Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Сутність і змістом бухгалтерського обліку у сучасних умовах господарювання


Реферат Сутність і змістом бухгалтерського обліку у сучасних умовах господарювання

Зміст:

I. Поняття бухгалтерського обліку, його суть і стала значення................................... 2

II. Мету й завдання господарського обліку на етапі............................. 2

III. Роль під управлінням бухгалтерського обліку у Росії ХХІ столітті........................... 8

IV. Роль в оподаткуванні........................................................................................ 8

V. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку............................................ 9

VI. Основні завдання бухгалтерського обліку, і вимоги, які пред'являються його ведення................................................................................................................. 10

VII. Застосування обчислювальної техніки під час упорядкування бухгалтерського балансу................................................................................................................................ 10

VIII. Значення методів бухгалтерського обліку, і його складових частин.................. 12

IX. Якісні характеристики інформації....................................................... 12

X. Права й обов'язки головного бухгалтера......................................................... 15

XI. Найвища вимога до ведення бухгалтерського обліку до.......................... 16

XII. Бухгалтерська звітність.................................................................................... 18

XIII. План рахунків........................................................................................................... 19

XIV. Учетные регістри................................................................................................. 19

XV. Форми бухгалтерського обліку............................................................................... 20

XVI. Види стандартів, їх класифікація за призначенням й економічному змісту........................................................................................................... 24

XVII. Місце стандартів у системі концепцій і тих нормативних документів............... 25

XVIII. Укладання........................................................................................................... 27

Поняття бухгалтерського обліку, його суть і значення

Бухгалтерський облік — це струнка усталена система обліку. Прин ципы бухгалтерського обліку у Росії там однакові.

Організація сучасного суспільного виробництва неможлива без управління ним. Управління покликане організувати, погоджувати, регулювати й контролювати господарську діяльність окремих працівників і произ водственных одиниць. Облік займає одне з головних місць у системи управління. Він відбиває реальні процеси виробництва, звернення, і розподілу і споживання, характеризує фінансове становище організації, є підставою для планування прогнозування та політичного аналізу своєї діяльності.

Господарський облік є кількісне відбиток і каче ственную характеристику економічних явищ і процесів з метою контролю і забезпечення ефективнішого управління ними.

Мету й завдання господарського обліку на етапі

Удосконалення управління економікою, становлення ринкових отно шений, використання різної форми власності, створення підприємств із участю іноземних партнерів, орієнтація на Міжнародні бухгалтерські стандарти припускають підвищення ролі й значення обліку, і аудиту.

У Російській Федерації діє система господарського обліку, у якій виділяються три взаємозалежних виду обліку:

— оперативний;

— статистичний;

— бухгалтерський.

Оперативний (чи оперативно-технічний) облік здійснюється для повсе денного поточного керівництва та управління підприємством, ділянками, произ водствами, цехами. З допомогою оперативного обліку управлінському персоналу надходить інформацію про русі матеріальних ресурсів для підприємства обсяги випущеної продукції, її продажу, про наявність виробничих запасів. Джерелом інформації щоб одержати такі відомості може бути як документи, і дані, отримані з телефону, телетайпу, факсу, в усній формі. Оперативно-технический облік може перериватися у часі, і у ньому з'являється за необхідності.

Статистический облік вивчає явища, що носять узагальнюючий, масового характеру у різноманітних галузях господарства, економіки, науки, освіти. Ста тистика збирає й узагальнює інформацію про стан економіки, тенденціях його розвитку, русі робочої сили в, товарів, цінних паперів, матеріальних запа сов, чисельності та складі населення за віку, підлозі, професій. Статистика широко використовує вибірковий метод спостереження та реєстрації, здійснює одномоментний облік і перепису. Для цього вона застосовує інформацію бухгалтерського і оперативно-технічного обліку.

Бухгалтерський облік вивчає кількісний бік господарських явищ в нерозривний зв'язок зі своїми якісної стороною шляхом суцільний, безупинної, документально обґрунтованої та взаємопов'язаної реєстрації господарських фактів як і грошах, і у натуральних показниках.

З визначення слід, що у бухгалтерський облік:

Схожі реферати:

Навігація