Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")


Реферат Бухгалтерський облік витрат обігу на малих підприємствах (на прикладі ТОВ "Пульсар")

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>Адигейский державний університет

Економічний факультет

Кафедра економіки

>ДИПЛОМНАЯ РОБОТА

На тему:БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТИЗДЕРЖЕКОБРАЩЕНИЯ НА МАЛИХПРЕДПРИЯТИЯХ (НАПРИМЕРЕ ТОВ ">ПУЛЬСАР")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Майкоп, 2010 р.


Економічний факультет

>Адигейского державного університету

Кафедра економіки

ЗАВДАННЯ

підготовка дипломної роботи

>Студентке заочного відділення >Коробицина НаталяИгоревна

Тема дипломної роботи: Бухгалтерський облік витрат звернення на малих підприємствах (з прикладу ТОВ ">Пульсар")

закріплена наказом ректора вузу від ___ _________>200_г.№__

Основні питання, підлягають розробці (дослідженню):

1. Поняття витрат обігу євро і завдання їх обліку

2. Характеристика об'єкта дослідження

3. Класифікація витрат звернення

Термін подання закінченою роботи: "__"___________2010 р.

Дата видачі завдання: "20" жовтня 2009 року

Керівникк.е.н.Хотова ІринаРуслановна

Завдання отримав: "20" жовтня 2009


Зміст

 

Запровадження

1. Особливості організації системи бухгалтерського обліку у торгівлі

1.1 Бухгалтерський облік до і впливові міжнародні стандарти

1.2 Специфіка роздрібної торгівлі, і її впливом геть систему бухгалтерського обліку

1.3 Поняття витрат обігу євро і завдання їх обліку

2. ТОВ ">Пульсар" як об'єкт дослідження

2.1Учетная політика підприємства

2.2 Характеристика досліджуваного підприємства

2.3 Оцінка фінансового становища

3. Методологічне і організаційним забезпеченням бухгалтерського обліку витрат звернення

3.1 Класифікація витрат звернення

3.2 Синтетичний і аналітичний облік витрат звернення

3.3 Статті витрат

3.4Учет транспортних витрат

3.5Учет витрат, що з товарними запасами

3.6Учет витрат, що з основні засоби

3.7Учет витрат на оплату праці та соціальні потреби

3.8Учет інших витрат

3.9Учет витрат звернення, які стосуються реалізованою товарам

3.10 Комп'ютерне моделювання даних

Укладання

Список використаної літератури

Додатка


Запровадження

 

У підвищення рівня життя важливе значення має раціональна організація просування товарів - від місць виробництва до споживача. Цей процес відбувається здійснює специфічна галузь народного господарства – торгівля.

Залежно від форм організації та виконуваних функцій торгівля ділиться на оптову, котра спрямовує товари народного споживання великими партіями в роздрібну мережу для реалізації населенню, і навітьотпускающую засоби виробництва промисловим та іншим підприємствам на виробничі потреби, і роздрібну, реалізуючу товари безпосередньо населенню для особистого споживання.

Торгові підприємства вже повинні оперативно реагувати на вивчення кон'юнктури ринку, покращувати роботу. У умовах значно зростає роль бухгалтерського обліку під управлінням торгівлею.Учет має здійснювати суворий контролю над виконаннямторгово-финансового плану, сприяти зміцненню режиму економіки, і навіть схоронності власності.

Здійснюючи діяльність із закупівлі, транспортуванні, зберігання й реалізації товарів, торгове підприємство несе витрати.

До недоліків звернення ставляться витрати торгової організації, пов'язані з продажами товарів хороших і змістом апарату управління, заробітна платня і премії персоналу, відрахування на Пенсійного фонду, на соціальне, медичне страхування та інші страхові і позабюджетні фонди, видатки службові відрядження, господарські та канцелярські витрати, утримання легкового транспорту, витрати на охорони судів і інше; транспортні витрати;торгово-операционнние витрати; суми зносу основних засобів, малоцінних і швидкозношувані предмети; нематеріальних активів; оплата інформаційних послуг.

Відповідно до наказом Мінфіну Російської Федерації від12.11.96г. № 97 "Про річний бухгалтерської звітності організацій" сума витрат звернення, яка припадає на залишок нереалізованих наприкінці звітного періоду товарів, в організаціях, здійснюють своєї діяльності відповідно до установчими документами торгувати, враховується насчете 44 і входить у статтю ">Незавершенное виробництво".

Недоліки звернення формуються на місця їх виникненню на торговому підприємстві, потім групуються з їхньої видам (елементам).

Об'єктом дослідження є ТОВ ">Пульсар", що у р.Белореченске.

Предметом дослідження виступає облік витрат звернення.

Метою роботи є підставою вивчення витрат звернення, їх класифікація різноманітні підставах, вивчення організації бухгалтерського обліку витрат обігу євро і їх науковий аналіз.


1.         Особливості організації системи бухгалтерського обліку у торгівлі

 

1.1 Бухгалтерський облік Російській Федерації та багатосторонні міжнародні стандарти

 

З розвитком ринкових взаємин держави і міжнародних зв'язків, актуальним постало питання вдосконаленні бухгалтерського обліку, наближенні його міжнародних стандартів.

Багато західних інвестори та банкіри вважають, що бухгалтерський облік не відповідає міжнародних норм. А бухгалтерська звітність російських організацій не відбиває їхнє реального становища.

З прийняттям положення про бухгалтерському обліку до (наказ 3 170 від 26.12.94г.0 і нового плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність підприємства, бухгалтерський облік у Росії наблизилася міжнароднимучетним стандартам. Цими нормативними документами був уведено підрозділи доучетную практику нові об'єкти обліку, зумовлені ринковою економікою (нематеріальні активи, орендні відносини, фінансові вкладення): організаціям дозволено вибирати варіанти обліку багатьох із об'єктів; запропоновано вводити научетную практику ряд міжнароднихучетних принципів: принцип нарахування, принцип обережності (тобто дозволяється створювати резерви сумнівних боргів) та інших; бухгалтерська звітність наближено до фінансової звітності країн.

Перехід бухгалтерського обліку та звітності Росії міжнародних стандартів пов'язані з певними труднощами.

У Росії її історично склалося отже держава жорстко регламентує порядок обліку та звітності.

Однією з головних проблем Російської Федерації є з'ясування співвідношення правил ведення бухгалтерського обліку та оподаткування. Нині у Росії система бухгалтерського обліку залежить від постійних змін у податкової системі.

Щоб уникнути цієї залежності актуальним стає запровадження два видиучетов: бухгалтерського і податкового.

Бухгалтерський облік є впорядковану систему збору, реєстрацію ЗМІ й узагальнення грошах інформацію про майні, зобов'язаннях і їх русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку господарських операцій.

До основному завданню бухгалтерського обліку належить формування повною і достовірною інформації про діяльність організації, її майновому становищі щодо внутрішніх та зовнішніх користувачів; забезпечення необхідною інформацією контролю над виконанням законодавства Російської Федерації під час здійснення господарської діяльності й їх доцільністю і ефективністю, наявністю і рухом майна України та зобов'язань, а як і над використанням всіх видів ресурсів у відповідність доутвержденними нормами і кошторисами; передбачається запобігання негативних результатів господарської діяльності й виявлення внутрішньогосподарських резервів.

>Вторичной завданням бухгалтерського обліку є складання податкової звітності з метою контролю над виконанням податкового законодавства. Вона полягає в даних бухгалтерського обліку, але відрізняється відобобщенной інформації бухгалтерської звітності. Завдання, які вирішуються бухгалтерської та збору податковоїотчетностью, істотно відрізняється.Различни і отримала показники звітності.

Бухгалтерська звітність формується з урахуванням узагальнюючої інформації бухгалтерського обліку, а податкова – з наведених даних,отраженних на рахунках бухгалтерського обліку шляхом спеціальних розрахунків та коригуванні показників бухгалтерської звітності.

>Учетний стандарт можна з'ясувати, як звід основних правил, який встановлює порядок обліку певного об'єкта чи його сукупності.Учетние стандарти покликані конкретизувати закону про бухгалтерському обліку й звітності. Тепер до розроблено проекти 10 першочергових стандартів.

Деякі їх затвердженим Міністерством фінансів Російської Федерації, зокрема становище ">Учетная політика підприємства", що є основним, позаяк у ньому викладено основні засади обліку, зорієнтовані міжнародні (принципи безперервності діяльності організацій, обачності, послідовності застосуванняучетной політики).

Методичні організації покликані конкретизуватиучетние стандарти у відповідність до галузевими особливостями. Вони розробляються Міністерство фінансів Російської Федерації і різними відомостями.

Робітники документи самого підприємства визначають особливості організації та ведення обліку у ньому. Основним є документ поучетной політиці підприємства.

Через війну розширення завдань бухгалтерського обліку за умов початку ринкової економіки, запровадження комерційної таємниці на багатоучетние показники, надання бухгалтерської звітності статусу публічності, і навіть необхідності адаптації бухгалтерського обліку та звітності Росії міжнародних стандартів, виникла потреба поділу бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський облік.

Фінансовий облік повинен перетворитися на основному передбачати отримання інформації, яка потрібна на складання бухгалтерської (фінансової) звітності, здійснюється відповідно до законодавством, вітчизняними стандартами та інші що регламентують документами.

Управлінська облік має забезпечити отримання внутрішньої інформації, яка потрібна на управління виробництвом на найближчу іотдаленную перспективу, літочислення контроль собівартості продукції, визначення фінансових результатів від продукції з всім обраним позиціям (зонам реалізації, новим технологічними рішеннями).

Виділення як самостійного і фінансового обліку зажадає запровадження дворядної системи рахунків:

- балансових, які у фінансовому обліку упорядкування балансу,

- операційних, які у управлінському обліку.

Ці зміни дозволяють визначити фінансовий результат діяльності організації різними методами.

У окладі міжурядової робочої групи експертів по міжнародних стандартів наводяться такі вимоги до бухгалтерської звітності (і доучету).

1. Доречність інформації.

а) Своєчасність.

>Отчетная інформація представляється у найкоротші терміни, у які її не втрачає своєї цінності для користувача. Законом Російської Федерації про бухгалтерському обліку встановлено (ст.15), що річні звіти видають у перебігу 90 днів, а квартальні – протягом 30 днів після закінчення звітного періоду.

б) Значимість.

Фінансові звіти повинні містити всі дані, які мають значний вплив на оцінки й вирішення її користувачів. Спеціальним наказом Міністерство фінансів Російської Федерації визначило поняття "суттєвості" показників, які підлягають додаткової розшифровці.

Суттєвими зізнаються такі показники, удільні вагу яких перевищує 5 % загалом.

в) Цінність для прогнозування проголошується як і раніше, щоотчетная інформація належить до які пройшли подій і є з метою оцінки результатів діяльності.

Суворо встановленіотчетние формати позитивно відрізняють нашу звітність від звітності багатьох інших країнах, де вмістотчетов визначається їхня упорядниками, або вибирається ними із запропонованих схем.

2. Достовірність інформації.

а) Правдивість.

Забезпечується точним зазначенням методів обліку, і навіть процедур оцінки, про те, щоб користувачі могли правильно розуміти призначення представленої інформації. Правдивість також передбачає відсутність істотних помилок, і відхилень у бухгалтерській звітності. До складу бухгалтерської звітності повинно входити аудиторський висновок, що підтверджує її достовірність і правдивість.

б) Переважна більшість змісту над формою.

У становище по бухгалтерськогоучету від 28 липня 1994 року ">Учетная політика підприємства" передбачається, що у бухгалтерському обліку факти господарську діяльність мають відбиватися лише з правової форми, але й економічного змісту фактів і умов, тим самим у нашому обліку закріплюється концепція пріоритету змісту над формою.

в) Нейтральність.

>Отчетная інформація мусить бути об'єктивної стосовно різним користувачам. Стандартні форм російської бухгалтерської звітності виключають якихось відхилень, які можуть спричинити об'єктивність і нейтральність інформації.

р) Обачність.

Повинна забезпечити нейтральність чинника невизначеності, впливає на достовірність інформації. Робоча група з міжнародних стандартів обліку та звітності під обачністю передбачає велику готовність доучету потенційних збитків чи пасивів, ніж потенційних прибутків чи активів. Не допускати створення приховані резерви.

буд) Можливість перевірки.

Забезпечується цілу низку обов'язкових правил, встановлених законом про бухгалтерському обліку. Усі дані з первинних виправдувальних документів реєструються шляхом подвійного запису на взаємозалежних рахунках.

3. Порівнянність інформації.

а) Стабільністьучетной політики.

б) Послідовність застосування обробки даних.

в) Послідовність застосування термінів звітності.

р) Зміниучетной політики, якщо це має суттєві наслідки.

Порівнянність інформації гарантується нормами статті №6 закону про бухгалтерському обліку й Положенням по бухгалтерськогоучету від 28.07.1994 року ">Учетная політика підприємства", якими забезпечується стабільністьучетной політики підприємства, послідовність методів обробки даних, і встановлюється порядок зміниучетной політиці у разі, коли це має суттєві наслідки розумінняотчетной інформації користувачами.

4.Понятность форми уявлення звітності.

а)Непротиворечивость обліку.

Дані аналітичного обліку повинні відповідати оборотів і залишкам за рахунками синтетичного обліку.

б) Грошове вимір і облік за вартістю.

Закон про бухгалтерському обліку передбачає, що облік майна, зобов'язань ведеться в грошовому вимірі.

в) Застосування методу функціонуючого підприємства.

>Учетная політика розмірковує так, що підприємства, буде продовжувати своєї діяльності у майбутньому і вона відсутня наміри так і необхідність ліквідації або істотне скорочення і, отже, зобов'язання підприємства мусять погашатися у порядку.

р) Застосування методу нарахувань.

Передбачено Положенням проучетной політиці підприємства: "факти господарську діяльність ставляться до того щоотчетному періоду, де вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати коштів, пов'язаних із цими фактами

У світі жодної боку, яка настільки повно не застосовувала б стандарти інші напрацювання Міжнародного комітету з питань бухгалтерським стандартам.

1.2 Специфіка роздрібної торгівлі, і її впливом геть систему бухгалтерського обліку

 

Залежно від обсягу купівлі-продажу торгівлю можна розділити на:

– оптову;

– роздрібну.

Оптова торгівля є діяльність із продажу товарів тим, хто набуває його з метою перепродажу чи професійного використання, тобто:

- наступним продавцям (роздрібним торговцям або іншими оптовим торговцям, наступним у Міжнародній торговій ланцюга);

- великому споживачеві.

Роздрібна торгівля отримує товари у оптових торговців чи у виробників і реалізує до споживачів.

Роздрібна торгівля завершує рух товару від виробника до споживача. І на цій стадії товар переходить зі сфери звернення до сферу споживання.

Відмінності оптової торгівлі від роздрібної:

- обсяги оптових угод зазвичай крупніша роздрібних;

- зона обслуговування оптового підприємства зазвичай більше роздрібного;

- менше приділяється уваги рекламі, розташуванню торгового підприємства.

Виділяються такі основні види роздрібної торгівлі:

> По виду передачі товару:

- стаціонарна (магазинна) торгівля – ввозяться постійному приміщенні (магазині);

-посилочная торгівля – покупець вибирає товар за каталогом і роздрібний торговець посилає товар йому додому;

- пересувна торгівля, коли він продавець сам шукає покупця;

> За рівнем спеціалізації номенклатури:

- торгівля змішаним асортиментом - пропозицію товару різноманітних;

- спеціалізована торгівля - пропозицію товару лише одну виду, галузі, можливе з додатковим асортиментом.

Основний показник роботи різних торгових підприємств є товарообіг.

Весь товарообіг єсовокупость роздрібного і оптового товарообігу.

Це можна як наступній формули:

ТЕ =РТО + ОТО ,

де ТЕ – весь товарообіг (обсяг реалізації),

 >РТО – роздрібний товарообіг,

 ОТО – оптовий товарообіг.

До роздрібному товарообігу ставляться такі угоди:

- продаж товарів фізичних осіб для особистого, сімейного, домашнього чи іншого користування, не що з підприємницької діяльності;

- продаж товарів комерційної організації від використання внепредпринимательской діяльності за умови належного документального оформлення;

- продаж товарів некомерційної організації реалізації своїх статутних цілей;

- продаж товарів некомерційної організації реалізації підприємницької діяльності за відсутності належним чином оформлені документи.

До оптового обороту ставляться такі угоди:

- продаж товарів комерційної організації від використання у підприємницькій діяльності;

- продаж товарів комерційної організації від використання внепредпринимательской діяльності за відсутності міг би належно оформлені документи;

- продаж товарів некомерційної організації реалізації підприємницької діяльності за умови належного документального оформлення;

- продаж товарів для державних потреб з урахуванням державного контракту про поставки товарів для державних потреб.

Одержання зазначених підтверджень носить необов'язковий характер. За відсутності цих даних проблема віднесення угоди до роздрібному чи оптового товарообігу вирішується так:

1) угоду з продажу товарів некомерційної організації належить до роздрібному товарообігу;

2) угоду з продажу товарів комерційної організації належить до товарообігу.

Отже, єдиний критерій віднесення угоди з продажу товару до сфери роздрібної

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація