Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік прибутків і збитків


Реферат Бухгалтерський облік прибутків і збитків

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫУЧЁТА ПРИБУТКУ ІУБЫТКОВ

1.1 Поняття і склад прибутків і витрат організації

1.2 Порядок обліку прибутків і збитків організації

1.3 Особливості формування кінцевого фінансового результату з метою оподаткуванні

2БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЁТПРИБЫЛЕЙ ІУБЫТКОВ НА ВАТ «>ЛИВГИДРОМАШ»

2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «>Ливгидромаш»

2.2Учет прибутків і збитків на ВАТ «>Ливгидромаш»

2.3 Віддзеркалення прибутків і збитків бухгалтерської звітності ВАТ «>Ливгидромаш»

3 УДОСКОНАЛЕННЯУЧЁТАПРИБЫЛЕЙ ІУБЫТКОВ ВАТ «>ЛИВГИДРОМАШ»

3.1 Організація бухгалтерського і податкового обліку

3.2 Доходи й витрати на російському обліку йМСФО

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

 

Нові умови господарювання зумовили істотні зміни методологією й організації бухгалтерського обліку.

Значно розширилися повноваження організацій з відбивання власних господарських операцій. Вони самостійно вибирають методи оцінки виробничих запасів і знаходять способи обчислення собівартості робіт, розробляють дисконтну політику, визначають конкретні методики, форми і техніку ведення та молодіжні організації бухгалтерського обліку. Інакше кажучи, нині централізовано встановлюються лише загальні правила бухгалтерського обліку, а конкретизація їх і механізм виконання розробляють кожної організації, самостійно з умов своєї діяльності.

У разі ринкової економіки основа економічного розвитку – прибуток, найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу реалізації розширеного відтворення підприємства міста і задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників. за рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства до бюджету, банками та інші організаціями. Тому достовірність обчислення і розподілу позитивного фінансового результату (бухгалтерської прибутку) набирає величезної ваги завданням бухгалтерського обліку.

При цих ринкових відносин орієнтація підприємств отримання прибутку є неодмінною передумовою їх успішної підприємницької діяльності, критерієм вибору оптимальних та напрямів і методів цієї бурхливої діяльності. У сучасному Росії, при становленні та розвитку комерційних підприємств, проблема правильності обліку, і розподілу прибутків стає найактуальнішою. Облік, прогнозування і планування фінансового результату підприємства необхідно про всяк стадії виробництва.

У курсової роботі розглядається бухгалтерський облік прибутків і збитків.

Метою згаданої курсової роботи є підставою дослідження організації обліку прибутків і збитків підприємства міста і пропозицію заходів із вдосконаленню організації бухгалтерського обліку фінансового результату, розподілу прибутків і поліпшення фінансового результату організації.

Метою написання курсової роботи є підставою дослідження розвитку проблеми бухгалтерського обліку фінансових результатів.

Реалізація даних цілей вимагає розв'язання наступних завдань:

1) розглянути склад прибутків і витрат організації ;

2) визначити порядок обліку прибутків і збитків організації;

3) датитехнико - економічну характеристику підприємства;

4) провести облік прибутків і витрат підприємства;

5) розглянути відбиток прибутків і збитків бухгалтерської звітності;

6) запропонувати шляхів удосконалення обліку прибутків і збитків.

Практична значимість залежить від можливості використання запропонованих рекомендацій для вдосконалення бухгалтерського обліку прибутків і збитків.

Під час написання курсової роботи використана навчальна, періодична література, статистична інформація.Методической і теоретичної основою курсової праці є: Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік», Становище ведення бухгалтерського облік і звітність до, Глава 25 НК РФ,ПБУ 9/99 «Доходи організації»,ПБУ 10/99 «Витрати організації» та інші нормативні документи, законодавчі акти, а як і література по бухгалтерського обліку та аналізу фінансово - господарську діяльність, публікації економічних журналів і газет, як-от «Бухгалтерський облік», «Головбух» й внутрішня соціальність документація підприємства.

У аналітичної частини використана бухгалтерська і статистична звітності підприємства ВАТ «>Ливгидромаш».

 


1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫУЧЁТА ПРИБУТКУ ІУБЫТКОВ

 

1.1 Поняття і склад прибутків і витрат організації

 

У разі ринкової економіки основа економічного розвитку організації – прибуток, найважливіший показник ефективності роботи організації, джерело його життєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу реалізації розширеного відтворення організації та задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників.

за рахунок прибутку виконуються зобов'язання організації до бюджету, банками, іншими організаціями.

Фінансовий результат – це підсумок господарську діяльність підприємства за звітний період.

Фінансовий результат може виражатися у вигляді прибутку (перевищення доходів витратами) чи формі збитку (перевищення витрат над доходами).

>Доходами організації визнається збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів (коштів, іншого майна) і (чи) погашення зобов'язань, що веде до збільшення капіталу цієї організації, крім вкладів учасників (власників майна).

Доходи організації у залежність від характеру, умови отримання й напрямів діяльності організації поділяються на:

- прибутки від звичайних видів діяльності;

- інші доходи: операційні, позареалізаційні і надзвичайні доходи.

А доходи, які від доходів від видів діяльності, вважаються іншими доходами. До іншим доходах теж належать надзвичайні доходи.

Сферою підприємницької діяльності є продаж товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг, і від цієї бурхливої діяльності організації зізнаються виручкою від продажу продукції і на товарів, надходженнями, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг, тобто. доходами від видівдеятельности.[4]

Зокрема, це прибуток від продажу:

- готової продукції і на напівфабрикатів власного виробництва;

- робіт і постачальники послуг промислового характеру;

- робіт і постачальники послуг не промислового характеру;

- покупних виробів (придбаним для комплектації);

- будівельних, монтажних, проектно-дослідницьких,

- геологорозвідувальних, проведення науково-дослідницьких і тощо робіт;

- товарів;

- послуг з перевезень вантажів і пасажирів;

- транспортно-експедиційних і навантажувально-розвантажувальних операцій;

- послуг зв'язку.

З окремих видів операцій організації можуть встановити самостійно, чи є надходжень від них доходами від видів діяльності або їх ставляться до іншим надходженням. До таких видів операцій ставляться:

- надання за плату у тимчасове користування своїх активів за договором оренди (коли це предмет діяльності організації);

- надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності (коли це предмет діяльності організації);

- що у статутних капіталах інші організації (коли це предмет діяльності організації) тощо.

Важливим в обліку доходів є момент їх визнання. Так, визнання виручки від продажу потрібно виконання наступних умов:

а) організація має право отримання цієї виручки, що з конкретного договору чи підтверджене іншим відповідним чином;

б) сума виручки може бути оцінена;

в) є у тому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість у цьому, у результаті конкретної операції станеться збільшення економічних вигод організації, є у разі, коли організація отримало оплату актив або немає невизначеність отримання активу;

р) право власності (володіння, користування і розпорядження) продукції (товар) перейшло від організації до покупця чи робота прийнята замовником (послуга буде надано);

буд) витрати, які зроблено чи зроблять у зв'язку з цієї операцією, можуть визначити.

Якщо у плані коштів та інших активів, отриманих організацією як оплата, не виконано хоча одне з таких умов, то бухгалтерський облік організації визнається кредиторської заборгованості, а чи не виручка.

Для визнання у бухгалтерський облік виручки від надання за плату у тимчасове користування своїх активів, прав, що виникають з патентів на винаходи, та інших видів інтелектуальної власності і зажадав від участі у статутних капіталах інші організації, би мало бути одночасно дотримані три умови, вказаних у п. «а», «б» і «в». У цьому з метою бухгалтерського обліку відсотки нараховуються кожний минулий звітний період відповідність до умовами договору;

Виручка від виконання роботи, надання конкретної послуги, продажу конкретного вироби визнається у бухгалтерському обліку з мері готовності, якщо встановлюють готовність роботи, послуги, вироби.

Штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів, і навіть відшкодування заподіяних організації збитків зізнаються у звітному періоді, у якому судом прийнято рішення про їхнє стягнення або їх визнані боржником;

Суми кредиторської і депонентської заборгованості, через яку строк позовної давності минув, зізнаються у звітному періоді, у якому строк позовної давності минув;

Суми дооцінки активів зізнаються у звітному періоді, до якої належить дата, за станом яку зроблена переоцінка;

Інші надходження зізнаються разом з формуванням (>виявления).[7]

>Операционними доходами є надходження. Пов'язані з допомогою активів організації, як таких (вибуття через списання у разі морального та фізичного зносу, безоплатної передачі, продаж і ін.)Операционними доходами є:

- надходження, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

- надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

- надходження, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації (включаючи відсотки, й інші доходи по цінних паперів);

- прибуток, отримана організацією внаслідок спільної прикладної діяльності (за договором простого товариства);

- надходжень від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;

- відсотки, отримані іншого за надання у користування коштів організації, і навіть відсотки використання банком коштів, що є на рахунку організації у цьому банку.

Довнереализационним ставляться доходи, які пов'язані з процесом продажу продукції, робіт, послуг.Внереализационним доходами є

- штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів;

- активи, отримані безоплатно, зокрема за договором дарування;

- надходження у відшкодування заподіяних організації збитків;

- прибуток минулих років, виявлена у звітній року;

- суми кредиторської і депонентської заборгованості, якими минув строк позовної давності;

- курсові різниці;

- сума дооцінки активів (крімвнеоборотних активів);

- інші позареалізаційні доходи.

Надзвичайними доходами вважаються: надходження, виникаючі як наслідки надзвичайних обставин господарську діяльність (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації тощо.): страхового відшкодування, вартість тих матеріальних цінностей, залишених від списання непридатних до відновлення і подальшого використанню активів, тощо.

Відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку «Витрати організації» видатками організації визнається зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів (коштів, іншого майна) і (чи) виникнення зобов'язань, що веде до зменшенню капіталу цієї організації, крім зменшення вкладів у вирішенні учасників (власників майна).

Залежно від характеру, умов здійснення і сучасних напрямів діяльності витрати організації поділяються на:

- витрати на звичайним видам діяльності;

- інші витрати.

Інші витрати. Натомість, ділиться на:

-операційні витрати;

-позареалізаційні витрати;

-надзвичайнірасходи.[2]

Витрати від видів діяльності зізнаються у обліку за наявності наступних умов:

-витрата виробляється у відповідність до конкретним договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;

-сума витрати може бути оцінена;

-є у тому, у результаті конкретної операції станеться зменшення економічних вигод організації. Впевненість у цьому, у результаті конкретної операції станеться зменшення економічних вигод організації, є у разі, коли організація передала актив або немає невизначеність передачі активу.

Якщо у плані будь-яких витрат, здійснених організацією, не виконано хоча одне з таких умов, у бухгалтерському обліку визнається дебіторська заборгованість.

>Расходами зі звичайних видам діяльності є витрати, пов'язані виготовлення продукції і на продажем продукції, придбанням і продажем товарів. Такими видатками також вважаються витрати, здійснення яких пов'язане з виконанням робіт, наданням послуг.

Витрати зі звичайних видам діяльності формують

-витрати, пов'язані після придбання сировини, матеріалів, товарів хороших і інших матеріально - виробничих запасів;

-витрати, виникаючі у процесі переробки (доопрацювання) матеріально - виробничих запасів з метою виробництва, виконання робіт і надання послуг та його продажу, і навіть продажу (перепродажу) товарів (утримання і експлуатації основних засобів та іншихвнеоборотних активів, і навіть з підтримки в справному стані, комерційні витрати, управлінські витрати та інших.).

При формуванні витрат за звичайним видам діяльності необхідно забезпечити їх угруповання за такими елементам:

-матеріальні витрати;

-матрати на оплату праці;

-відрахування на соціальні потреби;

-амортизація;

-інші витрати.

Для цілей управління у бухгалтерський облік організується облік витрат за статтям витрат. Перелік статей витрат встановлюється організацією самостійно.

Витрати зізнаються у тому звітному періоді, де вони мали місце, незалежно від часу фактичної виплати коштів й інший форми здійснення (припущення тимчасової визначеності фактів господарську діяльність).

Якщо організацією прийнятий у дозволених випадках порядок визнання виручки від продажу продукції і на товарів за мері передачі прав володіння, користування і розпорядження на продукцію, відпущений товар, виконану роботу, надані послуги, а після вступу коштів й інший форми оплати, те й витрати зізнаються після здійснення погашеннязадолженности.[12]

До складу операційних витрат входять:

- витрати, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

- витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

- витрати, пов'язані з через участь у статутних капіталах інші організації;

- витрати, пов'язані з продажем,вибитием та інших списанням основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції;

- відсотки, сплачувані організацією іншого за надання їй у користування коштів (кредитів, позик);

- витрати, пов'язані з послуг, які надають кредитними організаціями;

- інші операційні витрати.

Склад позареалізаційних витрат:

- штрафи, пені, неустойки порушення умов договорів;

- відшкодування заподіяних організацією збитків;

- збитки минулих років, визнані у звітній року;

- суми дебіторську заборгованість, через яку минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;

- курсові різниці;

- сума уцінки активів (крімвнеоборотних активів);

- іншівнереализационним витрати.

Надзвичайними є витрати, які під час стихійних лих, пожежі, аваріях. У складі надзвичайних витрат враховуються:

- вартість втрачених матеріально-виробничих цінностей (при знищенні і псування виробничих запасів, готових виробів);

- втрати від списання які прийшли непридатність внаслідок пожеж, аварій, стихійних лих, інших надзвичайних подій і які підлягають відновлення та подальшому використанню об'єктів основних засобів;

- витрати, пов'язані з запорукою щодо чи ліквідацією наслідків стихійних лих, аварій, пожеж.

Отже, розгляд складу прибутків і витрат з погляду бухгалтерського і податкового обліку є дуже важливим, оскільки володіння теоретичними знаннями бухгалтерського обліку сприяє запобігання помилок для відсічі прибутку (збитку) підприємства у обліку і звітності.

1.2 Порядок обліку прибутків і збитків організації

 

У бухгалтерський облік відмінність між статками і видатками організації визначають з допомогою рахунків обліку фінансових результатів, як-от рахунки Продажів,Прочих прибутків і витрат іПрибилей і збитків. Фінансові результати діяльності у звітний період виявляються на трьох рахунках:

1) на рахунку № 90 «Продажі» – фінансові результати від продажу продукції, товарів, робіт, послуг, тобто результати від поточної підприємницької діяльності;

2) на рахунку №91 «Інші доходи і» –

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація