Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ "Страхова компанія"


Реферат Бухгалтерський облік на підприємстві ТОВ "Страхова компанія"

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Недержавне освітнє установа

вищого професійної освіти

«>САМАРСКАЯ ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра Податкового справи, бухгалтерського обліку, і аудиту

Спеціальність 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз політики та аудит»

>ОТЧЕТ

про виробничої практиці

Виконано за матеріалами ТОВ «Страхова компанія»

Самара 2009


Зміст

1. Короткаорганизационно-економическая характеристика підприємства ТОВ «Страхова компанія»

2. Бухгалтерський облік для підприємства ТОВ «Страхова компанія»

2.1. Облік основних засобів

2.2. Облік нематеріальних активів

2.3. Облік страхових операцій

2.4. Облік капіталу

2.5. Облік страхових резервів

2.6. Облік розрахунків з кредитів і допомог

2.7 Бухгалтерський управлінський облік у власність ТОВ «Страхова компанія»

3. Аналіз податкового обліку ТОВ «Страхова компанія»

4. Аналіз фінансового становища підприємства ТОВ «Страхова компанія»

Список використаної літератури


1. Короткаорганизационно-економическая характеристика підприємства ТОВ «Страхова компанія»

Самарська «Страхова компанія» дбає про страховий ринок з 1993 року. Основними видами діяльності є добровільне майнове страхування: страхування коштів наземного і водного транспорту, страхування вантажів, страхування відповідальності держави і ін. Крім активного просування стандартних страхових програм полягають договори і з унікальними умовами, орієнтованими на побажання клієнтів.

Крім Самари представництва ТОВ «Страхова компанія» є у містах Росії.

Статутний капітал ТОВ «Страхова компанія» становить 75 млн. крб.

Свою діяльність «Страхова компанія» здійснює виходячи з ліцензії, виданої Федеральної службою страхового нагляду.

Вищим органом управління діяльністю страхової компанії є збори учасників ТОВ «Страхова компанія» (Схема 1). Компетенція загальних зборів учасників визначається Статутом страхової компанії та ФЗ від08.02.98г. N14-ФЗ «Про суспільствах із обмеженою відповідальності».

До компетенції зборів учасників ТОВ «Страхова компанія» ставляться:

1) зміна статуту, зокрема зміна розміру статутного капіталу страхової компанії;

2) внесення змін - у установчого договору;

3) твердження річних звітів і річних бухгалтерських балансів;

4) ухвалення рішення розподілу чистий прибуток між учасниками суспільства;

5) твердження (прийняття) документів, регулюючих внутрішню діяльність суспільства (внутрішніх документів суспільства);

6) призначення аудиторської перевірки, твердження аудитора й визначення розміру оплати його послуг;

7) обрання одноосібного виконавчого органу суспільства (директора) і дострокове припинення своїх повноважень, і навіть ухвалення рішення про передачу повноважень одноосібного виконавчого органу суспільства комерційної організації, або індивідуальному підприємцю, твердження такого управляючого і умов договору з нею та інших.

Директор ТОВ «Страхова компанія» стверджує правила страхування, страхові тарифи, типові договори страхування й встановлює порядок їх створення, стверджує інших документів, необхідних забезпечення діяльності компанії. Директор теж твердить документи, які регламентують діяльність представництв, встановлює зону їхньої відповідальності, призначає звільняє директорів представництв та інших. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку, своєчасне надання бухгалтерської звітності несе директор.

Бухгалтерський облік у власність ТОВ «Страхова компанія» здійснюється бухгалтерією, що є структурним підрозділом.анимается відділ бухгалтерії, що з 3 фахівців: бухгалтера, заступника головного бухгалтера і головного бухгалтера. Бухгалтер забезпечує найповніше врахування вступників коштів, ТМЦ, займається веденням та обліком первинних документів, не здійснює обов'язків касира, бере участь у підготовці даних упорядкування бухгалтерської, податкової і статистичної звітності. Заступник головного бухгалтера займається урахуванням основних засобів і нематеріальних активів, веде облік розрахунків із постачальниками і підзвітними особами, становить реєстр дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечує вчасна й правильне нарахування і перерахування податків і зборів бюджети всіх рівнів, забезпечує розробку й здійснення заходів, вкладених у зміцнення фінансової дисципліни.

Головний бухгалтер ТОВ «Страхова компанія» відповідальний за раціональну організацію бухгалтерського обліку для підприємства у його підрозділах, формування фінансової звітності, вживає заходів з накопичення фінансових коштів на забезпечення фінансової стійкості, просунутий роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни.

Головний бухгалтер також відповідає процес формування облікової політики. Основи формування (вибору і обгрунтування) і розкриття (надання гласності) облікової політики встановлено Положенням по бухгалтерського обліку 1/2008 «Облікова політика організації». Стверджує дисконтну політику директор ТОВ «Страхова компанія». У складі облікової політики мають бути затверджені:

· робочий план рахунків бухгалтерського обліку, у якому синтетичні і аналітичні рахунки, необхідних ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимогами своєчасності та повноти облік і звітність. План рахунків ТОВ «Страхова компанія» розроблений відповідно до Наказом Міністерства фінансів РФ від04.09.2001г. №69н «Про особливості застосування страховими організаціями плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організації та інструкції із застосування» (Додаток № 3);

· форми первинних документів, що застосовуються оформлення господарських операцій, якими не передбачені типові форми первинних дисконтних документів, і навіть форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

· порядок проведення інвентаризації і нові методи оцінки видів майна, і зобов'язань;

· правила документообігу і технології обробки облікової інформації;

· порядок контролю над господарськими операціями, і навіть рішення, необхідних організації бухгалтерського обліку.

ТОВ «Страхова компанія», поруч із облікової політикою для бухгалтерського обліку, має напрацювати податкову дисконтну політику.

Бухгалтерський облік ведеться відповідно доФедеральними законами «Про бухгалтерський облік» від21.11.96г. №>129-ФЗ, «Про суспільствах із обмеженою відповідальності» від08.02.98г. N14-ФЗ, Законом «Про організацію страхової справи Російській Федерації» від27.11.92г. №4015-1, Наказом Міністерства фінансів РФ від04.09.2001г. №69н «Про особливості застосування страховими організаціями плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність організації та інструкції із застосування», Положення по бухгалтерського обліку та інших.


2. Бухгалтерський облік для підприємства ТОВ «Страхова компанія»

 

2.1Облік основних засобів

 

Облік основних засобів у власність ТОВ «Страхова компанія» регламентується Положенням по бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (>ПБУ 6/01).

Основні кошти – частина майна, яка у ролі коштів праці під час виробництва продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, або керувати організації у протягом періоду, перевищує 12 місяців, чи звичайний операційний цикл, коли він перевищує 12 місяців.

Відповідно доПБУ 6/01 після ухвалення до бухгалтерського обліку активів як основних засобів необхідно одноразове виконання таких умов:

а) використання у виробництві продукції, і під час робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

б) використання протягом багато часу, понад 12 місяців, або більше звичайного операційного циклу, коли він перевищує 12 місяців;

в) організацією не передбачається наступна перепродаж даних активів;

р) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Що стосується, якщо придбані цінності на даний момент придбання відповідають названим умовам, вони підлягають обліку у складі матеріально-виробничих запасів.

Основні кошти приймаються до бухгалтерського обліку по початкової вартості.

Початкова вартість є величину, яка від джерела надходження основних засобів.

Для об'єктів, внесених засновниками (учасниками) має значення їхніх вкладів статутний капітал, початкова вартість визначається грошову оцінку, узгодженої засновниками (учасниками), але з вище оцінки експерта.

Для об'єктів, отриманих за договором дарування та інших випадках безоплатного надходження, початкової вартістю визнається їх ринкова вартість на дату оприбуткування.

Для об'єктів, придбаних за плату, початкова вартість дорівнює сумі фактичні витрати купівля, спорудження та виготовлення цих об'єктів.

Не входять у фактичні видатки придбання основних засобів загальногосподарські й інші аналогічні витрати, крім випадків, що вони безпосередньо пов'язані після придбання основних коштів.

Зміна початкової вартості ОС, у якій прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у разі добудови,дооборудования, реконструкції, часткову ліквідацію об'єктів основних засобів.

Особливістю формування початкової вартості придбаних основних засобів для страхової діяльності і те, і ПДВ, сплачуваний продавцям основних засобів, не приймається до відшкодування з бюджету, а входить у їхню вартість. Зазначений порядок грунтується на ст. 170 НК РФ, за якою податок, пред'явлені покупцю на придбання основних засобів або фактично сплачені під час ввезення основних засобів завезеними на територію Російської Федерації, враховуються вартості основних засобів, що використовуються операцій із провадження й (чи) реалізації (і навіть передачі, виконання, надання потреб) товарів (робіт, послуг), що підлягали оподаткуванню (звільнених від оподатковування). Надання послуг із страхування,сострахованию і перестрахування, страховими організаціями, відповідно допп. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ, звільняється з без сплати ПДВ.

У податковому обліку початкова вартістьамортизируемого основного кошти, купованого після набрання чинності глави 25 НК РФ (після 01.01.2002 р.), окреслюється сума витрат з його придбання, спорудження, виготовлення, доставку і доведення до, у її придатне від використання, крім сум податків, які підлягають відрахуванню чи врахованих у складі витрат при обчисленні прибуток.

У податковому обліку щодо початкової вартості основних засобів не враховуються платежі за реєстрацію прав на нерухомого майна і землю,суммовие різниці і, що нараховуються за запозиченим засобам, отриманим на придбання об'єктів основних засобів. Дані витрати входять у податковому обліку у складі або інших, або позареалізаційних витрат.

Що стосується, коли початкова вартість основних засобів у бухгалтерському обліку виявилася вищою, ніж у податковому обліку, наприклад через включених у ній відсотків за кредит чи платежів за реєстрацію прав на нерухомого майна, то бухгалтерський облік, відповідно доПБУ 18/02, відбиваються відкладені податкові зобов'язання (Д 68 До 77), які потім погашаються принаймні нарахування амортизації (Д 77 До 68).

Початкова вартість основного кошти, одержаного як внесок у статутний капітал, приймається рівної залишкової вартості за даними податкового обліку в передавальної боку.

Початкова вартість основних засобів, отриманих безоплатно, дорівнює їхньої ринкової вартості, але з нижче від залишкової вартості за даними податкового обліку в передавальної боку.

Початкова вартістьамортизируемого майна змінюється у разі добудови,дооборудования, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення, часткову ліквідацію відповідних об'єктів і з іншим аналогічним підставах.

>Переоценки основних засобів у податковій обліку не змінюють початкову вартість основних засобів.

Облік основних засобів у власність ТОВ «Страхова компанія» складає основі первинної документації наступних типових форм, затверджених постановою Держкомстату Росії від21.01.2003г. № 7:

- акт про прийомі-передачі об'єкта основних засобів (крім будинків, споруд) (формаОС-1);

- акт про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних коштів) (формаОС-4);

- акт про списання автотранспортних коштів (формаОС-4а);

- інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів (формаОС-6).

Облік основних засобів в бухгалтерії ведеться за класифікаційним групам у межах інвентарних об'єктів.Инвентарним об'єктом є об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям, чи окремий конструктивний окремий предмет, готовий до виконання зазначених самостійних функцій.

Кожному інвентарному об'єкту присвоюється інвентарний номер посерийно-порядковой системі кодування, який вказується в первинних документах й тепло зберігається протягом усього життєвого циклу об'єкта. Кожна інвентарний об'єкт відкривається інвентарна картка.

Синтетичний облік основних засобів ведеться наступних рахунках.

Рахунок 01 «Основні кошти», активний, кошти у ньому демонструються по початкової вартості.

Д

Рахунок 01 «Основні кошти»

До

Сальдо – вартість ОС початок періоду

Надходження ОС по початкової вартості

Дооцінка ОС

Сальдо – вартість ОС наприкінці періоду

Амортизація вибувають ОС

>Вибитие ОС по залишкової вартості

>Уценка ОС


Рахунок 02 «Амортизація основних засобів», пасивний:

Д

Рахунок 02 «Амортизація основних засобів»

До

Амортизація повибившим ОС

>Уценка амортизації

Сальдо – величина амортизації ОС початку періоду

Нарахування амортизації за діючими ОС

Дооцінка амортизації

Сальдо – величина амортизації ОС наприкінці періоду

Рахунок 08 «Вкладення увнеоборотние активи», активний:

Д

Рахунок 08 «Вкладення увнеоборотние активи»

До

Сальдо – вартість незавершених вкладень увнеоборотние активи початку періоду

Витрати для закупівлі окремих об'єктів ОС

Сальдо – вартість незавершених вкладень увнеоборотние активи наприкінці періоду

Списання вартості уведених у експлуатацію ОС

Надходження основних засобів може здійснюватися у вигляді:

· внеску до статутний капітал;

· безоплатного отримання;

· придбання.

При внесок основних засобів статутний капітал засновником страхової організації виробництва їхньої вартість визначається по узгодженої оцінці засновників, але з вище оцінки незалежного оцінювача. При оприбуткуванні основних засобів (крім об'єктів нерухомості) на рахунках бухгалтерського обліку відбиваються такі операції:

Д 08 До 75.1 – оприбутковано кошти по узгодженої засновниками вартості, але з вище оцінки, даної незалежним оцінювачем;

Д 08 До 76 – відбиті витрати, пов'язані із доставкою, установкою приведенням робочого стану об'єкта основних засобів. Послуги сторонніх організацій б'ють по рахунку 08 разом із ПДВ, оскільки кошти купуються для страхової діяльності, яка оподатковується ПДВ. І тут вхідний ПДВ не відшкодовується з бюджету, а входить у вартість купованого майна чи робіт, послуг із боку;

Д 76 До 51 – відбито послуги сторонніх організацій;

Д 08 До 51 – відбито оплата за реєстрацію права власності на об'єкт основних засобів (реєстрація проводиться у разі транспортних засобів);

Д 01 До 08 – став до ладу об'єкт основних засобів по інвентарній вартості, рівної сумі узгодженої оцінки засновників і витрат організації На цей основне засіб.

При внесок у статутний капітал об'єктів нерухомості в обліку відбивається наступний блок операцій:

Д 08 До 75.1 – оприбутковано об'єкти нерухомості по узгодженої засновниками вартості, але з вище оцінки, даної незалежним оцінювачем;

Д 08 До 76 – відбиті витрати, пов'язані з приведенням робочого стану об'єкта нерухомості. Послуги сторонніх організацій б'ють по рахунку 08 разом; ПДВ;

Д 76 До 51 – відбито послуги стороннім організаціям;

Д 08 До 51 – подано документи на державної реєстрації об'єктів нерухомості і відбито оплата за реєстрацію права власності на дані об'єкти;

Д 01 субрахунок «Об'єкти нерухомості, документи з яким на державної реєстрації» До 08 – став до ладу об'єкт нерухомості по інвентарній вартості, рівної сумі узгодженої оцінки засновників і витрат організації (дана операція відбивається у обліку на дату подачі документів на реєстрацію). По запровадженим експлуатацію об'єкту з наступного місяці починає нараховуватися амортизація, відбиваються видатки експлуатацію;

Д 01 До 01 субрахунок «Об'єкти нерухомості, документи з яким на державної реєстрації» - після здійснення державної реєстрацію ЗМІ й отримання права власності, об'єкт нерухомості перекладається зі спеціального субрахунка з цього приводу 01 «Основні кошти».

З отриманням основних засобів безоплатно (за

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація