Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз і прогноз фінансово-господарської діяльності та розробка заходів щодо її вдосконалення на підприємстві "Планета-техно"


Реферат Аналіз і прогноз фінансово-господарської діяльності та розробка заходів щодо її вдосконалення на підприємстві "Планета-техно"

Страница 1 из 10 | Следующая страница

>Реферат

Аналіз і прогноз фінансово- господарської діяльності й розробка заходів із її вдосконаленню для підприємства «>Планета-техно».

У першій главі розглянуті методичні основи проведення аналізу фінансово –господарську діяльність підприємстві.

У другій главі проведено аналіз діяльності підприємства «Планета -техно»

У третій главі запропоновані рекомендації підвищення ефективності фінансово –господарськоїдеятельности«Планети -техно».

У четвертої главі розглянута технологія виконання.

У п'ятій главі розглядається безпека продукції та екологічність проекту. Дипломнийпроект,100с,2рис.,30табл.,51 джерело

>11приложений.


>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1 Зміст і значення фінансового аналізу, у діяльності підприємства

1.1 Мету й завдання фінансового аналізу

1.2 Методи фінансового аналізу

1.3 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

1.4 Система аналітичних показників

2 Аналіз фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПланетаТехно»

2.1 Характеристика підприємства

2.2 Аналіз фінансових результатів ТОВ «ПланетаТехно»

2.3 Аналіз фінансового становища ТОВ «ПланетаТехно»      

2.3.1 Аналіз і - оцінка майна

2.3.2 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

2.3.3 Аналіз фінансової стійкості

3 Заходи щодо підвищення ефективності фінансово – господарську діяльність ТОВ «ПланетаТехно»

3.1 Вироблення пропозицій до формування фінансової стратегії

3.2 Розрахунок заходи щодо виходу підприємства з кризового стану

3.3 Розробка і - оцінка заходів із підвищення ефективності управління дебіторської заборгованістю ТОВ «ПланетаТехно»

3.4 Розрахунок заходи щодо визначенню розміру знижки при дострокової оплаті

3.5 Розробка політики під час роботи з дебіторами

>4.Технология.

>5.Безопасность і екологічність проекту

5.1 Безпека проекту

5.2 Екологічність проекту.

5.3 Надзвичайні ситуації

Висновки.

Укладання

Список використаних джерел


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині значення аналізу фінансового становища підприємства у комплексному аналізі діяльності зросла. Практично всі користувачі фінансових звітів використовують методи фінансового аналізу прийняття рішень по оптимізації власних інтересів.

Власники аналізують звіти підвищення дохідності капіталу, забезпечення стабільності становища підприємства. Кредитори й інвестори аналізують фінансові звіти, аби максимально зменшити свої ризики за кредитами і вкладах. Можна твердо говорити, і що якість прийнятих рішень повністю залежить від якості аналітичної обгрунтованості прийнятих рішень.

Основною метою аналізу фінансового становища є забезпечення дохідності, прибутковості підприємства. І тому необхідно здобуття певного числа ключових (найбільш інформативних) принтерів, дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства його прибутків і збитків, змін - у структурі активів і пасивів, під час розрахунків дебіторами і кредиторами.

Цілі аналізу досягаються внаслідок оцінки даних фінансової звітності. У окремих випадках може не вистачити використати цю звітність. Окремі групи користувачів, наприклад, керівництво і аудитори, мають можливість залучати додаткові джерела (дані виробничого обліку, наприклад). Тим ні менш найчастіше річна і квартальна звітність є із єдиним джерелом фінансового аналізу.

Нині аналіз фінансового становища підприємства передбачає ознайомлення з його основними економічними характеристиками (і з тенденціями їх змін), поточної ліквідністю і втратити фінансове сталістю. З іншого боку цікавою у разі представляється оцінка оборотності активів підприємства, рентабельності своєї діяльності, показників комерційної активності. Тільки грамотно проведений аналіз фінансового становища дозволить об'єктивно оцінити діяльність підприємства у минулому й сьогоденні і зробити прогнози про його функціонуванні у майбутньому.

Мета цієї дипломної роботи залежить від розробці заходів із вдосконаленню фінансово – господарську діяльність.

Досягнення поставленої мети вирішити такі:

- розглянути цілі й завдання фінансового аналізу;

- розглянути класифікацію видів фінансового аналізу, взаємозв'язок фінансового і управлінського аналізу;

- досліджувати методи фінансового аналізу;

- розглянути інформаційне забезпечення фінансового аналізу;

- розглянути систему аналітичних показників;

- провести фінансовий аналіз з урахуванням даних досліджуваного підприємства;

Об'єктом дослідження є підприємство ТОВ «ПланетаТехно».

Предметом дослідження є аналіз фінансово – господарську діяльність підприємства.

Для розкриття досліджуваної теми використані сучасні публікації у вітчизняної друку, роботи відомих економістів, фінансистів, як-от: СтояноваЕ.С., Бикова Є.В., Ковальова В.В.,БакановаМ.И., Шеремета А.Д., ПолякаГ.Б., Володіна А.А. і багатьох інших.

Інформаційна база – навчальні посібники провідних спеціалістів у галузі фінансового менеджменту, аналізу господарську діяльність фінансового становища підприємства, періодичних видань «Фінансова газета», «Економіка життя й», інформаційна система коштує «Гарант», і навіть фактичні дані досліджуваного підприємства.


1СОДЕРЖАНИЕ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Мету й завдання фінансового аналізу

Фінансовий аналіз відбиває процес вивчення фінансового становища й визначення ключових результатів діяльності підприємства з виявлення й щодо резервів підвищення його ринкової вартості й забезпечення сталого економічного зростання.

За сучасних умов об'єктивно зростає значення фінансового аналізу, у оцінці виробничу краще й комерційної підприємств, і у формуванні й використанні їх капіталу, доходів населення і грошових фондів, під управлінням грошовими потоками, в заощадженні всіх видів ресурсів. Результати такого аналізу необхідні керівництву підприємства до ухвалення обгрунтованих фінансових і інвестиційних рішень, і навіть власникам (акціонерам, засновникам), кредиторам, інвесторам, постачальникам, податковим службам та інших особам, зацікавленою успішній роботі підприємства.

Ключовою метою фінансового аналізу є здобуття певного числа основних (найбільш представницьких) параметрів, дають об'єктивну й науково обгрунтовану характеристику фінансового становища підприємства. Це стосується насамперед до змін у складі - й структурі активів і пасивів, у розрахунках із дебіторами і кредиторами, у складі прибутків і збитків.

Локальні мети фінансового аналізу: - визначення фінансово-економічного стану підприємства;

- виявлення змін фінансового становища в просторово-тимчасовому розрізі;

- визначення основних чинників, викликають зміни у фінансовий стан;

- прогноз основних тенденцій фінансового становища. [12, З. 158]

Отже, визначення цілей — пріоритетна стадія фінансового аналізу. Правильно поставленої мети рятує аналітиків зайвих аналітичних процедур. Установивши мета, аналітик мусить вибрати головні шляху її досягнення. Якщо ставиться завдання: досягнення прийнятною фінансової стійкості й платоспроможності, необхідно обчислити відповідні аналітичні коефіцієнти, що характеризують фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерела фінансування, ефективність використання власних оборотних засобів, стійкий економічного зростання.

Для оцінки кредитоспроможності господарюючого суб'єкту доцільно визначити ліквідність його балансу в прогнозованому періоді. У цих цілях встановлюють джерела погашення кредитів і вони становлять бюджети руху коштів по балансовому аркушу на найближчі квартали. Окремі банки здійснюють оцінку кредитоспроможності позичальників з відповідного класу, і навіть вимагає від клієнтів уявлення прогнозу руху коштів весь період кредитування.

Оцінюючи інвестиційній привабливості підприємства — емітента цінних паперів доцільно проведення комплексного фінансового аналізу за всіма параметрами своєї діяльності: фінансової стійкості, платоспроможності, дохідності, ділової гри і ринкової активності.

Вибір мети визначає інструментарій і методику проведення фінансового аналізу.

Финансового директора цікавить як поточне фінансове становище підприємства (озер місяцем, квартал, рік), і прогноз більш віддалену перспективу.

Альтернативність цілей фінансового аналізу визначає як його часові кордони. Вона залежить також від цілей, які ставлять собі користувачі фінансової інформації (наприклад, вкладення капіталу інвесторів у великомасштабний проект, придбання великого пакети акційкомпании-емитента, злиття чи поглинання цього підприємства тощо. буд.).

Цілі дослідження досягаються внаслідок рішення низки аналітичних завдань:

 - попередній огляд бухгалтерської звітності;

- характеристика майна підприємства:внеоборотних і оборотних активів;

- оцінка фінансової стійкості й платоспроможності;

- визначення показників оборотності активів і власного капіталу;

- характеристика джерел коштів: власних і позикових;

- оцінка руху коштів в часі і просторовому аспектах (підприємством загалом та її підрозділам, філіям);

- аналіз прибутків і рентабельності;

- розробка заходів із поліпшення фінансово-господарську діяльність підприємства;

- прийняття з урахуванням фінансового аналізу управлінські рішення;

- використання результатів аналітичної роботи з планування і прогнозування основних параметрів виробничу краще й комерційної діяльності (обсягу виробництва та продажів, витрат, прибутку, інвестицій та інших.). [12, З. 165]

Перелічені завдання висловлюють конкретну мету аналізу з урахуванням організаційних, технічних, інформаційних і методичних можливостей його здійснення.

Основними чинниками, зрештою, є об'єм і якість аналітичної інформації.

Щоб приймати рішення на сфері виробництва та збуту, фінансів, інвестицій і інновацій, керівництву підприємства необхідна систематична ділова поінформованість з питань, що є результатом відбору, аналізу та узагальнення вихідної інформації.

Насправді необхідно правильно читати інформацію про вихідних показниках, спираючись на цілі й завдання аналізу та управління. Основний принцип вивчення аналітичних показників — дедуктивний метод, т. е. перехід від загального до окремого, але вона має використовуватися багаторазово. У результаті такого аналізу відтворюються історична і логічна послідовність економічних факторів, і подій, спрямованість і сила їхнього впливу на результати господарську діяльність підприємств.

1.2 Методи фінансового аналізу

Ключовою метою фінансового аналізу є здобуття певного числа основних (найбільш інформативних) показників, дають об'єктивної картини фінансово-економічного стану підприємства:

- зміна у структурі активів і пасивів;

- динаміка розрахунків із дебіторами і кредиторами;

- величина прибутків і збитків і культурний рівень рентабельності активів, власного капіталу і продажів;

- зміна у структурі грошових потоків та інших.

У цьому аналітика і керує (менеджера) може цікавити як поточне фінансове становище підприємства, і прогнози на найближчу перспективу.

Вихідною базою для фінансового аналізу є дані бухгалтерського облік і звітність, вивчення яких допомагає відновити все ключові аспекти комерційної роботи і скоєних операцій на узагальненої формі, т. е. із необхідною для аналітика ступенемагрегирования.[15, з. 247]

Практикою вироблені основні методи фінансового аналізу, серед яких можна виділити такі:

- читання звітності;

- горизонтальний аналіз;

- вертикальний аналіз;

- трендовий аналіз;

- порівняльний (просторовий) аналіз;

- факторний (інтегральний) аналіз;

- метод фінансових коефіцієнтів.

Читання бухгалтерської звітності — загальне ознайомлення з фінансовою становищем підприємства з даним балансу, додатків його й звіту прибутки і збитках. Читання звітності — етап, під час якого аналітик попередньо знайомиться з суб'єктом аналізу. За даними звітності він з'ясовує майновий стан підприємства, характер своєї діяльності, склад парламенту й структуру активів і пасивів. У процесі читання звітності необхідно розглянути параметри різних звітних форм у тому взаємозв'язок харчування та взаємозумовленості. Так, зміни у активах доцільно пов'язувати з обсягом продажів. Слід пам'ятати, що різні форми неадекватно відбивають інформацію про суб'єкт аналізу. Бухгалтерський баланс показує майновий стан підприємства наприкінці звітний період, а звіт прибутки і збитках висловлює фінансовий результат за звітний період (квартал, рік) наростаючим результатом. Тож за балансу можуть бути одні тенденції (наприклад, знижуються показники), а, по звіту прибутки і збитках — інші (наприклад, зростання обсягу продажу і перерозподілу прибутку).Разнонаправленность динаміки показників то, можливо обумовлена методикою складання бухгалтерської звітності чи іншими причинами зовнішнього й внутрішнього характеру, які аналітик може виявити наступних етапах аналізу.

>Горизонтальний (тимчасової) аналіз полягає у порівнянні показників бухгалтерської звітності з параметрами попередніх періодів.

Найпоширенішими прийомами горизонтального аналізу є:

- просте порівняння статей звітності вивчення їхніх гострих змін;

- аналіз зміни статей звітності проти коливаннями інших статей.

У цьому найбільша увага приділяють випадків, коли зміна одного показника з економічної природі відповідає зміни іншого показника.

Вертикальне (структурний) аналіз ведуть у цілях визначення частки окремих статей балансу загалом підсумковому показнику і наступного порівняння отриманого результату з цими попереднього періоду. Він можна проводити по вихідної чиагрегированной звітності. Вертикальне аналіз балансу дозволяє розглянути співвідношення між оборотними івнеоборотними активами, власною дитиною та запозиченим капіталом, визначити структуру капіталу за його елементам.Горизонтальний і вертикальний аналіз доповнюють одне одного й під час складання аналітичних таблиць можна застосовувати одночасно.

>Трендовий аналіз грунтується на розрахунку відносних відхилень параметрів звітності за ряд періодів (кварталів, років) від рівня базисного періоду. З допомогою тренду формують можливі значення показників у майбутньому, т. е. здійснюють прогнозний аналіз.

Порівняльний (просторовий) аналіз проводять з урахуванням внутрішньогосподарського порівняння як розписування окремих показників підприємства, і міжгосподарських показників аналогічних компаній-конкурентів.

Факторний аналіз — це процес вивчення впливу окремих чинників (причин) на результативний показник з допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження. У цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), і зворотним (синтез). При прямому способі аналізу результативний показник поділяють на складові, а при зворотному — окремі елементи з'єднують у єдиний результативний показник. Прикладом факторного аналізу служитьтрехфакторная модельДюпона, що дозволяє вивчити причини, що впливають зміна чистий прибуток на власний капітал:

- останню звітну дату (розділ III балансу); ВР — прибуток від реалізації продукції (без непрямих податків); А — активи на останню звітну дату.

Якщо результаті аналізу бухгалтерської звітності встановлено, що - чиста прибуток, яка припадає на власний капітал, зменшилася, то з'ясовують, з допомогою якого чинника справа зрушила:

- зниження чистий прибуток за кожен карбованець виручки від;

- менш управління активами (уповільнення їх оборотності), що зумовлює зниження виручки від;

- зміни структуриавансированного капіталу (фінансовоголевериджа).

Аналіз показника чистий прибуток, що припадає на власний капітал, використовують під час вирішення питання, наскільки підприємство може підвищити свої активи у майбутньому без приросту залученого капіталу формі кредитів і позик, т. е.:

- під час виборів раціональної структури капіталу;

- під час вирішення питання про інвестиції основний рахунок і оборотний капітал.

Модифікацією формулиДюпона (стосовно російських умов) єпятифакторная модель чистої рентабельності власногокапитала:[15, з. 256]

>ЧРск = ПП / СК = ПП / ПП * ПП /БП *БП / ВР * ВР / А * А / СК (1.1)

де ПП — чистий прибуток, що залишилося у розпорядженні підприємства після оподаткування;

СК — власний капітал на останню звітну дату;

ПП — прибуток від продажу товарів;

>БП — бухгалтерська прибуток (прибуток до оподаткування);

ВР — виручка (нетто) від проданих товарів;

А — сумарні активи підприємства на останню звітну дату.

Значення (>ЧП/ПП) висловлює частку чистий прибуток прибутків від продажу товарів.

На величину чистий прибуток впливають суми операційних і позареалізаційних прибутків і витрат, і навіть платежів із прибутку в бюджетну систему. На обсяг прибутку від продажу впливають суми комерційних і управлінських витрат.

Величина (>ПП/БП) показує частку від продажу у бухгалтерській прибутку (прибутку до оподаткування).

Значення (>БП/ВР) характеризує рентабельність реалізованої продукції (обсягу продажу).

Показник (>ВР/А) визначає оборотність активів підприємства.

>Параметр (>А/СК) показує структуру капіталу, т. е. частку власного капіталу сумарних активах.

Отже, на чисту рентабельність власного капіталу надаютьвлияние:[15, з. 258]

- структура прибутку;

- рентабельність

Страница 1 из 10 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація