Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік собівартості продукції


Реферат Облік собівартості продукції

іншого подібного начиння.

Для відбиток витрат з економічним елементам в синтетичному обліку планом рахунків передбачено окремий 8-ї клас рахунків "Витрати за основними елементами". Рахунки даного класу відповідаю наведених вище економічним елементам витрат. Ці рахунки є транзитними (т. е. вони можуть мати ні початкових, ні кінцевих залишків) і, отже, сума цих витрат у конкретній економічному елементу дорівнюватиме обороту з відповідного йому рахунку 8-го класу.

Проте наведена угруповання Демшевського не дозволяє здійснити аналіз стану і контроль витрат за їх цільовим призначенням у процесі виробництва (цехами, ділянкам, видам виробів), не дозволяє одержувати інформацію у тому, які цілі чи потреби здійснено такі витрати.

Отже, контролю і політичного аналізу вироблених витрат поруч із урахуванням їхньої з економічних елементам застосовується угруповання витрат за виробництво з статтям калькуляції, якими обчислюється собівартість продукції.

Класифікація витрат покалькуляционним статтям собівартості розкриває цільове призначення витрат та його взаємозв'язок з виробничим процесом. Ця угруповання використовується для обчислення витрат з видам вироблюваної продукції і на місця їхнього виникнення (цехах, ділянкам тощо.) і від багатьох чинників: методу планування витрат, технологічного процесу, асортименту та певного типу своєї продукції тощо.

У зв'язку з цим стандартами бухгалтерського обліку передбачено, що запровадження переліку і складу статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) тепер належить виключно до компетенції підприємства міста і має бути регламентовано його облікової політикою.

Типова угруповання витрат за виробництво продукції, перетворена з огляду на вимоги П(С)БО, повинна мати такі калькуляційні статті:

- сировину й матеріали;

- куплені напівфабрикати, комплектуючі вироби, роботи й послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і закупівельних організацій;

- паливо і енергія на технологічні мети;

- поворотні відходи (віднімаються);

- основна вести виробничих робочих;

- додаткова вести виробничих робочих;

- відрахування на соціальне страхування;

- витрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням виробництва;*

- Витрати утримання і експлуатацію устаткування;

- загальновиробничі витрати; *

- втрати внаслідок технічно неминучого шлюбу; *

- побіжна продукція (віднімається); *

- інші виробничі витрати. *

Як очевидно зкалькуляционних статей, витрати, складові собівартість продукції, мають різне призначення виробничому процесі.

Відповідно до цим ознакою (стосовно виробничому процесу) видатки виробництво поділяються на основні, пов'язані безпосередньо з технологічними процесами виробництва, і накладні,обуславливаемие управлінням і обслуговуванням виробництва.

У угрупованню витрат з статтям прямі витрати, зазвичай, поділяють за основними елементами, а непрямі утворюють комплексні статті (складаються з витрат, які включають кілька елементів), різняться з їхньої функціональної роль виробничому процесі.

1.3 Угруповання витрат за підставі плану рахунків

Як зазначалося раніше за змістом витрати можуть групуватися з економічних елементам. У кодексі плані рахунків для угруповання витрат з економічним елементам виділено спеціальний 8-ї клас рахунків, що називається "Витрати за елементами".Применения даного класу рахунків перестав бути обов'язковим всім підприємств, оскільки рахунки 8-го класу стримають інформацію необхідну переважно для управлінського обліку, і не відбивається у фінансової звітності підприємства. Проте, на велику промисловість, що випускають дуже багато різнорідною продукції, доцільно застосовувати рахунки 8-го класу, оскільки вони значно спрощую угруповання витрат з економічним елемента, отже, та інформаційний процес обліку, аналізу та контролю собівартості продукції.

Назви рахунку також субрахунків 8-го класу відповідають розглянутим вище економічним елементам витрат. Отже, клас рахунків "Витрати за елементами" входять такі рахунки і субрахунка:

80 Матеріальні витрати

801 Витрати сировини й матеріалів

802 Витрати покупних напівфабрикатів та українських комплектуючих виробів

803 Витрати палива й енергії

804 Витрати тари і тарних матеріалів

805 Витрати будівельних матеріалів

806 Витрати запчастин

807 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

808 Витрати товарів

809 Інші матеріальні витрати

81 Витрати на оплату праці

811 Виплати по окладів і тарифами

812 Премії і заохочення

813 Компенсаційні виплати

814 Оплата відпусток

815 Оплата іншого невідпрацьованого часу

816 Інші видатки оплату праці

82 Відрахування на соціальні заходи

821 Відрахування на пенсійне забезпечення

822 Відрахування на соціальне страхування

823 Страхування у разі безробіття

824 Відрахування на індивідуальне страхування

83 Амортизація

831 Амортизація основних засобів

832 Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833 Амортизація нематеріальних активів

84 Інші операційні витрати

85 Інші витрати

Рахунок 80 "Матеріальний витрати" призначений для узагальнення інформації про матеріальних витратах за звітний період.

Насубсчете 801 "Витрати сировини й матеріалів" узагальнюється інформацію про витратах сировини й матеріалів, які використані як основні допоміжні матеріали в здійснених операцій підприємства.

Насубсчете 802 "Витрати покупних напівфабрикатів і дистрибуції комплектуючих виробів" узагальнюється інформацію про витратах покупних напівфабрикатів і дистрибуції комплектуючих виробів на процесі здійснених операцій підприємства.

Насубсчете 803 "Витрати палива й енергії" узагальнюється інформацію про витратах придбаних палива й енергії всіх видів, які використані на технологічні та інші операційні мети, зокрема розвиток з палива тепла й електроенергії, якіпотреблени в здійснених операцій.

Насубсчете 804 "Витрати тари і тарних матеріалів" відповідно узагальнюється інформацію про витратах тари і тарних матеріалів, які використані здійснених операцій.

Насубсчете 805 "Витрати будівельних матеріалів" узагальнюється інформацію про витратах будівельних матеріалів, які використані як основні допоміжні матеріали в здійснених операцій підприємства.

Насубсчете 806 "Витрати запасними частинами" узагальнюється інформацію про витратах запасними частинами, які використовуватимуться ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і малоцінних ібистроизнашиваемих предметів підприємства.

Насубсчете 807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення" узагальнюється інформацію про витратах матеріалів сільськогосподарського призначення, які використані здійснених операцій підприємства.

Насубсчете 808 "Витрати товарів" ведеться облік витрат товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто. без продажу іншим особам.

Насубсчете 809 "Інші матеріальні витрати" відображається вартість виконаних підприємствам робіт та надаваних послуг виробничого і невиробничого характеру (здійснення окремих операцій із виробництва, обробки сировини й матеріалів; проведення іспитів для випробування сировини й матеріалів, які у виробництві; транспортні послуги, що є складової технологічного процесу виробництва, тощо.).

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначений для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.

Насубсчете 811 "Виплати по окладів і тарифами" узагальнюється інформацію про витратах на виплату основний зарплати персоналу відповідно до системою оплати праці, прийнятого для підприємства.

Насубсчете 812 "Премії і заохочення" узагальнюється інформацію про витратах на виплату додаткової зарплати (премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системою оплати праці, прийнятої для підприємства.

Насубсчете 813 "Компенсаційні виплати" узагальнюється інформацію про витратах на гарантійні і компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати т.п., гаразд і можна розмірах, передбачених законодавством.

Насубсчете 814 "Оплата відпусток" узагальнюється інформацію про витратах на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства чи щомісячні відрахування створення забезпечення майбутніх виплат відпусток.

Насубсчете 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу" узагальнюється інформацію про витратах на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, передбачених законодавством.

Насубсчете 816 "Інші видатки оплату праці" узагальнюється інформацію про інших витратах на оплату праці, які зізнаються елементами витрат на оплату праці.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначений для узагальнення інформації про витрати і відрахуваннях на соціальні заходи.

Насубсчете 821 "Відрахування на пенсійне забезпечення" ведеться облік відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Насубсчете 822 "Відрахування на соціальне страхування" відповідно ведеться облік відрахувань на обов'язкове соціальне страхування.

Ісубсчете 823 ">Страхования у разі безробіття" ведеться облік відрахувань на обов'язкове соціальне страхування у разі безробіття.

Насубсчете 824 "Відрахування на індивідуальне страхування" ведеться облік відрахувань на індивідуальне страхування працівників з допомогою підприємства.

Рахунок 83 "Амортизація" готовий до узагальнення інформації суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів.

Насубсчете 831 "Амортизація основних засобів" узагальнюється інформацію про нарахуванні амортизації основних засобів у звітній періоді.

Насубсчете 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформацію про нарахуванні амортизації інших необоротних матеріальних активів.

Насубсчете 833 "Амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформацію про нарахуванні амортизації нематеріальних активів.

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" призначений для обліку операційних витрат, які відбиваються інших рахунках класу 8. Цю витрату є видатками звітний період, у разі, а то й входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, решти операційним видатках ставляться: вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків з прибутку, втрати від курсових різниць, знецінювання запасів, псування цінностей, списання і уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо. Страхові організації можуть враховувати у цьому рахунку Витрати перестрахування і виплату страхових сум і страхове відшкодування.

Рахунок 85 "Інші витрати" призначений для урахування витрат на інвестиційну і фінансовий діяльність підприємства, і навіть витрат від надзвичайних подій. У цьому рахунку також узагальнюється інформацію про сумі податків з прибутку.

Усі рахунки 8-го класу єбессальдовими (тобто. що неспроможні мати ні початкового ні кінцевого сальдо) "транзитними" рахунками. Отже, господарська операція, що з виникненням даних витрат, відбиватиметься у бухгалтерському обліку подвійний проводкою: спочатку сума цих витрат буде відбито за кредитами рахунки, відповідного виду згаданих витрат (13, 20, 66, 65, 685 тощо. буд.) і дебету рахунки 8-го класу, у якому враховуються елементи витрат даного економічного змісту; потім із кредиту цього рахунки 8-го класу сума цих витрат списується в дебет рахунки, відповідного з призначенню даних витрат (в дебет 23 - якщо витрати призначені безпосередньо для продукції, в дебет 91 - якщо витрати малиобщепроизводственний характер, в дебет 92 - для адміністративних витрат тощо. буд.). Що стосується, якщо підприємство й нам застосовує 8-ї клас рахунку також не використовують 9-ї клас (таку схему обліку можуть застосовувати малі підприємства), то сума цих витрат кредиту рахунки 8-го класу буде відразу списуватися в дебет рахунки 79 "Фінансові результати" (Див. додаток № 1).

Отже, сума цих витрат в кожному економічному елементу дорівнюватиме сумі обороту відповідному рахунку 8-го класу.


2 Витрати, складові виробничу собівартість продукції

Нині у складі собівартості виготовлених для підприємства виробів (виконаних робіт, наданих послуг) включаються лише витрати, пов'язані з процесом виробництва, а адміністративні витрати та витрати на збут зараховуються до склад витрат підприємства у період їх виникненню.

Для узагальнення інформації про витрати виробництва продукції (робіт, послуг), формування фактичної виробничої собівартості завершеною виробництвом продукції (виконання, наданням послуг) новим планом рахунків передбачено рахунок 23 "Виробництво". По дебету цього рахунки збираються всі витрати основного і допоміжного виробництва на виготовлення відповідних видів продукції.

По рахунку 23 "Виробництво" можуть відкриватися субрахунка за видами своєї продукції, цехах, замовлень, за необхідності можуть бути відкриті субрахунка й у допоміжного виробництва.

Відповідно до П(С)БО № 16 виробничу собівартість продукції (робіт, послуги) включаються:

­   прямі матеріальні витрати;

­   прямі Витрати оплату праці;

­   інші прямі витрати;

­   загальновиробничі витрати.

2.1 Матеріальні витрати

2.1.1 Склад матеріальних витрат

Відповідно до П(С)БО № 16 у складі прямих матеріальних витрат включається вартість витрачених виробничих запасів, які можна безпосередньо віднесений до конкретного об'єкту урахування витрат.

Як зазначалося раніше, в П(С)БО № 16 збережена діюча єдина всім промислових підприємств угруповання витрат з елементам, відповідно до якої у склад матеріальних витрат входять:

1. витрати сировину й матеріалів;

2. витрати покупних напівфабрикатів та українських комплектуючих виробів;

3. витрати палива й енергії;

4. витрати будівельних матеріалів;

5. витрати запчастин;

6. витрати тари і тарних матеріалів;

7. витрати допоміжних та інших матеріалів;

Дані елементи матеріальних витрат відповідаютьсубсчетам рахунки 80 "Матеріальні витрати" (Див. Розділ 1.3), що час використання дозволяє 8-го класу плану рахунків спрощує угруповання матеріальних витрат з економічним елементам.

У разі, якщо витрата виробничих запасів реєструють безпосередньо для продукції, то, при відпустці у виробництві цих матеріалів їхню вартість (без ПДВ) буде цілком ставитися в дебет рахунки 23 "Виробництво" (відповідний субрахунок, коли такі було відкрито у цій рахунку) кредиту рахунків 20 "Виробничі запаси" (субрахунок відповідного виду виробничих запасів). З використанням 8-го класу рахунків, для урахування витрат з економічних елементам, ці витрати буде відбито проводками: дебет 80 "Матеріальні витрати" (відповідний субрахунок виду матеріальних витрат) – кредит 20 "Виробничі запаси" (субрахунок відповідного виду виробничих запасів) і далі, кредит 80 – дебет 23, у сумі вартості відпущених у виробництві запасів.

Якщо ж матеріальні витрати маютьобщепроизводственное призначення, то синтетичному обліку вони відбиті наступній проводкою: кредит 20 "Виробничі запаси" (субрахунок відповідного виду виробничих запасів) і дебет рахунки 91 ">Общепроизводственние витрати". З використанням 8-го класу рахунків ці витрати буде відбито складної проводкою: кредит 20 – дебет 80 (субрахунок виду матеріальних витрат) і кредиту 80 – дебет 91 (Див. Додаток № 1).

2.1.2 Оцінка виробничих запасів

Оцінка виробничих запасів одна із визначальних елементів величини матеріальних витрат підприємства, отже, і величини собівартості виробленої ним продукції. Отже, від правильної оцінки запасів у значною мірою залежатиме правильність обліку, ікалькулирования собівартості продукції.

Відповідно доПСБУ № 9 запаси - активи, які:

- містяться для продажу за умов звичайній господарську діяльність;

- перебувають у процесі провадження з метою продажу продукту виробництва;

- містяться для споживання під час виробництва, виконання робіт і надання послуг, і навіть управління підприємством.

У цьому запаси зізнаються активом, якщо є можливість, що це підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, пов'язані зі своїми використанням, та його вартість то, можливо достовірно певна.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів був частиною їхнього найменування чи однорідна група (вид).

Набуті (отримані) чи вироблені запаси зараховуються на підприємства по первинної вартості.

Первинною вартістю запасів, які придбано за плату, є собівартість запасів, що складається з цих фактичних витрат:

- суми, які виплачують згідно з договором постачальнику (продавцю);

- суми, які виплачують за інформаційні, посередницькі й інші послуг у зв'язки України

Схожі реферати:

Навігація