Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Організація ОБЛІКУ та контролю основних засобів на підпріємстві


Реферат Організація ОБЛІКУ та контролю основних засобів на підпріємстві

valign=top>5.Оприбутковано віднайомниківосновнихзасобів яквнесків упайовийкапітал 10 41 6.Індексація (>дооцінка)основнихзасобів 10 423 7.Прийнято відзасновниківосновнізасоби, як їхньоговнески устатутний фонд 10 46 8.Оприбуткованоосновнізасоби,ранішесписані із балансу 10 19 9Надходженняосновнихзасобів урахуноквиплати дивідентів 10 73 10Безплатненадходженняосновнихзасобів 10 424 11Внутрішнєпереміщенняосновнихзасобів 10 10 1 2 3 12Списанознососновнихзасобів, щовибули ізгосподарства 131 10 13Залишковавартістьпереданихосновнихзасобів 14 10 14Переданоосновнізасоби уфінансовуоренду 16 10 15Вибракуванотварин із основного стада 21 10 16Обміносновнихзасобів наіншіактиви за бартером 37 10 17Списанняіндексаціїосновнихзасобів 42 10 18Відображенозалишковувартістьліквідованихосновнихзасобів 976 10 19Відображено нестачуосновнихзасобів 94 10 20Відображенозалишковувартістьреалізованих ОЗ 972 10 21Списаностраченіосновнізасобивнаслідокнадзвичайнихподій 99 10

>Таблиця 3.4 –Журнал-ордер № 13 ц.р. засерпень 2001 року (вчастинірахунка 10 „основнізасоби”)

№ зарплатню >Змістзапису З кредитурахунку 10 в дебетрахунків
13 94 972 Разом за кредитамирах. Ю
1 >Вибракуванотварин із основного стада 10100 10100
2 >Реалізовано культиваторУСМК-54 2400 12000 14400
3 >Списано транспортер нафермі №1 9000 9000
4 >Недостачаосновнихзасобів зазалишковоювартістю 950 950
Разом 21500 950 12000 34450

  

>Первиннідокументи ізнадходження йвибуттяосновнихзасобів

 
  


Актприймання-передачі (>внутрішньогоприміщення)основнихзасобів 

Актприймання-здачівідремонтованих,реконструйованих тамодернізованихоб’єктів

Акт напереведеннятварин ізгрупи вгрупу

Акт насписанняосновнихзасобів

Акт насписанняавтотранспортнихзасобів

Акт навибракуваннятварин із основного стада

>Виробничийзвіт (>капітальніінвестиції)

 

>Інвентарнікартки

 


                          

>Описиінвентарнихкарток >Інвентарний списокосновнихзасобів

>Журнал-ордер № 13 ц.р.

 
>Карткаобліку рухуосновнихзасобів

>Головна книга

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

>Рис. 3.1Загальна схемаоблікуосновнихзасобів

>Рис. 1 вСФГ „>Пролісок”     

 

3.3Облікзносу (>амортизації)основнихзасобів

>Основнізасоби подвпливом години, силприроди та впроцесіексплуатаціїпоступовозношуються.Вонивтрачають своїпервинніфізичніякості,знижуються їхнітехніко-експлуатаційніможливості, врезультатізменшується реальнабалансовавартістьосновнихзасобів.Знос –цевтратаосновнимизасобамипочатковоївартості упроцесі їхньоговикористання.Амортизація –цесистематичнийрозподілвартості, котраамортизується,протягом рядоккорисноговикористання.

Ненараховуєтьсязнос на грішну землю таіншіосновнізасоби, котрімаютьнеобмеженийтермінкорисноговикористання.

>Строккорисноїексплуатаціїосновнихзасобів –цеперіод,протягомякогоосновнізасоби будутьвикористовуватисьпідприємством, чи із їхньоговикористанням якщовиготовленоочікуванийпідприємствомобсягпродукції.

>Строккорисноїексплуатаціївизначається самимпідприємством ізврахуванням такихчинників:

-очікуваноїпотужності чифізичноїпродуктивностіоб’єкта;

-очікуваногофізичногозносу;

- моральногозносу;

-правових чианалогічнихобмеженьщодовикористанняоб’єкта.

>Строккорисноговикористання активуможезмінюватись:

- уразізмінитехнологіївиробництва чипопитупродукції, щовиробляється задопомогою цого активу;

- уразікапіталізаціїнаступнихвитрат,пов’язаних ізвикористанням активу, щопокращують його стан.

>Результатизмінитермінукорисноговикористанняоб’єкта будутьвпливати на величинуамортизації цогооб’єкта впоточному тамайбутньомуперіодах,протенакопиченаамортизація запопередніперіоди некоригується.

Методамортизаціїосновнихзасобівобираєтьсяпідприємствомсамостійно ізурахуваннямочікуваного способувикористання активу.

З 01.07.2000 р., згідно П (З)БО7, підприємстваможутьнараховуватиамортизаціюосновнихзасобівзастосовуючитакіметоди:

1)прямолінійний;

2)виробничий;

3)зменшеннязалишковоївартості;

4)прискореногозменшеннязалишковоївартості;

5)кумулятивний.

>Наведеніметодинарахуванняамортизації можнаумовноподілити на двавиди:

-методиамортизації, щобазуються начасівикористанняосновнихзасобів. До нихвідносятьсяпрямолінійний метод, методзменшеннязалишковоївартості,кумулятивний метод;

- методамортизації,якийбазується накількостіодиниць,отриманих відвикористанняоб’єктаосновнихзасобів, -виробничий методнарахуванняамортизаціїосновнихзасобів.

>Крімзазначенихметодів,підприємствотакожможезастосовуватинорми йметодинарахуванняамортизації,передбаченіподатковимзаконодавством.

>Розглянемоособливостінарахуванняамортизаціїосновнихзасобіврізними методами.

Запрямолінійним методомвартістьоб’єкта, щоамортизується,рівномірносписується (>розподіляється)протягом рядок йогослужби. При цьомурічна норма тарічна сумаамортизаціїзалишаютьсяпостійними все рядківкорисноїслужбиоб’єкта,накопиченаамортизаціязбільшується, абалансовавартістьоб’єктазменшується.

Методзменшеннязалишковоївартостіполягає увизначеннірічноїсумиамортизаціїоб’єктаосновнихзасобів,виходячи ззалишковоївартості такогооб’єкта на вушкозвітного року. Сумаамортизаційнихвідрахуваньвизначається шляхоммноженнязалишковоївартостіоб’єктаосновнихзасобів нарічну нормуамортизації:

>А=3В x На,

де А – сумаамортизаційнихвідрахувань;

>3В –залишковавартістьоб’єктаосновнихзасобів;

На =річна нормаамортизації.

>Річну нормуамортизаціїпідприємствовизначаєсамостійно за такоюформулою:

На =1-н(ЛВ:ПВ),          

де На –річна нормаамортизації;

зв –термінкорисноговикористанняоб’єктаосновнихзасобів, років;

>ЛВ –ліквідаційнавартістьоб’єктаосновнихзасобів;

>ПВ –первіснавартістьоб’єктаосновнихзасобів.

Упершийрікексплуатаціїоб’єктаосновнихзасобів базою длянарахуванняамортизації такогооб’єкта якщо йогопервіснавартість.

Методприскореногозменшеннязалишковоївартостівиходить із того, щокорисність йпродуктивністьосновнихзасобів в Першіперіодивикористанняєзначновищими, ніж внаступні. Нормаамортизаціїзастосовується не дуже довартості, щоамортизується, а добалансової (>залишкової)вартостіоб’єкта накінецьпопередньогоперіоду.Фіксована нормаамортизаціїприймаєтьсярівноюрічнійнорміамортизації запрямолінійним методом,помноженою накоефіцієнтприскорення,який, як правило,дорівнюєдвом.

>Кумулятивний методвизначаєтьсясумою років рядокслужбивідповідногооб’єкта задопомогоюкоефіцієнтів, вчисельнику якізазначаються рокта, щозалишаються докінця рядокслужбиоб’єкта (взворотньому порядку), азнаменнику –загальна сума роківексплуатації.Перемножившикожнийдріб навартістьоб’єкту, щоамортизується,визначають сумуамортизації.

>Виробничий методзаснований напередбаченні, щофункціональнакорисністьоб’єктазалежить не від години, а відрезультатів йоговикористання. При цьому рядківкорисноїслужбивизначаєтьсякількістюпродукції таобсягомпослуг, котріпідприємствоплануєвиготовити чинадати ізвикористаннямоб’єкта. Призастосуванні цого методуамортизаціярозраховується шляхомрозподілувартостіоб’єкта, щоамортизується, прямопропорційнокількостіпродукції (>обсягупослуг) якоїпідприємствоочікуєвиготовити завідповідніперіодипротягом рядок йогокорисноїслужби.

>Нарахуванняамортизації проводитисящомісячно.Місячна сумаамортизації призастосуванніметодівзменшеннязалишковоївартості,прискореногозменшеннязалишковоївартості,прямолінійного та кумулятивноговизначаєтьсяділеннямрічноїсумиамортизації на 12.Нарахуванняамортизаціїпочинається ізмісця,наступного замісяцем, вякомуоб’єктосновнихзасобів ставшипридатним длякорисноговикористання.

Удосліджувальномугосподарстві длянарахуванняамортизаціїзастосовуютьнорми йметодинарахуванняамортизації,передбаченіподатковимзаконодавством.

>Відповідно до п. 8.3 Закону України „Прооподаткуванняприбуткупідприємств”сумиамортизаційнихвідрахуваньзвітногоперіодурозраховуютьзастосуванням нормамортизації,визначених п. 8.6 цого Закону, добалансовоївартості групосновнихфондів наподатокзвітногоперіоду.

>Амортизаціїнараховують разів замірялися вбити квартал, якоївизначають заформулою:

>Б(а) = Б (>а-1) + П (>а-1) – У (>а-1) – А (>а-1),

деБ(а) –балансовавартістьгрупи на вухозвітногоперіоду; Б (>а-1) –балансовавартістьгрупи на вухоперіоду, щопередувавзвітному; П (>а-1) – сумавитрат,понесених напридбанняосновнихзасобів,проведеннякапітального ремонту,реконструкції тощопротягомперіоду, щопередувавзвітному; У (>а-1) – сумавиведених ізексплуатаціїосновнихзасобівпротягомперіоду,якийпередувавзвітному; А (>а-1) – сумаамортизаційнихвідрахувань,нарахованих уперіоді, щопередувавзвітному.

>Щоб практичновикористатинорми йположення ст. 8 Закону длянарахуванняамортизації вбухгалтерськомуобліку,необхідновизначитись, доякої з 3 груп смердоті належати, а далівикористатикоефіцієнти –нормиамортизації.

>Облікзносуосновнихзасобівведуть на13 „>Зноснеоборотнихактивів”, наякомуузагальнюєтьсяінформації пронараховануамортизацію таіндексаціюзносунеоборотнихнематеріальних йматеріальнихактивів. Дляоблікузносуосновнихзасобівпризначеносубрахунок 131 „>Знососновнихзасобів”. За кредитомрахункувідображаєтьсянарахуванняамортизації, за дебетом –зменшеннясумиамортизації.

>Аналітичнийоблікзносуосновнихзасобівведетьсявідповідно за видамиосновнихзасобів.

У табл.. 3.5наведемотиповікореспонденції засубрахунком 131 „>Знососновнихзасобів”          

>Змістгосподарськоїоперації >Кореспонденціярахунків
дебет кредит
1.Списанознососновнихзасобів, щовибули ізгосподарства  131 10
2.Списано сумузносу зауціненимиосновнимизасобами 131 10
3.Списано сумузносупереданихосновнихзасобів достатутногокапіталу 131 10

4.нарахованаамортизація наоб’єктиосновнихзасобів:

-виробничогопризначення

-загальновиробничогопризначення

- щозабезпечуютьзбутпродукції

-загальногосподарськогопризначення

-житлово-комунального тасоціально культурногопризначення

- щозабезпечуютьусуненнянаслідківнадзвичайнихподій

- щовикористовуються набудівництві тареконструкціїосновнихзасобів

23

91

93

92

949

99

15

131

131

131

131

131

131

131

         

Нормуамортизаціївстановлюють увідсотках добалансовоївартостікожної ззазначених групосновнихзасобів на четвертий квартал:група-1,25%,друга-6,25% йтретя-3,75%.Розглянемо методикунарахуванняамортизації уСФГ „>Пролісок” за 2001рік у табл. 3.6 Навідміну від ст. 8 Закону, Якапередбачаєнараховуватиамортизаціющоквартально, п. 29 П (З)БО7зобов’язуєробитицюопераціющомісячно. Ос-кількинарахуванняамортизаціїздійснюється увідсотках дозалишковоївартості, то ми незрозуміло яквизначатизалишковувартість:щомісячно чи за правилами ст. 8 Закону.

>Зсилаючись наположенняпостанови КМУ від 28.02.2000 р. № 419 „Про порядокподанняфінансовоїзвітності”, Якапередбачаєвважатизвітнимперіодомрік, апроміжнимзвітнимперіодом – квартал,вважаємо, щозалишковувартістьнеобхідновизначатищоквартально, як йроблять вдосліджувальномугосподарстві.

>Розрахунокамортизаційнихвідрахувань уСФГ „>Пролісок”здійснюють напристосованих бланках.Вважаємо, щогосподарствудоцільновикористовувати бланкитиповоїформи, особливоцестосуєтьсяреєстрів, котрі булирозроблені йзатвердженіМіністерствомаграрної політики України.

>Згіднометодичнихрекомендацій длянарахуванняамортизаціїскладаютьрозрахунокнарахуванняамортизаціїосновнихзасобів таіншихнеоборотнихактивів запрямолінійним методом (ф. №>10.2.2.с.2).Розрахуноквикористовують длявизначеннярічної ймісячноїсумиамортизації на 1 января.Основнізасобигрупують загрупами й видамиоб’єктів. Длящомісячногонарахуванняамортизації передбаченевідомістьнарахуванняамортизаціїосновнихзасобів таіншихнеоборотнихактиві котрінадійшли чивибули (ф. №10.2.6.с.г.). Уційвідомостізазначають видосновнихзасобів закласифікаційнимигрупами такореспондуючимирахунками сумуамортизації пооб’єктах, щонадійшли йвибули. НапідставівищезгаданихдокументівскладаютьВідомістьнарахуванняамортизаціїосновнихзасобів таіншихнеоборотнихактивів замісяць (ф. №10.2.7.с.г.). Унійзаписуютьрозподіламортизації пооб’єктах, щонадійшли йвибули, та сумуамортизації,нарахованої впоточномумісяці.

>Нарахуванняамортизаціїосновнихзасобів за методом,передбаченимподатковимзаконодавством закласифікаційнимигрупами,здійснюють уВідомостінарахуванняамортизаціїосновнихзасобів (ф. №10.2.8.с.г.), Якавідкривається нарік. Уційвідомості закласифікаційнимигрупамиосновнихзасобів й їхнього видамищомісяцянараховують сумуамортизації тазазначаютьрозподілзносу заоб’єктамиобліку.

>Синтетичнийоблік зарахунком 13 „>Зноснеоборотнихактивів”ведеться вжурналі-ордері №10.2.с.г. записи по кредит цогорахункуздійснюють напідставівідомості №10.2.7.с.г чи №10.2.8.с.г.Кредитовий оборот ізжурналу-ордерапереносять вголовну книжку.

3.4Обліквитрат на: ремонт йполіпшенняосновнихзасобів

>Обов’язковоюумовоюефективноговикористання йпродовження рядокексплуатаціїосновнихзасобівєпостійнепідтримання їхнього вробочомустані зарахунокпроведенняперіодичнихремонтів йтехнічногообслуговування таполіпшення.

Убухгалтерськомуобліку до 01.07.2000 р. й вподатковомуоблікувитрати як із ремонтуосновнихфондів, то й із їхніполіпшеннявідносяться наваловівитрати лише в розмірі 5% відбалансовоївартостівідповідноїгрупиосновнихфондів на вушко року, а понадцю між – на збільшеннявартостіосновнихфондів ізнаступноюамортизацією.

>Після 01.07.2000 р.бухгалтерськийоблік із ремонту йполіпшенняосновнихфондіврегламентується П (З)БО7. Так, напідставі п. 14 П (З)БО7первіснавартістьосновнихзасобівзбільшується на сумувитрат,пов’язаних ізполіпшеннямоб’єкта (>модернізація,добудова,дообладнання,реконструкція тощо), щопризводить до збільшеннямайбутніхекономічнихвигод,спочаткуочікуваних відвикористанняоб’єктаосновнихзасобів.Витрати, щоздійснюються для забезпеченнямайбутніхекономічнихвигод,спочаткуочікуваних відвикористанняоб’єктаосновнихзасобів,включаються у складвитратзвітногоперіоду п. 15П(С)БО7). Таким чином, после 01.07.2000 р. дляцілейвідображенняоперацій убухгалтерськомуоблікупідприємствунеобхідночіткорозмежовувати ремонтосновнихзасобів та їхньогополіпшення

>Підтерміналом ремонт, напідставі П (З)БО7, атакож ст. 8 Закону прооподаткуванняприбуткуслідрозумітивідновленняпервіснихспоживчих йфункціональнихякостейоб’єктаосновнихфондів,часткововтрачених уходіексплуатаціїданогооб’єкта вгосподарськійдіяльності підприємства. При цьому, згідно П (З)БО7, невідбувається збільшенняспочаткуочікуванихвигод відвикористанняданогооб’єкта, авідбуваєтьсявідновленнявеличиниранішеочікуванихвигод.Згідно п. 15 П (З)БО7витрати на: ремонтпідприємствовідносить навитратидіяльності

>Підполіпшеннямосновнихфондів, згідно п. 14 П (З)БО7,слідрозуміти збільшенняспоживчихякостейоб’єкта (увиглядімодернізації,добудови,дообладнання,реконструкцій тощо), щопризводить до збільшеннямайбутніхекономічнихвигод.Витрати наполіпшенняосновнихфондіввідносяться, згідно П (З)БО7, у збільшення їхньогопервісноївартості ізнаступнимнарахуваннямамортизації протягом усьоговартістьосновнихфондів (й до тогочислі на суму цогополіпшення).

>Збільшенняекономічнихвигодможе бутидосягнутодвомашляхами:

- збільшеннянадходженьгрошовихкоштіввнаслідокзростаннявиробничоїпотужностіоб’єкту,;

-зменшеннявитрат,пов’язаних ізвикористаннямоб’єктуосновнихзасобів.

>Класифікацію ремонтуосновнихзасобіврозглянемо на рис. 3.2

>Залежно відобсягу й характеруробіт,розмірувитратрозрізняють ремонткапітальний йпоточний.

>Витрати на: ремонтосновнихзасобівобліковують нарахунках 23 „>Виробництво”, 91 „>Загальновиробничівитрати”, 92 „>Загальногосподарськівитрати”, 93 „>Витрати назбут”, 94 „>Іншівитрати”,залежно від того, де їхнівикористовують: увиробництві, приреалізаціїпродукції, ужитлово-комунальномугосподарстві.

Ремонтосновнихзасобівздійснюють наоснові заявикерівниківвиробничихпідрозділів, у якіексплуатуютьсяосновнізасоби; щопотребують ремонту. Приремонтігосподарським способомінженермеханікгосподарстваскладаєВідомістьдефектів на: ремонт машин. Унійзазначаютьвиявленідефекти,вказують потребу взапаснихчастинах йматеріалах,обсягробіт йвизначаютьнормативнувартість ремонту. Напідставізатвердженоїкерівництвомвідомостідефектіввиписуютьлімітно-забірнукартку навидачуматеріалів для ремонту,складають наряд навідрядну роботу.Післявиконанняробіт увідомостідефектіввідображаютьфактичнівитратизапаснихчастин,іншихматеріалів, оплати роботи іобчислюютьсобівартість ремонту.

>Закінчений ремонтбудівель,споруд, машин таіншихосновнихзасобівоформляють Актомприйманняпередачівідремонтованих йреконструйованихоб’єктів.

>Аналітичнийобліквитрат на: ремонтосновнихзасобівведуть уВиробничомузвіті, асинтетичний ужурналі-ордері №10.2.с.г. таГоловнійкнизі.

У табл. 3.7наведемотиповікореспонденціїрахунків із ремонту таполіпшення ОЗ.

>Таблиця 3.7 –Типовікореспонденціїрахунків ізоблікувитрат на: ремонт таполіпшенняосновнихзасобів

                  

>Змістгосподарськоїоперації >Кореспонденціярахунків
дебет кредит
1 2 3
1 2 3
1.Відображенозатрати ізреконструкції,модернізації,добудови,дообладнанняоб’єктівосновнихзасобів  151 631
2. Сума ПДВ 644 631
3.Зарахованозатрати послезавершенняреконструкції на збільшенняпервісноївартостіосновнихзасобів 103 151

4.Витрати наобслуговування та ремонт, котріздійснені для забезпеченнямайбутніхекономічнихвигод,первісноочікуваних відвикористання:

-основнихзасобіввиробничогопризначення

-основнихзасобів, щозабезпечуютьзбутпродукції

-відображено суму ПДВ 

23,91

93

641

631

631

631


3.5 Контрольосновнихзасобів

>Основнізасобиєсукупністюзасобів роботи, котріфункціонують унатуральнійформіпротягомкількох років у сферіматеріальноговиробництва чинематеріальноїсфери, котрівідповідно добухгалтерськихзвітіввключені у складосновнихзасобів.

>Основнимизавданнями контролюєвстановлення:

-правильності документальногооформлення йсвоєчасноговідображення воблікуоперацій ізосновнимизасобами, їхнінадходження,внутрішньогопереміщення йвибуття;

-перевіркаправильностірозрахунку,своєчасноговідображеннязносу (>нарахуванняамортизації)основнихзасобів;

- контролю надвитратами на: ремонт;

  -перевіркаправильностівідображення воблікуфінансових результатів відвибуття (до тогочисліліквідації)основнихзасобів;

- контролю надзбереженнямосновнихзасобів;

-перевіркаправильностіпроведенняіндексаціїосновнихзасобів.

>Перевіркунаявностіосновнихзасобів можнапроводитидвома способами: шляхомінвентаризації (приневеликійкількостізасобів) чи шляхомдокументальноїперевірки. Іншийспосібполягає до того, щооб'єктосновнихзасобіввважаютьнаявним,якщоіснують: документ,якийпідтверджує йогопридбання,отримання набезоплатнійоснові,створення тощо; актприйому-передачі 03-1; вреєстрахоблікузробленовідповіднийзапис. Уразівідсутності одного ізтрьохосновнихдокументів актив невважаєтьсянаявним, томувін неможе бутивключеним до балансу. Уреєстрахкількісногообліку накожнийоб'єктосновнихзасобіввідкриваєтьсяінвентарнакартка.

>СФГ „>Пролісок”використовуютьпереважнопершийспосіб,тобтопроводятьінвентаризаціюосновнихзасобів.Розглянемо втаблиці 3.8 актконтрольноїперевіркиінвентаризаціїосновнихзасобів.

>Таблиця 3.8 - Актконтрольноїперевіркиінвентаризаціїосновнихзасобів вСФГ „>Пролісок” (матеріально-відповідальна особаПеретяткоС.М.)

із/ п

>Найменуванняцінностей, котріперевірені >Значиться вінвентаризаційном уописі >Фактичновиявлено приперевірці >Результатиперевірки (+понад - менше)
>кількість >ціна сума >кількість >ціна сума >кількість >ціна сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1

>Льоно-

>бралка

1 2530 2530 1 2530 2530 - - -
2 >КосаркаКПС-2.1 1 7825 7825 1 7825 7825 - - -
3 >МітлаОГД-6 1 1952 1952 1 1952 1952 - - -
4 ПлугиПЛН-4-35 2 420 840 2 420 840 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5

>Льоно-

>молка

>МЛ-2.8

1 2052 2052 1 2052 2052 - - -
6 >Розкида годРОУ-6 1 9250 9250 1 9250 9250 - - -
7 >ВолокушаРТУ 10 1 1120 1120 1 1120 1120 - - -

>Необхідноумовоюєперевіркавідповідностіосновнихзасобівкритеріямвизнання,тобтоймовірності того, щопідприємствоотримає вмайбутньомуекономічнівигоди,пов'язані ізвикористаннямцихактивів, йвартістьактивівможе бутидостовірнооцінена.Важливимкритеріємєдостовірнаоцінкаосновнихзасобів.Будь-якаоцінка (>первісна, справедлива,залишковавартість)відображається вдокументі,якийпідтверджує фактздійсненняоперації із активом. У цьомуразінеобхіднооцінитиправомірністьвикористаннятієї чиіншоїоцінки.Якщооцінку активуздійсненовідповідно ізП(С)БОревізор виненвикористатианалітичні прийому дляперевіркиточностівказаноїсуми (увибірковому порядку).

>Важливоюпроблемоюєперевіркаправильностірозрахункусправедливоївартості, особливоцестосується тихийосновнихзасобів, котрі булипридбані закілька років дореформибухгалтерськогообліку.Численнііндексації,перевагиподаткового способунарахуванняамортизаціїпризвели доти, щозалишковавартістьосновнихзасобів на 1 января 2000 р.суттєвовідрізняється відринкової, авизначенняринковоївартості зацимиоб'єктами було бнеможливо у зв'язку ізвідсутністю набільшість із них активногоринку.

>Важливимзавданнямконтролерівєперевіркаправильностівідображення вобліку рухуосновнихзасобів. Для цогоздійснюютьконтрольнівибірковіобстеженняоб'єктівосновнихзасобів,виявляютьвідповідність їхньогофактичного станунаявнійрозрахунково-платіжній йтехнічнійдокументації.Первиннідокументи наоприбуткуванняосновнихзасобівпорівнюють зданимискладськогообліку,бухгалтерськимиреєстрами, журналомреєстраціїдоручень таплатіжними документами. При цьомувстановлюютьрозходження уцих документах,з'ясовують їхнього заподій,виявляютьфактипідміни дорогихтоварівмалоцінними

>Прийманнябудівельнихоб'єктів вексплуатаціюздійснюютьробочіприймальнікомісії згідно ізпроектно-кошторисноюдокументацією, про щоскладають акт. Передприйманнямоб'єктів вексплуатацію їхньогоуважнооглядають щододотриманнябудівельних норм й правил тавідповідностіпроектно-кошториснійдокументації й договору. Привиявленнідефектів,недоробок вакті про нихвказують ззазначеннямтермінуусунення. Упроцесіревізіїз'ясовують, чи булистворенікомісії поприйманнюоб'єктів, чиприйнятіоб'єкти вексплуатацію ізусіманеобхіднимикомунікаціями йобладнаннями, чиусуненізазначені вактінедоліки. Для цогооб'єктиоглядають внатурі,опитуютьпрацівників.Інвентарнікартки, актприймання вексплуатацію, домов тапроектно-кошториснудокументаціюзіставляютьміж собою.Встановлюють таким чиномсвоєчасність їхніоприбуткування. Принеобхідностіпроводятьконтрольніобмірибудівель йспоруд,експертизупроектно-кошторисноїдокументації.

Контрольпридбаннятехніки таобладнанняздійснюютьвідповідно доінструкції про порядокприйманняпродукціївиробничо-технічногопризначення закількістю йякістю.

Дляодержанняматеріальнихцінностей відпостачальниківекспедиторамвидаютьдоручення, якуреєструють успеціальномужурналі йвидають подрозпискуодержувача.Особа, що здобуладоручення,зобов'язананаступного дня чи зразу ж послеодержаннятоварів податі вбухгалтеріюдокументи провиконанняробіт йздачу складуматеріальнихцінностей. Невикористанідорученняпотрібноповернути убухгалтерію нанаступний день послезакінчення рядок їхні дії, про щоробитьсявідмітка ужурналі.Постачальниквідпускаєтоварилише принаявностідоручення.

>Перевіркареалізації чибезкоштовноїпередачіосновнихзасобівпочинається ізознайомлення ізрішенням (>дозволом) на скоєнняпідприємствомвідповіднихдій. Таким документомє протоколзборів трудового колективу. Приперевірціліквідації у зв'язку ззносом чи пошкодженнямрозглядаютьсяакти наліквідаціюосновнихзасобів.Слідперевірити, чизатвердженийвідповідний акткерівником підприємства, та чизробленавідміткабухгалтерії профіксаціювибуттяінвентарногооб'єкта вінвентарнійкартці.

>Перевіркаіндексаціїосновнихзасобів проводитися ізметоювстановленнянаявності таправильностіпроведенняіндексаціїосновнихзасобів.Контролервивчаєдокументи, котріпідтверджуютьпроведенняіндексаціїбалансовоївартості. Такими документамиєскладенікомісією ізіндексаціївідомостііндексаціїбалансовоївартостіосновнихзасобів та їхнізносувідповідно дозаконодавчихактів.Даліперевіряєтьсяправильністьвідображеннязмінивартостіосновнихзасобів убухгалтерськомуобліку.

З балансугосподарстваможуть бутисписані приміщення,споруди,машини таіншіосновнізасоби,якщо смердоті сталинепридатнимивнаслідокфізичногозносу,стихійного лиха, моральногостаріння чи у зв'язку ізбудівництвом,розширеннямгосподарства.Основнізасобипідлягаютьсписаннюлише у тихийвипадках, коливідновити їхнінеможливо чиекономічнонедоцільно, й смердоті неможуть бутиреалізовані. Присписанніосновнихзасобіввнаслідокфізичногозносутребастежити задотриманнямамортизаційнихстроківслужби.Передчасне їхнісписаннясвідчить пропорушення правилексплуатації машин таобладнання.

Упроцесіревізіїперевіряютьобґрунтованістьсписанняосновнихзасобів збудь-яких причин. При цьомууважновивчаютьакти насписання,порівнюють їхнього ізінвентарнимикартками,щобпереконатися вдостовірності рядокслужби,вказаному вакті,звертаютьувагу на датуостаннього ремонту,обсягвиконанихробіт запопереднійперіодексплуатації, сумунарахованогозносу.

Приперевірціоперацій ізреалізаціїосновнихзасобіввизначаютьекономічнудоцільністьцихдій,з'ясовують поякійцініреалізованіосновнізасоби,уважновивчаютьоформленнядокументації нареалізацію, кому проданоосновнізасоби, принеобхідностіпроводятьзустрічнуперевірку ізпокупцями,виявляють результат відреалізації.

>Вибуттяосновнихзасобіввнаслідокаварії чистихійного лиха винне бутипідтвердженеспеціальними актами тависновкамивідповіднихорганів.

>Перевіряючиправильністьнарахуванняамортизаціїслід матір наувазітакіособливості:

—об'єктомамортизаціїєосновнізасоби (>крімземлі);

—нарахуванняамортизаціїздійснюєтьсяпротягом рядоккорисноговикористанняоб'єкта,якийустановлюєтьсяпідприємством;

—амортизаціяосновнихзасобів (>кріміншихнеоборотнихактивів)нараховується ззастосуванням такихметодів:прямолінійного;зменшеннязалишковоївартості;прискореногозменшеннязалишковоївартості;

кумулятивного;виробничого;

— норм йметодів,передбаченихподатковимзаконодавством;

— методамортизаціїобираєтьсяпідприємствомсамостійно;

—нарахуванняамортизації проводитисящомісячно.Підприємства зсезонним характеромвиробництварічну сумуамортизаціїнараховуютьпротягомперіоду роботи підприємства узвітномуроці;

— сумунарахованоїамортизації усі підприємствавідображаютьзбільшеннямсумивитрат підприємства (>зносунеоборотнихактивів).

>Перевіряючинарахуванняамортизації (>зносу), аудитор виненприділитиувагувстановленнюправильностізастосуванняналежногопонижуючогокоефіцієнта. З 2001 р.понижуючийкоефіцієнт незастосовується.

>Оформленнярезультатівекономічного контролювключаєсистематизацію,узагальненняматеріалівперевірок йскладання основного актаревізії.

Напрактицінайбільш широкозастосовують двавидиактівревізії:

>проміжний йосновний.Головнепризначенняпроміжнихактів -негайнедокументальнеоформленнярезультатів контролю,тобтодійсного станугосподарських чифінансовихоперацій на даний моментперевірки.

>Основний актревізіїєдвостороннім документом,якиймаєюридичну силу.Від правильного йогооформленнязначноюміроюзалежитьсвоєчасністьпритягненнявиннихосіб довідповідальності,розробка тареалізаціязаходівщодоліквідаціївиявленихнедоліків таприведення вдіювиявленихрезервів. Тому дооформлення актаревізіїставлятьсясуворівимоги, усі запис уньомуповинні бутичіткоаргументовані,об'єктивні йдоказові.

>Основний актревізіїскладають напідставізгрупованихузагальненихматеріалівпроміжнихактів йзаписів ізробочихзошитів.Вінвключаєвступну (>загальну) йосновну (>програмну)частини. Упершійчастинівідображаютьтакідані:назва акту,місце й дата йогоскладання; складревізійноїкомісії;

>підстава, дата, початку йзакінченняревізії;загальнівідомості пропопереднюревізію;коротківідомості пропідприємство;спосібперевірки.

Уосновнійчастині актавідображаютьрезультатиперевіркипроміжнихпитань порозділахзатвердженоїпрограмиревізії. Укожномурозділі коротко, але йдоситьповновикладаютьфакти, щохарактеризуютьвиробничо-фінансову діяльність підприємства.

До актудодаютьописдодатків й самдодатки. Актскладають у3-охпримірниках, один із які подрозписку впершомупримірнику актапередаютькерівнику чи головномубухгалтерові підприємства, аінші -органу,якийпризначивревізію.

>Після цогоконтролериготуютьвисновки йпропозиції ізреалізаціїматеріалівревізії. Увисновках устислійформіконстатуютьосновнінедоліки,порушення,зловживання,зазначаютьвиннихосіб, заподій танаслідкипорушень. Упропозиціяхдаютьрекомендації ізвідшкодуваннямнестач,розтрат,крадіжок таіншихзбитків,оприбуткуваннюлишків,притягненнявинних довідповідальності,переданняматеріалів віншіоргани длявжиттязаходів поусуненню йнедопущеннюнадалівиявленихнедоліків йпорушень.Основнуувагуконтролери усвоїхвисновках тапропозиціяхповинніприділятивиявленню йвикористаннювнутрішніхрезервів.

3.6Напрямивдосконаленняоблікуосновнихзасобів

Узв’язку ізформуванням в даний годинуновоїекономічноїсистеми,заснованої наринковихвідносинах дляефективногоуправліннянеобхідноотримуватидостовірнуінформацію за невеликийпроміжок години. Узв’язку ізновимиумовамизмінюється рольбухгалтерськогообліку йсуттєвимзмінампіддаютьсяметодологічні йметодичніаспекти йогоорганізації.Необхіднозастосовуватиавтоматизовану системуобліку, в складякої входилиавтоматизованіробочімісця бухгалтера (>АРМБ).

Уумовахавтоматизованоїобробкиінформаціїбухгалтерськийоблік йбухгалтерськаінформаціявикористовуєтьсянабагато менше ніж приручнійобробціданих.

>Сучаснаавтоматизована системаобліку виннабудуватися наосновінайновішихзасобіввирахувальноїтехніки й винна забезпечити:

-повне йсвоєчаснезадоволенняінформаційних потребкористувачів;

-виконанняконтрольних йаудиторських завдань, ізметоюотриманнянеобхідноїінформації пронаявнівідхилення;

-отриманнякомп’ютернихуправлінськихрішень;

-здійсненняаналізу йпрогнозуваннягосподарсько-фінансовоїдіяльності підприємства.

Приавтоматизованійобробціобліковоїінформаціїповиннівикористовуватисьнаступніпринципибухгалтерськогообліку.

1.Вимірність.Даний принципвідображаєможливістьрегістраціїінформації, Якаможе бути представленій угрошовомувираженні.Грошоваоцінкаєзагальноприйнятоюміроювимірювання, поддієюякоїнеоднорідніфактори попідприємствувиражаються увигляді чисел.

2.Безперервність. По цьому принципуекономічноюодиницеювважаєтьсяпідприємство, щофункціонує протягомневизначеного години.Безперервністьфункціонування підприємствапередбачає, що в останній моментреалізаціїтоварівбухгалтерськийоблікпризнає їхньоговартість,підтвердженупродажноюціною. Приліквідації підприємства йогоресурсиоцінюються поліквідаційнійвартості.

3.Облік повартості.Даний принциппередбачає, щоактиви підприємствавносяться вобліковірегістри поціні,сплаченій за їхніпридбання,тобто по їхньоговартості.Такаоцінкаєоб’єктивною, так якбазується на документах, й, що особливоважливо,відповідна сума дійсно буввиплачена за предметоцінки.Даний принципдозволяєвідображатиреальніфінансовірезультати.

4.Подвійністьобліку.Всігосподарськіоперації вбухгалтерськомуоблікуповинні бутивідображенідвічі водинаковійсумі.

5.Відокремлення підприємства.Даний принциппередбачає, щопідприємство винне бутисамостійним повідношенню досвоїхвласників.

6.Обліковийперіод.Цей принциппередбачаєвстановленнячіткогообліковогоперіода.

7. Консерватизм (>обережність). Принциппередбачає, щодоходи,потенційносформовані вданомузвітномуперіоді,повинні бутипоказанілише до тогозвітномуперіоді, вякому будутьреалізуватися.

8.Реалізація.Якщовідповідно до принципу консерватизмувизначаєтьсязвітнийперіод, вякому винен бути включень дохід підприємства, то принципуреалізаціївказується сума прибутку, Яка винна бутивизнана відданого прибутку.

9.Послідовність.Використанняданого принципупередбачає, щовибравшиконкретний методобліку,підприємствозобов’язане в всіхнаступнихподіяхукологічного характеру йоговикористовувати до тихийпір,поки невиникнутьповажні заподій для йогозміни.

10.Відповідність. Поданомупринципідоходизвітногоперіодаповинні бутиспівставлені ізвитратами,завдякияким булиотриманіданідоходи.

Уостанній годинунабулопоширенняконцепціїдецентралізаціїобробкиобліковоїінформації йствореннілокальних базданих. На Україні воназнайшлачвоєвідображення встворенні АРМ бухгалтера.

АРМ бухгалтераєзасобомавтоматизації роботизайнятогообліком персоналу йпредставляє собоюфункціональнуспеціалізовану систему,програмно-технічний комплекс,інформаційне йдодатковеінструктивно-методичне йорганізаційно-технологічне забезпечення.

>Автоматизованеробочемісце бухгалтера ізоблікуосновнихзасобівзабезпечуєавтоматизованеведеннямагнітотекиінвентарнихкартокосновнихзасобів,нарахуванняамортизаційнихвідрахувань наповневідновлення йкапітальний ремонт,веденняоблікудорогоціннихметодів ускладіосновнихзасобів.

>Обліковіпрацівникивиконують на АРМтакіосновніавтоматизованіоперації:

-ведення іздопомогоюклавіатури вкомп’ютерданихпервиннихдокументів ізоблікуосновнихзасобів;

-автоматизований контрольвведенняданих надостовірність йповноту;

-автоматичнаобробкавведенняданих йвідображеннярезультатівобробки вінвентарнихкартках;

-автоматичнеформування йвиведення наекранмонітора чидрукуваннямашинограмзгрупованих уцілому попідприємству заматеріальновідповідальними особам,місцямизберігання чиексплуатації;

- організація йвведеннянормативно-довідковоїінформації;

Отже,СФГ „>Пролісок”необхідноздійснитипоступовийперехід відручноїобробкиданих доавтоматизованогобухгалтерськогообліку. Цезначнополегшить роботуобліковоїслужби вчастиніоперативностіінформації тазменшенні витрат години наїїобробку.                                


>Висновки йпропозиції

>Результатипроведеногодослідженнядаютьпідстави длянаступних з висновками:СФГ „>Пролісок”займаєтьсявиробництвом йпереробкоюсільськогосподарськоїпродукції.Основнийвиробничийнапрямокзерновий ізрозвинутимипромислами.Господарствоволодієземельними ресурсами врозмірі 1097 га., половину із якістановитьрілля.

>СФГ „>Пролісок”єприбутковимгосподарством, Незважаючи наскрутнеекономічне становищесільськогосподарськихпідприємств, та і країнивцілому йхочапоказникиекономічноїефективності 2001-го р. булидещонижчими порівняно із 1999 р.,господарство було б 2001-го р.прибутковим, величинаприбутку – 10,8 тис. грн.

>Досліджуванегосподарство наддостатніймірізабезпеченеосновнимивиробничими фондами. яксвідчитьаналіз їхнівартість у 2001 р. порівняно із 1999 р.зменшиласьмайже вп'ятеро.Такаситуаціясклалася через ті, щочастинаосновнихзасобіввибула врезультатіпаювання.

Для

Схожі реферати:

Навігація