Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація ОБЛІКУ та контролю основних засобів на підпріємстві


Реферат Організація ОБЛІКУ та контролю основних засобів на підпріємстві

width=312 valign=top>>Середньорічначисельністьпрацівників,чол. 256 241 217 84,8 >Площас/гугідь, га 1305 1097 1097 84,1 >Вартістьваловоїпродукції, тис. грн. 582,5 591,6 410,2 70,4 >Фондозабезпеченість, тис. грн. 343.6 389.6 88,7 25,8 >Фондоозброєність, тис. грн. 17,5 17,7 4,5 25,7 >Фондовіддача 0,13 0,14 0,42 в 3,2 рази >Фондомісткість 7,7 7,2 2,4 в 3,1 рази

щочастинавиробничихфондіввибулавнаслідокпаювання, колипрацівники забралисвій пайосновнимизасобами.Фондозабезпеченістьзменшилась йсвідчить, що на 100 гасільськогосподарськихугідь 2001-го р. порівняно із 1999 р.припадає 88,7 тис. грн.,тобтозменшеннястановить 74,2 %.Фондоозброєністьпоказує, що на 1середньорічногопрацівника вгосподарстві 2001-го р. припадало 4,5 тис. грн.основнихфондів. ЦеМеншепроти 1999 р. на 74,3 %.Показником, щохарактеризуєвипускпродукції наодиницювартостіосновнихвиробничихфондівєфондовіддача.Воназросла заостанні 3 рокта у 3,2 рази.Ще однимпоказником, щохарактеризуєзабезпеченістьгосподарстваосновними фондамиєфондомісткість. УСФГ „>Пролісок” навиробництво 1 грн.валовоїпродукції 2001-го р. було бвикористано на 5,3 грн.основнихфондів менше,ніжу 1999 р.

Отже,СФГ ">Пролісок" в основномузабезпеченеосновнимивиробничими фондами, до тогочислі фондамисільськогосподарськогопризначення,проте смердоті неповністювикористовуються.Необхідно болеераціональновикористовувати їхні.Саме від їхньогокомплексності,кількісного йякісного складузалежатьрезультатигосподарськоїдіяльності,обсяги тавидивиробленоїпродукції,їїсобівартість,продуктивність роботи,доходність йрентабельність.

2.3Організаціяобліковоїслужби

Накожномусільськогосподарськомупідприємствіфункціонуєоблікова служба.Вонаєструктурнимпідрозділомапаратууправління,якийздійснюєбухгалтерськийоблікгосподарськоїдіяльності.Організаціяобліковоїслужбипередбачаєвизначення прав та обовязків всіхїїпрацівників, до тогочислі головного бухгалтера,побудовуобліковоїслужби напідприємстві,їїмісце всистеміуправління тавзаємодію ізіншимипідрозділами.Саме від правильноорганізованогобухгалтерськогооблікузалежитьуспіхгосподарства.

>Згідно Закону України „Пробухгалтерськийоблік тафінансовузвітність в Україні” відповідальність заорганізаціюбухгалтерськогообліку та забезпеченняфіксуванняфактівздійснення всіхгосподарськихоперацій упервинних документах,збереженняобробленихдокументів,реєстрів йзвітностіпротягомустановленоготерміну, але й не меншетрьох років,несекерівникгосподарства.

Для забезпеченняведеннябухгалтерськогообліку вСФГ „>Пролісок”створенооблікову службу начолі ізголовним бухгалтером.Крім головного бухгалтера в складобліковоїслужбивходять: бухгалтер пооплаті роботи, бухгалтер повиробництву; бухгалтер автопарку; бухгалтер поосновнихзасобах (він ж заступник головного бухгалтера), атакожкасир.

>Функціїпрацівниківобліковогоапаратурегламентуютьсяпосадовимиінструкціями. Це документ, уякомузафіксовані заподіяння,функції,обов'язки, права й відповідальністьпосадової особини.Вінрозробляється длякожноїконкретної посади,забезпечуєєдність прирозподілі обовязківміжкатегоріямипрацівників тощо.

>Розробляютьсяпосадовіінструкції задорученнямкерівникагосподарства. Дляобліковихпрацівників смердотірозробляютьсяголовним бухгалтером.

>Головний бухгалтерСФГ „>Пролісок”призначається йзвільняєтьсякерівникомгосподарства ййомупідлеглий.Вінзабезпечуєдотримання напідприємствівстановленихєдинихметодологічних засідокбухгалтерськогообліку,складання йподання увстановлені рядкифінансовоїзвітності;

>організує контролю надвідображенням нарахункахбухгалтерськогообліку всіхгосподарськихоперацій;бере доля воформленніматеріалів,пов'язаних ізнестачею тавідшкодуваннямвтрат віднестачі;крадіжки йпсуванняактивів підприємства.

>Крім цогоголовний бухгалтер разом ізкерівникомгосподарствапідписуєдокументи наотримання йвидачуматеріальнихцінностей тагрошовихкоштів.Вінзабезпечуєзбереженістьбухгалтерськихдокументів,оформлення й передачу їхні доархіву.

