Реферати українською » Философия » Футурологічні Концепції Ф. Фуку


Реферат Футурологічні Концепції Ф. Фуку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Футурологічніконцепції Ф.Фукуями


>Зміст

>Вступ

>Розділ І.Життєвий шлях ф.фукуями та йогонаукова діяльність

>Розділ ІІ.Концепціїісторичногорозвиткусуспільства за ф.фукуямою

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

Здругоїполовини XXстоліття одним ізрезультатіврозвитку науки сталовиділення вокремугалузьзнання прогностики. Предметомновоїгалузізнання сталовивченнямайбутнього. Уфілософській,соціологічнійлітературі новагалузь знань здобуланазвусоціальнепрогнозування, але вЗаході-футурологія.

>Футурологія - (від латів.futurum -майбутнє, грецьк. -logos - наука)галузьзнання, щодосліджує й щоконструюємайбутнє.Футурологія сталаформуватися вкінці 60-х років XXстоліття.Поняттяфутурологіязапропоноване в 1943роцінімецькимсоціологом ОттоФлейтгеймом,який назвавши такдеякунадкласовуфілософіюмайбутнього. У 60-хроках у зв'язкузіспробамипідвеститеоретичну базу под практикупрогнозування,поняттяфутурологіязнаходитьшироке поширення внаукових,філософських йсоціологічних кілкахЗаходу йвикористовується внауковихпрацях йпубліцистиці. НаЗаході вбагатьохкраїнахствореніспеціальнінауковіцентри, щозаймаютьсяфутурологічнимидослідженнями.Вивченняммайбутньогозаймаються США -Гудзонівський йГуверівськийінститути,Центрививченнямайбутньогоє вПортлендському,Принстонському йКаліфорнійськомууніверситетах,Інститутзовнішньополітичнихдосліджень приПенсільванськомууніверситеті,Інститутсвітового порядку вНью-Йорці таін., в ФРН -Інститут Макса Планка й Товариствадослідженьмайбутнього, вФранції - центрФотюрибль, вАнглії -Комісіянайближчих 30 років таін. З 70-х роківпровідне становище вфутурологіїзайнявРимський клуб, а 1974роцістворенаВсесвітняфедераціядослідженьмайбутнього.Футурологієюрозробляютьсянайрізноманітнішімоделімайбутнього:постіндустріальне сус-пільство,суперіндустріальне сус-пільство, сус-пільствоТретьоїХвилі,технотронне сус-пільство,постреволюційне сус-пільство,кібернетичне сус-пільство тощо.

Уфутурології наЗаході та всоціальномупрогнозуванні наСходіважливемісцевідводитьсяполітичномупрогнозуванню.Політичнепрогнозування -церозробкауявлення про становище,функціонування й напрямизмінсоціально-політичних систем врізніперіоди вмайбутньому.Об'єктом такого родупрогнозівможуть бутифункціонування йрозвитокрізноманітнихполітичних систем,починаючи відвсесвітньоїмакросистемиполітичнихвідносин й дополітичних системрізноманітнихкраїн й їхніполітичнихустанов,політичнихпартій,конкретнихситуацій таін.Політичнепрогнозуваннявиконує ряднайважливішихфункцій: >по-перше,даєінформацію промайбутнє; >по-друге,визначаєможливі іоптимальнішляхи,засоби йспособидосягненняпоставленої мети; по третє, активновпливає наформуваннямайбутнього.Політичнепрогнозуванняздатнедавативірогіднуінформаціюnpoперспективирозвиткусоціально-політичнихпроцесівлише тоді, коли восновіпрогностичногодослідженнямайбутньогосоціально-політичноїсистемилежитьнауковаметодологія, асаме,принципипізнанняоб'єктивноїреальності світу,діалектичноїсуперечливості таальтернативностірозвиткусуспільства.

>Говорячи просоціально-політичніпрогнози вфутурології, не можна непомітити проблем йтруднощів, ізякимизустрічаютьсязахідніполітологи й футурологи.Їх можнадокоряти увідноснослабкійрозробленостідеякихполітичних проблем, врозрізненості йфрагментарностіфутурологічнихконцепцій, відеологічнійупередженості, вполітичнійнаївності тапримітивізмісвітоглядних йзагальнометодологічнихнастанов тощо.

>Щодо >актуальності >цієї тими,крімнаведеноговищеслідзазначитиособливуважливістьпрогнозівФукуямищодо України. Ф. Фукуяманазиваєпозиції США вІраку,щодо Косова,щодовступу України йГрузії НАТО та ПРО вЄвропі "великимипомилками",втратою морального авторитету Америки йдискредитацією ">чудової справпоширеннядемократії".Він утверждает уамериканськомучасописі, що із точкизоруподій уГрузії й ">розповзанняцієїкризи",колишнявідмова України відядерноїзброївиглядає,щонайменше, ">недалекоглядною", йнасамперед "із точкизоруреальнихінтересівміжнародної безпеки".Тодіголовніініціатори ядерногороззброєння Києва, на думку Ф.Фукуями,проігнорувалинебезпекудестабілізації у межах ">колишньоїрадянськоїсистеми".Ф. Фукуяматакожвважає, щосьогодні було б бнедалекоглядно для США йЄвропи ">встрявати увоєннийконфлікт зРосієюзадля України йГрузії" [14].

>Відомийполітологтакожсумнівається, що "членство України НАТОєефективноюгарантією для Києва",бофактичноніхто ізнинішніхголовнихчленів НАТО неготовий ">посилати своїлегіони на захист України уразіїїтериторіальної зварювання ізРосією. Аліуявітьсобі,тримала бнині Українакількаядерних ракет ізїїрадянського запасу, тоді брозмова проросійськийтиск, некажучи уже пронападРосії, не мала бсенсу".Ф. Фукуямазавершує своюстаттю словами: ">якщо Америка йЄвропа вкінцевомурезультатіопиняться встанівійни на територї України, то смердоті,напевне,жалкуватимуть про день, колидемонтовані укра-їнськіядернібоєголовки буливідправлені тому доРосії ізволі Вашингтона" [6].

На думку Ф.Фукуями, Україна не виннагратися ізцієюмоделлю, котраназивається "авторитарнамодернізація" -цешвидкамодернізація приавторитарнійуряді, - бо, на йогопогляд,це формулаякраз для поганогоуправління, длякорупції, длякриміналізації, впринципі,економіки.Вінвважає, що вумовах, котрісклалися,потрібнадемократія у тому,щобзростанняпішло,адже безпідзвітностіурядовихпредставників,діячів,неможливо якщоподолатикорупцію, й абсолютнонеможливо якщовпоратися ізцимизакуліснимиманіпуляціямиполітиків йпромисловості,якщо не якщовільнихЗМІ,обговорень,якщо не якщоможливості,щобзвичайні люди,громадяни, могливтрутитися - вісь у цьомуполягаєдемократія.Вінвважає, щодемократіядужеважлива у тому,щобуспішнойшовекономічнийрозвиток України.

По його словамизагроза Українівиходить не із боці НАТО, й негаразднавіть із боціРосії.Загрозавиходить ізсамої України.Якщоспробувативизначити, вчомусенс й фокусцієїзагрози, проце співуче успайці, всоюзі, вальянсівеликої політики, великогобізнесу таорганізованоїзлочинності,корупції [3].

Мета -проаналізуватифутурологічніконцепції Ф.Фукуями.

>Виконання метизумовилонаступні заподіяння:

>проаналізуватинаукову діяльністьФренсісаФукуями;

>розглянутиісторичнийрозвитоксуспільства заФукуямою;

>розкритивпливідеології нарозвитоксуспільства;

>охарактеризуватиосновні напрямифутурологічнихконцепційФукуями;

>вияснитинайхарактернішіособливостіпраць ">Кінецьісторії" та "Великий крах";

>розглянути США уконтексті глобальногорозвиткуцивілізаціїкінця XX початку XXI ст.;

>Об’єктомданої роботиєнаукова діяльність Ф.Фукуями.

Предметомкурсової роботиєфутурологічніконцепції Ф.Фукуями.

Рівеньопрацювання тими. Припідготовцідослідження нами було бопрацьованошироке колоджерел йнауковоїлітератури ізданої тематики,завдякичомувдалосясформуватиосновніконцептуальні напрями уФренсісаФукуями.

>Френсіс Фукуямавідомий не лише книжками але й ічастимистаттями внайпопулярнішісвітовівидання.Завдяки ним, мизмоглизрозуміти йогоставлення до Сучасноїситуації у світі,стаття провибори президента Америки бувдужедоцільною принаписанніцьої роботи.

>Також проблематикуфутурологічнихконцепцій Ф.Фукуямирозглядали М.Лебедєва [4], Яка непогоджується із Ф.Фукуямою убагатьох аспектах йоготеорій. А.Цофнас [22],який написавши критику на подивисяФукуями,сперечався ізекономіко -ідеологічнимрозуміннямісторії Ф.Фукуями. На його думку двохорієнтаційнадто мало,щобпобудуватиадекватну модель усучаснійфілософіїісторії.

>Звісно жбільшачастиналітератури написана рукою самогоФукуями, так як тематиказобов’язує. Аліслідзазначити, що робота А.Тойнбі "Розуміння історії" [7]дає нам понадрозуміннятеорійФукуями.Йоговидатнідосягнення впланізагальноїконцепціїсвітовоїісторії, увиділенніцивілізації якособливого початку, увизнанніплюралізмусвітовоїісторії таролівивченнядинамікирізних товариств був для Ф.Фукуяминезамінноюдопомогою унаписаннісвоїх статей.

Упоясненніжиттєвого циклуцивілізацій А.Тойнбі багато вчомуспирався на ідеї про ">творчоїеволюції" й ">життєвомупориві", щовизначаютьсаморухусуспільства, прорелігії йморалі як двох засідкахцієїеволюції.Ціфактори й сталивизначальними у йогоконцепціїцивілізації - дозменшеннявпливуролігосподарськоїдіяльності чи держави вплідномурозвиткусуспільства.

Структура роботи.

>Роботаскладається звступу,трьохрозділів,загальних з висновками й спискувикористанихджерел.

Упершомурозділірозглядаютьсябіографічнідані танаукова діяльність Ф.Фукуями. Коротка характеристика йогопраць.

У іншомурозділі авторрозглядаєконцепціїісторичногорозвиткусуспільства.

Утретьомурозділі автораналізує США уконтексті глобальногорозвиткуцивілізаціїкінця XX початку XXI ст.


>Розділ І.Життєвий шлях ф.фукуями та йогонаукова діяльність

>Френсіс Фукуяма (>анг.FrancisFukuyama,народився 27жовтня 1952 р) -впливовийамериканськийфілософ, політичнийекономіст й письменник.Народився Чикаго усім’ївчених-суспільствознавців,етнічнихяпонців,повністю котрі взялиамериканськийспосіб життя. Сам Ф. Фукуяманавітьволодієяпонським мовою,хочазнаєфранцузький йросійський. У 1970 вступивши уКорнельськийуніверситет ізвивченнякласичноїлітератури та 1974-гоотримавступінь бакалавраполітичноїфілософії.Продовживосвіту уЄльськомууніверситеті за курсомпорівняльноїлітератури,потімпоміняв його за курс заполітичними наук вГарварді. У 1977захистивдокторськудисертацію зарадянськоюзовнішнюполітику наБлизькомуСході. На початкукар’єривважався неакадемічнимученим, аполітичниманалітиком. У 1979почавпрацювати укорпорації RAND -створеним ВПС СШАдослідницькомуінституті із проблем безпеки, дезначився ізперервами остаточно 1990-х. 1981-го його запросилипрацювати удерждепартамент США. Тутпрацював при Р.Рейгані в 1981-1982 й за Дж.Буша-старшого 1989-го,обіймаючи посаду покровителя директора Штабупланування політики приДержавномудепартаменті США. яквидатнийфахівець зБлизькомуСходу,входив у початку 1980-х ускладіамериканськоїделегації наєгипетсько-ізраїльських переговори ізПалестинськоїавтономії. ЗачасівБуша-старшого Фукуямапрославився своїм прогнозомвозз’єднанняНімеччині, і бувохарактеризованийпершим,хторозпочавпублічновимагатирозпускуОрганізаціїВаршавського договору.

У 1989вийшла знаменитастаття ">Кінецьісторії".Пізнішеїїоснові Ф. Фукуямавидав книжку ">Кінецьісторії йостання людина" (1992).Віндоводив, що ">лібералізм незалишилосяніякихжиттєздатних альтернатив",ліберальнаідеологіязахідногосуспільства остаточноперемогла всіхсвоїхсуперників наполібитвиідей. Концепцію ">кінцяісторії"викликалабурхливудискусіюсередсуспільствознавцівусього світу,триваючудонині. У1990-ті Ф. Фукуямапочавпрацювати у основному якучений-соціолог, ставшиакадемічнимфахівцем, автором низькіінтелектуальнихбестселерів - ">Довіра.Соціальнічеснотитвореннядобробуту" (1995), "Великийрозрив.Людська Природа йвідтвореннясоціального порядку" (1999), "Нашепостлюдськемайбутнє.Наслідкибіотехнологічноїреволюції" (2002), ">Розбудова держави:управлінняекономіки ісвітової лад у 21столітті" (2004). З 1996 по 2001 Ф. Фукуямаобіймав посадупрофесора державної політики ушколі державної політики ууніверситеті ДжорджаМейсона, й із 2001єпрофесоромміжнароднійполітичнійекономії ушкільництвіперспективнихміжнароднихдосліджень приуніверситеті ДжонсаХопкінса.

>Пішовши до науки, Ф. Фукуямапродовжувавбрати доля вполітичного життя Америки. Активновиступаючи заліквідацію диктатораІраку З. Хусейна,він,проте, 2003-го непідтримаврішенняамериканського уряду провторгненні доІраку. Ф. ФукуямавідомийкритичнимизаявамищодорозвиткупострадянськоїРосії, Яка, на його думку, ">може,розпочатизворотнийрозвиток у бік авторитарного,агресивного,націоналістичногодержави".Ф. Фукуямає членомПрезидентського заради ізпитаньбіоетики. УРосіїїїконцепція ">кінцяісторії"Фукуями часторозумієтьсядужеспрощено, як пропагандаамериканського життя:американськийлібералізм -нібитоостання, й вищийстадіяісторії.Проте ідеїФукуяминабагатоскладніше.Вітаючиеволюціюполітичні іекономічніінститутів у напрямі до Сучасноїліберальноїдемократії,він,проте, несхильнийвихваляти усі тихпроцеси, котрісупроводжують цого руху.Порівнюючидані пророзвиненихкраїнЗаходу, в "Великомурозриві"віннаголосив, що ізсередини 1960-х врозвиненихкраїнрізкопосилилисязапобігатинегативнимявищам,викликанідезорганізацієюсімейнихвідносин,зростаннямзлочинності йпадіннямдовіри для таких людей.Відбуваєтьсярізкезростаннярівнязлочинів всіхвидів,ростутьбродяжництво,пияцтво тощо. Коли ж доінститутусім’ї, ті і тутспостерігаєтьсярізкезниженнянароджуваності,стаєдедалі понадрівеньрозлучень, а як й відсотокдітей,народжених позашлюбу.Найголовніше, на думку Ф.Фукуями -зростаннянедовіри для таких людей,одночаснийзанепаддовіри догромадськихінститутів й один до друга.Усеце іє, як мовивши Ф. Фукуяма, Великий Крах -зростання стануаномії,втратиорієнтації ужитті,певної ">проміжності", колистарінормидеформовані чизруйновані, а новихще немає.Суспільствофрагментизується,перетворюючись нанатовподинаків [9,с.56].

>Скурпульозновивчивши статистику йтакічисленнихдосліджень прорізнихгалузях життясуспільства, Ф. Фукуяма непростоконстатувавцивілізаційну кризові, а ізапропонувавдужецікавийпояснення.Ахіллесовап’ятареволюційнихпроцесіврозвитку,вважаєвін -цевідставаннянеформальнихкультурнихцінностей йнорми від новихвимог.Щобнаголосити наважливості неформального ">соціального порядку", Ф. Фукуямавикористовуєпоняття ">соціальнийкапітал".Саме ціності,якимикеруються вповсякденні,єосновоюдовіри для таких людей та йогоспівробітництва. Тому, на думку Ф.Фукуями,саместановлення,зміцнення тазанепадморальнихцінностейпризводить досвоєрідноюциклічності життя.Вперше ">зв’язокчасів"розпався под годину переходу відфеодалізму докапіталізму,вдруге - под годину переходу відкапіталізму доформуючогосяпостіндустріальногосуспільства.Питаннясучаснихрозвинених товариств, щополягають в ВеликомуКрасі,виникли, на думку Ф.Фукуями, черезнадмірноїіндивідуалізації людей.Свідченням цогослужать,наприклад,багатіазіатські країнизнайомітрадиційнимдомінуваннямколективістськихцінностей (>Японія).Їмпоки щовдаєтьсяуникнути (чи, покрайнього заходженню,тимчасовозапобігти)багатьохнегативнихнаслідків ВеликогоКраху.Втім, Ф. Фукуямавважаємалоймовірним,щобазіатськимкраїнамудалосяпротягомкількохпоколіньдотримуватисятрадиційнихцінностей.Їхтакожчекаєсвій Великий Крах, але йтрохипізніше. Концепцію Ф.Фукуями,начебто,глибокопесимістична:сучасне сус-пільствовраженеважкоїхворобою, шлях томунеможливий, а шлях впередможе бутизв’язаний ізподальшимзагостренням проблем.Протеамериканськийсоціологоптимістичний у прогнозах.Культурнийпрогрес, як утверждает,грунтується насамоорганізації - ">соціальний порядок,якосьпідірваний,прагнеперебудуватися наново".

>Вже1990-ті, на думку Ф.Фукуями, можнапомітити, що "Великий крах"відживаєсвоє й що процесвідновлення норм ужепочався. як громадянин Америки, країни ізпуританськимидуховнимицінностями, Фукуямавказує,передусім, на "Поверненнярелігійності". У цьомупланіідей багато вчомусхожі напрацямиросійсько-американськогосоціологаПитиримаСорокіна, котрі належати до рубежу1930-1940-х. АліякщоСорокінвважавісторичний процес ">бігом позамкнутоїпрямий", то Ф. Фукуямабачитьпрогрессуспільства назростаннісоціальногокапіталукожнуновуциклі.Завдяки цьомуможливого (але й ізгарантованого)зростанню ">стріла Історіюспрямована вгору".Праці Ф.Фукуямивикликають великого резонансусередсучаснихсуспільствознавцівоскількивінтворчопродовжуєтрадиціїсвоїхпопередників. Отже, яквідомо, довивченнямакротенденційрозвиткусуспільстваконкурують двапідходи -лінійно-прогресивний (До. Маркс, І. Мечников, Д. Белл, У.Ростоу) йциклічний (М.Данилевський, Про. Шпенглер, П. Сорокін, Л.Гумільов). Фукуямапоєднує якперший, йдругийнапрями,зводячи вєдинолінійнебаченняісторії ізциклічністю. Політична йекономічнаісторіясуспільстварозвиваються, як йвважає, за законамипрогресу йлінійності (>цяідеявідбита уконцепції ">Кінцяісторії"), асоціальна, й моральнацарини життяпіддаютьсяциклічності (щовідбилося вконцепції "Великого краху") [9,с.218].

>Розділ ІІ.Концепціїісторичногорозвиткусуспільства за ф.фукуямою

Укнизі ">Кінецьісторії йостання людина" Ф. Фукуяманамагаєтьсявідповісти на запитання: "Чимаєісторіянапрямок, й чиєсенсдумати, щоможеіснуватиуніверсальнаеволюція у напряміліберальноїдемократії й чи дійсномайже усісуспільстварозвиваються впевному напрямі чиїхніісторіїрухаються поциклічним чи простовипадковим шляхах?". Уякостіпередбачуваногомеханізмуспрямованихісторичнихзмінвінобираєприродні науки, так якзавдякинауковомузнаннювідбуваютьсярізніісторичнізміни,змінюється формавиробництва, культура,освіта й так далі.

Ф. Фукуямавважає, щопершим зспособів,якимсучасна наукапороджуєзміни,цевійськовезмагання. Іншийспосіб -цепрогресивнепідкоренняприроди ізметоюзадоволеннябажаньлюдини,по-іншомуценазиваєтьсяекономічнимрозвитком. По його словами,загрозавійнизмушує державивибудовувати своїсоціальнісистеми закресленнями,найбільшвигідним длястворення йвпровадженнятехнологій.Сучасна наукадаєвирішальнeвійськовeперевагу тімтовариствам, котріможутьрозробляти,виробляти йвпроваджуватитехнологіїнайбільшефективно, йвідноснаперевагазростає разомзізростаннямшвидкостітехнологічнихзмін. На його думку,самеціобставиниспонукалирадянський урядвжитифундаментальніреформи векономіці,щобнадалізберегтиконкурентоспроможність векономічній йвійськовій сфері.

Усвоїхміркуваннях Ф. Фукуяма приходити довисновку, що наукипороджуютьспрямованістьісторії.Далі уньоговиникаєінше запитання,якщо наукистворюютьспрямованістьісторії, "чиможелюдство вціломузвернутиспрямованістьісторії шляхомвтратинаукового методу чизаборони нанього?". Це запитаннявінділить на два:

1. Чиможе наука бутисвідомознехтуванасучаснимитовариствами?

2. Чиможеглобальнийкатаклізмпослужити причиноюмимоволівтрати Сучасної науки?

>Розмірковуючи надцимипитаннями,він приходити довисновку, щосвідомо від благцивілізації, котрістворюються задопомогоюнауковихдосягнень,людство невідмовиться.Навітьглобальнийкатаклізм неможе статі причиноювтрати Сучасної науки: "Ос-кільки,навіть,якщовдастьсязнищитисучаснузброю йнакопиченізнання, щодозволяють йогостворити, не можназнищитипам'ять про метод,якийзробивцюзброюможливою.Залежністьлюдини від науки послекатаклізмуможенавітьпосилитися,якщо вонвиявиться засвоєюприродоюекологічною,тобтоякщолише іздопомогою науки можназробити Землюзновунаселеною " [10,с.256].

>Він приходити довисновку, щоциклічнаісторіяможлива лише до тоговипадку,якщоіснуючацивілізаціязникнеповністю, незалишившиніякихслідів.Поступальний ж рух наукипороджуєспрямованістьісторії. Найоо думкупанування Сучасної науки навряд чи можназвернути тому забудь-якихобставин.

>Західніінститути, то й науковий метод,який буввідкритий наЗаході,володіютьуніверсальнимзастосуванням.Існуєглибиннийісторичниймеханізм,який Веде додовгостроковоїконвергенції поверхкультурнихкордонів:по-перше,найбільш сильно векономіці, а й у сфері політики, йнарешті - вкультурі. Упершучергуцей процесрухається впередзавдякисучаснійнауці йтехнологіям,здібності якістворюватиматеріальнебагатство, йзнаряддявійнинастількивеликі, щороблять науку йтехнологіїнеобхідними для всіх товариств.

>Розвиваючисвоєприпущення Фукуяма, незамислюється пронегативнінаслідкинауковогопрогресу.

>Першимхтозасумнівався, для науки бувЖ.Ж. Руссо.Французькийфілософ XXстоліття РеноГенонвважає, то й Руссо, щонауковідосягненняведутьсучасний світло дозагибелі.Вінказав: ">Новівинаходи, число які ізкожним днемзростає,стають все более й болеенебезпечнимизавдяки бо смердотіапелюють до таких сил,чияістинна природазалишаєтьсязовсімневідомою длявикористовують їхнього людей. І более ніжімовірно, щосамезавдякицимтривожнимвинаходамсучасний світло сам породить причинувласноїзагибелі,якщо рух у цьому напрямі не якщозупинено внайближчим годиною,покицещеможливо ".

>Аналізуючипрацю, А.Цофнас написавши: "Історія поФукуямірозгортається,головним чином, векономіко-ідеологічнійплощині, як векторреалізації двохлюдськихпрагнень - дозадоволенняматеріальних потреб й дотеоретичномуобгрунтуванню свогомісця всуспільстві тадержаві".

Ф. Фукуямапереконаний, щосаме наука Веде докапіталізму в сферіекономіки й долібералізму у сфері політики. Алієтакі країни, котріпройшли Першіетапиіндустріалізації, сталиекономічнимирозвинутими,урбанізовані, щоволодіютьсильнимидержавними структурами, але й при цьому відмовлялися анікапіталістичними НЕдемократичними. До нихвідносяться держави ізцентральнимплануваннямекономіки йкомуністичним режимом.Яскравим прикладомтакої державиможеслужити Український Союз.Завдякиідеологічноїпропагандисеред малограмотного населення, Український Союзпочав не лишешвидкими темпамирозвиватися, але й іпоширювати своюідеологію. На думку Є. Чоранащобвиділятисясередіншихнародів,знайтисвоєнеповторнеобличчя, народупотрібнабожевільнаідея, Яка,ставлячи проти нього мети, Веде його вперед. Таккомуністичневченнядіє як стимулятор:штовхає вперед,сприяєрозширенню.

Ф. Фукуямавважає, щосамепоширеннякомунізмуперешкодилистановленнюдемократії в XXстолітті, так как онадіяла на зачаткидемократії ввідстаючихкраїнах.Комуністичні ідеї особливо вповоєнний годинупоширювалися ізнеймовірноюшвидкістю.Він сказавши: ">Вважалося, щототалітарна державаможе не лишевічнопродовжуватисвоєіснування, але йрозмножуватись повсьому світу,перетворюючи собі яквірус. Колікомунізм бувзанесений вСхіднуНімеччину, на Кубу, уВ'єтнам, вЕфіопію -вінвсюдиз'являвсяутримуванимавангардноюпартією,централізованимиміністерствами,поліцейськимапаратом йідеологією, щоохоплює усісторони життя. Іціінститутидіялинезалежно віднаціональних чикультурнихтрадиційрозглянутихкраїн " [10,с.379].

>Щоб недопуститипоширеннякомунізму,демократичні державипочалипоширювати своюполітику.Основна думка,полягає до того, щозахідналіберальнадемократія - осьідейна основа,єдинаідеологічна модель, котра,перемігшиінші,забезпечить намбезконфліктний,несуперечливий світло.

Цепротистоянняувійшло вісторію як ">Холоднавійна".Цейтермін був уведень вобіг У.Черчіллем вФултоні 5березня 1946 року. Усвоємузверненнівінконстатував, щоЄвропавиявиласярозділеною ">залізноюзавісою", йзакликавзахіднуцивілізаціюоголоситивійну ">комунізму". Уході ">Холодноївійни"триваєпостійна гонкаозброєння,застосовуютьсяекономічні заходьтиску,здійснюється організаціявійськово-стратегічних плацдармом й баз. Гонитваозброєньсприяларозвиткуекономічноїкризи всоціалістичнихкраїнах, котрі навласномудосвідіпереконалися внеефективності центральногопланування.Незабаром булизробленідеякіреформи, котріпризвели дорозпадуРадянського Союзу йзникненнякомуністичнихідей. ">Ідеологічназагроза, якої смердоті представляли дляліберальнихдемократій,зникла, а послевідходуЧервоноїарміїзіСхідноїЄвропи багато вчомузникла йвійськова" [10,с.380].

Ф. Фукуямабачить уповоротісоціалістичнихкраїн додемократичнихцінностей, довикористанняринковихмеханізмів уекономіці, торжестволіберально-демократичнихідей.Вінмає усіпідставивважатицюперемогуостаточною, й томувисуває гасли про ">кінецьісторії".Тезакінцяісторіїбазується на двохосновних постулат: ідеїостаточноїперемогилібералізму надкомунізмом відеологічнійборотьбі й напредставленнісучасногозахідногосуспільства якдеякого демократичного йегалітарногоідеалу,який йдосягнутийзавдякилібералізму.

Зпадіннямкомунізмуісторичне заподіяннялюдства був виправлена, й понад немає, й неможе бутизагрозиліберальноїдемократії усвітовомумасштабі йісторичномусенсі.Ідеологіялібералізму - основа для таких людей землі вєдинеЛюдство. Аїїєдиноможливінаслідок -універсальна йостаточна формаправління увигляділіберальноїдемократіїзахідногозразка.Щоправда,зазначає Ф. Фукуяма,перемогацясталасяпоки лише уформіідей, а реальному світі доперемогище далеко. Докінця ХХ ст.,вважає Ф. Фукуяма, узахідній ідеїлібералізму невиявилося "жаднихжиттєздатних альтернатив". Над фашизмом такомунізмом здобутозначнаперемога,націоналізм йрелігійнийфундаменталізмуспішнонейтралізуютьсясистемою.

>Навітьякщобагатьомкраїнамще далеко достандартівліберальноїдемократії,цяідея незримоприсутня якідеальна позначкадесьпопереду. Вісь цитата із роботи "Нашепостіндустріальнемайбутнє": "Течому ми,ймовірно,свідки, - непростокінецьхолодноївійни чичерговогоперіодупіслявоєнноїісторії, але йкінецьісторії яктакої,завершенняідеологічноїеволюціїлюдства йуніверсалізаціїзахідноїліберальноїдемократії якостаточноїформиправління".

На думку А.Загоровського,кінецьісторії неможливий, боякщоідеологічнаворожнеча якщоподолано,залишатьсяіншіпротиріччяміж державами.Змінасистемиміжнароднихвідносин,якщо йзнімедеякісьогоднішніпроблеми, тонеминучепосилитьінші, породитинові.

>Беручи доля вдискусії,навколо з статтею Ф.Фукуями, М. Лебедєвависловила думку: ">кінецьісторії виненозначати, до тогочислі йкінецьліберально -демократичноїідеології.Існуваннярізнихідеологій таідейнихтечій у світі нормально й природно.Самерізноманіттяідей та їхньогосуперечливістьскладає основурозвиткусвітовогоспівтовариства. Умайбутньому жзовсім невиключенапоява нових,зовсіміншихсвітовихідеологій ".

Отже, заподіяннясвітовихспільнотполягає до того,щобнавчитисязалагоджуватипротиріччя, котрііснують чи будутьіснуватиміжрізнимиідеями такими способами як переговори,посередництво,консультації. У світісоціальноїнауцісьогодніодне із центральних місцьпосідаєположення,відповідно доякогосуспільнийрозвитокпередбачає не скількиконфронтаційні,непримиреннізіткненнярізнихідей, культур,цінностей, стільки їхнівзаємнезбагачення,діалог й черезце їхнігармонізацію. Таким чином,якщо говорити прокінецьісторії, тоцешвидшекінецьісторіївоєн,насильства, й немаєсенсупов'язуватикінецьісторії ізперемогоюліберальноїідеології.


>Висновки

Укінці XX в. увсесвітнійісторіїсталося фундаментальна зміну - захід,заснований за принципамиекономічного йполітичноголібералізму,здобувнезаперечнуперемогу -спочатку надзалишками абсолютизму, апотім над фашизмом такомунізмом.Навітькомуністичний Китай, щопредставляєнайбільшу йнайстарішу вАзії культуру, неуникнуввпливузахідноїліберальної ідеї, про щосвідчатьреформи ДенСяопіна.Здавалося б, західможе,нарешті,зітхнутиспокійно: унього незалишилося жаднихсерйознихсупротивників чи, якінакшевиражається Ф. Фукуяма, ">ніякихжиттєздатних альтернатив". Аліце - ">пірроваперемога",тобтоперемога,обертаєтьсяпоразкою.Виявляється, щоперемогалібералізмуозначає ">кінецьісторії яктакої,завершенняідеологічноїеволюціїлюдства йуніверсалізаціїзахідноїліберальноїдемократії якостаточноїформиправління".

>Требавіддатиналежнеамериканськомуполітологу:вінніяк непретендує на авторствощодосамої ідеї ">кінцяісторії".Він прямопосилається на Р. Гегеля,якийще у 1806 р.бачив вураженні Наполеономстійкоїпрусськоїмонархії,перемогуідеалівФранцузькоїреволюції й щонасуваєтьсяуніверсалізація держави, щовтілюєпринциписвободи йрівності: "всерозумнестаєдійсним, протедійснерозумним".

>Висуваючи своюверсію ">кінцяісторії", Ф. Фукуямаоговорюється:лібералізмперемігпоки лише в сферіідей,свідомості; в реальному,матеріальному світі доперемогище далеко. Однаквінупевнений, щосамецей,ідеальний світло йвизначить вкінцевомурахунку світломатеріальний.Віннавітьвважає, що длякінцяісторії немаєнеобхідності,щобліберальними були усісуспільства.Цілкомдостатньо,щоб булизабутіідеологічніпретензії наінші, болеевисокіформигуртожитку.

Ф. Фукуяма говорити проважливий дефектсуспільстваринковоїекономіки - йогобездуховності.Вінвизнає, що багатохто, особливорелігійноналаштовані люди, ">глибоконещасні віддуховноїпорожнечіліберальнихспоживчих товариств". Алі із цого неслід ані ті, щорелігіяможе статіперспективоюпостліберальногорозвитку, ані ті, щоцей дефектлібералізмуусунемополітичнимизасобами.

>Оцінюючивнесок Ф.Фукуями урозвиток Сучасноїполітичної наукислідвідзначити, що із йогоіменемпов’язана змінупарадигми вполітико-соціальнихдослідженнях,самевінохарактеризував проблематикукомуністичногосуспільства йнеможливість йогоіснування уРадянськомусоюзі.Самевінще в далеких90-тихпопереджав пронебезпеку для Америки відтерористів, котрі у 2003 р.підтвердили йогопобоювання.

Книги Ф.Фукуямиоригінальні, автор неєпослідовнимприхильникомякої-небудьоднієїфілософської ісоціологічної школи.Вінпоєднуєдекількатечій длястворенняоднієї -найкращої.Статтієзавждиактуальними,відповідаютьтематицісучаснихполітичних,соціальних йнавітьекологічних проблем.

>Йогосміливі заяви прокінецьісторіїроблять йогосуперечливоюпостаттюнашого,сучасногосуспільства.Йогопрогресивні подивисящодо політики Б.Обами неможуть нерадувати, але й тихнадії, котрівін скарб нановообраного президентаєвсьогонавсьогоілюзією...поки що... .

>Звісно ж для України його подивисяєневтішними, але й у цьомуслідвинуватити лише нас самих,бо що то "за народ, що неможерозібратисязісвоїми слугами?

>ЗагальнийвисновокФренсісаФукуямипесимістичний -кінецьісторіїсумний.Боротьба завизнання,готовністьризикуватижиттям зазаради сутоабстрактної мети,ідеологічнаборотьба, щовимагаєвідваги,уяви таідеалізму, -замістьвсього цого -економічнийрозрахунок,нескінченнітехнічніпроблеми,турбота проекологію тазадоволеннявитонченихзапитівспоживача. Упостісторичнийперіод немає анімистецтва, аніфілософії;єлишеретельнооберігаємий музейлюдськоїісторії.Може бути,самеця перспективабагатовіковоїнудьгизмуситьісторіювзятище один,новий старт?


Списоквикористанихджерел

1.Альбац Є.Восторг Фукуями / ЄвгенАльбац // Новий Час. - 2009. - № 46. -с.24

2. Ві А. Глобалізаціябезконечна /Андрюс Ві //ВаршавськийВісник. - 2008. - № 18. - з. 19

3.Зілгалов У.Інтерв’ю ізФренсісомФукуямою / ВасильЗілгалов //Охоронець. -2008. -№ 23. -с.5

4. Лебедєва М.М. "Кінець історії" чи кінець ідеології? // Лебедєва Марія // США: економіка, політика, ідеологія. - 1990. - № 6. -с.15-16

5. Панченко У.Експедиція ХХІ /Володимир Панченко //Дніпроград. -2008. - № 7. -с.5

6. Семенов Б.Френсіс Фукуяма йКримськийінформаційнийпростір / Богдан Семенов //Кримськасвітлиця. - 2007. - 28. - с.2

7. Тойнбі А. Розуміння історії / АрнольдДжосеф Тойнбі. - режим доступу до роботи:

>gumer.info/bibliotek_Buks/History/Toynbee/_Index. PHP

8. Фукуяма Ф. Сильне Держава / Френсіс Фукуяма. - М.: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 220 з.

9. Фукуяма Ф. Великий крах:Людська природа йвідновленнясоціального порядку /Френсіс Фукуяма. - Львів: Кальварія, 2006. - 380 з.

10. Фукуяма Ф. Кінець відчуття історії і остання людина / Френсіс Фукуяма. - М.: "АСТ", 2004. - 592 з.

11. Фукуяма Ф. Нашепостчеловеческое майбутнє / Френсіс Фукуяма. - М.: ТОВ "Видавництво АСТ": ВАТ "ЛЮКС", 2004. - 349

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація