Реферати українською » Финансовые науки » Аналіз фінансового стану ВАТ "Свердловскагропромснаб"


Реферат Аналіз фінансового стану ВАТ "Свердловскагропромснаб"

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Запровадження

Нині значення аналізу фінансового становища підприємства у комплексному аналізі діяльності зросла. Практично всі користувачі фінансових звітів використовують методи фінансового аналізу прийняття рішень по оптимізації власних інтересів.

Власники аналізують звіти підвищення дохідності капіталу, забезпечення стабільності становища підприємства. Кредитори й інвестори аналізують фінансові звіти, аби максимально зменшити свої ризики за кредитами і вкладах. Можна твердо говорити, і що якість прийнятих рішень повністю залежить від якості аналітичної обгрунтованості прийнятих рішень.

Основною метою аналізу фінансового становища є забезпечення дохідності і прибутковості підприємства. І тому необхідно здобуття певного числа ключових (найбільш інформативних) принтерів, дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін - у структурі активів і пасивів, під час розрахунків дебіторами і кредиторами.

Цілі аналізу досягаються внаслідок оцінки даних фінансової звітності. У окремих випадках може не вистачити використати цю звітність. Окремі групи користувачів, наприклад, керівництво і аудитори, мають можливість залучати додаткові джерела (дані виробничого обліку, наприклад). Проте, найчастіше річна і квартальна звітність є із єдиним джерелом фінансового аналізу.

Методика аналізу фінансової звітності у Росії розробили досить що й успішно застосовувалася в оцінці фінансової стійкості й платоспроможності вітчизняного підприємства. Розробкою методичних основ займалися й займаються такі вчені, якБарнгольцС.Б., Єфімова О.В., Шеремет А.Д.,Хорин С.К.,СайфулинР.С.,Ковавлев В.В. й інші вчені.

Нині аналіз фінансового становища підприємства передбачає ознайомлення з його основними економічними характеристиками (і з тенденціями їх змін), поточної ліквідністю і втратити фінансове сталістю. З іншого боку цікавою у разі представляється оцінка оборотності активів підприємства, рентабельності своєї діяльності, показників комерційної активності. Тільки грамотно проведений аналіз фінансового становища дозволить об'єктивно оцінити діяльність підприємства у минулому й сьогоденні і зробити прогнози про його функціонуванні у майбутньому.


1. основні напрями аналізу фінансового становища

Методика аналізу фінансового становища покликана полегшити управління фінансовим станом підприємства міста і оцінку фінансової стійкості його діловими партнерами. Вона містить такі напрями:

1. загальна оцінка фінансового становища;

2. структурний аналіз активів і пасивів підприємства;

3. аналіз власних оборотних активів;

4. аналіз фінансової стійкості;

5. аналіз ліквідності і платоспроможності;

6. аналіз ділову активність;

7. аналіз рентабельності;

Розглянемо докладніше кожен напрямок:

1. Однією з основних напрямів, від якого, сутнісно, починається аналіз фінансового становища, є загальна оцінка фінансового становища в статистики й динаміці за даними бухгалтерського балансу.

У фундаменті економічної літературі розрізняють аналіз балансу у широкому і вузькому сенсах.

Під аналізом балансу у вузькому значенні розумієтьсяформально-технический аналіз. Мета такої аналізу - вивчити співвідношення статей балансу і за їх зміну окремо від загальної економічної ситуації в, що складається всередині аналізованого підприємства міста і поза нею. Під час проведення такого аналізу вся увага зосереджено на показниках самого балансу, інша інформація не розглядається.

Мета аналізу, у широкому значенні – вивчити баланс з погляду економічного змісту що відбуваються господарських процесів, що він відбиває. Для цих процесів на підставі залучається додаткову інформацію. У результаті основі оцінки майнового і фінансового становища підприємства формується загальне висновок про його фінансової стійкості й ефективності бізнесу.

2. >Структурний аналіз активів і пасивів підприємства;

Фінансове становище підприємства у значною мірою залежить від доцільності вкладення фінансових успіхів у активи. Оптимальний склад парламенту й структура активів, і навіть правильний вибір стратегії і тактики управління ними є важливий чинник фінансового становища підприємства. Зменшення запасів і ліквідності коштів можуть призвести до ризику неплатоспроможності та скорочення обсягу товарообігу. Тому якість управління поточними активами у тому, щоб підприємство мав лише мінімально необхідну суму готівки, матеріальних запасів, засобів у розрахунках.

Актив балансу містить інформацію про розміщення наявних у розпорядженні підприємства капіталів, тобто. про їхнє вкладеннях у конкретного майна й матеріальні цінності, про вкладеннях у конкретного майна й матеріальні цінності, про вкладеннях капіталу, що з операціями, про залишках вільної готівки. Кожному виду вкладення капіталу відповідає окрема стаття активу балансу.

Джерела коштів знаходять себе у пасиві балансу. У цьому кожному виду джерел коштів відповідає окрема стаття пасиву балансу. Оцінка структури джерел коштів проводиться як внутрішніми, і зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації. З допомогою такий оцінки можна було зрозуміти, куди вкладаються ресурси – в кошти й іншівнеоборотние активи чи його оборотні кошти.

3. Власні його оборотні кошти (власні оборотні активи, власний оборотний капітал, чистий оборотний капітал, чистий робочий капітал) - це оборотні активи, що залишаються в підприємства у разі одноразового погашення короткостроковій заборгованості підприємства. Інакше висловлюючись, що це запас фінансової міцності, що дозволяє підприємству здійснювати бізнес, не оберігаючи свій стан, коли кредитори підприємства одночасно зажадають погасити утворену поточну заборгованість.

Показник власних оборотних засобів характеризує ті частини власного капіталу підприємства, джерела покриття поточних активів підприємства (активів, мають оборотність менше року). Він є розрахунковим показником, залежним як від структури активів, і від структури джерел коштів, і має значення підприємствам, котрі займаються комерційної банківською діяльністю та іншими посередницькими операціями. За інших рівних умов цей показник, зазвичай, збільшується зі зростанням обсягів виробничої діяльності. Основним і під постійним джерелом збільшення власних оборотних засобів є прибуток.

Важливість показника власних оборотних засобів визначається багатьма обставинами. Зокрема, не виключено, коли він величина короткострокових пасивів перевищує величину оборотних активів. Фінансове становище підприємства у цьому випадку сприймається як збаламучену; потрібні негайні заходи для її виправленню.

4. Фінансова стійкість формується у процесі всієї господарську діяльність організації та є відбитком стабільного перевищення доходів витратами. Вона забезпечує вільне маневрування грошима підприємства міста і сприяє безперебійному процесу продажу товарів.

Аналіз фінансової стійкості на або ту дату дозволяє з відповіддю: наскільки правильно підприємство управляв фінансових ресурсів протягом періоду, попереднього цьому році. Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідало вимогам ринку України і задовольняло потреб розвитку підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість можуть призвести до неплатоспроможності підприємства міста і відсутності в нього коштів на розвитку, а надлишкова - перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.

Отже, сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова стійкість характеризується системою показників, які широко представлені у економічної літературі. Співвідношення вартості запасів і величин власних і позикових джерел формування - одне з найважливіших показників стійкості фінансового становища підприємства.

>5.финансовое стан підприємства з позицій короткостроковій перспективи оцінюють показниками ліквідності і платоспроможності, у найбільш загальному вигляді котрі характеризують, чи може воно своєчасно у обсязі зробити розрахунки з короткотерміновим зобов'язанням перед контрагентами.

Під ліквідністю активу розуміється здатність його трансформуватися на кошти у ходіпроизводственно-технологического процесу, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ‘>f трансформація можна здійснити. Чим коротше період, то вище ліквідність цього виду активів.

Показники ліквідності активів організації характеризують її здатність оперативно визволити з господарського обороту кошти, необхідних нормальної фінансово-господарську діяльність, і можливість виконуватисвоевреммено свої поточні зобов'язання як і сьогодні, і у короткостроковому плані.

Рівень ліквідності залежить від сфери діяльності, співвідношення оборотних івнеоборотних активів, швидкості обороту коштів податку, складу оборотних активів, розміру й терміновості поточних зобов'язань.

6. Аналіз ділову активність залежить від дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності капіталу.

>Оборачиваемость капіталу одна із найважливіших показників, характеризуючих інтенсивність використань коштів підприємства. У процесі аналізу потрібно понад детально вивчити показники оборотності капіталу і час виявляють, яких стадіях кругообігу сталося уповільнення прискорення руху коштів.

Основним ефектом прискорення оборотності є продажі без додаткового залучення фінансових ресурсів. Що швидше обертаються кошти, тим більше коштів продукції, виробляє і продає організація за тієї ж сумі капіталу. З іншого боку, оскільки після завершення обороту капітал повертається з збільшенням як прибутку, прискорення оборотності призводить до збільшення прибутку. З іншого боку, що нижчою швидкість обороту активів передусім поточних (оборотних), то більше вписувалося потреба у фінансуванні. Зовнішнє фінансування є дорогим і має певні обмежувальні умови. Власні джерела збільшення капіталу обмежені насамперед можливістю отримання необхідної прибутку.

Отже, керуючи оборотністю активів, організація має можливість меншою мірою залежати зовнішніх джерел засобів і підвищити свою ліквідність.

Період перебування засобів у обороті визначається сукупним впливом низки різноспрямованих зовнішніх й міністерство внутрішніх чинників. До перших слід віднести сферу діяльності підприємства, галузеву приналежність, масштаби підприємства міста і низку інших. Не менше вплив на оборотність активів надають економічна ситуація у країні, що склалася система безготівкових розрахунків й пов'язані із нею умови господарювання підприємств. Так, інфляційні процеси, відсутність налагоджених господарських зв'язку з постачальниками покупцями призводять до змушеномунакапливанию запасів, значнозамедляющему процес обороту коштів податку.

Однак необхідно відзначити, що період перебування засобів у обороті значною мірою визначається внутрішніми умовами діяльності підприємства міста і насамперед ефективністю стратегії управління його активами (чи його відсутністю).

7. Показники рентабельності характеризують ефективності роботи підприємства у цілому, дохідність різних напрямів діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат тощо. Вони повніше, ніж прибуток, відбивають про результати господарювання, що їх величина показує співвідношення ефекту з готівкою чи використаними ресурсами. Їх використовують із оцінки діяльності підприємства міста і як інструмент в інвестиційної політики і ціноутворення.

За всіма зазначеним напрямам проводиться горизонтальний аналіз фінансових і нових економічних показників, тобто. порівнюються показники за ряд аналізованих кварталів, років, відстежується динаміка показників у часі. У кожний розділ обчислюються темпи зростання показників та фінансових коефіцієнтів в останній період.

Система фінансово-економічних коефіцієнтів, характеризуючих діяльність підприємства, дозволяє вести аналіз не абсолютних показників в вартісному вираженні, а безрозмірних величин, що дозволяє практично виключити вплив тимчасової динаміки абсолютних показників на результати аналізу, почасти зменшити інфляційний спотворення даних. Порівняння фінансово-економічних коефіцієнтів з критичними і рекомендовані значеннями цих коефіцієнтів дозволяє: зробити конкретні висновки фінансове стані підприємства.

Для різних категорій користувачів чи суб'єктів фінансового аналізу найбільше зацікавлення представляють різні, що відповідатимуть їхнім професійним і нашим фінансовим інтересам, розділи аналізу.

Для податкової інспекції необхідно, насамперед, знання таких фінансові показники як прибуток, рентабельність активів, рентабельність реалізації та інші показники рентабельності. Для які нині кредитують банків важлива платоспроможність і ліквідність активів підприємства, т. е. можливість покрити свої зобов'язання швидко реалізованими активами. Цю інформацію дає дослідження розміру й динаміки коефіцієнтів абсолютна і поточної ліквідності.

Для партнерів у договірним відносинам (постачальників продукції та її споживачів) насамперед важлива фінансова стійкість підприємства, т. е. ступінь залежності свою господарську діяльності від позикових коштів, здатність підприємства маневрувати засобами, фінансова незалежність підприємства.

Для акціонерів і інвесторів у першу чергу цікаві показники, що впливають дохідність капіталу підприємства, курс акцій і культурний рівень дивідендів.

Рентабельність капіталу показує, скільки прибутку, за розрахунковий період, підприємство отримує на карбованець свого капіталу. Так само важливий реалізацію, безпосередньо впливає з прибутку. Отже,каждийпользователь програми фінансового аналізу найбільша увага приділяє саме кільком певним показниками, хоча до глибшого дослідження та обгрунтованих висновків необхідно, безумовно, проведення фінансового аналізу за всіма розділами щоб одержати об'єктивною ситуацією і всебічної картина чи діагнозу фінансового становища підприємства.


2. Аналіз фінансового становища ВАТ «>Свердловскагропромснаб»

 

2.1Организационно-економическая характеристика ВАТ «>Свердловскагропромснаб»

Відкрите товариство «>Свердловскагропромснаб» лежить у центрі міста Єкатеринбурга вулицею Бєлінського, 76.

Правове положення суспільства визначено цивільним кодексом РФ, Федеральним Законом «Про акціонерних товариствах» й іншими правовими актами.

ВАТ «>Свердловскагропромснаб» є юридичною особою за законодавством РФ, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїми найменуванням, розрахункові банківські рахунки, і навіть бланки зі своїми, найменуванням. У ВАТ «>Свердловскагропромснаб» є відособлене структурне підрозділ база постачання у місті СухийЛог, зареєстрований податкової інспекції за місцем розташування, зі сплатою належних податків і книгарня оптової торгівлі.

Мета товариства – отримання прибутку.

Основними видами діяльності є:

1) постачання матеріально-технічних засобів і ПММ потреб АПК та інших галузей народного господарства;

2) забезпечення підприємств АПК машинобудівної продукцією з урахуванням лізингу (довгострокової оренди) з допомогою із метою бюджетних коштів фінансової підтримки сільського господарства, і навіть з допомогою інших джерела фінансування;

3) організація та ведення підприємницької діяльності;

4) створення власної виробничої інфраструктури, включно з виробничими і переробні потужності, складські приміщення, допоміжні об'єкти, транспорт і збутову (оптову чи роздрібну) мережу;

5) придбання і реалізація сільськогосподарської сировини, товарів масового попиту, устаткування, будівельних матеріалів, транспортних засобів й іншого майна гаразд оптової і дрібнооптової торгівлі;

6) здійснення ремонту й технічного обслуговування транспортних засобів на замовлення населення, будівельних робіт;

7) здавання у найм майна, об'єктів нерухомості;

8) надання експлуатаційних послуг за змісту будинку.

Дане підприємство задля досягнення цілей своєї діяльності вправі від імені здійснювати угоди, набувати майнові та особисті немайнові правничий та нести обов'язки. Суспільство є власником майна, який обліковується з його самостійному балансі, включаючи майно, передане йому засновниками під час створення суспільства, і навіть майно, передане суспільству як плата акцій.

ВАТ «>Свердловскагропромснаб» відповідає за своїми зобов'язаннями не більше належить йому майна. Суспільство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність й зарплату колективу. Основу плану становлять договору, ув'язнені з споживачами продукції та послуг і постачальниками товарно-матеріальних технічних ресурсів, і навіть рішенняИсполнительних органів нашого суспільства та Ради директорів.

ВАТ «>Свердловскагропромснаб» – найбільший постачальник продукції матеріально-технічного призначення потреб АПК Свердловській області. Організація має багаторічні господарські та ділові зв'язки з заводами-виготовлювачами, як, і у країн

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація