Реферат Інвентаризація

Страница 1 из 2 | Следующая страница

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОММЕРЦИИ

ДОКЛАД НА МЕЖВУЗОВСКУЮ ОБЩЕНАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

СЕКЦИЯ: «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

ТЕМА: «ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

                                                                                           Виконала: 

Студентка 4 курсу

фак-та «Менеджмент» групи М-41

Тащиян О.П.

                                                                                              Керівник:

К.э.н., ст. викладач кафедри «Бухгалтерський облік»

Кладова І.В.

МОСКВА, 2001 рік

ПЛАН ДОПОВІДІ

1. Поняття інвентаризації, її принципи і зв'язку з іншими елементами методу бухгалтерського обліку. 3

2. Завдання і значення інвентаризації. 3

3. Методичне регулювання інвентаризації. 4

4. Види інвентаризацій. 4

5. Терміни проведення інвентаризацій. 5

6. Порядок проведення інвентаризації. 6

6.1. Инвентаризационные комісії. 6

6.2. Упорядкування плану і графіків інвентаризацій. 7

6.3. Підготовчі заходи. 7

6.4. Перевірка фактичних залишків. 8

6.5. Инвентаризационные опису. 8

6. 6. Прикінцеві заходи. 9

1. Поняття інвентаризації, її принципи і зв'язку з іншими елементами методу бухгалтерського обліку.

Інвентаризація одна із методів бухгалтерського обліку, і полягає у встановленні на певну дату фактичних засобів у натуральному і грошах і вибір джерел їх знань шляхом безпосереднього перерахунку (зняття залишків) инвентаризуемого об'єкта в натурі та звірення фактичних залишків з цими бухгалтерського обліку.

Принципи:

 • раптовість;
 • порівнянність одиниць виміру;
 • плановість;
 • об'єктивність;
 • юридична правомочність результатів;
 • безперервність;
 • повнота охоплення об'єктів;
 • виховне поєднання матеріальна відповідальність;
 • оперативність і економічність;
 • гласність.

Зв'язок із іншими методами бухгалтерського обліку.

Шляхом проведення інвентаризації проявляються й документуються зміни у складі господарських коштів, які були зареєстровані той час, що вони сталися. Наприклад, зменшення величини тих матеріальних цінностей внаслідок їхнього природного убування.

Інвентаризація неспроможна проводиться без оцінки, основу якої лежить калькуляція, що дозволяє визначити фактичну собівартість об'єктів.

Результати інвентаризації знаходять свій відбиток на рахунках.

Періодичне узагальнення інформації з річний інвентаризації відбивається у річному бухгалтерському звіті, а поточні - в звітності того місяці, у якому закінчено інвентаризація.

2. Завдання і значення інвентаризації.

Основними завданнями інвентаризації є:

 • перевірка реальну вартість врахованих на балансі товарно-матеріальних цінностей, сум коштів у касі, на рас парному, валютному та інших рахунках, коштів у шляху, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів майбутніх витрат і платежів, дебітор ской та кредиторської заборгованості та інших статей балансу.
 • контролю над збереженням цих коштів шляхом зіставлення фактичного наявності з цими бухгалтерського обліку;
 • виявлення товарно-матеріальних цінностей, частково поті рявших своє початкове якість, які відповідають стандар там якості, технічних умов тощо. п.;
 • виявлення наднормативних і невикористовуваних материаль ных цінностей із метою наступної реалізації;
 • перевірка дотримання правив і умов зберігання материаль ных цінностей і надходження коштів, і навіть правил забезпечення і експлуатації машин, устаткування й інших основних засобів;

Отже, з допомогою інвентаризації:

- перевіряються повнота і достовірність даних бухгалтерського обліку,

- виявляються помилки, допущені в обліку,

- приймаються на облік невраховані господарських об'єктів,

- контролюється схоронність господарських коштів,

- проявляються й виконуються наперед невраховані цінності й допущені втрати, розкрадання, недостачі,

- контролюється робота матеріально-відповідальних осіб

З іншого боку, інвентаризація має важливе місце у процесі здійснення економічного аналізу. Значення інвентаризації полягає ще й тому, що її здійснюють самі працівники підприємства, тому вона виступає однією з методів контролю працівників над діяльністю підприємства

3. Методичне регулювання інвентаризації.

Основним документом, визначальним порядок проведення інвентаризації (окрім інших основних нормативно-правових актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку), є Наказ Міністерства Финансов РФ №49 від 13.06.95г «Про затвердження методичних вказівок по інвентаризації майна, і фінансових результатів».

4. Види інвентаризацій.

 

Класифікація за повнотою охоплення:

q Повна інвентаризація охоплює усе майно і фінансові зобов'язання підприємства, вона є дуже трудомісткою роботою та тому проводиться, зазвичай, раз на рік, зазвичай перед упорядкуванням річного звіту.

q Часткова інвентаризація охоплює будь-якої одна частка коштів підприємства, наприклад, лише кошти у касі.

q Вибіркові інвентаризації є різновидом часткових і проводяться, зазвичай, з товарів, уценённым і переведённым в знижені сорти, які опинилися без ярликів, морально застарілим і зіпсованим, соціальній та випадках, коли повна інвентаризація з товарів не доцільна.

q Суцільні інвентаризації проводять одночасно усім підприємствах, розміщених у одному населённом пункті чи споживчому суспільстві.

Класифікація за роллю у господарському процесі:

q Планові інвентаризації проводять періодично згідно з планом (графіку) в заздалегідь визначений термін.

q Внеплановые інвентаризації проводяться раптово з розпорядження керівників підприємств чи вищих організацій, слідчих та інших контролюючих органів випадках особливої потреби.

q Повторна інвентаризація проводиться у разі, коли з'явилися сумніви щодо ролі інвентаризації чи тому, що матеріально відповідальну особу знало заздалегідь термін початку інвентаризації і підготувалося до неї.

q Необхідна інвентаризація проводиться часом, передбаченими нормативно-правовими актами (див. нижче).

q Контрольно-перепроверочная інвентаризація проводиться під час інвентаризації або ж після закінчення. Вона охоплює щонайменше 10% перевірених цінностей.

5. Терміни проведення інвентаризацій.

          Кількість інвентаризацій в отчётном року, лад і строки їхньої проведення, перелік майна, і зобов'язань, перевірених за будь-якої їх, встановлюються саме підприємство. Періодичність інвентаризацій передбачена Положенням про бухгалтер ском обліку і звітності Російської Федерації, наприклад:

- коштів, грошових документів, цінностей і блан ков суворої звітності, нафти і нафтопродуктів - не менше рази на місяць;

- розрахунків з платежах до бюджету - упродовж як мінімум десь у квартал;

-  розрахунків із дебіторами і кредиторами - щонайменше двох на рік;

- готової своєї продукції складах, сировини й інших тих матеріальних цінностей, незавершеного виробництва та напівфабрикатів власної вироблення - упродовж як мінімум разу ніяк перед упорядкуванням річного звіту та балансу, але з раніше 1 жовтня звітного року;

- основних засобів - упродовж як мінімум вдвічі-втричі року.

З іншого боку, дане Становище передбачає ряд випадків, коли проведення інвентаризації обов'язково:

- під час передачі майна підприємства у найм;

- при викуп, продажу, і навіть перетворення державно го чи муніципального підприємства в товариство чи товариство;

- перед упорядкуванням річний бухгалтерської звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася не раніше 1 прибл тября звітного року;

- на зміну матеріально відповідальних осіб;

- під час встановлення фактів розкрадань, зловживань, крадіжок, пограбувань, псування цінностей - негайно під час встановлення таких фактів;

- після пожежі чи стихійних лих - негайно після їхнього закінчення;

- при переоцінці основних засобів і товарно-матеріальних цінностей;

          Закон про його банкрутство предпри ятий також передбачає необхідність виконання інвентарі зации майна підприємства-боржника під час проведення конкур сного виробництва.

6. Порядок проведення інвентаризації.

6.1. Инвентаризационные комісії.

Організацію, проведення контроль над проведенням інвентаризації здійснюють дві комісії: постійно діюча і робоча. З іншого боку, в межинвентаризационный період перевірки і выбо рочные інвентаризації здійснюються працівниками ін вентаризационных груп, які у штаті підприємства. Персональний склад інвентаризаційних комісій і груп стверджується наказом керівника підприємства.

До складу постійно діючої комісії входять:

- керівник підприємства або його заступник (голова комісії);

- головні бухгалтера;

- начальники структурних підрозділів (служб);

- представники громадськості.

Постійно діючі комісії виконують такі функції:

· заслуховують у своїх засіданнях керівників структурних підрозділів з питань схоронності товарно-матеріальних цінностей;

· організують проведення інвентаризацій і здійснюють інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій;

· виробляють контрольно-проверочные і вибіркові інвентаризації;

· розглядають пояснення, одержані від осіб, допустивших нестачу, псування цінностей й інші порушення, й прокурори дають пропозиціями щодо порядок регулювання виявлених нестач та втрат від псування цінностей.

Для безпосереднього проведення інвентаризацій (при великий обсяг робіт для одночасного проведення ін вентаризации майна, і фінансових зобов'язань) постійні комісії створюють робочі інвентаризаційні комісії, до складу яких входять:

- представник керівника підприємства (голова комісії);

- фахівці (товарознавець, технолог, економіст, юрист, працівник бухгалтерської служби).

У окремих випадках (наприклад, після крадіжок і пограбувань) у складі комісій включають представників: управління торгівлі місцевих виконавчих і розпорядчих органів; служби внутрішнього аудиту організації; незалежних аудиторських організацій.

Відсутність хоча самого члена комісії під час проведення ін вентаризации служить основою визнання результатів инвен таризации недійсними.

Члени інвентаризаційних комісій за внесення в опису за відомо неправильних даних із метою приховування нестач, розтрат чи надлишків мають бути притягнені до відповідальна ности у встановленому законом порядку.

6.2. Упорядкування плану і графіків інвентаризацій.

План інвентаризацій складається головний бухгалтер за узгодженням із керівником підприємства. Проведення інвентаризацій планують 2004 року з розбивкою по місяців, щомісяця план роботи уточнюється й за необхідності коригується. У цьому важливе значення має правильне встановлення очерёдности інвентаризацій: насамперед - що в осіб, новоприйнятих на матеріально відповідальну роботу, і навіть у недостатньо кваліфікованих працівників. При визначенні очерёдности інвентаризацій приймають до уваги факти неритмичного виконання планових завдань, незадовільний якість своєї продукції, наявність скарг покупців на обсчёт та інші порушення.

6.3. Підготовчі заходи.

Підставою проведення інвентаризації є наказ (розпорядження), який вручається членам інвентаризаційних комісій. У наказі вказується склад інвентаризаційної комісії, конкретні об'єкти інвентаризації, терміни початку завершення робіт, здачі матеріалів інвентаризації в бухгалтерію.

 Перш ніж розпочати перевірці фактичного наявності то варно-материальных цінностей, інвентаризаційна група зобов'язана:

- отримати щось від матеріально відповідальних осіб розписку у цьому, що вони немає неоприбуткованих і списаних у розхід цінностей, і навіть останні товарно-грошові звіти і розписку про їх здачі, старанно перевірити їх і проставити дати й підписи голови;

 • одержати окрайчик від касира і перевірити останній касовий звіт з виведеними у ньому залишками грошей до касі;
 • зняти залишок наявності коштів у касі, записати їх у інвентаризаційну опис;
 • опломбувати місця зберігання цінностей, мають окремі входи і виходи;
 • перевірити справність всіх весоизмерительных при борів;
 • матеріальних цінностей розсортувати й укласти по найменувань, артикулам, цінами сортам, розмірам в певному порядку, зручному для пересчёта, перемеривания і переважування;
 • у місцях зберігання вивісити яр лика із кількості, маси чи заходи перевірених ценнос тей.

6.4. Перевірка фактичних залишків

Перевірка фактичних залишків виробляється при обязатель ном участі матеріально відповідальних осіб. Наявність цінностей при інвентаризації визначається шляхом обов'язкового перерахунку, зважування, обмера у місцях зберігання (закріплення) майна.

Кількість матеріалів і товарів, що зберігаються в неушкодженої упаков ке постачальника, визначається на ос новании документів за обов'язкової перевірці в натурі їх останній частині. Визначення ваги (чи обсягу) навалочних матеріалів допускається виробляти виходячи з обмірів і техни ческих розрахунків. При інвентаризації великої кількості вагових товарів ведо мости схилів ведуть роздільно із членів інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальна особа. Після закінчення перевески дані цих відомостей сличают і це веренный підсумок вносять в опис.

Комісія також має перевірити весоизмерительное устаткування. Інвентаризація розрахунків проводиться шляхом зіставлення виписок із лицьових рахунків, із бухгалтерськими записами за рахунками. З іншого боку, комісія висилає дебіторам чи кредиторам виписки із рахунку також просить підтвердити в стислі терміни.

Після закінчення інвентаризації можуть відбуватися контрольні перевірки вмотивованості його проведення. Їх слід провести з учас тием членів інвентаризаційних комісій і матеріально ответст венних осіб обов'язково до відкриття складу, комори, секції тощо. п., де проводили інвентаризація. Результати контрольних перевірок оформляються актом, де відзначаються фактичні суми інвентаризації і контрольної перевірки і фіксуються розбіжності.

6.5. Инвентаризационные опису.

Найменування инвентаризуемых об'єктів, їх кількість і демонструються в інвентаризаційних описах чи актах (щонайменше ніж у двох примірниках, підписаних усіма членами комісії і матеріально відповідальними особами) за номенклатурою й у едини цах виміру, які у обліку. Матеріально відповідальні особи підтверджують з кожної опису, що вони немає претензій до комісії І що перевірені цінності прийнято ними для зберігання

У випадку виявлення псування, бою та сидіти брухту товарно-матеріальних цінностей інвентаризаційна комісійні акт, у якому вказують характер, ступінь, причини зурочень та осіб, у ній ві новных, разом із письмовим поясненням матеріально відповідальних осіб передають в руки.

Оформлені інвентаризаційні опису здають в бухгалтерію, де з їхніми перевіряють і порівнюють фактичне наявність коштів із даними бухгалтерського обліку. Результати порівняння записують їх у сличительную відомість. У ньому вказують фактичне наявність коштів за даним інвентаризації, наявність коштів за даним обліку, і результати порівняння – надлишок чи недостача.

6. 6. Прикінцеві заходи.

Після закінчення інвентаризації у книзі контролю над виконанням наказів проведення інвентаризації робляться підсумкові записи: дата закінчення інвентаризації за наказом і буде, суми нестач і надлишків остаточні, дата затвердження результатів керівництвом, дату прийняття заходів для недостачам – їх погашення або передачі в слідчі органи, позначка про погашення нестач, оприбуткуванні надлишків.

Після підбиття підсумків інвентаризації складається зведена відомість її результати, у якій вказуються: найменування і номери рахунків, якими виявлено недостачі і надлишки, їх суми, суми встановлених доз майна, після чого визначаються напрями списання нестач та збільшення втрат.

Инвентаризационная комісія зобов'язана виявити причини нестач чи надлишків, виявлених при інвентаризації. Висновки, пропозиції з рішення комісії оформляють протоколом, затвердженим керівником підприємства, після чого результати інвентаризації відбивають у обліку (протягом десяти днів по закінченні інвентаризації) і звітності того місяці, у якому її було завершено, а результати річний інвентаризації – у річному бухгалтерському звіті.          

 За всіма недостачам, втрат і надлишкам тих матеріальних цінностей і надходження коштів інвентаризаційної комісією мають бути отримані від матеріально відповідальних осіб письмові пояснення. З наданих пояснень і матеріалів інвентаризації комісія встановлює характері і причини виявлених нестач і надлишків і згідно з цим визначає порядок регулювання різниць між даними інвентаризації і бухгалтерського обліку.

Для оформлення інвентаризації необхідно застосовувати форми первинної облікової документації, представлені у додатках № 6-19 до Методическим вказівкам по інвентаризації майна України та фінансових зобов'язань, або форм, розроблені министерст вами, відомствами.

7. Віддзеркалення результатів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація