Реферат Бухгалтерський облік

Страница 1 из 23 | Следующая страница

Глава 5

БАЛАНС (BALANCE SHEET)

Баланс є одним із основних форм звітності, що дає уявлення фінансове стані підприємства. Як зазначалося, порядок розташування ставний і рівень їх детализа ции за кордоном різні. Як приклад ми рассмот рим американську практику, як у активі статті розташовуються за рівнем зменшення ліквідності, а пасиві — за рівнем умень шения терміновості платежу. Підкреслимо вкотре, що певної форми балансу США немає, і запропонована читачеві модель носить узагальнюючий характер. При розборі дисконтних про блем, що з конкретними статтями, ми з можливо сти проводити порівнювати з міжнародних стандартів і прак тикой Великобританії, якщо вони значно різняться. Проте загалом трактування і підхід до визначень досить близькі.

У американському балансі актив і двох великих раз усього:

Поточні йди оборотні активи (Current Assets);

Необоротные активи (Non-current Assets).

Під активами маються на увазі кошти, що їй належать чи які має право використання, або ті, які мають можливої майбутньої цінністю*.

До складу оборотних активів включаються кошти, ліг кореализуемые цінних паперів (короткострокові фінансові инвес тиции), дебіторська заборгованість, запаси й передоплачені рас ходи (витрати майбутніх періодів, що їх списані на витрати на протягом року з дати складання балансу).

Необоротные активи містять у собі довгострокові инвести ции, кошти, нематеріальні активи і відкладені рас ходи (витрати майбутніх періодів, що їх списані на витрати на протягом кількох дисконтних періодів).

Під оборотними активами розуміються кошти, які перед потрібно було перетворити на гроші, спожити, наводити чи про-

• Hoskin R Є. Financial Accounting: a User Perspective 2-nd ed 1997, p. 17.

 дати протягом року починаючи з дати складання балансу чи операційного циклу, коли він більш тривалий. Международ ные і англійські стандарти обмежуються визначенням "у ті чение один рік", не специфицируя операційний цикл.

Розглянемо докладніше статті, складові оборотні чи поточні активи.

5.1. ГРОШОВІ ЗАСОБИ (CASH)

Кошти компанії можна розділити на дві катего вдз: кошти у касі (cash on hand) і кошти у банку (cash in bank). У балансі всі кошти компанії зазвичай демонструються однієї рядком. Почасти це пов'язано з тим, що компанії воліють тримати якнайменше налично сти на руки годі й основним платіжним засобом є чеки. На особистість, що тримається у її сейфі, використовують у основному задля дрібних платежів і називається "дрібна каса" (petty cash). До денеж ным засобам ставляться монети, банкноти, валюта, поточні і депозитні счета'в банках (current accounts, bank deposits), на ис користування яких немає жодних обмеження. Якщо использова ние коштів обмежена, всі вони, зазвичай, классифи цируются як інвестиції. З іншого боку, до коштів від носяться:

— банківські перекладні векселі (bank drafts) - - перекладної вексель, виданий банком на банк;

— грошові переклади (money orders) — чеки, виписані бан кому одержувачу платежу замість отримані від когось денеж ных коштів;

— чеки, підписані касиром банку (cashier's checks), — чек, виписаний касиром банку цей самий банк, т. е. зобов'язання банку;

— чеки, засвідчені банком (certified checks), — чек з під писью банку про гарантії платежу;

— персональні чеки (personal checks) — чеки, видані фізкабінет і ческими особами;

— ощадні рахунки (saving accounts).

Кошти позначаються на звітності по оголошеної чи фактичну вартість (stated value). Банківські овердрафти (bank overdrafts) виключають із складу коштів й у від парності демонструються як короткострокові зобов'язання. Инфор мация про про компенсаційних залишках (compensating

balance) (сума грошей, яку компанія зобов'язана тримати на рахунку у банку як гарантію оплати послуг банку і що вона немає права використовувати) обов'язково має бути розкрито в примітках до фінансової звітності.

Основні проблеми, пов'язані сденежными засобами?— це проблеми не облікові, а управлінські: організація контролю над збереженням та використанням коштів, поділ обя занностей в такий спосіб, щоб крадіжка грошей унеможливилася б без змови кількох осіб, планування надходжень і виплат де ніжних засобів і т. буд.

Серед дисконтних проблем можна назвати проблему классифи кации коштів, процес вивірення виписок з банківського рахунки обліку дрібної каси для підприємства.

Є низка активів, які нагадують грошові середовищ ства, проте класифікуються інакше. Нижче приведено таблиця класифікації коштів, еквівалентів коштів (часто позначаються на звітності разом із грошима зі спецификацией в примітках) і негрошових статей (див. з. 74).

Выверка виписки з банківського рахунки (bank reconciliation) обыч але виробляється раз на місяць. Така процедура необхідна, оскільки залишок за рахунком "Кошти", відповідно до бухгал терским записів, звичайно збігаються з залишком по банківської виписці. Причини такої відмінності полягають у наступному:

1) деякі операції, які у дисконтних записах компа нии, ще над дисконтних записах банку, наприклад ви дані чеки (outstanding checks) (чеки, видані і відбиті в дисконтних регістрах компанії, але з пред'явлені до оплати до банку), депозити їсти дорогою (deposits in transit) (відправлені до банку, але з отримані вчасно, чи прийняті банком, але з знайшли отра жения в записах банку для підготовки виписки із рахунку);

2) деякі банківські операції ще відбилися в бухгалтерських записах компанії, наприклад збір за обслуговування (service charge), чеки, якими неможливо знайти отримані гроші (NSF /non-sufficient funds/ checks)*, зароблені відсотки, кото-

• NSF checks — чеки інших підприємств чи фізичних осіб, отримані компанії й передані нею банк, оплата якими нс змогла бути отримана, коли банк пред'явив їх до оплати банку підприємства (фізичної особи), выпи савшего чек. Банк змінює залишок за рахунком компанії та повертає їй такий чек, щоб він сама спробувала отримати у ній гроші. Відповідно на даний момент виписки із рахунку такий чек ще нс пройшов бухгалтерських записах компанії.

 Таблиця "Класифікація коштів, еквівалентів коштів і негрошових статей'^_____

Активи Класифікація Коментарі
Кошти (cash) грошові коштів»

повинно бути ніяких обмежень на

таких обмежень існують, то відбиваються як інші активи

Дрібна каса (petty cash) кошти
Короткострокові свідоцтва (short-term papers)" грошові еквівалентами лише тим цінних паперів, термін погашення котрих значно менша 3 місяців, оскільки ризик невеликий
Короткострокові свідоцтва короткострокові тим цінних паперів, термін погашення яких 3—12 місяців
дебіторська заборгованість передбачається, що отримають

Боргові розписки (10 VY

дебіторська заборгованість передбачається, що отримають
витрати (travel advances) заборгованість передбачається, що працівниками
Почтовые марки (postage on hand, stamps) переді плачу інші витрати можуть бути і класифіковані як запаси канцтоварів
Компенсационный залишок (compensating balance) включається- в кошти чи відбивається окремо розкривається у примітках; у разі юридичної регламентації позначається як інші активи
Банківський овердрафт (bank overdraft) поточні (короткострокові) зобов'язання якщо є інші рахунки тому ж банку, у яких досить коштів на покриття овердрафту, у компанії є таке, то зменшується величина коштів у активі

рые банк платить на середній залишок рахунки компанії (interest earned), інші банківські збори й надходження з цього приводу (other charges and

credits)*.

Процес вивірення і двох етапів. Перший включає у собі коригування залишку коштів, відповідно до банковс дідька лисого виписці. До нього додаються депозити їсти дорогою (одночасно проводиться перевірка коригувань минулого місяця) і вычита ются видані, але з пред'явлені до оплати чеки (одночасно проводиться перевірка виданих чеків, які були оплачені бан кому). Отримана сума є скоригований залишок коштів. Другий етап — це коригування ос татка, відповідно до облікованим записів, і свій відбиток у обліку соответству ющих проводок. З сальдо рахунки коштів (відповідно до облік ным записів) віднімають усі дебетові меморандуми і прибав ляются все кредитові меморандуми з наступним відбитком в Журнале операцій та на рахунках. Наприклад, на рахунках необхідно відбивати такі пророблені банком операції:

1) банк нарахував відсотки на залишок за рахунком:

Д Кошти До Доход як відсотків

2) банк від імені компанії отримав гроші за векселем, вклю чаю відсотки:

• Зазвичай будь-який відрахування із рахунку оформляється дебетовим меморандумом, лю бої надходження — кредитовим; банк може знімати гроші з рахунку компанії, наприклад, як оплата послуг за друкарською друку чекових книжок або за дорученням підприємства отримувати оплату за векселями і зараховувати отримані день гі з цього приводу компанії та т. буд.

Примітки до таблиці

' Короткострокові свідоцтва — цінних паперів, термін погашення до торых менше року. Докладніше розглянуті розділ краткосроч ных інвестицій.

т Отсроченные чеки — чеки, якими кошти неможливо знайти отримані раніше дати, не яка відповідає датою виписки.

з Боргові розписки — просте підтвердження заборгованості, кото рої зобов'язує эаймополучателя віддати гроші позикодавцю і для останнього основою для отримання грошей (не еквівалентно векселем).

 Д Кошти

До Векселі до доручення

До Доход як відсотків

            3) банк зняв із рахунки належну йому плату отримання грошей за векселем:

Д Витрати послуги банку

До Кошти

            4) банк повернув NSF-чек:

Д Рахунки для отримання

До Кошти

            5) банк зняв із рахунки належну йому плату за обслуговування:

Д Витрати послуги банку

До Кошти

Отриманий скоригований залишок повинен збігатися з виправленим залишком з банківської виписки.

Цікава система ведення дрібної каси (petty cash fund; imprest system). У компанії зазвичай існують регулярні витрати, торб мало яких невелика, тому виписувати чеки досить неудоб але (купівля поштових марок, оплата таксі, дрібні збори тощо. п.). Для цього безпосередньо для підприємства тримається некото раю сума готівки, які відповідає матеріально від ветственное обличчя. Встановлюється фіксований розмір "фон так дрібної каси", який періодично відшкодовується (наприклад, раз на тиждень) на точну суму витраченого, що призводить його знову до встановленої фіксованою величині. При видачу готівки виписується ваучер, у якому вказуються дата, сума та призначення витрат. У ідеалі залишок готівкових, і загальна вартість ваучерів мають у сумі складати фиксиро ванну величину фонду дрібної каси. Якщо за поповненні крейда дідька лисого каси виявляються невеликі розбіжності, всі вони відбивають ся на рахунку "Недолік / надлишок коштів". При дебето вом сальдо цього рахунки кінці звітний період воно вводиться до складу загальних операційних витрат, при кредитовом в дру гие доходи.

Відповідно до американської практиці, операції з дрібної касою позначаються на обліку так:

1) освіту фонду дрібної каси (отримання готівки де млостей зі Світового банку):

Д Дрібна каса

До Кошти

            2) видача грошей із дрібної каси, оформлена ваучерами:

Не відбивається

3) поповнення дрібної каси:

Д Рахунки відповідних витрат

Д/К Недостаток/избыток коштів (якщо виявлено)

До Кошти

Отже, рахунок дрібної каси дебетуется одного разу, в мо мент освіти, й у наступних проводках не бере участь.

У Великобританії операції з дрібної касою враховуються не скільки інакше. У час видачі готівки із дрібної каси робляться записи по дебету рахунків відповідних витрат і кре диту рахунки дрібної каси, а при поповненні дрібної каси (на торб му вироблених витрат) відповідно дебетуется рахунок крейда дідька лисого каси і кредитується рахунок коштів.

Ми розглянули проблеми, пов'язані із відображенням в обліку найбільш ліквідного активу — коштів. Йду щий по ліквідності актив, що у балансі йде безпосередній тільки після коштів, — це короткострокові інвестиції в ліг кореализуемые цінних паперів. Проте задля наочності такі інвестиції ми розглядати трохи згодом, совме стно з довгостроковими інвестиціями. Тому сьогодні ми перехо дим до обговорення дисконтних проблем, що з дебіторської за долженностью.

5.2. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ (RECEIVABLES; DEBTORS)

У розділі буде розглянуто питання підходи до управле нию дебіторської заборгованістю у західних фірмах, загальні пра вила відображення їх у балансі, види дебіторську заборгованість, порядок її з оцінкою, і навіть можливості її участі ліквідації.

Під дебіторської заборгованістю компанії (receivables — амер.; debt, debtors — анг.) розуміються зобов'язання покупате лей чи інших контрагентів бізнесу для компанії, наприклад, із виплати грошей іншого за надання товарів чи послуг. У цілому нині вона підрозділяється на поточну дебіторської заборгованості (current receivables), що має бути погашена протягом року

 чи операційного циклу (залежно від цього, що продовж тельнее)*, і нетекущую заборгованість (noncurrent receivables).

Ми будемо розглядати поточну дебіторської заборгованості, називаючи його надалі просто дебіторської заборгованістю (по скільки саме він представленій у першому його розділі "Поточні (про ротні) активи" балансу), з прикладу американської практики.

Трактування дебіторську заборгованість у країнах загалом зі відповідає ухваленій у Росії, проте російські фірми під поділяють дебіторської заборгованості на поточну і нетекущую і мають набагато менше можливостей як і управлінні цієї задол женностью, і у формі уявлення їх у балансі й у засобах її обліку.

ОБЩИЙ ПІДХІД До УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Управління дебіторської заборгованістю скоріш належить до компетенції фінансового менеджера компанії. Проте по нимание стратегії щодо дебіторську заборгованість, до торая становить близько 1/3 величини поточних активів, і можливостей впливу на був із обов'язками глав ного бухгалтера фірми.

Можна виділити п'ять основних кроків під управлінням дебітор ской эадзлжаздоспэкэ":

/. Визначення умов надання кредиту під час продажу товарів: термін і системи знижок. Докладніше це буде розглянутий нижче, при розборі "рахунків для отримання".

2. Визначення гарантій, під

Страница 1 из 23 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація