Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Аудит основних засобів та нематеріальних активів


Реферат Аудит основних засобів та нематеріальних активів

аудиту. Стисло суть цього етапу полягає у контролі оцінки основних засобів, встановленні їхньої належності, перевірці достовірності дисконтних записів по основних засобів і залишків із них у балансі, перевірці правильності обчислення зносу основних засобів й визначенні витрат на ремонт. Аби вирішити завдань аудиту на основному етапі перевірки основних засобів аудитор здійснює:

» перевірку первинних даних із основних засобів;

» контроль розрахунку амортизаційних відрахувань;

» перевірку правильності списання недоамортизованої частини основних засобів за її ліквідації;

» контроль дотримання чинного законодавства операцій із основні засоби;

» перевірку правильності документального оформлення оприбуткування та ліквідації основних засобів;

» контроль правильності індексації, переоцінки основних засобів;

» перевірку правильності перенесення початкових залишків по основних засобів;

» контроль порівнянності даних аналітичного, синтетичного обліку, Головною тогочасні книги йБаланса;

» перевірку операцій із орендованими і переданими у найм основні засоби;

» встановлення ефективність використання основних засобів;

» встановлення джерела фінансування придбання (створення) основних засобів.

IV. Завершальний етап. За підсумками складених робочих документів аудитор становить проміжний звіт про стан бухгалтерського обліку основних засобів і робить аудиторський висновок щодо достовірності, повноти і реальності уявлення основних засобів у фінансовому бухгалтерської звітності підприємства.

Під час проведення аудиторської перевірки також потрібен зробити планування аудиту, які мають містити знанні діяльності клієнта.

Якщо аудиторська фірма немає даних клієнта, необхідно зібрати інформацію про ділову активність клієнта, фінансовий стан, стосунки з попередньої аудиторської фірмою, наскільки можна налагодити контакти з її правоохоронними органами, банками, торговими і промисловими підприємствами, із якими клієнт має ділові взаємини Юлії. Слід також вивчити особливості галузі клієнта, правової статус, форму господарювання, оскільки цесвязанна особливостям законодавчої бази для України, що регулюєпроизводственно-финансовую діяльність. Слід зібрати дані про розмір підприємства, спеціалізації, рівні рентабельності, форми обліку. З замовлення на цей вид аудиторської перевірки та виваженості аналізу зібраної інформації, підбирають конкретних виконавців, формують групи аудиторів.

Для аудиту становлять програму аудиту. Програма то, можливо типовий чи індивідуальної з різною мірою деталізації з об'єктів і напрямів аудиту.

Робоча програма аудитора:

1. Аудиторська оцінка організації та стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та достовірності фінансової звітності підприємства

2. Аудиторська перевірка виробничо-господарської діяльності

3.Консультационние послуги і з виправлення виявлених недоліків.

Упорядкування таких програм дозволяє чітко організовувати роботу з перевірки фінансової інформації, акцентувати увагу на основних моментах.

Важливим елементом діяльності аудитора у разі планування є оцінка аудиторського ризику, якийвзаимосвязан з визначенням інформаційної бази щодо проведення аудиту.

>Аудиторским називають ризик, який перебирає аудитор, при наданні висновку про повної достовірності даних фінансової звітності, тоді як там, можливо, будуть помилки, не виявлені аудитором.

Модель ризику:

AR=IR *CR *DR

де, AR- аудиторський ризик,IR- внутрішній (власний) ризик,CR- ризик контролю,DR- ризик виявлених помилок.

Розмір аудиторського ризику може виражатися у відсотках, коефіцієнти чи цілком числових висловлюваннях. Припустима величина аудиторського ризику становить 1-5%. [11.34-37]

Приклад СТОВ ">Степове" ми розглянули і розрахували ризик підприємства, що дає нам можливість визначити наскільки правдиво аудиторський висновок можна побачити відхилення у діяльності підприємства, які призвели до у себе негативне аудиторський висновок.


Листок оцінки власного ризику

СТОВ ">Степове" Слов'яносербського району Луганській області

Номер____________

Етап роботи__________

>Составил_______Дата___________Проверил___________Дата______

Питання Рівень ризику
Високий Середній Низький

>ВНЕШНИЕ ЧИННИКИ

>1.Какое загальний стан економіки галузі?

-спад виробництва

>2.Повлияло чи негативно в розвитку підприємств нашої галузі:

-загальний стан економіки України

>3.Пирнадлежит чи продукція галузі до :

-до конкурентоспроможної

 >4.Характерин з галузі довгий виробничий процес?

>5.Получает чи галузь дотації потім від держави?

>6.Наблюдались зміни в тенденції прибутковості (збитковості) підприємствами галузі?

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ

>1.Какая форма власності підприємства:

-інша

>2.Как здійснюється керівництво підприємством?

-колегіально

>3.Имеет чи керівництво достатнього досвіду і кваліфікацію?

>4.Имеет чи керівництво негативну репутацію?

>5.Есть чи ознаки недостатньою чесності керівництва?

6. Не перебуває чи керівник під чиїмось негативним впливом?

>7.Способно чи керівництво на невиправданий ризик?

>8.Есть чи керівництва причини спотворювати фінансове становище підприємства?

>9.Имеет чи підприємство орган внутрішнього контролю?

>10.Нет чи конфлікту між головний бухгалтер і керівником?

>11.Проводится чи інвентаризація перед упорядкуванням річний звітності?

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


Продовження таблиці

Питання Рівень ризику
Високий Середній Низький

>12.Заключени чи договору матеріальну відповідальність у разі передбачених законодавством?

>13.Били чи випадки крадіжок і зловживань для підприємства?

>14.Наблюдается чи висока плинність кадрів?

>15.Пользуется чи підприємство кредитом?

>16.Является чи підприємство прибутковим?

>17.Проверялось чи підприємство у звітний період органами ДПІ?

>18.Происходили у звітному періоді зміни у облікової політики?

>19.Проводился чи аудит у минулому звітному періоді?

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.ДОКУМЕНТАЛЬНОЕОФОРМЛЕНИЕАУДИТА

Документальне оформлення аудиторської перевірки проводиться виходячи з статей 7,21 закону України "Про аудиторську діяльність", національних нормативів аудиту:

- № 6 "Документальне оформлення аудиторської перевірки"

- №26 "Аудиторський висновок"

- №27 "Інша інформація в документах, що стосується перевірки аудитором фінансової звітності підприємства"

- №28 "Аудиторський висновок спеціального призначення"

- №29 "Оцінка перспективної фінансової інформації".

 Відповідно до цими документами документальне оформлення аудиту і двох видів документів: робочого і вільного підсумкового.

Робітники документи - це записи, у яких аудитор фіксує використані процедури, тести, отриману інформацію і підсумки, що у результаті проведеного аудиту. Робітники документи є власністю аудитора. Вони мають утримувати усю інформацію, яку аудитор вважає важливою для правильного виконання перевірки. Ця інформація має підтвердити висновок аудитора.

Робітники документи виконують такі функції:

-забезпечення обгрунтованості аудиторського укладання

-свідчення відповідності проведення аудиту стандартам

-обгрунтованість планування, контролю за якістю проведення аудиту

-проведення аудиту на єдиних методологічних принципах.

Робоча інформація повинна містити опис всіх значимих моментів та соціальні обставини, із якими зустрівся аудитор під час перевірки. Вона має бути чіткої зрозумілої, щоб за нею можна було легко визначити роботи вистачить, перевірити обгрунтованість підсумкових висновків. Робоча документація має складатися під час твори аудиту. Робоча документація має відповідати таких вимог про кожен об'єкт перевірки:

- використані методи і тести

- отримана інформація

- висновок.

Робітники документи розробляються кожним аудиторським підприємством з урахуванням кваліфікаційної підготовки аудиторів, їх прийнятої організації аудиторського процесу.

Кожен робочий документ має бути належним чином оформлений:

1) мати реквізити аудиторської фірми, номер і дату договору, виходячи з якого проводиться перевірка

2) мати реквізити суб'єкта, який перевіряється

3) мати ідентифікаційний номер і пронумеровані сторінки

4) бутизасвидетельствованним аудитором, що проводить перевірку з написанням дати аудиту.

Робітники документи зазвичай містять:

-інформацію клієнта (юридичну, організаційну)

-копію юридичних первинних та інших документів

-документацію про плануванні аудиту

-інформацію проведення тестування систем контролю, процедурах перевірки на суттєвість, аудиторські свідоцтва

-висновки сторонніх аудиторів чи експертів

-висновки, зроблені аудитором до різних об'єктів аудиту.

Після закінчення перевірки робочі документи залишаються в аудитора, власністю якої є.Аудитор має забезпечити надійне зберігання робочих документів. Робітники документи може бути запитано у аудитора у вирішенні слідчих органів чи суду.

Підсумкові документи складаються їх аудиторського ув'язнення й додаткової інформації, яка передається замовником.

За результатами аудиторської перевірки складається аудиторський висновок й інша інформація, яка передається замовнику.

Аудиторський висновок- це офіційний документ, який складають установленому порядку за результатами проведення аудиту й містить судження оцінку аудитора щодо достовірності звітності, повноти та відповідності чинного законодавства і встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарську діяльність. Аудиторський висновок розраховане на широке полі користувачів.

Аудиторський висновок є завершальним етапом аудиту, які мають відповідати вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" (>с.7, 21) і національним нормативам аудиту.

Аудиторський висновок складається з таких розділів:

>1."Заголовок"- де необхідно записати, що аудиторська перевірку виконували незалежним аудитором, вказати назва аудиторської фірми, і навіть повна його назва підприємства, що та палестинці час перевірки

>2."Кому адресується аудит"- потрібно чітко вказати адресата

>3."Вступление"- містить дані про склад звітності, яка перевіряється, яку було створено інформація, обов'язкове повідомлення про відповідальність за складання звіту керівництва підприємства міста і зауваження, які надійшли у результаті перевірки представленої звітності

>4."Масштаб перевірки"- є розгляд масштабу аудиту й складу виконаних робіт

>5."Заключение аудитора за перевіреним фінансового звіту"- необхідно чітке судження аудитора про звітність, правильність всіх його суттєвий аспект згідно інструкції про порядок складання звітності

>6."Дата аудиторського укладання"- необхідно проставити дату аудиторського укладання на день завершення аудиторської перевірки.Завершенной є перевірка тоді, коли його результати доведені до керівництва підприємства, у якому проводилася перевірка і керівництву необхідно підписати звіт, який прикладається до аудиторського висновку і акту приймання-здавання виконаних робіт

>7."Адрес аудиторської фірми"- містить адресу дійсного існування аудиторської фірми, номер і термін дії ліцензії, отриманої від Аудиторської палати України

>8."Подпись аудиторського укладання".

>Аудиторские укладання може бути наступних видів:

# безумовно позитивні складаються у разі, коли з думці аудитора виконані такі умови:

-аудитору надано всю інформацію і пояснення, необхідних цілей аудиту

-інформація загалом достатня відбиття реальним станом суб'єкта перевірки

-фінансова документація складена з урахуванням прийнятої для підприємства системи бухгалтерського обліку, а саму систему задовольняє діючі законодавчі і нормативні вимоги

-звітність складена з урахуванням діючих дисконтних даних, і перестав бути суперечливою

-звітність складена належно своїх за затвердженою формі.

# умовно позитивні

# негативні. У цьому укладанні вказують які порушення та системні помилки викривляють реальний стан справ України та достовірність фінансової звітності.

# аудитор цурається видачі укладання про звітність і оформляє свій звіт на другий формі. Цей відмова дають на тому випадку, коли аудиторська фірма вони мали можливості виконати перевірку з зробити висновок, з наданих на перевірку документів. У відмові конкретно вказують причини про неможливість видачізаключения.[16.67-71]

Аудиторський висновок оформляють в 3-х примірниках, дві з них вручають клієнту, а третій залишається в аудиторської фірмі. До цього примірнику докладають робочі документи аудитора, завірені підписом керівника підприємства-клієнта і печаткою, бухгалтерський балансф.1, звіт про фінансові результатиф.2.

Один примірник підприємство направляє у Державну податкову інспекцію. [11.58]

Також при передачі клієнту аудиторського укладання аудитором то, можливо передано додаткова підсумкова документація. Додаткова підсумкова інформація оформляється як додаток до аудиторського висновку, якщо аудитор у висновку називає її.

Форму і склад додаткової документації визначає аудитор самостійно, але дотримуючись таких певних назв:

->Аудиторский звіт

-Звіт проведення аудиту

-Звіт про результати проведення аудиту

-Звіт проекспересс-осмотре

->Экспресс-осмотр

-Зауваження і за результатами аудиторської перевірки

-Ліст інформування клієнта.

Після закінчення аудиту принаймні одне додаток додатково підсумковій інформації передається клієнту. Ця інформація має конфіденційний характер.

Термін зберігання підсумковій інформації визначається з практики аудиторську діяльність, юридичних вимог, і іншихсоображений.[16.71-73]


3.МЕТОДИКААУДИТАОСНОВНЫХ ЗАСОБІВ ІНЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВІВ

 

Методика проведення аудиту основних засобів приведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Етап перевірки
Реєстр обліку
Процедура аудиту

1

1.1

Перевірка руху основних засобів

Надходження основних засобів

>Инвентарние картки обліку основних засобів; акти прийому-передачі основних засобів; акти набрання чинності основних засобів; журнал-ордер № 13; Головна книга; фінансова звітність підприємства Перевірка: відображення в обліку надходження основних засобів; правильність бухгалтерського обліку оприбуткування основних засобів залежно від форми власності підприємства
1.2 >Вибитие основних засобів >Инвентарние картки обліку основних засобів; акти прийому-передачі основних засобів; акти набрання чинності основних засобів; журнал-ордер № 13; Головна книга; фінансова звітність підприємства; врегулювання реалізацію; акти ліквідації основних засобів Перевірка: вирішення і порядок ліквідації основних засобів, і навіть бухгалтерських записів, які відбивають ліквідацію, реалізацію, безплатну передачу основних засобів залежно від форми власності підприємства
2 Перевірка нарахування зносу (амортизації) на кошти >Инвентарние картки обліку основних засобів; акти прийому-передачі основних засобів; акти набрання чинності основних засобів; журнал-ордер № 13; Головна книга; фінансова звітність підприємства Перевірка: застосування підприємством норм зносу основних засобів відповідно до чинного законодавства; порядку обчислення підприємством зносу (амортизації) основних засобів, застосування прискорених норм амортизації; правильності відображення в обліку зносу основних засобів залежно від форм власності
3 Перевірка проведення індексації основних засобів >Инвентарние картки обліку основних засобів; акти прийому-передачі основних засобів; журнал-ордер № 13; Головна книга; баланс Перевірка: існування проведення індексації балансову вартість основних засобів; правильності застосування коефіцієнтів індексації; використання знижувальні коефіцієнти амортизації основних засобів; порядку відображення в обліку результатів індексації основних засобів

Продовження таблиці 1

Етап перевірки Реєстр обліку Процедура аудиту
4 Перевірка порядку відображення ремонту основних засобів Акти прийому-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів; накази; накладні; рахунка-фактури виконання капремонту господарським способом; журнал-ордер 13; Головна книга; баланс Перевірка порядку формування, списання і врахування витрат, що з капремонтом основних засобів. У цьому необхідно враховувати період, у якому сталося списання витрат, що з капремонтом основних засобів
5 Перевірка відповідності, повноти і достовірності обліку основних засобів >Инвентарние картки обліку основних засобів; відомості інвентаризації; журнал-ордер 13; Головна книга; фінансова звітність Перевірка: відповідність даних звітним даним первинних документів, регістрів синтетичного і аналітичного обліку основних засобів

3.1. ЗАВДАННЯ, ДЖЕРЕЛА ІПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬАУДИТА

Основні кошти є сукупністю способів праці, що функціонують у натуральній формі протягом кількох років у сфері матеріального виробництва чи нематеріальної сфері, які у відповідність до бухгалтерськими звітами введено до складу основних засобів. У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахування амортизації).

Основні кошти підприємств і закупівельних організацій незалежно

Схожі реферати:

Навігація