Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Визначення первісної вартості готової продукції


Реферат Визначення первісної вартості готової продукції

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

 

>Вступ

1.Стислаісторичнадовідкадіяльності підприємства

1.1Інвестиційнапривабливість

1.2Поняття такласифікаціяготовоїпродукції

1.3Основні заподіянняоблікуготовоїпродукції

1.4Визначенняпервісноївартостіготовоїпродукції

2.Документальнеоформлення рухуготовоїпродукції

2.1Документальнеоформлення принадходженніготовоїпродукції

2.2Документальнеоформленнявідпускуготовоїпродукції

2.3Облікреалізацііїготовоїпродукції

3.Аналітичний йсинтетичнийоблікготовоїпродукції

3.1Облікготовоїпродукції

>Висновки тапропозиції

Списоквикористаноїлітератури

 


>Вступ

З переходом України доринкових умівгосподарюваннябухгалтерськийоблікзазнавдокоріннихзмін: введеноновий планрахунків,затверджено П (З)БО, котрірегламентуютьметодологічні засадибухгалтерськогообліку.

>Основнимзаконодавчим актом, щорегулюєбухгалтерськийоблік в Україніє Закон України “Пробухгалтерськийоблік йфінансовузвітність" від 16 июля1999р.

Данакурсова робота написана наматеріалах підприємства ВАТ “>Рівнеазот", яку було бзасноване вчервні1969р.,данепідприємствоявляєтьсяюридичноюособою.Основна діяльність підприємства ВАТ “>Рівнеазот”виготовленнямінеральнихдобрив.Якіреалізує порегіонах України та заїї межами.


1.Стислаісторичнадовідкадіяльності підприємства

ВАТ ">Рівнеазот"створено набазіорендного підприємства "Азот" 13.11 1995 року, яку до цого години було бдержавнимхімічнимпідприємством. Цесучасневисокопродуктивне,оснащененайновішоютехнікою,багатотонажнепідприємствохімічноїпромисловості було бпобудоване наРівненськомуПоліссі у 1965році згідно ізПостановою ЦК КПРС та Заради міністрів СРСР N 300 від 20.03.62 року та N 696 від 02.07.62 року.Першочерговимзавданням йогостворення буввипусквисокоефективнихмінеральнихдобрив дляпідвищенняврожаївполівзахіднихрегіонів України.

>Вдалийвибіррозміщення впівнічно-західнійчастині України, дезначнізапасиводних йтрудовихресурсів,поблизу великихзалізничнихвузлівЗдолбунівського,Ковельського йСарненського, атакожвсесоюзних йміжнароднихавтомагістралей,забезпечилишвидкий табагатоплановийрозвиток підприємства.Відстань доаеропорту м.Рівне - 22 км,залізничноїстанціїОбарів - 10 км.Дієстабільнийтелефоннийзв'язок ізусімарегіонами світу. На територї підприємстваєпоштовевідділення.Найближчіприкордонністанції: на захід - ст.Ізов - 200 км.Росія - ст.хут.Михайлівський - 735 км, Молдова - ст.Могильов-Подільський - 399 км,Білорусь - ст.Горинь - 142 км.Першапродукція -аміачна вода із привізногоаміаку -отримана 1968-го року. Аліпершасправжняперемога був здобуто 23березня 1969 року.Тодівперше наРівненщині буввиробленийаміак. А 31березнядержавнакомісіяпідписала акт проприймання вексплуатаціювиробництвааміакупотужністю 103 тис. тон нарік.Цю датурівненськіхімікирахують днемнародження свого підприємства.

Запройдені 30 роківзбудованінові цехи йвиробництва,освоєновипуск новихвидівпродукціїСьогодні вскладі підприємства 15основних та 15допоміжнихцехів.Єкомп'ютернамережа (сервер набазіРІІІ-450,робочістанціії набазіCELERON 400,опто-волокняналінія, віта пара),автоматизована системаоперативно-диспетчерськагоуправління).

Предметомдіяльності підприємстває:

>виробництвомінеральнихдобривазотноїгрупи -аміачнаселітра,аміачна вода,аміак длясільськогогосподарства,фосфорноїгрупи -тукосуміш,РКД,амофос;продукціївиробничо-технічного таіншогопризначення -аміакупромислового,неконцентрованоїазотноїкислоти,сірчаноїкислоти,олеуму,фосфорноїкислоти,адипіновоїкислоти,вуглекислоти, сухогольоду таінше.

>виробництво,переробка,пакування,зберігання тазбуттоварів народногоспоживання - шампунь,миючі тачистячізасоби,міндобривадрібноїрозфасовки,ковбаснівироби, тощо.Підприємствомає цех пошивуспецодягу,асфальтну установку;

>проведеннянауково-досліднихробітсамостійно й разом ізіншиминауково-досліднимиорганізаціями,тимчасовимитворчимиколективами;

>наданнясервіснихпослуг вобласті всіхвидів монтажу, наладки,технічногообслуговування всіхвидівобладнання,пристроїв,транспортнихзасобів (в т. год.екологічнийсервіс);

>здійснення всіхвидівзовнішньо-економічноїдіяльності наосновідіючогозаконодавства;

>посередницька діяльність,наданнямаркетинговихпослуг;

>оптова йроздрібнаторгівля;

>вирощування,переробка,закупівля тареалізаціясільськогосподарськоїпродукції;

організаціяпунктівгромадськогохарчування;

>наданнясервісних тапобутовихпослугнаселенню,

Припідприємствідіютьслідуючіоб'єктисоціально-побутовогопризначення:

>комбінатгромадськогохарчування, вскладіякогоїдальні на територї підприємства, магазин ">Стілзамовлень", кафе,продовольчий тапромисловиймагазини;

палац культури "Хімік ";

>санаторій-профілакторій;

>медико-санітарначастина;

двадитячихсадочки;

>сіммалосімейнихгуртожитків.

1.1Інвестиційнапривабливість

>Маючивигіднегеографічнерозташування вмежах України, ВАТ ">Рівнеазот" насьогоднізабезпечуємінеральнимидобривами 11 областейЗахідногорегіонуДержави.Незначнавіддаленість підприємства відпортівЧорного моря йкраїнБалтії такордонівкраїнЗахідноїЄвропидаєможливістьекспортуватипродукцію ізмінімальними витратамиїїтранспортування.

>Виготовляючиконкурентоспроможнупродукцію,нарощуючиобсягивиробництва,впроваджуючисучаснітехнології тавиготовляючиновівидимінеральнихдобрив таіншоїпродукції, йзнаходячись унадзвичайновигіднихумовах, ВАТ ">Рівнеазот"змогло б принестиподвійніприбутки дляДержави.

Назавершальномуетапіземельноїреформи, ізпоявоюсправжніхгосподарівземлі,постане запитаннянауковогопідходу доагрохімії, що йвирішитьпідприємство,забезпечившисільськогосподарськоготоваровиробника всіма видамимінеральнихдобрив. Це означати, що Держава якщо із великимхлібом.

>Експортуючи своюпродукцію,підприємстводастьможливістьДержавіотримативалютнінадходження, котрі такнеобхідні вперіодїїстановлення.

Однак,зважаючи накритичний стантехнологічногообладнання, йогоморальний тафізичнийзнос, ВАТ ">Рівнеазот" для йогоподальшоїжиттєдіяльності,терміновопотрібнікошти дляреконструкціїдіючого табудівництва новихвиробництв.

Ззапропонованихбізнес-планом в цьому напряміміроприємств впершучергунеобхідно:

1. Провестиреконструкціюдіючоговиробництвааміаку, асаме:

>впровадити насадки колон синтезуфірми ">Хальдор-Топсе", щодастьможливістьзменшитиенергозатрати укількості 0.253Гкал/тнаміаку, щовиразиться урічнійекономії природного газу укількості 12478000 м3 на суму 1035,7 тис. дол. США.Вартість насадокстановить 2716,8 тис. дол. США, їхньогоокупність - 2,6 років.Заключений контракт.

>впровадити установкуфірми ">Ерлікід" повиділеннюводню ізвидувнихгазів.Економія привпровадженні установки зарік складі 5898,8 тис. дол. США.Вартість установки - 1684,2 тис. дол. США,ЇЇокупність - 3місяці.

>впровадитиновімодернізованіреакційні сурми наагрегатиаміаку укількості 400 штук, щодаютьможливістьзбільшититермін їхніексплуатації таекономії 8%палива на одномуагрегаті. Угрошовомуеквівалентіцестановить 1274,8 тис. дол. США.Вартість труб - 3747 тис. дол. США, рядківокупності - 3 рокта.

2. У зв'язку ізфізичним таморальнимстаріннямдіючихагрегатіваміаку, й їхніпрацездатністю послереконструкції протягом лише 5 років,розпочатибудівництво нового цехуаміаку.Існуєнауковообгрунтованапрограма такогобудівництва.

>проектнапотужність нового цеху - 1850тн/добу, 610 тис.тн. />рік;

>вартістьбудівництва - 210 млн. дол. США;

>термінбудівництва - 2 рокта;

>джерелофінансування -залученнякредитнихкоштів попільговим ставками на 8 років.

Для збільшенняобсягіввиробництваадипіновоїкислоти, котраєвисоколіквідноюпродукцією назовнішньомуринку, тавирішенняпитаньзахистувітчизняноготоваровиробника повиробництвукордових ниток татканини й їхньогоподальшоговикористання уіншихгалузяхпромисловості України,закінчитибудівництво та вводити наексплуатацію IIчергувиробництваадипіновоїкислоти.

Насьогодні 80%будівельнихробіт проекту завершено.Придбаназначначастинатехнологічногообладнання.

>потужність IIчергивир-ваАДК - 25000тн/рік;

>вартістьзавершеннябудівництва - 31,5 млн. дол. США;

>Джереламифінансуваннявищевказанихпроектівможуть бути:

>інвестиції,отримані впроцесіприватизації підприємства;

>залученнякредитнихкоштівДержави;

>залученнякредитнихкоштівіноземнихбанків подгарантію уряду України.

Метаданоїкурсової роботи -закріплення тапоглибленнятеоретичних із знань студента,набуттянавиків роботи бухгалтера.

>Завданнямкурсової роботиє:

>засвоєннявизначенняпервісноївартостіготовоїпродукції згідно П (З)БО 9 “>Запаси”, 16 „>Витрати”;

>ознайомитись іздокументальнимоформленням рухуготовоїпродукції;

>засвоєнняаналітичного тасинтетичногооблікуопераційготовоїпродукції

>засвоїтиметодиоцінкивиробничихзапасів при їхньоговибутті;

>ознайомитись ізавтоматизацієюпроцесуоблікувиробничихзапасів.

>Визначенняпервісноївартостіготовоїпродукції згідно П (З)БО 9 „>Запси", 16 „>Витрати".

1.2Поняття такласифікаціяготовоїпродукції

>Готовоюпродукцією,призначеною для продаж,вважаютьзакінченіобробкоювироби, котріпройшливипробування,приймання йвідповідаютьтехнічнимвимогам й стандартам.

>Відповідно з Положенням (стандарту)бухгалтерськогообліку 9 ">Запаси" >готовою >вважаєтьсяпродукція, Якавиготовлена напідприємстві,призначена для продаж йвідповідаєтехнічним йякісним характеристикам, котріпередбачені договором чиіншимнормативно-правовим актом.

>Методологічніосновиформування вбухгалтерськомуоблікуінформації проготовупродукціювизначаються П (З)БО 9 “>Запаси" та 16 “>Витрати”.

Приорганізаціїоблікупродукціїосновним моментомєвизначенняїї характеру. Готовапродукція за характеромкласифікуєтьсянаступним чином.


>Рис. 1.Класифікаціяготовоїпродукції заїї характером

>Підприємство ВАТ ">Рівнеазот"виробляєпродукцію увідповідності ззаключними договорами,розробленимиплановимизавданнями ізасортименту,кількості йякості.Керівник підприємства, впершучергу, виненприділятиувагупитанням збільшенняобсягувиготовленоїпродукції,розширенняїїасортименту й покращанняякості,вивчаючипотребиринку.


1.3Основні заподіянняоблікуготовоїпродукції

>Основнимизавдяннямиоблікуготовоїпродукції напідприємстві ВАТ ">Рівнеазот" всистеміорганізаціїє:

>систематичний контролю надвипускомготовоїпродукції, станомїїзапасів йзбереженням на яких складах,обсягомвиконанихробіт тапослуг;

>вчасному й правильномудокументуванніоформленнявідвантаженої йвідпущеноїпродукції (>робіт,послуг);

контролю надвиконанням планудоговорів-поставок заобсягом таасортиментомреалізованоїпродукції,організацієюрозрахунку ізпокупцями;

>вчасному йдостовірномувизначеннірезультатів відреалізаціїпродукції (>робіт,послуг) та їхніоблік.

>Виконанняцих завданьзадежить відритмічності роботи підприємства,правильноїорганізаціїзбуту таскладськогогосподарства,вчасного документальногооформленнягосподарськихоперацій.

1.4Визначенняпервісноївартостіготовоїпродукції

Убухгалтерськомуобліку готовапродукціяоцінюється увідповідності до П (З)БО 9 “>Запаси" запервісноювартістю, Якавизначається згідно із П (З)БО 16 “>Витрати".

П (З)БО 16 “>Витрати”визначає двапоняттясобівартостіготовоїпродукції:

1)собівартістьреалізованоїпродукції;

2)виробничасобівартістьпродукції.

Довиробничоїсобівартостіпродукціївходятьнаступнівитрати.>Рис. 2. Складвитратвиробничоїсобівартостіготовоїпродукції

>Оцінкаготовоїпродукції приїї продажзалежить відоблікової політики підприємства ВАТ „>Рівнеазот”, вчастиніоцінкизапасів при їхнівибутті. При цьомуможутьзастосовуватисяметоди,передбачені П (З)БО 9 “>Запаси".

Привідображенні продажготовоїпродукції вбухгалтерськомуоблікузазначаютьсядвіїїоцінки:оцінка, щоприйнятапідприємством ВАТ „>Рівнеазот” згідно ізобліковоюполітикою, -первіснавартісна (по дебетурахунку 901 “>Собівартістьреалізаціїготовоїпродукції”), таоцінка, щовизначаютья задомовленістюсторін (за кредитамирахунку 701 “>Дохід відреалізаціїготовоїпродукції”).

>Собівартістьреалізованоїпродукціїскладається ізнаступнихвитрат.


>Рис. 3. Складсобівартостіреалізованоїготовоїпродукції

Ос-кільки готовапродукція вбухгалтерськомуоблікувідображається занайменшою із двохоцінок:первісноювартістю чичистоювартістюреалізації, товиникаєнеобхідність вуцінціготовоїпродукції, порядокпроведенняякоїаналогічнийуцінцівиробничихзапасів.


2.Документальнеоформлення рухуготовоїпродукції

>Випускпродукції ізвиробництва ВАТ „>Рівнеазот” та передачаїї складуоформлюєтьсянакладними,відомостями,приймально-здавальними документами, актамиприймання, в яківказується: дата, шифр цеху й складу,найменуванняпродукції,номенклатурний номер,одиницівиміру,кількість,ціна заодиницю.

Убухгалтерії напідставіприймально-здавальнихдокументівскладаєтьсянакопичувальнавідомістьвипускуготовоїпродукції,даніякоївикористовують для контролю завиконанням заподіяння пообсягувиробництва й длябухгалтерськихзаписів нарахункахсинтетичногообліку.

2.1Документальнеоформлення принадходженніготовоїпродукції

Навиробничомупідприємстві ВАТ “>Рівнеазот” принадходженніготовоїпродукціївикористовуютьнаступнідокументи:

>прибутковий ордер;

>податкова накладна;

>відомість 3.3;

>карткаскладськогооблікуматеріалів;

>довіреність.

>Прибутковий ордер -призначений дляоприбуткуванняматеріалів, котрінадійшли напідприємство відпостачальника, чи ізпереробки.Використовується для оперативногообліку на яких складах,аналітичного тасинтетичногооблікунадходженняготовоїпрдукції.Заповнюється привідсутностіякісних такількіснихрозбіжностей із документамипостачальників, атакож приоприбуткуванніпродукціїпереробки.ЗаповнюєМВО, а номерїмприсвоює бухгалтер (>працівник складуодержує книжку,заздалегідьпрономерованихприбутковихордерів).Цідокументивиписують занаявністю у підприємстваскладів. Уприбутковомуордерізазначається:назвапостачальника таодержувача; дата; видоперації; склад наякийоприбутковуютьзапаси;кореспондуюцийрахунок; номер усе своєю чергою;найменування, сорт,розмірготовоїпродукції;одиницявиміру;кількість (згіднодокументів тафактичноприйнятих);ціна; сума; номер усе своєю чергоюзапису згідноскладської картотеки;підпис тареквізити особини, щоприйнялаготовупродукцію.

>Податкова накладна -виписується втрьохекземплярах (>оригінал тапершакопіявидаєтьсяпокупцю, другакопіявидаєтьсяпродавцю). Унійзазначаютьсятакіреквізити: датавипискиподатковоїнакладної;порядковий номер;продавець тапокупець,їхнііндивідуальніподаткові номер,місцезнаходження,номерителефонів,номерисвідоцтв прореєстраціюплатниківподатку;умова продаж; формапроведенихрозрахунків; датавідвантаження; номенклатура поставкитоварівпродавця;одиницявиміру;кількість;ціна без ПДВ;обсяг продаж без ПДВ, щопідлягаютьоподаткуванню за ставками;загальна сумакоштів, щопідлягаєоплаті; ПДВ;загальна сума із ПДВ;підпис йпрізвище особини, котрасклалаподатковунакладну;підписи йпрізвища: директора, головного бухгалтера йплатника ПДВ; печаткапродавця; датаотриманняподатковоїнакладної;підписпосадової особинипокупця.

>Відомісь 3.3 порозрахунках ізпостачальниками тапідрядниками, вякійзазначаютьсятакіриквізити:порядковий номероперації;реєстраційний номеррозрахунку;постачальник;залишок на вушкомісяця по дебету чи кредиту;суми занеприбувший товар;суми акцепту порахункахпостачання;відмітки про оплату;залишок накінецьмісяця по дебету чи кредиту; акінцімісяцязбиваютьсяпідсумки по колонкам та переносити датазакінченнявідомості йпідписивиконавця.

>Карткаскладськогообліку. Усортовихкарткахскладськогообліку, приякому вбухгалтеріїскладають чиобробляютьгрупувальнівідомостіоприбуткуванняпродукції заїї видами врозрізіпідрозділів-виробників та замісцямизберігання; укартках чи книгахскладськогооблікуздійснюються записи пронадходження йвідпускготовоїпродукції тащоденновиводятьсяїїзалишки. Вонизазначаютьтакіреквізити:назву підприємства; номер складу,стелажу,комірки; номерзапису;одиницювиміру; марку, сортматеріалу;обліковуціну,номенклатурний номер;найменуванняматеріалу; датазапису; номер документа;порядковий номерзапису згідноскладської картотеки; від когоотримано чи комувідпущено;прибуток,видаток таостачаготовоїпродукції; контроль (>підпис, дата).Даний документзаповнюють докінця.

2.2Документальнеоформленнявідпускуготовоїпродукції

Привибуттіготовоїпродукції напідприємстві ВАТ “>Рівнеазот”використовуютьтакідокументи:

>товарно-транспортна накладна;

>лімітно-забірнакартка;

>вимога;

накладна навідпускматеріалів набік;

>договір (>угода);

>довіреність.

>Підприємство ВАТ „>Рівнеазот”реалізуює своюпродукціюпокупцям напідставіукладенихдоговорів (>угод).

>Товарно-транспортна накладна,призначена дляобліку поставокзапасів тарозрахунків за їхньогоперевезення авто тазалізничним транспортом.Використовується длякількісного таякісногооблікузапасів.Складається вчотирьохекземплярах (1-2вантажоодержувачу, 3-4 автотранспортномупідприємству). Унійзазначаютьтакіреквізити: номернакладної; марку та номеравтомобіля;якщо готовапродукціяпродукція в.двантаженазалізничним транспортом, товказуютьсяномеризавантаженихвагонів, атакож їхнікількість;автотранспортнепідприємство;прізвищеім’я по-батьковіводія;постачальник йпокупець;місценавантаження тарозвантаження;інформація провантаж (>номенклатурний код,назвапродукції, товару,одиницівиміру,кількість,ціна, сума, ваги таін); посаду,ПІБвантажо-відправника тавантажо-одержувача.

>Лімітно-забірнакартка,призначена дляоформленнявідпускуматеріалів, котрі систематичноспоживаються привиготовленніпродукції, а поточного контролю задотриманнямвстановленихлімітівготовоїпродукції навиробничіпотреби.Використовується для оперативногообліку наскладі,аналітичного йсинтетияногооблікувідпускупродукції вмежахзатвердженоголіміту. Унійзазначаютьтакіреквізити:її номер; датавідпуску; видоперації; склад; цеходержувач, шифр витрат,номенклатурний номер;найменування, сорт,розмірзапасів;одиницявиміру;ліміт;ціна; сума;порядковий номер;залишокліміту;підписзавскладу; вкінціставлятьпідписи: начальниквіділу забезпечення, начальник цеху,завсклад.

>Вимога,заповнюється при разовомувідпускупродукції длявиробничих тагосподарських потреб. Унійзазначаютьтакіреквізити: номервимоги;назву підприємства; дату; склад; цех,відділодержувач;кореспондуючийрахунок;номенклатурний номер; через кого,хто запросивши тахтодозволив;назва, сорт, маркапродукціїодиницявиміру;кількість;ціна; сума;порядковий номерзапису;хтовідпустив та отримавши.

>Накладна навідпускматеріалів набік (див.дод.9),застосовується дляоформленнявідпускуматеріаліввиробничимодиницям,обєднання чистороніморганізаціям,також разом із неювиписуютьподатковунакладну. Унійзазначаютьтакіреквізити:назву підприємства; номернакладної,податкової; видоперації, склад;кореспондуючийрахунок; дата; комувідпускаються; наякійоснові; через кого; номер усе своєю чергою;назва, сорт,розмір;одиницявиміру;кількість;ціна; сума;порядковий номерзапису;всьоговідпущено; на якої суму (>прописом);підпис особини Яка дозволилавідпускматеріалів;підписи: головного бухгалтера, особини котравідпустиламатеріали, особини котра отрималаматеріали.

>Довіреність -це бланксувороїзвітності, йдійснийпротягом десятиднів.Довіреністьпризначена дляоформлення праваокремоїпосадової особинивиступатидовіреноюособою підприємства приотриманніготовоїпродукції. Удовіреностізазначаютьтакіреквізити:її номер; адреси підприємства -одержувача, йогоназва,ідентифікаційний кодЄДРПОУ;підприємство-платник й його адреси,рахунок МФО,назва банку; по яку числодійсна; датавидачі; кому бачено (посаду,ПІБ); документ, щозасвідчує особу,серія, номер, датувидачі й кімвиданий; котрі ціностімаєотримати.

>Відвантаженняготовоїпродукції

наекспортзалізничним транспортом.

>Заключення контракту.

>Фірма, котра уклала контракт,направляє на ВАТ „>Рівнеазот” увідділзовнішньо-економічноїдіяльності (даліВЗЕД)транспортнуінструкцію, вякійвказує,куди, вякійкількості таупаковціпотрібновідвантажитипродукцію згідно умів контракту.

>ВЗЕДпередаєтранспортнуінструкцію втранспортнийвідділ (даліТрВ).

>ТрВпередаєприйомоздавачамзалізничного цеху (даліЗЦ), котрізнаходяться настанціїОбарів,конкретнідані згіднотранспортноїінструкції дляподальшогозаповненнятранспортнихдокументів.

>Прийомоздавач ст.Обарівповідомляє начальникузміниЗЦ прокількісні характеристикиданоговідвантаження.

НачальникзміниЗЦорганізовуєпідбірвідповідногорухомого складу в цеху (та на ст.Обарів), подачу його подзавантаження увідповідні цехи підприємства.

>Післязавантаження вагонопломбовуєтьсяпломбою цеху. При цьомуможе бутиприсутнійпрацівникмитниці.Далі вагонзважується наваговій цеху (чиЗЦ).Згідноданихзважування вЦВТКвиписується 1сертифікатякостівідповідноїформи наекспорт накожний вагон.Такожданізважуванняпередаються вЗЦ.

>Післязавантажування тазважування вагона на ст.Обарів проходити процедураоформленнязалізничнихнакладних наекспорт.Вониоформляються вкількості:

5основнихпримірників (1 - длявідправника, 1 - длямитниці, 3 -знаходиться із вагоном);

>додатковіпримірники вкількості, через стількикраїн якщопереміщуватися вагон докінцевогоспоживача.

>ПрацівникиВЗЕДзабираютьзаповненізалізничнінакладні з ст.Обарів тасертифікатиякості ізЦВТК увідділ.Далі проводитисяформування пакетудокументів наданевідвантаження длянадання його вмитницю длядекларування:

заявка намитницю длянаданняінспектора, що якщозайматисямитнимоформленнямданоговантажу;

>копія контракту;

>копія карткиреєстрації контракту (дляаміачноїселітри,аміаку,аміачної води);

>залізничнінакладні;

>вантажно-митнадекларація (в 5-типримірниках);

>транспортнаінструкція;

>інвойс;

>сертифікатякості;

>розрахунокмитноївартості;

>довідка протранспортнівитрати дляперевезеннявантажу до пункту переходу „кордон -... ” (приумові поставки (>FCA,EXW);

>реєстрнаданихдокументів.

>Паралельно готуютьдокументи дляотриманнясертифікатупоходження товару вРівненськійфіліїторгово-промисловоїпалати (ТПП) України таекологічноїдекларації вуправлінніекології.

>Інспектормитниціпровіряє наданіідокументи та проводитимитнеоформленнявантажу,залишає у собі:

1-ї, 2-ї, 3-й, 5-їпримірникивантажно-митноїдекларації;

заявку намитницю длянаданняінспектора;

>інвойс (1 прим);

>розрахунокмитноївартості;

>реєстрнаданихдокументів;

>довідку протранспортнівитрати дляперевезеннявантажу до пункту переходу „кордон -... ”;

>сертифікатпоходження товару;

>екологічнудекларацію.

>ПіслямитногооформленняпрацівникиВЗЕДпередаютьоформленідокументи на ст.Обарів втоварнукасу,зокрема:

4-йпримірниквантажно-митноїдекларації;

>залізничнінакладні (ізвідміткоюмитниці);

>інвойс;

>сертифікатякості;

>сертифікатпоходження товару;

>екологічнудекларацію,

де послефактичноговідправленнявантажу позалізниці назалізничнійнакладнійпроставляється штамп іздатоювідправки.

12.2примірникизалізничноїповертаються ізтоварноїкасиприйомоздавачамЗЦ,потім 1примірникпередається вЦВТК, де доньогопідкріплюється 1примірниксертифікатуякості, котрівиписані згіднофактичнозроблениханалізів.Даліданідокументикур’єрським способомпередаються увідділ АСУП дляподальшоїобробки.

>ПіслянаданнямитниціпрацівникамиВЗЕД одногопримірниказалізничноїнакладної послефактичноговідправленняпродукції вонповертає 5-їпримірниквантажно-митноїдеклараціїпідприємству.

>Відвантаженняготовоїпродукції

наекспортсамовивозом

>Заключення контракту.

>Фірма, Яка уклала контракт,замовляє автомашину дляперевезеннявантажу уфірми -перевізника йвисилає в адресою ВАТ „>Рівнеазот”транспортнуінструкцію.

У день,вказаний утранспортнійінструкції, автомашинаприбуває назавантаження.

>ПрацівникиВЗЕДзвіряють номеравтомашини із номером,вказаним утранспортнійінструкції,перевіряютьнаявністьдокументів уводія наміжнароднеперевезення.Якщо всевірно,виписуютьнакладну назавантаження, котрапідписується начальником відділення йголовним бухгалтером підприємства йзавіряєтьсяпечаткою відділення.

>Заповнюється заявка намитницю длянаданняінспектора, що якщозаймаєтьсямитнимоформленням.Заявкапідписується начальником відділення йголовним бухгалтером йзавіряєтьсяпечаткою „длядекларування".

>Заявка,документиводія,CarnetTIR йCMRнадаються намитницю. Начальниквантажного відділеннямитницівиділяєінспектора длямитногооформлення.Інспекторперевіряєдокументи йдаєдозвіл назавантаження.

>Водій напідставінакладноївиписуєперепустку у бюроперепусток підприємства длязаїзду натериторію ВАТ „>Рівнеазот".Післязавантаження машинапломбуєтьсязаводськоюпломбою вприсутностіпрацівникавоєнізованого загонуохорони (даліВЗО).Водіювидаєтьсясертифікатякості й 2примірникизаповненоїнакладної, девказуєтьсякількістьзавантаженоїпродукції,підписані начальником цеху йзавіреніцеховоюпечаткою.ВідповідальніпрацівникиВЗОдзвонять уВЗЕД,звіряють телефоном номеравтомашини йкількістьвантажу йвипускають машину із територї підприємства.

>ПрацівникиВЗЕД напідставітранспортноїінструкціїготуютьдокументи,необхідні длямитногооформлення:

>друкуєтьсяCMR йCarnetTIR.CMRпідписується начальником відділення йзавіряєтьсягербовоюпечаткою.

>ВМД -підписується начальником відділення йзавіряєтьсяпечаткою длядекларування.

>інвойси -підписуються начальником відділення йголовним бухгалтером,завіряютьсягербовоюпечаткою.

>довідкарозрахункумитноївартості -підписується начальником відділення йзавіряєтьсяпечаткою длядекларування.

>довідка натранспортнівитрати дляперевезеннявантажу до пункту переходуграниці -підписується директором йголовним бухгалтером,завіряєтьсягербовоюпечаткою.

>реєстрподанихдокументів -підписується начальником відділення йзавіряєтьсяпечаткою длядекларування.

Комплектдокументівнадається намитницю длямитногодекларування.

>Паралельно готуютьдокументи дляодержаннясертифікатапоходження в ТПП йекологічноїдекларації вуправлінніекології.

>Інспектормитниціперевіряєподанідокументи,вантаж йпломбує автомашинусвоєюпломбою.

>Післямитногооформленняводійвіддає працівникамВЗЕД5-ийпримірникВМД, 1примірникCMR й 1примірникінвойсу ййомувіддається за однимпримірникусертифікатупоходження,сертифікатуякості іекологічноїдекларації.

>Відвантаженняготовоїпродукції

навнутрішнійринок

а)залізничним транспортом;

>Відділоптових поставок підприємства (даліВОП),якийзаймаєтьсяреалізацієюготовоїпродукції на територї України, до 15 числанадаєдані уТрВплановіпоказники поставкиготовоїпродукції нанаступниймісяць врозрізівидівпродукції тазалізниць згідноукладенихугод.ТрВ наосновіцихпоказниківформує планперевезень в 3-хпримірниках танадсилає його вЛьвівськузалізницю.Післяопрацювання 1примірникзалишається вЛьвівськійзалізниці, 1примірникнадходить вРівненськудирекціюЛьвівськоїзалізниці, 1примірник - на ст.Обарів, де под даний планперевезеньзалізницянадаєрухомий склад дляперевезенняготовоїпродукції.ВОП раз на декадуформуєрозпорядження навідвантаженняготовоїпродукції тапосилає на каналізв’язку на ст.Обарів.Прийомоздавач ст.Обарів наоснові цогорозпорядженнядаєвказівку вЗЦ прозавантаженнярухомого складу, после чогоотримує відЗЦінформацію про номерзавантаженого вагона та його ваги, вноситицідані врозпорядження тароздруковує напринтерізалізничнунакладну в 4-хпримірниках.Післязавантаження вагона паспортистЦВТК,якийзнаходиться вЗЦ,виписуєпопереднійсертифікатякості накожний вагон,якийвідправляється разом із вагоном на ст.Обарів.Після цогозалізнична накладна тасертифікат (див.додат.13)якостінадається втоварнукасу ст.Обарів, де проводитисярозрахунокпровізної плати таїї величинапроставляється внакладній. За фактомвідправки нанакладнійпроставляється штампстанції іздатоювідвантаження.Після цого 1-ї й 2-їпримірникизалізничноїнакладної тасертифікатякостівідправляються разом із вагоном, 3-й -залишається на ст.Обарів,потімпередається вРівненськудирекціюЛьвівськоїзалізниці, 4-йпримірникповертаєтьсяприйомоздавачамЗЦ,потімпередається вЦВТК, де доньогопідкріплюються 2примірникисертифікатуякості, котрівиписані згіднофактичнозроблениханалізів.Даліданідокументикур’єрським способомпередаються увідділ АСУП дляподальшоїобробки.

б)самовивозом;

>Відділоптових поставок підприємства (даліВОП),якийзаймаєтьсяреалізацієюготовоїпродукції на територї України, посленадходженнякомерційнихпропозицій відпокупцівготовоїпродукціїукладає догоди (див.додат.5) із ними, девказується,яким виглядом транспорту якщовідвантажуватисяйомупродукція. Увипадку самевивозупокупецьпоявляється насвоємутранспорті напідприємство, уВОПівиписуєнаказ-накладну навідпускпродукції (див.додат.9) в 4-хпримірниках, котрапідписується начальникомВОПу таголовним бухгалтером (чи його заступником) підприємства. Увипадку оплатиготівкоюпокупець вбухгалтеріївиписуєприбутковий ордер на суму, котразазначена внаказ-накладній, ордерпідписується укерівника та головного бухгалтера підприємства.Вказана вордері сума вноситися вкасу підприємства, нанаказ-накладних переносити штамп „>Оплачено".

У бюроперепусток згіднонаказ-накладноївиписуєтьсяконтрольний талон та назворотнійстороні 4-гопримірниканаказ-накладної переносити штамп „>В’їзд дозволів” тавказуються марка й номеравтомобіля.Післязаїзду натериторіювінзважується, наваговійзалишаєтьсяконтрольний талон, наякомувказується вагиавтомобіля (тара).Післязавантаженняавтомобіляпродукцієювінзважується наваговій цеху, переноситивідміткавагаря профактичну вагивідпущеноїпродукції нанаказ-накладній та контрольномуталоні. Двапримірникинаказ-накладноїзалишаються наваговій. Привиїздіавтомобіля із територї підприємстваконтрольний талонвіддаєтьсячерговій бюроперепусток напрохідній, назворотнійстороні 4-гопримірниканаказ-накладної переносити штамп „>Виїзд дозволів” йїїзабираєчерговийпрацівникохорони.Потім 4-йпримірникнаказ-накладноїповертається вбухгалтерію. 3-йпримірникнаказ-накладноїслідує ізавтомобілем.

Укінціробочого дня наказнакладніпередаються вЦВТК, де накожнунаказ-накладнувиписуєтьсясертифікатякості в2-хпримірниках. Нанаступний деньданідокументикур’єрським способомпередаються увідділ АСУП дляподальшоїобробки.

2.3Облікреалізацііїготовоїпродукції

>Після надходженнядокументів увідділ АСУП смердотівводяться до базиданих „>Збут йреалізаціяготовоїпродукції".Післямашинноїобробкиотримуютьсярахунки-фактури таподатковінакладні покожномуплатнику, в адресоюякого буввідвантаженапродукція, под котріпідкладаютьсявідповіднідокументи провідвантаження тасертифікатиякості в2-хпримірниках.Даліцідокументипередаютьсякур’єрським способом вбухгалтерію, деподатковінакладніпідписуються тареєструються в „>Книзі продажів... ”.Потім смердотіпоступають уфінансовийвідділ, де наподатковінакладнізавіряютьсяпечаткою,відкріпляється по 1примірникурахунку-фактури,податковоїнакладної тасертифікатуякості, котріпередаються вканцелярію длявідправленняплатникупродукції.Після цогодокументизновупоступають вбухгалтерію, де под нихпідкріпляється 4-йпримірникнаказ-накладної ізвідміткамислужбиохорони.

Колистосується оплати завідвантаженупродукцію, то, напідприємстві вона проводитися:

>надходженнямкоштів нарозрахунковий тавалютнийрахунки підприємства;

>внесеннямгрошовихкоштів вкасу підприємства;

>залікомвзаємнихвимог завиконані роботи та наданііпослугипідприємству.

>Ціданівводяться до базиданих „>Збут йреалізаціяготовоїпродукції".Після цогоотримуютьсянеобхідніформи пооблікуреалізаціїготовоїпродукції: 16відомість,залишкинеоплаченоїпродукції,11-журнал тощо.


3.Аналітичний йсинтетичнийоблікготовоїпродукції

>Аналітичнийобліквідвантаження йреалізаціїпродукції, атакожрозрахунків ізпокупцями йзамовникамипідприємство ВАТ „>Рівнеазот”ведє у >відомості № 16відвантаження,відпуску йреалізаціїпродукції (див.додат15). Записи вційвідомостіздійснюють влінійному (>позиційному) порядку, щодаєможливістьбачити, заякимрозрахунковим документом, Яка сумапідлягає досплатипокупцем (>замовником), атакожробитьсявідмітка про оплату.

>Аналітичнийобліквиробничихзапасівведеться врозрізі їхньогонайменувань чиоднорідних груп. Кожна із групвиробничихзапасівподіляється за видами, сортами, марками, типамирозмірами.Кожномунайменуванню, сорту,розмірувиробничихзапасівприсвоюється короткій нозічисловепозначення (>номенклатурний номер), якузаписують доспеціальногореєстру -номенклатури-цінника, детакожвказуютьодиницювиміру й поможливості,обліковуціну запасу.Кількіснийоблікготовоїпродукції заїї видами тамісцямизберіганняведеться всортовихкартках. Убухгалтеріїскладають чиобробляютьгрупувальнівідомостіоприбуткуванняпродукції заїї видами врозрізі п.дрозділів -виробників та замісцямизберігання. Укартках чи книгахскладськогооблікуздійснюються записи пронадходження йвідпускготовоїпродукції тащоденновиводятьсяїїзалишки.

>Аналітичнийоблікприймання тавідпускуготовоїпродукції,ведеться напідставіприбуткових йвидатковихдокументів,здійснюється за видамиготовоїпродукції, котраможевідображатися заобліковимицінами (>плановоюсобівартістю,гуртовими тавідпускнимицінами тощо) ізвиділенням врегістрахвідхиленьфактичноїсобівартостівиробів від їхнівартості заобліковимицінами.

Укінцімісяця заданимианалітичногооблікувитрат навиробництвовизначаєтьсяфактичнасобівартістьготовоїпродукції.

>Синтетичнийоблікнаявності й рухуготовоїпродукції підприємства ВАТ „>Рівнеазот” зафактичноюсобівартістюведеться на активномурахунку 26 "Готовапродукція".Оприбуткуваннявипущеної ізвиробництвапродукціївідображається по дебетурахунка 26 "Готовапродукція" й кредитурахунка 23 ">Виробництво".

>Відпускготовоїпродукціїпокупцямоформляється >накладною навідпусктоварно-матеріальнихцінностей, котраєпідставою длясписанняготовоїпродукціїпідприємством-виробником. щоздійснилоїївідпуск, дляоприбуткуванняїїпідприємством-одержувачем та длядозволу навивезенняїї із територїпідприємства-постачальника.

>Згідно з Законом України "Проподаток надоданувартість"постачальник (>продавець) виненнадатипідприємству-покупцю >податковунакладну, форма І порядокзаповненняякоїзатверджені наказом ДПА України. Уподатковійнакладній,кріміншихреквізитів,вказуютьсяціна, ставка й сума ПДВ,загальна сума, щопідлягаєсплатіпостачальнику. Уразізвільнення відоподаткуванняготовоїпродукції згіднозі ст.5 Закону вподатковійнакладнійзазначається ">Звільнено від ПДВ" ізпосиланням до пункту ст. 5 Закону.Податкова накладнавиписується в двохпримірниках,оригіналякоїнадаєтьсяпокупцеві (>одержувачуготовоїпродукції), акопіязберігається у підприємства (>продавця) якзвітний йрозрахунковийподатковий документ.

>Податкова накладнанадає правопокупцю,зареєстрованому якплатник ПДВ, навключення доподаткового кредитувитрат посплаті ПДВпостачальнику (>продавцю) припридбанніматеріальнихцінностей (>робіт,послуг).Якщопокупець неєплатникомподатку, топодаткова накладнайому ненадається.

Дляпроведеннярозрахунків ізпокупцемпостачальниквиписуєрахунок-фактуру таіншірозрахунково-платіжнідокументи, щопідтверджують фактпередачі (>відпуску)матеріальнихцінностей й їхні оплату іззазначеннямсуми ПДВ.

>Постачальник ВАТ „>Рівнеазот”можевключити дорахунка-фактурипокупця,крімвартостівідвантаженоїпродукції,вартістьтари,відвантаженої ізпродукцією (>якщо вон не включена увідпускнувартістьпродукції йоплачується понадїївідпускнувартість), атакожтранспортнівитрати.

Укінцімісяця напідприємстві ВАТ „>Рівнеазот”складаєтьсяоборотнавідомість повідвантаженню тареалізаціїготовоїпродукції запоточниймісяць (див.додат.16), вякійвказуються:залишок на вушкомісяця,відвантаження тареалізація впоточномумісяці,залишок накінецьмісяця.Такожскладаєтьсяоборотнавідомість на запит напоточниймісяць (див.додат.17). Унійвказуєтьсяназва продукту,залишок на вушкомісяця,кількістьвідвантаженоїпродукції впоточномумісяці, оплата запродукцію, котра буввідвантажена йзалишок накінецьмісяця.

>Заповнюєтьсятакожголовна книгарозрахунків ізпокупцями йзамовниками.

3.1Облікготовоїпродукції

Дляоблікувиготовленоїпродукції планомрахунків передбачене дварахунки - 26 та 27.

>Дт26 “Готовапродукція”>Кт>Рис. 4. Схематиповихоперацій порахунку 26 "Готовапродукція"


>Висновки тапропозиції

>Відповідно з Положенням (стандарту)бухгалтерськогообліку 9 ">Запаси" >готовою >вважаєтьсяпродукція, Якавиготовлена напідприємстві,призначена для продаж йвідповідаєтехнічним йякісним характеристикам, котріпередбачені договором чиіншимнормативно-правовим актом.

>Випущена ізвиробництва готовапродукціяздається складу за >накладними. Убухгалтерії напідставінакладнихведетьсянакопичувальна >відомістьвипускуготовоїпродукції, уякійвипущенапродукціягрупується за видами й сортами (>номенклатурними номерами) йвідображається задвомаоцінками - заобліковоювартістю (>плановоюсобівартістю чи завідпускнимицінами без ПДВ)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація