Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік і його роль в управлінні підприємстві


Реферат Бухгалтерський облік і його роль в управлінні підприємстві

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Зміст

Запровадження

1 Роль і значення бухгалтерського обліку під управлінням підприємством у сучасних умовах

1.1 Бухгалтерський баланс – основна форма у системі звітності

1.2 Бухгалтерський облік та її роль управлінні підприємства

1.3 Будова бухгалтерського балансу і за техніка його складання Взаємозв'язок його розділів і статей

2 Аналіз бухгалтерського обліку ВАТ «>Мордовспирт»

2.1 Історія ВАТ «>Мордовспирт»

2.2 Оцінка і аналіз складу структури майна організації

2.3 Аналіз оборотності оборотних активів ВАТ «>Мордовспирт»

3 Заходи поліпшення ведення бухгалтерського обліку на ВАТ «>Мордовспирт»

3.1 Бухгалтерський облік в «1СБухгалтерии 8.0»

3.2 Автоматизація бухгалтерського обліку - основа управління

Укладання

Список використаних джерел

Додаток А


Запровадження

Роль бухгалтерського обліку, яка була за умов планової економіки, обумовлювалася громадським характером власності, потребами централізованого управління економікою й участі зводилася, переважно, до виявлення відхилень від запропонованих моделей господарського поведінки підприємств. Головними користувачами бухгалтерської інформації виступали галузеві міністерства і відомства, і навіть інші державні органи (статистичні, котрі планують тощо.).

У разі ринкової економіки та початку ній підприємство – самостійний елемент економічної системи – взаємодіє зіпартерами у бізнесі, бюджетами різних рівнів, власниками капіталу та інші суб'єктами, у процесі що з ними виникають зав'язуванні фінансових відносин. У зв'язку з цим виникає потреба управління фірми, тобто. розробки певної системи принципів, методів і прийомів регулювання фінансових ресурсів, що забезпечують досягнення тактичних і стратегічних цілей організації. Об'єктом управління є фінансові ресурси підприємства, зокрема їхнім розміри, джерела формування, й стосунку, складаються у процесі формування та використання фінансових ресурсів фірми. Результати управління виявляється у грошових потоках (величині і термінах), що відбуваються між підприємством, і бюджетами, власниками капіталу, партнерами у бізнесі та інші агентами ринку.

Базою до ухвалення управлінські рішення для підприємства є інформація економічного характеру. Сам процес прийняття рішень можна розділити втричі етапу: планування та прогнозування, оперативне управління, контроль (фінансовий аналіз) діяльності підприємства. Рішення приймає як адміністрація організації, а й інші – зовнішні – користувачі економічної інформації (зацікавлені сторони, які перебувають поза фірми і що потребують інформації прийняття рішень стосовно цього підприємства). Внутрішні користувачі оперують облікової інформацією, зовнішні – даними фінансової звітності організації. І всі, та інші дані формуються у процесі бухгалтерського обліку підприємства.

У цьому роботі розглянуті деякі можливості використання саме бухгалтерської інформації до ухвалення управлінські рішення,т.к. нині управлінський облік у Росії ще досить розвинений. Так, за оцінками західних бухгалтерських і аудиторських фірм, їх західні клієнти 90% часу й ресурсів витрачають на постановку і ведення управлінського обліку. За оцінками російських консультантів, у компаніях це співвідношення виглядає з урахуванням точністю до навпаки.

Я розгляну ВАТ «>Мордовспирт», дам характеристику його бухгалтерського обліку, і запропоную заходи поліпшення ведення обліку.


1 Роль і значення бухгалтерського обліку під управлінням підприємством у сучасних умовах

 

1.1 Бухгалтерський баланс – основна форма у системі звітності

 

Розвиток ринкових відносин, міжнародні, господарські та фінансові зв'язку висунули число актуальних питання вдосконаленні бухгалтерського облік і звітність, наближенні її змісту і методів домеждународно-принятим нормам. Перехід застосування міжнародними нормами бухгалтерського облік і звітність розпочався з 1992 року.

Центральної формою бухгалтерського обліку - є баланс. Баланс характеризується тим, що він об'єкти обліку демонструються і розглядають із двох точок зору. Склад, утримання і методичні основи формування бухгалтерської звітності організацій, є юридичних осіб за законодавством Російської Федерації [1].

Бухгалтерський облік і звітність, які у РФ будуються тих-таки принципах, покладені основою міжнародних стандартів фінансової звітності. Якщо бухгалтерський облік тепер називаються «міжнародним мовою бізнесу», те й принципи, правила складання форм звітності повинні відповідати вимог часу. Слід визнати, що методологія бухгалтерського облік і звітність, директивнопредписиваемая організаціям сьогодні, лише частково відповідає вимогам світової практики [7].

Під час упорядкування форм звітності слід з дисконтних принципів, зазвичай залежать від того, наскільки точно вони відповідають трьом критеріям: доречності, об'єктивності і здійсненності.

Звітність підприємства є логічним продовженням процедур фінансового обліку, і є систему показників, характеризуючих майнове і фінансовий становище організації на звітну дату.

Система показників звітності - це особливий вид записів, є коротким витяганням з поточного обліку, що відбивають зведені дані про стан і результатах діяльності підприємства, його підрозділів, за звітний період. Звітність містить кількісні і якісні характеристики, вартісні і натуральні показники.Сводние дані про стан і результатах діяльності підприємства, його підрозділів за певного періоду формуються виходячи з бухгалтерського, статистичного і оперативно-технічного обліку [4].

Як відомо, формування звітності для підприємства необхідне й для внутрішнього управління, й у підприємства зовнішнім користувачам з прийняття обгрунтованих висновків, і рішень.

У сучасному життя найважливішої категорією стає прибуток і у центрі уваги фахівців перебуває вибір (обговорення) процедури її нарахування. Залежно від вибраних методів її формування змінюється від і величина податків, та незначною сумою дивідендів, і їхня заробітна плата. Зі зміною умов відбуваються, та у складі та змісту форм звітності, які у значною мірою уже відповідали вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

У системі економічної інформації бухгалтерська звітність одна із найважливіших інструментів управління містять найбільш синтезовану і узагальнену інформацію.

Дані бухгалтерської звітності йдуть на різних цілей різних рівнях управління. Систематичне вивчення бухгалтерських звітів розкриває причини досягнутих успіхів, і навіть недоліків у роботі підприємства, допомагає намітити шляху підвищення ефективність його роботи діяльності.

Бухгалтерська звітність є основою об'єктивної оцінки господарську діяльність підприємства, базою поточного і перспективного планування, дієвим інструментом до ухвалення управлінські рішення [12].

 

1.2 Бухгалтерський облік та її роль управлінні підприємства

 

Дані звітності використовується зовнішніми користувачами з оцінки ефективності діяльності організації, і навіть для економічного аналізу, у самої організації. Разом про те звітність необхідна на подальше планування. Звітність мусить бути достовірної, своєчасної. У ньому повинна забезпечуватися порівнянність звітні показники з цими за минулі періоди.

Організації становлять звіти за формою і інструкціям, затвердженим Мінфіном і Держкомстат РФ. Єдина система показників звітності організації дозволяє складати звітні зведення щодо окремих галузям, економічним районам, республікам і, очевидно народному господарству цілому.

Перехід до ринкових відносин викликав появу різноманітних форм власності і деяких видів підприємницької діяльності.Воссоздается вексельне звернення, з'явилися акції та інші цінних паперів, змінені принципи фінансування й кредитування, розширено коло операцій із іноземною валютою. У зв'язку з цим виникла гостра потреба у зміні сформованій за багато років системи бухгалтерського облік і звітність нашій країні із досвідом країнах Заходу і міжнародних стандартів [16].

Якщо умовах централізовано-планової економіки, бухгалтерська інформація збирається, узагальнюється і зараз використовувалася переважно повизиткам, тобто. її користувачами були вищі організації (главки й міністерства), то нова фінансова звітність вже заглиблена у горизонтальне використання щодо залучення інвесторів і їхніх партнерів, для інформування засновників і акціонерів про сталість фінансового стану і трохи віддаленіші перспективи підприємства [15].

Загальновизнано, що бухгалтерський облік для підприємства має здійснюватися за правилами. Проблема у встановленні такий сукупності правил, реалізація яких забезпечив би максимальний ефект відведення обліку. Під ефектом у разі розуміється своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її достовірність, доступність і корисність для кола користувачів [9].

Загальні засади облікову політику підприємства встановлюють основи формування (у вибори і обгрунтування) і розкриття (розголошення) облікову політику організації [2].

Під облікової політикою організації розуміється прийняті її сукупність способів ведення бухгалтерського обліку первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарську діяльність.

>Учетная політика організації мають забезпечувати повноту відображення у бухгалтерському обліку всіх згаданих чинників господарську діяльність (вимога повноти), своєчасне відбиток фактів господарської діяльності бухгалтерському обліку й звітності (вимога своєчасності).

Інформація фінансової звітності не користується зовнішніми користувачами, зацікавленими юридичними і фізичними особами: постачальниками, покупцями, справжніми і стали потенційними кредиторами, кредитними установами, податковими і статистичні органи, а як і для економічного аналізу, у самої організації. Через війну бухгалтерські звіти сприяють інформованості службовців про управлінських плани та політиці, спонукають що працюють у організації діяти у відповідність до загальними цілями і завданнями [11].

З бухгалтерської (фінансової) звітності змінюється рішення розподілу інвестиційних ресурсів, визначається економічна політика у регіонах, виявляється вплив господарських процесів на соціальне становище окремих членів суспільства і ін.

 Останніми роками у зв'язку з здійсненням ринкових реформ було виконано ряд методологічних і організаційних робіт, необхідні впровадження системи національних рахунків (СНС) на російськуучетную практику. Бухгалтерська ж звітність формується у межах конкретного підприємства на мікрорівні [14].

Освоєння державна програма переходу на міжнародні стандарти у області бухгалтерського обліку та статистики має забезпечити поступову розробку найвагоміших показників СНС. Хоча СНС почалася набагато пізніше бухгалтерського обліку, вона сприйняла його багато загальні принципи, наприклад: принцип подвійного запису кожну операцію, розмежування між активами і пасивами, оцінки окремих статей прибутків і витрат тощо. Ця спільність у тому, що в результаті метою обох систем обліку та звітності є забезпечення інформації прийняття рішень, що з управлінням економікою й участі підвищенням її ефективність, хоч і різних рівнях.

Нині розвиваються рекомендації для уточнення бухгалтерської звітності підприємств з метою інтеграції фінансові показники до системи рахунків за секторами економіки. Найближчою завданням, що стоїть перед економічної наукою, є забезпечення через бухгалтерський баланс та інших. форми звітності інформаційної бази системи національного рахівництва [17].


1.3 Будова бухгалтерського балансу і за техніка його складання. Взаємозв'язок його розділів і статей

 

Бухгалтерський баланс у цілком загальноприйнятому його виді спорту має форму двосторонньої таблиці, ліва сторона – актив балансу, права – пасив балансу.

Актив балансу відбиває склад парламенту й розміщення господарських коштів, пасив балансу відбиває джерела освіти господарських коштів та їхнього цільове призначення.

Під статтею балансу розуміється до окремого виду коштів (майна) чи джерела (зобов'язань), показаний у балансі по окремої позиції і виражений окремої сумою. Результат залишків коштів підприємства, відбите на рахунку і пасиві балансу по рядку «баланс» називається валютою балансу [6].

1. Активи може бути купівельною спроможністю. Прикладом може бути готівкові кошти, оскільки з допомогою можна набувати інші предмети.

2.Активом то, можливо грошове зобов'язання. Прикладом можуть бути рахунки дебіторів, векселі для отримання і ощадні облігації, оскільки власник чи власник проти неї отримання із них коштів у зазначений день.

3. Активи можуть бути продані, і звернені в кошти чи грошове вимога.

4. Прикладом можуть бути товари, призначені торгівлею до реалізації.

5.Пассиви, що у розрахунку - це зобов'язання акціонерного товариства, до складу яких включаються такі статті:

6. стаття четвертого розділу бухгалтерського балансу – цільові фінансування й надходження;

7. статті п'ятого розділу балансу – довгострокові зобов'язання банкам й іншим, юридичним і фізичних осіб;

8. статті шостого розділу балансу – короткострокові зобов'язання банкам й іншим, юридичним і фізичних осіб; розрахунки й інші пасиви, крім сум що проглядали за статтями «Доходи майбутніх періодів» і «Фонди споживання».

Для узагальнення всіх бухгалтерських записів на синтетичних і аналітичних рахунках і проведеннявзаимосверки застосовують оборотні відомості, які представляють звід оберту і залишків за рахунками називаєтьсяоборотно-сальдового балансу. Йому притаманний наявність трьох пар рівних підсумків [18].

Зворотний відомість по синтетичним рахунках може мати шахову форму Головною книжечки або книжки «Журнал – головна» залежно від прийнятої форми бухгалтерського обліку.

Підсумкові дані про аналітичним рахунках, узагальнені в аналітичних оборотних відомостях (сальдо початку місяці, обороти в місяць, сальдо наприкінці місяці), звіряють з показниками відповідного синтетичного рахунки (повинно бути рівні).

Бухгалтерський облік для підприємства то, можливо організований за однією з цих двох форм –мемориально-ордерной чи журнально-ордерною. Основоюмемориально-ордерной форми є меморіальні ордера, призначення яких – оформити бухгалтерські записи покорреспондирующим рахунках (скласти проводки) [5].

>Проводки щомісяця реєструють в регістрі синтетичного обліку – «журнал-головна книга», що даєоборотно-сальдовий баланс. На ВАТ «>Мордовспирт» бухгалтерський облік організований по журнально-ордерною формі.

Порядок і організація обліку по журнально-ордерною формі включає журнал-ордер допоміжні відомості і Головну книжку. Щоб виконувати завдання потребують побудови бухгалтерського балансу, необхідно зрозуміти його суть і призначення, принципи угруповання статей по активу і пасиву, їх взаємозв'язок. Потрібна засвоїти, що під впливом окремих господарських операцій на балансі виникають різні зміни, пов'язані зі змінами, як-от — змінами коштів та їхнього джерел [8].

У основі побудови бухгалтерського балансу лежить економічна класифікація господарських коштів. Бухгалтерський баланс має значення практично: його дані використовують із аналізу фінансового стану підприємства міста і контролю правильності відображення в обліку господарських операцій.


2 Аналіз фінансового становища ВАТ «>Мордовспирт»

 

2.1 Історія ВАТ «>Мордовспирт»

 

Компанія «>Мордовспирт» виводить свій історію з 1900 року. Спочатку підприємство мало статус казенногоВинного складу, а в 1903 року у звітних відомостях поПензенской губернії з'явився перший нагадування про виробництві горілки м.Саранске. Отже, 2003 року ВАТ «>Мордовспирт» відзначило свій 100-річний ювілей з початку промислового виробництва алкогольних напоїв.

 Сьогодні ВАТ «>Мордовспирт» - це стабільне, динамічно розвивається підприємство, оснащене найсучаснішим технологічним устаткуванням. До складу Об'єднання входять шість спиртових заводів: «>Ковилкинский», «Ромодановський», «>Кемлянский», «>Теньгушевский», «В. Мар'янівський», «>Мельцанский», і навіть дочірньому підприємстві – ТОВЛикероводочний завод «>Саранский».

 ВАТ «>Мордовспирт» спеціалізується з виробництва високоякісних харчових спиртів всіх категорій лише з зернової сировини: спирт-сирець, «спирт вищої очищення», «Екстра», «Люкс», і навіть найкращий нині спирт «Альфа». За обсягом виробництва та реалізації спирту за

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація