Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Розкриття інформації в бухгалтерському обліку


Реферат Розкриття інформації в бухгалтерському обліку

первинної інформацією по сегментам визнається інформація за географічними сегментам, виділеним з місць розташування ринків збуту, відмінними від розташування активів, то доповнення до показників, зазначених у пункті 21 справжнього Положення, в кожному географічному сегменту, наголошеного з місць розташування активів і прибуток від продажу зовнішнім покупцям якого складають щонайменше 10 відсотків загальної виручки організації від продажу зовнішнім покупцям або величина активів якого складають щонайменше 10 відсотків величини всіх активів організації, у бухгалтерській звітності розкриваються такі показники:

балансова величина активів сегмента, виділеного з місць розташування активів - баланс;

величина капітальних капіталовкладень у кошти і нематеріальні активи -звіт про зміни капіталу.

>ПБУ №13 "Облік державну соціальну допомогу."

Залишок коштів засчету обліку коштів цільового фінансування частини наданих організації бюджетних коштів відбивається у бухгалтерському балансі за 57-ю статтею "Доходи майбутніх періодів" або осторонь розділ "Короткострокові зобов'язання".

Суми бюджетних коштів, як доходів насчете обліку фінансових результатів, позначаються на складі інших доходів як активи, отримані безоплатно - звіт прибутки і збитках.

Суми бюджетних коштів, визнані у бухгалтерському обліку організації у роки, як доходів, але підлягають поверненню, б'ють посчете обліку фінансових успіхів у складі інших витрат у ролі збитків минулих років, визнаних вотчетном року - звіт прибутки і збитках.

У бухгалтерської звітності організації підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація щодо державну соціальну допомогу:

характері і величина бюджетних коштів, визнаних у бухгалтерському обліку вотчетном року - додаток до балансу;

призначення та величина бюджетних кредитів - додаток до балансу;

характер інших форм державну соціальну допомогу, яких організація прямо отримує економічні вигоди - додаток до балансу;

невиконані за станомотчетную дату умови надання бюджетних засобів і пов'язані із нею умовні зобов'язання і умовні активи - додаток до балансу.

>ПБУ № 14 "Облік нематеріальних активів."

У складі інформацію про облікову політику організації підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація:

способи оцінки нематеріальних активів, придбаних не було за кошти - пояснювальну записку;

прийняті організацією терміни корисного використання нематеріальних активів - пояснювальну записку;

способи визначення амортизації нематеріальних активів, і навіть встановлений коефіцієнт при нарахуванні амортизації способом зменшуваного залишку - додаток до балансу;

зміни термінів корисного використання нематеріальних активів - пояснювальну записку;

зміни способів визначення амортизації нематеріальних активів - додаток до балансу.

У бухгалтерської звітності організації підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація на окремі види нематеріальних активів:

фактична (початкова) вартість чи поточна ринкова вартість з урахуванням сум нарахованої амортизації і збитків знецінення початку і поклала край звітного року - додаток до балансу;

вартість списання й надходження нематеріальних активів, інші випадки руху нематеріальних активів - додаток до балансу;

суму нарахованої амортизації по нематеріальною активам з визначеним строком корисного використання - пояснювальну записку;

фактична (початкова) вартість чи поточна ринкова вартість нематеріальних активів з невизначеним терміном корисного використання, і навіть чинники, які свідчать про неможливості надійно визначити термін корисного використання таких нематеріальних активів, із істотних чинників - додаток до балансу;

вартість переоцінених нематеріальних активів, і навіть фактична (початкова) вартість, суми дооцінки і уцінки таких нематеріальних активів - додаток до балансу;

решта терміни корисного використання нематеріальних активів у діяльності, спрямованої для досягнення цілей створення некомерційних організацій - пояснювальну записку;

вартість нематеріальних активів, схильні до знецінення у звітній року, і навіть визнаний втрати від знецінення - пояснювальну записку;

найменування нематеріальних активів з цілком погашеної вартістю, але з списані з бухгалтерського обліку, і що використовуються одержання економічного вигоди - пояснювальну записку;

найменування, фактична (початкова) вартість чи поточна ринкова вартість, термін корисного використання коштів і інша інформація щодо нематеріального активу, не повідомляючи яку зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового стану організації, або фінансових результатів її діяльність - пояснювальну записку.

При розкритті у бухгалтерській звітності інформації про нематеріальних активах окремо розкривається інформацію про нематеріальних активах, створених самим організацією в пояснювальній записці до балансу.

>ПБУ № 15 "Облік позик і кредитів і витрат з їх обслуговування."

У бухгалтерської звітності організації підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація:

про наявність і зміні величини зобов'язань за кредитами (кредитах) - бухгалтерський баланс;

про суми відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), які підлягають включенню до вартості інвестиційних активів - звіт прибутки і збитках;

про суми витрат за позикам, включених в інші витрати - звіт прибутки і збитках;

величину, видах, термінах погашення виданих векселів, випущених і проданих облігацій - пояснювальну записку;

про конкретні строки погашення позик (кредитів) - пояснювальну записку;

про суми доходу тимчасового використання коштів отриманого позики (кредиту) як довгострокових і (чи) короткострокових фінансових вливань, зокрема враховані під час зменшенні витрат за позикам, що з придбанням, спорудою і (чи) виготовленням інвестиційного активу - звіт про рухден. коштів;

про суми включених до вартості інвестиційного активу відсотків, належних до оплати позикодавцю (кредитору), за кредитами, узятим на мети, які пов'язані після придбання, спорудою і (чи) виготовленням інвестиційного активу - пояснювальну записку;

Що стосується невиконання чи неповного виконання позикодавцем договору позики (кредитного договору)организация-заемщик розкриває в пояснювальній записці до річний бухгалтерської звітності інформацію про суми позик (кредитів), недоотриманих проти умовами договору позики (кредитного договору).

>ПБУ № 16 "Інформація попрекращаемой діяльності."

Організація в річний бухгалтерської звітності розкриває таку інформацію зпрекращаемой діяльності:

а) описпрекращаемой діяльності:

операційний чи географічний сегмент (частина сегмента, сукупність сегментів), у якого (яких) відбувається припинення діяльності - в пояснювальної записки;

дату визнання діяльностіпрекращаемой - в пояснювальної записки;

дату чи період, у якому очікується завершення припинення діяльності організації, якщо вони знані чи виразні - в пояснювальної записки;

б) вартість активів та зобов'язання організації, передбачуваних довибитию чи погашення у межах припинення діяльності - в пояснювальної записки;

в) суми доходів, витрат, прибутків чи збитків до оподаткування, і навіть суму нарахованого прибуток, які стосуютьсяпрекращаемой діяльності;

р) рух коштів, що належить допрекращаемой діяльності, у межах поточної, інвестиційної і легальною фінансовою діяльність у протягом поточного звітний період.

Інформацію, передбачену підпунктами "в" і "р" справжнього пункту, рекомендується розкривати в звіті прибутки і збитках і звіті про рух коштів відповідно чи пояснювальної записки до бухгалтерської звітності.

Принаймні вибуття активів чи погашення зобов'язань, які стосуютьсяпрекращаемой діяльності, організація розкриває у звіті прибутки і збитках чи пояснювальній записці до бухгалтерської звітності суму прибутку (збитку), що звибитием активів чи погашенням зобов'язань, до оподаткування нафтопереробки і суму відповідного прибуток.

З цією активів та зобов'язання, якими організація уклала договір (а) купівлі-продажу, в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності розкриваються продажна ціна активу (за мінусом розрахункових витрат на вибуття), терміни надходження коштів і відбивана у бухгалтерському балансі сума відповідних активів та зобов'язання.

Сума зниження вартості активу підлягає розкриття в звіті прибутки і збитках, крім випадків, коли відповідними нормативними актами по бухгалтерського обліку потрібно відносити суму зниження вартості активу зменшення додаткового капіталу межах сум переоцінки, накопичених за таким об'єкту, або передбачено інший порядок відображення зазначених сум.

У найгіршому разі звітний період, у якому діяльність визнаєтьсяпрекращаемой, організація, визнає втрати від зниження вартості активів. Причому у бухгалтерському балансі суми активів демонструються з урахуванням визнаного зниження їх вартості, а сума зниження вартості активів розкривається в звіті прибутки і збитках у складі інших витрат (крім випадків, коли сума зниження вартості активів відбивається безпосередньо на рахунку з обліку додаткового капіталу або передбачено інший порядок відображення зазначених сум).

На кінець кожного звітного року протягом періоду від визнання діяльностіпрекращаемой до завершення припинення діяльності організація уточнюєотражаемую в бухгалтерському балансі суму активів з можливої зміни їхньої ринкової вартості. При підвищенні поточної ринкову вартість активу організація визнає інший дохід у межах сум раніше визнаної збитку від зниження вартості цього активу.

Що стосується скасування програми припинення діяльності цього факту знаходить свій відбиток у пояснювальної записки. У цьому суми визнаних до цього часу відповідність до справжнім Положенням резервів, і навіть збитків від зниження вартості активів підлягають відновленню.

>ПБУ № 17 "Облік витрат на НДДКР."

У бухгалтерської звітності організації повинна відбиватися інформація:

суму витрат, зарахованих у звітному періоді на витрати на звичайним видам роботи і інші витрати на видам робіт у пояснювальній записці до балансу;

суму витрат за науково-дослідним, досвідчено - конструкторським і технологічним роботам, не а швидше образок на витрати на звичайним видам роботи і (чи) інші витрати в пояснювальній записці до балансу;

суму витрат за несосвітенним науково-дослідним, дослідно-конструкторських і технологічним роботам в пояснювальній записці до балансу.

Що стосується суттєвості інформації про витрати по науково-дослідним, дослідно-конструкторських і технологічним роботам відбивається у бухгалтерському балансі по самостійної групі статей активу (розділ ">Внеоборотние активи").

У складі інформацію про облікову політику організації у бух. звітності підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація:

Про засобах списання витрат за НДДКР - в пояснювальної записки;

Про затверджені організацією термінах застосування результатів НДДКР - в пояснювальної записки.

>ПБУ № 18 "Облік розрахунків за податком з прибутку."

Відкладене податкові активи і відкладені податкові зобов'язання позначаються на бухгалтерському балансі відповідно ролівнеоборотних активів і частка довгострокових зобов'язань.

Заборгованість або переплату за поточного податком з прибутку кожний звітний період позначаються на бухгалтерському балансі відповідно ролі короткострокового зобов'язання у вигляді неоплаченої податок чи дебіторську заборгованість у вигляді переплати і (чи) зайве стягненою податок.

Постійні податкові зобов'язання (активи), відкладені податкові активи, відкладені податкові зобов'язання і поточний податку з прибутку позначаються на звіті прибутки і збитках.

За наявності постійних податкових зобов'язань (активів), відкладених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань, коригувальних показник умовного витрати (умовного доходу) з податку прибуток, окремо в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках розкриваються:

умовний витрата (умовний дохід) з податку прибуток;

постійні й тимчасові різниці, які виникли у звітному періоді і які спричинили коригування умовного витрати (умовного доходу) з податку прибуток у цілях визначення поточного прибуток;

постійні й тимчасові різниці, які виникли у минулих звітних періодах, але які спричинили коригування умовного витрати (умовного доходу) з податку прибуток звітний період;

суми постійного податкового зобов'язання (активу), відкладеного податкового активу і відкладеного податкового зобов'язання;

причини змін застосовуваних податкових ставок проти попереднім звітним періодом;

суми відкладеного податкового активу і відкладеного податкового зобов'язання, списані у зв'язку звибитием активу (продажем, передачею на основі чи ліквідацією) чи виду зобов'язання.

>ПБУ № 19 "Облік фінансових вливань."

У бухгалтерської звітності підлягає розкриття з урахуванням вимоги суттєвості, принаймні, наступна інформація:

способи оцінки фінансових вливань за їївибитии за групами (видам) - в пояснювальної записки;

наслідки змін способів оцінки фінансових вливань за їївибитии - в пояснювальної записки;

вартість фінансових вливань, якими можна визначити поточну ринкову вартість, та фінансових вкладень, якими поточна ринкова вартість не визначається - в пояснювальної записки;

відмінність між поточної ринкової вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вливань, якими визначалася поточна ринкова вартість - в пояснювальної записки;

по борговим цінних паперів, якими не визначалася поточна ринкова вартість, - відмінність між початкової вартістю і номінальною вартістю споживачів протягом терміну їхнього першого звернення - в пояснювальної записки;

вартість будівництва і види цінних паперів та інших фінансових вливань, обтяжених запорукою - звіт прибутки і збитках;

вартість будівництва і види вибулих цінних паперів та інших фінансових вливань, переданих інших організацій або фізичним особам (крім продажу) - звіт прибутки і збитках;

даних про резерві під знецінення фінансових вливань із зазначенням: виду фінансових вливань, величини резерву, створеного звітному року, величини резерву, визнаного іншим доходом звітний період; сум резерву, як у звітному року - в пояснювальної записки;

по борговим цінних паперів і наданим позикам - дані про їх оцінку подисконтированной вартості, величину їхдисконтированной вартості, про застосованих засобах дисконтування - розкриваються поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках.

>ПБУ № 20 "Інформація про участь у спільної прикладної діяльності."

Розкриття інформацією бухгалтерської звітності організації про участь у спільної прикладної діяльності ввозяться пояснювальної записки відповідно до правилами, встановленими Положенням по бухгалтерського обліку "Інформація по сегментам"ПБУ 12/2000. Щоб сформувати достовірну інформацію про участь у спільної прикладної діяльності у бухгалтерській звітності кожним учасником забезпечується достовірність представленої іншим учасникам договору інформації про виконання договору спільної прикладної діяльності.

Бухгалтерська звітністьорганизацией-товарищем представляється у встановленому для юридичних установленому порядку з урахуванням фінансових результатів, отриманих за договором про діяльність. У бухгалтерському балансіорганизации-товарища внесок у спільну діяльність відбивається у складі фінансових вливань, а разі суттєвості показується окремої статтею. У звіті прибутки і збитках належніорганизации-товарищу за підсумками розділу прибуток або збиток входять у склад інших доходів чи витрат для формування фінансового результату.

У поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту прибутки і збитках у межах розкриття інформації з звітному сегменту про діяльністьорганизацией-товарищем демонструються:

частка участі (внесок) в спільну діяльність;

частка у загальних договірних зобов'язання;

частка у спільно понесених витратах;

частка у спільно отриманих доходах.

Організацією, що є учасником договору спільної прикладної діяльності, у бухгалтерській звітності підлягає розкриття, принаймні, наступна інформація про участь у спільної прикладної діяльності:

а) мета спільної прикладної діяльності (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг тощо.) та істотний внесок у ній - в пояснювальної записки.

б) засіб вилучення за економічну вигоду чи доходу (спільно здійснювані операції, спільно використовувані активи, співпраця) - в пояснювальної записки.

в) класифікація звітного сегмента (операційний чи географічний) - в пояснювальної записки.

р)

Схожі реферати:

Навігація