Реферати українською » Финансовые науки » Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні


Реферат Формування стратегії державного фінансового контролю в Україні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Реферат

>Об'єктомєдослідженняпроцесуформуваннястратегії державногофінансового контролю в Україні.

>Метоюкурсової роботиєдослідження проблем розробки державногофінансового контролю в Україні.

Предметомєтеоретичні йпрактичні розробкистратегія державногофінансового контролю в Україні.

>Завданнямкурсової роботиєаналізфінансового стануПромінвестбанку.


>Вступ

>Своєрідністьдержавнихфінансівперехідногоперіоду, їхньогоглибокавнутрішнясуперечливість,незавершеністьпроцесів переходу відекономіки одного типу доекономікизовсіміншого типунайбільшпроявляються уфінансовомуконтролі. Цезумовлено йогооб'єктивноюроллю вреалізації державноїфінансової політики, йогоскладністю йвсеохоплюючим характером.Фінансовий контроль так чиінакшечіпаєінтереси практично шкірного громадянина й всіх безвиняткуюридичнихосіб.

>Фінансовий контрольєоднією ззавершальнихстадійуправлінняфінансами.Водночасвінєнеобхідноюумовоюефективностіуправлінняфінансовимивідносинами вцілому.Складністьрозумінняфінансовогоконтроюзумовленаскладністю самихфінансів. Так саме, якфінансиєосновоюсуспільноїдіяльності вбудь-якій сфері йводночасвідображаютьїїматеріальнурезультативність, то йфінансовий контрольвиступає вролі свого роду лакмусовогопапірця, іздопомогоюякого зримопроявляється весь процес рухуфінансовихресурсів,починаючизістадії їхньогоформування, шонеобхідно для початкуздійсненнядіяльності вбудь-якій сферіпублічного життя, ізавершуючиодержаннямфінансовихрезультатівцієїдіяльності.

>Становлення України як країни ізринковоюекономікоюпередбачаєформуванняпотужноїавтономноїсистемидержавнихфінансів. У тієї ж годину,аналізрезультатівекономічноїдіяльностігосподарюючихсуб'єктів, показавшивадиекономіко-правовоїбази, державної політики убюджетній сфері, на страховому тафінансовому ринках, щозначноускладнюєпроцеситрансформаційнихперетворень.Розв'язанняскладнихекономічних,науково-технічних тасоціальних проблемпов'язане ізфінансуванням, у томучислі, зарахунокдержавнихкоштів. Томунеобхідно знаті, котрііснуютьмеханізмиформуванняфінансовихресурсів, щослугуєджерелами їхнінаповнення, та вякийспосіб можна підвищитиефективність їхньоговикористання.

>Особливемісцефінансового контролю взагальнійсистемі контролю якелемента всистеміуправліннясуспільнимипроцесамизумовлюється йогоспецифікою, щонайяскравішепроявляється вконтрольнійфункції самихфінансів.Об'єктивновластивафінансамздатністьвиражатиспецифічну біквиробничо-господарськоїдіяльності вбудь-якій сферіробитьфінансовий контрольвсеохоплюючим.


>Розділ 1.Теоретичніосновиформуваннястратегії державногофінансового контролю в Україні

 

1.1Види,форми таметодипроведенняфінансового контролю

>Фінансовий контрольєконкретнимпроявомконтрольноїфункціїфінансів,тобтоєоб'єктивноіснуючоюекономічноюкатегорією.

Ос-кількифінансова система державиохоплює усівидигрошовихфондів,фінансовий контрольєбагаторівневим.

>Фінансовий контрольмаєзабезпечуватиінтереси й права як держави таїїзакладів, то й всіхіншихекономічнихсуб'єктів.

>Основнівиди державногофінансового контролю.

Уорганізаційномупланіфінансовий контроль можнаподілити на:

-державний;

-відомчий;

-місцевихорганів самоврядування;

- аудит (>недержавний);

-внутрішній.

>Державний контрольпризначений дляреалізаціїфінансової політики держави,утворення умів дляфінансовоїстабілізації.

Цепередусім:

1)розробка,затвердження йвиконаннябюджетів всіхрівнів, атакожпозабюджетнихфондів;

2) контролю надфінансовоюдіяльністюдержавнихпідприємств таорганізацій,державнихбанків такорпорацій.

>Фінансовий контроль із боці держави занедержавноюсфероюекономікистосуєтьсялише:

-сферивиконаннягрошових вол '>язань перед Державою,включаючиподатки таіншіобов'язковіплатежі;

-дотриманнязаконності тадоцільностіщодовитрачаннявиділенихпідприємстваминедержавноїформивласності бюджетнихсубсидій тадотацій,

-дотриманнявстановленихурядом правилорганізаціїгрошовихрозрахунків,веденняобліку тазвітності.

>Відомчий контрольздійснюєтьсяструктурнимипідрозділамиміністерств,відомств,державнихкомітетів таіншихорганів державногоуправлінняфінансово-господарськоюдіяльністюпідвідомчихїмпідприємств,закладів таорганізацій. [12, з. 471].

>Ревізії таперевіркипризначаютьсякерівником державного органу тавідбуваються комплексно - разів замірялися вбитирік вкомерційнихорганізаціях та раз на два рокта - вінших заставах таорганізаціях.

>Діяльністьконтрольно-ревізійних службміністерств тавідомствзнаходиться, на свійчергу, под контролемМіністерствафінансів України.

Сферавідомчогофінансового контролю:

-збереження тавикористанняматеріальних тафінансовихресурсів;

-упередженняфактівнераціонального,безгосподарського їхнівикористання;

- станбухгалтерськогообліку тазвітності.

>Внутрішньогосподарськийфінансовий контроль проводитися напідприємстві йогофінансовими таекономічними службамибухгалтерією,фінансовимвідділом,службоюфінансового менеджменту.

Сферавнутрішньогосподарськогофінансового контролю ->фінансово-господарська діяльність підприємства, йогофілій тадочірніхпідприємств.

>Децентралізаціяуправліннянароднимгосподарством,приватизаціядержавних тамуніципальнихпідприємств,поява новихгосподарюючихсуб'єктівпризвели донеобхідностіпошуку тазасвоєння новихметодівуправлінняфінансами,включаючи контроль ізвикористаннямдосвідуфінансового менеджменту.

>Внутршньогосподарський контроль можнаподілити на:

-оперативний (>поточний);

-стратегічний. [6, з. 109-113].

>Оперативнийфінансовий контрольздійснюєголовний бухгалтерпротягомпоточноїфінансово-господарськоїдіяльності задопомогоючітковідлагоженоїсистемибухгалтерськогообліку та контролю за рухомгрошовихкоштів.Підпис головного бухгалтераєобов'язковою для всіхгрошовихдокументів.Головний бухгалтернесе відповідальність задотримання державноїфінансовоїдисципліни тафінансовогозаконодавства. [7, з. 98].

>Стратегічнийфінансовий контрольпередбачаєрозробкуоптимальнихрішеньщодовикористанняфінансовихресурсів тавкладаннюкапіталу, котрізабезпечуютьекономічнуефективність тамаксимізаціюприбутку.

>Внутрігосподарський контрольможевідбуватися й задопомогоюзалученихзісторонифахівців - заініціативоюкерівництва підприємства чи йоговласників -засновників,акціонерів.

>Взагалі,існує багатопідходівщодокласифікаціївидів та формфінансового контролю зарізнимикритеріями.

Так, за годиноюпроведення,існує:

-попередній;

-поточний (>оперативний);

-підсумковийфінансовий контроль.

>Попередній проводитися доздійсненняфінансовихоперацій ймаєважливезначеннящодопопередженняфінансовихпорушень.Здійснюється настадії розробкипрогнознихрозрахунків бюджету та плану.Йогометоюєперевіркаобґрунтованостірозрахунків тапошукможливостейефективнішого їхньоговикористання.

>Прикладом такого контролю намакрорівніє процесскладання йзатвердженнябюджетів всіхрівнів тафінансовихпланівпозабюджетнихфондів на засідкахоцінкиобґрунтованостірозподілу ВВП та розробкимакроекономічнихпоказниківрозвиткуекономіки країни.

Намікрорівні -це процес розробкифінансовихпланів такошторисів,кредитних такасових заявок;фінансовихрозділівбізнес-планів,складенняпрогнознихбалансів, атакожзасновчихдоговорів,договорів проспільну діяльність.

>Поточнийзастосовують уходівиконанняпрогнозних йплановихпередбачень. Наційстадії переносити заподіяннядомогтисянайбільшраціональноговикористанняфінансовихресурсів йвиявитирезерви збільшеннядоходів йзменшеннявидатків.Значна роль цьомупроцесіналежитьбухгалтерським службампідприємств.

>Підсумковийздійснюється прирозглядібухгалтерської тастатистичноїзвітності шляхом їхньогоаналізу таревізії.Йогозавданнямєоцінкадосягнутихрезультатів йрозробкастратегії намайбутнє. [8, з. 269].

Засфероюфінансовоїдіяльностіфінансовий контрольподіляється на:

- бюджетний;

-податковий;

-валютний;

-кредитний;

-страховий;

-інвестиційний;

- контролю надгрошовоюмасою вобігу.

Заформоюпроведеннярозрізняють:

-обов'язковий (>зовнішній)фінансовий контроль ;

-ініціативний (>внутрішній)фінансовий контроль.

За методамипроведенняфінансового контролюрозрізняють:

-перевірки;

-обслідування;

-нагляд;

-аналізфінансовоїдіяльності;

-спостереження (>моніторинг);

-ревізії.

Упроцесіпроведенняперевірок наосновізвітноїдокументації тавидатковихдокументіврозглядаютьсяокремі запитанняфінансовоїдіяльності тавизначаютьсямежівиправленнявиявленихпорушень.

>Обслідування навідміну відперевіркиохоплює более широкий, спектрфінансово-економічнихпоказниківекономічногосуб'єкта,якийдосліджується, длявизначення йогофінансового стану та перспективрозвитку. [10, з. 78].

>Наглядзастосовуєтьсяконтролюючими органами заекономічнимисуб'єктами, щоотрималиліцензію того чиінший видфінансовоїдіяльності, йпередбачаєдотримання нимивстановлених правил танормативів.

>Наприклад,Національний банк Україниздійснюєнагляд задіяльністюкомерційнихбанків.Недотриманнявстановлених НБУнормативів,може бути причиноюнастанняризикубанкрутства таутискуінтересівклієнтів йможепризвести допозбавленняліцензії чиприпиненняїї дії.

>Аналізфінансовоїдіяльності якрізновидфінансового контролюпередбачаєдетальневивченняперіодичної чирічноїфінансово-бухгалтерськоїзвітності ізметоюзагальноїоцінкирезультатівфінансовоїдіяльності,оцінкифінансового стану,забезпеченості підприємствавласнимкапіталом таефективності йоговикористання.

>Спостереження (>моніторинг) - постійна контроль із боцікредитнихорганізацій завикористаннямвиданоїпозики тафінансовим станомпідприємства-клієнта;неефективневикористанняотриманоїпозики тазниженнякредитоспроможностіможепризвести до болеежорстких умівкредитування,вимогинайшвидшого Поверненняпозики.

>Ревізія -найбільшглибокий тавсеохоплюючий методфінансового контролю. Цеповнеобстеженняфінансово-господарськоїдіяльностіекономічногосуб'єкта ізметоюперевіркиїїзаконності,правильності,доцільності таефективності.

>Ревізіїможуть бути:

-загальними тачастковими;

-комплексними татематичними;

-плановими танеплановими;

->документальними тафактичними (>тобтоперевірка нелишедокументів, але й йнаявності грошей татоварно-матеріальнихцінностей).

>Ревізіїпроводяться органамиуправління повідношенню допідвідомчихпідприємств тазакладів, атакожрізноманітнимидержавними танедержавними органами контролю.їїрезультатиоформляються актом, напідставіякогоприймаються заходьщодовиправленняпорушень,відшкодуванняматеріальнихзбитків тапритягненнявинуватців довідповідальності.

1.2Стратегіярозвитку державногофінансового контролю в Україні

>Економічнітенденції інаслідкисвітовоїфінансовоїкризи показалинеобхідністьудосконаленняфінансово-бюджетної політики іформуваннявідповіднихмеханізмів державногофінансового контролю яквагомоїскладовоїфінансовоїсистеми країни. ТомурозробкаМіністерствомфінансів,Головнимконтрольно-ревізійним Управлінням України (далі -ГоловКРУ)Концепціїрозвитку державноговнутрішньогофінансового контролю (далі - Концепцію) таїїсхваленняурядом 22жовтня 2008 рокуєважливим йсвоєчаснимкроком усучаснихфінансово-економічнихумовах

>Протягом 2007-2009 роківпроводятьсянауково-практичніконференції,навчання тапідвищеннякваліфікації ізметоюреформуваннясистеми державногофінансового контролю. Іоднією ізпередумовналежногосприйняття,розуміння івідповідальногоставлення дореформуванняцієїсистемиєвідкритість йпрозорістьдіяльностівідповіднихдержавнихорганів.Враховуючиважливістьзаходів,здійснюванихМіністерствомфінансів йГоловКРУ дляреалізаціїКонцепції,слідґрунтовнопідійти допереглядузавдань йфункційінституцій, котрізабезпечуватимутьреформування та подаліфункціонування національноїсистеми державноговнутрішньогофінансового контролю. При цьомутребазауважити, щореформуваннясистемивідбуваєтьсяпоетапно тапотребує не лишезмінизаконодавства йприйняттянормативно-правовихактів, а іпроведеннянеобхідноїроз'яснювальної роботи, розробки дійовихметодівуправліннядержавними ресурсами і майном. Для цогодоцільновраховувати станформуваннядоходів державного імісцевихбюджетів,ефективністьвикористання бюджетнихресурсів й державногомайна.

У цьомуконтекстіпершочерговимимають бутитакі заходь: —удосконаленнядіяльностіорганів державного і комунальногосекторів,підвищенняякості державногоуправління; —законодавчеврегулюванняпитаньформуваннясистеми державноговнутрішньогофінансового контролю,основноюметоюякогоє забезпеченняздійсненнявнутрішнього контролю,проведеннявнутрішнього аудиту, їхньогогармонізації для забезпеченняякісногоуправління ресурсами держави наосновіпринципівзаконності,економічності,ефективності,результативності йпрозорості; —визначення наосновінауковогообґрунтуванняструктурисистеми державноговнутрішньогофінансового контролю,відповідних процедуррегламентаціїїїфункціонування; —встановленнямеханізмузапровадженнявнутрішнього аудиту органів державного і комунальногосекторів; — забезпеченнятісного зв'язкусистеми державноговнутрішньогофінансового контролю ізбюджетнимпроцесом;

—формуваннядієвоїсистемимоніторингуфінансово-господарськоїдіяльностіпідприємств, котріперебувають удержавній чикомунальнійвласності, дляпідвищення їхньогоприбутковості іконкурентоспроможності;

—створеннясучаснихринковихінституцій зпитань державноговнутрішньогофінансового контролю. [4, з. 3-5].

>Євроінтеграційнийнапрямрозвитку України тавизначення його вКонцепції якпріоритетноїскладовоїреформуваннясистеми державноговнутрішнього контролю, щопередбачаєзапровадження в діяльністьорганів державного сектору системвнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту,вимагаютьвідповіднихдій, томуГоловКРУ впоточномуроці було бзатвердженоСтратегіюрозвитку державноїконтрольно-ревізійноїслужби наперіод до 2015 року (далі —Стратегія),якою передбаченеосновнінапрямидіяльності:інспектування,централізованийвнутрішній аудит тагармонізаціявнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту.

>Такийпідхідєнауковообґрунтованим,оскількистворюватимеумови дляструктуруваннязавдань контролю, щозабезпечуватимездійснення Державоюїїконтрольнихфункцій як у бюджетномупроцесі, то й вуправліннідержавним майном. Ценадастьможливістьудосконалитимеханізми, щозабезпечуватимутьфінансовуспроможність національноїекономіки і безпечу держави. Так,інспектуваннянаціленеголовним чином навиявлення ідокументуванняпорушень зознакамишахрайства, щодастьзмогу підвищитиоперативністьінспектування;визначеннявисоко-ризиковихгосподарськихоперацій тазавчаснереагування наможливіпорушення;виявленняфактівшахрайства;підвищеннядієвостіінспектування вчастиніповнотиусуненняпорушень.

>ПроведенняГоловКРУтакоїдіяльностітакождопоможевідійти відпроблемиідентифікаціїпорушень,пов'язаних знецільовимвикористанням бюджетнихкоштів.Завдякивиокремленню ззагальноїсукупностіфінансовихпорушеньфактів зознакамишахрайства, атакожвстановленнювідповіднихкритеріїв такихоперацій таоцінціризиківГоловКРУзможеспрямуватизусиллясаме на тихоб'єкти, деймовірністьдопущенняістотнихпорушеньєнайвищою.Зазначенесприятимезменшеннювидатків наінспектування черезскороченнякількостіперевірокорганізацій,установ йсуб'єктівгосподарювання державного і комунальногосекторівекономіки, дерівеньфінансово-бюджетноїдисципліниєдостатнім.Відокремленняпорушень зознакамишахрайства відметодологічнихпомилок читехнічних описок убухгалтерських документах йфінансовійзвітностієвиваженимрішенням.

якголовну міткурозвиткуцентралізованоговнутрішнього аудитуСтратегієювизначенопідвищення йогодієвості якінструментаоцінки законного іраціональноговикористаннядержавнихресурсів,ефективноговиконаннядержавних й бюджетнихпрограм тамісцевихбюджетів. Цепередбачаєприведення процедурцентралізованоговнутрішнього аудиту увідповідність довимогміжнароднихстандартів;чіткевизначенняпідстав дляпроведенняцентралізованоговнутрішнього аудиту у плановому порядку;законодавчевизначеннясуб'єктів,проведенняцентралізованоговнутрішнього аудиту якієобов'язковим;підвищенняефективностіреалізаціїматеріалів аудиту таподолання проблем привпровадженнірекомендаційаудиторськихдосліджень.

>Гармонізаціявнутрішнього контролю і аудитузабезпечуватиме ефективногофункціонуванняцієїсистеми органів державного і комунальногосекторів.Цей процеспередбачаєінформаційну,методологічнупідтримкузапровадження в діяльністьорганів державного і комунальногосекторівсистемивнутрішнього контролю і аудиту.Крім того,важливо забезпечитиінституційнуспроможність центральногопідрозділугармонізації.

>ПозиціяГоловКРУщодорозвиткугармонізаціївнутрішнього контролю йвнутрішнього аудитувідповідаєміжнароднійпрактиці ізаконодавствуЄС.

Зметоюформування національноїсистеми державноговнутрішньогофінансового контролюдоцільнопередбачити: —відкриття навеб-сайтіГоловКРУ таінформаційне забезпеченнянапряму ">Реформування державноговнутрішньогофінансового контролю"; —запровадження органів державного і комунальногосекторівновоїмоделівнутрішнього контролю; —формування органів державного й комунальногосекторівсистемивнутрішнього аудиту; —розробкуконцептуальних засідокздійсненняконтрольно-ревізійної роботи всистемі центральнихорганіввиконавчої влади, подалівдосконаленняметодологіївідомчоїконтрольно-ревізійної роботи; —наданнядопомоги вперекваліфікаціївідомчихконтрольно-ревізійнихпрацівників увнутрішніхаудиторів; —проведеннязаходів згармонізації таутвореннявідповіднихпідрозділів ускладі центральногопідрозділугармонізації —регулюваннявідомчоїконтрольно-ревізійної роботи інаданняпослуг; —розробкумоделі регламентуміжцентральним йрегіональнимипідрозділамигармонізації тадецентралізованими службамивнутрішнього аудиту,визначення порядкувзаємодіїміжцентральнимпідрозділомгармонізації іцентралізованимвнутрішнім аудитом; —створення втериторіальних органахГоловКРУсамостійнихструктурнихпідрозділівгармонізаціївнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту;навчання іпідвищеннякваліфікаціїпрацівниківцихпідрозділів,координацію їхньогодіяльності; —навчання іпідвищеннякваліфікаціїпрацівників центральногопідрозділугармонізації якмайбутніхінструкторів зпитаньвнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту, забезпечення їхньогосертифікації яквнутрішніхаудиторів; —започаткування набезоплатних засідкахпослуг звнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту —консультування тапрактичнівнутрішніаудити органів державного і комунальногосекторів.

Зметоюусуненнянедоліків уфункціонуваннісистеми державноговнутрішньогофінансового контролюнеобхідновизначитипріоритети тазапровадитиїїсучасну модель.

>Основнимизавданнямиреформуваннясистеми державноговнутрішньогофінансового контролює: —визначення ізурахуваннямсучасних уміврозвитку України іположеньЄС засідокорганізації державноговнутрішньогофінансового контролю, щоґрунтується навідповідальностікерівника; —створенняєдиного правовим полем длярозвиткусистеми державноговнутрішньогофінансового контролю якскладовоїчастини державногоуправління тавнесеннявідповіднихзмін дозаконодавства;визначенняМінфіну органом,уповноваженимздійснюватинагляд за станомреформуваннясистеми державноговнутрішньогофінансового контролю,спрямовувати ікоординуватицентралізованийвнутрішній аудит,ГоловКРУ наперіодреформування — органомгармонізаціївнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту; —формуванняінституцій, щозабезпечуватимутьрозвиток національноїсистеми державноговнутрішньогофінансового контролю; —створення умів дляефективногофункціонуваннясистемивнутрішнього контролю органів державного і комунальногосекторів; —утворення службвнутрішнього аудиту органами державного і комунальногосекторів,зокремацентральними імісцевими органамивиконавчої влади,розпорядниками бюджетнихкоштів,державнимицільовими фондами;державними ікомунальнимипідприємствами,акціонернимикомпаніями,іншимисуб'єктамигосподарювання, устатутномуфонді які более ніж 50 %акцій належатидержаві тасуб'єктамкомунальноївласності; —правове забезпеченнягарантуваннянезалежності,соціальногозахисту тавідповідальностівнутрішніхаудиторіворганів державного і комунальногосекторів; —визначення ізурахуваннямєвропейськогодосвідуметодологіїздійсненнявнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту; —вдосконалення кадрового забезпечення службвнутрішнього аудиту, розробканавчальнихпрограмвнутрішнього аудиту тапрограмсертифікаціїаудиторів звикористаннямміжнародногодосвіду.

Пристворенні Сучасноїсистеми державноговнутрішньогофінансового контролюнеобхідновраховуватиособливості державногоуправління,адміністративно-територіального улаштую, атакожзагальніпринципи йпріоритетиекономічної іфінансової політики.Реформуваннясистеми державноговнутрішньогофінансового контролюпотребуєпевного години тазусиль всіх йогоучасників.

Ащоб система державноговнутрішньогофінансового контролюпрацювалаефективно,доцільно: —проводитиобговорення іконсультації ізучастюпредставниківорганів державної влади тагромадськості для забезпеченняналежногосприйняття,розуміння івідповідальногоставлення дорозвиткусистеми державноговнутрішньогофінансового контролю; —утворити вМінфініпідрозділ зпитаньреформуваннясистеми державноговнутрішньогофінансового контролю таоцінкиефективності системвнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту,спрямування ікоординаціїцентралізованоговнутрішнього аудиту, вГоловКРУ ізпитаньгармонізаціївнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту; —Мінфіну, ізучастюРахунковоїпалати,ГоловКРУ,інших центральнихорганіввиконавчої влади,європейськихекспертів,розробитипроективідповіднихзаконодавчихактів та послесхваленняКабінетом міністрів податі їхні в Україну; —проводитинавчанняпрацівниківМінфіну,ГоловКРУ,Державного казначейства,міністерств таінших центральнихорганіввиконавчої влади ізпитаньвнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту ізурахуваннямміжнародногодосвіду; —запровадити органів державного і комунальногосекторівнову модельсистемивнутрішнього контролю; —утворити органів державного і комунальногосекторівслужбивнутрішнього аудиту ізпоступовоюзаміноюінспектування навнутрішній аудит; —запровадитищорічнезвітування профункціонуваннясистемивнутрішнього контролю йвнутрішнього аудиту; —Мінфіну іГоловКРУстворити органів державного і комунальногосекторівєдину базуданихвнутрішнього аудиту; — забезпечитивідкритість йпрозорістьдіяльності всіхсуб'єктів державноговнутрішньогофінансового контролю,посилити їхнівзаємодію згромадськістю ізасобамимасовоїінформації.

За такихпідходівнаціональна система державноговнутрішньогофінансового контролюзабезпечуватимеефективність Сучасноїфінансовоїсистеми таформуваннядовгостроковихчинниківсоціально-економічногорозвитку країни. [4, з. 8-12].

>Висновки до Першогорозділу.Важливимінструментом державногоуправління, щонадаєможливістьвиконативідповідні заподіяння,пов'язані іздіяльністюорганів державного і комунальногосекторів,єдержавнийвнутрішнійфінансовий контроль,якийсприяєфінансово-економічнійзбалансованості вразіпевногоекзогенноговпливу нарозвитоксуспільства. У зв'язку ізцим зметоювдосконаленнясистеми державногоуправління,запровадженняінноваційнихдосягнень зурахуваннямінституційнихзміннеобхіднопроводитиоцінку державноговнутрішньогофінансового контролю дляприведення його увідповідність доетапусоціально-економічногорозвитку країни.Крім того,требавирішити запитанняорганізації іфункціонування державноговнутрішньогофінансового контролю всистеміорганів державногоуправління шляхомупорядкуванняпонятійноїбази тапроведенняаналізусистеми державноговнутрішньогофінансового контролю;визначеннястратегічнихнапрямів йосновнихетапів йогорозвитку.

>Державний контрольєінструментомуправління, щодаєзмогукерівництвуорганів державного і комунальногосекторівперевірити станвиконаннявідповіднихзавдань,здійснити низкузаходів зметоюпідвищенняефективності ірезультативностідіяльностіустанови. Контрольздійснюється упроцесідіяльностіорганів державного і комунальногосекторів таподіляється напопередній,поточний йподальший, щоздійснюється послевиконанняуправлінськогорішення чифінансово-господарськоїоперації.


>Розділ 2. >Аналізфінансового стану банку наприкладіПромінвестбанка

>Реалізуючистратегіювласногорозвиткупротягом 2007-2009 років банкпродовживнарощуватикапітал йресурсну базу ізметоюстворення умівфінансового забезпечення кредитногопроцесу,розширеннясферибанківськихпослуг набазіпередовихінформаційнихтехнологій, забезпеченняприбутковоїдіяльності.Пріоритетнимнапрямкомдіяльності було бінвестиційнекредитуванняінноваційногорозвиткуекономіки,розширенняспоживчогокредитування,безперебійнеобслуговування копійчаногообігуклієнтів банку. [>pib.com.ua]

>Аналізосновнихфінансовихпоказників за 2007-2009 рокта наведено вТаблиці 2 (НаосновіДодатка 1,Додатка 2,Додатка 3)

>Таблиця 2Звіт профінансовірезультати банку за 2007-2009 рр.

>Стаття 2007 2008 2009
>Чистіпроцентнідоходи 1000387 1354699 968736
>Процентнідоходи 2474154 3441703 3763301
>Процентнівитрати 1473767 2087004 2794565
>Чистікомісійнідоходи 651371 724300 458422
>Комісійнідоходи 687969 784710 506100
>Комісійнівитрати 36598 60410 47678
>Чистийторговий дохід 66388 905734 1126702
>Доходи увигляді дивідентів 45 40 42
>Іншідоходи 72811 131615 276368
>Усьогодоходів 1791002 3116388 2830270
>Загальноадміністративнівитрати 410623 484145 493250
>Витрати на персонал 658828 860068 897915
>Іншівитрати 121860 159717 187314
>Прибуток відоперацій 599691 1612458 1251791
>Чистівитрати наформуваннярезервів 252571 1478419 960142
>Прибуток дооподаткування 347120 134039 291649
>Податок наприбуток 113429 34736 29115
>Чистийприбуток 233691 99303 262534

>Аналізфінансовихпоказників стануПромінвестбанку,аналізструктури йдинамікидоходівПромінвестбанку,аналізструктури йдинамікивитратПромінвестбанкунаведені унаступнихТаблиці 2.1,Таблиці 2.2,Таблиці 2.3.

>Таблиця 2.6.Групуванняактивів банку заступенемризику

>Активи Сума До. риз., % >Ар >Рівеньактивів ізпідвищеннимризиком
1 6918073 0 0 0
2 0 10 0
3 20 0
4 25271838 50 12635919 0,5
5 7714689 100 7714689 1

>Усього актив

39904600

 

20350608

0,51

 

>Таблиця 2.7.Аналізструктури йдинамікипасивів банку

>Пасиви 2008 2009 >Зміни заперіод >Зміна 2010 >Зміни заперіод >Зміна
>п.в., % >п.в., % тис. грн. % >п.в., % тис. грн. >п.в., % тис. грн. % >п.в., %
>Статутнийкапітал 1300175 3,95 1300175 3,33 0 100,0 -0,62 0 0 0 0 0
>Капіталізованідивіденди 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0
>Акції, котрікуплені уакціонерів 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0
>Емісійнарізниця 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0
>Резерви таіншіфонди банку 1327441 4,03 1327441 3,40 0 100,0 -0,63 1327441 0 0 100,00 0
>Результатипереоцінкинеобігов.активів 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0
>Нерозподіленийприбуток 9690 0,03 9896 0,03 206 102,1 0,00 10303 0 407 104,11 0
>Накопиченийкапітал 375211 1,14 1318557 3,37 943346 351,4 2,24 2750815 0 1432258 208,62 0

разомвласнийкапітал

3012517

9,14

3956069

10,12

943552

131,3

0,98

0

0

0

0

0

>Зобов'язання 0
>Відстроченіподатковізобов'язання 170638 0,52 5472 0,01 -165166 3,2 -0,50 520079 0 514607 9504,37 0
>Коштикредитнихустанов 10952858 33,25 10367481 26,53 -585377 94,7 -6,72 9119646
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація