Реферат Новий план рахунків

 З січня 2001 року запроваджується на дію бухгалтерського обліку.

             Попередній лічильний план, застосовували з початку 1992 р., діяв дев'ять років. Історія вітчизняного бухгалтерського обліку показує, що є тією періодом, коли План рахунків забезпечує виконання властивих йому функцій. За період господарське життя, теорія і практика обліку ставлять перед Планом рахунків низку інших завдань, що зумовлює необхідність перегляду його. Так відбувався за 1985 р. й у 1991 р. Аналогічна ситуація склалася у останні роки.

Чим викликано перегляд Плану рахунків?

            Серед основних чинників, визначають необходимлсть перегляду лічильного плану, - розвиток ринкових взаємин у народному господарстві, вдосконалення методики бухгалтерського обліку, гармонізація російських правил бухгалтерського обліку з міжнародно визнаної бухгалтерської практикою.

             Розвиток дослідницько-експериментальної і зміцнення ринкових відносин пред'являє дедалі нові вимоги до процесу формування фінансової інформації про діяльність суб'єктів господарювання. У центрі уваги фахівців виявляються проблеми забезпечення корисності результативною інформації бухгалтерського обліку, що, з погляду зацікавлених користувачів, виявляється у об'єктивності даних фінансове становище організації, змін у ньому й фінансові результати діяльності. Проте задля рішення нових завдань , що постають у зв'язку, потрібно раціоналізація порядку систематизації і нагромадження інформації, тобто. вдосконалення процесу відображення фактів господарському житті (ФХЖ) на рахунках бухгалтерського обліку.

            Яскравим прикладом впливу цієї чинника став порядок відображення на рахунках прибутку організації. Передбачений попереднім Планом рахунків порядок обліку прибутку не забезпечує системне формування звіту прибутки і збитках, корисного акціонерам та інших інвесторам. Зокрема, сальдо рахунки прибутків і збитків, отримане за правилами попереднього Плану рахунків, не характеризує ні величину чистий прибуток звітного року, ні величину нерозподіленого прибутку. Фактично, це сальдо є лише проміжний показник. А, що він задовольняв потреби інвесторів у інформації про дійсною сумі прибутку, підлягає розподілу, необхідні численні коригування.

            З розвитком елементів нового господарського механізму значно змінюються ставлення до об'єктах бухгалтерського обліку. Це спричинило перегляду низки правив у методиці бухгалтерського обліку. Вони передбачаються нові шляхи оцінки активів та зобов'язання, класифікація їх. Принаймні вдосконалення практики і стабілізації законодавства уточнюється характеристика різних дисконтних об'єктів.

            Особливої актуальності нинішньому перегляду Плану рахунків надає активна і цілеспрямована робота з зближенню вітчизняної облікової практики з міжнародно визнаної практикою. Російська система бухгалтерського обліку мають забезпечувати підготовку даних, придатних упорядкування фінансової звітності по міжнародних стандартів.

Основні підходи до радикального перегляду.

            Основні підходи до радикального перегляду лічильного плану склалися внаслідок аналізу практики застосування попереднього Плану рахунків. Понад те, більшість рішень, реалізованих у новому Плані рахунків, вироблено цієї практикою, чи стало відповіддю під потребу сучасної господарському житті. У основу побудови нового Плану рахунків було покладено такі підходи:

- незалежність змісту фінансової інформації, що формується у бухгалтерському обліку, від структури Плану рахунків;

- відносна незалежність процесу систематизації і нагромадження інформації про ФХЖ від процесу формування даних з оподаткування;

- відносна незалежність облікового процесу, від якогось певного виду бухгалтерської звітності;

- забезпечення можливості господарюючих суб'єктів вільно конструювати робочі Плани рахунків, дотримуючись загальні методичні принципи бухгалтерського обліку;

- практичне зручність роботи з Планом рахунків;

- наступність у будівництві Плану рахунків.

Зміни у структурі Плану рахунків.

            У порівняні з попереднім Планом рахунків структура нового Плану рахунків уточнена. Найбільші зміни відбулися в розділах, пов'язаних із обліком джерел фінансування та фінансових результатів діяльності організації. Рахунки 80-89 повністю призначені для обліку капіталу організації. Рахунки 90-99 відведено для систематизації інформації про доходи та витратах організації, і навіть кінцевому фінансовому результаті цієї війни діяльності. Тим самим було, розділи 1-7 охоплюють переважно рахунки бухгалтерського балансу, а розділ 8 пов'язаний переважно зі звітом прибутки і збитках.

            Исключен розділ «Кредити та відкриття фінансування». Рахунки обліку розрахунків з позикам перенесені в розділ «Розрахунки», а рахунок обліку цільового фінансування – в розділ «Капітал».

            Рахунки обліку реалізації (продажу) продукції і на інших активів усунуто від розділу «Готовая продукція, товари та реалізація». У кодексі Плані рахунків вони перебувають у розділі «Фінансові результати» як позиції, формують інформацію про доходи та витратах організації та є елементом Рахунки прибутків і збитків.

Зміни у обліку фінансового результату.

            При перегляді Плану рахунків найбільших змін торкнулися рахунки обліку фінансових результатів. Вони завершують формування нового порядку обліку прибутків і витрат, заснованого на новий підхід до фінансування діяльності організації.

Витрати організації. Традиційно всі витрати організації відбивалися у бухгалтерському обліку з одній із трьох схем:

1. Або вони капіталізувалися (включалися до вартості активу);

2. Або ставилися з цього приводу прибутків і збитків;

3. Або спмсывались з допомогою так званої прибутку, що залишається у розпорядженні організації, тобто. прибутку після сплати прибуток.

Застосування схеми 3 значно спотворювало багато показників, створювані у бухгалтерському обліку. Через війну акціонери, одержуючи бухгалтерський звіт акціонерного товариства, акціями яку вони володіють, або не мали можливості визначити дійсний розмір заробленої прибутків і оцінити діяльність керівництва Товариства. Прибуток звітного року завищували у сумі поточних витрат, списаних з допомогою прибутку, що залишається у розпорядженні організації, чи нерозподіленого прибутку минулих років. Як наслідок, акціонери, інвестори та аналітики було неможливо розрахувати реальну дохідність капіталовкладень у акціонерне товариство і зрозуміти багато ризики, пов'язані з цими інвестиціями.

У кодексі Плані рахунків схема 3 виключена. З упровадженням його вдействие будь-які витрати організації мають або входитимуть у вартість активів, або списуватися (безпосередньо чи через собівартість) з цього приводу прибутків і збитків. Віднесення будь-яких витрат з допомогою прибутку, що залишається у розпорядженні організації, чи нерозподіленого прибутку минулих років заборонена. Тим самим було забезпечується формування точніших показників вартості активів і величини кінцевого фінансового результату діяльності організації у звітному періоді.

Структура рахунки прибутків і збитків. Що стосується новому Плану рахунків правомірно казати про рахунку прибутків і збитків як системі синтетичних і аналітичних позицій для узагальнення інформації про доходи, витратах і кінцевому фінансовому результаті діяльності організації. Элементами цією системою є рахунки обліку прибутків і витрат: 90 «Продажі», 91 «Інші доходи і», і навіть рахунок 99 «Прибули і збитки». На рахунку 90 «Продажі» формується фінансовий результат від економічної діяльності, складової основну Мети створення організації. Він є відмінність між виручкою від продаж і собівартістю проданої продукції (робіт, послуг). До рахунку 90 «Продажі» відкриваються субрахунка відбиття окремих складових фінансового результату від продажу. По окночании кожного місяці сопоставляются підсумки дебетових і кредитових оборотів по субсчетам. Выявленный результат є прибуток або втрати від продажів протягом місяця. Ця ж сума записується заключним оборотом звітного місяці по дебету рахунки 90 і кредиту рахунки 99 «Прибули і збитки» (у разі прибутку) чи з дебету рахунки 99 і кредиту рахунки 90 (збиток).

На рахунку 91 «Інші доходи і» відбиваються все операційні і позареалізаційні доходи і ( крім надзвичайних прибутків і витрат, і навіть витрат за сплаті прибуток). Рахунок 91 замінив рахунки 47 «Реалізація та інші вибуття основних засобів», 48 «Реалізація інших активів» та значною мірою рахунок 80 «Прибули і збитки» попереднього Плану рахунків. Структура і Порядок використання цього рахунки аналогічні рахунку 90 «Продажі».

Рахунок 99 «Прибули і збитки» формується шляхом перенесення сальдо прибутків і витрат з рахунку 90 «Продажі» і 91 «Інші доходи і» по окночании кожного місяці. На самому рахунку 99 висвітлюються доходи і , пов'язані з надзвичайними обставинами у діяльності організації, і навіть суми платежів з податком з прибутку.

У результаті рахунку 99 «Прибули і збитки» виявляється чистий прибуток організації, що є підвалинами оголошення дивідендів й іншого розподілу прибутків. Ця величина заключними записами грудня переноситься з цього приводу 84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый збиток)»

Вже наступного за звітним року за рішенням компетентного органу (наприклад, загальних зборів акціонерів у акціонерному суспільстві або збори учасників у суспільстві з обмеженою відповідальністю) виробляється розподіл прибутку. Воно передбачає нарахування дивідендів, відрахування засобів у резервні фонди організації. Після відображення операцій сальдо за рахунком 84 показує суму нерозподіленого прибутку, яка залишається незмінною до відповідного рішення акціонерів у акціонерному суспільстві чи учасників у суспільстві з обмеженою відповідальністю.

Зміни у обліку активів.

На відміну від рахунків фінансових успіхів у новому Плані рахунків рахунки обліку активів зачеплені значна меншою мірою. Це тим, що протягом останніх велася активну роботу для вдосконалення методики обліку різних активів. Прийнято стандарти по бухгалтерського обліку основних засобів, виробничих запасів, валютних цінностей, нематеріальних активів та фінансових вкладень. Усе це дозволяє казати про практичної завершеності побудови системи обліку активів. Натомість, новий План рахунків закріплює порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операції з цими об'єктами. У ньому уточнено порядок обліку:

- безоплатно отриманих активів;

- вибуття активів;

- основних засобів у спільній власності;

- амортизації нематеріальних активів;

- переоцінки матеріалів;

- резервів під зниження вартості матеріалів;

- довгострокових та проведення короткострокових фінансових вливань.

Найбільші зміни передбачаються в обліку малоцінних і швидкозношувані предмети (МБП). Новий план рахунків коштів спеціальні синтетичні рахунку обліку МБП. Це означає, що про наявність і рух цих предметів повинна систематизироваться і накопичуватися на рахунках 01 «Основні кошти» чи 10 «Матеріали». Остаточне рішення про у тому, які предмети враховуються якою рахунку виносить керівник залежно від характеру і умов діяльності очолювану ним організацію. У цьому першому плані виходить термін їхньої служби предмета.

Зміни у обліку розрахунків.

            З упровадженням нового Плану рахунків зміни зазнав порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку деяких розрахунків організації з контрагентами. Але ці зміни по більшу частину носять принципового характеру, не змінюють традиційні підходи до бухгалтерського обліку розрахунків. Характеризуючи в цілому, правомірно говорити про укрупненні синтетичних позицій, і уніфікації схем обліку. Укрупнення торкнулося рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 66 «Розрахунки по короткотерміновим кредитів і допомог», 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитів і допомог», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». У кодексі Плані рахунків виключений ряд спеціальних синтетичних рахунків для обліку розрахунків із державними і муніципальними органами, з дочірніми і залежними товариствами, за договорами довірчого управління і простого товариства, по авансам отриманим і виданими та інших.

Фінансовий і управлінський облік.

            У кодексі Плані рахунків вжито крок до подальшому поділу фінансового і управлінського обліку. Технічно організація може вести управлінський облік у межах єдиній з фінансовим урахуванням системи рахунків або в самостійної системі рахунків. Як можна і попередній, новий План рахунків передбачає зокрема можливість використання обох варіантів побудови обліку. Єдина система рахунків – традиційний варіант для російського бухгалтерського обліку. Він дуже добре символом порятунку і повсюдно застосовується практично. У ньому задіяні лише рахунки 20-29.

            У кодексі Плані рахунків передбачена можливість варіанта з цими двома системами рахунків. У цьому рахунки 20-29 традиційно йдуть на урахування витрат за статтями, а рахунки 30-39 призначені в організацію урахування витрат за елементами. Зв'язок між фінансової та виробничої бухгалтерією рекомендовано організовувати з допомогою про що відбивають рахунків. Передбачається, що Мінфін РФ видасть спеціальні методичних рекомендацій з організації виробничої бухгалтерії.

Перехід нового План рахунків.

            Важливим є порядок початку застосуванню нового Плану рахунків. Вочевидь, що це одномоментний акт, а досить тривалий і складного процесу, до складу якого комплекс підготовчих заходів. Перехід організацій має відбуватися протягом 2001 року, принаймні готовності організацій. 1 січня 2002 р. є датою, з яким усі організації без винятку зобов'язані використовуватимуть новий План рахунків.

            Найважливішими заходами по переходу до нового Плану рахунків мають стати:

- перегляд і запровадження нового робочого Плану рахунків бухгалтерського обліку;

- визначення кореспонденції рахунків за операціями, чиненим організацією;

- коригування прийнятої організацією облікової політики у питаннях, що з застосуванням нового Плану рахунків;

- побудова за необхідності окремої системи рахунків для управлінської бухгалтерії й розробка детальних процедур ув'язування її з показниками фінансової бухгалтерії;

- зміна комп'ютерних інформаційних систем;

- модифікація застосовуваних організацією дисконтних регістрів;

- перегляд форм первинної облікової документації;

- забезпечення всіх служб і працівників організації, однак що з веденням бухгалтерського обліку, новим робочим Планом рахунків або відповідної випискою потім із нього;

- проведення навчання співробітників бухгалтерської служби й інших службах працювати з новим Планом рахунків.

Якщо крім бухгалтерської звітності за російськими правилами організація підготовляє фінансову звітність по міжнародних стандартів, то запровадження нового плану рахунків може також зажадати перегляду відповідних процедур формування звітної інформації.

Отже, перехід до застосування нового плану рахунків потребує значних зусиль із боку бухгалтерських служб чи іншого управлінського персоналу організацій. У той самий що час цей подія є ще однією кроком у виконанні Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, прийнятої Урядом РФ у березні 1998 р.


Використовувана Література:

1. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність

організацій (утв. наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 р. N 94н)

2. «Фінансова газета» № 47-48

3. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово- господарську діяльність організацій (утв. Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 р. № 94н)

Схожі реферати:

Навігація