Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками


Реферат Організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Інститут Діловий Карьеры


Факультет Економіки і Менеджмента


Кафедра Бухгалтерского Учёта


Курсова робота на задану тему:


Організація аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками”


Студент: Ільїн О.Ю.

Група: Э-33

Викладач: Кожухар В. Г.

Дата здачі:

Оцінка:


Москва 1999

Оглавление:Запровадження

Синтетичний і аналітичний облік

Товарів в бухгалтериии. Особливості

аналітичного облікуСпособи ведення аналітичного обліку

У бухгалтеріїРахунок 62 “Расчёты з покупцями і

Замовникам” (субрахунка, кореспонденція,

Особливості)Расчёты при реалізації товарів.

Загальні засадиРасчёты при оптової реалізації власних товарів
6.1 Расчёты при реалізації товарів за договором постачання
6.1.1 Якщо моментом реалізації товарів вважається їхня відвантаження
6.1.2 Якщо моментом реалізації товарів вважається їхня оплата

Учёт розрахунків по авансам

Учёт операцій із договору міни

Учёт реалізації товарів у кредит

Учёт реалізації товарів за договором комісії
10. 1 Учёт реалізації товарів за договором комісії у торгівлі
10. 2 Учёт реалізації товарів за договором комісії в оптову торгівлю
11. Учёт розрахунків з приводу товарних векселях
12. Учёт розрахунків по транзитним товарам
13 Учёт розрахунків за умов інфляції
14. Укладання
15. Список літератури

1. Запровадження:


У цьому курсовому проекті розглядає питання про організацію аналітичного і синтетичного обліку з покупцями і замовниками. Розглядається робота з рахунком 62 “Розрахунки з покупцями і замовниками”, роботу з його субсчетами, і кореспондуючими рахунками. Також розглядаються особливості розрахунків із покупцями і замовниками у сучасних умовах (інфляції). Учёт покупців і замовників є найважливішим по казателем господарську діяльність торгових організацій, бо від нього великою мірою залежить правильність розрахунку величини валового доходу реалізації, витрат звернення, отже, з сумою прибутку.


2. Синтетичний і аналітичний облік товарів у бухгалтериии.

Особливості синтетичного обліку


Аналітичний облік докладніша і здатна родити оцінку не толь до в грошовому, а й у трудовому і натуральному показниках з переліком прізвищ працівників і назв фирм-партнёров і поспіль чиков: це справді дає повну інформації і є матеріалом для обоб щения за рахунками, і дає підстави контролювати проходження сум зв матеріалів процесі господарської операції.

Синтетичний облік групує і узагальнює облік складу і проходження коштів підприємства, їх джерел постачання та споживачів на єдиному грошах, забезпечуючи формування сум для звітності, спільної кожного рахунки — заповнення балансу і за за інші форми звітності.

Сальдо синтетичного рахунки певного номери як у плані сче тов має бути дорівнює сумі допомоги сальдо всіх аналітичних рахунків тієї самої номери, а суми оборотів по дебету і кредиту синтетичес кого рахунки рівні відповідно сумам оборотів по дебету і кре диту всіх аналітичних рахунків цього номери.


3.Способы ведення аналітичного обліку в бухгалтерії

Аналітичний облік товарів у бухгалтерії ведеться различ ными способами. Найпоширенішими є сміття товой і партионный.

При сортовом способі за умов ручної праці кожне найменування і сорт товару зазвичай відкриваютькарточ кі натурально-стоимостного (количественно-суммового) обліку, у яких показують залишки, прихід й витрата товарів. Форма таких карток переважно ідентична картках складського обліку з тією різницею, що рештки розуму та рух товарів - від ражаются у натуральних показниках, а й у денеж ном вираженні. Записи в картках ведуть виходячи з при ходных і видаткових документів, прикладених до товарним від парам (супровідним реєстрам), сдаваемым в бухгалтерію матеріально відповідальними особами.

Для перевірки вмотивованості дисконтних записів після закінчення місяці на картках підраховують підсумки приходу і витрати, визначають залишки товарів початку наступного місяці.

При партионном способі аналітичного обліку ведуть напартионных картах, що передаються у бухгалтерію матеріально відповідальними особами. Для перевірки вмотивованості дисконтних записів на 1-е число кожного місяці (і навіть на дату инвента ризации) за даними партионных карт становлятьзворотний відомість, у якій кожну партію товарів записують отде льной рядком.

Відповідно до чинним нормативних документів бухгалте рия зобов'язана забезпечити тотожність аналітичного обліку оборо то й залишкам за рахунками синтетичного обліку на 1-е число кожного місяці.


4. Рахунок 62 “Расчёты з покупцями і замовникам” (субрахунка, кореспонденція, особливості)


Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» призначений для узагальнення інформації про розрахунках із покупцями і замовниками.

До рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» можуть бути відкриті субрахунка:

62-1 «Розрахунки гаразд інкасо»,

62-2 «Розрахунки плановими платежами»,

62-3 «Векселі отримані» та інші.

На субсчете 62-1 «Розрахунки гаразд інкасо» враховуються розрахунки з пред'явленим покупцям і замовників і прийнятим банком до оплати розрахунковим документам за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та послуги.

На субсчете 62-2 «Розрахунки плановими платежами» враховуються розрахунки з покупцями і замовниками за наявності господарських тривалих зв'язку з ними, коли такі розрахунки носять постійний характері і не завершуються надходженням оплати по окремому розрахунковому документа, зокрема розрахунки плановими платежами.

На субсчете 62-3 «Векселі отримані» враховується заборгованість за розрахунками з покупцями і замовниками, забезпечена отриманими векселями.


Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» дебетуется в кореспонденції із рахівницею

46«Реализация продукції (робіт, послуг)»,

47«Реализация та інші вибуття основних засобів»

48«Реализация інших активів» на суми, куди покупцям (замовникам) пред'явлені розрахункові документи (при застосуванні методу визначення виручки від продукції (робіт, послуг, товарів) з їхньої відвантаженні.

Рахунок 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» кредитується в кореспонденції із рахівницею обліку коштів, розрахунків на суми які поступили платежів, заліку отриманих авансів тощо. Якщо з одержаному векселем, що забезпечує заборгованість покупця (замовника), передбачено відсоток, то мері погашення цю заборгованість робиться запис по дебету рахунки 51 «Розрахунковий рахунок» чи 52 «Валютний рахунок» і кредиту рахунки 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (у сумі погашення заборгованості) і 80 «Прибули і збитки» (на величину відсотка).

Аналітичний облік за рахунком 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» ведеться за кожному учиненому на покупцям (замовникам) рахунку, а розрахунків плановими платежами – в кожному покупцю і замовнику. У цьому побудова аналітичного обліку має забезпечувати можливість отримання даних про боргу розрахунків з покупцями і замовниками, забезпеченої: векселями, термін надходження коштів, якими не настав; векселями, дисконтированными (врахованими) в російських банках; векселями, якими кошти не надійшли у термін.


Рахунок 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" корреспондирует із рахівницею:


По дебету За кредит

30 Некапитальные роботи

Вжиті етапи по незавершеним

роботам

41 Товари

45 Товари відвантажені

46 Реалізація продукції (робіт, послуг)

47 Реалізація та інші вибуття основних

коштів

48 Реалізація інших активів

50 Каса

51 Розрахунковий рахунок

52 Валютний рахунок

55 Спеціальні рахунки банках

60 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

62 Розрахунки з покупцями і замовниками

80 Прибули і збитки


50 Каса

51 Розрахунковий рахунок

52 Валютний рахунок

57 Переклади їсти дорогою

60 Розрахунки з постачальниками і

підрядчиками

62 Розрахунки з покупцями і

замовниками

64 Розрахунки по авансам отриманим

80 Прибули і збитки

82 Оціночні резерви5. Расчёты при реалізації товарів. Загальні засади

Реалізація товарів регулюється різними видами дого злодіїв: купівлі-продажу, міни, комісії та інших.

З урахуванням реалізації товарів велике значення має тут визначення моменту переходу права власності на товари. Відповідно до ст. 223 ДК РФ "право власності у набувача речі за договором виникає з її передачі, якщо інше не в законі передбачено чи договором". У ст. 224 ДК гово рится, що "передачею визнається вручення речі приобретате лю чи здавання до організації зв'язку для пересилки придбавачу". Облік реалізації товарів ведеться на рахунку 46 "Реализа ция продукції (робіт, послуг)", який має таку структуру:

Рахунок 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

Дебет Кредит

Оборот — собівартість Оборот – продажна вартість

реалізованих товарів (покупна реалізованих товарів

вартість реалізований ных товарів

плюс витрати звернення,

які стосуються цим товарам)

Сальдо – втрати від реалізації Сальдо – прибуток від

Для правильного обчислення товарообігу за звітний період велике значення має тут визначення моменту реализа ции товарів, т. е. моменту, від якого товари, відвантажені чи відпущені покупцю, вважаються проданими. З точки зре ния бухгалтерського обліку момент реалізації теж можна з'ясувати, як час, ми маємо право кредитувати рахунок 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)", т. е. відбити повели чение обсягу реалізації (товарообігу).

Для цілей складання бухгалтерської звітності момент реалізації товарів збігаються з моментом переходу права соб ственности на товари від постачальника до покупця.

6. Расчёты при оптової реалізації власних товарів

6.1 Расчёты при реалізації товарів за договором постачання

Відповідно до ст. 454 ДК РФ за договором купівлі-продажу один бік (продавець) зобов'язується передати річ (товар) в собствен ность боці (покупцю), а покупець - прийняти цей товар і сплатити для неї певну гроші (ціну).

Є кілька видів договорів купівлі-продажу, у тому числі найпоширенішими практично є договір постачання російської та договір роздрібної купівлі-продажу.

Відповідно до ст. 506 ДК РФ за договором постачання поставщик-продавец, здійснює підприємницьку діяч ность, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки про изводимые чи закуплені їм товари покупцю для испо льзования у підприємницькій діяльності чи інших це лях, які пов'язані з особистим, сімейним, домашнім й іншим подібним використанням.

6.1.1 Моментом реалізації товарів вважається їхня відвантаження

Якщо договорі моментом реалізації товарів вважається їхня відвантаження, то використовується наступна система записів з обліку реалізації товарів (табл. 1).

Таблиця 1

Схема корреспонденциі рахунків з обліку реалізации за договором постачання, якщо моментом реалізації є відвантаження товарів

No

Запи-

сі


Факт господарську діяльність


Корреспондиру ющий рахунок

(субрахунок)


дебет


кредит


1


Відвантаження покупцю: а) товарів (по продажним

цінами із ПДВ)

б) тари під товаром


62


62


46


48


2


Списано реалізовані товари (по покупним

цінами)


46


41-1


3


Списана реалізована тара


48


41-3


4


Начислен бюджету ПДВ на реалізовані товари

і тару


46, 48


68


5


Списано витрати, які стосуються реалізованою

Товарам


46


44


6


Списан результат від товарів:

а)прибыль

б) збиток46

8080

46


7


Надійшли гроші від покупця за відвантажені

Товари і тару


50, 51


62


Запис по дебету рахунки 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" і кредиту рахунки 44 "Недоліки звернення" виготовляють суму витрат звернення, які стосуються реалізованою у звітній періоді товарам. При визначенні витрат, які включаємо у складі витрат про рощення організації, слід керуватися Положенням складу витрат з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), які включаємо в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, врахованих при оподаткування прибутку.

Слід зазначити, що виділення в аналитиче ском обліку до рахунку 44 "Недоліки звернення" статей транспорт ных витрат за доставці товарів хороших і відсотків за банківські кредити передбачає їх відособлене списання, що робить необхідним окреме літочислення витрат на пальне, які стосуються реалізованою товарам.


ПРИКЛАД 1. З складу організації отгружены покупцю товари. У той варно-транспортную накладну включені (тис. крб.):

а) вартість товарів за відпускними цінами 1380

б) ПДВ (20 %) 276

До оплаті 1656

Вартість відвантажених товарів по покупним цінами - 1200 тис. крб. Недоліки звернення, які стосуються реалізованою товарам, — 100 тис. крб. Гроші за відвантажені товари надійшли на розрахунковий рахунок. Для цілей оподатковування реалізація товарів вважається за відвантаженням.

  1. Відвантаження покупцю товарів

Д-т сч. 62 Розрахунки з покупцями і замовниками"

К-т сч. 46 Реалізація продукції (робіт, послуг)" 1656

  1. Списано реалізовані товари

Д-т сч. 46 "Реализація продукції (робіт, послуг)"

К-т сч. 41-1 "Товари на яких складах" 1200

  1. Начислен бюджету ПДВ на реалізовані товари

Д-т сч. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

К-т сч. 68 "Розрахунки з бюджетом" 276

  1. Списано витрати звернення, які стосуються реалізованою товарам

Д-т сч. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

К-т сч. 44 "Недоліки звернення" 100

  1. Списана прибуток від товарів

Д-т сч. 46 Реалізація продукції (робіт, послуг)"

К-т сч. 80 "Прибули і збитки" 80

  1. Надійшли гроші від покупця за реалізовані товари

Д-т сч. 51 "Розрахунковий рахунок"

К-т сч. 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" 1656


6.1.2 Якщо моментом реалізації товарів вважається їхня оплата

Якщомоментом реалізації товарів був частиною їхнього оплата, то Цінності, відвантажені покупцю, до отримання них грошей враховуються на рахунку 45 "Товари відвантажені". Підставою для записів по дебету цього рахунки є документи на від грузку. Реалізація товарів (кредитування рахунки 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)") відбивається у обліку виходячи з ви писок банки з розрахункового рахунки (при безготівкових розрахунках) чи звітів касирів (під час розрахунків готівкою).

Система записів з обліку реалізації товарів, коли мо ментом реалізації плата, представленій у табл. 2

Таблиця 2

Схема кореспонденції рахунків з обліку реалізації товарів за договором постачання, якщо моментом реалізації плата

Номер

записи


Факт господарську діяльність


Корреспондирующий рахунок

(субрахунок)


Дебет


кредит


1


Отгружены покупцю:

а)товары

б)тара


45

4541-1, 41-2

41-3


2


Надійшли гроші від покупця:

а й за відвантажені товари

б) за відвантажену тару50, 51

50, 5146

48


3


Списано реалізовані товари


46


45


4


Списана реалізована тара


48


45


5


Начислен бюджету ПДВ на реалізовані

товари та тару


46, 48


68


6


Списано витрати, які стосуються

реализо ванним товарам


46


44


7


Списан результат від товарів:

а)прибыль

б)убыток46

8080

46ПРИКЛАД 2. Див. умови прикладу 1. Момент переходу права власності на товари - їх оплата.

1. Відвантаження покупцю товарів

Д-т сч. 45 "Товари відвантажені"

К-т сч. 41-1 "Товари на яких складах" 1200

2. Надходження грошей від покупця за відвантажені товари

Д-т сч, 51 "Расчетныі рахунок"

К-т сч. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)" 1656

3. Списання реалізованих товарів

Д-т сч. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

К-т сч. 45 "Товари відвантажені" 1200

4. Начислен бюджету ПДВ на реалізовані товари

Д-т сч. 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)"

К-т сч. 68 "Розрахунки з бюджетом" 276

5. Списано витрати звернення, які стосуються реалізованою товарам

Д-т сч. 46 "Реалізація продукції (робіт, вуслуг)"

К-т сч. 44 "Недоліки звернення" 100

  1. Списана прибуток від товарів

Д-т сч. 46 "Реализация продукції (робіт, послуг)"

К-т сч, 80 "Прибули і збитки" 80

При відображенні в обліку реалізації товарів потрібно знати їх покупну вартість.

На складах торгових організацій зазвичай використовується на турально-стоимостная схема обліку, коли він рух (прихід й витрата) фіксується окремо в

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація