Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік ремонту основних засобів


Реферат Облік ремонту основних засобів

спеціалізованими організаціями.

Стан і основних засобів - одне з найважливіших аспектів аналітичної роботи, оскільки саме вони є матеріальним втіленням науково - технічного прогресу - головного чинника підвищення ефективності будь-якого виробництва.

Більше повне юридичне й раціональне використання основних засобів наукових і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню усіх її техніко-економічних показників: зростанню продуктивність праці, підвищенню фондовіддачі, збільшення випуску продукції, зниження її собівартості, економії капітальних вкладень.

Бухгалтерський облік має забезпечити інформацію про обсяг виконаного ремонту й від вартості, надійному контролю над використанням коштів, виділені на ремонту. Також облік ремонту має забезпечити документальне оформлення усіх необхідних робіт, контролю над використанням коштів у ремонт за призначенням.

Тобто завдання бухгалтера для відсічі в обліку витрат за відновлення основних засобів у тому, щоб взяти до врахування правильно оформлені первинні документи і "зробити запис у бухгалтерських регістрах відповідно до нормативними вимогами і облікової політикою компанії.

У цьому бухгалтер має здійснювати записи, в обліку з змісту, а чи не з форми первинних документів. Тому бухгалтер мусить уміти оцінити, наскільки адекватно первинні документи відбивають характер виконаних робіт, у разі сумніви отримати додаткові дані від відповідних виробничих та технічних служб.

Для урахування витрат на: ремонт виробничих основних засобів використовується рахунок "Ремонт основних засобів" (8410) у складі накладних витрат компанії. Витрати про ремонт основних засобів загальногосподарського призначення б'ють по відповідному рахунку 7210 "Адміністративні видатки", про ремонт основних засобів для зберігання товарів у місцях, їх реалізації - на відповідному рахунку 7110 "Витрати щодо реалізації продукції і на надання послуг".


2. Документальне оформлення обліку витрат за ремонт основних засобів

2.1 Документальне оформлення обліку витрат за ремонт основних засобів, виконаний підрядним способом

Як відзначалося першому розділі, ремонт основних засобів виробляється підрядним чи господарським способом.

Приподрядном способі, що є прогресивнішим і економічним, кошти ремонтують спеціалізовані компанії (авторемонтні, ремонтно-будівничі). При капітальному і поточному ремонтах основних засобів, виконаних підрядним способом виходячи з договору з підрядними організаціями, суб'єкт оплачує закінчені ремонт об'єктів, включаючи витрати з доставки ремонтованих об'єктів доречно ремонту й назад.

У ТОВ «>Науриз» при капітальному і поточному ремонтах основних засобів, виконаних підрядним способом з урахуванням договору з підрядними організаціями, підприємство оплачує закінчені ремонт об'єктів, включаючи витрати з доставки ремонтованих об'єктів доречно ремонту й назад. Розрахунки із підрядниками за ремонт устаткування й транспортних засобів ведуть за повністю закінчені роботи з об'єкту загалом.

Оформлення приймання-здачі основних засобів з ремонту, реконструкції й модернізації проводиться у разіАктам приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів. Акт, підписаний працівником ТОВ «>Науриз», уповноваженим на прийомку основних засобів, і представником компанії,производившего ремонт, реконструкцію чи модернізацію, здають в бухгалтерію. Акт підписується головний бухгалтер й утверджується керівником чи особами їм у то уповноваженими. У технічний паспорт відремонтованого об'єкта основних засобів вносяться ці зміни в характеристику об'єкта, пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією і модернізацією. Цей акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, який виготовляв ремонт, реконструкцію і модернізацію.

Наприклад, у грудні 2008 року керівництвом ТОВ ">Науриз" прийняте рішення модернізації однієї з комп'ютерів.

А роботи з модернізації комп'ютера виконані ТОВ "Комп'ютерні технології", яке представило акт виконаних робіт (Додаток 1).

Внаслідок цього, в статистичному звіті про наявність і рух основних засобів і нематеріальних активів повинна позначитися наступна запис (Додаток 2)

Відповідно доМСБУ 16 наступні витрати, які стосуються об'єкту основних засобів, може бути капіталізована, якщо підприємство із часткою впевненості отримає майбутні економічні вигоди, перевищують спочатку розраховані нормативні показники існуючого активу, тобто наступні витрати (перегляд, модернізація, реконструкція, технічне переозброєння) буде віднесено збільшення вартості об'єкта основних засобів, тоді як результаті цих вкладень змінилися спочатку оцінені нормативні показники (термін їхньої служби, потужність, площа, швидкість, продуктивності праці, скорочення виробничих витрат, якість своєї продукції тощо.) [>15,с.89].

Через війну виконаних робіт підрядчиком ТОВ «Комп'ютерні технології» вироблено додаванняОЗУ до 256МВ. Позаяк у результаті модернізації самого персонального комп'ютера збільшили спочатку оціночний показник – пам'ять, то бухгалтером ТОВ «>Науриз» ухвалено рішення капіталізувати ці Витрати вартість об'єкта основних засобів.

Причому у бухгалтерський облік було зроблено наступна кореспонденція рахунків (таблиця 1).

Таблиця 1 - Кореспонденція рахунків з обліку ремонту основних засобів на ТОВ «>Науриз»

>п/п

Зміст господарських операцій Сума, тенге Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 >Акцептовани рахунки підрядників за виконані і взяті за актами ремонт основних засобів 146549 2410 3310
2 ПДВ (13%) 19051 1420 3310
3 Усього 165600

З таблиці видно, що вартість виконаних робіт склав 165600 тенге, зокрема. ПДВ 13% - 19051 тенге.

2.2 Документальне оформлення обліку витрат за ремонт основних засобів, виконаний господарським способом

При господарському способі ремонт здійснюється силами і коштами самого підприємства.

Рішення проведення і характері робіт оформляється наказом керівника компанії. Перед ремонтом коштиобследуются представниками інженерно-технічного персоналу. Матеріали попереднього обстеження пропозиції щодо обсягах, і тривалості намічених робіт передаються директору компанії, що призначає комісію з всебічного обстеження об'єкта робіт. Комісія становить акт технічного обстеження об'єкта, який містить висновки про характер і обсязі робіт на об'єкті. До нього може додаватися перелік дефектів основних конструктивних елементів чи акт про виявлених дефектах устаткування.

Зазначені документи затверджуються директором компанії та направляють у відділ, який опікується питаннями капітального ремонту чи капітального будівництва. Потім з урахуванням отриманої технічної документації складається проект і графік організації робіт, і навітьсметно-техническая документація: наряд-замовлення для проведення ремонту.

Оформлення приймання-здачі основних засобів з ремонту, реконструкції й модернізації виробництва здійснюється за актам приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. № ОС -2).

Витрати про ремонт основних засобів, виконуваного господарським способом поза ремонтних цехів (будівлі, споруд, житлових будинків, комунальних і культурно-побутових будівель, і навіть інших нерухомих об'єктів), списують безпосередньо на витрати виробництва чи звернення.

У цьому дебетують рахунки витрат виробництва (рахунки 8110, 7110, 7210) і кредитують рахунку за обліку матеріалів (1310), розрахунків з оплаті з відрахуваннями від оплати праці (рахунки 3350, 3220), розрахунків із постачальниками, дочірніми і залежними підприємствами (3310, 3320, 3330) та інших.

Витрати про ремонт устаткування, автомашин, тракторів, інвентарю та основних засобів господарським способом для підприємства ТОВ «>Науриз» враховують на рахунку 8310 "Допоміжні виробництва", субрахунок ">Ремонтний цех (виробництво)", за такою номенклатурі статей витрат:

1. Матеріали - вартість матеріалів, запасними частинами та інших., витрачених на: ремонт. Матеріали входять у витрати провадження у фактичної собівартості.

2. Заробітну плату працівників - суми зарплати, нараховані за ремонт.

3. Відрахування - суми відрахувань від заробітної плати працівників у розмірі, встановлених законодавством - соціальний податок (21%).

4. Електроенергія, тепло, газ, пар - витрати, тепла, газу, пара на технологічні та інших. потреби ремонтних цехів.

5.Накладние витрати - витрати загальновиробничого призначення ремонтних цехів (витрати на управлінню цехами, амортизація цехового устаткування, його зміст, помешкання і ін.).

У ремонтних цехах підприємства (ремонтний цех, ремонтно-механічна майстерня, ремонтно-будівельний цех, ремонтно-будівельне управління) за коженремонтируемий об'єкт відкриваютьмногографние калькуляційні картки, у яких накопичують витрати з ремонту. Після закінчення ремонтних робіт об'єкти за актами передаються замовникам.

У цьому складається наступна кореспонденція рахунків (таблиця 2).

Таблиця 2 - Кореспонденція рахунків по обліку ремонту основних засобів, виконані господарським способом для підприємства ТОВ «>Науриз»

>п/п

Зміст господарських операцій Сума, тенге Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3 4 5
1 На вартість матеріалів, відпущених на: ремонт основних засобів 3100000 8311 1314
>Начислена вести працівникам, зайнятим ремонтом 2200000 8312 3351
Вжиті соціальні відрахування з оплати праці 594000 8313 3210
>Отнесена на витрати на ремонту частка накладних витрат 948000 8314 8410
Визначено витрати на ремонту основних засобів ремонтного цеху 6842800 8310 8311-8314
2

Витрати про ремонт основних засобів прийняти (списані):

- на загальні та адміністративні витрати

- на витрати на реалізації (роботи, виконані для підрозділів, обслуговуючих збереження і збут продукції)

- цехах основного виробництва

- стороннім підприємствам, і організаціям

70000

30000

5800000 240000

7210

7110

8314

7010

8310

8310

8310

8310

3

Одночасно пред'явлені рахунки покупцям послуг за виконані ремонт:

- на договірну вартість

- у сумі ПДВ (13%)

320000

41600

2110

2110

6010

3130

За необхідності, задля забезпечення рівномірності включення витрат за ремонт в собівартість продукції (робіт, послуг) для підприємства ТОВ «>Науриз» може створюватися ремонтний фонд (резерв) з щомісячними відрахуваннями, з річний кошторису (бюджету) витрат за всі види ремонту й його тривалості.

Отже, для урахування витрат на: ремонт виробничих основних засобів, виконаний господарським способом, використовується рахунок 8414 "Ремонт основних засобів". Витрати про ремонт основних засобів загальногосподарського призначення б'ють по рахунку 7210 "Адміністративні видатки", про ремонт основних засобів для зберігання товарів у місцях, їх реалізації - на рахунку 7110 "Витрати щодо реалізації продукції і на надання послуг".

2.3 Податкові відрахування витрат на: ремонт основних засобів

За статтею 92 Податкового кодексу Республіки Казахстан, витрати платника податків, пов'язані із отриманням їм сукупного річного прибутку, підлягають відрахуванню щодо оподаткованого доходу. Витрати ставляться на відрахування не більше норма, певних податковим Кодексом.

За статтею 113 Податкового кодексу відрахування за витратами на: ремонт допускаються щодо кожної групи з фактичним видатках, виробленим платником податків на: ремонт таких засадничих коштів:

1) які входять у цю групу;

2) врахованих у бухгалтерському балансі платника податків відповідно до законодавством Республіки Казахстан про бухгалтерський облік та фінансову звітність, і навіть стандартами бухгалтерського обліку за умови їхнього спрямування отримання сукупного річного прибутку.

Сума фактичних витрат на: ремонт основних засобів, крім що відносяться на відрахування відповідно до статтею 92 справжнього Кодексу витрат, що з заміною деталей (частин) основних засобів, які вироблялися цілях збереження та підтримки технічного стану основного кошти на відповідність до технічної документацією, які збільшують нормативного терміну служби й не підвищують виробничої потужності основних засобів, віднімається з кожної групі у таких межах, встановлених від вартісного балансу групи наприкінці податкового періоду (таблиця 3).

Таблиця 3 - Граничні норми відрахувань за витратами на: ремонт

№ груп Найменування групи Гранична норма (%)
I Будівлі, споруди (крім нафтових, газових свердловин і передатних пристроїв) 15
11 Машини й устаткування, крім машин і устаткування нафтогазовидобутку 25
III Канцелярське машини та комп'ютери 15
IV Фіксовані активи, не включені до інших групи 15

Сума, що перевищує межа, вказаний у таблиці 5, враховується у порядку:

1) по I групі:

- якби кінець податкового періоду основне засіб, що до складу вартісного балансу підгрупи, фактично вибуло, зменшує відповідний розмір доходу приросту вартості чи доходу перевищення вартості вибулого фіксованого активу надстоимостним балансом підгрупи пропорційно фактичним видатках і (чи) не збільшує відповідного вартісного балансу підгрупи;

- у деяких випадках - збільшує відповідний вартісний баланс підгрупи пропорційно фактичним видатках;

- по основних засобів, невключаемим в вартісний баланс групи, - утворює вартісний баланс окремої підгрупи, й у наступні податкові періоди ці витрати ставляться збільшення даного балансу підгрупи;

2) по II, III і IV групам - за наявності вартісного балансу групи - належить з його збільшення; за відсутності вартісного балансу групи - утворює вартісний баланс групи початку наступного податкового періоду.

Витрати ремонт, вироблені з допомогою субсидій, отриманих з бюджетних коштів, на відрахування не належить і не збільшують вартісного балансу груп. Витрати, пов'язані заміняючи деталей (частин) основних засобів, вироблених у цілях збереження та підтримки технічного стану основного кошти на відповідність до технічної документацією, які збільшують нормативного терміну служби основних засобів і підвищують їхнього виробничого потужності, вироблені орендарем щодо орендованих основних засобів івозмещаемие орендодавцем відповідно до договором оренди, підлягають відрахуванню відповідно до статтею 92 Податкового кодексу.

Отже, Витрати поточний ремонт можна віднести на відрахування повному обсязі у цьому звітному періоді, у якому здійснено ці витрати. Якщо результаті ремонту збільшується нормативний термін їхньої служби об'єкта чи виробнича потужність, то цьому випадку платник податків до фактичним видатках на: ремонт повинен застосувати граничні норми, вказаних у таблиці 3.

Наприклад, для підприємства ТОВ «>Науриз» було зроблено ремонт комп'ютера у вигляді 156 000 тенге. Розглянемо можливість віднесення витрат за ремонту на відрахування. У таблиці 4 зробимо розрахунки з затратам на: ремонт основних засобів.

Таблиця 4. Розрахунок відрахувань за затратами на: ремонт

№ групи Найменування групи Вартісний баланс групи

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Облік собівартості продукції
  Міністерство Освіти України Донецький державний технічний університет Факультет: Економіки і
 • Реферат на тему: Облік сільськогосподарської продукції
  >СОДЕРЖАНИЕ 1. ПИТАННЯ 24. Облік розрахунків з претензіям >2.ВОПРОС 54. Облік сільськогосподарських
 • Реферат на тему: Облік власного капіталу
  Економічна суть і стала методику оцінки вартості капіталу підприємства, оптимізація його структури.
 • Реферат на тему: Облік власного капіталу
  Аналіз методів обліку власного капіталу, під яким розуміють ті частини в активах підприємства, яка
 • Реферат на тему: Облік власного капіталу
  Поняття власного капіталу, його склад (статутний, складочный, резервний, додатковий), нормативне

Навігація