Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит інтелектуальної власності.


Реферат Аудит інтелектуальної власності.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Реферат на задану тему

АУДИТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Практичне застосування інтелектуальної власності у підприємницькій діяльності породжує ряд проблем. Тому підприємці і юристам-практикам важливо знати особливості документального оформлення використання об'єктів інтелектуальної власності в нематеріальних активах підприємства міста і основні тези методології аудиту інтелектуальної власності. У цьому під "аудитом інтелектуальної власності" у межах цієї статті розуміється експертиза (ревізія) юридичних та дисконтних документів, які стосуються що використовуються для підприємства об'єктах інтелектуальної власності..

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Інтелектуальна власність (ІВ) на практиці підприємства може реалізовуватися у двох основних формах:

- як внеску до статутного фонду (капітал) підприємства [1];

- в господарську діяльність підприємства у ролі "нематеріальних активів".

Можливість використання об'єктів ІВ як внеску до статутного фонду передбачена п. 37 Положення про акціонерних товариствах, відповідно до яким внеском учасника до статутного фонду підприємства (акціонерного товариства) поруч із матеріальним майном і грошима може бути майнових прав, зокрема і право користування об'єктами промислової та інтелектуальної власності, тобто права використання творів науки, літератури, мистецтва та інших видів творчої діяльність у сфері виробництва.

У цьому необхідно враховувати, що статутного фонду є сукупність вкладів (в грошах) учасників (власників) в майно під час створення підприємства задля забезпечення своєї діяльності у розмірі, певних установчими документами (п. 57 Положення про бухгалтерський облік і звітності Російській Федерації).

До нематеріальною активам підприємства у відповідність до "Положенням склад витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку" "ставляться витрати підприємства у нематеріальні об'єкти, використовувані протягом довгострокового періоду в господарської діяльності й які кошти: права користування земельними ділянками, на природні ресурси, патенти, ліцензії, "ноу-хау", програмні продукти, монопольні правничий та привілеї (включаючи ліцензії визначені види діяльності), організаційні витрати (зокрема плата за державної реєстрації підприємства, брокерське місце), торгових марок, товарні знаки тощо. п.", тобто права інтелектуальної і промислової власності й інші аналогічні права.

Використання ІВ в статутний фонд дозволяє підприємству і авторами - творцям ІВ отримати такі практичні переваги:

- сформувати значний за величиною статутного фонду без виділення засобів і забезпечити доступом до банківських кредитів та інвестицій (ІВ можна використовувати які з іншим майном підприємства у ролі об'єкта застави і при отриманні кредитів);

- амортизувати ІВ в статутний фонд і замістити ІВ реальними грошима (капіталізувати ІВ). У цьому амортизаційні відрахування на засадах входять у собівартість продукції (а також податком з прибутку);

- авторів і підприємствам - власникам ІВ брати участь у ролі засновників (власників) з організацією дочірніх і самостійних фірм без виділення коштів.

Використання ІВ в господарську діяльність дозволить:

- документально підтвердити права власності й гордо поставити об'єкти ІВ на баланс як майна підприємства. Це дає можливість виконувати амортизацію ІС та утворювати відповідні фонди амортизаційних відрахувань з допомогою собівартості продукції;

- отримати додаткові доходи за передачу прав використання об'єктів ІВ, і навіть забезпечити обгрунтоване регулювання розцінок продукції інноваційної діяльності підприємства у залежності від обсягу переданих прав використання ІВ;

- виплачувати авторське винагороду фізичних осіб (авторам) минаючи фонд оплати роботи з включенням витрат у собівартість (без традиційних відрахувань до страхові й інші фонди й без обмеження розмірів виплат з зарахуванням витрат за виплату авторського винагороди на статтю собівартості продукції - "інші витрати").

Крім цього документальне підтвердження прав власності і використання ІВ, і навіть отримання офіційних охоронні документи дозволяє забезпечити реальний контролю над ринку і можливість законного переслідування несумлінних від конкурентів і "піратів" (порушників виняткових прав на об'єкти ІВ).

Проте отримання офіційно наданих чинним законодавством можливостей та переваг практичного використання ІВ вимагає детального знання нормативних актів і правильного оформлення відповідних юридичних документів. Тож підприємців та юристів підприємств може бути цікавою практичного досвіду Компанії патентних повірених "Петропатент" (р. Санкт-Петербург) у сфері аудиту й аналізу особливостей документального оформлення об'єктів ІВ у діяльності підприємства.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ДОВІДКА

Узагальнене поняття "Інтелектуальна власність" (ІВ) включає у собі "права, які стосуються літературним, художнім і науковим творам, виконавчої діяльності, винаходів, науковим відкриттям, промисловим зразкам, товарних знаків, знакам обслуговування, фірмовим найменувань комерційним позначенням, до захисту проти недобросовісної конкуренції з, і навіть й інші права, які стосуються інтелектуальної діяльність у виробничої, наукової, літературній та мистецькій областях" (п. VIII, ст. 2 Конвенції, учреждающей Всесвітню організацію інтелектуальної власності).

У законі "Про власність в РРФСР" прямо обумовлено (п. 4 ст. 2), що "об'єктами інтелектуальної власності твори науки, літератури, мистецтва та інших видів творчої діяльність у сфері виробництва, зокрема відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові зразки, програми для ЕОМ, бази даних, експертні системи, ноухау, торгові секрети, товарні знаки, фірмові найменування і знаки обслуговування".

Поняття "об'єкти ІВ" включає у собі поняття "об'єкти авторського права" і "об'єкти промислової власності".

Авторське право поширюється на твори науки, літератури і мистецтва, є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення й гідності твори, і навіть від способу вираження (п. 1 ст. 6 Закону РФ "Про авторське право і правах"), зокрема і програми для ЕОМ та фінансової бази даних, твори декоративно-прикладного мистецтва, твори архітектури та фотографічні твори. Проте авторське право не поширюється на ідеї, методи, процеси, системи, концепції, принципи, відкриття, факти (п. 4 ст. 6 Закону "Про авторське право...").

Характерною ознакою використання об'єктів авторського права необхідно оформлення авторського договору передати майнові права, оскільки права використання твори, прямо не передані по авторському договору, вважаються непереданными (п. 2 ст. 31 Закону "Про авторське право..."). Тому правильне оформлення авторських договорів важливо як задля забезпечення можливості отримання авторського винагороди, але й підтвердження прав власності і фактів передачі прав використання творів.

Об'єктами промислової власності (ПрС) відповідно до Паризької конвенцією з охорони промислової власності (абзац другий ст. 1) є об'єкти правової охорони - винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, фірмові найменування і вказівки місць походження товарів. Відносини, пов'язані зі створенням, правової охороною та використанням об'єктів промислової власності Російській Федерації, регулюються Патентным законом РФ, Законом РФ "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів", і навіть міжурядовими угодами і міжнародними договорами та інші нормативними актами чинного законодавства Російської Федерації.

Офіційні охоронні документи підтверджують пріоритет, і прерогатива патентообладателей використання даних об'єктів. Тобто використовувати дані об'єкти можна лише після офіційного дозволу (ліцензії) патентообладателей. Це також єдиний вид монополії, офіційно заохочується державою і якого неможливий розвиток ринкових взаємин у промисловому виробництві. Зокрема, дію Закону РФ "Про конкуренції, та обмеження монополістичній діяльності на товарних ринках" "не поширюється на відносини, регульовані нормами правової охорони винаходів, промислових зразків, товарних знаків і авторських прав" (п. 3 ст. 3).

Наведемо окремі уривки з законів, що підтверджують об'єм і особливості реалізації монопольних прав патентообладателей:

"Права на винахід, корисну модель, промисловий зразок охороняє і підтверджує патент на винахід, свідчення на корисну модель чи патент на промисловий зразок. Патент засвідчує пріоритет, авторство винаходи, корисною моделі чи промислового зразка і прерогатива з їхньої використання" (пп. 1, 2 ст. 3 Патентного закону), включно з правом заборонити використання зазначених об'єктів іншим особам (там-таки, п. 1 ст. 10).

"Порушенням виняткового права патентовласника визнається несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію на продаж, продаж, інше введення у господарський оборот чи зберігання із метою продукту, що містить запатентований винахід, корисну модель, промисловий зразок, і навіть введення у господарський оборот чи зберігання із метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, охоронюваним патентом на винахід. У цьому новий продукт вважається отриманим запатентованим способом за відсутності доказів супротивного" (п. 3 ст. 10 Патентного закону).

"За вимогою патентовласника порушення патенту має бути припинено, а фізичне чи юридична особа, винна порушення патенту, зобов'язане відшкодувати патентовласнику завдані збитки у відповідність до цивільного законодавства Російської Федерації" (п. 2 ст. 14 тієї самої Закону).

"Будь-яка зацікавлена особа, не що є патентообладателем, вправі використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, захищені патентом, лише із дозволу патентовласника (з урахуванням ліцензійного договору). По ліцензійному договору патентообладатель (ліцензіар) зобов'язується надати декларація про використання що охороняється об'єкта промислової власності обсягом, передбаченому договором, іншій юридичній особі (ліцензіату), а останній приймає він обов'язок вносити ліцензіарові зумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором" (там-таки, п. 1 ст. 13 ).

Свідчення на зареєстрований товарний знак "засвідчує пріоритет товарний знак, прерогатива власника на товарний знак щодо товарів, вказаних у свідоцтві" (п. 2 ст. 3 Закону "Про товарні знаки...").

"Власник товарний знак має прерогатива користуватися й розпоряджатися товарним знаком, і навіть забороняти його використання іншим особам.

Ніхто неспроможна використовувати охоронюваний Російській Федерації товарний знак без дозволу його власника.

Порушенням прав власника товарний знак визнається несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію на продаж, продаж, інше введення у господарський оборот чи зберігання із метою товарний знак чи товару, визначеного цим знаком, чи позначення подібного з нею до рівня змішання, щодо однорідних товарів" (ст. 4 цього ж закону).

"Захист цивільних прав від використання товарний знак крім вимог про порушення чи стягнення завданих збитків здійснюється також шляхом:

публікації судового вирішення з метою відновлення діловій репутації потерпілого;

видалення з товару або його упаковки незаконно використовуваного товарний знак чи позначення, подібного з нею до рівня змішання, або знищення виготовлених зображень товарний знак чи позначення, подібного з нею до рівня змішання" (п. 2 ст. 46 Закону "Про товарні знаки...").

АУДИТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

При практичному використанні ІВ в господарську діяльність підприємства, особливо в документальному оформленні права власності, чи права використання, важливо оперативно визначити наявність і правильність оформлення відповідних документів, тобто провести аудит ІВ.

Практика показує Компанії патентних повірених "Петропатент", аудит ІВ є доцільним за такою схемою:

 

Об'єкт ІВ

- ідентифікація об'єкта інтелектуальної власності, перевірка факту наявності і використання у виробничої діяльності;

Охоронні документи

- перевірка наявності і дійсності охоронні документи "щодо об'єкта", термінів охорони і території дії охоронні документи на об'єкти промислової власності;

Права на ІВ

- аналіз документів, підтверджують права підприємства на об'єкти інтелектуальної власності;

Вартість ІВ

- аналіз вартісних документів;

Облік ІВ

- аналіз документів бухгалтерського обліку об'єктів інтелектуальної власності.

При аудит об'єктів ІВ, як і за аудит інших об'єктів власності, насамперед необхідно перевірити наявність і факт використання об'єктів ІВ у сфері виробництва. Це досягається перевіркою документів, де цей об'єкт описаний, зображений чи іншим чином зафіксовано на матеріальних носіях, наприклад, у доданому до охоронному документа описі, і навіть перевіркою документів, підтверджують практичне використання даних об'єктів у продукції підприємства чи його виробничих процесах і технологіях. Це то, можливо документація, у якій описана технологія виробничого процесу, конструкторська документація, зображення зразків продукції, програми для ЕОМ, бази даних чи інша документація, що дозволяє як ідентифікувати даний об'єкт ІВ, а й підтвердити факти використання конкретних об'єктів в виробничому процесі підприємства.

Головним критерієм експертизи поки що є забезпечення можливості ідентифікації об'єктів ІВ, встановлення факту їх наявності і видів використання.

Що стосується об'єктах промислової власності (ПрС) як складової частини ІВ важливо визначити, чи існують офіційні охоронні документи, що підтверджують права на об'єкти ПрС: патенти на винаходу і промислові зразки, свідоцтва на корисні моделі і товарні знаки. Тому наступним етапом аудиту є перевірка наявності і дійсності охоронні документи на об'єкти ПрС.

Охоронні документи, зазвичай, складаються з офіційних грамот, видавали відповідним органом Патентного відомства (Роспатента), і докладених до грамотам описів (зображень) об'єктів промислової власності.

При експертизі дійсності охоронні документи необхідно перевірити їх дійсність - "стосовно об'єкта", "територією" і "за термінами дії" охоронного документа. Документ визнається недійсним, а то й відповідає будь-якій з даних критеріїв щодо конкретного, використовуваного для підприємства об'єкта ПрС. У цьому слід враховувати, що видається лише одне офіційний охоронний документ (патент), які перебувають, зазвичай, у патентовласника, а й у осіб, що використовують даний об'єкт за ліцензією, то, можливо (мусить бути) копія охоронного документи й копії описи (зображення) об'єкта, і навіть офіційно зареєстрований в Патентному відомстві ліцензійний договір.

Перевіряючи дійсність охоронного документа "щодо об'єкта", потрібно враховувати, що міра правової охорони, наданий патентом на винахід і свідченням на корисну модель, диктується їхнє формулою, котра виражає суть винаходу чи корисною моделі, патентом на промисловий зразок - сукупністю його істотних ознак, відображених й на фотографіях вироби (макета, малюнка) (п. 4 ст. 3 Патентного закону), а свідченням на товарний знак - переліком товарів чи послуг, вказаних у свідоцтві (п. 2 ст. 3 Закону "Про товарні знаки..."). Тобто відношенні інших об'єктів даний охоронний документ буде недійсним. Тому доцільно проведення порівняльного аналізу об'єктів ПрС, захищених охоронними

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація