Реферат Огюст Конт

Засновником соціології як самостійною і цілісної науки про суспільство з'явився французький вчений і філософ Огюст Конт (1798-1857). То справді був енциклопедично освічений мислитель, котра внесла значний внесок у розвиток вчення про суспільство. Конт я виступав проти здобуття права вважати суспільство простий сукупністю індивідів, розглянуті багатьма мислителями свого роду «соціальні атоми», існуючі хіба що автономно стосовно друг до друга.

Відповідно до такого розумінню, розвиток окремих осіб хіба що передує розвитку суспільства. Чим більше розвинені окремі індивіди з погляду їх здібностей до виробничої, духовної й інший діяльності, моральних, політичних вимог і інших рис, тим, отже, досконаліший від буде зрозумілою і суспільство. Отже, щоб розвивати суспільство, треба передусім розвивати окремих осіб. Так міркували, зокрема, окремі представники німецького і французького Просвітництва, зокрема Гердер, Лессінґ, Вольтер, Руссо та інших.

З цим важко сперечатися. Адже рівень розвитку окремих осіб, їх ділових якостей та громадянської культури - справді важливий чинник розвитку суспільства, розв'язання у ньому проблем. Сьогодні ми це ясно бачимо на прикладах нашого суспільства, бачимо, яку роль рішенні найрізноманітніших проблем грають ділові якості, політична компетентність та своє духовне культура людей, особливо ж тих, які вирішують ключових питань нашому житті, бачимо, всі ці якості в людях треба розвивати.

Але як це зробити? Самі собою що цими якостями нікого розвиватися що неспроможні. Необхідно принаймні наявність таких соціальних інститутів, як виховання й освіту, внаслідок чого люди можуть опанувати знаннями й досвідом попередніх поколінь, виробити у собі відповідні соціальні якості. Необхідно включення людей різноманітні види спілкування, що вони могли здійснювати на рівні виробничу, політичну та духовну діяльність - письменника, художника, композитора, вченого тощо. буд.

На на вирішальній ролі суспільства на формуванні особистості вказували французькі мислителі XVIII в. Гольбах і Гельвецій. Вони переконливо показали роль соціального середовища у формуванні окремих осіб. На думку, як навички у тому чи галузі діяльності, а й характер людей формується обставинами їх соціального життя. Звідси слід було, що російське суспільство а то й в усьому, то багато в чому формує людей зі свого образу і подоби. І щоб змінити людей, зробити їх понад досконалими і гармонійно розвиненими, треба змінити саме суспільстві, його соціальні й політичних інститутів, і навіть системи освіти та виховання уже. Людина може грати малу чи великій ролі у суспільстві, проте як соціальний суб'єкт, ніж як автономно розвиваючись й цілком вільна у діях особистість. Він діє основі, і не більше суспільства, з урахуванням вироблених у суспільстві правив і норм поведінки, виконання яких суспільство забезпечує через відповідні соціально-політичні та інші інституції.

Огюст Конт підтримував розвивати саме такий суспільства та його розвитку. Він поставив і вирішував проблему функціонування та розвитку суспільства як цілісного соціального організму. Відповідно до його поглядам, суспільство визначає розвиток виробництва і діяльність складових його суб'єктів, будьте особистість, стан чи клас, згадування про яких часто зустрічаються на роботах Конта.

Вже зазначалося, що Конт увів у науковий обіг поняття соціологія, що означає вчення про суспільство. Це вчення він нерідко називав ще соціальної філософією. Останнє поняття близько за значенням поняттю «філософія історії», яке вживав Гегелем своєму вченні про розвиток нашого суспільства та історичного процесу взагалі. Конт користувався також поняттями «соціальна статика» для тлумачення структури нашого суспільства та «соціальна динаміка», з допомогою якого їм розкривався механізм функціонування та розвитку суспільства. У підсумку, він розробив цілу систему понять, які увійшли до створену їм соціологію, з яких висловив та обґрунтував свої думки на суспільство так і історичний процес. Цьому присвячені багато його роботи, серед яких особливу увагу займають «Курс позитивної філософії» у томах і «Система позитивної політики» з чотирьох томів.

Конт називав свою філософію і соціологію позитивними, пояснюючи у своїй, що вони повністю базуються на даних науки - не так на уяві чи здогадах, але в наукових спостереженнях. Він ввійшов у історію науку й філософії як основоположник позитивізму - однієї з впливових і нині напрямів у сфері філософії і соціології.

Центральним ланкою философско-социологических поглядів Про. Конта є відкритий їм, як він писав, «великий основний закон інтелектуальної еволюції людства». Про відкриття цього закону він оголошує на перших сторінках «Курсу позитивної філософії» (до речі, виданого російською у Санкт-Петербурзі в 1899-1900 рр.), соціальній та інших свої роботи. Цей закон настільки важливий розуміння соціології Конта, що сказати про нього докладніше.

За цим законом, пізнавальна діяльність покупців, безліч загалом їх суспільну свідомість пережили три стадії свого розвитку: теологічну, метафізичну і позитивну.

На теологічною стадії, чи, як у Конт, в теологічному стані людський розум кожним явищем природи й життя людей вбачав надприродні сили. Це з суті фетишистское прояв релігійним усвідомленням, яке потім змінюється політеїзмом т. е. многобожием, коли, використовуючи тим чи іншим явищем бачать дії різних богів. Інакше кажучи, на теологічною стадії розвитку суспільної свідомості домінує релігійна міфологія. Людина прагне абсолютному пізнання вражаючих його уяву явищ й у кінцевому підсумку пояснює дією абсолютних надприродних сил. Наприкінці теологічною стадії здійснюється перехід до єдинобожжю (монотеїзму). До того ж місце релігійного уяви починає займати дослідне знання зв'язки і залежностях явищ зовнішнього світу і життя людей. Але теологічний дух, за словами Конта, був потрібен для «постійного вшанування моральних і розширення політичних ідей», т. е. питання основі моралі й політики вирішувалися багато в чому з урахуванням релігійним усвідомленням, передусім проповедуемых релігійних цінностей.

На метафізичної стадії, чи метафізичному стані, людську свідомість, по Конту, більше оперує не уявою, а поняттями, що відбивають реальні процеси зовнішнього світу. Але через слабкого розвитку науки ці поняття досить-таки абстрактні. Всілякого роду явища пояснюються шляхом виділення якихось абстрактних сутностей, вираженням яких нібито є предмети зовнішнього, зокрема соціального світу. Як «загальної сутності» називалися природа, космос, матерія, дух як джерела всіх тілесних і духовних явищ. Метафизический метод, орієнтується, за словами Конта, на пізнання реальних явищ, «спрощував би теологію і помалу розкладав її». У той самий короткий час він б не давав вичерпну картину природних і соціальних явищ і дозволяв остаточно позбутися міфів.

На позитивної стадії, або у своїй позитивному стані, людську свідомість у своїх судженнях і висновках виходить з наукових спостережень. Теологічний і абстрактно-метафизический підходи до світу дедалі більше змінюються відкриттям і дослідженням його законів, т. е. «постійних відносин, існуючих між наблюдаемыми явищами». Знання цих законів необхідно, щоб враховуватиме й передбачити їхня цілющість. Справжня наука, говорив Конт, поєднує спостереження і передбачення, яке «становить як не глянь головну риску позитивної філософії». У раціональному передбаченні вона бачила практичне призначення позитивної філософії і соціології. «Істинне позитивне мислення полягає переважно у способі бачити, аби передбачати, вивчати те і звідси укладати у тому, що має відбутися відповідно до загальному становищу про неминучість природних законів». Таке вчення Конта щодо інтелектуальної еволюції людства й підвищення ролі науки у тому історичному процесі.

Цікаві погляди Конта на закономірний і прогресивна характер розвитку суспільства. Останнє, на його думку, підпорядковується свого розвитку біологічним, і навіть «астрономічним» законам, т. е. законам космосу, руху небесних тіл і планет. Він про який вплив в розвитку суспільства клімату і расового складу населення. Проте головне впливом геть людський розвиток надає, по Конту, інтелектуальна еволюція людства як еволюція її свідомості. Первинність свідомості покупців, безліч його вирішальне вплив в розвитку суспільства - такий основний підхід основоположника позитивізму Про. Конта до вирішення соціальних проблем. У цьому особливу роль він відводив науці як нібито найвищого прояву інтелектуальної еволюції.

У вченні про соціальний динаміці Конт характеризує людський розвиток як закономірне і прогресивне. Він свідчить про великій ролі у цьому громадського поділу праці та, зокрема, політичної діяльності, дослідженню якій він присвятив свою працю «Система позитивної політики». Обгрунтовуючи ідею соціального прогресу, Конт писав: «Людство безперервно розвивається в час ходу цивілізації з фізичною, моральної, розумової і політичною точок зору» . У цьому інтелектуальна еволюція людства визначає утримання і спрямованість усіх сторін розвитку суспільства, є хіба що внутрішньої субстанцією цього процесу.

Важливе значення мають погляди Конта на проблеми гармонізації у розвитку суспільств та її стабільності. Гармонія у суспільстві гармонією «між цілим і частинами соціальної системи», і навіть узгоджене взаємодія усіх сторін життя суспільства - політичної, економічної, духовної, біологічної та ін. На думку Конта, соціальної гармонії можна досягти з допомогою науки, які мають знайти потрібний механізм взаємодії між всіма частинами суспільства.

Гармонія у суспільстві, наголошував, це теж найкраще поєднання інтересів різних осіб і соціальних верств. Значення політичної влади у тому, щоб мудро погоджувати інтереси соціальних суб'єктів. У цьому вся бачив Конт головна перевага політиків. Гармонія у суспільстві, вважав він, досягається тоді, коли «політичні установи, з одного боку, вдачі та ідеї - з іншого, гармоніюють між собою» . У гармонії суспільства Конт бачив основну умову його стабільності, можливість розвитку у ньому кожного стану, кожного народу, кожної людини.

Як бачимо, проблеми, які вирішувалися в соціології Про. Конта, дуже актуальні нині. Не втратили свого і на методи вирішення їм них з погляду його уявлень про суспільство як і справу цілісному соціальному організмі, про закономірний і прогресивному розвитку суспільства, про роль у тому розвитку громадського поділу праці, політичної діяльності людей, науку й духовної культури. Дуже актуальні сьогодні погляди Конта на чинники гармонії у суспільстві та його стабільність, і навіть в ролі цих політиків у узгодженні інтересів різних соціальних груп, і особистостей. Ці та багатьох інших становища соціології Конта допомагають глибше осмислювати сучасні проблеми розвитку нашого суспільства. Усе це робить вчення Про. Конта важливим надбанням сучасної соціології. Саме силу актуальності проблем, поставлених в соціології Конта, і з наукового продуктивності розв'язання вчення було засвоєно і продовжене численними послідовниками.

Під час підготовки цієї праці були використані матеріали із сайту http://www.studentu.ru

Схожі реферати:

Навігація