Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік для підприємства із виробництва будівельних матеріалів


Реферат Бухгалтерський облік для підприємства із виробництва будівельних матеріалів

Московський Державний Будівельний Університет

 

 

 

 

 

 

Кафедра ЭУС

 

 

Курсова робота

по

Бухгалтерскому обліку

«Бухгалтерський облік для підприємства

із виробництва будівельних матеріалів»

                                           Виконала

 студентка ЭОУС- IV-7

          Денисова Марія

 

          Перевірила

          Густун О.С.

                             

Москва 2001

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.…………………………………………………………………………………………….3

Вихідні данные…………………………………………………………………………...………4

1. Облікова політика підприємства. ………………………………………………………………6

2. Облік господарських операцій:

2.1. сальдо початку звітний період; …………………………………………………….7 

2.2. журнал обліку господарських операций;…………………………………………………..8

2.3. бухгалтерський расчет;……………………………………………………………………..11

        3. Облік зарплати:

3.1. расчетно-платежная відомість № 1; …………………………………………………….12

3.2. расчетно-платежная відомість № 2; …………………………………………………….13

3.3. расчетно-платежная відомість № 3. …………………………………………………….14

        4. Розрахунок обліку основних податків: ……………………………………………………………..15

4.1.единый соціальний податок;

4.2. податку користувачів автошляхів;

4.3. податку додану вартість;

4.4.налог реклами;

4.5. податку з прибутку;

4.6. решту податків збори.

5. Зворотний відомість і шахматка за звітний период.……………………………………..16

6. Баланс підприємства – форма № 1. ………………………………………………………….19

7. Звіт прибутки збитку – форма № 2. …………………………………………………22

8. Аналіз звітної документації. ……………………………………………………………23

      Список використаної литературы………………………………………………………………24

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Бухгалтерський облік – це область спеціальних економічних знань, що мають у суспільстві важливе прикладне значення. Він необхідний кожного підприємства незалежно від виду та цілей своєї діяльності.

Знання бухгалтерського обліку, і вміння аналізувати отримані дані необхідні як професійним облікованим працівникам, а й господарським керівникам, оскільки відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, і за дотримання законодавства і під час господарських операцій несе керівник й українські підприємства.

Метою згаданої курсової роботи є підставою формування в студентів розуміння суті Доповнень і ролі бухгалтерського обліку для підприємства, конкретних методів організації обліку коштів підприємства з урахуванням чинних законодавчих актів і тих нормативних документів, навчання методам прийоми роботи з первинної документацією.

Економіст нині не здійснює обов'язків у складній економічної, соціальної і юридичною середовищі. У зв'язку з цим необхідно розширювати перелік знань підвищити ступінь професійної підготовленості.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Залишки початку року у Фірмі «Р» (крб.):

1. Основні кошти =160 000

2. Статутний капітал =110 000

3. Начисленный знос на кошти =2 500

4. Каса =20 000

5. Матеріали складі =200

6. Депонированная вести =94 870

7. Розрахунковий рахунок =360 000

8. Заборгованість засновників за внесками в з статутний капітал =60 000

9. Отгруженная, але неоплачена замовником готову продукцію =290 000

10. Готовая продукція складі =700 000

11. Заборгованість підприємства з податком з прибутку =600

12. Заборгованість підприємства з подоходному податку =72

13. Заборгованість підприємства з податку додану вартість =350

14. Заборгованість підприємства з єдиному соціальному податку =378

15. Заборгованість постачальнику =381 430

16. Нетривалий кредит =1 000 000УчЕТНАЯ ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Відповідно до п. 5 Положення по бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (ПБУ – 1/98), затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 9.12.98г. № 60н, і статтею 167 Податкового кодексу РФ з дотримання єдиної методики відображення у бухгалтерському і податковому обліку господарських операцій та оцінки майна. 

Наказую:

1. Встановити з початку 2001 року форму й ефективні методи бухгалтерського обліку відповідно до Положенням по бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітністю до, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 19 липня 1998 року, № 34н.

2. Перейти нового план рахунків бухгалтерського обліку з початку 2001 року.

3. Встановити спрощену форму ведення бухгалтерського обліку, і програму «1С – Бухгалтерія» в обробці облікової інформації.

4. Застосовувати типові форми первинних документів.

5. Проводити інвентаризацію наявного майна та фінансових зобов'язань відповідно до ПБУ – 6/97.

6. Вести облік з допомогою робочого Плану рахунків, у якому синтетичні і аналітичні рахунки, необхідних ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимогами своєчасності та повноти обліку.

7. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику організації та відповідає за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, своєчасне надання повною і достовірною бухгалтерської звітності. 

8. Зараховувати у складі основних засобів предмети терміном корисного використання більше однієїго року й предмети терміном корисного використання менш 1го року до складу матеріально-виробничих запасів незалежно від своїх вартості.

9. Нарахування амортизації на кошти проводити способом зменшення залишку. Протягом звітного року амортизаційні відрахування з об'єктів основ ных коштів нараховувати у вигляді 1/12 річний суми.

10. Начислять амортизацію нематеріальних активів лінійним способом.

11. Оприходование матеріально-виробничих запасів вести по фактичної собівартості з допомогою рахунки 15 «Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей.

12. Віддзеркалення фактичної собівартості матеріально-виробничих запасів, списаних у виробництві, виробляти по середньої собівартості.

13. Враховувати виручку від продукції для формування фінансових результатів діяльності підприємства, принаймні відвантаження товарів хороших і пред'явлення покупцям (замовникам) розрахунково-платіжних документів, а цілей оподатковування – принаймні оплати відвантаженої продукції покупцем (замовником). 

14. Розподіляти накладні Витрати собівартість кожного замовлення пропорційно виручці про реалізацію будівельної продукції.

15. Враховувати накладні Витрати рахунку 26 «Общехозяйственные витрати» і відносити наприкінці звітний період з цього приводу 20 «Основне виробництво».

16. Списувати в собівартість продукції витрати майбутніх періодів протягом терміну, до якого ставляться.

17. Порядок нарахування дивідендів засновникам визначається установчими документами і може здійснюватися із рахунку 84 «Нераспределенная прибуток (непокритий збиток)».

18. Чистую прибуток не розподіляти по фондам.

19. Організація продовжуватиме своєї діяльності у майбутньому й мала відсутні наміри України і необхідність ліквідації або істотне скорочення і, отже, зобов'язання погашатимуться у порядку.

20. Прийнята організацією облікова політика застосовується послідовно від однієї звітного року до іншого.

УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦІЙБухгалтерський розрахунок:

(1) Директор підприємства був учасником афганських подій, тому його щомісячний відрахування дорівнює 500 крб. незалежно від суми доходу.

(2) Заст. директора із виробництва платить аліменти двох дітей, які обчислюються:

(18000-2288)*33% = 5185 крб. (у грудні)

(18000-2340)*33% = 5168 крб. (у лютому)

(18000-2340)*33% = 5168 крб. (у березні)

(3) Майстер підприємства є «Блокадником Ленінграда», тому його щомісячний відрахування дорівнює 500 крб. незалежно від суми доходу.

(4) 50000*16,67% = 8335 крб.

Вартість матеріалів без ПДВ = 50000-8335 = 41665 крб.     

(5) ПДВ щодо оприходованным матеріалам: 30000*20% = 6000 крб.

(6) 12000*16,67% = 2000 крб.

Сума орендної і щодо оплати півріччя без ПДВ = 12000-2000 = 10000 крб.

      Сума орендної і щодо оплати місяць 10000/6 = 1667 крб.

(7) Собівартість відвантажених товарів:

      20000*16,67% = 3334 крб.

      20000 –3334 = 16666 крб.; СС + Прибуток (15% від СС) = 16666 крб.; СС=14492 крб.

(8) Річна норма амортизації – 18%, щомісячна – 1,5%      

      Сума амортизації протягом місяця: 160000*1,5% = 2400 крб.

(9) Вартість лізингового майна = ПС + ПДВ = 6000 +6000*20% = 7200 крб.

(10) Сума лізингових платежів:

        6000(ПС)*1% = 60 крб.

        ПДВ = 60*20% = 12 крб.

        т. про. лізингові платежі = 60+12 = 72 крб.

(11) Выходное посібник = 21000 (оклад три місяці) / 75 (раб. днів, у три місяці) *2 = 560 крб.

(12) Допомога за тимчасової непрацездатності = 16000 (оклад) / 21 (раб. день) * 80% (посібник) *2 (дні хвороби) = 1219 крб.

(13) Сума витрат за виготовлення продукції визначається шляхом підсумовування витрат за рахунку 20 «Основне виробництво»

(14) Убрутто = (СС+Прибыль (СС*15%))+(СС+Прибыль (СС*15%))*20% (ПДВ)

       СС реалізованої продукції: (372808+700000)*80%=858246 крб.

       Убрутто = (858246+128737)+164530 = 1151513 крб.

(15) Собівартість готової продукції = Дпро на рахунку 43 «Готовая продукція» * 80%= 866275 крб.

 


УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ


РОЗРАХУНОК І УЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОДАТКІВ

- ЄСП розраховується за ставці 35,6% у разі, коли сукупний річний дохід на працівника вбирається у 100 тис. крб.

ЄСПсічня.   = 85000(ФОТ)*0,356 = 30260 крб.

ЄСПфев.   = 78100(ФОТ)*0,356 = 27804 крб.

ЄСПберезень. = 96476(ФОТ)*0,356 = 34346 крб.

- СР і ПЗ розраховується за ставці 1,7% для будівельних організацій.

НСиПЗсічн.  = 85000(ФОТ)*0,017 = 1445 крб.

НСиПЗфев.  = 78100(ФОТ)*0,017 = 1328 крб.

НСиПЗберезень = 96476(ФОТ)*0,017 = 1640 крб.

 

- Податок на користувачів автошляхів розраховується за ставці 1% від виручки нетто.

Ма/д.= [(Убрутто (за березень) – ПДВ) +(Убрутто (на січень) – ПДВ)] * 1%

Ма/д.=[(1151513-164530)+(20000-3334)]*1%=10036 крб.

 

- Податок на додану вартість розраховується за ставці 20%

ПДВ= 20%*(СС+Прибыль)

ПДВ= Убрутто /120*20%

ПДВ= 50000 /120*20% = 8335 крб.

ПДВ= 12000 /120*20% = 2000 крб.

ПДВ= 20000 /120*20% = 3334 крб.

 

- Податок реклами розраховується за ставці 5% вартості реклами без ПДВ

Мр = (3600-600)*0,05 = 150 крб.

- Податок з прибутку розраховується за ставці 35% від валовий прибутку

Мін = 115113*35% = 40289 крб.

 

- Податок на майно розраховується за ставці 2% від середньорічний вартості майна

СІср.г.  = [(160000 – 2500 + 200 + 700000 + 290000)/2 + (175000 – 10150 + 30200 + 11665 + 5000 + 216569 + 273334)/2]/4 = 231165 крб.

 Мїм = 231165*0,02 = 4623 крб.

- Податок з доходів фізичних осіб розраховується за ставці 13% від нарахованої зарплатню робочого мінус стандартний відрахування.

ПНсічн.  = 10660 крб. (сума по ст. 14 Расчетно-платежной відомості № 1)

ПНфев.  = 9940 крб. (сума по ст. 14 Расчетно-платежной відомості № 2)

ПНберезень = 12466 крб. (сума по ст. 14 Расчетно-платежной відомості № 3)


АНАЛІЗ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Під час проведення аналізу діяльності підприємства за звітний період слід звернути увагу до основні економічні показники: прибуток, виручка, рівень рентабельності, кредитова заборгованість та т. буд.

Фірма отримало звітному періоді валову прибуток у розмірі 119 тис. рублів вона становить близько 20 % від виручки, що хорошим економічним результатом і дає можливість фірмі покрити заборгованості першорядної важливості. Наприкінці звітний період сума коштів на розрахунковий рахунок становить понад 1 млн. рублів, організація здатна виплатити банку короткостроковий кредит у вигляді 985 тис. карбованців і розрахуватися з бюджетними і позабюджетними фондами з метою запобігання штрафів та пенею.

Якщо надалі діяльність фірми так само прибуткова, то потреба у різних кредитах відпаде, і підприємство почне нараховувати дивіденди засновникам чи зможе розширити свою виробництво.

Список використаної літератури

1. Кондраков Н.П. «Бухгалтерський облік». Навчальний посібник. Москва. ИНФРА-М. 2001 р.

2. Лекції з дисципліни «Бухгалтерський облік».

3. «Нові стандарти норми бухгалтерського обліку до». Випуск 5. Москва. ДИС. 2000 р.

4. «Новий план рахунків бухгалтерського обліку». Москва - С.Петербург. Герда. 2001 р.

Схожі реферати:

Навігація