Реферат Розпорядчі документи

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
відпусток, присвоєння розрядів, винесення стягнень і заохочення працівників. Приклад оформлення наказу з особового складу див. Додаток 2.

Проекти наказів по основний діяльності, підготовлені за погодженням, оформляються на стандартних аркушах паперу з нанесенням усіх реквізитів і зазначенням на верхньому полі документа справа – "Проект". Проекти наказів складаються з урахуванням ретельного й усебічного вивчення питань, потребують дозволу, аби які у проектах доручення були конкретними і реальними, відповідали чинного законодавства, забезпечувалися достатніми матеріально-технічними і фінансовими коштами Німеччини та виключали надалі необхідність коригування прийнятих рішень.

Заголовок обов'язковий реквізитом наказу, повинен бути сформульований чітко, наскільки можна коротко, висловлюючи основний зміст документа, мусить відповідати питанням "Про що?", наприклад: "Про створення філії суспільства на р. Твері", "Про зміни статуту суспільства".

У наказах текст викладають від першої особи однини ("наказую", "пропоную", "прошу").

Текст наказу і двох частин: констатуючій (преамбули) і розпорядливої.

У констатованій частині дається обгрунтуванняпредписиваемих дій. Якщо основою видання наказу послужив законодавчий чи нормативний правової акт вищестоящої організації, або документ, раніше виданий даної організацією, в заключній частині вказуються за його назву, дата, номер. Якщо наказ видається ініціативному порядку, тобто. на виконання покладених на організацію функцій і завдань, в констатуючій частині формулюються цілі й завданняпредписиваемих дій, викладаються факти чи події, які послужили причиною видання наказу.

Преамбула може починатися словами "З метою", "На виконання" тощо.

>Констатирующая частина відокремлюється від розпорядницької словом "НАКАЗУЮ", яке друкується в розрядку з новою рядки від поля прописними літерами.Констатирующая частина може відсутні, якщо передбачені дії не потребують роз'ясненні чи обгрунтуванні.

>Распорядительная частина повинна містити перерахуванняпредписиваемих дій зі зазначенням виконавця кожного дії і термінів виконання. У цьомураспорядительная частина ділиться на пункти, якщо виконання наказу диктує дещо виконавців, і виконання різних за характеру дій. Пункти, куди входять управлінські дії, що носять розпорядливий характер, розпочинаються з дієслова у формі. Наприклад: "1. Створити робочу парламентсько-урядову групу у складі...".

У разі, якщо дію передбачає конкретного виконавця, відповідного пункту документа має починатися з вказівки посади і прізвища виконавця (ініціали з тексту ставляться після прізвища) в давальному відмінку. Як виконавців можуть бути вказані організації, або структурні підрозділи розміщуються. Дані про управлінському дії передають дієсловом у форми і доповненням із визначенням об'єкта дії. Наприклад:

1. Начальнику Управління виробництва та впровадження інформаційних системВоробьевуК.В. підготувати проект "Технічного завдання…".

Вказівка терміну виконання друкується окремим рядком й оформляється як дата завершення виконання. Наприклад: “Термін уявлення 15.07.2003.”

Останній пункт розпорядчої частини вказують конкретних осіб, у яких покладається контролю над виконанням розпорядницького документа. Наприклад: "5. Контроль над виконанням наказу покласти заступника директораЯрославцеву Т.П.".

Якщо наказ змінює, скасовує чи доповнює раніше виданий документ чи є якісь її положення, то одне із пунктів розпорядчої частини тексту мусить мати посиланняотменяемий документ (пункт документа) з указівкою її дати, номери і заголовка. Текст пункту має починатися словами "Визнати які втратили силу...".

У наказ годі було включати пункт "Наказ довести до...". Підрозділи (посадові особи), до яких доводиться наказ, перераховуються в покажчику розсилки, який виконавець готує разом із проектом наказу.

До уявлення про підпис проект наказу візується усіма зацікавленими підрозділами і посадовими особами. Візи проставляються першою примірнику наказу у нижній частині останнього аркуша документа чи обороті останнього аркуша.

Якщо нині проектом наказу є докладання довідкового чи аналітичного характеру (графіки, схеми, таблиці, списки), з тексту наказу у пунктах розпорядницької частини даються посилання: "(додаток 1)", "(додаток 2)". Насправді додатку у правому верхньому розі першого аркуша друкується слово "Додаток" (якщо додатків кілька, вони нумеруються) і вказується, якого наказу чи пункту наказу належить додаток.

Якщо додатком до наказу є затверджуваний документ (становище, правила, інструкцію і т.п.), у відповідній пункті розпорядливої частини робиться позначка: "(додається)", але в додатку у верхній правом розі оформляється гриф затвердження документа.

Додатка до проектів наказів повинні візуватися виконавцем, підготували їх, керівниками структурних підрозділів.

Накази підписують керівник організації, або його заступник, офіційно виконуючий обов'язки керівника під час його тривалої відсутності (відрядження, відпустку, хвороба).

Накази оформляються на бланку наказу (бланк конкретної документа).

Обов'язковими реквізитами наказу є: найменування організації, назва виду документа (НАКАЗ), дата, реєстраційний номер документа, місце складання чи видання, заголовок до тексту, підпис, візи узгодження документа.

Вказівка – правової акт, друкований органом управління, переважно з питань інформаційно-методичного характеру, і навіть з питань, що з організацією виконання наказів, інструкцій та інших актів даного органу і вищих органів управління.

Право видання вказівок належить також керівникам організацій, установ і під час оформлення рішення оперативних виробничих та адміністративних питань.

У цілому нині вказівки складаються і оформляються аналогічно наказам, але ключовими словами з тексту вказівки може бути: ">ОБЯЗЫВАЮ" чи ">ПРЕДЛАГАЮ" – залежно від змісту вказівки.

Якщо вказівки розсилаються в підвідомчі організації з доведення перед тим норм загального характеру, чи інших відомостей, вони оформляються спільною для бланку з кутовим розташуванням реквізитів і оформленням у правому верхньому розі реквізиту "Адресат". Приклад оформлення вказівки див. Додаток 3.

Обов'язковими реквізитами вказівки є: найменування організації, назва виду документа (>УКАЗАНИЕ), дата, реєстраційний номер документа, місце складання чи видання, заголовок до тексту, підпис, візи узгодження документа.

Розпорядження – правової акт, друкований одноосібно керівником, переважно, колегіального органу державного управління цілях дозволу оперативних питань. Зазвичай, має обмежений термін дії й вона стосується вузьке коло організацій посадових осіб і громадян.

Розпорядження видають також заступники першого керівника, головні фахівці, керівники структурних підрозділів по оперативним питанням господарської, виробничої, адміністративної діяльності.

Порядок упорядкування та оформлення розпоряджень загалом аналогічний порядку оформлення наказів по основний діяльності організації. Відмінності зводяться до чого:распорядительная частина відокремлюється від констатуючій словом ">ПРЕДЛАГАЮ" чи ">ОБЯЗЫВАЮ", яку ж, як і наказах друкується окремим рядком від поля прописними літерами, чи ні будь-якого слова, тобто. безпосередньо слід за констатуючій частиною після двокрапки.

Розпорядження оформляються на бланку розпорядження (бланк конкретної документа). Приклад оформлення розпорядження див. Додаток 4.

Обов'язковими реквізитами розпорядження є: найменування організації, назва виду документа (РОЗПОРЯДЖЕННЯ), дата, реєстраційний номер документа, місце складання чи видання, заголовок до тексту, підпис, візи узгодження документа.

Рішення – це правової акт, який приймає колегіальними і дорадчими органами установ, організацій, підприємств у цілях дозволу найважливіших питань своєї діяльності. Рішеннями називаються також спільні розпорядницькі документи, прийняті двома органами управління і більше, одна з яких діє основі колегіальності, а інший – з урахуванням єдиноначальності.

Текст рішення із двох галузей: констатуючій і розпорядницької, розділених словом "ВИРІШИВ" ("ВИРІШИЛА", "ВИРІШИВ", "ВИРІШИЛИ"), яке друкується прописними літерами з новою рядки від поля. Якщо рішення не потребують обгрунтуванні, текст починається так: "Рада директорів ВИРІШИВ: ...".

У рішеннях, прийнятих колегіальними і дорадчими органами, використовується форма викладу тексту від третя особа однини ("ВИРІШИВ", "ВИРІШИЛА", "ВИРІШИВ"). У спільних рішеннях двох і більше організацій текст викладається від першої особи множини ("ВИРІШИЛИ").

За необхідності констатуюча частина може містити посилання закони та інші нормативні акти.

>Распорядительная частина викладається пунктами.

Рішення можуть утримувати докладання, посилання які дається у пунктах розпорядницької частини.

У проекті рішення потрібно узгодити усіма задіяними структурними підрозділами і міжнародними організаціями.

Юридичну силу рішення знаходить після підписання керівником органу колегіального органу управління, присвоєння документа номери (тобто. реєстрації) іпроставления дати. Датою рішення є дата проведення засідання колегіального органу, якою воно було винесено.

Рішення оформляються на бланку рішення (бланк конкретної документа). Приклад оформлення рішення див. Додаток 5.

Обов'язковими реквізитами рішення є: найменування організації, назва виду документа, дата, реєстраційний номер документа, місце складання чи видання, заголовок до тексту, підпис, візи узгодження документа.

Постанова – це правової акт, який приймає вищими і деякими центральних органів федеральної виконавчої, діючими з урахуванням колегіальності, і навіть представницькими і колегіальними виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації з метою дозволу найважливіших і принципових завдань, завдань, які даними органами, і запровадження стабільних норм, правил.

Постанови приймаються також керівними колегіальними органами громадських організацій по найважливішим і з принципових питань своєї діяльності.

Порядок упорядкування та оформлення постанов загалом аналогічний порядку оформлення рішень. Відмінності зводяться до чого:распорядительная частина відокремлюється від констатуючій словом ">ПОСТАНОВЛЯЕТ" чи ">ПОСТАНОВИЛИ" (в спільних постановах двох чи більше організацій), яке друкується окремим рядком від поля прописними літерами.

Постанови оформляються на бланку постанови (бланк конкретної документа). Приклад оформлення постанови див. Додаток 6.

Обов'язковими реквізитами постанови є: найменування організації, назва виду документа, дата, реєстраційний номер документа, місце складання чи видання, заголовок до тексту, підпис.


Укладання

Управління організацією (підприємством, установою) неможливо здійснювати без використання розпорядчих документів. Від, наскільки правильно складено і оформлені розпорядницькі документи, організовано роботу з нею, великою мірою залежить своєчасність і правильність прийняття управлінського рішення.

У розпорядчих документах позначається враховується діяльність організації, у яких зафіксовано важливі рішення, що впливають роботу всього підприємства. Під час перевірки роботи організації, проведенні ревізії перевіряють передусім документи. Тому ведення багатьох документів наказано законами.

Правила оформлення документів закріплені в правових і соціальних нормативні акти, які видають федеральні органи структурі державної влади, органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, керівні органи комерційних і некомерційних організацій та об'єднань.

Вимоги до оформлення документів також закріплені як у державних стандартах на документацію. Стандарт, якинформативно-технический документ (зразок, еталон, модель) встановлює комплекс норм, правил, вимог об'єкта стандартизації.

Застосування стандартів практично сприяє поліпшити якість документів, як наслідок ефективнішою діяльності організації.


Список джерел постачання та літератури

 

1. ДЖЕРЕЛА:

 

1.1 ГОСТ Р 6.30-2003.Унифицированние системи документації.Унифицированная система організаційно-розпорядчоюдокумента-ции. Вимоги до оформлення документів. –Введ. 2003-07-01. – М.: Держстандарт Росії: Вид-во стандартів, 2003.

1.2 Типова інструкція з діловодства в федеральних органах виконавчої, затверджена наказом Міністерство культури й масові комунікацій Російської Федерації від 8 листопада 2005 р. № 536. – М., 2006.

2. ЛІТЕРАТУРА:

2.1 Організація роботи з документами: Підручник / Під ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 592 з.

2.2Чуковенков О.Ю.,Янковая В.Ф. Правила оформлення документів: Коментар до ГОСТ Р 6.30-2003 «>Унифицированние системи документації.Унифицированная система організаційно-розпорядчою документації. Вимоги до оформлення документів». – 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.: ТКВелби, Вид-во Проспект, 2005. – 216 з.

2.3 КузнєцоваТ.В., КузнєцовС.Л. Кадрове діловодство. – М.: ТОВ «>Интел-синтезАПР», 2005. – 400 з.

2.4 Діловодство (Організація і технологіїдокументационного забезпечення управління): Підручник для вузів / КузнєцоваТ.В.,Санкина Л. В., БиковаТ.А. та інших.; Під ред. проф.Т.В. Кузнєцової. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 359 з.

2.5Организационно-распорядительная документація. Вимоги до оформлення документів: Методичні рекомендації для впровадження ГОСТ Р 6.30-2003. /Росархив;ВНИИДАД;Сост.:М.Л.Гавлин, О.С.Красавин, Л. В. Кузнєцов та інших.;Общ. ред. М. В. Ларін, О.Н.Сокова. – М., 2003. – 90 з.

2.6 ПанфіловаТ.А., КондратьєваТ.Н.Документоведение і діловодство:Учебно-методический комплекс. – Тюмень: ВидавництвоТюмГУ, 2005. - 272 з.[1] Організація роботи з документами: Підручник / Під ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.:ИНФРА-М, 2002. – З. 45.

[2] Організація роботи з документами: Підручник / Під ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-ге вид., перераб. ідоп. – М.:ИНФРА-М, 2002. – З. 46.

[3] Саме там. – З. 46.

[4] Діловодство (Організація і технологіїдокументационного забезпечення управління): Підручник для вузів / КузнєцоваТ.В.,Санкина Л. В., БиковаТ.А. та інших.; Під ред. проф.Т.В. Кузнєцової. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – З. 79.

[5] Діловодство (Організація і технологіїдокументационного забезпечення управління): Підручник для вузів / КузнєцоваТ.В.,Санкина Л. В., БиковаТ.А. та інших.; Під ред. проф.Т.В. Кузнєцової. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – З. 86.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація