Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Ревізія і аудит обліку відвантаження і реалізації готової продукції


Реферат Ревізія і аудит обліку відвантаження і реалізації готової продукції

бухгалтерської і статистичної звітності підприємства за 2004 рік - 2006 рік (звітний).

>Неиспользуемих виробничих потужностей, для підприємства немає.

Виробничі потужності недозавантажені через брак сировини.

Підприємство має незавершене побудову сумі 212,5 млн. крб. що свідчить про заморожуванні коштів, необхідних в обороті. Відсутність довгострокових фінансових вливань свідчить, що це підприємство не займається інвестиційної діяльністю.

Виробництво продукціїУПП «>Амитак» 2006 р. становило поточних цінах 802,5 млн. крб., в порівняних – 761,9 млн. крб. Зростання до 2005 р. становить 119,7%.

Розглянемо результати виробничо-господарської роботи і собівартостіУПП «>Амитак» у період 2004-2006гг.(таблица 2.1.)

Таблиця 2.1  Аналіз фінансових результатівУПП «>Амитак» за 2004 - 2006 роки, млн. крб.

Показники Значення
2004 р. 2005 р. 2006 р.
1 2 3 4
Виручка (нетто) від тов., робіт, послуг 5848,3 7955,7 19591,1
Собівартість реалізації 5067,2 7058,2 16329,2
Прибуток (збиток) від 476,2 503,0 2447,4
Сальдо операційних прибутків і витрат -103,4 -258,4 -377,7
>Внереализационние доходи 96,1 80,6 433,0
>Внереализационние витрати 102,0 127,2 274,8
Прибуток (збиток) звітний період 366,9 198,0 2227,9
Податок з прибутку й інші платежі та витрати із прибутку 107,2 86 531,2

Примітка. Власна розробка автора

У цілому нині у період 2004-2006 рр. сталося збільшення собівартості готової продукції на 11262 тис. крб. Основною причиною – різке збільшити виробництво продукції. Фінансове становище підприємства відбито у бухгалтерському балансі підприємства – основному джерелі інформації щодо аналізу.

Асортимент плодоовочевої продукції, випущеноїУПП «>Амитак» дуже різноманітний і включає по нормативно-технічної документації понад сто найменувань. На всі види продукції розроблена нормативна документація і технологічні інструкції.

ГОСТ Р 50903-96Консерви.Соуси овочеві (12 томатних, 6 овочевих, 2перечних) ТІ із виробництва соусів овочевихутв. 27.06.95 (СКО,ТВИСТ, полімерна тара)

ГОСТ Р 51926-2002Консерви. Ікра овочева (16 найменувань), ТІ із виробництва консервів «Ікра овочева»утв. 02.12.2002 р. (використання овочевих напівфабрикатів, нові види тари і режими стерилізації) тощо.

Останнім часом підвищився інтерес виробника до виробництва консервів з грибів. По спеціальним заявками розробили технологія й асортимент консервів з культивованих грибів - шампінь-йонів і гливи, зокрема з різними овочевими добавками.

Особливе місце серед інститутів контролю достовірності й повноти економічної інформації займають органи системи внутрішньогосподарського контролю. Система внутрішньогосподарського контролю є сукупність органів контролю, виконують контрольні процедури у сфері тих чи інших груп користувачів економічної інформації. Контрольні процедури здійснюються для підприємства із єдиною метою управління, основою якого є контроль виконання всіма співробітниками економічного суб'єкта своїхобязанностей.[2,с.19]

>Внутрихозяйственний контроль – єдність органів контролю, об'єктів контролю та форм йогореализации.(Рис.1)

Структура внутрішньогосподарського контролю


Малюнок 1.     

За формою організації внутрішньогосподарський контроль представлений відділами і службами, функціонуючими для підприємства. До них належать: ревізійна комісія; відділ внутрішнього аудиту; спостережну раду; служби й відділи, здійснюють контроль всередині відділів (їх контрольні функції є основними, а виконуються як самоконтролю чи визначаються специфічними завданнями вони мають).

ревізійна комісія є орган, який обирається власниками, до складу якої включаються працівники організації для періодичної перевірки наявності і збереження її активів та зобов'язання. спостережна рада є також виборчим органом, що крім функцій управління реалізує функції управлінського контролю, тобто. контролю виконання управлінські рішення. Відділ внутрішнього аудиту – орган, призначуваний керівництвом організації для вдосконалення менеджменту з урахуванням встановлення достовірності корпоративної інформації та виконання консультаційних послуг для внутрішніхпользователей.[2,с.18]

Розмаїття організаційних форм внутрішнього контролю зумовлено:

- рішенням різних завдань, поставлених їх (так, основним завданням ревізійної комісії є контроль наявності і збереження активів, а завданнями внутрішнього аудиту – забезпечення менеджменту організації достовірної та повноїбизнес-информацией, її аналіз, у випадках – обгрунтування управлінські рішення);

- різним характером залежності (так, ревізійна комісія обслуговує передусім інтереси власників, а відділ внутрішнього аудиту – інтереси вищої ланки управління);

- відмінностями роботи (так, внутрішній аудит – самостійна діяльність, інші ж форми внутрішньогосподарського контролю – діяльність, здійснювана поруч із виконанням основних обов'язків).

Усі форми реалізації внутрішньогосподарського контролю є сукупність тих чи інших прийомів та способів контролю. Попри те що що самі процедури контролю можна застосовувати у реалізації різної форми внутрішньогосподарського контролю, об'єм і об'єкти їх застосування будуть різні. Так, інвентаризація з метою ревізії повинно бути суцільним методом за всітовароматериальним цінностям, тоді як інвентаризація з метою внутрішнього аудиту може проходити вибірково, а службового розслідування її обмежено виглядомтоваро-материальних цінностей чиматериально-ответственнимилицами.[2, із 18-ї]

Кожному органу внутрішньогосподарського контролю (ревізійна комісія, відділ внутрішнього аудиту, наглядову раду і ін.) відповідає одна чи кілька форм його реалізації. Наприклад, ревізійна комісія може здійснювати внутрішньогосподарський контроль як ревізії, контролю за якістю, службового розслідування.Отделу внутрішнього аудиту крім безпосередньо внутрішніх аудиторських процедур може статисявменено обов'язок проведення ревізії, виробничого контролю, службового розслідування. Проте дослідження форм організації та реалізації внутрішньогосподарського контролю показує, що є форми реалізації, які передбачають своє виконання лише певним складом суб'єктів контролю. Так, внутрішньогосподарський контроль, реалізований службами і відділами економічного суб'єкта як самоконтролю, неспроможна виконуватися іншими органами внутрішньогосподарського контролю. Наприклад, подвійна запис в бухгалтерії – елемент самоконтролю, виконання якого методологічно може бути передано нікому.

Оскільки відповідно до ст.7 Закону Республіки Білорусь у до компетенції головного бухгалтера входять: постановка і ведення бухгалтерського обліку у створенні; формування облікової політики організації; впорядкування і своєчасне уявлення повною і достовірною бухгалтерської та податковою звітності, відповідальність за стан внутрішнього контролю фінансово-господарську діяльністьУПП «>Амитак» покладено на головного бухгалтера.

Відповідальність у своїх обов'язків з контролю головний бухгалтер несе лише перед власниками та (чи) керівництвом перед прийняття.

Отже, у межах внутрішнього аудиту здійснюється як детальний контролю над збереженням активів, а й контролю над політикою, та якістю менеджменту.

>Аудиторские перевірки проводяться на договірній основі співробітниками аудиторських фірм або окремими аудиторами – підприємцями, мають ліцензію навчання такийдеятельностью.(Приложение )

Одержання інформації про діяльністьаудируемого особи є важливим частиною планування роботи, допомагає аудитору виявити події, операції, і інші особливості, які можуть опинитися надавати значний вплив на фінансову (бухгалтерську) звітність.

На етапі попереднього планування аудитор оцінює можливість проведення аудиту. Починаючи розробку загального плану і програми, аудитор повинен містити попередніх знаннях про економічний суб'єкт. Також у процесі підготовки плану і програми аудитор оцінює систему внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку, проводить оцінку аудиторського ризику й встановлює прийнятний рівень суттєвості.

>Аудитор починає планувати аудит облік відвантаження та її реалізації готової продукції до написанняписьма-обязательства і по укладання з економічним суб'єктом проведення аудиту.

Планування, будучи початковим етапом проведення аудиту, включає у собі розробку аудиторської організацією загального плану аудиту обліку готової продукції із зазначенням очікуваного обсягу, графіків і термінів проведення аудиту, і навіть розробку аудиторської програми, визначальною обсяг, види й послідовність здійснення аудиторських процедур, необхідні формуванняаудиторс дідька лисого організацією об'єктивного і обгрунтованого думки про бухгалтерском обліку готової продукції організації.

Планування аудиту складається зсле що дмуть основних етапів:

- попереднє планування аудиту;

- підготовка і впорядкування загального плану аудиту;

- підготовка і впорядкування програми аудиту.

Загальний план аудиту повинен служити керівництвом у виконанні програмиаудита.(Приложение )

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту й є детальний перелік змісту аудиторськихпроцедур.(Приложение )

У процесі підготовки загального плану і програми аудиту оцінює ефективність системивнутрен нього контролю (>СВК), яку має економічний суб'єкт, і оцінює її ризик (контрольний ризик).СВК можна вважати ефективної, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірну інформацію, і навіть виявляє не достовірну інформацію.

Під час підготовки загального плану і програми аудиту обліку готової продукції аудитору слід встановити прийнятні нею рівень суттєвості і аудиторський ризик, дозволяють вважати бухгалтерскую звітність достовірної.

Результати проведених аудиторської організацією процедур для підготовки загального плану і програми слід детально доціментировать, оскільки є основою планування аудиту й можна використовувати протягом усього процесу аудиту

Загальний план повинен служити керівництвом під час здійснення програми аудиту. Загалом плані аудиторська організація повинна передбачити терміни проведення аудиту й скласти графік проведення аудиту, підготовки звіту (письмовій інформації керівництвуекономического суб'єкта), аудиторського укладання.

Загалом плані аудиторська організація визначає спосіб проведення аудиту виходячи з результатів попереднього аналізу, оцінки надійності системи внутрішнього контролю, оцінки ризиків аудиту.

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту й є детальний перелік змісту аудиторських процедур,необходимих для практичної реалізації плану аудиту. Програмаслужит докладної інструкцією для асистентів аудитора, а руководителей аудиторської організації та аудиторської групи — це й засобом контролю за якістю роботи.

Висновки аудитора в кожному поділу аудиторської програми, документально відбиті у робочих документах, єфактическим матеріалом упорядкування аудиторського звіту (>письменной інформації керівництву економічного суб'єкта) і аудиторського укладання, і навіть основою формування об'єктивного думки аудитора про бухгалтерської звітностіекономического суб'єкта.

Після закінчення процесу планування аудиту загальний план і яскрава програма аудиту мають бути оформлені документально ізавизировани у порядку.


2. Організація й методику перевірки операцій із відвантаженні та її реалізації готової продукції

2.1. Планування і організація проведення ревізії обліку відвантаження та її реалізації готової продукції

Відповідно доМетодическими вказівками по інвентаризації майна України та фінансових зобов'язань, затвердженими Міністерство фінансів РБ від 05.12.1995 р. №54 в облікову політику має бути визначено:

- Кількість (періодичність) інвентаризацій у звітній року і дати їх проведення;

- Перелік майна, і зобов'язань, перевірених за будь-якої їх;

- Склад інвентаризаційної комісії;

- Порядок оформленняинвентаризации.[4,с.52]

Задля своєчасного і сповненого проведення інвентаризації готової продукції головний бухгалтер має становити план-графік проведення інвентаризацій, що складається з двох частин:

- Графік планових інвентаризацій

- Графік позапланових (раптових) перевірок наявності готової продукції, матеріальнихценностей.[4,с.52]

Ревізія є повну чи часткову перевірку за певного періоду діяльності посадової особи, відділу чи підприємства здійснювану способами документального й почасти фактичного контролю.

У результаті ревізії застосовуються різні прийоми і знаходять способи контролю,подразделяющиеся на дві групи:

>1.Способи перевірки документів, якими оформлені фінансові та господарські операції підприємств, установ і закупівельних організацій (способи документального контролю).

>2.Способи перевірки фактичного наявності, гніву й схоронності коштів,имущественно-материальних і товарних цінностей, обсягу й якості виконаних робіт (способи фактичного контролю).

Спочатку слід ознайомитися з облікової політикою організації у частини:

- методу урахування витрат виробництво такалькулирования фактичної собівартості прибутку;

- методу розподілу за видами своєї продукції витрат допоміжного виробництва;

- методу розподілу за видами своєї продукції загальновиробничих витрат;

- методу розподілу за видами своєї продукції комерційних витрат;

- порядку оцінки незавершеного виробництва та готової продукції;

- способу ведення бухгалтерського обліку готової продукції;

- використання рахунки 43 «>Готовая продукція»;

- визнання виручки від продажу продукції з оподаткування.

Передусім необхідно перевірити наявність наказу про матеріально-відповідальних осіб організації та на повну матеріальну відповідальність з працівниками підприємства. УУПП «>Амитак» все накази на матеріальну відповідальність оформлені правильно: на завідуючу складомЯрцевуН.Г. оформлений наказ на повну індивідуальну відповідальність. Але у прийомі працювати зазначеного співробітника 26.11.06. була проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. З усного пояснення завідуючої складом ЯрцевоїН.Г. слід було, що інвентаризація була проведена на зміну матеріально-відповідального особи адже 30.11.06. було призначено планова інвентаризаціясклада.(нарушение ст.12 Закону РБ «Про внесення і доповнень до закону РБ «Про бухгалтерський облік і звітності» 2001 р.)

Шляхом усного опитування працівників бухгалтерії встановлено, що у підприємстві видається наказ директора проведення інвентаризації (Додаток ), де вказують якщо буде проводитися інвентаризація, хто входить до складу інвентаризаційної комісії. Результати інвентаризації вУПП «>Амитак» оформляються актом інвентаризації (Додаток), відразу ж відбиваютьсявияленние розбіжності. Шляхом опитування також встановлено, що комісія починає перевірку фактичного наявності майна тільки після здачіматериально-ответственним обличчям в бухгалтерію всіх прибуткових і видаткових документів під сумнів їхню розписку. У розписці перераховуються все здані документи, і навіть вказується, що це цінності, що надійшли під сумнів їхню відповідальність, оприбутковано, авибившие – списані у розхід. Аналогічні розписки дають й обличчя, мають підзвітні суми для придбання майна, і доручення його отримання.

Наступний етап: необхідно перевірити наявність і свій відбиток у бухгалтерський облік результатів інвентаризації готової продукції і на розрахунків із покупцями.

Під час проведення перевірки необхідно встановити:

- правильність і своєчасність оформлення документа здавання продукції із виробництва складу. Перевіркою встановлено, наТТН 32154 від 21.05.06, № 792184 від 03.02.06. № 541545 від 16.02.06. підпису завідуючої складом отриманні продукції;

- правильність відображення у бухгалтерському обліку операцій що з випуском готової продукції. З'ясувалося , що бухгалтерієюУПП «>Амитак» рахунок 45 використовується замість рахунки 62, у своїй спотворюється сутність рахунки 45 з його характеристиці, тобто з активного рахунки він у таких випадках перетворюється на активно-пасивний (з розгорнутим сальдо початку і поклала край місяці). Це вносить різночитання в загальноприйняту методологію ведення обліку.;

- правильність визначення виробничої собівартості готової продукції з видам замовлень;

- достовірність відображення фактичної собівартості відвантаженої продукції (дебет рахунки 45 «Товари відвантажені» кредит рахунки 43 «>Готовая продукція»);

- правильність розрахунку суми відхилень фактичної собівартості від планової та його списання;

- правильність складання бухгалтерських проводок з обліку випуску готової продукції (робіт, послуг);

- у разі, коли продукція відпускається покупцям безпосередньо з складів, слід звернути увагу до наявність належно своїх оформлених доручень їх одержати.

- перевірка правильності відображення в обліку продукції, генерованої з давальницької сировини;

- перевірка правильності відображення в обліку результатів інвентаризації готової продукції

- відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку по балансовими записів рахунки 43 «>Готовая продукція» ;

Схожі реферати:

Навігація