>Головний бухгалтер вСФГ „>Пролісок”вибравцентралізовану системуорганізаціїоблікової роботигосподарства.Перевагоюцентралізованоїсистемиє ті, що вондаєзмогуотримуватиузагальнюючіобліковіпоказники внайкоротші рядки ізнайменшими витратами роботи ікоштів.Крім того,централізаціяоблікусприяєзабезпеченнюкваліфікованішогокерівництва ним йстворюєумови длявпровадженнямеханізаціїоблікових йобчислювальнихробіт набазі АРМ іздопомогоюперсональнихЕОМ.

На бухгалтера пооплаті роботипокладенообов'язок вестиоблік пооплаті роботи, асамездійснюватинарахуваннязаробітної плати,проводитирозрахунокнарахувань тавідрахувань, котріпов'язані ізоплатою роботи згідночинногозаконодавства.Також в йогообов'язки входитинарахуваннявідпустки,лікарняних йрізного родудопомоги.

Бухгалтер пооблікуосновнихзасобів вдосліджуваномугосподарстві Ведеоблікосновнихзасобів, котрінаявні угосподарстві;здійснюєнарахуванняамортизації наданізасоби;обліковуєвибуття танадходженняосновнихзасобів, їхньогопереоцінку тощо.

Бухгалтер повиробництвувідповідає заобліквиробництва угосподарстві, асамепродукціїрослинництва,тваринництва тапромисловихпідприємств.Вінздійснюєрозрахунокфактичноїсобівартостіпевнихвидівпродукції,виявляє йсписуєкалькуляційнірізниціміжплановою йфактичноюсобівартістю.

>Веденнякасовихопераційпокладено накасира.Касир вгосподарстві Ведекасову книжку наосновівиписанихкасовихордерів;регулюєготівковийобіг вгосподарстві;видаєпідзвітнісуми, оплату роботи.Касирнесе відповідальність занаявністьготівки вкасі.

>Облік напідприємствіздійснюється зажурнально-ордерноюформою. Цеозначає, щозведенимиреєстрами побухгалтерськомуєжурнал-ордери, котрієпідставою дляскладанняГоловної книжки.

Дляскладанняфінансовоїзвітностівідповідно дочиннихнормативнихактів танаданняїїкористувачамкерівництвоСФГ ">Пролісок"затвердилообліковуполітику. Унійвизначенопринципи,методи йпроцедуриобліку.

>Облікова політикарозробляється на багато років,протеможезазнаватизмін увипадках:

-змінюютьсястатутнівимоги;

-змінюютьсявимоги органу, щозатверджуєположеннябухгалтерськогообліку;

-змінизабезпечать болеедостовірневідображенняподій чиоперацій уфінансовійзвітності підприємства.

>Змістоблікової політики оформлено наказом прообліковуполітику.

Приформуванніоблікової політикигосподарствокерувалося Законом України „Проорганізаціюбухгалтерськогообліку йфінансовоїзвітності в Україні” та П (З)БО. Уобліковійполітицігосподарствазазначено, щоСФГ „>Пролісок”єекономічносамостійнимвиробникомсільськогосподарськоїпродукції,їїпереробки йреалізації.Крім цого внійзазначено, щогосподарство длянарахуванняамортизаціїосновнихзасобів вбухгалтерськомуоблікувикористовуєнорми йметодипередбаченіподатковимзаконодавством. Длясписаннявиробничихзасобівобрано методсередньозваженоїсобівартості.

Отже, вСФГ „>Пролісок” організаціяобліковоїслужби наналежномурівні.Всіпрацівникиобліковогоапаратучітковиконують своїобов’язки.   

2.4 Станохорони роботи та заходь його покращання

>Покращення умів роботи навиробництвієнеобхідноюумовоюпідвищенняїїпродуктивності таекономічноїефективностівиробництва. Для цогонеобхідно:

-розробляти йвпроваджувати увиробництвонайбільшраціональнітехнологічніпроцеси йтакуорганізаціювиробництва й роботи, котра бусуваланебезпечні ташкідливі дляздоров’ячинники;

-залучати увиробництвонайновішутехніку, под годинуексплуатаціїякоївиключаєтьсяпотенціальнанебезпекааварії,пожеж танещаснихвипадків;

-розробляти заходь,спрямовані напрофілактику травматизму,професійнихзахворювань тапідвищення культуривиробництва, котрігарантуютьповну безпечу йздоровіумови роботи.

УСФГ „>Пролісок” робота ізохорони роботиздійснюється наоснові законів України „Проохорону роботи”, „Пропожежну безпечу”, „Про забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення”. УгосподарствірозробленоПоложення „Про роботу ізохорони роботи йтехніки безпеки”.

>Відповідальність запроведеннязаходів ізохорони роботи вгосподарствінесеінженер ізтехніки безпеки.Вінпризначений із числаспеціалістів,маєвищуосвіту.Розпорядженняінженера ізтехніки безпекивиконуєтьсяусімаспеціалістами тапрацівниками.вінтакожконтролюєвиконаннярозробленихзаходів,перевіряє станохорони роботи, проводитирозслідуваннянещаснихвипадків. Заорганізаціюохорони роботи вгосподарстві відповідальністьнесе головагосподарства.

>Відповідно до правилвнутрішнього трудовогорозпорядкупрацівникимають декларація прощотижневівихіднідні тащорічну оплачувальнувідпустку. Дляпрацівниківгосподарствавстановленийшестиденнийробочийтиждень із однимвихідним днем. Напередоднісвяткових танеробочихднівтривалість роботипрацівниківскорочується однією годину.Робочий деньпрацівниківпочинається із 9°°години до 16°° рік, ізобідньоюперервою із 13°° до14°°год.

УСФГ „>Пролісок”створенонеобхідні заходьщодозапобіганняпожежі. При цьомустараються правильнорозміщуватимашини,обладнання іздотриманнямпевнихпроходів;організовуватипожежну службу напідприємстві; на територїскладівзабороненокуріння; на всіхоб’єктахповинні бутивстановленівогнегасники. А,щобвивчити заподійвиробничих травм вгосподарстві,доцільно провестианалізвиробничого травматизму (таб. 2.5)


>Таблиця 2.5 –Основніпоказники ізохорони роботи вСФГ „>Пролісок”

>Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р.
1.Середньорічнакількістьпрацюючих,чол. 256 241 217
2.Фактичновитрачено однієїпрацюючого, грн. 2,5 3,0 2,6
3.Витрати наспецодяг, грн. 210 187 130
4.Протипожежнівитрати, грн. 2,9 3,1 3,0
5.Кількістьнещаснихвипадків 4 3 4
6.Кількістьднівнепрацездатності 247 375 298
7. Частота травматизму 12 14 18
8.Тяжкість травматизму 10 11 10
9.Втрати,внаслідокнепрацездатності, грн 230 410 306

Заданимитаблиці 2.5бачимо, що зарахунокпроведенихзаходів ізохорони роботи тапроведенняфінансування вгосподарствізменшились у 2001 р. порівняно ізпопереднім фатальністюфактичнівитрати однієїпрацюючого.Кількістьнещаснихвипадків та частота травматизмузбільшились. Тому вмайбутньомунеобхідновживати усінеобхідні заходьщодозменшення такихвипадків.

Удосліджувальномугосподарствіздійснюєтьсярічне таоперативнеплануваннязаходів ізохорони роботи.Комплексніпланиохоплюють заходьполіпшення умів роботи,зниженнявиробничого травматизму йзахворюваньтерміном п'ять років.Даний планскладають увиглядіокремого документа, що затверджуєтьсяправлінням танадсилаєтьсявищестоящійорганізації.Оперативніпланискладаються наперіод 3-3місяці йвключають заходь ізполіпшенняохорони роботи привиконанніробіт унайбільшнаруженийперіод.

Дляефективногофункціонуваннягосподарстванеобхідноздійснювати заходь, котрізапобігаютьяизменшуютьдіювиробничихчинників:

-своєчаснепроведенняінструктажів;

- правильна організаціяробочоїзони,висотою 2 м вище надрівнемпідлоги, наякійзнаходитьсяпостійнемісце роботипрацівника.

-Дотримання режиму роботи йвідпочинку.

Сумакоштів, якоїпотрібновитратити навпровадженнязапланованихзаходів ізохорони роботирозраховано втаблиці 2.6

>Таблиця 2.6 – Заходь ізохорони роботи тавитратикоштів

>Змістзаходів >Вартістьробіт, грн. >Термінивиконаннязаходів >Відповідальний завиконаннязаходів
2002 2003 2004 >Всього
1.Встановитизапобіжні йзахисніпистрої 710 710 2.05.2002-10.05.2002 >Інженер
2.Обладнатиоб’єктиновими системамивентиляції 450 450 3.05.2003-18.05.2003 >Інженер
3.Створитинормальнийтепловий режим ймікроклімат наробочихмісцях 200 250 155 605

10.02.2002-20.03.2002

10.02.2003-10.03.2003

10.02.2004-10.02.2004

>Механік
4.Пофарбуватиобладнання й завдати наньому знаки безпеки 790 790 15.06.2004-25.06.2004 >Бригадир
5.Обладнатикабінет ізохорони роботи 1500 1500 10.10.2002-30.10.2002 >Інженер
6.Виділенокоштів 2410 700 945 4055 Х Х

 

>Покрашення умів роботинеобхідноздійснювати у всіхвиробничихпідрозділахгосподарства. Натваринницьких фермахдоцільноздійснюватинаступні заходь:

- нерозміщуватилімітелектропередач надвигульними майданчиками;

-під’їзди дотваринницькихприміщеньповинні матіртвердепокриття, дороги,проїзди в зимовищ годинуповинні бутиочищені відснігу;

-тваринницькіприміщеннямають бутиобладнані тумбами;

- забезпечитистік водибезпосередньо вгноєзбірники;

-приміщенняобладнативитяжнимипристроями згідно із нормамитехнічного йсанітарногопроектування.

>Отож, удосліджувальномугосподарствінеобхідно йєможливістьстворитиздорові табезпечніумови роботипрацівників. Аце накладісвійвідбиток напродуктивності роботипрацівників таефективностівиробництва.

  

2.5 Станекологічної безпеки та заходь йогопокращанням

>СФГ ">Пролісок"поряд зматеріальними,фінансовими таіншими ресурсамиволодіє йземельними,адже земляєпершоюпередумовою йприродноюосновоюсуспільноговиробництва йобов'язковоюосновоюіснуваннясуспільства.

Усі понадспоживаючиприродніресурси іздопомогоюзростаючихтехнічнихзасобівлюдство упрогресуючійформіпокращувалоумовирозвиткусвоєїцивілізації й свого зростанню якбіологічного виду.Одначе,завойовуючи природу,людство узначнійміріпідірвалоприродніумовивласноїжиттєдіяльності.

Екологічніпроблемибагатогранні,охопити усі їхнього складно. Тому ззагальноюоцінкоюекономічного станудосліджуваногогосподарстванеобхідноособливуувагуприділятиекологічнимпитанням.

>Закониекології лежати нелишебіологічного, а ісоціальногобуття. Екологічніпрогнозимайбутнього, щоочікуєлюдство, ізрозвиткомекологічноїкризистають все болееактуальними.

Земля - один ізнайважливішихекономічнихчинників, тому, длягосподарстваважливезначеннямає стан тавикористання земельніресурсів.

Одним зпринципівраціональноїорганізаціївиробництва насільськогосподарськихпідприємствахєпоглибленняспеціалізації йраціональнеспівставленнягалузей.АналізгосподарськоїдіяльностіСФГ ">Пролісок" показавши, щоосновнимвиробничимнапрямкомгосподарстваєзерновий ізрозвинутимипідсобнимипромислами.

Уохороні земельважливезначеннямає організація територї підприємства. Привирощуваннізернових культур такартоплізустрічаютьсявипадкизабрудненняґрунтівмінеральнимидобривами.Зберігання їхнього удосліджуваномугосподарствізадовільне, смердотізберігаються на яких складах длядобрив.

Угосподарствінеобхідноретельнорозраховуватидозивнесеннядобрив таотрутохімікатів,вибиратиправильні рядки йспособи їхнівнесення;

>ценеобхіднопроводити ізметоюзменшеннязабрудненнянавколишньогосередовища.Мінеральнідобриваповністю незасвоюютьсярослинами йчастина їхньогозалишається вґрунті тапроникає доґрунтових вод чизі стокаминадходить доводойм, томувеликідозивнесеннядобривпризводять дозабрудненняпитної води.Найбільшуекологічнунебезпекускладаєзабрудненнянавколишньогосередовища пестицидами.Вонинебезпечні не лише сам пособі,крім цого смердотіпідлягаютьрозкладанню татрансформації йпродукти такихперетвореньвиявляютьсяще понаднебезпечними,чимвихідний пестицид.

Угалузітваринництваєпідрозділи ізоб'єктами, щонаносятьнавколишньомусередовищузначноїшкоди. В частности,цетваринницькіприміщення,пунктиприготуваннякомбікормів,гноєсховища,пасовища тощо.Можнасказати, що погосподарствудотримуютьсясанітарно-гігієнічних норм йвимог нагосподарськихоб'єктах. Наферміпобудованігноєсховища, але йгосподарствоперіодичновивозитьгній на поля йкагатує довнесення його у ґрунт.

Доосновнихантропогеннихзабруднювачівдовкілля, належатитакожрізні шуми відвиробництв й транспорту,іонізуючевипромінювання,вібрації,світло-тепловівпливи.

>Високашумність,вібрація від роботи машин та великакількістьстічних водстворюється у кормоцехах, под годинуприготуваннякормовихсумішей.

Великунебезпеку дляоточуючогосередовищамістятьгноєсховища, особливо тоді коли їхнінедбалоулаштували, чи приулаштуваннібезпосередньо наполі. Угноєсховищахвідбуваютьсярізнібіохімічніпроцеси.Якісупроводжуютьсявиділеннямтеплоти, азоту тощо. Тому приулаштуваннігноєсховищнеобхідновраховувати рядвимог:використовуватиземлілише несільськогосподарськогопризначення,забезпечуватигерметизаціюсховищ відземлі йоточуючогосередовища,здійснюватибіоутилізацію гною ізвиробленнямбіогазу.

Водає одним ізнайважливішихбіологічнихчинників. Безнеї життя неможливе.Водніресурсидосліджуваногогосподарстваявляють собоюзапасиповерхневих йпідземних вод, атакожіншіводніоб'єкти, котрівикористовуються для потребсільськогосподарськоговиробництва.Основнимджереломпитної йтехнічної води на територїгосподарстває ставки йатмосферніопади, щозбираються йвикористовуються длягосподарських потреб.

>Найбільшоїшкодиводним ресурсівдосліджуваногогосподарствазавдаютьтваринницькіферми.Неочищені, незнешкодженістічні води ферм,невідповідністьсанітарнимвимогам станугноєсховищ йсечозбірників негативновпливають наякість води.

>Ще однимважливимчинником,якийпотребуєохорони тасистематичного контролю за його станом,єатмосфернеповітря.Природніджерела недужезабруднюютьповітря, доти ж смердоті непіддаютьсярегулюванню.Основніджерела атмосферногозабруднення -антропогенні,пов'язані ізгосподарськоюдіяльністю підприємства.Аналізуючи станохорониповітря,требанасампередвиявитиджерела

йогозабруднення,серед які вСФГ „>Пролісок”зустрічаютьсятакі, яквикидигазів

 >двигунівавтомобілів таіншихмобільнихсільськогосподарських машин, щовикористовуються навиробництві;викиди цеху ізпереробки молока йм’яса;випаровування вповітряшкідливихгазів ізтваринницьких ферм,зокрема, принесвоєчаснійочистціприміщень та неправильногозберіганні гною;випаровуваннянафтопродуктів при неправильного їхнізберіганні тавикористанні,втратах намашинних дворах тощо. Системазаходів ізохорони атмосферногоповітря напідприємствівключаєналагодження контролю зароботоюдвигунів, їхньоговідповідністюнормативнимвимогамщодо складувикиднихгазів.

>Рослинний йтваринний світлоєважливимибіологічнимичинникамивпливу наекологічнісистемидовкілля. Длявивчення стануохорони йпримноженняфлори йфауни напідприємствінеобхіднорозглянутидекількапитань. В частности,ці заходьпроводяться напідприємстві для збільшеннячисельностікориснихкомах,птахів тазвірів.Важливезначеннямаєзбираннясіна,требадобитися,щобвін меншеспівпадав із годиноюгніздуванняптахів. Длязбереження видового складурослинництва напасовищахнеобхідно правильно вестивипасання пасовиськ, атакож їхнісвоєчаснепідживлення.

Ми провелиогляд станунавколишньогосередовища йбачимо, що вдосліджуваномупідприємствіє рядпроцесів, котрі негативновпливають нанавколишнєсередовище. Томупотрібноприйнятивідповідні заходьщодопідвищеннярівняекологічностівиконаннятехнологічнихоперацій тапроцесів. Це,зокрема,розумневнесеннямінеральнихдобрив у тому,щобзберегтиприродну флору й фауну.Ставити утваринництвіжорсткішівимоги довлаштуваннягноєсховищ та системутилізації таочищеннястічних вод. На фермахсвоєчаснопроводити очищенняприміщень.

>Розробимошляхи й заходьвдосконаленняекологічної безпеки вСФГ „>Пролісок”таблиці 2.8


>Таблиця 2.8 -Шляхи й заходьвдосконаленняекологічної безпеки вСФГ „>Пролісок”

>Шляхивдосконаленняекологічної безпеки Сутьзаходів >Витрати,тис.грн. >Кориснийефект,тис.грн.

>Агротехнічні

заходь

>Інтенсифікаціявиробництва

>Переведення мало-­

>продуктивнихзе -

мілину векологічно

>стійкіугіддя

разом

>Дотриманнясівозміни,збережен -

>нярослиннихрешток,застосуван-­

>нягноїв,компостів,сидератівВикористанняновоїтехніки (>малогабаритної)переведення на

>дизпаливо,встановлювання пило­

>вловлювачів,створеннязахисних

>смуг

>Рекультивація земель,протиеро­

>зійні заходь

7,2 8,6
12,6 14,2
4,2 6,3
29,4
24,0

>Підводячипідсумок поданомупитанню можнасказати, щотехнологіївирощуваннясільськогосподарських культур, котрівключають у собіобробітокґрунту,використаннянеорганічнихдобрив,хімічнихзасобівборотьби ізшкідниками йхворобами й т. буд.повинніопрацьовуватись ізглибокимзнанням справ,науковообґрунтовано,щобзберегтижиттєвесередовищеекологічно чистимо,придатним дляжиттєдіяльностілюдини.

Отже,оскількивиробнича діяльністьвикликаєпорушення природногосередовища,суспільствувипадаєвзяти у собітурботущодовідновленняїївластивостей таохорони відподальшоїдеградації.Соціально-правовіважеліохорониприродидоситьрізноманітні.Вонивключають у собі:введенняекологічних норм тастандартів, щообов'язкові як дляпідприємств, то й для окремихосіб;проведенняобов'язковихекологічнихекспертиз;

поширеннябезвідходних йчистихтехнологій системоювиставок та ярмарків тощо.


3Організаціяобліку та контролюосновнихзасобів

3.1Документація рухуосновнихзасобів

Рухосновнихзасобів,пов’язаний зздійсненнямгосподарськихоперацій ізнадходження,внутрішньогопереміщення тавибуттяосновнихзасобів,оформляютьтиповими формамипервинноїобліковоїдокументації,затвердженими наказомМінстату України від 29.12.1995 р. № 352.

>Основнізасобиможутьнадходити на підприємства врезультаті:

-придбання упостачальників;

-виконаннябудівельно-монтажнихробіт;

-безоплатноїпередачі відюридичних йфізичнихосіб;

-виявленнянадлишківосновнихзасобів впроцесіінвентаризації;

- перекладу молоднякутварин восновне стадо;

-закладаннівирощуваннябагаторічнихнасаджень;

- витрат закапітальніінвестиції вземельніресурси.

У всіхвипадках напідприємствах, до тогочислі й вдосліджуваномугосподарстві,складається Актприймання-передачі (>внутрішньогопереміщення)основнихзасобів (ф. №03-1). УСФГ „>Пролісок” даний документзастосовується дляоформленнязарахування у складосновнихзасобів окремихоб’єктів, дляоблікувведення їхні вексплуатацію, дляоформленнявнутрішньогопереміщенняосновнихзасобів із одного структурногопідрозділу доіншого, авиключення їхньогозі складуосновнихзасобів припередачііншомупідприємству. Приотриманні (>купівлі)основнихзасобів актскладаєкомісія, Якапризначається головоюгосподарства, в одномупримірнику накожнийокремийоб’єкт. Приоформленнівнутрішньогоприміщення чипередачіосновнихзасобівіншомупідприємству актскладається у двохпримірниках.

>Оприбуткуванняосновнихзасобів послекапітального ремонту,реконструкції,модернізаціїоформляються Актомприймання-здачівідремонтованих,реконструйованих тамодернізованихоб’єктів (ф. № 03-2) в одномупримірнику –якщо роботивиконувалисьгосподарським способом, в двохпримірниках – привиконанніробітіншимпідприємством.

>Виготовленіосновнихзасобіввласними силамитакожоформляють актамиприймання-передачіосновнихзасобів.

>Вирощений вгосподарстві молодняктварин й переведень восновне стадооприбутковується вскладіосновнихзасобів наоснові Акту напереведеннятварин ізгрупи вгрупу (ф. № 97).Йогоскладаєзавідуючийфермою у деньпереведення молодняку восновне стадо.Придбаних дляпоповнення основного стадаплемінну худорбу, свинейоприбутковують напідставіактівприймання-передачі.

>Капітальніінвестиції уземельні ділянки,лісовіугіддявключають у складосновнихзасобівщорічно усуміфактичних витрат.

>Витрати напереміщення всерединігосподарстваосновнихзасобів (>інвентар таобладнання, що непотребує монтажу тощо)включають довитратвиробництва.Суми на доставку домісцябудівництва новогооб’єкта і тому, монтаж й демонтажпересувнихбудівельних машин ймеханізміввключають довитрат наексплуатаціюбудівельних машин ймеханізмів й вїхнюпервіснувартість невходять.

>Об’єкти увиглядізакінченихбудівель йспорудприймають вексплуатаціюдержавніприймальнікомісії,призначенівідповідними органамизалежно відвартостівиробництва.Датоювведення вексплуатаціюоб’єктавважають датупідписання актакомісією.

Угосподарствістворенопостійнудіючукомісію ускладі покровителякерівникагосподарства, головногоінженера,механіка,виконроба. Уїїобов’язкивходятьогляд йприймання вексплуатацію послеспорудження чинадходження вгосподарство.

>Розглянутооблікнадходженняосновнихзасобів уСФГ „>Пролісок”.

У лютому 2001 р.господарствопридбало тракторМТЗ-80.Вартість трактори (>в.т.ч. ПДВ) 42000 грн.Вартістьпослугорганізації „>Автосервіс” ізтранспортування трактори (>в.т.ч. ПДВ) – 360 грн.Вартістьпалива,використаного для обкатуваннятрактора-60 грн. Оплата роботи тракториста, щообкатувавтрактор-75 грн. Сумакоштів,виданаекспедитору затранспортуваннятрактора-30 грн.

>Наведенокореспонденціюрахунків йрозрахуємопервиннувартість трактори у табл.. 3.1

>Таблиця 3.1 –Облікнадходженняосновнихзасобів вСФГ „>Пролісок” (тракторМТЗ-80)

>Назвагосподарськоїоперації >Кореспонденціярахунків Сума, грн.
дебет кредит

1.Відображеновартість тракториМТЗ-80

- на суму без ПДВ

- сума ПДВ

152

641

631

631

35000

7000

2.Відображеновартістьпослугтранспортноїорганізації „>Автосервіс” ізтранспортування трактори:

- на суму без ПДВ

- сума ПДВ

152

641

685

685

300

60

3.Списанодизпаливо використано для обкатування трактори. 152 203 60
4.Нарахованозаробітну плату трактористу, щовиконав обкатку трактори 2,1%

152

152

661

653

75

1,57

5.Відображеновитрати навідрядження,пов’язані ізпридбанням трактори. 152 372 30
6.Зараховано тракторМТЗ-80 у складосновнихзасобів 104 152 35466,54

>Об’єктосновнихзасобіввилучається ізактів (>списується із балансу) уразі йоговибуття,внаслідок продаж,безоплатноїпередачі чиневідповідностікритеріямвизнання активом. Присписанні із балансуосновнихзасобів вгосподарствікеруютьсяінструкцією про порядоксписаннябудівель,споруд, машин, щовідносяться доосновнихзасобів.

Присписаннібудівель йспорудскладають акт насписанняосновнихзасобів (ф. № 03-3), а приліквідації машин йобладнання – Акт насписанняавтотранспортнихзасобів (ф. № 03-4).

>Актискладаються в двохпримірникахкомісією,призначеною директоромгосподарства. Вонизазначаютьдані пропервіснувартістьоб’єкта, сумунакопиченогозносу протягом годиниексплуатації,вартостіодержанихматеріальнихцінностей врезультатіліквідаціїоб’єкта.Витрати поліквідаціївідображають урозділіРозрахунокрезультатівсписанняоб’єкта.

>Приймаючирішення просписанняосновнихзасобів,необхідновиходити із того, щоактиви, котрі належати доосновнихзасобів,неможливо чиекономічнонедоцільновідновлювати, атакож,якщооб’єкт неможе бутиреалізований чипроданийіншимсуб’єктомпідприємницькоїдіяльності.

>Визначеннянепридатностіосновнихзасобіввстановлюєпостійнодіючакомісія.Її складзатверджено наказом погосподарству. До складукомісіїСФГ „>Пролісок”входять: заступниккерівникагосподарства,головнийінженер,головний агроном,головнийзоотехнік,головний бухгалтер. Укомпетенціюкомісії входитибезпосереднійоглядтехнічного стануоб’єкта, щопідлягаєсписанню,виявленняконкретних причинсписанняоб’єкта (>знос,реконструкція,аварії тощо),виявленняосіб, із звинувачуй яківідбулосяпередчасневибуттяоб’єкта ізексплуатації,внесенняпропозиційвідноснопритягненняцихосіб довідповідальності,визначеннявикористання окремихвузлів, деталей, щосписуються,складанняактів насписанняоб’єктів.

Увисновку протехнічний стантракторів,комбайнів,автомобілів досписання їхньогогосподарствомберуть доляорганидержтехогляду.

При продажосновнихзасобів длявідображеннясобівартості їхнівикористовуютьсубрахунок 972 „>Собівартістьреалізованихнеоборотнихактивів”.Ліквідаціяоб’єктаосновнихзасобівможе бути якповною, то йчастковою. Увипадкучастковоїліквідаціївідповідно до п. 35 П (З)БО7первиннувартістьоб’єктазменшують на сумупервинноївартостічастини, щоліквідується, азносзменшують,відповідно, на величинузносучастини, щоліквідується.

>Розглянемовідображення воблікуреалізації культиватораУСМК-54 втаблиці 3.2

>Таблиця 3.2 –Облікреалізаціїосновнихзасобів уСФГ „>Пролісок” (культиваторУСМК-54)

>Назвагосподарськоїоперації >Кореспонденціярахунків Сума, грн.
дебет кредит
1.Відображенодохід відреалізації культиватораУСМК-54 377 742 15000
2.Відображено суму ПДВ відреалізації 742 641 1500
3Відображеносписаннязносу 131 10 2400
4.Списанозалишковувартість культиватора 972 10 12000
5.Списанозалишковувартість культиватора 793 972 12000
6.Списано нафінансовий результатдохід відреалізації 742 793 15000

                                       

>Списання машин йобладнання, що сталинепридатнимивнаслідокаварії чистихійного лиха проходитиінакше.Рішення про їхньогосписання виннеприйматися послепроведенняретельногооглядукомісією начолі ізголовнимдержавнимінспектором –інспекторомдержтехсільгоспнагляду. Удосліджувальномугосподарстві такихвипадків не було б.

Привибракуваннітварин із основного стада уСФГ „>Пролісок”складають Акт навибракуваннятварин із основного стада (ф. № 57,57а), а присписанніінвентаря – Акт насписаннявиробничого йгосподарськогоінвентаря (ф. № 126).

>Акти пронадходження йвибуттяосновнихзасобівпередають убухгалтеріюгосподарства.Інколитрапляютьсявипадкинесвоєчасногонадходженнядокументів убухгалтерію, незавждипроставленіобов’язковіреквізити на документах.

3.2Синтетичний йаналітичнийоблікосновнихзасобів

>Бухгалтерськийоблікосновнихзасобів, що увикористовуються увиробничійдіяльностіведеться нарахунку 10 „>Основнізасоби”.Вінпризначений дляоблікугосподарськихзасобів,тобтоузагальненняінформації пронаявність та рухвласних чиотриманих наумовахфінансовоголізингуоб’єктів, котрівіднесені у складосновнихзасобів.Рахунок 10активний,балансовий.

По дебетурахунка 10відображаютьнадходження (>придбаних,створених, безоплатноотриманих,внесенихзасновниками)основнихзасобів на баланс підприємства, котрапов’язана ізполіпшеннямоб’єкта (>модернізація,модифікація,добудова,дообладнання,реконструкціятощо),щопризводить до збільшеннямайбутніхекономічнихвигод,первісноочікуваних відвикористанняоб’єктаосновнихзасобів. Покредиту-вибуттяосновнихзасобіввнаслідок продаж,безоплатноїпередачі чиневідповідностікритеріямвизнання активом, а й уразічастковоїліквідаціїоб’єктаосновнихзасобів, сумауцінкиосновнихзасобів.

Дорахунку 10 „>Основнізасоби”відкриваютьнаступнісубрахунки:

101 „>Земельні ділянки”;

102 „>Капітальнівитрати наполіпшення земель”;

103 „>Будинки таспоруди”;

104 „>Машини таобладнання”;

105 „>Транспортнізасоби”;

106 „>Інструменти,прилади таінвентар”;

107 „>Робоча й продуктивна худорба”;

108 „>Багаторічнінасадження”;

109 „>Іншіосновнізасоби”.

УСФГвідкритолишесубрахунки 103, 104, 105, 106 й 107.

Насубрахунку 103 „>Будинки таспоруди” вгосподарствіведетьсяоблікнаявності та рухубудівель,споруд, їхньогоструктурнихкомпонентів.

Насубрахунку 104 „>Машини таобладнання”обліковуєтьсянаявність та рухсільськогосподарських машин йобладнання.

Насубрахунку 105 „>Транспортнізасоби”ведутьобліктранспортнихзасобів,призначених дляпереміщення людей йвантажів.

Насубрахунку 106 „>Інструменти,прилади таінвентар”обліковуютьзнаряддя роботи,включаючиручнімеханізованізнаряддя, котріпрацюють задопомогоюелектроенергії,стисненогоповітря тощо,пристрої дляздійсненнямонтажнихробіт тощо.

Насубрахунку 107 „>Робоча й продуктивна худорба”обліковуютьробочухудобу-коней тапродуктивнухудобу-корови.

>Аналітичнийоблікосновнихзасобівведеться вдосліджуваномугосподарстві поінвентарнихоб’єктах.Кожномуінвентарномуоб’єктуприсвоюютьінвентарний номер,якийнаносять наоб’єкт йвказують впервинних документах йреєстрах ізоблікуосновнихзасобів.Обліктакожведеться по видахосновнихзасобів,місцях їхньогоексплуатації,матеріальновідповідальних особах.

>Аналітичнийоблікосновнихзасобівздійснюється вінвентарнихкартках.Вонимістятьінформацію протехнічніособливостіоб’єкта, їхньогоінвентарний номер,первіснувартість, нормуамортизації таінше. Записи вінвентарнихкарткахздійснюють заданимипервиннихдокументів,технічнихпаспортів.Карткискладаються в одномупримірнику йзберігаються убухгалтерії вкартотеці.

>Заповненіінвентарнікарткиреєструють вОписахінвентарнихкарток ізоблікуосновнихзасобів (ф. №03-7). їхніведуть закласифікаційнимигрупамиоб’єктівосновнихзасобів. Привибуттіосновнихзасобівроблятьпомітки вописі, авідповіднукарткуприкладають до актусписанняосновнихзасобів.

>Інвентарнікартки наосновнізасоби, щонадійшли чивибулипротягоммісяцязосереджують вкартотеціокремо. Укінцімісяця на їхньогопідставізаповнюютьКарткуобліку рухуосновнихзасобів (ф. №03-8).

Умісцяхексплуатаціїосновнихзасобів дляобліку шкірногооб’єкта заматеріальновідповідальними особамиведутьінвентарний списокосновнихзасобів (ф. №03-9).Дані, щомістяться вційформіаналогічніданимінвентарнихкартокоблікуосновнихзасобів.

>Типовікореспонденції засинтетичнимрахунком 10 „>Основнізасоби” наведено в табл. 3.3.

>Синтетичнийоблік зарахунком 10 „>Основнізасоби”ведуть вжурналі-ордері №13 ц.р.Залишки за кредитами цогорахунказдійснюється напідставіпервиннихдокументів,бухгалтерськихдовідок, вкінцімісяцякредитовіоборотирахунка 10журналу-ордера №13 ц.р.переносять вГоловну книжку.

Утабл..3.4 подано журнал-ордер №>13с.г. засерпень2001р.Загальна схемаоблікуосновнихзасобів вСФГ„Пролісок” подано нарис.3.4.

>Таблиця 3.3 –Типовіоперації зарахунком 10 „>Основнізасоби”

>Змістгосподарськихоперацій >Кореспондуючірахунки
дебет кредит
1 2 3
1.Відображенознососновнихзасобів, що були вексплуатації 10 131
2. Введено вексплуатаціюосновнізасоби 10 152
3.Переведення молоднякутварин восновне стадо 107 155
4.Оприбуткованопридбаніосновнізасоби, що непотребуютьвитрат на їхні монтаж,збирання 10 37

Схожі реферати:

Навігація