Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аналіз фінансово-господарську діяльність с/г підприємства


Реферат Аналіз фінансово-господарську діяльність с/г підприємства

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Запровадження

 

  У дивовижній країні, з різноманітні причини і зокрема, через слабкої адаптації галузі до ринкових умов, триває спад сільськогосподарського виробництва. Негативно вплинуло на фінансове становище сільськогосподарських підприємств надає неадекватний зростання ціни сільськогосподарську продукцію та матеріально-технічні ресурси, споживані сільськими виробниками, недостатнє фінансування.

  Раніше діяла країни централізована система закупівель. Нині сільськогосподарські підприємства позбавлені гарантованого ринку збуту. Хозяйствам доводиться укладати договори з переробних підприємств. Їх мета нині у цьому, як найвигідніше продати вироблену продукцію. Від ефективності збуту значною мірою залежить фінансове становище господарства.

  Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийняття управлінські рішення щодо забезпечення ефективності своєї діяльності. Ефективність виробничої, інвестиційної і втрати фінансової діяльності підприємства виявляється у досягнутих фінансові результати. Нині більшість господарств як не спромігся на прибуток, але й має значні збитки. Для пошуку шляхів виходу із означеної ситуації важливим засобом вивчення функціонування підприємств є фінансовий аналіз.

  Завданням курсової роботи є підставою проведення аналізу фінансового становища АТЗТ «Таи» Чановского району НСЗ.

  Метою курсової роботи є підставою оцінка фінансового становища підприємства виходячи з виявлених результатів, дачі рекомендацій з його поліпшенню.

  Аналіз проводиться підставі даних річних звітів за 1998-2000 рр. і бізнес-плану за 2000 р.

  Основним прийомом аналізу фінансового становища підприємства є порівняння звітних і дисконтних даних із показниками производственно-финансового плану, порівнювати з так само показниками, отриманими цим господарством у попередні роки.

  Для аналізу використовувалися такі методи дослідження: монографічний (описи даних із господарству, своєї діяльності), економіко-статистичний (абсолютні і відносні величини, аналіз рядів динаміки, таблиці), абстрактно-логический (узагальнення, висновки).

1.   Теоретичні основи фінансового становища підприємства.

  Фінанси – це сукупність грошових відносин, що виникають у процесі виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) і які включають формування та використання грошових доходів, забезпечення кругообігу засобів у воспроизводственном процесі, організацію взаємин з іншими підприємствами, бюджетом, банками, страховими організаціями та ін.

  Фінансове становище характеризує, наскільки успішно всі ці процеси роблять підприємстві. Показники фінансового становища відбивають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. У остаточному підсумку фінансове становище значною мірою визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал на діловому співробітництві, оцінює якою мірою гарантовано економічні інтереси самої підприємства його партнерів у фінансовим та інших економічним відносинам.

  Визначення фінансового становища на або ту дату допомагає з відповіддю, наскільки правильно підприємство управляв фінансових ресурсів протягом періоду, попереднього цьому році, як він використало майно, наскільки вона сполучило власні і позикові джерела, наскільки ефективно використало власний капітал, нормальні чи стосунки з кредиторами, дебіторами, бюджетом тощо. Від поліпшення фінансового становища підприємства залежать економічні перспективи. У зв'язку з цим необхідно проводити оцінку фінансового становища підприємства.

  На думку Крейниной М. Н. оцінка фінансового становища неравнозначна з аналізу. Аналіз є лише основою, хоча ще й необхідної, щодо оцінки фінансового становища. Оцінка включає розгляд кожного показника, отриманого внаслідок аналізу з погляду відповідності неї нормальному для цього підприємства рівню; чинників, вплинули на величину показника, і мінуси можливих його змін за зміни тієї чи іншої чинника; необхідної величини показника з перспективи та способів досягнення цієї величини [ ].

  Методика фінансового аналізу включає 3 блоку:

1) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

2) аналіз фінансового становища підприємства;

3) аналіз ефективності фінансово-господарську діяльність підприємства.

  Аналіз фінансового становища робити за такими напрямами:

- експрес-аналіз фінансового становища;

- оцінка майна підприємства міста і джерел її формування;

- аналіз стану розрахунків із дебіторами і кредиторами;

- фінансова стійкість підприємства;

- аналіз платоспроможності.

  Основний формою бухгалтерської звітності, що відбиває производственно-финансовую діяльність підприємства, є баланс, у якому відбито всі кошти, контрольовані підприємством (актив), і навіть показані джерела придбання цих коштів (пасив). Усі відомі досі варіанти аналізу фінансового становища підприємств у Росії спираються на статті і розділи бухгалтерських балансів, які містять дані лише з початок і кінець звітний період (року, кварталу).

  З цього приводу економіст Грачов А.В. пише, що "аналіз процесів (оборотів) в традиційних методи оцінювання фінансового становища підприємства завжди відсутня. Створення прибутку і його реалізація, та був його використання повністю випадають з полем зору. Тим більше що, очевидно, те чи іншу сутність підприємства наприкінці звітний період визначається як тим, було до початку цього періоду, але й діяльністю упродовж такого періоду, усіма що відбуваються у своїй процесами [ ].

  Глубокому аналізу передує лічильна перевірка фінансової звітності і експрес-аналіз фінансово-господарську діяльність, що є саму загальну оцінку діяльності підприємства. Рахункова перевірка звітності встановлює ідентичність показників аналізованих фінансових звітів. Експрес-аналіз включає у собі вертикальний аналіз балансу (розрахунок структурних коефіцієнтів) і горизонтальний аналіз (розрахунок абсолютних змін) й проводиться за напрямами: оцінка та майновий стан підприємства; наявність «хворих» статей балансу; оцінка прибутковості; ефективність використання капіталу та інших.

  У 1920-х роках одне із творців балансоведения – Н.А.Блатов рекомендував досліджувати структуру і надасть динаміки фінансового становища підприємства з допомогою порівняльного аналітичного балансу. Порівняльний аналітичний баланс включає показники абсолютної величини за статтями вихідного звітного балансу, удільні ваги статей балансу до валюти балансу, зміни у абсолютних величинах, зміни у питомих терезах, темпи приросту статті балансу. Порівняльний аналітичний баланс чудовий тим, що він зводить воєдино і систематизує ті розрахунки і прикидки, які здійснює зазвичай будь-який аналітик при початковому ознайомлення з балансом [ ].

  Під час проведення оцінки майна підприємства міста і джерел її формування аналізуються динаміка валюти балансу, структура активів і пасивів, оборотні кошти й інші внеоборотные активи та інших.

  Зменшення валюти балансу за певного періоду – це, зазвичай, результат зниження обсяги виробництва, що може служити одній з причин неплатоспроможності підприємства. Тому підприємство має чітко усвідомити, чому падає обсяги виробництва і його можна зупинити.

  Забезпеченість підприємства власними засобами визначається за допомогою розрахунку коефіцієнта забезпеченості власними засобами, що дорівнює відношенню різниці величин джерел власні кошти і внеоборотных активів від суми оборотних активів.

  Аналіз структури майна може показати зростання ризику дебіторську заборгованість (частки їх у активах) й необхідність вжити заходів щодо поліпшенню управління дебиторскими рахунками. Звідси випливає таке напрям аналізу фінансового становища підприємства – стан розрахунків із дебіторами і кредиторами.

  Якість дебіторську заборгованість залежить від того, як швидко вона звертається до готівка. Існують такі показники ризиків дебіторську заборгованість: оборотність дебіторську заборгованість, що визначається ставленням виручки від до середньої дебіторську заборгованість за рахунками, причому без інших дебіторів; період погашення дебіторську заборгованість, визначається ставленням загальної кількості днів на рік (365) до оборотності дебіторську заборгованість.

  Після визначення складу і структури дебіторської та кредиторської заборгованості дуже важливо провести співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторську заборгованість створює загрозу фінансової стійкості підприємства міста і робить необхідним залучення додаткові джерела фінансування.

  Переходячи ось до чого напрямку аналізу слід зазначити, що "фінансове стійкість підприємства не що інше, якої надійності гарантована платоспроможність, незалежність від випадків ринкової економіки.

2. Аналіз природних умов й економічна показників господарства

  АТЗТ «Таи» лежить у в східній частині Чановского району Новосибірській області. Воно межує Сході з Куйбышевским районом, АТ «Кичинское», АТ «Покровського», АТ «Тибисское» й АТ «Радянська батьківщина». Акціонерне суспільство закритого типу ”Таи” було засновано відповідно до Законом РРФСР “Про власність”, Законом РРФСР “Про підприємства і підприємницькій діяльності”, Законом РРФСР “Про селянське (фермерське) господарстві”, Урядовою постановою РФ від 29.12.91г. №86 “Про порядок реорганізації колгоспів і радгоспів” 25 травня 1992 року.

  АТЗТ “Таи” є правонаступником МХП “Таи”; є об'єднання фізичних юридичних осіб для господарської спільної прикладної діяльності, має статутний капітал, розділений на паї.

    Мета створення АТ “Таи” є об'єднання капіталу юридичних і фізичних осіб щоб одержати прибутку.

   Господарство займається як сільськогосподарським, і промисловим виробництвом.

       основні напрями діяльності суспільства:

- виробництво, переробка, збереження і реалізація сільськогосподарської продукції через власну мережу;

- виробництво товарів народного споживання;

- надання послуг організаціям, підприємствам, населенню;

- будівництво житла, доріг, об'єктів виробничого і соціально-побутового призначення;

- торгово-закупівельна діяльність;

- здійснення заходів з охорони довкілля.

  Основу діяльності суспільства становлять договору з підприємствами, організаціями, державними організаціями та громадянами. 

  Господарство має 5 ферм. Віддаленість від центральної садиби – 3км, 8км, 12 і 18км. АТЗТ «Таи» розміщено від залізничної станції Чаны з відривом 60км, від вибору обласного центру г.Новосибирска – на 450км. Внутрифермерские дороги грунтові. На центральної фермі є забійний цех по вибою худоби, ковбасний цех, цех із переробки молока на сир та олію.

  Клімат різкоконтинентальний. Температура повітря - від –460 до +420 . Полеводство перебуває у зоні ризикованого землеробства.

  Для докладної характеристики АТЗТ «Таи» необхідно проаналізувати розмірів підприємства, спеціалізації та її фінансових результатів.

  Розміри господарства відбито у таблиці 1, з якої наочно видно, що розмір валової продукції АТЗТ «Таи» (в порівняних цінах 1994 року) у поступовій динаміці змінюється по-різному. Вочевидь, що 1999 р. був найсприятливішим для продукції сільського господарства, позаяк у нинішнього року вартість валової продукції становила 1559 тис. крб., що у 4,9% більше, ніж у 1998 року. В2000г. цей показник знизився понад 31% і він нижчий за рівень 1998 р., що свідчить про скороченні виробництва.

  Загальна земельна площа АТЗТ «Таи» в 1998 р. становить 19565 га, у тому числі 14670 га (74,9% загальної земельної площі) займають сільськогосподарські угіддя. У 1999 р. загальна земельна площа зменшилася і становить 17842 га, у тому числі 14575 га (81,7% загальної земельної площі) займають сільськогосподарські угіддя. У порівняні з 1998 р. земельна площу перейменують на 1999 р. зменшилася понад 8%. У 2000 р. спостерігається збільшення площі на 5,3% і як 18796 га, їх сільськогосподарські угіддя займають 13917 га, що становить 74,0% загальної земельної площі.

  Середньорічна кількість працівників підприємства із 1998-го по 2000гг зменшується. Загальне зниження цей показник за аналізований період становило 16,0% (107 людина).

  Розмір енергетичних потужностей у господарстві із 1998 р. по 2000 р. знизився на 17% (3348 к.с.), що негативної тенденцією у відповідь про зниження механізації виробничих процесів для підприємства.

  Поголів'я ВРХ у господарстві із 1998-го по 2000гг скоротилося на 8,1% (тобто. на 1333 голови), причому поголів'я корів за аналізований період залишилося не змінювалась і як 1420 голів.

  Підбиваючи підсумки оцінки розмірів підприємства можна дійти невтішного висновку у тому, що з період із 1998 по 2000гг АТЗТ «Таи» спостерігається зменшення розмірів більшості виробничих ресурсів немає і скорочення виробничої діяльності цього підприємства.

  Наступний етап характеристики господарства – визначення її спеціалізації із виторгу від (див. таблицю 2).

  Як очевидно з таблиці, спеціалізація АТЗТ «Таи» у поступовій динаміці змінюється. Так 1998 р. найбільша питома вага вартості товарної продукції посідає іншу продукцію тваринництва – 13,5%. Від реалізації тварин за живої масі отримали майже 9% від суми виручки, у тому числі 7,2% - від продажу великої рогатої худоби. Від реалізації молока отримали 5,3%. Із цього можна дійти невтішного висновку, що у 1998 р. господарство мало м'ясо-молочну спеціалізацію.

  У 1999 р. різко зросла частка виручки від збіжжя і стала дорівнює 22,3% проти 2,5% в 1998 р. Від продажу ВРХ господарство одержало 576 тис. крб., що становить майже 8% від суми виручки. Отже, в 1999 р. підприємство змінило спеціалізацію на зерно-молочную.

  2000-го року АТЗТ «Таи» знову спеціалізувалося з продажу та у виробництві збіжжя і великої рогатої худоби. Від реалізації зерна господарство одержало майже 27% виручки, як від реалізації худоби живої масі – 3,7%, у тому числі 7,1% - від продажу ВРХ.

  Слід зазначити, що у 1998 р. найбільша питома вага за аналізований період займає продаж іншої продукції, робіт і рівнем послуг – 8,9%. У 2000 р. бачимо, що показник набагато знизився і становить – 0,5% від суми виручки. Мабуть, це пов'язано з тим, що це підприємство у 1998 р. справляла більше іншої продукції або виконувало праці та справляло певні послуги іншими підприємствами. І це діяльність із кожним роком знижувалася, що майже 11 разів менша суми виручки за аналізований період.

  Фінансові результати від сільськогосподарської продукції АТЗТ «Таи» наведені у таблиці 3. З даних таблиці можна сказати, що виробництво продукції рослинництва у господарстві є прибутковим лише у 1999 р., а 1998 і 2000гг несе за собою збитки, а тваринництво за весь аналізований період – збитково. Оскільки втрати від реалізації продукції тваринництва значно перевищує прибуток, отримані від реалізації рослинництва в 1999 р., то цілому господарство має збитковий результат.

  Найбільший розмір прибутку на рослинництві в 1999 р. давало зерно = +388 тис. крб., а збиток у 1998 і 2000гг також давало зерно: в 1998 р.= -38 тис. крб., в 2000 р.= -182 тис. крб.. Найбільший розмір збитку у тваринництві за 3

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація