Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз результатів фінансової діяльності ВАТ "ТАГМЕТ"


Реферат Аналіз результатів фінансової діяльності ВАТ "ТАГМЕТ"

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Анотація

Дипломний проект містить 96 стор., 6 рис., 12 табл., 39 літературних джерел.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ПРИБУТОК,ФАКТОРНЫЙ АНАЛІЗ,РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,ЛИКВИДНОСТЬ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ.

Об'єктом дослідження є результати фінансової складової діяльності ВАТ «>ТАГМЕТ», предметом дослідження - система показників і немає механізмів управління фінансовими результатами діяльності підприємства. Метою дипломного проекту є аналіз результатів фінансової складової діяльності ВАТ «>ТАГМЕТ», визначення труднощів і складання рекомендацій для вдосконалення управління.

Дипломний проект складається з трьох часток. Перша глава містить теоретичні і методологічні основи аналізу та управління результатами фінансової складової діяльності. У другій главі проводиться аналіз прибутку, рентабельності, ліквідності балансу, показників ліквідності і втратити фінансове стійкості. У третій главі наводяться рекомендації і знаходять способи поліпшення фінансового становища підприємства.


>ABSTRACT

Thedegreeprojectcontains 96p., 6fig., 12tab., 39references.

FINANCIALRESULTS,PROFITS,FACTORIALANALYSIS,PROFITABILITY,LIQUIDITY, FINANCIALSTABILITY.

>Object of researchareresults offinancial andeconomicactivity of OpenJoint-Stock Company ">TAGMET",subject of researcharesystems ofmetrics andcontrollingmechanismsoffinancialresults of acompany.Purposes of thedegreeprojectare theanalysis ofresults offinancialactivity of OpenJoint-Stock Company ">TAGMET", problemrecognition andformation ofsuggestionsregardingfinancialcontrollingimproving.

Thedegreeprojectconsists ofthreeparts.Chapteronecontains thetheoretical andmethodologicalbases offinancialactivityresultsanalysis andcontrolling.In the secondchapteranalysis ofprofits,profitability,balanceliquidity andmetrics ofliquidity andfinancialstabilityispresented.In thethirdchaptersuggestions andmethods ofimproving offinancialconditions of companyarepresented.


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Для будь-якого підприємства отримання фінансового результату (прибутку) означає визнання суспільством (ринком) корисності своєї діяльності чи отримання виручки від виробленого підприємстві продукту формі продукції, робіт та надання послуг.

Актуальність теми даної випускний кваліфікаційної роботи зумовлена тим, що кінцевим позитивним фінансовим результатом господарсько-фінансової діяльності суб'єкта господарювання є прибуток. Прибуток може бути показником, де відбивається ефективність виробництва, об'єм і якість вироблену продукцію, стан продуктивність праці, рівень собівартості. Значення прибутку зумовлене і тим, що, з одного боку, вона залежить переважно від якості роботи, створює економічну зацікавленість у найдійовіших використанні ресурсів, оскільки є є основним джерелом виробничого та розвитку. З іншого боку, прибуток є найважливішим джерелом формування державного бюджету, в такий спосіб, у кар'єрному зростанні прибутку зацікавлені як суб'єктів господарювання, і держава. Керівнику будь-якого підприємства практично доведеться лише приймати безліч різноманітних управлінські рішення. Кожне прийняте рішення, що стосується ціни, витрат підприємства, обсягу й структури реалізації, зрештою б'є по фінансові результати підприємства.

Тому аналіз фінансових результатів діяльності підприємства міста і управління ними є основний рахунок і важкою завданням багатьом служб підприємства, оскільки прибуток є основним показником виживання підприємства у сучасних ринкових умов. Правильна оцінка цей показник дозволить управлінському персоналу приймати правильні рішення вдосконалення своєї діяльності.

Основна мета дипломної роботи – проаналізувати результати фінансової складової діяльності підприємства, визначити проблеми освіти й дати рекомендації для вдосконалення управління.

З поставленої мети було сформульовано такі:

1. розглянути теоретичні аспекти управління фінансовими результатами діяльності підприємства;

2. аналіз і оцінку фінансових результатів діяльності ВАТ «Таганрозький металургійний завод».

3. розглянути шляхів удосконалення управління фінансовими результатами на досліджуваному підприємстві.

Об'єктом дослідження, у цій роботі є результати фінансової складової діяльності ВАТ «>ТАГМЕТ».

Предметом дослідження є система показників та правових механізмів управління фінансовими результатами діяльності підприємства.

>Методическую базу дипломного дослідження складають наступні методи лікування й прийоми економічного аналізу: метод порівнянь, балансовий метод, горизонтальний і вертикальний аналіз, метод інтегрування і цепних підстановок, абсолютні і відносні величини.

Інформаційній базою на вирішення поставлених у роботі завдань послужили інформації з періодичної преси, монографії і підручники вітчизняних і зарубіжних фахівців, бухгалтерська звітність ВАТ «Таганрозького металургійного заводу» із 2008 - 2010 рр., саме:

1. бухгалтерський баланс (форма № 1 поОКУД);

2. звіт прибутки і збитках (форма № 2 поОКУД);

Теоретична значимість залежить від отриманні і аналізі інформації про фінансові результати підприємства.

Практична значимість даної роботи залежить від повному аналізі фінансових результатів діяльності підприємства міста і виявленні резервів щодо поліпшення. Використання практично запропонованих у роботі методів поліпшення дозволить підприємству отримати додатковий прибуток.

Структура і обсяг дослідження. Робота складається з запровадження, трьох глав, ув'язнення й списку використаної літератури та додатків.


 

1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕОСНОВЫ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

1.1 Сутність, завдання управління фінансовими результатами

Фінансовий результат — це виражений в грошової форми економічний підсумок господарську діяльність організації у цілому і її окремих підрозділів; Фінансовий результат (прибуток або збиток) складається від фінансового результату від продукції (робіт, послуг), основних засобів й іншого майна підприємства міста і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених у сумі витрат за цих операцій. У бухгалтерському обліку фінансовий результат визначають шляхом підрахунку і балансування всіх прибутків і збитків заотчетний період.

Фінансові результати дозволяють оцінити ефективність підприємницької діяльності, що з витяганням прибутку.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою одержаного прибутку і їх рівнем рентабельності. Чим більший величина прибутків і вище рівень рентабельності, тим ефективніші функціонує підприємство, то стійкішим його фінансове становище. Тому пошук резервів збільшення прибутків і рентабельності — одну з основних завдань у сфері бізнесу. Важливе значення у процесі управління фінансовими результатами відводиться економічному аналізу.

Фінансовий результат підприємства у загальному разі є сальдо, яке утворилося на рахунку 90 «Продажі» після відображення у ньому всієї виручки від (за кредитами) та стилю всіх витрат, понесених підприємством у звітній періоді (по дебету). А на цьому рахунку (на окремомусубсчете) розраховується сума ПДВ, підлягаючий сплаті до бюджету (чи сума переплати із ПДВ, залежно від отриманого сальдо).

Фінансовий результат — це узагальнюючий показник аналізу та оцінки ефективності (неефективності) діяльності господарюючого суб'єкту на певних стадіях (етапах) її формування.

У цілому поняття «фінансовий результат» вкладається певний економічний сенс: або перевищення (зниження) вартості вироблену продукцію над витратами його виробництво; або перевищення вартості реалізованої продукції над повними витратами, понесеними у зв'язку з її виробництвом і які реалізацією; або перевищення чистої (нерозподіленого) прибутку над понесеними збитками, що в результаті є фінансово-економічної базою збільшення власного капіталу організації. З іншого боку, позитивний фінансовий результат свідчить також про ефективне і слушному використанні активів організації, її основного і обігового капіталу.

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства складається з фінансової результату від продукції робіт, послуг, основних засобів чи іншого майна підприємства міста і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених у сумі витрат за цих операцій. [>13.C.204]

>Доходами організації визнається збільшення економічних вигод внаслідок надходження активів (коштів, іншого майна) і (чи) погашення зобов'язань, що веде до збільшення капіталу цієї організації, крім вкладів учасників (власників майна); видатками — зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів (коштів, іншого майна) і (чи) виникнення зобов'язань, що веде до зменшенню капіталу цієї організації, крім зменшення вкладів у вирішенні учасників (власників майна).

Доходи складаються з таких частин:

1) прибуток від продажів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг, є доходами від звичної діяльності, вони характеризують основну діяльність;

2) інші доходи,подразделяющиеся відсотки для отримання і від участі у інших організаціях;

 З метою фінансового аналізу за даними бухгалтерського обліку інші доходи теж можна підрозділяти на :

· прибутки від операційній івнереализационной діяльності: прибутки від операційну діяльність, не пов'язаної з виробництвом і продажем продукції, отримані від скоєння певних планованих підприємством, і залежать від нього господарських операцій, наприклад, здавання майна у найм, продаж майна, участь у спільній діяльності, надання позик та інших.;

· прибутки відвнереализационной діяльності, тобто. виникнення доходів у результаті певних фактів господарському житті, зазвичай, які залежать від підприємства: надзвичайні події, курсові різниці, безплатне отримання активів, списання заборгованості тощо.

Управління позареалізаційними статками і видатками підприємства спрямоване отримання додаткові джерела фінансування й найчастіше і вони визначають кінцевий фінансовий результат.

Для повноцінної оцінки ефективності фінансового результату проводиться аналіз фінансових результатів.Поелементний фінансовий аналіз витрат та фінансових результатів дає змоги виявити резерви економії, прогнозувати можливі цінові коливання, встановити структуру витрат і побачити напрями її вдосконалення.

Для прийняття рішень фінансовому менеджеру необхідно лиш мати інформацію про діяльність підприємства за минулі періоди, що дозволить оцінити потенційні можливості підприємства майбутні періоди. Ця інформація мусить утримувати відомості, необхідних:

· Оцінки поточного фінансового стану підприємства, його активів, зобов'язань та власного капіталу, і навіть оцінки змін - у цих статтях за певного періоду;

· Оцінки потоків коштів підприємства, їх суми, часу припливу та відтоку і що з цим чинника ризику;

· Прийняття інвестиційних прийняття рішень та рішень щодо вибору джерела фінансування.

Фінансовий аналіз — це аналіз фінансові показники, що відбивають фінансові результати роботи і фінансове становище організації. Фінансові показники у значною мірою зберігають у фінансової (бухгалтерської) звітності. Такий фінансовий аналіз для фінансового менеджера і головного бухгалтера організації постає як частина управлінського аналізу, мета якого — приймати обгрунтовані управлінські рішення з проблемам господарську діяльність, а аудитора — як інформаційна база, ширша, ніж звітність, що дозволяє: зробити обгрунтоване висновок про рівень достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності і правильності відображення у фінансовому звітності реальної господарську діяльність.

Аналіз формування фінансових результатів проводиться як у самій організації — з метою управління активами, і зовнішніми користувачами інформації, партнерами у бізнесі чи акціонерами. Вивчення динаміки фінансових результатів складовими її елементам дозволить оцінити:

· конкурентні позиції організації; так, прибуток від продажу свідчить про підвищення конкурентоспроможності організації та її продукції;

· стратегію управління активами організації; так, зниження прибутку від продажу за збільшення операційних доходів означатиме скорочення основного виду поряд зі збільшенням операцій, що з передачею майна у найм чи продажем активів;

· якістьхозяйственно-правовой роботи у організації; наприклад, збільшення позареалізаційних доходів сигналізує про високий рівеньпретензионной роботи, чи про стягнення дебіторську заборгованість, раніше визнаної безнадійної. [>18.C.1]

Загалом плані поточні завдання управлінню фінансовими результатами визначаються господарської діяльністю підприємства, зафіксованої практично у кожному статуті: підвищення фінансових результатів чи максимізація прибутку.

До завдань аналізу фінансових результатів входять:

• оцінка динаміки показників балансовою і чистий прибуток;

• вивчення структури та складових елементів балансового прибутку;

• виявлення і вимір впливу чинників, які впливають на

прибуток балансову і зажадав від реалізації продукції;

• аналіз показників рентабельності [>32.C.30]

>Целями проведення економічного аналізу фінансових результатів є

· своєчасне забезпечення керівництва підприємства його фінансово-економічних служб даними, що дозволяє сформувати об'єктивне судження про результати діяльності підприємства у різні сфери господарювання за звітний рік у порівнянні з попереднім роком, поруч минулих фінансових періодів, з бізнес-планом, результатами діяльності інших підприємств;

· виявлення чинників, які призвело до зміни показників фінансових результатів і резервів зростання прибутку;

· розробка заходів із максимізації прибутку підприємства;

· розробка пропозицій з використанню прибутку підприємства після оподаткування.

Під управлінням фінансовими результатами підприємства розуміють комплекс заходів із управліннюкредитно-денежними відносинами підприємства, що реалізуються певному порядку відповідальної структурою на вирішення взаємозалежних завдань відновлення, зміцнення й розширення фінансів.

До конкретним завданням для поліпшення фінансового результату ставляться:

· Оптимізація витрат (оцінка ж розмірів та структури, виявлення резервів, рекомендації зниження та інших.);

· Оптимізація доходів (співвідношення прибутків і податків, розподіл прибутків і ін.);

· Реструктуризація активів підприємства (вибір, і забезпечення розумного співвідношення поточних активів);

· Забезпечення додаткових доходів підприємства (від непрофільною реалізаційною і втратити фінансове діяльності, реструктуризації майнового комплексу – «скидання» зайвих видів майна, основних фондів, довгострокових фінансових вливань);

· Удосконалення розрахунків із контрагентами (підвищення грошової складової обсягом продажів);

· Удосконалення фінансових відносин із дочірніми товариствами.

· Співвідношення з завдань шляхом побудови «дерева цілей» і виділення пріоритетів має визначатися за результатами фінансової політики.

Отже, можнаукрупненно визначити основні об'єкти при управлінні фінансовими результатами:

· Регулювання фінансових результатів виробничої діяльності, тобто. визначення оптимальних варіантів формування окремих елементів собівартості виробництва, розподілу витрат, ціноутворення, оподаткування нафтопереробки і т.д.

· Управління активами – діяльність що з формуванням майна підприємства.

Досягнення поставленої мети у процесі аналізу фінансових результатів вирішуються такі

- розробка інформаційного механізму аналізу фінансових результатів, що дозволяє своєчасно отримувати достовірну і повну інформацію щодо його проведення різних напрямах, і відповідних рівнях, аспектах і резервах;

- аналіз стану і оцінка досягнутого рівня прибутку підприємства у абсолютних і відносних показниках;

- аналіз впливу фінансові результати інфляційних процесів економіки і у розмноження нормативно-законодавчих актах у сфері формування витрат та фінансових результатах діяльності підприємства;

- виявлення чинників (внутрішніх та зовнішніх), вплинули на величину прибутку, і резервів її;

- аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва та прибутку на цілях максимізації її величини;

- аналіз використання прибутку;

- прогнозування фінансових результатів й розробка заходів із їх досягненню. [>3.C.24]

Для прийняття внутрішніх фінансових рішень менеджеру необхідно:

· Мати чітку класифікацію прибутків і витрат, прибутків і збитків (у своїй до витрат і збитків можна адресувати відповідні статті, які зменшують статті доходів, тобто. крім статей розподілу прибутків серед власників і статей реінвестування одержаного прибутку);

· Мати можливість оперативно аналізувати вплив внутрішні чинники ефективності діяльності підприємства міста і вплив податкового чинника;

· Оперативно отримувати цю інформацію в зручною для аналізу формі.

Фінансові результати звітного року у певної міри характеризуються данимиОчета прибутки і збитках (ф. №2). Звіт прибутки і збитках відбиває такі важливі фінансового менеджменту показники, як прибуток від реалізації продукції, оподатковуваний прибуток, напрямку використання прибутку, що залишилася у розпорядженні підприємства. [>8.C.25]

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства здійснюється з допомогою різні методи, зокрема:

1) з допомогою горизонтального аналізу відстежуються зміни кожного показника за звітний період проти базисним періодом;

2) з допомогою вертикального (структурного) аналізу визначається зміна відповідних статей бухгалтерської звітності;

3) з допомогоютрендового аналізу визначається що зміни показників за ряд періодів;

4) з допомогою

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація