Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бюджетування в системі управлінського обліку


Реферат Бюджетування в системі управлінського обліку

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАЯ РОБОТА

поПРЕДМЕТУ

«Бухгалтерський управлінський облік»

на задану тему:

«>БЮДЖЕТИРОВАНИЕ У СИСТЕМІУПРАВЛЕНЧЕСКОГОУЧЕТА»


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Планування є постановку цілей діяльність у вигляді кількісних і якісних показників, які потрібно досягти підприємству за чи іншого період.

Залежно від періодів планування (період планування - тимчасової проміжок, який складаються і протягом якого реалізуються плани) розрізняють:

- оперативне (поточне) планування - на період до 1 року;

- тактична (середньострокове) планування - на період 1 - 3 року;

- стратегічне (довгострокове) планування - на період понад 3 років.

Впровадження для підприємства системи планування покликане вирішити такі:

- підвищення ефективність використання ресурсів підприємства;

- забезпечення координації роботи і забезпечення взаємозв'язку інтересів окремих підрозділів, і підприємства у цілому;

- прогнозування, аналіз, оцінка різних варіантів господарську діяльність підприємства міста і підвищення обгрунтованості прийнятих управлінські рішення;

- забезпечення фінансової стійкості й поліпшення стану підприємства.

Слід зазначити, що з позначення процесу оперативного планування у російській управлінської практиці використовується ряд понять - "бюджетування", "фінансове планування", "планування фінансово - господарську діяльність". Таке термінологічне розмаїтість, на погляд, скоріш заважає фахівцям, ніж допомагає.

Бюджет - це план, у якому вартісні показники. Але вартісні показники можна "вбудувати" практично у будь-якій план. Якщо, наприклад, "План виробництва" відбиває плановану до виробництва продукцію у натуральному вираженні - це план.

Але якщо додати до Плану виробництва" ще одне колонку - "Вартість вироблену продукцію по облікової ціні реалізації", - план перетвориться на бюджет. Виходить, що розподіл планів на власне плани і бюджети є досить умовним та практично будь-який план одночасно можна кваліфікувати як бюджет. Отже, можна сказати, що план і бюджетом - синоніми.

У даний роботі сприймається як одне децентралізацію обліку по центрам відповідальності держави і їх бюджетування, із єдиною метою показати значення планування у системі бухгалтерського управлінського обліку.

З іншого боку, лише науково обгрунтоване бюджетування здатне організувати виробництво за єдиної схемою, здатної забезпечити виконання виробничої програми розвитку й ефективність.


1УЧЕТЗАТРАТ ПОЦЕНТРАМ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

1.1 Концепція урахування витрат по центрам відповідальності

 

Керівникам організацій розробки й терміни прийняття управлінські рішення необхідна як загальна інформація з організації загалом, і деталізована, внутрішніми сегментам діяльності - центрам відповідальності. Маючи відомостей про собівартості продукції, неможливо точно визначити, як розподіляються витрати між окремими виробничими ділянками (центрами відповідальності). Це можна вирішити, якщо встановити зв'язок витрат і доходів з його діями осіб, відповідальних за витрачання ресурсів. Такий їхній підхід в управлінському обліку названо урахуванням витрат з центрам відповідальності.

Концепція урахування витрат по центрам відповідальності дозволяє кількісно зіставляти й оцінювати внесок різних підрозділів у зміна кінцевих фінансових результатів підприємства.

Центри відповідальності можуть функціонувати у вигляді: центрів доходів, центрів витрат, центрів прибутку чи центрів інвестицій. Необхідність виділення центрів відповідальності пояснюється, передусім, призначенням відповідального особи, яким покладаються функції музиканта, і контролю над результатами діяльності з підрозділам.

Слід зазначити, що розподіл виробничої організації на центри відповідальності залежить від галузевих особливостей діяльності організації, особливостей технологій і організації виробничих процесів, методів управління виробництвом, складу готової продукції чи виконуваних робіт (надання послуг), рівня технічної оснащеності виробництва та забезпеченості кваліфікованим кадровим персоналом економістів, бухгалтерів, менеджерів й інших чинників.

Організація контролю та аналізу по центрам відповідальності спрямовано виявлення відхилень між плановими і фактичними показниками в кожному центру, фіксування відхилення у внутрішній управлінської звітності улаштуванням наступного аналізу причин виникнення відхилень.

Угруповання витрат з центрам відповідальності на рахунках управлінського обліку вимагає виділення окремої групи рахунків. Для відображення витрат з центрам відповідальності рахунки повинен мати також аналітичну деталізацію як по центрам відповідальності, а й у статтям нормативних витрат, що змушує виділяти відповідні рахунки.

Облікова угруповання витрат з підрозділам має здійснюватися шляхом застосування принципу подвійного запису на взаємозалежних рахунках, а побудова робочого плану рахунків у частині обліку діяльності центрів відповідальності мають підпорядковуватися принципам, які вимагають розмежування відповідальності за результати діяльності між суб'єктами внутрішньовиробничих взаємовідносин.

Облік по центрам відповідальності, будучи елементом системи управління, спрямовано досягнення підвищення ефективності управління підрозділами організації з урахуванням обліку відповідальності за результати як наслідок, посилення мотивації менеджерів і працівників цих центрів.

Синтетичний і аналітичного обліку витрат за рівні центрів відповідальності доцільно організовувати у підрозділах, що викликає необхідність передачі частини функцій центральної бухгалтерії у ці підрозділи. Отже, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку в центрах відповідальності несе керівник підрозділи.

У підрозділах урахування витрат виробництва ведуть на відповідномусубсчете рахунків 20 і 23 (кожному центру відповідальності відкривається окремий субрахунок) відповідно до обраної методикою урахування витрат. Витрати управління збираються на рахунку 25 ">Общехозяйственние витрати" задля її подальшого розподілу з об'єктів обліку, організації та обслуговування підрозділи.

Рахунок 26 ">Общехозяйственние витрати" в підрозділах не відкривається. Витрати підрозділи, пов'язані у реалізації наукової продукції, формуються у фінансовому розрахунковому центрі у вигляді встановленого відсотка обсягу реалізації кожним підрозділом. Цей відсоток визначається новому році відповідно до кошторисом запропонованих витрат за реалізації продукції. Фінансовий результат з виробництва продукції підрозділах доцільно визначати на рахунку 79 ">Внутрихозяйственние розрахунки". Виручка, отримана від, зараховується на субрахунок розрахункового рахунки підрозділи. Рахунок 79 ">Внутрихозяйственние розрахунки" пропонується використовувати яксопоставляющий визначення фінансових результатів підрозділів. Рахунок 78 "Розрахунки між центрами відповідальності" зсубсчетами кожному за підрозділи використовують уфинансово-расчетном центрі. Фінансовий результат діяльності центрів відповідальності можна формувати, запровадивши додатково синтетичний рахунок 92 "Потенційні прибутків і збитки". Надалі з метою контролю та аналізу діяльності центру відповідальності інформація, відбита у цьому рахунку, то, можливосопоставлена з фінансовою результатом, формованим у межах фінансового обліку на рахунку 99 "Прибули і збитки".

По дебету рахунки 79 ">Внутрихозяйственние розрахунки" відбивається реалізована продукція по фактичної собівартості, але в кредиті - той самий продукція за відпускними (договірним,трансфертним) цінами. Для виявлення фінансового результату від продукції порівнюють повну собівартість реалізованої продукції з її вартістю за відпускнимивнутрихозяйственним цінами. Рахунок 79 ">Внутрихозяйственние розрахунки" ведеться в підрозділах, передавальних своєї продукції наобщехозяйственний склад. Уфинансово-расчетном центрі для розрахунків із підрозділами доцільно виділити рахунок 78 "Розрахунки між центрами відповідальності".

Облік витрат з центрам відповідальності дозволить оцінити внесок кожного центру на формування прибутку всієї організації та проконтролювати відхилення в кожному наголошеного центру відповідальності, проте це у кінцевому підсумку підвищить ефективність діяльності організації.

Інформація про обсяг виробництва, як і з недоліків, мусить бути представленій у вигляді відхилень. Величина відхилень, куди необхідно реагувати керівнику центру відповідальності, має встановлюватися диференційовано. Відхилення, перевищують +1%, необхідно прийняти до уваги керівником центру відповідальності, а коли відхилення одно +3%, сповіщають керівника організації.

Однією проблеми, що виникають у улаштуванням обліку по центрам відповідальності, є зміна у системі зведеного урахування витрат виробництво та калькулювання собівартості.

Можливі два підходи до її рішенню: не пов'язувати урахування витрат по центрам відповідальності, з системоюкалькулирования, тобто розглядати такий облік як паралельний, додатковий, або шукати можливості поєднання обліку по центрам відповідальності, з калькуляцією собівартості продукції. Цього варіанта простіше для реалізації, але таїть у собі небезпеку втрати системності, відсутність ув'язування даних виробничого обліку між собою, припущення різних підсумків в угрупованню витрат з місцях формування та об'єктахкалькулирования за і той період.

Другий варіант видається більш прийнятним, і суттєве зміна системикалькулирования у тому, що віднесення непрямих витрат на види готової продукції здійснюється не шляхом їх розподілу, пропорційно обраним баз, а залежність від ступеня участі центрів відповідальності у виробництві цієї продукції. Це складніше, оскільки потрібно враховувати внутрішньогосподарський оборот (>взаимооказиваемость робіт та надаваних послуг), але із застосуванням трансфертних цін ця труднощі відпадає.

Операції розрахунків між центрами відповідальності можна таблицею 1.

Таблиця 1

Розрахунки між центрами відповідальності держави і відбиток операцій

на рахунках бухгалтерського обліку

 Nп/п  Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Підстава, документ
дебет кредит  
1. >Куплени матеріальних цінностей (роботи, послуги) в іншого центру відповідальності  0, 23 78 >Чеки-накладние
2. Списано матеріальних цінностей, вартість робіт, послуг до витрат центру відповідальності 20 10, 23 Факти з обліку витрат
3. Оплата вартості куплених тих матеріальних цінностей, робіт послуг із субрахунка даного центру відповідальності 78 51 Авізо
4. >Отпущени (реалізовані) матеріальних цінностей іншим центрам відповідальності 78 10, 43 >Чеки-накладние
5. Зарахування вартості проданих тих матеріальних цінностей на субрахунок даного центру відповідальності 51 78 Авізо
6. Виявлено фінансовий результат центру відповідальності 78 92 Розрахунок бухгалтерії довідка бухгалтерії

1.2 Напрями вдосконалення обліку в центрах відповідальності

 

Для процедури контролю діяльності сегментів організації необхідно вдосконалити саму процедуру обліку у таких пріоритетні напрямки:

1) вдосконалення первинного урахування витрат в центрах відповідальності;

2) вдосконалення форм звітності центрів відповідальності.

Первинний облік є початкову стадію системного сприйняття й реєстрації окремих операцій, характеризуючих господарські процеси та явища, що відбуваються для підприємства.

Первинна документація є початковою базовим джерелом інформації про витрати виробництва продукції. Від, наскільки повно й вірогідно сформульована інформація в первинних документах, залежатиме склад інформаційної бази щодо прийняття управлінські рішення. Усі містять вичерпний перелік реквізитів, встановлених Федеральним законом "Про бухгалтерський облік" і Положенням ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерської звітності до, і є єдиної й типовий документацією всім видів обліку. Тому немає жодного необхідності вводити спеціальну первинну документацію. Важливо її пристосувати до вимог управлінського обліку й контролю, позаяк у системі управлінського обліку інформацію про витратах повинна формуватися іншій якості.

Передусім урахування витрат по центрам відповідальності передбачає формування якісною і кількісної інформації про витрати з метою контролю і грунтовного аналізу відхилень, унаслідок чого всі первинні документи,составляемие в центрах відповідальності, повинні містити інформацію про фактичних і нормативних витратах, що дозволить визначати відхилення фактичних даних від нормативних і використовувати ці показники у подальшому для регулювання та оперативної управління собівартістю.

Під час проведення оперативного аналізу відхилень фактичні витрати від нормативних з оцінкою результатів діяльності центрів відповідальності важливо виділити контрольовані і неконтрольовані відхилення. Тому вдосконалення форм первинних документів є необхідною етапом в розробці й впровадженні системи управлінського обліку по центрам відповідальності.

Ще однією пріоритетним напрямком удосконалення обліку по центрам відповідальності є вдосконалення форм звітності центрів відповідальності. Отже, щоб організувати урахування витрат по центрам відповідальності, необхідна розробка системи внутрішньогосподарськоїсегментарной звітності, що забезпечить керівництво підрозділів, бухгалтерську службу і адміністрацію господарства інформацією для поточного контролю та аналізу діяльності підрозділів.

 

1.3 Система трансфертного ціноутворення

 

При організації обліку по центрам відповідальності отриману продукцію оцінюється повнутрихозяйственним (>трансфертним) цінами, тому важливе значення має розробка методології трансфертного ціноутворення як інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.

Використання трансфертних цін у цьому разі створює передумови визначення вкладу кожного підрозділу в результат діяльності організації у цілому і сприяє формуванню зацікавленості й те водночас відповідальності працівників підрозділів у результатах виробництва.

З використанням методики обліку по центрам відповідальності, з застосуванням трансфертного ціноутворення виникають проблеми розробки методики розрахунку трансфертних цін.

Нині одні автори подають використовувати як трансфертної ціни показник перемінної собівартості, інші підкреслюють, що на посаді трансфертної ціни необхідно використовувати повну чи виробничу собівартість, треті пропонують використовувати як бази ринкові ціни.

Проблема полягає в тому випадку полягає у встановленні найсправедливішою ціни, виходячи з якої складатися звітність, показники якій будуть найреальніше відбивати результати діяльності кожного первинного підрозділи підприємства.


2ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТУ. МЕТИ БЮДЖЕТУВАННЯ

 

2.1 Планування як із функцій управління

 

Під бюджетуванням в управлінський облік розуміють процес планування. Планування – одне з функцій управління, процес визначення дій, що їх виконані майбутньому. Зблизька планування діяльності підприємства мова ведуть про короткостроковому (чисметном) бюджетуванні. Бюджет (чи кошторис) – це фінансовий документ, створений до виконання гаданих дій. Це прогноз майбутніх фінансових операцій.

Бюджет – кількісний план в грошах, підготовлений й ухвалення до певного періоду часу, зазвичай що складає плановану величину доходу, що має бути досягнуто, і (чи) витрати, що їхпонесени упродовж такого періоду, і капітал, що необхідно залучити задля досягнення даної мети.

Упорядкування бюджетів переслідує такі цілі:

1. Розробка концепції ведення бізнесу:

- планування фінансово-господарську діяльність підприємства визначений період;

- оптимізація витрат та одержання прибутку підприємства;

- координація — узгодження діяльності різна підрозділів підприємства.

2. Комунікація — доведення планів до керівників різних рівнів;

3. Мотивація керівників на місцях для досягнення цілей організації;

4. Контроль і - оцінка ефективності роботи керівників на місцях шляхом порівняння фактичні витрати з нормативом;

5. Виявлення потреб у грошових ресурсах і оптимізація фінансових потоків.

Існують такі етапи розробки бюджетів;

• повідомлення основних напрямів розвитку підприємства особам, відповідальних розробку бюджетів;

• розробка першого варіанта буде бюджетів;

• координація та аналіз першого варіанта буде бюджетів, внесення корективів;

• твердження бюджетів керівництвом підприємства;

• наступний аналіз стану і коригування бюджетів відповідно до зміненими умовами.

Бюджети у сенсі поділяються на дві основні виду: поточні (операційні) бюджети, відбивають поточну (виробничу) діяльність підприємства, і фінансовий бюджет, являє собою прогноз фінансової звітності.

Залежно від поставлених завдань розрізняють також бюджети:

а) генеральні й потужні приватні;

б) гнучкі і статичні.

Бюджет, охоплюючий загальну діяльність підприємства – генеральний (загальний) бюджет. Мета генерального бюджету – підсумовувати кошторису і плани різних підрозділів підприємства (приватні бюджети).

Генеральний бюджет і двох частин – операційного і фінансового бюджетів.

Залежно від цілей порівняння та якісного аналізу показників діяльності підприємства бюджети діляться на статичні (жорсткі) і гнучкі.

Статичний бюджет – бюджет організації, розрахований конкретний

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація