Реферати українською » Бухгалтерский учет и аудит » Облік, аналіз і контроль розрахунків по соціальному страхуванню на прикладі Управління освіти Ялтинської Ради


Реферат Облік, аналіз і контроль розрахунків по соціальному страхуванню на прикладі Управління освіти Ялтинської Ради

valign=top>912,4 169,3 - субсидії і поточні трансферти -*- 8,0 3491,2 3483,2 43640,0 8.2. Капітальні витрати, зокрема. -*- 84,7 206,7 122,0 244,0 - придбання основний капітал -*- - 06,7 206,7 - - перегляд -*- 84,7 - -84,7 - 8.3. Спеціального фонду, зокрема.: -*- 940,3 1983,9 1043,6 211,0 - поточних витрат -*- 938,3 1967,9 1029,6 210,0 - нарахування на зарплату -*- 3,6 10,6 7,0 294,45 - придбання матеріалів, послуги та інші витрати -*- 714,8 1375,2 660,4 192,4 - оплата комунальних послуг в -*- 206,8 542,4 335,6 262,3 - окремі заходи щодо реалізації програм -*- 0,1 0,6 0,5 600,0 - капітальні витрати -*- 2,0 16,0 14,0 800,0

З таблиці видно, значна частина показників за 2007 рік у відношення до 2006 року мають позитивне значення. Виняток становлять:

1. оборотні активи:

· матеріали і продуктів харчування - 73,4 тис. грн чи 79%;

·МБП - 5,7 тис. грн. чи 91,3%;

· дебіторська заборгованість - 134,5 тис. грн чи 63;.

2. фонд вМБП - 6,7 тис. грн чи 89,9%;

3. результат виконання кошторису за загальним

фонду - 3006,8 тис. грн

4. результат виконання кошторису зі спеціального

 фонду - 117,8 тис. грн чи 57,5%

5. кредиторської заборгованості зі страхування - 3,6 тис. грн чи 40%.

Досліджуючи показники форм звітності №4-1м за 2007 рік, помітні, що у поточному рахунку підприємства початку року був залишок коштів у сумі 70 746 грн, надійшло з цього приводу – 1 997 998 грн., зокрема.: як плата послуги – 938 877 грн. (за плану – 964 100 грн), що становить 97,4%; за оренду майна бюджетних установ – 1 059 121 грн. (за плану – 1 044 600), що становить 101,4%. Після вироблених витрат установи відповідно до затвердженої кошторисом витрат, залишок коштів у кінець 2006 року становить – 121 244 грн.Поступившие кошти спеціальний рахунок установи були спрямовані на:

· оплату праці працівників;

· нарахувань на соціальні заходи;

· придбання предметів постачання і матеріалів, послуги інші види витрат;

· оплату комунальних послуг і енергоносіїв;

· дослідження і розробки регіонального значення;

· придбання устаткування й предметів довгострокового використання.

А загалом, впорядкування і уявлення звітності про вступ й використанні коштів спеціального фонду дає можливість визначити частина фінансування на потреби бюджетного установи безпосередньо нею. З іншого боку, даний вид звітності дає можливість встановити ступінь виконання плану надходжень за спеціальним фондом бюджетного установи відповідно до кошторисом. Слід зазначити, що звітність про виконання загального фонду кошторису закладу і про вступ та використання коштів спеціального фондукомбинируемая: відбиває якинтервальние показники діяльності бюджетного установи (суми надходжень, касових витрат), імоментние - показники на певну дату — залишок коштів, кошторисні призначення.

З огляду на, що досліджувана організація, є неприбутковим і відповідне фінансування утримання установи здійснюється місцевим бюджетом Криму.

З затвердженої кошторису на2007г. всумне 24 946 тис. грн.. в т. год. через загальний фонд – 23 565,6 тис. грн.., по спец. фонду – 1380,4 тис. грн., показників відображених уБалансе установи (форма № 1) (Додаток 3), Звіту про виконання загального фонду кошторису установи (форма №2м) (Додаток 4), Звіту про вступ й використанні коштів спец. фонду (форма № 4) (Додаток 5) і Звіту про заборгованості бюджетних установ (форма №7м) (Додаток 6) за 2007 рік, можна дійти невтішного висновку, що з скороченні дебіторську заборгованість на 85,8 тис. грн, значною мірою збільшилася кредиторської заборгованості - на 2970,4 тис. грн. Це з збільшенням боргу розрахунків з постачальниками, підрядчиками і замовниками за праці та надані послуги – на 167,5 тис. грн., і навіть за розрахунками по іншим операціям – на 2860 тис. грн. Дані витрати,понесени на:

· окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм - 12 731 грн.;

· придбання предметів постачання і матеріалів, послуги та інші витрати- 58 194 грн;

· оплата комунальних послуг і енергоносіїв- 124 966 грн;

· поточні трансферти населенню- 3 214 240 грн;

· перегляд- 2 409 грн.

У порівняні з 2006 роком, збільшилося надходження коштів у спеціальні реєстраційні рахунки, як плата послуг у відповідність до функціональними повноваженнями – на 50,5 тис. грн., і з іншим джерелам власних надходжень – на 3,5 тис. грн. (оренда майна бюджетних установ).

Дебіторська заборгованість розрахунків з страхуванню наприкінці 2007 року зменшилася на 3,6 тис. грн., тоді як кредиторської заборгованості збільшилася на 20,5 тис. грн. Збільшення кредиторську заборгованість обумовлена тим, що у установі присутнійдепонированная вести, і навіть суми виплат педагогічним працівникам, здійснюваних за рішенням судів у період 1997 – 2002 рр.

Зповеденного дослідження можна дійти невтішного висновку, діяльність Управління освіти р. Ялта у період 2006 ->2007гг. проводилася відповідно до кошторисними асигнуваннями утримання установи. При аналізі діяльності виявлено позитиви, такі як:

· доходи спільного освітнього і спеціального фондів збільшилися, відповідно на 69,1% і 70,9%;

· збільшилося надходження коштів загального фонду бюджету утримання установи:

- придбання матеріалів і оплата інших витрат – на 58%;

- оплата комунальних послуг в – на 69,3%;

· субсидії і поточні трансферти – на 3384,2 тис. грн.;

· зменшилася кредиторської заборгованості зі страхування на 3,6 тис. грн. чи 40%.

У водночас, у діяльності установи є й негативні моменти, такі як:

· результат виконання кошторису через загальний фонд має негативного значення, але це отже, що їх установанедофинансировано відповідно до кошторисними показниками;

· результат виконання кошторису за спеціальним фондом – поменшало надходження коштів за порівнянню з 2006 роком на 117,8 тис. грн., що також негативно впливає діяльність установи.

>3.2Организация внутрішньогосподарського контролю та методика проведення ревізії операцій із обліку розрахунків з соціального страхування

У разі побудови ринкової економіки змінюються підходи та принципи методів організації та державного фінансового контролю. закон України «Про державнуконтрольно – ревізійної служби у Україні» вклав правову основу реалізації ефективного фінансового контролю у державі. Відповідно до ст ним, виникла потреба внесення корінних змін - у методологію здійснення фінансового контролю.

Ревізії та повинні сприяти посиленню державної фінансової дисципліни, поліпшенню фінансового стану підприємств, організацій та установ, схоронності наразі державного майна, попередження зловживань, поповненню доходів бюджету.

При ринкових умов господарювання поставили завдання наступної активізації соціальної полі-тики, вдосконалення, забезпечення обгрунтованою диференціації газу в оплаті праці. У зв'язку з цим оплата праці має опинитися залежить від конкретного внеску кожного працівника в кінцеві результати праці. Правильна організація контролю над витрачанням бюджетних коштів у оплату праці одна із важливих завдань ревізії.Действенний контролю над використанням трудових ресурсів немає і коштів у оплату праці значною мірою сприяє зростанню продуктивність праці, зміцненню трудовий дисципліни і ефективному застосуванню встановленої системи оплати праці.

У витратах бюджетного установи заробітна платня і нарахування в соціальні фонди займають найбільша частка витрат, і тому під час перевірки використання коштів їм приділяється велика увагу.

Для вдосконалення методики контролю та ревізії щонайменше важливим моментом є вибір об'єкта перевірки, що передбачає як відбір, а й визначення джерел інформації, де містяться дані про досліджуваному об'єкті (табл. 3.2.1).

Таблиця 3.2.1.

Об'єкти і джерела інформації під час проведення перевірки розрахунків з соціального страхування управлінні освіти р. Ялта

Об'єкти Джерела інформації
Трудова дисципліна й дотримання трудового законодавства Колективний договір; табель обліку робочого дня; графік змінності; положення про робочому часу; контрольні журнали робочого дня; особисті картки
Політика оплати праці та стимулювання

Колективний договір; становище про оплаті; положення про преміюванні

Система внутрішнього контролю операцій із оплаті Положення і звіти відділу внутрішнього контролю: безпосередньо первинна інша бухгалтерська документація; посадові інструкції; наказ про облікову політику;нефинансовая інформація
Первинні документи з обліку праці та його оплаті Наказ про облікову політику; графік документообігу; первинні документи з обліку вироблення , табель обліку робочого дня
Зобов'язання з праці >Расчетно-платежние відомості; накопичувальні картки вироблення заробітної плати; книжки (картки) аналітичного обліку видів оплати праці; бухгалтерські довідки розрахунку середньої зарплати;разработочние таблиці, синтетичні регістри за рахунком 66,м/о № 5, Головна книга, регістр депонованої зарплати, реєстр авансових виплат працівникам.
Зобов'язання на інших виплатах працівникам >Расчетно-платежние відомості; лицьові рахунки; платіжні відомості, розрахунки бухгалтерії, книжки аналітичного обліку виплат працівникам
Розрахунки на виплату працівникам >Расчетно-платежние відомості; платіжні відомості; РКО; реєстр депонованої зарплати; реєстр авансових виплат працівникам; платіжні дорученні на перерахування зарплати накартсчета; журнал 1; відомість за рахунком 66 зв ін.
Витрати на оплату праці та інших виплат працівникам Первинні документи з обліку робочого дня; бухгалтерські довідки розрахунку середньої зарплати; розрахунково-платіжні відомості; книжки (картки) аналітичного обліку видів оплати праці;разработочние таблиці,м/о № 5; документи внутрішнього контролю та ін.
Розрахунки з бюджетом з податку на дохід фізичних осіб >Расчетно-платежние відомості; лицьові рахунки ; заяву отриманняНСЛ; документи що підтверджують декларація про отримання підвищеного розміруНСЛ; форма №1-ДФ; платіжні доручення;м/о № 5; відомість за рахунком 64 та інших.
Розрахунки з позабюджетними фондами за соціальною внескам >Расчетно-платежние відомості; лицьові рахунки; звітні форми до фондів (форми №Ф4-ФСС зТВП; №Ф14; №3-ПН та інших.); платіжні доручення;м/о № 5; відомість за рахунком 65 тощо.

Визначившись із об'єктом перевірки, відбирають нормативні документи, які регулюють трудові стосунки держави й порядок здійснення і відображення в обліку і звітності розрахунків з соціального страхування. Це завдання ускладнюється через великі їхньої кількості тих нормативних документів і голову постійної їх змінності.

Свої особливості має перевірка правильності відрахування на соціальне страхування. Страхові внески на державне соціальне страхування нараховуються на фонд оплати праці та інших виплат.

Перевіряючи правильність податкових виплат до бюджету, ревізору доведеться переконатися у достовірності показника стосовно об'єкта оподаткування, точності розрахунків оподатковуваної бази й дотриманню ставок податку з урахуванням різних видів бюджету, і навіть по джерелу, завдяки якому здійснюється виплата податку.

Необхідно пам'ятати, що внески не нараховуються таких види виплат працюючим:

- вихідну допомогу під час звільнення;

- компенсаційні виплати (добові за відрядженнями);

- вартість виданої спецодягу;

- вести за дні роботи без винагороди за працю;

- суми відшкодування шкоди щодо стану здоров'я;

- допомогу родинам з дітьми, яка виплачується з бюджету, тощо. п. Страхові внески оплачують щодня отримання зарплати.

Ревізор вибірково перевіряє правильність записів за рахунком 65 «Розрахунки із соціального страхуванню». У цьому рахунку відбивають інформацію з нарахуваннями і виплатах рахунок коштів соціального страхування, і навіть за розрахунками з Пенсійного фонду. Ці нарахування виготовляються зі сум оплати праці в всім підставах, включаючи трудові угоди, договори підряду та інші разові документи.

Аналізується також практика складання звітності в пенсійний фонд та "взаємини з органами страхування і зайнятості.

У досліджуваному установі освіти у відповідність до Положенням організації, організований і відбувається внутрішній контроль, головна мета якого – суворе дотримання норм ведення бухгалтерського облік і звітність, схоронність товарно-матеріальних цінностей. Для цього створена інвентаризаційна комісія, що у відповідність до планом роботи, здійснює перевірки зі збереження ТМЦ, коштів, списання і оприбуткування ТМЦ.

Збереження коштівревезируется раз на місяць відповідність до Положенням «Про здійснення касових операцій» № 637 від15.12.2004г.

Висновок: Організації внутрішнього контролю у Управлінні освіти виконавчого Ради р. Ялта приділяється велика увагу. Внутрішній і зовнішній контроль ввозяться відповідність до законодавчими і нормативними актами України. Під час перевірки розрахунків з соціального страхування приділяється велика увагу дотриманню законності стримування із зарплати податків і зборів, і навіть нарахування на фонд оплати праці та відповідно, переліченню вищевказаних сум до соціальних фондів соціального страхування.

>3.3Организация автоматизації аналітичних робіт і процедур бухгалтерського обліку у бюджетній організації

 

Нині перед підприємствами і установами різних форм власності виникає запитання, як зробити так простіше, швидше, і раціональніше складний і трудомісткий процес бухгалтерського обліку.

Облік розрахунків з оплаті ставить перед бухгалтером складну і отримувала важливу завдання, що складається в правильному і своєчасному проведенні розрахунків із бюджетом, і навіть із соціального страхуванню. Звісно, для підприємств з гаком фондом оплати праці зробити це нескладно, проте до середніх і великих за величиною підприємств із великий чисельністю працівників вирішення зазначеної завдання вимагає значних витрат праці та

Схожі реферати:

Навігація