Реферати українською » Финансовые науки » Фінансова криза в Україні


Реферат Фінансова криза в Україні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>ЗМІСТ

 

>Вступ

1.Причинивиникненняфінансовоїкризи в Україні

2.Наслідкифінансовоїкризи

3.Шляхиподоланняфінансовоїкризи

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки


>Вступ

>Особливостямисучасного стану всвітовійекономіцієвиникнення двох криз:кризиміжнароднихкредитно-грошовихвідносин такризи нафінансовомуринку.Ціпроцесивзаємопов`язаніміж собою.Випадковимє їхньогозбіг учасі, але йзагостреннякожної іздосліджуваних проблемцілкомзакономірно,вважаютьекспертифінансовогоринку.

>Світовафінансова кризу, що зародилася США як кризуринкунерухомості йпохіднихфінансовихінструментів, згідно ізлогікою глобалізаціюпоширилася повсьому світу,вдаривши й поукраїнськомуфінансовомуринку.Основнимиїї причинамиекспертиназиваютьнадмірноекспансивнугрошовуполітикуФедеральноїрезервноїсистеми (ФРС) США,наявністьвеличезного дисбалансу усвітовійекономіці,зокрема, великийпрофіцит узовнішнійторгівлі Китаю,значнийторговельнийдефіцит США,недолікисистемиуправлінняризиками вінвестиційних банках,недосконалістьрегулюванняфінансовихринків нанаціональному йміжнародномурівнях.Сучаснафінансова кризувимагає відсвітової спільноти адекватнихдій, але й котрі із них цьомувипадку можнавизнати такими? Длявідповіді нацезапитаннянеобхіднопроаналізувати,по-перше,справжні заподій, що породили кризові, й,по-друге, ті,наскількиглибокою йтривалою вона якщо.

>Щодо України,світовафінансова кризусприялавиникненню негараздів убанківськомусекторі. З одного боці, укра-їнські банки, котрі надавали востанні роктавеликіоб’ємикредитнихресурсів та внеобхідномуоб’єміздійснювали контролю надфінансовимстановищемпозичальника, щопризвело врезультаті довеличезноїкількостінеякіснихпозичальників повсій стране. Зіншого боці, до системи за межі ненадходилопотрібногооб’ємуінвестицій врозвитокбанківськоїсистеми.

Длярозглядуфакторів, щоспричиниливиникненнятакоїситуації,сліддослідитиглибинні заподійподій йзнайтиправильнірецептирозв’язанняіснуючих проблем,створитимеханізми, щодопомагатимутьзгладитимайбутніпотрясіння векономіці.


1.Причинивиникненняфінансовоїкризи в Україні

 

Проблеманестабільностівалютно-фінансовоїсистеми Українимаєдоситьспецифічні характеристики. З одного боці,кризовіявищапов'язані ізмоделлюекономічногорозвитку держави таможливостямиздійсненнявідчутнихекономічних реформ, ізіншого –нестабільність увалютній сферіхарактеризується проблемамивнутрішньої тазовнішньоїборговоїзалежності країни.Основнітенденціїрозвиткуостанньогодесятиліття,навіть зневдачами уперебігуекономічних реформ, уціломупідтвердилиобранийтеоретичнийпідхід доринковихперетворень:східноєвропейські таприбалтійські країни, де було бреалізованонайважливішіпунктистандартноїпрограмиміжнароднихфінансовихорганізацій,змогли порівняношвидкоподолатитрансформаційну кризові.Водночасменшсумлінні іпослідовні уздійсненнізапропонованоїпрограми країни СНР,зокремаРосія та Україна,ще ідосіпродовжують боротися заоздоровленняекономіки [11].

сучаснийрозвитоквалютно-фінансовоїсистеминашої країнихарактеризуєтьсядією такзванихпозаекономічнихчинників, котрівідчутновпливають наїїрозвиток. Це, на форумі нашу думку,чинники «>стадноїповедінки»,психологічногоризику,епідемічногопоширеннякризовихявищ тасутополітичнихзрушень, щовпливають напоточний чимайбутній станекономіки.Протевітчизнянівчені невиокремлювализазначеніфактори яктакі, щоздатніспровокуватискладниймеханізмрозгортаннятенденційнестабільності.

Не було бзробленоспробирозглянутиструктурні чиполітичніфактори якважливийскладникекономічнихзрушень, анаслідком їхньогоможе статікризоваситуація.Натомістьперевагу надавалидослідженнюсамебазовихмакроекономічнихпоказників, не так на ті, щобільшість криз, котрівідбулись востаннійдекадіминулоготисячоліття,розгортались ажніяк не так нафоніекономічного спаду чирецесіїсвітовоїекономіки.Навпаки,їмпередувавперіодекономічногопожвавлення,який бувнаслідкомвдалоімплементованихстабілізаційнихпрограм чивисокогоекономічногозростання.

>Вивченняпозиційвітчизнянихучених тавченихкраїн СНР (А.Грязнової, Про.Василика та До. Павлюка, З.Мочерного, Л.Дробозіної, А.Єпіфанова, І. Сало, І.Д'яконової, До. Рудого, М. Заєць, У. Попова й М.Монтеса, А.Анікіна іінших) про сутьфінансовоїнестабільностідаєпідставиприпустити, що усучасномунауково-термінологічномуобігунайбільшусталенимєрозумінняфінансовоїкризи якпорушеннярівноваги уфункціонуваннісистемифінансовихвідносин, якупроявляється внестабільностіфінансівінститутів такредитно-фінансовихустанов йвиражається врізкомупадінні ВВП, щодестабілізує процесформування тарозподілуцентралізованихфондів держави. В частности, на думку Про.Василика,фінансова кризу –цеявища, апоказникїїнаявності –дефіцит державного бюджету [2, з. 594].

>Проте, як справедливозазначають У. Попов та М.Монтес,фінансова кризуможерозгорнутись й без бюджетнихдефіцитів якнаслідокпогіршення умівторгівлі та балансу употочнихопераціях, котрі разомпризводять допідриву валютного курсу, що, на свійчергу, черезвзаємопов'язаність валютного тафінансовогоринків,може негативновплинути на станфінансового сектора країни [6, з. 20].Фінансова кризускладається ізбюджетноїкризи,кризи копійчаногообігу,банківської,біржової тавалютної криз.

Навідміну відвисвітленогопідходузазначенихучених,західніекономісти Р.Мінскі, Ч.Кіндлебергер, М.Фрідмен, А. Шварц, П.Кругман, М.Обстфельд, М. Бордо, Р. Дорнбуш, П.Дібвіг, Д. Даймонд, Р. Манделл, Ф.Мишкін, З.Фішер, Р.Камінскі, До.Рейнхарт, А.Веласко, Р. Чанг, Р.Гортон, З.Едвардс, Р.Глік, Є. Роуз, Р.Рігобон, Р.Кальво таінші ужевпродовжтривалого годинизаймаютьсядослідженнямфінансовоїнестабільності, а томусучаснівітчизнянідосягнення уційгалузіекономічної наукипереплітаються ззахідними чи їхньогоінтерпретують.Вартовідзначитивідсутністьчіткогорозуміння того, що жсамевважаютьфінансовоюкризою, щоєпервинним –валютна чифінансованестабільність.Зважаючи назростаннявзаємозалежності валютного тафінансовогосекторів,наслідкамифінансовоїкризи (>сутофінансової запоходженням)можуть статіпорушення убанківській, аотже, йвалютній сферах, й так самевалютна кризуможетрансформуватись убанківську тафінансовукризи. Так, Ч.Кіндлебергер та Р.Мінскі умоделіфінансовоїкризипоняттявалютної тафінансовоїкризивживають яксинонімічні, ізтієюлишерізницею, щотерміномвалютноїкризи названопочатковийетап болееглибокого засвоїмипроявамипотрясіння, якуохоплює нелишевалютне, а ізагальнофінансовесередовище [10, з. 29].

На думкувчених,фінансова кризуміститьтакіелементи, якрізкепадінняцін наактиви,масовебанкрутство як уфінансовому, то йнефінансовомусекторі тапорушеннядіяльності валютногоринку.

>Криза, котранинізароджується увалютно-фінансовому,банківському,виробничому таінших секторахекономіки України неєкризою вїїканонічномурозумінні,адже засвоєюспецифікою вона неєциклічною. Цевідбулося через низкуоб'єктивнихполітичних йекономічнихчинників,зокрема,зниженняінвестиційноїактивності якуспричинило:

>обмеженістьінвестиційнихресурсівтоваровиробників через збільшеннякоштів дляфінансування витрат за оплату роботи (у зв'язку ізпідвищенняммінімальноїзаробітної плати);

>зростаннясоціальноїскладової удержавнихвидатках, що, порівняно ізминулим фатальністюобсягдержавнихінвестицій та,відповідно,позначилось наінвестиційнійдіяльності окремихгалузейекономіки;

>пасивність великогобізнесу уприйняттіінвестиційнихрішень дозакінченняпроцесуреприватизації, а ще черезскасуванняподатковихпільг длясуб'єктівгосподарюванняспеціальнихекономічних зон татериторійпріоритетногорозвитку.

>Криза якспецифічна фаза циклу, щохарактеризуєтьсяпорушеннямирівноваги,зміноюзвичного улаштую чифункціонування,єпрогнозованою,аджециклічність як такавідтворюєзакономірністьрозвитку чиякогопроцесу.Відповідно, кризу,викликанаоб'єктивнимициклічнимипроцесами векономіці, непередбачаєраптовихколиваньподібноїамплітуди, а,навпаки,характеризуєтьсятривалістю фаззародження тарозгортання, котріформуються напопередніхетапах. Таким чином,проблемирозгортаннякризовихявищ в Українімаютьдоситьспецифічні характеристики. З одного боці,кризовіявищапов'язані ізмоделлюекономічногорозвитку держави таможливостямиздійсненнявідчутнихекономічних реформ. Зіншого –кризовіявищавідрізняютьсяпевноюспецифічністюзалежно відсфери їхньогопрояву. В частности,валютна кризу якскладовакризиекономічної наукраїнськомуґрунтіхарактеризується:

>економічнонеобґрунтованимзнеціненням чиподорожчанням національноївалюти;

>різкимколиваннямвалютнихкурсів;

>заміноюгрошовоїодиниці чиїївартісноїоснови;

>значнимобсягомспекулятивнихопераційвалютою,швидких йзначних за масштабамиприпливів йвідпливіввалютнихрезервів;

>різкоюнезбалансованістюміжнароднихрозрахунків;

>погіршеннямміжнародноївалютноїліквідності тощо.

>Крім того, увалютній сферінестабільністьпроявляється проблемамивнутрішньої тазовнішньоїборговоїзалежності країни, а проявинестабільності убанківській сфері –радше проблемамипсихологічного характеру, щовиражаються внедовірі добанківськихустанов уперіоднизькоїпрогнозованостіекономічногорозвитку (курсу) країни, а й умасовомувилученнікоштівнавітьпоприекономічнудоцільність (>втратавідсотків придостроковомувилученнівнесків).Тобтоособливістьбанківськоїнестабільностіполягає упевнійхаотичностіїївиникнення.Макроекономічнібазовіпоказники –рівеньінфляції, ВВП,граничніпоказники яквнутрішнього, то йзовнішньогоборгуперестають одну годинувідігравати рольіндикаторівстабільності,найважливішимивиявляютьсянастрої чи тоспекулянтів, щосвідомойдуть накорекцію курсу національноїгрошовоїодиниці, чивкладників, якіоб'єднує так кликана «>стаднаповедінка».

>Основною причиноюфінансовоїкризи наукраїнськомупідґрунтієнаслідкиприйняття йреалізації бюджету,якиймаєсоціальнуспрямованістьпопризадекларованіорієнтири наінноваційно-інвестиційнийрозвиток України. Таким чином, насучасномуетапі,ризики національноїфінансовоїсистемиперебуваютьнасамперед уплощинібюджетно-борговоїсфери.

Малюнок 1.1 –Наслідкивпливусвітовоїкризи наекономіку України

У нашій стране заподійфінансовоїкризи, на форумі нашу думку,полягають узалежності фондовогоринку відкоштівнерезидентів,надмірнійзовнішнійзаборгованостісуб'єктівекономіки,нестачіліквідності вбанківськійсистемі.Впливсвітовоїкризи наекономіку України схематичнозображено на рис. 1.

1.Усі ж унайуживанішомузначеннібудь-яку кризові вукраїнськійекономіціможутьназвати нелишефінансовою, а іекономічною, щосвідчить пронечіткесприйняттяцієїкатегоріїекономічної науки. Хоча,безперечно,усвідомленняможливихвзаємозв'язківрізнихскладниківфінансовоїкризиздатнесприятиусвідомленнюбагатоваріантностітриваннякризи, а,отже, підвищитипрогнозованістьвизначеннянапрямуїїрозгортання зсвоєчаснимвиокремленням необходимихмеханізміввпливу назародження того чиіншого видупотрясіння уконтекстікризифінансової – чи то валютного, чи тобанківського, чибюджетно-боргового.

>Вартозазначити, щопопривкрайнестабільнуситуацію в нашійекономіці,йдеться прозниженняділовоїактивності, у малому ісередньомубізнесі,відчутніскороченняприпливупрямихіноземнихінвестицій,відмову великихінвесторів відвходження в Україну,країна неперебуває передризикомрозгортанняциклічної,комплексної чизовнішньої криз.Підостанньою –зовнішньоюкризою – маємо наувазі кризові,спровокованусвітовимидеструктивнимитенденціями,якимпритаманнийсвійвласний ритм,пов'язаний ізособливостямидинамікиглобальнихфінансовихринків.

Насьогоднісформувалисянапрями, заякимисвітова кризуздійснюєвплив наекономіку України.

1.Циклічнеуповільненнясвітовоїекономіки, що вціломуможескоротитипопит наекспортнупродукцію, аотже,експортнувиручку й далі заланцюжкомпризвести дозменшеннянадходжень до державного бюджету,девальваціїгривні йзниженнязаробітної плати тощо.

2.Високаволатильністьцін насвітовихтоварних ринках, колиспостерігаютьсярізкістрибкицін набіржовітовари,зокрема,залежно відситуації нафінансових йвалютних ринках. Уразі їхньогозначногопадінняефект якщотакийсаме, але йщеможедодатися проблемаскороченняторговельного балансу, що, у своючергу,здатне негативнопозначитися напоточномурахунку,тобтоослабитиміжнароднупозицію України.

3. Обвалкотирувань насвітовихфондових ринках,якийпризвів дорізкогопадіннявартостіакцій українськихкомпаній.

>Паніка нафінансових ринках,банкрутство великихінвестиційнихбанків,різкезростання ставокЛібор (>значначастинакредитів,залучених від початкукризи,бралася наумовах ">плаваючої" ставки,залежної від ставкиЛібор) – усєце практичноперекриваєзовнішні ринкифінансовоїліквідності, щозагрожуєтруднощами урефінансуваннізовнішньогоборгувітчизняними банками йкорпораціями.

>Поприце вартозгадатиопосередкованийвпливззовні,якийздійснюється нарозвитоквітчизняноїекономіки. Це нелишекон'юнктурасвітовихфінансовихринків, Якавизначаєпозиціїекспортерів, аотжевпливає на станвсієї національноїекономіки.Беручи доувагивпливрезультатівзовнішньоторговельнихзв'язків наформуванняторговельного, а тому йплатіжного балансу країни,чинниквалютноїстабільності заїї межамивідіграєвизначальну роль.Ідеться пропорівнянняпровіднихсвітових валют –долара США таєвро, від якізалежатиместабільність держав, у глобальномумасштабі.Крім того,надання Україні із боціміжнароднихфінансовихінституцій накшталтМіжнародного валютного фондупевнихрекомендацій консультативного характеру, котріформують ту чиіншустратегіюрозвиткувалютної політики,спроможневпливати навизначенняперебігуподій ми,зокрема под годинуможливогокризовогорозгортання,незалежно відсфери йогопрояву.

>Враховуючипереліченіпроблеми, можнадійти таких з висновками. Нанинішньомуетапірозвиткуфінансовоїсистеми Україниризикинестабільностіперебувають,насамперед, уплощинібюджетно-борговоїсфери.Протенайвірогіднішимєвиникненнявнутрішньоїкризи, котра запоходженням викличевипадковий характер, щовідбудеться череззростання спекулятивногоризику тастадноїповедінки, котрі незавждикорельовані ізреальним станомбазовихмакроекономічнихпоказників. Ащеможлива кризу якщохарактеризуватисьмоноаспектністю,адженині вестимову проможливістьрозгортаннякризивідразу вдекількох сферахекономікипередчасно.

2.Наслідкифінансовоїкризи

>фінансова кризуекономікавалютний

>Щобвизначитивпливфінансовоїкризи наукраїнськуекономікутребапроаналізуватимакроекономічніпоказники.Розглянутивпливкризовихявищ насекториекономіки України, атакожвиділитифакторивразливостіекономіки. Утаблиці 2.1представленімакроекономічніпоказники за 2000-2010 рр.

>Таблиця 2.1 –Макроекономічніпоказники за 2000-2010 рр.

2000-2007,середнє 2008 2009 2010 (прогноз)
ВВП, %зміни 7,5 2,3 -15,9 3,0
>Дефіцит бюджету, % ВВП -0,8 -1,5 -7,0 -4,0
>Рівеньінфляції, %, накінець року 11,3 22,3 12,3 10,0-13,0
>Обмінний курс, грн./долл., накінець року 5,2 7,7 8,0-9,0 8,0
>Рахунокпоточнихоперацій, % ВВП

5,7 (2000-2005)

-2,6 (2006-2007)

-7,1 -1,0 0,5
>Валовіміжнароднірезерви, млрд. дол.

1,5 (2000)
32,5 (2007)

31,5 25,0 28,0
>Зовнішнійборг уряду, % ВВП

21,3 (2003)
8,7 (2007)

9,2 25,8 24,0

>Світова кризуліквідності маласильнийнегативнийвплив на Україну.

1.Індекс фондовогоринку ПФТС у 2008році впавши на 74%.

2. Уостанньомукварталі 2008 рокудевальваціягривнівідноснодоларасклала 58%.

3. ВВП у 2009 року впавши на 15,9%.

4. Усічні-липні 2009 рокуобсягиекспорту українськихтоварівскоротилися на 49% урічномучисленні.

5. Усічні-липні 2009 рокуобсягпромисловоговиробництвазменшився на 30% урічномучисленні.

6. Накінець Першого півріччя 2009 рокурівеньбезробіттясклав 9% порівняно із 6% у 2008році.

7. Упершомупівріччі 2009 рокуреальнідоходигромадянзнизилися на 10%.

>Впливкризи на Україну показано утаблиці 2.2.Кризавплинула на Українусильніше, ніж наінші держави. ВВП за 1 квартал 2009 рокузнизився та ставши -20,3 %.

>Таблиця 2.2 –Впливкризи на Україну впорівнянні ізіншими державами

>Країна ВВП, % допопереднього року, 1 квартал 2009 року >Девальваціямісцевоївалюти додолара, %
Україна -20,3 58, 4 квартал 2008 року
>Латвія -18,0 7,5, 1 квартал 2009 року
>Естонія -15,1 3,4, 1 квартал 2009 року
Литва -13,6 6,8, 1 квартал 2009 року
Тайвань -10,2 3,2, 1 квартал 2009 року
>Сінгапур -10,1 5,6, 1 квартал 2009 року
>Росія -9,5 35,0жовтень 2008 року -березень 2009 року
Мексика -8,2 26,0 4 квартал 2008 року
>Угорщина -6,7 23,0жовтень 2008 року -березень 2009 року
>Румунія -6,2 38,0жовтень 2008 року -березень 2009 року

>Проаналізувавшипоказники реального секторуекономіки у 2009році можназробитивисновки.

1.Падіння ВВП упершомупівріччі 2009 рокусклало 19%.

2.Булозафіксованосуттєвезниженняекономічноїактивності у секторах,орієнтованих наекспорт, й у секторах, щозалежать відкредитнихресурсів(Додаток 1).

>Показникиекспорту тапромисловостіпоказують :

1.Протягомсерпня-вересня 2008 рокуціни натовари насвітових ринкахрізко впали.

2. Усічні-липні 2009 рокуобсягиекспорту українськихтоварівскоротилися на 49% урічномучисленні.

3. Усічні-липні 2009 рокуобсягпромисловоговиробництваскоротився на 30% урічномучисленні(Додаток 2).

Структураекспорту України за товарами за 2009рік(Додаток 3).

>Чомувпливкризи на Україну бувсильнішим.

1.Відкрита, але й недиверсифікованаекономіка:

-часткаекспорту у ВВПстановитьблизько 50%,

-продукціяметалургійної тахімічноїпромисловостізаймає 60%загальногообсягуекспортутоварів із України,

-вузькагеографіяекспорту.

2.Висока залежність від припливуіноземногокапіталу.

3.Комбінаціячинниківвразливості,описанихнижче.

перший чинниквразливості - великийдефіцитрахункупоточнихоперацій.

Заданими проваловийзовнішнійборг за секторамиекономіки за 2004-2009 рр. можназробитивисновки(Додаток 4).

1.Зовнішнійборг приватного сектора у 2006-2008рокахвирісутричі, щозначноюмірою було бвикликанестрімкимзростаннямспоживання таінвестицій.

2. Накінецьчервня 2008 рокублизько 40мільярдівдоларівзовнішньогоборгунеобхідно було бвиплатитипротягом одного року.

3.МіжнароднірезервиНаціонального банку Українистановили 35мільярдівдоларів.

4.Рефінансуваннязовнішньогоборгу стало болеепроблематичним вумовахсвітовоїкризиліквідності, щостворилододатковийтиск на курс національноївалюти.

Інший чинниквразливості -проблемибанківського сектора України.

До проблембанківського сектору Українитребавіднести(Додаток 5):

1.Світова кризуліквідності змирилася банкизіткнутися ізнаступними проблемами:

- збільшеннячастки НКК укредитних портфеляхустанов,

-відсутність доступу доміжнароднихринківкредитнихресурсів,

-необхідністьзначнихвиплат зазовнішнімиборгами,

-високіризикинесприятливихколивань валютного курсу.

2.Комбінаціяперерахованих проблемвикликалавідтікдепозитів ізбанківського сектора.

3. Зжовтня 2008 року поквітень 2009 рокуклієнтифінансовихустановвилучилимайжечверть всіхдепозитів.

>Різкеослабленнякредитуванняекономіки України банками.

Зданих протемпи зростаннюобсягівкредитівкомерційнихбанківробимовисновок, що:

1. До початкукризи ставленняобсягувиданихпозик до ВВПзбільшилося із 20% у 2000році до 77% у 2008році.

2.Світова кризуліквідностівикликаласуттєвеуповільненнябанківськогокредитування натлі:

-ускладнення доступу доміжнароднихринківкапіталу тавнутрішніхфінансовихресурсів,

-відтокудепозитів ізбанківського сектора,

- збільшеннячастки НКК,

-дефіцитугрошовихресурсів векономіці.

3. Нацбанквиділивдодатковікошти напідтримкуліквідностіустанов,однакзначначасткацихресурсів не бувспрямована на збільшеннябанківськогокредитування(Додаток 6).

>Девальваціягривні буводнією ізнайбільших у світі.

>Такарізкадевальвація буввикликана(додаток 7):

-високимступенемвразливостіекономіки -дефіцитом поточногорахунку,суттєвимивиплатами зазовнішнімиборгами, проблемами убанківськомусекторі,

-недолікамигрошово-кредитної політики,

-значноюполітичноюневизначеністю,

-відсутністюспільногобачення органами владипараметрівкурсоутворення,

-втратоюконкурентоспроможності українськоїекономіки.

>Втратаконкурентоспроможності українськоїекономіки,виходячи із паритетукупівельноїспроможності.

>Таблиця 2.3 –Обчисленняобмінного курсугривні додолара США перевищив наоснові паритетукупівельноїспроможності (>ПКС)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
>Індексінфляції в Україні -0.6 8.2 12.2 10.3 11.6 16.6 22.3 15.0 13.0
>Індексінфляції США 2.6 1.9 3.2 3.7 2.2 4.1 0.8 -0.1 0.1
>Індексінфляції вкраїнах –основних торг. партнерах (>ОТП) 9.7 7.4 7.2 6.4 5.9 8.0 7.6 5.5 4.4
>Індексінфляції вкраїнахВТЗ* 5.0 3.8 4.7 4.7 3.1 5.0 2.6 1.4 1.3
>Фактичнийобмінний курсгривні до дол. США 5.33 5.33 5.31 5.05 5.05 5.05 7.7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
індексівінфляції в Україні та США -3.1 6.2 8.7 6.3 9.2 12.0 21.4 15.1 12.9
індексівінфляції в Україні такраїнахОТП -9.4 0.8 4.7 3.7 5.4 7.9 13.6 8.9 8.2
індексівінфляції в Україні такраїнахВТЗ -5.3 4.3 7.2 5.4 8.3 11.1 19.2 13.4 11.6
>ПКС 2002=100

>Співвідноснийрівеньцін в Україні та США

100 106.2 115.5 122.7 134.1 150.1 182.2 209.8 236.9
>Реальнийобмінний курс – США 5.7 6.2 6.5 7.1 8.0 9.7 11.2 12.6
>Співвідноснийрівеньцін в Україні такраїнахОТП 100 100.8 105.5 109.3 115.2 124.4 141.3 154.0 166.6
>Реальний «>ефективний»обмінний курс країни –ОТП 5.4 5.6 5.8 6.1 6.6 7.5 8.2 8.9
>Співвідноснийрівеньцін в Україні такраїнахВТЗ 100 104.3 111.8 117.8 127.5 141.6 168.8 191.4 213.6
>Реальний «>ефективний»обмінний курс країни –ВТЗ 5.6 6.0 6.3 6.8 7.6 9.0 10.2 11.4

*>ВТЗ – країни, валюта якієосновною взовнішньоторговельнихопціях України.

1.Високийрівеньінфляції в Україні -середньорічнезростаннярівняцінсклало 12,5%протягом 2000 - 2008 років.

2.Фактичнофіксованийобмінний курсгривні.

3.Зазвичайвтратаконкурентоспроможності країникомпенсуєтьсядевальвацією національноївалюти.

 

3.Шляхиподоланняфінансовоїкризи

 

Длявиробленнярішень, якісправді дозволятипом’якшитивпливсвітовоїкризи наекономіку Україні,необхіднорозглянутинаступнідані:

>Антикризові дії української влади -позитивнідосягнення:

1.Отриманняфінансовоїпідтримки від МВФ,Світового банку таіншихміжнароднихорганізацій.

2.Збереженнявідносновисокогорівнядисципліни убюджетній сфері.

3.Уникненнязначного збільшеннясоціальнихвиплат.

4.Проведення аудитукомерційнихбанків.

5.Підтримкасистемнихфінансовихустанов.

6.Досягненняпевногопрогресущодо переходу до болеевільного режимукурсоутворення.

7.Розробкастратегії по вирішенню проблемнесистемнихбанків.

8.Стабілізаціяцін.

9.Скороченнядефіцитурахункупоточнихоперацій.

>Антикризові дії української влади -недостатні заходь:

1.Неефективнакоординаціяантикризовихдій.

2.Недостатнє забезпеченнякредитними ресурсамиекономіки України.

3.Слабкий контролю надвикористаннямкомерційними банкаминаданихресурсівліквідності тарефінансування.

4.Нездатністьдосягтизгодищодо збільшеннятарифів накомунальніпослуги таприродний газ.

5.Відсутністьстратегійоздоровлення "Нафтогаз" йПенсійного фонду.

6.Затримкаприватизації йнедостатняпрозорістьпроцесуроздержавлення.

>Найголовніші заподіяння уряду одну годину.

Зогляду наризикискороченняекспорто-орієнтованоговиробництвавнаслідокпадіннясвітовогопопиту таускладненняплатежів заекспортнимиопераціями,необхідноздійснити комплексзаходів,спрямованих нарозширеннявнутрішньогопопиту нагрупуекспортнихтоварів й, тім самим,посиленняролівнутрішньоговиробництва. Для цогодостатньо якщозапочаткуватиновіінфраструктурні тажитловібудівельніпроекти, щофінансуються із бюджету.Уряд винен недопустити обвалуцін зерна новоговрожаю череззакупівліАграрним фондом,абисільгоспвиробникиотрималидостатніресурси дляпроведеннявсього комплексупосівнихробіт. Цебезпосередньо іопосередкованопідтримаєрозвитокметалургійноїгалузі,виробництва коксу,добувноїпромисловості,хімічної,нафтопереробки,харчової, атакожторгівлі та транспорту.

Уумовахфінансовоїкризистратегічнимнапрямомдіяльності урядуєстимулювання збільшенняінвестицій уреальний сектор національноїекономіки. Для цого,крімактивізаціїреалізаціїпроектівЄвро-2012,необхіднорозблокуватиприватизаційніпроцеси. Алі тут бездопомогиВерховної Заради необійтися,адженагальнимєприйняттяДержавноїпрограмиприватизації.Такожнеобхідноухвалити низкузаконопроектів,розробленихурядом йспрямованих напідвищенняінвестиційноїпривабливості України.

>Завдання НБУ.

>Абизапобігтибанківськійкризі, НБУдоцільноприйняти низкурішень, котрівстановлюютьпринципирефінансуваннякомерційнихбанків із проблемамикороткостроковоїліквідності под годинупроявівознакфінансовоїкризи. Длязапобіганнявалютнійкризінеобхідновиробити комплексзаходів, котрі не дозволятивалютним спекулянтамрозхитувати курс. При цьому НБУмає інадаліпроводитиполітику збільшенняволатильності курсузадлязниженняризиківрозбалансуванняплатіжного балансу.

Колиповиннізробитипідприємці таінвестори.

Зогляду наобмеженістьвнутрішніхфінансовихресурсів вумовахпогіршення доступу дозовнішніхкредитівпідприємцімаютьзробити нелегкийвибір: чизупинитивиробництво йвтратити ринки,тримаючивисокіціни врозрахунку натимчасовітруднощі, чизнизитиціни, тім самимвідновившипопит зважується на власнупродукцію йзберігшиспоживача. Інший шлях –це шлях тихийвиробників, котрідбають промайбутнє,розширюючивиробництво ізаробляючи на «>обороті», аперший – шляхспекулянтів, щоотримують укороткостроковомуперіодінадприбутки йвиходять ізвиробництва.

>Уряд у цьомупланіможевзяти у собізобов’язання провестиконсультаціїстосовнопідписаннямеморандумів ізінвесторами,представниками великогобізнесу прозниженняцін натовари тапослуги.

>Лишеспільна робота уряду та Нацбанку,підтриманаВерховноюРадою, атакожбезпосередньобізнесом, дозволитиуспішно пройти тест назрілість українськоїекономіки вумовахсвітовоїфінансовоїкризи.

Для покращанняділовогосередовища Українамає провестинаступніреформи:

1.Посилитистабільність йпередбачуваністьзаконодавчого поля.

2.Реформуватисудову систему.

3.Знизитивитрати наведеннябізнесу йспроститирегуляторнесередовище.

4.Істотнополіпшити систему державногоуправління.

5.Мінімізуватирівенькорупції.

6.Укласти угоду провільнуторгівлю ізЄвропейським Союзом.

7.Стимулюватиінвестиції утехнології, щозбільшуютьефективність йпродуктивністьекономіки.

>Виходячи ізусьоговищезазначеногонеобхідновиділитичинники, котріприскорятьекономічнийрозвиток:

>Експорт таміжнароднікредитніресурси, котрізабезпечуваливисокітемпизростанняекономіки Українипротягомостанніх років, будутьвідіграватименшважливу роль умайбутньому. Новимджереломзростаннямають статіінвестиції.

>Експортстимулюватиметься членством країни уСвітовійорганізаціїторгівлі, апідписання догоди провільнуторгівлюміжУкраїною таЄСсприятимезростаннюпрямихіноземнихінвестицій.Такожоб'ємінвестиційзбільшуватиметьсязавдякинаявності в Українікваліфікованоїробочоїсили.

>46-мільйонне населення Україниєпривабливимринком дляіноземнихінвесторів, тоді якрівень зарплат удержавістановитьлишетретину відсередньогопоказника уСхіднійЄвропі.

Українаволодієунікальнимпотенціаломзростання в АПК,відносно добророзвиненіїїінфраструктура танауково-технологічна база. Однакрозкриття цогопотенціалупотребує покращанняякостіділовогосередовища: заданимиСвітового банку, Україназаймає 142місце із 183країн зарівнемлегкостіведеннябізнесу.

>Крім того,певнимстраховимполісом для УкраїниєЄвро-2012.Якщозапланований комплексробіт коли що мигарантованоматимемозначнийприпливкапіталу каналамипрямихіноземнихінвестицій,середньо- тадовгостроковихкредитів.Адже такаподія усвітовомумасштабірозглядаєтьсяінвесторами якіміджева ізневисокимрівнемризикуфінансування.

Однак, яккажуть,сподівайся накраще, але й чи готуємо догіршого.Наявнізагрозипотребують як від влади, то й відпідприємцівпевноїреакції таприйняттядодатковихзапобіжнихзаходів.


>Висновок

 

Уроботівиявленочинники тамеханізмипоширеннякризовихявищ нафінансовомуринку України.Запропоновано комплексзаходів длязменшеннягостротифінансовоїкризи таподоланняїїнаслідків.

Україназіткнулась ізсерйознимивикликамищодозапобіганнярізкомузнеціненню національноївалюти іутриманняціновоїстабільності,уникненняколапсукредитноїсистеми йпідтриманнядієздатноїплатіжно-розрахунковоїсистеми,припиненняруйнівнихпроцесіверозіївнутрішніхдепозитів йвтечірезидентів від національноївалюти,зменшеннямасштабіввиведенняіноземнихкапіталів йгарантуваннязовнішньоїплатоспроможностікраїн.

>Механізмивиникнення іпоширеннякризовихявищ нафінансовомуринку Українизводяться до такого:

1)значнийдефіцит поточногорахункуплатіжного балансу та його подалізростання вумовахпадіннясвітовихцін наметалопродукціюпоєднуютьсязіскороченнямприпливупрямих,портфельних тафінансовихінвестицій;

2)погіршенняфінансового станупідприємств-експортерівобертається дляекономікизагостреннямситуації на валютномуринку,скороченнямдохідноїчастини бюджету тавиникненнямтруднощів ізобслуговуваннямзовнішніхпозик йвнутрішніхбанківськихкредитівпідприємствами реального сектору;

3)зниження курсу національноївалюти занаявностізначнихвалютнихдисбалансів убанківськомусекторі,зменшенняреальнихдоходів населення йнаростаннянегативнихтенденцій у сферівиробництвавиливаються вістотнепогіршенняякостібанківськихактивів, авилученнявнутрішніхдепозитів тазменшеннядоступностізовнішньогофінансування – узвуженняпасивноїбазибанківськихустанов;

>Післяаналізу причинфінансовоїкризи можнавинести низкузаходівщодозменшенняїїгостроти:

— умірупоглибленнякризовихявищ, колирефінансування НБУ не викличестабілізуючогоефекту, авилученнядепозитів збанківськоїсистемитриватиме,виникне потреба унаданніурядомспеціальнихгарантій кредиторам йвкладникамбанків –бланковихгарантій, котріматимутьобмеженийперіод дії тапоширюватимуться наопераціїжиттєздатнихбанків;зобов`язання урядущодогарантуваннямайнових праввкладників йкредиторівбанківповинні бутизафіксованізаконодавчо, щосприятимевідновленнюдовіригромадськості добанківськоїсистеми йстабілізаціїфінансуваннябанків упроцесі їхньогореструктуризації;

—увипадкурозгортанняповномасштабноїфінансовоїкризи уряд запідтримкиурядівосновнихміжнароднихкредиторів Українимаєініціювати процесреструктуризаціїзовнішніхборгівкорпоративнихпостачальників шляхом їхньогопролонгації на 3-4 рокта за ставками, под котрі було бнаданопервісніпозики;підписаннявідповіднихугод із кредиторамивідвернезагрозумасовихдефолтівпідприємств йбанків України йсприятиместабілізаціїплатіжного балансу;

—>основнимизавданнямиуправліннядержавнимборгом України на 2009-2010 роктамають статіактивізаціяспівробітництва із МФО тавідродженнявнутрішньогоринкудержавнихціннихпаперів;залученняпозик МФО й збільшенняобсягувнутрішніхзапозиченьстворятьумови длязбалансування бюджету,оптимізаціївалютно-фінансовихпотоків

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація