Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік і оцінка матеріально-виробничих запасів на підприємстві


Реферат Облік і оцінка матеріально-виробничих запасів на підприємстві

експертного дослідження операцій із матеріальними цінностям, – нормативно-довідкова інформація (>НСИ) і фактографічна інформація.НСИ становить нормативні акти щодо постачання продукції виробничо-технічного призначення, її приймання та використання, з питань обліку, контролю та аудиту матеріальних ресурсів, затверджені економічними відомствами СНД та інші органами управління. ВикористанняНСИ судово-бухгалтерської експертизою наведено.

До фактографічної інформації ставляться договори поставок матеріалів, угоди про матеріальну відповідальність працівників, первинні документи відомості інвентаризації цінностей, відбиті на рахунках бухгалтерського обліку «Матеріали», «Устаткування щодо встановлення», «>Малоценние ібистроизнашивающиеся предмети», «Знос малоцінних і швидкозношувані предмети», «Переоцінка тих матеріальних цінностей», «>Заготовление і придбання тих матеріальних цінностей», «Відхилення вартості матеріалів».Экспертизой використовуються акти ревізій і перевірок тих матеріальних цінностей, складені відповідними контрольними органами, і навіть інформація правоохоронних органів. Ці джерела інформації носять допоміжний характер для судово-бухгалтерської експертизи й підлягають дослідженню з допомогою зустрічних перевірок, взаємний контроль операцій та інших документальних методичних прийомів.

З допомогою фактографічної інформації таНСИ експертиза, користуючись методичними прийомами експертного дослідження, перевіряє передусім схоронність матеріальних ресурсів: укладати договори про сповнену матеріальну відповідальність працівників, дотримання трудового законодавства, створення умов набрання чинності договорів; наявність підписів матеріально відповідальних осіб на дисконтних регістрах, що відбивають рух цінностей (оборотні відомості,машинограмми та інших.). Експертиза вивчає організацію поточного контролю над збереженням і витрачанням цінностей, роботою матеріально відповідальних осіб, терміни проведення інвентаризацій, їхня якість і впливом геть схоронність цінностей [22 з. 69–73].

Методичні прийоми експертного дослідження операцій із матеріальними цінностями застосовуються з допомогою певних експертних процедур.Расчетно-аналитические методичні прийоми складаються з економічної аналізу, аналітичних і статистичних розрахунків й економіко-математичних методів.

Економічний аналіз застосовується під час встановлення ритмічності поставок сировини на підприємство, виявленні відхилень від норм при витраті матеріалів та встановленні чинників, зумовлюючих перевитрата сировини й т.п. Аналітичні і статистичні розрахунки застосовують у дослідженнях з допомогоювичислительно-расчетних і логічних процедур. Складаютьсясличительние відомості, таблиця зіставлення витрати матеріалів та його накопичення поза певні періоди, виявляються порушення технології в виробничих підрозділах на конвеєрних лініях тощо.Экономико-математические методи допомагають виявити різноманітних перевитрати сировини й матеріалівзаготовочних цехах прираскрое тканин, списання перевитрат намежлекальние вирізи, і навіть прираскрое листового заліза,распиловке дикту й ділової деревини на деталі т.п.

Застосуваннярасчетно-аналитических методичних прийомів в експертних дослідженнях доцільно і під час експертних процедур на ЕОМ, містять банки даних нормативної і фактографічної інформації таобеспеченни стандартними операційними програмами. Зокрема, на ЕОМ можна розраховувати оптимальний варіант розкроювання сировини й матеріалів, вирішити кореляційну залежність чинників, які впливають раціональне використання матеріальних ресурсів, тощо. [24 з. 136–150].

Аналогічно експертному дослідженню операцій із грошима застосовуються інформаційне моделювання, нормативно правове регулювання, дослідження документів щодо операцій із матеріальних ресурсів для. Відмінність є у застосуванні методичних прийомів експертиз різних видів, камеральних перевірок норм, нормативів, цін, і навіть взаємний контроль операцій, зустрічних, аналітичних і логічних перевірок документів. Так,судебно-бухгалтерская експертиза операцій із матеріальних ресурсів для за необхідності використовує висновки товарознавчих експертиз щодо якості сировини й матеріалів, технологічних експертиз – у частині технології обробки сировини, напівфабрикатів і виробів, виготовлення продукції, відповідність продукціїизрасходованному сировини та інших.

Взаємний контроль операцій із матеріальними цінностями експертизою досліджується шляхом зіставленнялимитно-заборних карт з відомостями розкроювання сировини взаготовочних цехах, маршрутними картами на технологічних лініях і накладними здавання своєї продукції склад, актами здавання робіт та надаваних послуг замовникам [29 з. 48–60].


Таблиця 2.1.Нормативно-справочная інформація, використовувана судово-бухгалтерської експертизою для дослідження операцій із матеріальними цінностями

Джерела інформації Зміст операції Використання інформації судово-бухгалтерської експертизою
Положення про поставках продукції виробничо-технічного призначення Договірні відносини міжпредприятиями-поставщиками іпредприятиями-покупателями продукції виробничо-технічного призначення Доцільність придбання продукції виробничо-технічного призначення і її, дотримання правил приймання за кількістю якості
Основні положення з інвентаризації основних засобів, ТМЦ, коштів і обгрунтованість розрахунків Організація і проведення інвентаризації основних засобів, ТМЦ, коштів і обгрунтованість розрахунків на підприємствах всіх галузей народного господарства Дотримання нормативних актів під час здійснення контролю на підприємствах над збереженням цінностей, визначенні розміру недостачі, псування тих матеріальних цінностей, встановлення осіб, відповідальних за допущений збитки
Положення про документах і документообігу у бухгалтерському обліку Порядок оформлення первинних документів і під час господарських операцій на підприємствах, надання їм юридичної сили Дослідження господарських операцій із матеріальними цінностями, використання первинних документів мають у системі доказів
Інструкція про порядок видачі доручень отримання ТМЦ, відпустки їх за дорученнями Застосування доручень під час оформлення операцій, що з отриманням і відпусткою ТМЦ Визначення відповідального особи за отримані матеріальних цінностей
Основні положення з обліку матеріалів на підприємств і будовах Методика обліку ТМЦ на підприємствах всіх галузей народного господарства Нормативно-правове регулювання для дослідження операцій із матеріальними цінностями
Основні положення з обліку тари на підприємствах, виробничих об'єднаннях й у організаціях Організація й методику обліку тари на підприємствах Дослідження господарських операції з допомогою тари та його обліку
Положення про бухгалтерський облікМБП Порядок облікуМБП складі й у експлуатації Дотримання нормативних актів під час облікуМБП
Інструкція про порядок переоцінки ТМЦ у зв'язку з зміною оптових цін, і тарифів, відшкодуванням уцінки, розподілом зарахуванням сум до оцінки на бюджет Переоцінка тих матеріальних цінностей і відбиток її результати у бухгалтерському обліку Дослідження операцій із переоцінкою тих матеріальних цінностей, відповідність їхньої нормативних актів
Стислі вказівки до застосування і заповнення типових міжгалузевих форм первинної документації з обліку сировини й матеріалів Правила оформлення первинних документів з обліку сировини й матеріалів Оцінка доброякісності первинних документів з обліку сировини й матеріалів на підприємствах

Методичні прийоми узагальнення та її реалізації результатів експертизи операцій із матеріальних ресурсів для істотної різниці від експертизи операцій із грошима немає. Одночасно слід зазначити, що специфіка приймання тих матеріальних цінностей, їхньої цілісності і витрати обумовлює у процесі експертного дослідження складання великої кількості аналітичних таблиць,машинограмм, відомостей від використання у системі доказів.

2.3 Укладаннябухгалтера-експерта, як засіб доказів у кримінальному, цивільному, арбітражному процесі

>Процессуальним правом передбачається використання у системі доказів у кримінальним і громадянським справам висновків бухгалтерської експертизи. При розслідуванні справ бухгалтерська експертиза переважно проводиться на стадії попереднього слідства. Якщо ж розглядається цивільна справа,експерт-бухгалтер робить свою висновок у судовий процес. Незалежно від цього, який стадії розслідування залучаєтьсяексперт-бухгалтер, завершальній стадією його у хитромудрій правоохоронній діяльності є реалізація укладення судовий процес [33 з. 215–222].

Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування викладений у главі 3. Призначення бухгалтерської експертизи у суді регулюється статтею 288 «Виробництво експертизи у суді» Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації. Бухгалтерська експертиза у суді призначається тільки тоді ми, коли з конкретному питання виникла потреба у спеціальних знанняхексперта-бухгалтера, проведена попередньому розслідуванні експертиза не відбиває це можна. У таких випадках; суд обмежується викликом експерта в судове засідання щодо експертизи без прийнятті спеціального рішення про її призначенні.

Спричинений в судове засіданняексперт-бухгалтер, якщо він брав участь у експертизі під час попереднього розслідування, може проводити експертне дослідження тільки тоді, коли суд винесе рішення про призначення бухгалтерської експертизи [21 з. 54–59].

>Эксперт-бухгалтер у судовому засіданні, здійснюючи надані йому права з порушення клопотання і дослідженню доказів, не вважається учасником судового розгляду, а виконує своїх функцій лише для доповнити свій висновок.

У судовому засіданніексперт-бухгалтер можете дозволу суду запитувати підсудному, потерпілому свідкові у справі обставинам, у яких значення щодо його укладання. Потому, як з'ясовані Надані обставини, головуючий у судовому засіданні пропонує прокурору, підсудному, його захиснику та інших учасникам судового розгляду явити у письмовому вигляді питання, які хочуть перед експертом. Якщо хтось із учасників судового розгляду неспроможна уявити питання експерту у вигляді, він формулює їх усно, вони записуються до протоколу засідання, а виписка потім із нього передається експерту. Суд обговорює опікується цими питаннями, враховує у своїй думка учасників судового розгляду, відхиляє які мають ставлення до справи питання котрі виступають поза рамки компетенціїексперта-бухгалтера, і навіть формулює питання, які ставить перед бухгалтерської експертизою з власної ініціативи. Експерт може брати участь у обговоренні поставлених питань, із дозволу суду висловлює свою думку, відповідати на конкретні запитання правильність їх формулювання.

Суд неспроможна допускати постановку питань передекспертом-бухгалтером, які мають правової характер (наприклад, мала місце крадіжка чи недостача цінностей у обвинувачуваної та яка її у тому), вирішувати ці запитання має суд [26 з. 512–520].

У рішення суду про призначення бухгалтерської експертизи вказується прізвищеексперта-бухгалтера, найменування справи, яким призначається чи проводять експертиза. Рішення оголошується у судовому засіданні і передається експерту щодо експертизи. Після цього суд вирішує, чи можна далі розглядати справу до одержання висновку експерта або ж зробити перерву. Це від складності справи, кількості експертів, які проводять дослідження, тощо.

Там, колиексперт-бухгалтер так само участі у судовому засіданні, а їм зроблено висновок під час попереднього розслідування, його висновок то, можливо оголошено учасники судового розгляду. Але це скоріше, виняток, а чи не правило.

Суд першої інстанції під час розгляду кримінальних та цивільних справ зобов'язаний досліджувати всі докази, що стосуються конкретного справи: заслухати підсудного, показання свідків, ознайомиться з письмовими доказами, оглянути речові докази. Розгляд справи відбувається у діалоговому режимі (усно) тому участьексперта-бухгалтера у судовому засіданні, зазвичай, обов'язково. Про час і піднятому місці засідання суд сповіщає експерта. Що стосується неявкиексперта-бухгалтера на судове засідання суд зобов'язаний поговорити про те про можливість розгляду справи в самісінький його відсутність. Перед початком розгляду справи головуючий роз'яснюєексперту-бухгалтеру його правничий та обов'язки, попереджає про відповідальність через відмову чи відхилення від складання укладання мул і надання явно неправдивого укладання, що передбачено відповідними статтями кримінального законодавства.

Реалізація укладанняексперта-бухгалтера, складеного на стадії попереднього розслідування чи судового розгляду справи, починається з його допиту відповідно до статтею 289 «Допит експерта» Кримінально-процесуального кодексу РФ. Допит експерта проводиться після оголошення їм у суді зробленого ув'язнення й здійснюється із єдиною метою роз'яснення, доповнення чи з'ясування обгрунтованості укладання експерта. Якщо судовому засіданні брало участь кілька експертів і вони представили суду єдине висновок, то відповідати стосовно питань може один експерт чи з їх згоди кожен експерт дасть пояснення з окремим питанням. Якщо експерти представили різні укладання, то допит їх проводиться роздільно. У разі потреби на прохання експерта йому може бути надане час на підготовку відповіді усно ці запитання. Питанняексперту-бухгалтеру спочатку задає прокурор, потім громадський обвинувач, потерпілий, громадський позивач, громадський відповідач чи його представники, захисник (адвокат), громадський захисник, підсудний, суддя і народні засідателі. Відповіді експерта на усні питання учасників судового розгляду та суду записуються до протоколу засідання наскільки можна дослівно, оскільки вони розглядаються і оцінюються судом разом із укладанням. У практиці судового розгляду справ Росії із участюекспертов-бухгалтеров встановилося, на основі представлених судом матеріалів розгляду справи; як у висновок експерта, зроблене на стадії попереднього слідства, не вносять зміни і, експерт становить письмове стисле висновок і вручає суду.

Якщо під час судового розгляду буде виявлено нові докази, невідомі експерту раніше, він у своїй письмовій укладанні, що дає у судовому засіданні, робить зміни і. Після зміни й доповнення у фіналі, дане попередньому слідстві,експерт-бухгалтер у судовому засіданні відповідає стосовно питань учасників судовий процес. Поставлені питанняексперту-бухгалтеру і наводяться у його укладанні, що він у вигляді представляє суду. Отже, реалізація укладанняексперта-бухгалтера у процесі передбачає всебічне вивчення обставин, що призвели до безгосподарності, недостачу і псування цінностей, для встановлення розміру збитків та відповідальних занеголиц, виявлення першопричин негативних явищ розробки профілактичних заходів.

ЗаходиСБЭ попередження правопорушень в господарську діяльність.

Чинним законодавством на правоохоронні органи покладено обов'язки виявляти причини умови, які сприяють здійсненню злочинів [28 з. 99–108].

Під час проведення дізнання, попереднього слідства й судового розгляду кримінальної справи слідчий, прокурор і суд зобов'язані виявляти причини, що обумовили скоєння злочину. Дослідження обставин справи зізнається всебічним і повним, а то й виявлено причини умови, внаслідок чого можна було скоєння злочину. Дії правоохоронних органів з цього питання є процесуальну діяльність, тому вони мають базуватися не так на прогнозах, але в достовірних доказах, наявних у справі. Виходячи з цього, правоохоронні органи намагаються за проведенні слідчих дій виявляти причини правопорушень і юридично обгрунтувати їх доказами. Призначаючисудебно-бухгалтерскую експертизу, органом дізнання, слідчий, суд ставлять їхньому рішення як питання, які допомагають розслідувати конкретний епізод обвинувачення, а й питання, що стосуються виявлення про причини і обставин, у яких можна було скоєння злочину. Звісно, такі питання нічого не винні виходити межі компетенціїексперта-бухгалтера та її правового статусу в досліджуваному справі.

Бухгалтерський облік – це функція управління, яка проявляється, передусім, у контролі над діяльністю матеріально відповідальних осіб, збереженням цінностей, виконанням державних підприємств і договірних обов'язків, раціональним використанням матеріальних, трудових і, дотриманням законодавства і нормативних актів у господарської діяльності й відображенням їх у системі облік і звітність. Тож виявлення причин правопорушень названі об'єкти

Схожі реферати:

Навігація