Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Сучасна оплата праці умовах ринкової економіки


Реферат Сучасна оплата праці умовах ринкової економіки

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Анатация

У цьому дипломної роботі розглядається вести як економічна категорія, як основна форма який буде необхідний відтворення робочої сили в продукту. Діяльність описуються структура і функції зарплати. Також розглядаються основні засади організації оплати праці сучасних вус ловиях. Уделено увагу механізму регулювання зарплати.

У цьому роботі докладно вивчаються існуючі режими та діючі форми і системи оплати праці в прикладі Акціонерного Товариства "Оренбургзаводстрой". Дана характеристика виробничо-господарської роботи і экономиче ского становища цього підприємства. Розглянуто які у Акционерном Товаристві положення з оплаті робітників і службовців, положення про премиро вании і вознаграждениях. Діяльність визначено склад парламенту й структура фонду оплати праці, проведено аналіз витрат за оплату і заохочення праці працівників на изучае мом об'єкті.

У дипломної роботі відбито кризова ситуація у оплаті у цей пе риод і розглянуті запропоновані шляху виходу зі кризового поло жения. Також запропоновані деякі рекомендації для вдосконалення дейст вующих систем оплати праці.


Зміст


Запровадження

1 Заробітну плату як економічна категорія ...
1.1 Сутність та призначення необхідного продукту ...
1.2 Заробітну плату - поняття, суть і функції ...

1.3 Акціонерне Суспільство "Оренбургзаводстрой"- виробничо-господарська діяльність й призначення


...


2 Організація оплати праці сучасних умовах з прикладу АТ "Оренбургзаводстрой"

...


2.1 Основні засади організації та регулювання оплати праці

...


2.2 Форми і системи оплати праці застосовувані на АТ "Оренбургзаводстрой"

...


2.3 Склад і структура фонду оплати праці ...
2.4 Чинники, що впливають оплату праці ...
3 Удосконалення оплати праці умовах антикризового управління

...


3.1 Недоліки газу в оплаті праці ...
3.2 Шляхи виходу з кризи і моральне вдосконалення діючих систем оплати праці

...


Укладання ...
Перелік прийнятих скорочень ...
Список використовуваних джерел ...
Додаток А Єдина тарифну сітку ...
Додаток Б Часовые тарифні ставки ...
Додаток У Тарифні ставки для робіт у особливі умови праці

...


Додаток Р Табель обліку робочого дня ...
Додаток Д Дорожній лист ...
Додаток Ж Штатний розклад ...
Додаток До Межі коливань посадових окладів ...
Додаток Л Розрахунок місцевих і розцінок ...
Додаток М Оплату праці робочих бригади ...
Додаток М Шкала коригування оплати праці ...
Додаток П Договір ...
Додаток Р Показники, умови й розміри премій ...
Додаток З Штатний розклад керівників ...
Додаток Т Штатний розклад на водіїв вантажного автотранспорту

...Запровадження


У цьому дипломної роботі розглядається заробітна плата умовах антикризового управління. Антикризисное управління - це управління, здатне випереджати чи пом'якшувати кризи, і навіть управління, здатне виводити організацію з кризового стану з мінімальними втратами.

Нині газу в оплаті праці склалася кризова ситуація, що полягає у наступному. По-перше, перехід до ринкової економіки знизив реальної зарплати майже в усіх галузях. Значно знизилася співвідношення середньої заробітної плати прожиткового мінімуму. Тобто робоча сила не оцінюється зі своєї природною вартості. По-друге, виникла величезна диференціація зарплати між окремими соціальними групами. По-третє вести перестав бути стимулюючим чинником, що перешкоджає проведення мотивуючої політики. А систематичні невиплати зарплати стали серйозними проблемами до працівників і.

У умовах необхідно з'ясувати причини намітити можливі й заходи ліквідації кризи. Тобто тема вдосконалення оплати праці час є дуже актуальною.

Метою згаданої дипломної роботи є підставою провести дослідження стану оплати праці в конкретному об'єкті, проаналізувати діючі системи та форми оплати праці, з'ясувати їх недоліки, причини незадоволеності працівника заробітної платою. З огляду на результати досліджень розробити рекомендації та протизсувні заходи з ліквідації кризової ситуації у оплаті, до збільшення задоволеності працівників заробітною платою, для вдосконалення діючих форм і систем оплати праці.

Для цього необхідні такі. По-перше необхідно визначити сутність категорії зарплати. По-друге розглянути сучасний стан оплати праці народному господарстві загалом і конкретно на обследуемом об'єкті. Визначити основні принципі організації заробітної плати вивчити систему організації оплати праці в досліджуваному об'єкті. Необхідно приділити увагу механізму регулювання оплати праці державою сучасних ринкових умов. Також треба розглянути існуючі форми і системи оплати праці та те, як ці форми і системи застосовуються на обследуемом підприємстві, розглянути діючу систему преміювання і заохочення працівників, форми й розміри винагород. Потрібно здійснити аналіз витрат за оплату праці в даному об'єкті, визначити фонди які існують підприємстві у тому числі виплачуються винагороди за працю працівникам.

По-третє слід подивитися на можливість застосування інших сучасних систем оплати праці. Оскільки оплата праці час перебуває у кризової ситуації необхідно розробити рекомендації з її вдосконаленню. Тобто розробити конкретні заходи , які б підвищити задоволеність працівників заробітної платою, наблизити воно до фактичну вартість робочої сили в, підвищити зацікавленість як працівників і підприємство у збільшенні зарплати. Розробити заходи щодо поверненню заробітної плати її стимулюючої функції посилення мотиваційної політики підприємства.

Усі проведені заходи мають вигідні як підприємству, і його працівниками повинні призвести до певному економічному ефекту.


1 Заробітну плату як економічна категорія

1.1 Сутність та призначення необхідного продукту


Категорія необхідного продукту є важливим економіки. Визначаючи загальноекономічне призначення необхідного продукту До. Маркс писав, що необ ходимый продукт «входить у безпосереднє індивідуальне споживання произ водіїв і членів їхнім родинам». /1./

Основний формою необхідного продукту виступає вести. Необхо димый продукт можна як оплату за працею (державний сік тор); оплату за вартістю робочої сили в (кооперативи, акціонерні товариства, зі вместные підприємства); дивіденди акцій; прибутки від індивідуальну трудову діяльність; громадські форми споживання; страхові фонди; благотвори тільні фонди.

Необхідний продукт завжди пов'язані з «витратами підтримки праці». Однак саме собою функціональна роль необхідного продукту, поза зв'язки з його соці ально-экономической природою, неспроможна стати основою визначення обсягу й складу споживчих благ продуктивних працівників у тому чи іншому етапі розвитку суспільства. Соціально-економічний зміст необхідного продукту зумовлено виробничими відносинами, дією системи економічних законів.

У сучасному економічної літературі є кілька трактувань функціональної ролі необхідного продукту: Перша говорить, що необхідний продукт забезпечує нормальне відтворення робочої сили в виробників. Інше судження, наприклад, В.В. Корочкин вважає, що «функціональним назна чением необхідного продукту не лише відтворення робочої сили в виробника, а й його як людської особистості, підтримання та разви тие усіх її здібностей». /2./

Функціональне призначення необхідного продукту неспроможна перебувати лише у відтворенні здатність до праці, т.к. повинні відтворюватися та розвиватися соціальні, духовні, естетичні здібності виробників.

Отже, у сучасних умовах функціональне призначення необходи мого продукту залежить від забезпечення нормальної відтворення робочої сили й розвитку особистості працівника. Сюди можна додати функцію материаль ного стимулювання виробників у досягненні найкращих результатів праці.

Структуру необхідного продукту можна сформулювати наступній формулою:


НП = ЗП + ОФП + ДЛПХ + Так + Д, ( 1 )

де НП - необхідний продукт;

ЗП - продукт створюваний і що надійшов на особисте споживання на результаті первинного розподілу;

ОФП - продукт, що надійшов на особисте споживання на результаті перераспределе ния (різні виплати і пільги);

ДЛПХ - продукт, вироблений у власному підсобне господарство;

Так - дивіденди вдатися до акцій;

Ді - прибутки від індивідуальну трудову діяльність.

Як уже відзначалося вище, основний формою необхідного продукту є з/плата. Вона і безпосередньо з результатами праці. Оптимально організована система оплати праці впливає результати роботи благотвори тельно, тобто. підсилює інтерес працівників у результатах їх праці.

Громадські фонди споживання, вступники на оплату відпусток, допомог і т.п., також матеріально зацікавлюють працівників у цілях поліпшення результа тов їх праці. Частка громадських фондів у необхідному продукті за умов ринку зменшувалася.

Функціональне призначення продукту. Производимого у власному господарстві зі стоїть у тому, що створює певну частину необхідного продукту, чиню щего поновлення працездатності і комплектує зниження ефективності праці громадському виробництві.

Необхідний продукт може виражатися як і вартісної і у натуральному вигляді, тобто. як частину вартості виробленого продукту як і реалізована вартість необхідного продукту. У цьому дані величини можуть збігатися. Відбувається це через ряд причин. По-перше, при розбіжності маси товарів хороших і вус луг зі своєї вартості, із низьким достатком продуктивних працівників. По-друге, коли потребительные вартості створено, але з користуються попитом, немає збуту. У результаті частину вартості необхідного продукту не реализу ется. Отже, величина необхідного продукту за вартістю і обсяг необ ходимого продукту натурі перебуває у протиріччі, що потребує свого ре шения.

Дозвіл протиріч цілком імовірно шляхах вдосконалення хозяй ственного механізму. Вирішення цих протиріч сприятиме повної реалізації необхідним продуктом своєї функції, що полягає у воспроиз водстве та розвитку працівників, і функції матеріальним стимулюванням кожного у досягненні найвищих результатів праці, зростанні ефективності виробництва.

Збагачення матеріальних умов відтворення працівників дозволяє по высить їх творчу активність у процесі виробництва та за іншими областях життєдіяльності суспільства.

Отже призначення необхідного продукту полягає у відтворенні та розвитку всієї сукупності продуктивних працівників та його утриманців. Екологічна функція необхідного продукту, зокрема зарплати зводиться до повы шению матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх праці.


1.2 Заробітну плату - поняття, суть і стала функції


У разі початку ринкової економіки підприємства шукають нові моделі оп лати праці, ломающие зрівнялівку й мають простір розвитку особистої матері альной зацікавленості. Та перш ніж сконструювати механізм оплати праці умовах, слід визначити, що таке вести, бо мно гие економісти і практики наполегливо доводять. Що замість поняття «зарплата» слід вживати поняття «трудовий дохід».

Проте, найбільш принципово не шукати нове в термінології, причому більше грунтовно виявити сутність, і властивості економічної категорії «зарплата» в умовах. Визначення зарплати як частки суспільного продукту (сукупного суспільного продукту, національного прибутку і т.п. ), распределяемого за працею між окремими працівниками, суперечить ринку.

Тут доводиться лише джерело зарплати, до того що ні кін кретно називається це джерело. З іншого боку - вести розподіляється лише за числом і якістю праці. Але її розміри залежать і зажадав від фактичного трудового вкладу працівника, від кінцевих результатів господарську діяльність підприємства. Далі, не враховуються зміни у відносинах власності. Якщо государствление і приватизації.

І, нарешті, визначення зарплати, як частини сукупного обществен ного праці. Національного доходу, створених лише на рівні суспільства, за тушевывает зв'язок заробітної плати з безпосереднім джерелом її формиро вания, зі спільними результатами роботи колективу.

З урахуванням вищевказаного, аналізовану категорію можна визначити сле дующим чином. Заробітну плату - це переважна більшість коштів, спрямованих споживання, що є частку доходу ( чистої продукції), яка від кінцевих результатів роботи колективу та распределяющуюся між работни ками відповідно до кількістю і якістю витраченого праці, реальним тру довым внеском кожного і розміром вкладеного капіталу.

Определим сутність зарплати. Більша частина доходів споживачів становить вести. Тому вона надає визначальним чином вплинути на величину попиту споживчих товарів хороших і рівень їхнього цін. У фундаменті економічної теорії є дві основних концепції оп ределения природи зарплати:

а) вести є ціна праці. Її величина і динаміка формуються під впливом ринкових факторів, і насамперед попиту й пропозиції;

б) вести - це грошовий вираз вартості товару «робоча сила» чи «перетворена форма вартості товару робоча сила». Її величина визначається умовами виробництва та ринковими чинниками - попитом й пропозицією, під впливом яких відхилення зарплати вартості робочої сили в.

Заробітну плату як ціна праці Теоретичні підвалини тієї концепції розробили А. Смітом і Д. Рікардо. А. Сміт вважав, що праця входить у якість товару і має природну ціну, тобто «природну зарплатню». Вона визначається витратами виробництва, до складу яких він включав вартість необхідних засобів існування робочого і вільного його сім'ї. А. Сміт не проводив різницю між і «робочої силою» і тому під «природною заробітною платою» розумів вартість робочої сили в. Значимість зарплати він опреде лял фізичним мінімумом засобів існування робочого. Крім цього, зара ботная плата включає у собі історичні і культурних елементи.

Теорія мінімуму засобів існування розвиток отримала у Д. Рікардо, вихідні основи визначень зарплати він пов'язував з цими двома припущеннями Мальтуса: законом «убутного родючості грунтів» і Законом України народонаселення. За підсумками першого закону Рікардо дійшов висновку, що з недостатнім розвитком суспільства вартість засобів існування зростає, отже, має відбуватися і їхня заробітна плата. За підсумками другого закону дійшла до висновку про невозмож ности перевищення заробітної плати робітників понад рівня мінімальних засобів існування. Сутність цього висновку служить у тому, що зі зростанням зарплати стимулюється народжуваність, але це веде до зростання пропозиції праці та знизу нию зарплати. Натомість, зниження зарплати сопровожда ется скороченням чисельності населення і побудову пропозиції праці в ринку, але це ве дет до зростання зарплати. Під впливом коливань пропозиції праці за работная плата зберігає тенденцію до встановлення деякою постійної вели чини як фізичного мінімуму засобів існування.

Заробітну плату як грошовий вираз вартості товару «робоча сила». Ця концепція розробили До. Марксом. У основу він заклав положення про разгра ничении понять «працю» і «робоча сила» та обґрунтував, що праця може бути то варом і немає вартості. Товаром є робоча сила, що має здатне стью до праці, а вести виступає як піни цього товару як де ніжного висловлювання вартості. Робочий отримує оплату не усю працю, а за необхідний працю. Економічна природа зарплати у тому, за рахунок цього доходу задовольняються матеріальні і

Страница 1 из 11 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація