяльності підприємства. У цьомузвітізіставляютьсядоходи тавитрати відздійсненнярізнихвидівдіяльності підприємства, -операційної,фінансової таінвестиційної.

>Операційна діяльність –цеосновна діяльність підприємства,тобтооперації,пов’язані ізвиробництвом чиреалізацієюпродукції(товарів,робіт,послуг), котрієголовноюметоюстворення підприємства йзабезпечуєосновнучастку його прибутку.Змістомінвестиційноїдіяльностієпридбання тареалізаціянеоборотнихактивів, атакожфінансовихінвестицій, котрі неєскладовоюеквівалентівгрошовихкоштів.Фінансова діяльність приводити дозмінрозміру й складувласного тапозиковогокапіталу підприємства. Сумаодержаногоприбуткузалежить відобсягувиробництва йреалізаціїпродукції,їїсобівартості,рівняреалізаційнихцін.Прибутокнайповнішевідображаєефективністьдіяльності підприємства.  

>Витрати –цезменшенняекономічнихвигод увиглядівибуттяактивів чи збільшеннязобов’язань, котріпризводять дозменшеннявласногокапіталу(завиняткомзменшеннякапіталу зарахунок йоговилучення чирозподілувласниками).Доходи - збільшенняекономічнихвигод увиглядінаходженняактивів чизменшеннязобов’язань, котріпризводять дозростаннявласногокапіталу(крімзростаннякапіталу зарахуноквласника).

>Збиток –перевищеннясумивитрат надсумою прибутку, дляотриманняякого булиздійсненіцівитрати.

>Прибуток – сума, на якоїдоходиперевищуютьпов’язані із нимивитрати.

Заумови, щооцінка прибуткуможе бутидостовірновизначена,дохід уЗвіту профінансовірезультативідображається в останній моментнадходження активу чипогашеннязобов’язання, котріпризводять до збільшеннявласногокапіталупідприємства(крімзростаннякапіталу зарахуноквнесківучасників).

Заумови, щооцінкавитратможе бутидостовірновизначена,витративідображаються уЗвіті профінансовірезультати в останній моментвибуття активу чи збільшеннязобов’язання, котріпризводять дозменшеннявласногокапіталупідприємства(крімзменшеннякапіталу зарахунок йоговилучення чирозподілувласниками).

>Якщо активзабезпечуєекономічнівигодипротягомкількохзвітнихперіодів, товитративідображаються уЗвіті насоновісистематичного тараціонального їхнірозподілу(наприклад, увиглядіамортизації)протягом тихийзвітнихперіодів, колинадходятьвідповіднівигоди.

>Витратисліднегайновідображати узвіті профінансовірезультати,якщоекономічнівигоди невідповідають чиперестаютьвідповідати такому стану, заякого смердотівизнаються активами підприємства.

>Згортаннядоходів тавитрат недозволяється,крімвипадків,передбаченихвідповіднимиположеннями.Показники пронепряміподолки,вирахування із прибутку,собівартість,витрати йзбиткинаводяться у дужках.

>Доходи йвитрати, котрівідповідаютькритеріям,викладенимвище,наводятьрезультати ізметоювизначення чистогоприбутку чизбиткузвітногоперіоду.Підприємства,сплачуючирізнізбори чиподатки із обороту,показують їхні суму урядкахзвіту профінансовірезультати.Підприємства, котрівідповідно дозаконодавстваєстраховиками, вокремому рядкунаводятьвиплатистрахових торб тастраховихшкодувань.      

Для >обліку іузагальненняінформації профінансовірезультати підприємства відзвичайноїдіяльності танадзвичайнихподійіснуєрахунок № 79 «>Фінансовірезультати». Накредитірахунка №79 «>Фінансовірезультати»відображаютьсясуми в порядкузакриттярахунківоблікудоходів, надебеті –суми в порядкузакриттярахунківоблікувитрат,такожналежна суманарахованогоподатку наприбуток.

Сальдорахунка при йогозакриттісписується нарахунок №44 «>Нерозподіленіприбутки(непокритізбитки)».  

>Рахунок № 79 «>Фінансовірезультати»маєтакісубрахунки:

791 «Результатосновноїдіяльності»

792 «Результатфінансовихоперацій»

793 «Результатіншоїзвичайноїдіяльності»

794 «Результатнадзвичайнихподій».

Насубрахунку 791 «Результатосновноїдіяльності»визначаєтьсяприбуток(збиток) відосновноїдіяльності підприємства. За кредитомсубрахункувідображається в порядкузакриттярахунків сумадоходів відреалізаціїготовоїпродукції,товарів,робіт,послуг таіншоїопераційноїдіяльності. За дебетом – сума в порядкузакриттярахунківоблікусобівартостіреалізованоїпродукції,товарів,робіт йпослуг,адміністративнихвитрат,витрат назбут,іншихопераційнихвитрат.

Насубрахунку 792 «Результатфінансовихоперацій»визначаєтьсяприбуток(збиток) відфінансовихоперацій підприємства. За кредитомсубрахункувідображаєтьсясписаннясуми в порядкузакриттярахунківоблікудоходів відучасті вкапіталі таіншихфінансовихдоходів. За дебетом –списанняфінансовихвитрат ізрахунків 95 «>Фінансовівитрати» та 96 «>Втрати відучасті вкапіталі».

Насубрахунку 793 «Результатіншоїзвичайноїдіяльності»визначаєтьсяприбуток(збиток) відіншоїзвичайноїдіяльності підприємства. За кредитомрахункувідображаєтьсясписаннясуми в порядкузакриттярахунківоблікудоходів відінвестиційної таіншоїзвичайноїдіяльності, за дебетом –списаннявитрат ізрахунку 97 «>Іншівитрати».

Насубрахунку 794 «Результатнадзвичайнихподій»визначаєтьсяприбуток(збиток) віднадзвичайнихподій. За кредитомсубрахункувідображаєтьсясписаннядоходів,одержаних віднадзвичайнихподій, за дебетом -списаннявитрат віднадзвичайнихподій, щообліковуються нарахунку 99 «>Надзвичайнівитрати».

>Підприємства, котрі дляузагальненнязастосовують лишерахунки класу 8 «>Витрати заелементами»,субрахункирахунку 79дебетують укореспонденції по кредитрахунків 23 «>Виробництво», 26 «Готовапродукція» таіншірахунків класу 2 «>Запаси», атакож кредитомрахунків 1 «>Необоротніактиви» та класу 3 «>Кошти,розрахунки таіншіактиви».

Нарахунку 98 «>Податок наприбуток»ведетьсяоблікналежної заданимибухгалтерськогооблікусумиподатку наприбуток відзвичайноїдіяльності танадзвичайнихподій.

За дебетомрахункувідображається сумаподатку наприбуток, по кредит –включення дофінансовихрезультатів нарахунку 79 «>Фінансовірезультати».

>Рахунок 98 «>Податок наприбуток»маєтакісубрахунки:

981 «>Податок наприбуток відзвичайноїдіяльності»

982 «>Податок наприбуток віднадзвичайнихподій»

Насубрахунку 981 «>Податок наприбуток відзвичайноїдіяльності»ведетьсяоблікнарахованоїсумиподатку наприбуток відзвичайноїдіяльності, щовизначається відприбутку,відображеного вбухгалтерськомуобліку(незалежно відсумиприбутку дляцілейоподаткування).

Сумаподатку наприбуток відзвичайноїдіяльностівизначається івідображається на цьомусубрахунку беззменшення на сумузменшенняподатку наприбуток,внаслідокобчисленняподатку наприбуток відалгебраїчноїсумиприбутку відзвичайноїдіяльності тазбиту віднадзвичайнихподій(згорнутий результат).

Насубрахунку 982 «>Податок наприбуток віднадзвичайнихподій»ведетьсяоблікнарахованоїсумиподатку наприбуток віднадзвичайнихподій.

>Рахунок 98 «>Податок наприбуток»кореспондує за дебетом із кредитомрахунків й по кредит із дебетомрахунків:

17 «>Відстроченіподатковіактиви»

54 «>Відстроченіподатковізобов’язання»

64 «>Розрахунки заподатками і платежами»

79 «>Фінансовірезультати»  

Ставкаподатку наприбутокстановить – 25%.

>Податок наприбуток = (>Валовідоходи –Валовівитрати –Амортизація) * 25%  

>Витрати (>дохід) ізподатку наприбуток -загальна сумавитрат (прибутку) ізподатку наприбуток, котраскладається із поточногоподатку наприбуток ізурахуваннямвідстроченогоподатковогозобов'язання йвідстроченогоподаткового активу.

>Валовийприбуток -прибуток,якийвключає у собіприбуток віддіяльності підприємства,позареалізаційнихоперацій, атакожіншідоходи, непов'язані іздіяльністю підприємства (>дивіденди,проценти,авторські права іліцензії,іншікошти),одержані нимнезалежно від способу, видуодержання прибутку й методувідображення нарахункахбухгалтерськогообліку.

>Валовівитрати –це сумабудь-якихвитратплатникаподатку угрошовій,матеріальній чинематеріальній формах,здійснюваних яккомпенсаціявартостітоварів (>робіт,послуг), котріпридбаються (>виготовляються) такимплатникомподатку для їхніподальшоговикористання увласнійгосподарськійдіяльності.

>Обліковийприбуток (>збиток) - сумаприбутку (>збитку) дооподаткування,визначена вбухгалтерськомуобліку йвідображена уЗвіті профінансовірезультати зазвітнийперіод.Податковийприбуток (>збиток) - сумаприбутку (>збитку),визначена заподатковимзаконодавствомоб'єктомоподаткування зазвітнийперіод.Податкова база активу йзобов'язання -оцінка активу йзобов'язання, котравикористовується ізметоюоподаткування цого активу йзобов'язання привизначенніподатку наприбуток.

>Поточнийподаток наприбуток - сумаподатку наприбуток,визначена узвітномуперіодівідповідно доподатковогозаконодавства.

>Відстроченеподатковезобов'язання - сумаподатку наприбуток,якийсплачуватиметься внаступнихперіодах ізтимчасовихрізниць, щопідлягаютьоподаткуванню.Відстроченийподаток наприбуток - сумаподатку наприбуток, щовизнанавідстроченимподатковимзобов'язанням йвідстроченимподатковим активом.

>Поточнийподаток наприбуток йвідстроченийподаток наприбуток (>відстроченіподатковізобов'язання,відстроченіподатковіактиви)визнаютьсявитратами чи доходом уЗвіті профінансовірезультати,крімподатку наприбуток, щонарахованийвнаслідокдооцінкиактивів таіншихгосподарськихоперацій, котрівідповідно доположень (>стандартів)бухгалтерськогооблікувідображаютьсязбільшеннямвласногокапіталу чиоб'єднанняпідприємств шляхомпридбання.

>Поточнийподаток наприбуток йвідстроченийподаток наприбутоквизнаютьсязмінамивласногокапіталу,якщоподаткивиникають ізоперацій,відображених нарахункахвласногокапіталу. Сумазмінивласногокапіталувідображається укореспонденції ізрахункамиоблікунеоборотнихактивів йодночасно ізрахункамиоблікувідстроченихподатковихзобов'язань чивідстроченихподатковихактивів (нарозраховану ізцієїоперації сумуподатку наприбуток).

>Поточнийподаток наприбутоквизнаєтьсязобов'язанням усумі, щопідлягаєсплаті.Перевищеннясплаченоїсумиподатку наприбуток надсумою, котрапідлягаєсплаті,визнаєтьсядебіторськоюзаборгованістю. Сумазменшенняподатку наприбуток, щовизначається ізсумиподатковогозбитку поточного чипопередньогоперіоду,визнаєтьсявідстроченимподатковим активом.

Сумазобов'язання чидебіторськоїзаборгованості ізподатку наприбуток запоточний тапопереднійперіодивизначаєтьсявідповідно доподатковогозаконодавства.

>Дебіторськазаборгованість тазобов'язання із поточногоподатку наприбутоквідображаються убалансіокремимистаттямиоборотнихактивів йпоточнихзобов'язань.

Упроміжнійфінансовійзвітностівідстроченіподатковіактиви тавідстроченіподатковізобов'язанняможутьнаводитися убалансі всумізазначенихактивів йзобов'язань, щовизначені 31-ийгрудняпопереднього року без їхньогообчислення на датупроміжноїфінансовоїзвітності.

>Дебіторськазаборгованість тазобов'язання із поточногоподатку наприбутокзгортаються,якщопогашеннязобов'язаннявідбудетьсязалікомцієїдебіторськоїзаборгованості. Уконсолідованомубалансідебіторськазаборгованість тазобов'язання із поточногоподатку наприбутоквідображаютьсярозгорнуто.

Уконсолідованомубалансівідстроченіподатковіактиви тавідстроченіподатковізобов'язаннявідображаютьсярозгорнуто.

>Витрати ізподатку наприбуток відзвичайноїдіяльностівідображаються у з статтею ">Податок наприбуток відзвичайноїдіяльності"Звіту профінансовірезультати в дужках.Дохід ізподатку наприбутоквідображається увписуваній з статтею ">Дохід ізподатку наприбуток відзвичайноїдіяльності", а привизначенніфінансового результату відзвичайноїдіяльності на його сумузменшуєтьсязбиток відзвичайноїдіяльності дооподаткування.

Закон України «Проподаток надоданувартість» від 3 апреля 1997 р.визначаєплатниківподатку надоданувартість,об'єкти, базу та ставкиоподаткування,перелікнеоподатковуваних тазвільнених відоподаткуванняоперацій,особливостіоподаткуванняекспортних таімпортнихоперацій,поняттяподатковоїнакладної, порядокобліку,звітування тавнесенняподатку до бюджету.

>Платникомподаткує:

1. особа, котраздійснює чиплануєздійснюватигосподарську діяльність тареєструється за своїмдобровільнимрішенням якплатник цогоподатку;підлягаєобов'язковійреєстрації якплатник цогоподатку;імпортуєтовари (>супутніпослуги) вобсягах, щопідлягаютьоподаткуваннюцимподатком згідно із нормамицієї з статтею;

2. особа, Яка за своїмдобровільнимрішеннямзареєструваласяплатникомподатку;

3. особапідлягаєобов'язковійреєстрації якплатникподатку уразі:

> колизагальна сума відздійсненняоперацій із поставкитоварів (>послуг), у томучислі ізвикористаннямлокальної чиглобальноїкомп'ютерноїмережі, щопідлягаютьоподаткуванню згідно ізцим Законом,нарахована (>сплачена,надана)такійособі чи врахунокзобов'язаньтретім особам,протягомостанніхдванадцятикалендарнихмісяцівсукупноперевищує 300 000 гривень (безурахуванняподатку надоданувартість);

> особа, щоуповноваженавноситиконсолідованийподаток ізоб'єктівоподаткування, щовиникаютьвнаслідок поставкипослугпідприємствамизалізничного транспорту із їхніосновноїдіяльності тапідприємствами зв'язку, щоперебувають упідпорядкуванніплатникаподатку, в порядку,встановленомуКабінетом міністрів України;

> особа, котрапоставляєтовари (>послуги) намитній територї України ізвикористаннямглобальної чилокальнихкомп'ютернихмереж, при цьомуособа-нерезидентможездійснюватитаку діяльність лише черезсвоєпостійнепредставництво,зареєстроване на територї України;

> особа, щоздійснюєоперації ізреалізаціїконфіскованогомайна,незалежно від того, чидосягає воназагальноїсумиоперацій із поставкитоварів (>послуг), чи ані, атакожнезалежно від того,який режимоподаткуваннявикористовує така особа згідно ззаконодавством.

4. особа, щоімпортує (дляфізичнихосіб – ввозити (>пересилає))товари (>супутніпослуги) намитнутериторію України для їхньоговикористання чиспоживання намитній територї України,незалежно від того,який режимоподаткування вонвикористовує згідно ззаконодавством, завиняткомфізичнихосіб, незареєстрованихплатникамиподатку, котріввозять (>пересилають)товари (>предмети) усупроводжувальномубагажі чиотримують їхні якпоштовевідправлення умежах неторгового обороту вобсягах, що непідлягаютьоподаткуваннювідповідно домитногозаконодавства (>крімввезеннятранспортнихзасобів чизапаснихчастин перед тим такимифізичними особами) танерезидентів, котріпересилаютьпоштовівідправлення згідно із правиламиМіжнародногопоштового союзу намитнутериторію України, таотримувачів такихпоштовихвідправлень.

>Об'єктомоподаткуванняєопераціїплатниківподатку із поставкитоварів тапослуг,місценадання якізнаходиться намитній територї України, до тогочисліоперації ізпередачі прававласності наоб'єктизаставипозичальнику (кредитору) дляпогашеннязаборгованостізаставодавця, атакож ізпередачіоб'єктафінансовоголізингу укористуваннялізингоотримувачу (>орендарю); чиввезеннятоварів (>супутніхпослуг) умитномурежиміімпорту чиреімпорту (далі -імпорту); чививезеннятоварів (>супутніхпослуг) умитномурежиміекспорту чиреекспорту (далі -експорту), поставкитранспортнихпослуг поперевезеннюпасажирів,вантажобагажу (>товаробагажу) тавантажу за межами державного кордону України.

Базаоподаткуванняоперації із поставкитоварів (>послуг)визначаєтьсявиходячи із їхнідоговірної (>контрактної)вартості,визначеної завільнимицінами, але й ненижче зазвичайніціни, ізурахуванням акцизногозбору,ввізногомита,іншихзагальнодержавнихподатків тазборів (>обов'язковихплатежів), згідно з законами України ізпитаньоподаткування (завиняткомподатку надоданувартість, атакожзбору наобов'язковедержавнепенсійнестрахування напослугистільниковогорухомого зв'язку, щовключається доцінитоварів (>послуг)). До складудоговірної (>контрактної)вартостівключаютьсябудь-якісумикоштів,вартістьматеріальних йнематеріальнихактивів, щопередаютьсяплатникуподаткубезпосередньопокупцем чи черезбудь-якутретю особу в зв'язку ізкомпенсацієювартостітоварів (>послуг).

>Об'єктиоподаткування, завиняткомоперацій,звільнених відоподаткування, таоперацій, до якізастосовуєтьсянульова ставка згідно із Законом,оподатковуються за >ставкою 20%.Податокстановить 20%базиоподаткування,визначеноїстаттею 4 Закону «Проподаток надоданувартість», тадодається доцінитоварів (>робіт,послуг).

Приекспортітоварів тасупутніх такомуекспортупослуг ставкаподаткустановить "0"% добазиоподаткування. Постачаннятоварів (>робіт,послуг)здійснюється задоговірними (>контрактними)цінами іздодатковимнарахуваннямподатку надоданувартість.

>Центральнийподатковий орган Ведереєстрплатниківподатку.Будь-якійособі, котрареєструється якплатникподатку надоданувартість,присвоюєтьсяіндивідуальнийподатковий номер,якийвикористовується длясправляння цогоподатку.

>Особи-платникиподаткузобов'язанізареєструватися якплатникподатку уподатковомуоргані за їхнімісцезнаходженням (>місцемпроживання). Форма заяви прореєстраціювизначається у порядку,визначеномуцентральнимподатковим органом.Дані ізреєструплатниківподаткупідлягаютьоприлюдненню в порядку,визначеномуцентральнимподатковим органом.

Постачаннятоварів (>робіт,послуг)здійснюється задоговірними (>контрактними)цінами іздодатковимнарахуваннямподатку надоданувартість.Платникподаткузобов'язанийнадатипокупцюподатковунакладну.Податкова накладнаскладається у моментвиникненняподатковихзобов'язаньпродавця у двохпримірниках.Оригіналподатковоїнакладноїнадаютьсяпокупцю,копіязалишається упродавцятоварів (>робіт,послуг).Податкова накладнаєзвітнимподатковим документом йодночаснорозрахунковим документом.

>Датоювиникненняподатковихзобов'язань із поставкитоварів (>робіт,послуг)вважається дата, котраприпадає наподатковийперіод,протягомякоговідбуваєтьсябудь-яка ізподій, щосталасяраніше:

> чи датазарахуваннякоштів відпокупця (>замовника) набанківськийрахунокплатникаподатку як оплататоварів (>робіт,послуг), щопідлягаютьпоставці, а й уразі поставкитоварів (>робіт,послуг) заготівковігрошовікошти - дата їхніоприбуткування вкасіплатникаподатку, а привідсутностітакої - датаінкасаціїготівковихкоштів убанківськійустанові, щообслуговуєплатникаподатку;

> чи датавідвантаженнятоварів, аробіт (>послуг) - датаоформлення документа, щозасвідчує фактвиконанняробіт (>послуг)платникомподатку.

>Датоювиникнення праваплатникаподатку наподатковий кредитвважається датаздійсненняпершої ізподій:

> чи датасписаннякоштів ізбанківськогорахункуплатникаподатку як оплататоварів (>робіт,послуг), датавипискивідповідногорахунку (товарного чека) - вразірозрахунків ізвикористаннямкредитнихдебетовихкарток чикомерційнихчеків;

> чи датаотриманняподатковоїнакладної, щозасвідчує фактпридбанняплатникомподаткутоварів (>робіт,послуг).

Контроль заправильністюнарахування тасплати (>перерахування)податку до бюджетуздійснюєтьсявідповіднимподатковим органом, а приімпортітоварів зсплатоюподатку при йогомитномуоформленні -відповідниммитним органом за правилами,встановленимиспільнимрішенням центральнихподаткового тамитногоорганів.

>Сумиподатку,нарахованімитним органом,підлягаютьзарахуваннюплатникамиподаткубезпосередньо нарахунки державного бюджету (державного казначейства).Формидекларації таподатковихрозрахунків із цогоподаткувстановлюютьсявідповідно до закону.

>Установити, що колифізична особа –суб'єктпідприємницькоїдіяльностіодночаснозареєстрованаплатникомподатку надоданувартість йєплатникомєдиногоподатку заспрощеноюсистемоюоподаткування,обліку тазвітності, нанеїпоширюється порядокнарахування тасплатиподатку надоданувартістьвідповідно до цого Закону.Юридичні тафізичні особини –суб'єктипідприємницькоїдіяльності, котрієплатникамиєдиногоподатку заспрощеноюсистемоюоподаткування,обліку тазвітності та незареєстрованіплатникамиподатку надоданувартість, помиляюся нанарахуванняподатку,податковий кредит таскладанняподатковихнакладних, але вотримання бюджетноговідшкодування.

>Сплатаподатку надоданувартість приввезеннірухомогомайна дляздійсненняоперацій із ремонту умитномурежиміпереробки, атакож ізметоюмодернізації,провадиться шляхомвидачі простого векселі увипадку та порядку,визначеномуКабінетом міністрів України.


Схожі реферати:

Навігація