Реферати українською » Финансовые науки » Фінансова криза підпріємства та її діагностика


Реферат Фінансова криза підпріємства та її діагностика

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>КУРСОВАРОБОТА

«>Фінансова кризу підприємства таїїдіагностика»


>Вступ

>Становленняринковоїекономіки в Україні поставила передсуспільством ряд нових проблем,найважливішою із якієантикризовеуправління. Цепояснюється тім, що одним ізфакторів Сучасної українськоїекономікиєнеплатоспроможністьбільшостіпідприємств.Актуальністьцієї тимиполягає до того, що занеформальнимикритеріями, всучаснихумовахдвітретинивітчизнянихпідприємствперебувають устанікризи йєпотенційнимибанкрутами.Високасобівартістьпродукціївітчизняноговиробництва таістотнезменшенняпопиту нанеї сталиголовними причинамифінансовоїкризипереважноїбільшості українськихпідприємств.

Уумовахринковоїекономікисуб'єктигосподарюванняповинніпостійноадаптуватися дозмінпопиту:розширюватиасортимент,поліпшуватиякість,знижуватисобівартість таціни,оптимізувати структурувитрат,тобтовипускатиконкурентоспроможнупродукцію. Алі черезнедосконалезаконодавство,відсутністьналежноготеоретико-методичного забезпеченнясанації,дефіциткваліфікованогофінансового менеджменту, шлюб державноїфінансовоїпідтримкивиробничих структур та ізіншихоб'єктивних йсуб'єктивних причин багато ізпотенційножиттєздатнихпідприємств, таким, що належати допріоритетнихгалузей народногогосподарства України,стаютьпотенційнимибанкрутами.

>Об’єктомдослідженнякурсової роботиє всясукупністьфакторів йвідносин котріпризводять дофінансовоїкризи напідприємстві тадослідженняметодівдіагностикикризового стану підприємства.

Предметомдослідженняє заподій танаслідкивиникненняфінансовоїкризи,механізм йформиїї дії.

>Завданнямданої роботиєвивченнянауковоїосновивиникнення тафункціонуванняфінансовоїкризи,вивченняметодівдіагностикикризового стану підприємства ізметоюзастосуванняправильнихантикризовихзаходів.

Проблемамдіагностикикризового стану підприємства методамиантикризовогоуправлінняприсвячено багатопрацьзарубіжнихучених –економістів, таких як: Є. Альтман, Т.Таффлер, І. Романа, У.Бівер,російських – М.Дмітрієв, А. Колосова, Є. Коротков та українських – Л.Лігоненко, Л. Ситник, До.Залигіна, Про.Манойленко,частково І. Бланк.Аспективиходу підприємства ізфінансовоїкризи стали предметомдослідження такихучених, як: В. Г. Герасимчук, До. Казан, О.В. Ткаченко, В.М. Шаповал.

Принаписанні роботивикористовувалисяпідручники,посібники,монографії танауковіпублікації у товстих часописах.

Отже,основноюметоюкурсової роботиєвизначенняпоняття тарізновидівкризовихстанівпідприємств, атакожнаявнихметодівдіагностикикризового станупідприємств всучасних уміврозвитку українськоїекономіки тавизначенняособливостейданих методик ізурахуваннямїхньоїефективностізалежно відпоставленихзавданькерівництва.


1.Фінансова кризу підприємства таїїдіагностика

 

1.1Криза напідприємстві:економічнийзміст, заподійвиникнення тасистематизаціякризовихфакторів

кризудіагностикафінансовийпідприємство

>Підфінансовоюкризоюрозуміють фазурозбалансованоїдіяльності підприємства таобмеженихможливостей йоговпливу нафінансовівідносини.

Напрактиці ізкризою, як правило,ідентифікуєтьсязагрозанеплатоспроможності табанкрутства підприємства, діяльність його внеприбутковійзоні чи шлюб уфірмипотенціалу дляуспішногофункціонування.

Длявиборунайефективніших формсанації,прийняттяправильнихрішеньщодоусуненнянегативнихпроцесівпередовсімнеобхідноідентифікувати заподійфінансовоїнеспроможностісуб'єктагосподарювання, томуфінансову кризові напідприємствіхарактеризують затрьома параметрами:

-джерела (>фактори)виникненнякризи;

- видкризи;

-стадіярозвиткукризи.

>Фактори, котріможутьспричинитифінансову кризові,поділяються назовнішні, чиекзогенні (котрі незалежать віддіяльності підприємства) тавнутрішні, чиендогенні (щоповністювизначаютьсяумовамидіяльності самого підприємства).

>Головнимизовнішніми чинникамиєринкові,національні таміжнародні.Ринковіфакторивключаютьпсихографічні,науково-технічні тафакториконкуренції.Національніфакторискладаються ізекономічних,політичних тадемографічних.Міжнародніфакториформуються ізурахуваннямзагальноекономічних,міжнародноїконкуренції тастабільностіміжнародної політики.

Таким чином,зовнішніфакторивизначають:

1.Зменшеннякупівельноїспроможності,споживчийвибір,навички,традиції,рівеньдоходності танакопичень населення;

2.Значнийрівеньінфляції,рівеньвитратвиробництва,технології,якості, маркетингу;

3.Нестабільністьподатковогозаконодавства танепрофесійність вуправлінні;

4.Посиленняконкуренції,фінансову,політичну таекономічнунестабільність,нестабільністьвалютнихринків;

5.Сезонніколивання такризи окремихгалузей;

6.Посиленнямонополізму наринку;

7.Міжнародний маркетинг тощо.

>Головнимивнутрішніми чинникамиєпринципи ташляхидіяльності,конкурентоспроможністьпродукції,можливостізалучення тавикористанняресурсів,необхіднімаркетинговістратегії,фінансовий таінвестиційний менеджмент.

Таким чиномвнутрішніфакторивизначаються:

1.Неякісним менеджментом,невідповіднимрівнемкваліфікаціїкерівного складу тавсьогопрацюючого персоналу,традиціями,репутацією,іміджем підприємства;

2.Застарілоюорганізаційно-штатноюструктурою таструктуроюуправлінняпідприємством;

3.Недоліками увиробничій сфері,інноваційній таінвестиційнійдіяльності;

4.Недосконалоюконцентрацією тадиверсифікацієювиробництва;

5.Низькимрівнем маркетингу тавтратамиринківзбутупродукції (>збутова тацінова політика),фінансовимдефіцитом;

6.Відсутністю чинезадовільноюроботою службконтролінгу.

>Усінаведенівищеосновніфактори йпринципивиникненнякризового станутісновзаємозв'язані йстворюютьскладний комплекспричинно-наслідковихзв'язків.Звичайно,досліджуючи ті чиіншепідприємство, тієї чиіншийвипадокфінансовоїкризи, можнавиділитипевніспецифічні заподійфінансовоїнеспроможності, але й усі смердоті, як правило,зводяться до ужеперелічених нами.

>Типовиминаслідкамивпливувищенаведених причин тафакторів нафінансово-господарський стан підприємстває:

1.Зменшеннякількостізамовлень йконтрактів ззбутупродукції;

2.Неритмічноговиробництва,неповногозавантаженняпродуктивності роботи;

3.Втратиоптових тароздрібнихпокупцівготовоїпродукції;

4.Підвищеннясобівартості тарізкогозниженняпродуктивності роботи;

5.Збільшеннярозмірунеліквіднихоборотнихзасобів танаявностінаднормативнихзапасів;

6.Поганогоціноутворення;

7.Виникненнявнутрішніх тазовнішніхконфліктівплинностікадрів;

8.Істотногозменшенняобсягівреалізації, авідтакнедоотриманнявиручки відреалізації;

9.Низькоїконкурентоспроможностівиробів та підприємствавзагалі;

10.Зниженнярівняприбутку тарентабельності тощо.

>Розрізняють тривидикризи:

>Стратегічна кризу.Виникає, коли напідприємствізруйновановиробничийпотенціал тавідсутнідовгостроковіфакториуспіху.

Допершопричин цого видукризивідносять:

1) неправильновизначенемісцерозташування підприємства;

2)недосконалепрогнозування тапланування;

3)погануасортиментну тазбутовуполітику;

4)дефіциторганізаційноїструктури;

5)неправильнуполітикудиверсифікації;

6)форс-мажорніобставини таінше.

>Кризаприбутковості.Виникає, колиперманентнізбиткивихолощуютьвласнийкапітал йцепризводить донезадовільноїструктури балансу.

Допершопричин цого видукризивідносять:

1)несприятливеспіввідношенняціни тасобівартості;

2)ризик великихпроектів;

3)зростаннясобівартості пристабільнихцінах;

4)зменшенняоберту відреалізаціїпродукції;

5)заскладованість;

6)неефективнамаркетингова політика тощо.

>Кризаліквідності.Виникає, колипідприємствонеплатоспроможне чиіснує реальназагрозавтрати йогоплатоспроможності.

Допершопричин цого видукризивідносять:

1)незадовільну структурукапіталу;

2)незадовільну роботу іздебіторами;

3)наданнянезабезпеченихтоварнихкредитів;

4)високийрівенькредиторськоїзаборгованості;

5)форс-мажорніобставини тощо.

>Переліченівидикризимаютьтісніпричинно-наслідковізв'язки:стратегічйа кризуспричиняє кризовіприбутковості, Яка у своючергупризводить довтратиліквідності.Зумовленевнутрішніми тазовнішніми чинникамизменшенняобсягівреалізаціїпродукції приводити, із одного боці, дозниженняприбутковості та дозбитковості, а ізіншого – дозниженнярівняліквідності таплатоспроможності.

>Важливоюпередумовоюзастосуванняправильнихантикризовихзаходівєідентифікаціяглибинифінансовоїкризи.Розрізняють тристадіїкризи.

>Першастадіяскладається ізпевнихетапів. Напершомуетапіпідприємство не так наконкретний моментвільнихкоштів,абипогаситизаборгованість. На іншомуетапівласнийкапітал підприємства непокриваєзаборгованості.

Другастадіявідкриваєможливість длявизначенняшляхівусуненнянеплатоспроможності підприємства.

Натретястадія –керівництво підприємства та йогокредиториприходять доякоїсь догоди, Якавирішує частку підприємства.

>Проте,Л.О.Кукурудзазапропонував болеечіткутрифазнуідентифікаціюкризового станупідприємств [17]:

а)прихована кризу – фазакризи, Якабезпосередньо незагрожуєфункціонуванню підприємства (заумовипереведення його на режимантикризовогоуправління).Характернимиознакамиєзменшенняефективностідіяльності підприємства, якувиявляється уприбутковості,оборотікапіталу та йогоринковійвартості;

б) кризунеплатоспроможності – фаза, котразагрожуєдальшомуіснуванню підприємства йпотребуєнегайногопроведенняфінансовоїсанації.Характеризуєтьсяперіодичним татривалимдефіцитомгрошовихкоштів підприємства длявиконаннясвоїхзобов’язань тафінансуванняпоточноїдіяльності.Проявляється узатримцісплатипоточнихплатежів йвиникненніекономічнихсанкцій;

в)банкрутство (>неплатоспроможність) –кризовий стан,який несумісний іздальшиміснуванням підприємства йпризводить до йоголіквідації.Настає тоді, колипідприємство неспроможнезадовольнитивимогикредиторівпротягомпевного години (згідно ізчиннимзаконодавством –трьохмісяців).

>Ідентифікаціяфази, виду, причинфінансовоїкризиєнеобхідноюпередумовоюправильноїреакції нанеї. Таким чином,якщопідприємецьризикує,сподіваючись накомерційнийуспіхсвоєї справ (>одержанняприбутку),йомунеобхідновмітиприйматитакіуправлінськірішення,реалізація якіпередбачала бантикризовупрограмурозвиткуданоговиробництва,стабільність підприємства.


1.2Особливостідіагностикикризового стану підприємства

Укризовихумовахгосподарювання уперіодтрансформаціївітчизняноїекономікинадзвичайноважливими для підприємстваєрозробка івпровадженняінструментаріюантикризового менеджменту. При цьомуантикризовеуправління можнавизначити якуправління, вякому поставленопевним чиномпередбаченнянебезпекикризи вдіяльності підприємства,аналізїїсимптомів,розробказаходів длязниженнянегативнихнаслідківкризи йвикористанняїїфакторів длянаступногорозвитку [1]. Усистеміантикризового менеджментуважливезначеннямаєрозробка комплексузаходівщодоаналізуфінансового стану тапопередженняпотенційногобанкрутства підприємства.

>Діагностика –визначення стануоб'єкту, предмета,явища чипроцесууправління задопомогоюреалізації комплексудослідницьких процедур,виявлення у якихслабкихланок та «>вузьких місць».Діагностика –це неодноразовий акт, а процес,якийздійснюється вчасі й впросторі.Процесдіагностики –дослідницький,пошуковий,пізнавальний процес.Найбільшкориснимєзастосуваннядіагностики длявизначення реального станупроцесівуправління.

Метадіагностики –встановитидіагнозоб'єктудослідження йдативисновок про його стан на датузавершення цогодослідження й з перспективи.Здійснивши мітку напідставіданихдіагнозу, можна якщовиробитиправильну йграмотнуекономічну (>політичну,соціальну)політику,стратегію й тактику.

>Задачідіагностикиполягають увизначеннізаходів,спрямованих навідладку роботи всіхскладовихелементівсистеми, йспособів їхніреалізації. Не можназдійснюватиуправління набудь-якомугосподарському йуправлінськомурівні, немаючичіткогоуявлення про його стан.

>Діагностикакризирозвитку підприємстваєкомплекснимекономічнимдослідженням, якумаєвласнулогіку та структуру.Такерозумінняпевним чиномсформувалося наґрунтіпраць проф.І.О. Бланка [15],якийпершимзапропонуваввиділяти ускладідіагностичногодослідженняпевніпідсистеми (>залежно відцілей таметодівздійсненнядіагностики нимзапропоновановиділяти системуекспрес-діагностики та системуфундаментальноїдіагностикибанкрутства),визначивосновні заподіяння та колооб'єктівдослідження вмежахкожноїсистеми.Такийпідхідєслушним,оскількистворюютьсяпередумови дляпоєднаннярезультатів, щоотримані на окремихетапах роботи,підтвердження чиспростування з висновками,отриманих шляхомзастосуваннярізного методичного забезпечення.

>Базуючись навизначенихцілях тазавданнях,діагностуваннякризирозвитку підприємствапередбачаєпроведеннязазначенихнижчеетапів роботи.

1етап –створенняінформаційноїбазидослідження.Проведеннядіагностикикризипотребуєвикористанняпевноїсукупностіінформаціївнутрішнього тазовнішнього характерустосовнорезультатів та перспективгосподарсько-фінансовоїдіяльності підприємства, йогофінансово-майнового стану.

2етап –діагностикакризового стану тазагрозибанкрутства
підприємства.Визначенняглибиникризового стану підприємства тарівнязагрозивиникненняситуаціїбанкрутства на свійчергуєкомплекснимдіагностичнимдослідженням, якуздійснюється вописаномунижче порядку.

2.1.Виявленняознаккризи таекспрес-діагностиказагрозибанкрутства підприємства. На цьомуетапі роботи набазіпублічноїзвітності підприємства ззастосуваннямспеціальнихприйоміваналізувиявляютьсязовнішніознакинаявностікризи.Дослідженняможепідтримуватисяспеціальнорозробленимиавтоматизованимиінтелектуальними системамиекспрес-діагностики, котрідаютьможливістьшвидкоідентифікувати стан підприємства,дійтипопередньоговисновку тавиробитинайбільшзагальнірекомендаціїстосовноподальшихдій.

>Об'єктомдослідження припроведенняекспрес-аналізує:

-наявністьзбитків за результатамигосподарсько-фінансовоїдіяльності та їхнірозміри порівняно ізвласнимкапіталом;

-наявністькредитів тапозик, котрі непогашені увизначенийтермін,несплаченихвідсотків поборгах;

-обсяги тадинамікасумнівної тапростроченоїдебіторськоїзаборгованості,щодоякої невчиненодій,передбаченихзаконодавством;

-обсяг та заподійвиникненнянаднормативнихзапасівматеріальнихоборотнихактивів;

-наявністькредиторськоїзаборгованості до бюджету тапозабюджетними фондами;

- негативнадинаміка окремихпоказниківфінансового стану підприємства,платоспроможності тафінансовоїстійкості (>тобтоситуація, заякоїфактичнезначення танапрямзміни того чиіншогопоказника незбігаються ізнормативними чирекомендованими);

-тривалістьопераційного циклу та заподій йогопродовження;кількіснаоцінкавірогідностібанкрутства підприємства, Якаотриманаекспертним шляхом чи врезультатівикористанняспеціальнихіндексів та моделей.

На цьомуетапі роботислідтакожперевіритивідсутністьознакфіктивногобанкрутства чидоведення добанкрутства, аразі їхнівиявлення –ініціюватипорушеннявідповідноїкримінальної справ,визначитиперіоддіяльності,якийпотребуєдодатковоговивчення длявизначенняможливихшляхіврозшуку та Поверненнямайновихцінностей.

>Якщорезультатиекспрес-діагностикизасвідчуютьнаявністьнегативнихявищ та проблем удіяльності підприємства,викликаютьсумніви чизанепокоєння, топереходять донаступногоетапу роботи, уперебігуякого проводитисяпоглиблений (>фундаментальний)аналізкризи.Якщоситуаціявизнаєтьсянормальною,діагностування можнавважатизакінченим.

2.2.Фундаментальний (>поглиблений)аналізкризовихявищ тазагрозибанкрутства підприємства.Метоюпроведення цогоетапудіагностикиєпідтвердження тапоглибленнявисновкустосовнофінансового стану підприємства –об'єктадослідження тазагрози йогобанкрутства. Дляпроведенняцієї роботивикористовуєтьсяспеціальнийінструментарій,зокремаоцінкадинамічноїплатоспроможності тагрошовихпотоків підприємства,розробкапрогнозів таімовірнихсценаріїврозвитку підприємства тощо.

2.3.Визначенняосновнихфакторіввиникнення та (чи)поглибленнякризового стану підприємства.Визначенняперелікукризовихфакторів таоцінкавпливу шкірного із них як навиникнення тапоглибленнякризиможе бути проведенаекспертним шляхом (наосновіпобудовилогічнихланцюгіввпливу окремихекономічнихявищ) чи набазіімітаційногомоделювання (длякількісноїоцінки).

Результатом цогоетапу роботимає статіперелікнайбільшнегативних тапозитивнихфакторівзовнішнього тавнутрішнього характеру,сформований заступенемвпливу (рейтинг).Переважаннязовнішніхкризовихфакторів, котрінеможливолокалізувати нарівні та силами підприємства,підвищуєзагрозупоглибленнякризи таймовірністьвиникненняситуаціїбанкрутства.

>Розробка рейтингунегативнихфакторів (>вплив якіприскорює тазагострює кризові)даєзмогувизначитиосновніпроблеми (заступенемзначущості),розв'язання якісприятимеподоланнюкризи, тапріоритетнінапрямиантикризовихзусиль.Виявлений уперебігудослідженняперелікпозитивнихфакторів, котріпом'якшуютьтечіюкризи тамаютьтенденцію допосиленняпрояву,слідрозглядати якприховані та невикористаніможливості підприємства, щосприятимуть йоговиходу ізкризового стану.

Зетап –прогнозуваннянаслідківвиникненняситуаціїбанкруцтва підприємства.Завданнями цогоетапудіагностичногодослідженняєоцінкавірогідності таможливихнаслідківпоглибленнякризи доостанньоїфази (>майнованеплатоспроможність,економічнанеспроможність), щогенеруєзагрозубанкрутства підприємства ізініціативи йогокредиторів.Прогнозуваннянаслідківвиникненняситуаціїбанкрутства тавпровадження повідношенню до підприємстваліквідаційноїпроцедурипотребуєпроведеннязазначенихнижчедосліджень.

3.1.Оцінкавартості підприємства та йогоактивів (>ліквідаційноїмаси).Метоюпроведенняцієї роботиєкількіснаоцінкаринкової таліквідаційноївартостімайна підприємства тапрогнозуванняліквідаційноїмаси,тобтообсягугрошовихкоштів, щоможуть бутивикористані длярозрахунків із кредиторами підприємства.Методологічну основуоцінкистановлятьположення Закону «Прооцінцімайна,майнових прав таоціночнійдіяльності в Україні» [20],Національного стандарту №1 «>Загальніпринципиоцінкимайна тамайнових прав»,затвердженийпостановоюКабінету міністрів України від 10вересня 2003 року,міжнароднихстандартівоціночноїдіяльності. Припроведенніоцінкислідвраховуватиособливостіоб'єктаоцінювання (>збитковість,наявністьборгів,терміновість продаж тощо), щообумовлюєнеобхідністьпошуку та розробкиспецифічного практичногоінструментарію.

3.2.Поглибленийаналіззобов'язань (>боргів) підприємства.
>Необхідність такогоаналізуобумовлена тім, щоекспертизазобов'язань підприємства тавизначення їхні реальногообсягу (>виходячи ізоцінки судущодо їхніобгрунтованості табезспірності)єнеобхідноюпередумовою длявизначеннявартості йогочистихактивів, авивчення їхніякісних характеристик – причинвиникнення, характерувзаємовідносин зсуб'єктомборгу,майнового забезпечення,терміновості тощо –даєзмогувизначитиімовірністьвиникненняситуаціїбанкрутства ізініціативиякогось кредитора.

3.3. Перспективнаоцінкафінансовихнаслідківвиникненняситуаціїбанкрутства.Виникненняситуаціїбанкрутства незавждивигідно кредиторам підприємства,оскількиліквідаційноїмасиможе бутинедостатньо дляповногорозрахунку по всіхзобов'язаннях підприємства. Зцієюметоюпропонуєтьсявизначитипевнікількісніпараметризадоволенняїхніхекономічнихінтересів –рівеньзадоволеннязобов'язань перед кредиторами таобсягїхніхвтратвнаслідок судновоговирішенняпроблемиборгів.

>Наслідкивиникненняситуаціїбанкрутстваслідоцінювати ізогляду наекономічніінтересисуб'єктадіагностування.

Уразіпроведеннявнутрішньоїдіагностики –критеріємєінтересивласників підприємства. При від'ємногозначеннічистихактивів чи при їхньогонедостатностівласники підприємстваможутьвтратити не лишенапрацьованийкапітал, але й івнески достатутногокапіталу підприємства.Кількісніпараметрицихнаслідківповинніоцінюватись задопомогоюспеціальнорозробленоїсистемиоціночнихпоказників, котрімають не лишедіагностичнезначення, а ієнеобхіднимпідґрунтям длявиборуантикризовихрішеньщодовиведення підприємствазі станукризи.

Припроведеннізовнішньоїдіагностики ізініціативикредиторів підприємствапрогнозуваннянаслідківвиникненняситуаціїбанкрутствадозволяєвстановити годину таступіньзадоволеннямайновихвимог, аотжеперевіритидоцільністьініціювання справ пробанкрутство.

Припроведеннідіагностикипотенційними санатори підприємстваголовнимзавданнямєоцінкаризиківреалізаціїпрограмисанації, із точкизорувірогідностівтратиінвестованихкоштів приагресивнійпозиціїкредиторів підприємства.

4етап –дослідження таоцінкапотенціалувиживання підприємства.Оцінкаможливостейвідновлення нормальногоперебігугосподарсько-фінансовоїдіяльності підприємства та забезпечення йогоподальшогоуспішногорозвиткує одним ізнайбільшскладних татворчих (>креативних)завданьдіагностикикризи.Зацікавленість такедослідження непотребуєдодатковоїаргументації йєдоцільною як припроведеннівнутрішньої, то йзовнішньоїдіагностики. Длякредиторівдозвіл напроведеннясанаціїєальтернативоюліквідації підприємства,якщоостання незабезпечуєповноговиконанняборговихзобов'язань (що особливо актуально длякредиторів4-оїчергипогашення). Длясанаторівпроведення цогоетапудіагностуваннядозволяєсформуватикоректнийвисновокщододоцільностіучасті всанації тастворитиналежнеінформаційнепідґрунтя для розробки планусанації,оцінитиризики йогореалізації.Формуваннякоректногодіагностичноговисновкустосовнонаявностіпотенціалувиживаннябазується напроведеннісистемиспеціальнихдосліджень зазазначениминижченапрямами.

4.1.Оцінкаресурснихпередумоввиживання підприємства, подякимирозумієтьсясукупністьресурсів,якимиволодієпідприємство та котріможуть забезпечитививедення підприємствазі станукризи.

>Оцінканаявностіресурснихпередумоввиживанняпотребує,по-перше,проведення детальногоаналізуусієїсукупностіресурсів підприємства (>матеріальних,фінансових,трудових,організаційних,просторових,інформаційних тощо),діючоїорганізації їхніформування тавикористання;по-друге,оцінку їхньогоадекватностісучаснимвимогам, тадостатності для забезпеченнявідновленняжиттєздатності підприємства таконкурентоздатності йогопродукції навідповідномусегментіринку.

4.2.Оцінкаможливостейрозвитку підприємства тапідвищення його конкурентного статусу.Метою цогоетапуєоцінкаможливостізростанняосновнихпоказниківгосподарсько-фінансовоїдіяльності підприємства тагенеруванняпозитивнихгрошовихпотоків вобсягах,достатніх длясамофінансуваннярозвитку підприємства тавиконаннязовнішніхзобов'язань.Об'єктомдослідженняєпотенціал (>тобтонереалізованіможливості) підприємства,виходячи ізобсягуресурсів, щознаходяться чиможуть бутизалучені,наявних перспективрозвитку окремихвидівдіяльності підприємства (>операційної,інвестиційної,фінансової).

4.3.Аналіз станузовнішньогосередовища та йогосприятливості длявиходу підприємствазі станукризи. На цьомуетапідіагностикиоб'єктомдослідженняє станзовнішньогосередовища підприємства, макро – тамікроекономічноїкон'юнктури. Чинникзовнішньогосередовищавідіграєсуттєву роль увиникненні тарозвиткукризовихявищ удіяльності окремихсуб'єктівгосподарювання,посилює чипослаблюєперебігкризи. Томуневід'ємноюскладовоюдіагностикислідвважатианаліз поточноговпливузовнішньогосередовища на станфункціонування підприємства вцілому та,зокрема, стан йогофінансів йрозробкуможливихпрогнозівподальшогорозвиткуринковоїситуації.

>Прогнозуванняможливихзмінзовнішньогосередовища таринковоїситуаціїєнеобхідноюінформаційноюпередумовою дляформування з висновкамистосовнонапрямурозвиткукризи.Якщоочікуютьсяпозитивнітенденції, тоєнадія налокалізаціюкризи чисамостійнийвихід ізнеї.Якщо жпрогнозуєтьсяпогіршення станузовнішньогосередовища таринковоїситуації, тонайбільшвірогіднопосиленнякризи,прискоренняїїпоглиблення. Цевідповідноскорочує годину тапосилює потребу вприйняттідійовихрішень,спрямованих наподоланнякризовихявищ.

5етап –узагальненнярезультатівдіагностуваннякризирозвитку підприємства.Проведеннядіагностикизавершуєтьсяформуваннямзагальноговисновку (>звіту), вякомуузагальнюютьсярезультати проведеною роботи.
>Загальнийзвіт за результатамидіагностикимає всистематизованомувиглядіміститиусіотриманірезультатидослідження, асаме: характерпроявукризовихявищ таїхнійвплив на діяльність підприємства;вірогідністьвиникненняситуаціїбанкрутства таїїчасовіпараметри (>очікуванийтермін);ступінькризи таїїмасштаби; заподій тафактори, щозумовиливиникненнякризовихявищ тасприятимутьпідприємству вподоланнікризи; прогнозстосовнорозвиткузовнішньогооточення таринковоїситуації, характерїївпливу напроблеми таможливості підприємства;наявністьпередумов длявиживання таподоланнякризовихявищ зарахунокмобілізаціївнутрішніхресурсів,можливінегативнінаслідкиподальшогорозвиткукризовихявищ тапроцесів дляекономічнихінтересіввласників,кредиторів,працівників підприємства.

>Викладенадекомпозиціяпроцесудіагностикикризирозвитку підприємствадаєможливістьчіткоструктурувати процесдослідження,виокремити заподіяння таоб'єкти окремихетапівдіагностики,надатикерівництву підприємства таіншимкористувачамдіагностики (>власникам,інвесторам,санаторам, кредиторам)об'єктивну йповнуінформацію дляприйняттяуправлінськихрішень таобґрунтуванняпрограми необходимихантикризовихзаходів.

1.3Методидіагностикифінансового стану підприємства

>Відповідно додіючогозаконодавства пробанкрутствопідприємств длядіагностики їхнінеспроможностізастосовуєтьсяобмежене колопоказників:коефіцієнтипоточноїліквідності,забезпеченостівласнимоборотнимкапіталом йвідновлення (>втрати)платоспроможності.Підставою длявизнанняструктури балансунезадовільною, а підприємства –неплатоспроможнимєнаявністьоднієї із умів:

-коефіцієнтпоточноїліквідності накінецьзвітногоперіодумає
>значеннянижче за 2,0;

-коефіцієнтзабезпеченостівласнимиобіговимикоштами накінецьзвітногоперіодумаєзначеннянижче за 0,1.

>Коефіцієнтпоточноїліквідностімаєрозраховуватися заформулою:

>Коефіцієнтзабезпеченостівласнимиобіговимикоштамивизначається утакийспосіб:


>Якщокоефіцієнтпоточноїліквідностінижчий занормативний, ачасткавласного обіговогокапіталу уформуванніпоточнихактивівменша за норматив, але йнамітиласятенденціязростанняцихпоказників, товизначаєтьсякоефіцієнтвідновленняплатоспроможності заперіод, щодорівнює шестимісяцям:

деКліч1 йКліч0 –фактичнезначеннякоефіцієнталіквідностівідповіднонаприкінці і на початкузвітногоперіоду;

>Клік норм –нормативнезначеннякоефіцієнтапоточноїліквідності;

т –звітнийперіод,міс.

>ЯкщоКв.п > 1, те в підприємстваєможливістьвідновити своюплатоспроможність;якщоКв.п < 1, те в підприємства немаєреальноїможливостівідновити своюплатоспроможністьнайближчим годиною.

>ЯкщофактичнівеличиниКліч йКзвкдорівнюють чивищі занормативнізначення накінецьперіоду, але йнамітиласятенденція їхнізниження,розраховуютькоефіцієнтвтратиплатоспроможності заперіод,якийдорівнюєтрьоммісяцям:

>ЯкщоКу.п > 1, топідприємствомаєреальнуможливістьзберегти своюплатоспроможністьпротягомтрьохмісяців йнавпаки.

Принезадовільнійструктурі балансу (>Кліч йКзвкнижчі занормативні), але й занаявностіреальноїможливостівідновити своюплатоспроможність увстановленийтермінможе бутиухваленорішення провідстрочкувизнання підприємстванеплатоспроможнимпротягом шестимісяців.

Завідсутностіпідставвизнанняструктури балансунезадовільною (>Кліч йКзвквищі занормативні), але й приКу.п < 1рішення провизнання підприємстванеплатоспроможним неприймається, але й черезреальнузагрозувтратипідприємствомплатоспроможності воно та переносити навідповіднийоблік успеціальнихпідрозділахМіндержмайназісправ пронеспроможність (>банкрутство)підприємств.

>Якщопідприємствовизнаєтьсянеплатоспроможним, а структура його балансу –незадовільною, топерш ніжпередатиекспертнийвисновок доарбітражного суду,запитуєтьсядодатковаінформація та проводитисяпоглибленийаналізвиробничо-фінансовоїдіяльності підприємства ізметоювибору одного із двохваріантіврішень:

1)проведенняреорганізаційнихзаходів длявідновленняплатоспроможності підприємства;

2)проведенняліквідаційнихзаходіввідповідно дочинногозаконодавства.

>Розглянута системакритеріївдіагностикибанкрутствапідприємствсуб'єктівгосподарюванняєнедосконалою ізазнаєобґрунтованої критики.

>Моделідискриминантногоаналізу. Дляоцінкиризикубанкрутства ікредитоспроможностіпідприємств широковикористовуютьсядискримінантніфакторнімоделі,розробленіамериканськими ізахідноєвропейськимиекономістами.

Длядіагностикиможливостібанкрутства частовикористають

>Z-рахунок Є. Альтмана,отриманий нею в США у 1968 р.:


>ОтриманезначенняZ-рахункуінтерпретують утакийспосіб:

>ЗначенняZ-рахунку менше 1,8 від 1,81 до 2,7 від 2,8 до 2,97 понад за 3,0
>Ймовірністьбанкрутства >дужевисока >висока >низька >дуженизька

У 1983 р. Альтман здобувшимодифікованийваріантсвоєїмоделі длякомпаній,акції які некотирувалися набіржі:

У цьомурахункубанкрутстводоситьімовірно,якщо Z < 1,23. У 1972 р.Лисе (>Великобританія) здобувшитаку формулу:

Туткритичнезначеннястановило 0,037.

>У1997 р.Таффлер здобувшитаку формулу:


>Якщо величинаZ-рахунку понад 0,3, те в підприємстванепоганідовгостроковіперспективи;якщо менше 0,2,банкрутстводоситьімовірно.

>Досвіддіагностикибанкрутства США.Аналіз 183американськихфірм, щозазнавалифінансовихтруднощівпротягом 10 років до 1931 р., показавши, щонайбільшнадійнимпоказником,якийпророкуєбанкрутство,єзниження ставлення чистого обіговогокапіталу досуми всіхактивів.

>Порівнянняпоказників 20збанкрутілих у 1920–1929 рр.підприємств зпоказниками 19успішних за 3 – 5 років добанкрутства показало, щонадійнимипоказниками, щопророкуютьбанкрутство,є:

-прибуток начистийвласнийкапітал підприємства;

- ставлення чистоговласногокапіталу досумизаборгованості.

>Вивченнядосвіду 939підприємств за 1926–1936 рр. показаломожливістьпророкуваннябанкрутства за 4 – 5 років до йогонастання напідставідинамікитрьохкоефіцієнтів:

-коефіцієнтпокриттяпроцентнихвиплат;

- ставлення чистого обіговогокапіталу досумиактивів;

- ставлення чистоговласногокапіталу досумизаборгованості.

Передбанкрутствомцікоефіцієнтиєнижчими занормальний

>рівень йпродовжуютьзнижуватися.

У. X.Бівер набазіпорівняння 79підприємств-банкрутів з 79підприємствами, щозберегликонкурентоспроможність,визначивнаступнінадійніпоказники, щопророкуютьбанкрутство:

- ставленняпотоківкоштів досумизаборгованості;

-коефіцієнтиструктурикапіталу;

-коефіцієнтиліквідності.

>Крім того, було бвстановлено, що упідприємств-банкрутів:

- ставлення копійчаного потоку досукупногоборгупротягомп'яти років добанкрутствазнизилося із +0,15 до -0,15, уфірм, щовижили, воно тастановилоприблизно +0,45. Зогляду на ставлення копійчаного потоку доборгів,йдеться прочистийгрошовийпотік підприємства;

- ставлення чистогоприбутку досукупнихактивівпротягомп'яти років добанкрутствапоступовознижувалося із +0,05 до –0,2; уфірм, щовижили,він бувдещоменший за +0,1.

>Можливий прогноз упродовж трьох рокта добанкрутства.Іншірезультатидослідження дозволилизробитивисновок, що упідприємств-банкрутів:

- ставленнясукупногоборгу досукупнихактивівпротягомтрьох років добанкрутствапоступовозбільшувалося із +0,50 до +0,80; уфірм, щовижили,коливалося від +0,37 до +0,40;

- ставлення обіговогокапіталу досукупнихактивівпротягомтрьох років добанкрутствапоступовознижувалося із +0,30 до +0,06; уфірм, щовижили,коливалося від +0,40 до +0,42.

>Можливий прогноз за один-два рокта добанкрутства. Упідприємств-банкрутівкоефіцієнтпоточноїліквідностіпротягом двох років добанкрутствазнизився із 2,3 до 2,0; уфірм, щовижили –коливався від 3,3 до 3,5.

>Крімвищенаведенихспособіввиявленнякризового стану підприємстваіснуєбезліч методикпроведеннядіагностикибанкрутства, щовідрізняютьсяоб’єктамиспостереження,етапамипроведенняаналізу,масштабидослідження, атакож наборомпоказників, задопомогою яківедетьсяаналіз.ПрикладнезалежнихзміннихмоделіТерещенкаО.О. ймоделідослідниківХНЕУ ізурахуваннямособливостейпідприємств таприкладипобудовидискримінантних моделейнаведені вдодатку А.


2.Визначенняфінансовихрезультатів таоцінкаефективності >господарськоїдіяльності ВАТ «>Домашній текстиль»

>Особистийкоефіцієнт – 1,11.

1.Визначаєморічнийвипускковдр йподушок у натуральномувиразі,використовуючидані прочисельність тапродуктивність роботишвачок, атакож фонду їхньогоробочого години.

>Річнийвипускковдр=1032312=8280 прим.

>Річнийвипускподушок=852312=11040 прим.

2.Розраховуємодохід відреалізаціїковдр йподушок узвітномуроці,податок надоданувартість йчистий дохід.Результатирозрахунківнаведені уформі табл. 2.1

>Таблиця 2.1.Доходи відреалізаціїпродукції ВАТ «>Домашній текстиль»

>Показники

>Ковдри >Подушки >Всього
1. Доход (>виручка) відреалізаціїпродукції, грн. (Д) 2242555,20 919080,00 3161635,20
2. Сумаподатку надоданувартість, грн. (ПДВ) 373759,20 373759,20 526939,20
3.Чистийдохід (>виручка) відреалізаціїпродукції, грн. (>ЧД) 1868796,00 765900,00 2634696,00

Доход відреалізаціїпродукціїрозраховуємо шляхоммноженнярічногообсягуреалізованоїпродукціївідповідного виду навідпускнуціну, котравключаєподаток надоданувартість, заформулою (2.1):

Д = V * Ц (2.1)          

де V –річнийобсягреалізованоїпродукціївідповідного видувиробу, прим.

Ц –відпускнацінавідповідного видувиробу, котравключаєподаток надоданувартість,грн./шт.


>Податок надоданувартістьрозраховуємо заформулою (2.2):

ПДВ = Д / 120 * 20. чи ПДВ =Д/6 (2.2)

>Чистий дохідвизначаємо якрізниця прибутку відреалізаціїпродукції таподатку надоданувартість заформулою (2.3):

>ЧД = Д – ПДВ (2.3)

3.Визначаємо величинупрямихматеріальнихвитрат навиробництвооднієїковдри таоднієї подушки.Розраховуєморічнівитратиматеріалів навиробництво шкірного видупродукції тазнаходимосукупнийобсягрічнихвитрат напряміматеріали тапокупнівироби.

>Результатирозрахунківнаведені уформі табл. 2.2 та табл. 2.3

>Таблиця 2.2.Розрахуноквитратматеріалів навиробництвооднієїковдри

>Найменуванняматеріалів >Кількість >Ціна, грн. Сумавитрат, грн.
1.Тканина, м 4,14 16,65 68,93
2.Наповнювач, лист 1 11,1 11,1
3.Нитки,котушка 1 1,67 1,67
4.Окантовочнаястрічка, м 6,92 2,22 15,36
>Всього 97,06

>Таблиця 2.3.Розрахуноквитратматеріалів навиробництвооднієї подушки

>Найменуванняматеріалів >Кількість >Ціна, грн. Сумавитрат, грн.
1.Тканина, м 0,74 16,65 12,32
2.Наповнювач, лист 0,3 11,1 3,33
3.Нитки,котушка 0,5 1,67 0,83
4.Окантовочнаястрічка, м 2,82 2,22 6,26
>Всього 22,74

>Річнівитратиматеріалів на цей видпродукції підприємстварозраховується заформулою (2.4):

Мй = мй * V (2.4) 

де Мй –річнівитратиматеріалів навиробництвоі-того видупродукції, грн., й = 1, 2; мй – величинапрямихматеріальнихвитрат наодиницюі-того видупродукції підприємства,грн./шт.

Мй (>ковдр) =97,068280=803656,8 грн.

Мй (>подушок) =>22,7411040=251049,6 грн.

>Річніпряміматеріальнівитрати напродукцію підприємствавизначаються як сумарічнихматеріальнихвитрат навиробництвоковдр таподушок.

М>річні = 803656,8+251049,6=1054706,40 грн.

4.Визначаємовитрати на оплату роботи ізвідрахуваннями насоціальнестрахуванняосновнихвиробничихпрацівників,зайнятих увиробництвіковдр таподушококремо.Результатирозрахунківнаведені уформі табл. 2.4 та табл. 2.5

>Таблиця 2.4.Витрати на оплату роботипрацівників,зайнятих увиробництвіковдр

>Показник >Кількість,чол. >Оклад, грн. >Витрати на оплату роботи вміс, грн. >Річнівитрати на оплату роботи,
Швачка 10 2331 23310 279720
>Закрійник 2 2630,7 5261,4 63136,8
>Основна зарплата 28571,4 342856,8
>Додаткова зарплата 2857,14 34285,68
Сумаосновної йдодатковоїзарплати 31428,54 377142,48
>Нарахування на зарплату 11785,7025 141428,43
>Загальнийобсягвитрат на оплату роботи 43214,2425 518570,91

кризудіагностикафінансовийпідприємство


>Таблиця 2.5.Витрати на оплату роботипрацівників,зайнятих увиробництвіподушок

>Показник >Кількість,чол. >Оклад, грн. >Витрати на оплату роботи вміс, грн. >Річнівитрати на оплату роботи,
грн.
Швачка 8 2331 18648 223776
>Закрійник 2 2630,7 5261,4 63136,8
>Основна зарплата 23909,4 286912,8
>Додаткова зарплата 2390,94 28691,28
Сумаосновної йдодатковоїзарплати 26300,34 315604,08
>Нарахування на зарплату
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація