Реферат Ревізія основних засобів

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
width=57 valign=top>08 60 - на вартість послуг із доставки устаткування сторонніми організаціями, без ПДВ 19 60 - у сумі ПДВ, пред'явлену контрагентами 08 07 - на вартість устаткування, зданої в монтаж 08 60 - на вартість робіт (послуг) монтажем устаткування, виконаних сторонніми особами, без ПДВ 19 60 - у сумі ПДВ, пред'явлену контрагентами 08 10,69,70, 23 та інших. - на вартість робіт (послуг) монтажем устаткування, виконаних (наданих) самотужки 60 51 - у сумі погашеної заборгованості перед контрагентами шляхом перерахування коштів із розрахункового рахунки організації 07,08 19 - у сумі ПДВ, що підлягає включенню у початкову вартість об'єктів основних засобів 01 08 - на початкову вартість об'єктів основних засобів, прийнятих до врахування 68 19 - у сумі ПДВ, підлягаючий податковому відрахуванню

2) Придбання об'єктів основних засобів, які потребують монтажу

08 60 - на договірну вартість об'єкта основних засобів
19 60 - у сумі ПДВ, пред'явлену контрагентами

3)Безвозмездное надходження основних засобів

08 98.2 - на ринкову вартість об'єкта основних засобів, не що вимагає монтажу, отриманого організацією безоплатно
01 08 - на початкову вартість об'єктів основних засобів, прийнятих до врахування

4). Надходження основних засобів як внеску до статутний капітал

08 75.1 - на узгоджену засновниками вартість об'єкта основних засобів не що вимагає монтажу, яку внесено до ролі внеску до статутний капітал
01 08 - на початкову вартість об'єктів основних засобів, прийнятих до врахування

>5)Поступление основних засобів за договором поточної оренди

001 - на вартість орендованого об'єкта основних засобів, передбачену у договорі оренди

6)

7) Прийняття до бухгалтерського обліку раніше неврахованих об'єктів основних засобів

01 91.1 На ринкову вартість об'єкта основних засобів на дату проведення інвентаризації з урахуванням зносу по дійсному технічного стану об'єкта

Перевірка правильності формування звітні показники. Процедури перевірки.

>1.Проверить правильність розрахунку залишкової вартості основних засобів, через яку вони позначаються на бухгалтерському балансі.

>2.Проверить правильність відображення інформації з основних засобів у вигляді № 5 (Додаток до бухгалтерського балансу). У розділі ">Амортизируемое майно" рух основних засобів відбивається по початкової (відновлювальної) вартості.

>3.Проверить свій відбиток у балансі (в довідці про наявність цінностей, врахованих на забалансових рахунках), інформації про прийнятих до врахування орендованих основні засоби.


2 Ревізія амортизації основних засобів

Ревізія амортизації основних засобів

Вивчення і - оцінка систем бухгалтерського обліку, і внутрішнього контролю, контрольні процедури.

>1.Ознакомиться під робочою планом рахунків організації, який доПБУ 1/98 «Облікова політика організації» мусить мати як синтетичні, і аналітичні рахунки і перевірити відповідність застосовуваних практично синтетичних і аналітичних рахунків робочому плану рахунків.

Для узагальнення інформацію про амортизації, накопиченої під час експлуатації об'єктів основних засобів Планом рахунку також Інструкцією із застосування призначений рахунок 02 Амортизація основних засобів». Аналітичний облік за рахунком 02 «Амортизація основних засобів» ведеться за окремим інвентарним об'єктах основних засобів.

>2.Ознакомиться з облікової політикою організації для встановлення наявності у ній способів нарахування амортизації, застосовуваних організацією. Відповідно доПБУ 6/01 «Облік основних засобів» амортизація об'єктів основних засобів виробляється однією з наступних способів:

· лінійний спосіб;

· спосіб зменшуваного залишку;

· спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

· спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

3. Перевірити обгрунтованість встановлених організацією термінів корисного використання об'єктів основних засобів (за групами). Ця інформація мусить бути розкрито організацією під час складання бухгалтерської звітності. (п. 32ПБУ6/01).

>4.Ознакомиться правила документообігу з обліку амортизації основних засобів і формами первинних дисконтних документів, службовцями основою нарахування амортизації.

Перевірка правильності відображення операцій на бухгалтерський облік. Процедури перевірки зворотів і сальдо за рахунком 02 «Амортизація основних засобів»

1. Перевірити нарахування амортизації. Амортизаційні відрахування щодо об'єкта основних засобів розпочинаються з першого числа місяці, наступного за місяцем ухвалення цього об'єкта до бухгалтерського обліку. Амортизаційні відрахування припиняються з першого числа місяці, наступного за місяцем погашення вартості цього об'єкта чи списання його з бухгалтерського обліку (>пп.21 і 22ПБУ 6/01).

>2.Проверить відповідність застосовуваних способів нарахування амортизації способам, затвердженим облікової політикою вимогам нормативних актів.

Застосування однієї з способів за групою однорідних об'єктів основних засобів виробляється у протягом всього терміну корисного використання.

>3.Проверить правильність застосування норм амортизаційних відрахувань з способів нарахування амортизації відповідно доМетодическими вказівками з обліку основних засобів. Способи і норми амортизації, мають бути зазначені в інвентарних картках.

3. Перевірити своєчасність нарахування амортизації.

>3.1.Проверить періодичність нарахування амортизації.

Відповідно доПБУ6/01 "Протягом звітного року амортизаційні відрахування з об'єктів основних засобів нараховуються щомісяця незалежно від застосовуваного способу нарахування у вигляді 1/12 річний суми." У сезонних виробництвах річна сума амортизаційних відрахувань по основних засобів нараховується рівномірно протягом періоду роботи організації у звітному року (п.19).

Амортизаційні відрахування позначаються на бухгалтерський облік у цьому звітному періоді, до якого ставляться, і нараховуються незалежно від результатів діяльності організації у звітному періоді (>п.24).

3.2. Перевірити, не нараховується чи амортизація по :

· основних засобів, повністюсамортизированним. "Нарахування амортизаційних відрахувань виробляється до погашення вартості цього об'єкта." (п. 52 Методичних вказівок по бухгалтерського обліку основних засобів);

· по основних засобів, які є на реконструкції, модернізації у вирішенні керівника організації, соціальній та ремонті, тривалість якого за 12 місяців (п. 53 Методичних вказівок по бухгалтерського обліку основних засобів));

· основних засобів, перекладеними у вирішенні керівника організації на консервацію з тривалістю, вона може бути менш 3-х місяців. Необхідно перевірити порядок консервації, затверджений керівником організації (зазвичай, переводяться на консервацію кошти, перебувають у певному комплексі, об'єкті, мають кінцевий цикл виробництва (п. 53);

· основних засобів, якими амортизація відповідно до діючими нормативними документами по бухгалтерського обліку не нараховується: з житлового фонду; об'єктах зовнішнього благоустрою; іншим аналогічним об'єктах (організації лісового господарства, дорожнього господарства), продуктивної худобі; придбаним виданням (книжки, брошури тощо.); об'єктах, споживчі властивості яких з часом не змінюються (земельні ділянки, об'єкти природокористування), мобілізаційним потужностями (якщо інше не передбачено законодавством РФ).

3. Перевірити обгрунтованість застосування коефіцієнтів прискорення при нарахуванні амортизації.

4. Перевірити правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку нарахованих сум амортизації.

Відповідно до Інструкції щодо застосування Плану рахунків нарахована сума амортизації основних засобів відбивається у бухгалтерський облік за кредитами рахунки 02 «Амортизація основних засобів» в кореспонденції із рахівницею:

· урахування витрат виробництва (витрат продаж) - по основним виробничим фондам, зокрема по лізинговому майну,учитиваемому на балансі лізингоодержувача;

· 08 «Вкладення увнеоборотние активи»- по основних засобів, що належать відділу капітального будівництва;

· 91 «Інші доходи і»- по основних засобів, зданим у поточну оренду, якщо оренда перестав бути предметом діяльності (тобто. якщо орендної плати формує операційні доходи);

· 29 «>Обслуживающие виробництва та господарства»- по основних засобів обслуговуючих виробництв і господарств;


Укладання

Відповідно доПБУ 9/99 «Доходи організації» до іншим операційним доходах, відбиваним у вигляді №2 ставляться:

· надходження, пов'язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;

· надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

· прибуток, отримана організацією внаслідок спільної прикладної діяльності (за договором простого товариства);

· надходжень від продажу основних засобів та інших активів, відмінних коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів.

На цьому етапі перевірки потрібно здійснити процедури, є елементами документальної перевірки і службовці щоб одержати аудиторських доказів із підтвердження факту виконання договорів.

Документом, які б реальну передачу, є передатний акт (інший документ про передачу) фіксуючий склад парламенту й стан переданого майна, дату передачі. Здійснення розрахунків орендодавця й фірми-орендаря за передане у найм майно ведеться від обов'язковим оформленням первинних дисконтних і місцевих податкових документів:

Під час перевірки документів необхідно перевірити наявність актів приймання - передачі майна (під час продажу основних засобів, тих матеріальних цінностей), передатних актів –у разі оренди майна.


Список літератури

1. Ревізія.Учеб. для вузів поекон. спец. / Під ред. В.І. Подільського.- 2-ге вид. перераб. ідоп., -М.:ЮНИТИ, 2001,. – з 454-484.

2. Андрєєва П. Ю. Аудит. – М. :Ленос, 2004

3. Аудит.Учеб. для вузів поекон. спец. / Під ред. В.І. Подільського.- 2-ге вид. перераб. ідоп., -М.:ЮНИТИ, 2004.

4. Аудиторська перевірка – практичні приклади помилок розрахунків // під ред.ЯснинаТ.Б. – М, Наука, 2004

5. Бухгалтерський облік з 2001 року: Практичні рекомендації щодо застосування податкового законодавства і нового Плану рахунків / З. У. Єлисєєва, Л. У.Удалова, А. У. Яцюк та інших.; передмовуд.е.н. професора А. А. Шапошникова. Під загальною редакцією М. Р.Сафроновой. – Новосибірськ:Сибвузиздат, 2005. –с.46-53.

6. Любимова Т.Д. Аудит. Практика. – М, Юність, 2004

7. Методика аудиторської перевірки ОС // під ред.ШапинаР.Ю. – М, Знання, 2005

8.    Миронов В.Ю. Аудит як практичний вид діяльності –Спб, Пітер, 2004


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація